Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)"

Transkript

1 Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) I forbindelse med den politiske aftale om Den nationale demenshandlingsplan 2025 fra december 2016 blev det besluttet at iværksætte et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne, som bl.a. skulle danne grundlag for at gøre reglerne mere forståelige samt tilpasse reglerne i forhold til den løbende udvikling af nye tryghedsbaserede velfærdsteknologier. Servicelovens regler om magtanvendelse gælder over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som ikke kan tage vare på sig selv eller forstå rækkeviden af egne handlinger. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om, at der er et særligt behov for at regulere indsatserne over for mennesker med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse som fx demens. Den demografiske og samfundsmæssige udvikling betyder, at antallet af ældre med demens forventes at stige betragteligt i de kommende år. Det stiller store krav til plejepersonalet i forhold til at sikre en værdig pleje og omsorg til de ældre, som på grund af en demenssygdom langsomt mister evnen til at tage vare på sig selv, herunder at give udtryk for egne ønsker og behov. Det gælder ikke mindst på plejehjemmene, hvor en stigende andel af beboerne har en demensdiagnose, og hvor det også er vigtigt at have tillid til, at plejepersonalet giver borgerne en værdig og omsorgsfuld pleje. Aftalepartierne er enige om, at der er brug for, at der på demensområdet i højere grad kan tages hensyn til de øvrige beboere og fællesskabet på plejehjemmene. Det gælder fx i forhold til hensynet beboere, som uønsket får besøg i egen bolig. Dele af de gældende regler fungerer også som en barriere for, at personalet kan sikre den enkeltes omsorg, værdighed og tryghed i akutte situationer, hvor en borger udsætter sig selv eller andre for fare, eller har en meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd. Reglerne i dag forudsætter, at der ligger en forudgående afgørelse fra de kommunale myndigheder, før personalet kan gribe ind. Det stiller personalet i et svært dilemma, at de ikke kan gribe ind akut fx for med magt at føre en

2 borger tilbage til hjemmet, hvis hun har forvildet sig ud uden sko og overtøj i vinterkulden uden at komme på kant med reglerne. Der er på dette område en uoverensstemmelse mellem loven og vejledningen, hvilket kan skabe forvirring i praksis. Endvidere vurderes det særligt i forhold til pleje og omsorg over for borgere med en demenssygdom, at brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi er en naturlig del af plejen og omsorgen. Brug af trædemåtter kan for eksempel give borgeren mere ro om natten, da personalet bliver opmærksom på, hvis borgeren forlader sengen, og derved kan undgå gentagne gange at kunne komme til at vække borgeren ved løbende at kigge ind til borgeren. Der skal samtidig være bedre mulighed for at have indflydelse på eget liv, så borgerens ret til selvbestemmelse styrkes, og borgeren får mulighed for at påvirke eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller andet tab af mental kapacitet. Derfor skal en eventuel fremtidsfuldmægtig gives mulighed for på lige fod med en eventuel værge at spille en mere aktiv rolle i forhold til brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi. Aftalepartierne er enige om, at servicelovens regler om magtanvendelse over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder mennesker med demens, først og fremmest skal sikre respekten for borgernes grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatliv og til personlig integritet. Over for disse grundlæggende rettigheder står kommunernes lovgivningsmæssige forpligtelse til at sikre omsorg, værdighed og tryghed for denne gruppe af borgere, som ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger, og som typisk ikke vil være i stand til at give et informeret samtykke til pleje- og omsorgsindsatserne. Aftalepartierne er enige om, at omsorgspligten over for disse borgere også indebærer, at personalet om nødvendigt skal kunne gribe ind i den enkeltes selvbestemmelsesret, hvis det ikke er muligt at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed ved hjælp af socialpædagogiske indsatser. Indgreb skal dog altid ske med respekt for det grundlæggende princip om proportionalitet, så der altid er en rimelig balance mellem det formål, der ønskes opnået, og midlet der anvendes for at opnå dette. Personalet skal altså altid have afprøvet alle muligheder for at gennemgøre en indsats med borgerens velvillige medvirken, før der må gribes ind i selvbestemmelsesretten. Desuden skal alle indgreb i selvbestemmelsesretten give anledning til refleksion og læring, med henblik på at gentagne indgreb i selvbestemmelsesretten kan forebygges i videst muligt omfang. Et serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne, som er gennemført i 2017, har dog vist, at de gældende regler i praksis kan være en barriere for, at personalet kan yde den nødvendige omsorg og beskyttelse over for borgerne i de situationer, hvor gængse socialpædagogiske indsatser ikke slår til. 2

3 Det er således uklart for personalet, hvad de må gøre som led i varetagelsen af den almindelige omsorg, og hvornår der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten. Det er eksempelvis uklart, om personalet som led i omsorgen med en let berøring på en beboers arm eller skulder må guide denne væk fra en uhensigtsmæssig situation. En sådan fysisk guidning kan være med til at sikre borgerens egen tryghed og værdighed eller forebygge eller undgå en situation, hvor borgerens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende i forhold til andre. Serviceeftersynet viser desuden, at de gældende regler sætter uhensigtsmæssige begrænsninger på muligheden for at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi som led i omsorgsvaretagelsen. De gældende regler tager ikke højde for de nye teknologiske muligheder. Fx er der i dag ikke uden samtykke hjemmel til brug af sensorgulve, som kan give borgeren øget sikkerhed og personalet mere ro i sindet, fordi de hurtigere kan hjælpe, hvis en borger er faldet på gulvet i egen bolig og har brug for hjælp. Aftalepartierne er derfor enige om, at der er brug for at få reglerne ændret, så personalet har de bedst mulige rammer for at iværksætte de indsatser, som er nødvendige for at sikre omsorgen over for de borgere, som de har ansvaret for at passe på. Det skal samtidig fremhæves, at indgreb i selvbestemmelsesretten aldrig må erstatte omsorg og pædagogisk støtte, at de pædagogiske indsatser løbende skal justeres og tilpasses med henblik på at forebygge magtanvendelse, og at formålet med indgrebene ikke må være at erstatte personaleressourcer. Aftalepartierne er således enige om, at klare regler er en forudsætning for, at personalet kan minimere risikoen for omsorgssvigt af borgere med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse, som fx demens, som er afhængige af en god og professionel indsats for at få en værdig og tryg hverdag. Samtidig er klare regler en forudsætning for at beskytte borgerne mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten og sikre, at alle indgreb registreres og indberettes, så de kan give anledning til refleksion hos både personale og ledelse. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har med afsæt i ovenstående overvejelser den 31. august 2018 indgået aftale om revision af servicelovens bestemmelser om magtanvendelse på demensområdet. Det er forudsat, at lovforslaget om revisionen er udgiftsneutralt for kommunerne. Den endelige afklaring af forslagets økonomiske konsekvenser vil dog først ske i forbindelse med DUT-forhandlingerne med KL om lovforslaget. Lovforslaget vil kunne medføre mindre statslige merudgifter i forbindelse med oprettelse og drift af det særlige råd, som beskrives under pkt. 12 nedenfor. Dette afklares forud for forhandlingerne om satspuljen for 2019, hvor finansieringen af de eventuelle merudgifter vil skulle indgå. Partierne bag aftalen får lovforslaget i skriftlig høring inden udsendelse i ekstern høring. 3

4 Parterne er enige om, at revisionen af reglerne i forhold til mennesker med erhvervet fremadskridende mental svækkelse fx demens, skal indeholde følgende elementer, som skal medvirke til at forbedre og tydeliggøre reglerne: 1. Der tilføjes en sætning i formålsbestemmelsen, således at det tydeliggøres, at anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten alene må ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed eller tilgodese hensynet til fællesskabet eller andre beboere på plejehjemmet m.v. Alle de øvrige formuleringer i formålsbestemmelsen videreføres uændret. Det vil således fortsat fremgå, at formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Proportionalitetsprincippet vil også fortsat fremgå af formålsbestemmelsen, lige som det stadig vil stå klart, at anvendelse af magt aldrig må erstatte socialpædagogiske indsatser, men alene må ske, når sådanne indsatser ikke er tilstrækkelige til at sikre omsorgen over for borgeren, herunder dennes værdighed og tryghed. 2. Der skabes en klar hjemmel til at fastsætte vejledende husordener for beboernes adfærd på fællesarealer, som kan være med til at sikre en god og hensynsfuld adfærd og forebygge konflikter. Beboerne og/eller deres pårørende skal inddrages i udarbejdelsen af husordner. Husordenen vil alene være vejledende og kan ikke danne selvstændigt grundlag for magtanvendelse eller andre sanktioner over for borgerne. 3. Der skabes en ny, klar hjemmel til, at personalet kan anvende fysisk guidning af borgere som led i varetagelsen af den daglige omsorg, herunder for at sikre tryghed og trivsel på plejehjem m.v. 1 Fysisk guidning kan ske af hensyn til borgeren selv for at sikre hans eller hendes tryghed og værdighed. Fysisk guidning kan også ske af hensyn til en anden borger eller af hensyn til fællesskabet på plejehjemmet m.v. i situationer, hvor borgerens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller i situationer, hvor en beboer er gået ind i en anden beboers egen bolig. Fysisk guidning har ikke karakter af magtanvendelse, men er en del af omsorgen og skal derfor ikke registreres og indberettes. Der må ikke ske fastholdelse i forbindelse med fysisk guidning. 4. I forhold til mennesker med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse som fx demens foretages en ændring af reglerne, som vil gøre det muligt for personalet uden forudgående afgørelse fra kommunalbestyrelsen at anvende kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, hvis det er nødvendigt for at varetage omsorgen for borgeren og bevare borgerens værdighed. Sådanne indgreb skal også fremover registreres og indberettes direkte til kommunalbestyrelsen og socialtilsynet. I forhold til mennesker med en 1 Plejehjem m.v. omfatter steder, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og der er fast tilknyttet personale. 4

5 erhvervet fremadskridende mental svækkelse som fx demens foretages endvidere en ændring af reglerne, så der ikke længere er en udtømmende liste over de situationer, hvor der kan ske kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationen. 5. Der skabes en ny hjemmel til, at personalet kan gribe akut ind, hvis det er nødvendigt for at afværge væsentlig ødelæggelse af indbo eller andre værdier. Det vil i vejledningen til loven blive præciseret, hvordan begrebet væsentlig ødelæggelse skal forstås, og i den forbindelse tydeliggjort, at indgrebet i lighed med andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal være proportionalt. Sådanne indgreb skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen og socialtilsynet. 6. Der skabes hjemmel til, at personalet akut kan fastholde/tilbageholde en borger eller føre ham eller hende tilbage til boligen eller til et andet opholdsrum, hvis borgeren gennem sin adfærd er til fare for sig selv eller andre. Samt i forhold til mennesker med en erhvervet fremadskridende mentalsvækkelse, fx demens, hvis det er nødvendigt at gribe ind for at sikre en eller flere andre personers tryghed, værdighed og sikkerhed, fordi en borger udviser en adfærd, som er meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende i forhold til de øvrige beboere. Denne hjemmel vil også omfatte situationer, hvor en beboer er gået ind i en anden beboers private bolig, og det ikke er muligt at lede borgeren ud med fysisk guidning. I dag kan disse indgreb kun bruges efter forudgående afgørelse fra kommunalbestyrelsen og kun, hvis der er risiko for væsentlig personskade. Sådanne indgreb skal også fremover registreres og indberettes direkte til kommunalbestyrelsen og socialtilsynet. 7. Der ændres således ikke på, at både kommunalbestyrelsen og socialtilsynet får direkte besked, hver gang personalet har foretaget indgreb i selvbestemmelsesretten. Kommunalbestyrelsen i borgerens handlekommune har allerede i dag en forpligtigelse til at følge op på indberetningerne om magtanvendelse i forhold til den enkelte borger, herunder tage stilling til om, der er grundlag for at træffe eller ændre afgørelser om magtanvendelse i forhold til den enkelte borger. Dette gælder også i forhold til deres pligt til at udarbejde handleplaner for de borgere, der er modtaget indberetninger om. Aftalepartierne finder det afgørende, at kommunalbestyrelsen også fremadrettet har fokus på deres forpligtelse til at følge op på indberetningerne. 8. Den foreslåede ændring ændrer heller ikke på det forhold, at personalet, såfremt det handler ud over rammerne for magtanvendelse i serviceloven, kan findes skyldig i en straffelovsovertrædelse. Den pågældende handling vil efter omstændighederne kunne være straffri som følge af straffelovens regler om nødværge og nødret. Det er domstolene, der vurderer, om en handling er omfattet af reglerne om nødværge og nødret. Det bemærkes, at der med 5

6 nødværge og nødret er tale om ekstraordinær hjemmel til brug i ekstraordinære situationer. Bestemmelserne om nødret og nødværge kan derfor ikke anvendes som hjemmelsgrundlag for at foretage jævnligt forekommende tvangsmæssige indgreb. 9. Der skabes en ny hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer. Det kan fx være altandøren til et enkelt beboerværelse, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og udsætte sig selv for fare. Døre til fællesarealer må dog aldrig aflåses, og der skal altid være mindst en uaflåst dør i den enkelte borgers bolig. 10. Der ændres på reglerne om alarm- og pejlesystemer, så terminologien ændres til tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger. Den nye formulering gør begrebet bredere og mere tidsløst og vil gøre det muligt at bruge nye typer af tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, som kan registrere borgerens bevægelser, fx faldmåtter, sensorgulve og GPS. Der kan dog aldrig gives tilladelse til videoovervågning af borgerne. Hjemlen udvides desuden, så det også bliver muligt at bruge sådanne personlige tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger til at registrere bevægelser/fald i borgerens egen bolig. I dag er det kun lovligt at anvende teknologi som fx GPS for at registrere og forebygge risiko for, at borgeren forlader plejehjemmet m.v. I forhold til mennesker med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse som fx demens, kan teknologierne anvendes over for den enkelte borger, medmindre borgeren, og som noget nyt en eventuel værge eller fremtidsfuldmægtig modsætter sig dette. Borgeren, værgen og fremtidsfuldmægtigen skal forud for anvendelsen af teknologierne informeres om brugen af disse. Indsatsen har ikke karakter af magtanvendelse og skal derfor ikke registreres og indberettes. I situationer, hvor borgeren, værgen eller fremtidsfuldmægtigen modsætter sig brugen af tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger, gives der hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende sådanne teknologier over for borgeren, hvis der er risiko for personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Dette følger af kommunalbestyrelsens omsorgsforpligtelse overfor borgere, som modtager pleje og omsorg og dermed er i kommunens varetægt, at kommunalbestyrelsen og det udførende personale skal sikre den nødvendige pleje, omsorg, sikkerhed og tryghed for borgerne. Aftalepartierne finder det afgørende, at en evt. fremtidsfuldmægtig eller værge inddrages i forbindelse med kommunalbestyrelsens afgørelse. En evt. fremtidsfuldmægtig eller værge skal derfor høres over kommunalbestyrelsens vurdering i forbindelse med afgørelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan 6

7 som i dag gøres tidsubegrænset, og der skal ske registrering og indberetning. Der kan klages over kommunalbestyrelsens afgørelse. Klage over afgørelsen rettes først til kommunalbestyrelsen, som skal vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold, hvorefter klagen sendes til Ankestyrelsen. Aftalepartierne er enige om, at der kan være et etisk dilemma mellem på den ene side borgerens selvbestemmelsesret, og på den anden side omsorgspligten og hensynet til borgerens sikkerhed og tryghed i forhold til afgørelse om brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi, når fremtidsfuldmægtigen modsætter sig. Aftalepartierne finder det vigtigt, at der er opmærksomhed på denne problemstilling. 11. Brug af tryghedsskabende velfærdsteknologier bør altid ske med udgangspunkt i den enkelte borgers livsværdier, holdninger og livshistorie og skal samlet set bidrage til at understøtte den enkeltes livskvalitet. Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologier over for målgruppen for magtanvendelsesreglerne skal således baseres på grundlæggende principper, som skal sikre, at brug af disse teknologier alene sker for at understøtte borgerens behov for tryghed, omsorg, værdighed, sikkerhed, bevægelsesfrihed samt selvbestemmelse/frihed til selv at vælge, og formålet med anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologier må derfor ikke være at erstatte socialpædagogiske indsatser eller personaleressourcer. 12. Der nedsættes et særligt råd, som med afsæt i en række overordnede principper, som fastsættes i magtanvendelsesreglerne, skal vurdere, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi, der kan anvendes efter servicelovens magtanvendelsesregler. Efter en høring hos de centrale interessenter sender rådet løbende, men mindst én gang årligt et forslag til en liste over de nye tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger til Børneog Socialministeriet, som der er enighed i rådet om bør kunne anvendes fremover. På baggrund af forslaget fra rådet offentliggør Børne- og Socialministeriet mindst én gang årligt en officiel liste med de pågældende løsninger. Partierne bag lovrevisionen orienteres om listens indhold inden offentliggørelsen. Indhentelse og brug af data i forbindelse med tryghedsskabende velfærdsteknologi skal altid ske i overensstemmelse med gældende regler om datasikkerhed, beskyttelse af persondata m.v. 13. Alle indgreb i selvbestemmelsesretten skal registreres af det personale, som har foretaget indgrebet, og indberettes til personalets leder, som har ansvaret for, at personalet reflekterer over brugen af magtanvendelse, svarende til i dag. Registreringen og indberetningen skal bruges i dialogen mellem leder og medarbejder som et vigtigt element i læring og refleksion, bl.a. i forhold til hvordan indgreb i fremtiden vil kunne undgås ved brug af socialpædagogiske 7

8 metoder. Lederen skal sørge for, at alle indberetninger bliver sendt videre til kommunalbestyrelsen og socialtilsynet. 14. Som en styrkelse af retssikkerheden foreslås det som noget nyt, at ledelsen jævnligt skal orientere borgerens pårørende, fremtidsfuldmægtige, værge eller anden repræsentant om hvilke indgreb, der er foretaget. Dette gælder alle indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, brug af stofseler og brug af tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger. Personalets anvendelse af reglerne om anvendelse af magt vil af borgeren, dennes pårørende, værge, fremtidsfuldmægtigen eller anden repræsentant kunne påklages til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse om brug af stofseler, dørlåsning og tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger vil kunne påklages til Ankestyrelsen af samme personkreds. Derudover er parterne enige om vigtigheden af, at ledere og medarbejdere har et godt kendskab til reglerne og er opmærksomme på vigtigheden af altid at afprøve socialpædagogiske og andre mindre indgribende indsatser, før de griber til anvendelse af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Derfor iværksættes i forlængelse af revisionen af reglerne en række tiltag, som skal understøtte uddannelse og kompetenceudvikling, for at sikre et godt og bredt kendskab til de nye regler blandt ledere og personale. Det konkrete indhold i disse tiltag samt finansieringen heraf vil blive aftalt under forhandlingerne om satspuljen for Parterne er desuden enige om, at de nye regler skal evalueres tre år efter ikrafttrædelsen. Ved en evaluering vil der blandt andet blive set på udviklingen af indberetningerne og læring heraf. En sådan evaluering vil forudsætte, at der findes midler hertil. Parterne vil søge satspuljekredsens opbakning til finansiering af evalueringen i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for I perioden fra de nye reglers ikrafttræden frem til evalueringen mødes aftaleparterne en gang årligt eller oftere, hvis ministeren finder det nødvendigt, til en politisk statusdrøftelse. Endeligt er parterne enige om, at der er behov for at forenkle procedurerne for registrering og indberetning til myndighederne. Børne- og Socialministeriet vil derfor udforme et nemt anvendeligt, centralt udformet indberetningsskema, som skal kunne anvendes i alle de situationer, hvor der skal ske registrering og indberetning. I den forbindelse vil tidsfristerne for registrering og indberetning blive ensrettet. 8

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Aftale om magtanvendelse på demensområdet

Aftale om magtanvendelse på demensområdet Aftale om magtanvendelse på demensområdet Oplæg på DKDK s Årskursus 12. september 2018 Af chefkonsulent Charlotte Søderlund og specialkonsulent Ina Vang Runager Disposition Demenshandlingsplanen 2025 Serviceeftersyn

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Sendt pr. mail til: og Den

Børne- og Socialministeriet Sendt pr. mail til: og Den Børne- og Socialministeriet Sendt pr. mail til: lbpo@sm.dk og p-handicap@sm.dk Den 11 12 2018 D.nr.408572 Sagsbeh. tg_lev Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Børne- og Socialministeriet cc: 14. december 2018 cav. Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Børne- og Socialministeriet cc: 14. december 2018 cav. Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Børne- og Socialministeriet lbpo@sm.dk cc: p-handicap@sm.dk 14. december 2018 cav Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven

Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Nye regler om magtanvendelse i serviceloven Baggrund og politisk proces Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i 2017 - Arbejdsgruppe og referencegruppe - Ankestyrelsens praksistjek - Børne- og Socialministeriets

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Udkast. Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. Børne- og Socialministeriet

Udkast. Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag. til. Børne- og Socialministeriet Udkast Fremsat den X. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Fremsat den 6. februar 2019 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse

Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til lbpo@sm.dk med kopi til p-handicap@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til ændrede regler om magtanvendelse og botilbud

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2008-8366 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering og drøftelse Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 På byrådsmødet den 10. maj 2017 blev Socialforvaltningen anmodet om at besvare en række

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

TALEPAPIR. Tale til samråd om magtanvendelse overfor demente borgere

TALEPAPIR. Tale til samråd om magtanvendelse overfor demente borgere Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder 28. januar 2016 kl. 16.00-17-30, Christiansborg 1-133

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Afrapportering af serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne (2018)

Afrapportering af serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne (2018) Afrapportering af serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne (2018) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemstilling... 4 1.1. Om serviceeftersynet af magtanvendelsesreglerne... 5 2. Gældende regler

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på børne- og ungeområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere