Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesundersøgelse 2016"

Transkript

1 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

2 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet for AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Aarhus Universitet. Fakulteter ved Aarhus Universitet (AU): De fire fakulteter ved Aarhus Universitet: Arts,, Health samt Aarhus BSS, blev etableret i 2011 ved fusioner af de tidligere ni fakulteter og skoler ved universitetet. Arts: Faculty of Arts er en fusion af det tidligere Humanistiske Fakultet, Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. : er en fusion af det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet, Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser. I 2012 fusionerede fakultetet endvidere med Ingeniørhøjskolen i Århus. Health: Health er en fusion af det tidligere Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Idræt fra det tidligere Naturvidenskabelige Fakultet. Aarhus BSS: Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences) er en fusion af det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet og Aarhus School of Business. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Identificering og svarprocent Beskæftigelsessituationen Beskæftigede kandidater Hvor og hvordan ansættes kandidaterne? Internationalisering og mobilitet Indkomstniveau Overgangen mellem uddannelse og arbejdsmarked Ledighed inden første job Sammenhængen mellem uddannelse og job Bilag 1: Kvalitets- og kompetencekort for AU og hvert fakultet

4 Tabeloversigt Tabel 1.1. Dimitterede kandidater fra AU fordelt på fakulteter og årgange. Antal personer. Tabel 1.2. Bortfald på grund af manglende identifikation. Alle fire årgange, Antal personer og procent. Tabel 1.3. Svarprocenter for fakulteter og årgange, Tabel 2.1. Jobsituationen for kandidater fra årgangene 2010/12. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 2.2. Jobsituationen for kandidater fra årgangene 2014/16. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 2.3. Antal måneder siden afslutningen af kandidatuddannelsen som kandidaterne fra årgangene 2010/12 har været uden beskæftigelse. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 2.4. Antal måneder siden afslutningen af kandidatuddannelsen som kandidaterne fra årgangene 2014/16 har været uden beskæftigelse. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 3.1. Omfanget af de beskæftigede kandidaters hovedjob. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.2. Beskæftigede kandidaters ansættelsesforhold. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.3. Beskæftigede kandidater fordelt på sektorer. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.4. Beskæftigede kandidater fordelt på brancher. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.5. Størrelsen på de beskæftigede kandidaters arbejdsplads. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.6. Procentandel af kandidaterne der er beskæftiget i udlandet. Alle fire årgange, Tabel 3.7. Kandidater beskæftiget i Danmark fordelt efter arbejdspladsens geografiske placering. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 3.8. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede kandidater fra årgangene 2014/16. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Tabel 3.9. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede kandidater fra årgangene 2010/12. Procentvis fordeling for AU og fakulteter,

5 Tabel 4.1. Hastigheden hvormed kandidaterne, der har fundet beskæftigelse, påbegyndte deres første job efter endt uddannelse. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 4.2. Procentandel af kandidaterne der i høj grad eller nogen grad gjorde sig overvejelser om job og karriere. Alle fire årgange, Tabel 4.3. Den faglige sammenhæng mellem uddannelse og første job. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Tabel 4.4. Procentandel af kandidaterne der har været i praktik i løbet af uddannelsen, og deres udbytte heraf. Alle fire årgange, Tabel 4.4.a. Procentandel af kandidaterne der har haft et studiejob i løbet af uddannelsen, og deres udbytte heraf. Alle fire årgange, Tabel 4.5. I hvor høj grad har uddannelsen rustet de færdige kandidater til arbejdslivet. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. 5

6 Indledning Denne rapport indeholder resultaterne af Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 for færdiguddannede kandidater. Undersøgelsen omfatter fire årgange af kandidatdimittender fra Aarhus Universitet (AU): de kandidater, der afsluttede deres uddannelse mellem 1. april 2010 og 31. marts 2011 og mellem 1. april 2011 og 31. marts , samt de kandidater, der dimitterede mellem 1. april 2014 og 31. marts 2015 og mellem 1. april 2015 og 31. marts I tidligere år har beskæftigelsesundersøgelsen for kandidatdimittender været for to årgange, 1 og 5 årsdimittender, men i år er undersøgelsen for 1, 2, 5 og 6 års-dimittender, da kandidatdimittenderne ikke var medtaget i beskæftigelsesundersøgelsen Den samlede beskæftigelsesundersøgelse for AU omfatter desuden ph.d.er, henholdsvis et og fem år efter deres uddannelsesafslutning på AU, og bachelorer, herunder professionsbachelorer, et, to, fem og seks år efter deres uddannelsesafslutning på AU. Det er dog kun bacheloruddannelser, hvor en stor del af dimittenderne af forskellige årsager ikke fortsætter på en kandidatuddannelse på AU, der er omfattet af undersøgelsen blandt bachelorer. Resultaterne for undersøgelsesgrupperne ph.d. og kandidat afrapporteres i separate rapporter, mens der ikke laves en separat rapport for de relativt få bachelorer, der er med i undersøgelsen. Der afrapporteres særskilt for de to par af dimittendårgange, 2010/11 og 2011/12 samt 2014/15 og 2015/16, i det omfang det vurderes at være relevant, og hvis antallet af respondenter giver mulighed herfor. I hver rapport redegøres der for den overordnede beskæftigelsessituation, og der gives en nærmere karakteristik af beskæftigelsen i forhold til bl.a. sektorer, brancher og geografisk spredning samt en beskrivelse af overgangen fra endt uddannelse til arbejdsmarked. Der rapporteres på AU- og fakultetsniveau. Undersøgelsens datamateriale er desuden gjort tilgængeligt for de enkelte fakulteter med henblik på egne analyser. 1 De kandidater fra dimittendårgangene 2010/11 og 2011/12, som pt. er i gang med en ph.d.-uddannelse på AU, eller som har afsluttet en ph.d.-uddannelse på AU, er udeladt i beskæftigelsesundersøgelsen for kandidatdimittender. 6

7 1. Identificering og svarprocent Antallet af dimitterede kandidater i de fire årgange, der er omfattet af undersøgelsen, er præsenteret i tabel 1.1. Tabel 1.1. Dimitterede kandidater fra AU fordelt på fakulteter og årgange. Antal personer. Fakulteter 2010/ / / /16 Arts Aarhus BSS Health Total Kilde: Centrale udtræk fra AU s studieadministration. En gruppe af de udvalgte dimittender havde ikke kendt adresse. På grund af den manglende identifikation af disse dimittender er de bortfaldet fra analysen. Det fremgår i tabel 1.2, hvor mange kandidater, der er bortfaldet. Tabel 1.2. Bortfald på grund af manglende identifikation. Alle fire årgange, Antal personer og procent. Antal Procent Identificeret Ikke identificeret* I alt *) Ikke identificeret dækker over de dimittender, der har ukendt adresse. Tabel 1.3 viser svarprocenterne blandt de identificerede kandidatdimittender for de fire årgange på fakultetsniveau. Tabel 1.3. Svarprocenter for fakulteter og årgange, Fakulteter 2010/ / / /2016 Arts Aarhus BSS Health Total

8 Svarprocenten er forskellig for de enkelte fakulteter, fag og dimittendårgange. Det betyder, at der er en skævhed i fordelingen af respondenter på fakulteter, fag og dimittendårgange i forhold til fordelingen af alle kandidatdimittenderne i undersøgelsens population. For at korrigere undersøgelsens resultater for denne skævhed er procentfordelingerne, der præsenteres i tabellerne i de følgende afsnit, baseret på en vægtning af respondenternes svar, hvor de anvendte vægte er bestemt ved, at den vægtede fordeling af respondenterne på fakulteter, fag og dimittendårgange skal være den samme som fordelingen af alle kandidatdimittenderne, der er udvalgt til undersøgelsen. 8

9 2. Beskæftigelsessituationen Tabel 2.1 og 2.2 viser andelen af kandidater, der er i og uden for beskæftigelse, når de har været færdige med deres uddannelse i henholdsvis fem og seks samt et og to år. Det fremgår af tabel 2.1, at langt hovedparten af de kandidater, der har været færdige med deres uddannelse i fem år, er i beskæftigelse. Andelen af kandidater i beskæftigelse er lidt højere for Aarhus BSS end for de øvrige fakulteter. Tabel 2.1. Beskæftigelsessituationen for kandidater fra årgangene 2010/12*. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, I beskæftigelse** Herunder: - ph.d.-studerende ansat med løntilskud/ i aktivering Anden uddannelse Uden beskæftigelse Antal svar (2096) (799) (787) (248) (262) *) I tabellen indgår ikke de kandidatdimittender fra årgangene 2010/12, som pt. er i gang med en ph.d.-uddannelse på AU, eller som har afsluttet en ph.d.-uddannelse på AU. Disse ph.d.er fra AU er udeladt i beskæftigelsesundersøgelsen for kandidater. **) I beskæftigelse inkluderer dimittender, der svarede På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden. Pga. afrunding summeres der ikke alle steder til 100 % Sammenlignet med de kandidater, der har været færdige i fem og seks år, er relativt færre af de nyuddannede kandidater i beskæftigelse. Beskæftigelsesprocenten varierer fra 78 til 94 procent, og den samlede beskæftigelsesprocent for hele AU er på 87 procent for årgangene 2014/16. Sammenlignet med beskæftigelsesundersøgelsen fra 2014 er der tale om et marginalt fald i beskæftigelsen. 9

10 Tabel 2.2. Beskæftigelsessituationen for kandidater fra årgangene 2014/16. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, I beskæftigelse* Herunder: - ph.d.-studerende ansat med løntilskud/ i aktivering Anden uddannelse Uden beskæftigelse Antal svar (2505) (904) (919) (247) (435) *) I beskæftigelse inkluderer dimittender, der svarede På orlov med ubetinget ret til tilbagevenden. Tabel 2.3 og 2.4 viser antallet af måneder, som kandidaterne har været uden beskæftigelse, efter endt kandidatuddannelse i henholdsvis 2010/12 og 2014/16. Det fremgår af tabel 2.3, at mere end halvdelen af kandidaterne fra 2010/12 har været i beskæftigelse i stort set hele perioden siden endt uddannelse. Knap en tredjedel har været uden beskæftigelse mellem 3 og 12 måneder, mens 13 procent har været uden beskæftigelse mere end 12 måneder i løbet af de fem-seks år. Tabel 2.3. Antal måneder siden afslutningen af kandidatuddannelsen som kandidaterne fra årgangene 2010/12 har været uden beskæftigelse. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Mindre end 3 måneder måneder måneder Mere end 12 måneder Antal svar (2096) (799) (787) (248) (262) Kandidatdimittenderne fra årgangene 2014/16 havde været færdiguddannet i mellem 6 og 30 måneder, da de deltog i undersøgelsen. 60 procent har angivet, at de har været uden beskæftigelse i mindre end 3 måneder, efter at de blev færdige med uddannelsen. For Arts er det dog kun halvdelen af de nye kandidater, der har haft ingen eller få måneder uden beskæftigelse, mens andelen for Health er 85 procent. 10

11 Tabel 2.4. Antal måneder siden afslutningen af kandidatuddannelsen som kandidaterne fra årgangene 2014/16 har været uden beskæftigelse. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Mindre end 3 måneder måneder måneder Mere end 12 måneder Antal svar (2505) (904) (919) (247) (435) 3. Beskæftigede kandidater Dette afsnit uddyber kandidaternes beskæftigelsessituation i Oplysningerne knytter sig til den del af kandidaterne, som er i beskæftigelse pr. 1. oktober Først præsenteres en karakteristik af beskæftigelsen, det vil sige omfanget af kandidaternes beskæftigelse, deres ansættelsesforhold samt i hvilke sektorer og inden for hvilke brancher, de arbejder. Dernæst beskrives den geografiske spredning i kandidaternes ansættelser og deres indkomstniveau Hvor og hvordan ansættes kandidaterne? Tabel 3.1 viser andelen af de beskæftigede færdiguddannede kandidater, der er i henholdsvis fuldtids- og deltidsbeskæftigelse. Resultatet er opgjort for alle fire årgange samlet. Størstedelen af de kandidater, der er i arbejde, er fuldtidsbeskæftigede. Tabel 3.1. Omfanget af de beskæftigede kandidaters hovedjob. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Fuldtidsbeskæftigede Deltidsbeskæftigede Antal svar (4119) (1441) (1591) (473) (614) Tabel 3.2 afspejler de ansættelsesforhold, som kandidaterne er beskæftiget under. Langt størstedelen af kandidaterne er fastansat. Herudover er en relativ stor gruppe kandidater projekteller tidsbegrænset ansat. 11

12 Tabel 3.2. Beskæftigede kandidaters ansættelsesforhold. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Fastansat Projektansat/tidsbegrænset ansættelse Ansat i vikariat Ansat med løntilskud Praktikforløb i forbindelse med aktivering Selvstændig erhvervsdrivende Andet Antal svar (4119) (1441) (1591) (473) (614) I undersøgelsen blev kandidaterne også spurgt om, hvilken sektor de er ansat i. Af tabel 3.3 fremgår, at den største aftager af kandidater fra AU er den offentlige sektor. Godt halvdelen af de færdige kandidater finder beskæftigelse i det offentlige, og særligt Health er stærkt repræsenteret her. Aarhus BSS har den største andel kandidater ansat i det private erhvervsliv, 63 procent, mens følger tæt efter med 58 procent privatansatte. Tabel 3.3. Beskæftigede kandidater fordelt på sektorer. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. I det private erhvervsliv Ansat i det offentlige Ansat i en interesseorganisation Andet Antal svar (4119) (1441) (1591) (437) (614) Det er ligeledes blevet undersøgt, hvilke brancher de færdiguddannede kandidater er beskæftiget inden for i Tabel 3.4 viser fordelingen af de beskæftigede kandidater på brancher. Som forventeligt afspejler fordelingen de forskellige fakulteters fagprofiler. Eksempelvis arbejder langt hovedparten af kandidaterne fra Health inden for sundhedsområdet. 12

13 Tabel 3.4. Beskæftigede kandidater fordelt på branche. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Sundhedssektoren Medicinalindustrien Industri Bygge- og anlægsvirksomhed It og telekommunikation Handel Finans og forsikring Advokatvirksomhed Offentlig administration Kultur og turisme Medier og kommunikation Konsulent- og rådgivningsvirksomhed Reklame- og markedsføringsvirksomhed Transport- og servicevirksomhed Universiteter, sektorforsknings- og andre offentlige forskningsinstitutioner Ikke-offentlig forskningsvirksomhed Undervisningsinstitution (seminarier, gymnasiale uddannelser, grundskoler og lign.) Andet Antal svar (4119) (1441) (1591) (473) (614) Tabel 3.5 viser hvilken størrelse arbejdsplads, de færdige kandidater er ansat på. 61 procent af kandidaterne er ansat i en stor virksomhed/organisation med mere end 250 ansatte. De mellemstore virksomheder/organisationer aftager en femtedel af kandidaterne, mens den resterende femtedel er beskæftiget i en lille virksomhed/organisation med under 50 ansatte. Tabel 3.5. Størrelsen på de beskæftigede kandidaters arbejdsplads. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Lille virksomhed (mindre end 50 ansatte) Mellemstor virksomhed ( ansatte) Stor virksomhed (mere end 250 ansatte) Antal svar (4119) (1441) (1591) (473) (614) 13

14 3.2. Internationalisering og mobilitet Det blev undersøgt, i hvilket omfang de færdige kandidater fra AU er beskæftiget i udlandet. Andelen er gengivet i tabel 3.6 nedenfor. Disse tal skal dog læses med forbehold, da svarprocenten er noget lavere for de kandidater, der har adresse i udlandet 2. Gruppen af kandidater, der arbejder i udlandet, må således formodes at være underrepræsenteret i undersøgelsen. Tabellen viser, at langt størstedelen af de færdiguddannede kandidater fra AU er beskæftiget i Danmark. Tabel 3.6. Procentandel af kandidaterne der er beskæftigede i udlandet. Alle fire årgange, Procentandel beskæftiget i udlandet Antal svar = 100 pct. (4119) (1441) (1591) (473) (614) Det er videre undersøgt, hvor i Danmark de færdige kandidater finder beskæftigelse. Tabel 3.7 viser denne fordeling. Knap halvdelen af kandidaterne fra AU finder beskæftigelse i Aarhus og den østlige del af Midtjylland, mens knap en fjerdedel ansættes i det øvrige Jylland. En fjerdedel af de færdiguddannede kandidater bliver beskæftiget i Storkøbenhavn. Tabel 3.7. Kandidater beskæftiget i Danmark fordelt efter arbejdspladsens geografiske placering. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Storkøbenhavn Sjælland og øer Fyn Aarhus og den østlige del af Midtjylland Øvrige Jylland Antal svar (3701) (1303) (1397) (447) (554) Baseret på angivelse af arbejdspladsens postnummer. Storkøbenhavn er defineret som danske postnumre under 3000, Sjælland og øer dækker de danske postnumre mellem 3000 og 4999, Fyn er postnumrene , Aarhus og den østlige del af Midtjylland dækker postnumrene , mens Øvrige Jylland er postnumrene samt 9000 og derover. 2 Den lave svarprocent skyldes blandt andet, at der var dårligere muligheder for at kontakte kandidaterne, idet deres kontaktdata ikke opdateres i cpr-registret, som det er tilfældet med personer bosiddende i Danmark. 14

15 3.3. Indkomstniveau Tabel 3.8 viser, inden for hvilke intervaller kandidaterne fra årgangene 2014/16 har angivet, at deres månedlige indkomst ligger pr. 1. oktober Tabel 3.8. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede kandidater fra årgangene 2014/16. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Under kr kr kr kr kr kr Over kr Antal svar (2134) (703) (831) (231) (369) Kandidaterne fra årgangene 2010/12 er ligeledes blevet bedt om at angive deres løn, og besvarelserne er gengivet i tabel 3.9 nedenfor. Som forventet viser en sammenligning af de to par af årgange, at længere tid på arbejdsmarkedet generelt medfører et højere lønniveau. Tabel 3.9. Den månedlige bruttoindkomst, inkl. pensionsbidrag for de beskæftigede kandidater fra årgangene 2010/12. Procentvis fordeling for AU og fakulteter, Under kr kr kr kr kr kr Over kr Antal svar (1985) (738) (760) (242) (245) 15

16 4. Overgangen mellem uddannelse og arbejdsmarked I det følgende ses på overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked. Det er afdækket vha. spørgsmål, der omhandler, hvor hurtigt kandidaterne påbegyndte et job efter endt uddannelse, hvornår kandidaterne begyndte at gøre sig overvejelser om job og karriere, hvordan den faglige sammenhæng mellem uddannelse og det første job har været, samt hvorvidt kandidaterne har været i praktik og/eller har haft et studiejob i løbet af uddannelsen, og hvilket udbytte de har haft herfra. Desuden er der spurgt til kandidaternes vurdering af graden, hvormed deres uddannelse har rustet dem til arbejdslivet Ledighed inden første job Tabel 4.1 viser, hvor hurtigt de nyuddannede kandidater, der har fundet beskæftigelse, påbegynder deres første job efter endt uddannelse. Tallene viser, at knap en fjerdedel af de kandidater, der er i beskæftigelse, eller har været det efter endt uddannelse, påbegynder et job, inden de har afsluttet uddannelsen. Andre 40 procent finder ansættelse inden for 3 måneder, efter de har afsluttet uddannelsen, mens en femtedel af kandidaterne bruger 3-6 måneder efter afsluttet uddannelse på at finde et job. Tabel 4.1. Hastigheden hvormed kandidaterne, der har fundet beskæftigelse, påbegyndte deres første job efter endt uddannelse. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. AU Arts Aarhus BSS Health Science and Før uddannelsens afslutning Mindre end 3 måneder efter uddannelsens afslutning måneder efter uddannelsens afslutning måneder efter uddannelsens afslutning Mere end 12 måneder efter uddannelsens afslutning Antal svar (4445) (1610) (1669) (488) (678) Uddannelsens afslutning er defineret som datoen for sidste karakter. Kandidaterne blev spurgt om, hvornår de begyndte at gøre sig overvejelser om job og karriere. Tabel 4.2 viser andelen, der har svaret i høj grad eller i nogen grad til de forskellige tidspunkter. Tabellen viser, at kandidaterne har den højeste grad af overvejelser omkring job og karriere umiddelbart før og efter dimissionen, men også undervejs i uddannelsen har en stor andel af kandidaterne i nogen eller høj grad gjort sig job- og karriereovervejelser. 16

17 Tabel 4.2. Procentandel af kandidaterne der i høj grad eller nogen grad gjorde sig overvejelser om job og karriere. Alle fire årgange, Før uddannelsens start Undervejs i uddannelsen Umiddelbart før dimissionen Umiddelbart efter dimissionen Antal svar = 100 pct. (4599) (1703) (1704) (495) (697) Tallene angiver den andel af kandidaterne, der har svaret 'i høj grad' eller 'i nogen grad'. Svarmulighederne var desuden 'i mindre grad' og 'slet ikke' Sammenhængen mellem uddannelse og job Tabel 4.3 afspejler de færdige kandidaters vurdering af den faglige sammenhæng mellem deres uddannelse og deres første job. For kandidaterne fra Health er der en meget klar faglig sammenhæng mellem uddannelsen og det første job. Således finder 93 procent af de sundhedsvidenskabelige kandidater et job inden for uddannelsens faglige område. For kandidaterne fra og Aarhus BSS er sammenhængen lidt svagere, og svagest er den for Arts, hvor to tredjedele af de færdige kandidater vurderer, at der er en klar faglig sammenhæng mellem uddannelsen og første job. Tabel 4.3. Den faglige sammenhæng mellem uddannelse og første job. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. Jobbet lå inden for uddannelsens faglige område Jobbet lå uden for uddannelsens faglige område, men krævede generelle kvalifikationer erhvervet via uddannelsen Der var ingen naturlig sammenhæng mellem uddannelsen og det første job Antal svar (4445) (1610) (1669) (488) (678) Kandidaterne blev også spurgt, om de var i praktik i løbet af deres uddannelse og i så fald, hvilket udbytte der var herfra. Tabel 4.4 viser procentdelen, som var i praktik i løbet af uddannelsen samt 17

18 hvor mange af dem, der mener, at praktikken i nogen eller i høj grad har givet relevante erfaringer og kompetencer for deres første job. Det varierer meget imellem fakulteterne, hvor stor en andel, der har været i praktik. Mest udbredt er det for kandidater fra Health. Generelt gælder det, at de kandidater, der har været i praktik, har fået et positivt udbytte af det. 83 procent svarer, at praktikken i høj eller nogen grad har givet dem relevante erfaringer og kompetencer for deres første job. Tabel 4.4. Procentandel af kandidaterne der har været i praktik i løbet af uddannelsen, og deres udbytte heraf. Alle fire årgange, Har været i praktik Var ikke i praktik, men det var en mulighed Har svaret, at praktik ikke var en mulighed Antal svar = 100 pct. (4445) (1610) (1669) (488) (678) Praktik gav erfaringer og kompetencer af relevans for første job* Antal svar = 100 pct. (1985) (706) (792) (323) (164) *) Tallene angiver den procentandel af kandidaterne i praktik i løbet af uddannelsen, der har svaret 'i høj grad' eller 'i nogen grad'. Svarmulighederne var desuden 'i mindre grad' og 'slet ikke'. Tabel 4.4.a viser andelen af kandidater, som har haft et studiejob, og hvor mange af dem, der mener, at deres studiejob i nogen eller høj grad har givet dem erfaringer og kompetencer af relevans for deres første job. To tredjedele af kandidaterne har haft et studiejob i løbet af deres uddannelse, og 84 procent af disse kandidater angiver, at de derved har opnået kompetencer og fået erfaringer, som var relevante i deres første beskæftigelse efter endt uddannelse. Tabel 4.4.a. Procentandel af kandidaterne der har haft et studiejob i løbet af uddannelsen, og deres udbytte heraf. Alle fire årgange, Procentandel som har haft et studiejob Antal svar = 100 pct. (4445) (1610) (1669) (488) (678) Studiejobbet gav erfaringer og kompetencer af relevans for første job* Antal svar = 100 pct. (2930) (993) (1213) (382) (342) *) Tallene angiver den procentandel af kandidaterne med studiejob i løbet af uddannelsen, der har svaret 'i høj grad' eller 'i nogen grad'. Svarmulighederne var desuden 'i mindre grad' og 'slet ikke'. 18

19 Tabel 4.5 afspejler, i hvilken grad de færdige kandidater mener, at uddannelsen overordnet set har rustet dem til arbejdslivet. Knap 90 procent af alle kandidaterne svarer, at uddannelsen i høj eller nogen grad har rustet dem til deres efterfølgende arbejdsliv. Kun en meget lille del af de færdiguddannede kandidater mener, at uddannelsen slet ikke har rustet dem til deres efterfølgende arbejdsliv. Tabel 4.5. I hvor høj grad har uddannelsen rustet de færdige kandidater til arbejdslivet. Alle fire årgange, Procentvis fordeling for AU og fakulteter. I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal svar (4601) (1703) (1706) (495) (697) Kandidaterne blev også i undersøgelsen spurgt om, hvorvidt de tilegnede sig en række kvalifikationer og kompetencer i løbet af studiet, og i hvilken grad de efterfølgende har oplevet at skulle gøre brug af disse i deres arbejde. Denne sammenhæng mellem uddannelse og arbejde er illustreret grafisk i følgende kvalitets- og kompetencekort i figur 4.1, der dækker over det samlede AU. Kvalitets- og kompetencekortet viser, at en stor del af kvalifikationerne og kompetencerne ligger omkring skrålinjen fra nederste venstre hjørne til øverste højre hjørne. Det indikerer, at mange af de behov, kandidaterne oplever i deres arbejde, matches af de færdigheder, de har opnået gennem deres uddannelse. Der er dog enkelte færdigheder, som ligger klart uden for diagonalen. Især oplever mange kandidater et mindre behov i deres arbejde for teoretisk viden inden for fagområdet end det niveau, de har opnået gennem uddannelsen. Det omvendte gør sig til en vis grad gældende mht. tværdisciplinære samarbejdsevner. 19

20 Figur 4.1. Kvalitets- og kompetencekort for hele AU. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen. Alle fire årgange, Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen I mindre grad <-----Opnået gennem uddannelsen----- > I høj grad Teoretisk viden inden for fagområdet projektorienteret Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Formidlings- og præsentationsteknik Evnen til at finde relevante informationer Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper I mindre grad <-----Behov i arbejdet-----> I høj grad Evnen til at tilegne sig ny viden selvstændigt struktureret og overholde deadlines I bilag 1 præsenteres separate kvalitets- og kompetencekort for AU og for de fire fakulteter i figur B1 til B5. Her er anvendt samme akseskala i alle fem bilagsfigurer for at gøre sammenligning nemmere. Figur B1 for hele AU i bilag 1 viser således de samme data som figur 4.1 ovenfor, men de to figurer er skaleret forskelligt. Kvalitets- og kompetencekortene i bilag 1 viser en vis variation mellem kandidaterne fra de fire fakulteter. Eksempelvis oplever kandidaterne fra Health, modsat mange kandidater fra de andre fakulteter, at de i deres arbejde i væsentlig omfang skal bruge den teoretiske viden inden for fagområdet, som de også i høj grad har opnået gennem deres uddannelse. 20

21 Bilag 1: Kvalitets- og kompetencekort for AU og hvert fakultet Figur B1. Kvalitets- og kompetencekort for AU. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen. Alle fire årgange, Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen I mindre grad <-----Opnået gennem uddannelsen-----> I høj grad Teoretisk viden inden for fagområdet projektorienteret Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at finde relevante informationer Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Formidlings- og præsentationsteknik Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne sig ny viden selvstændigt struktureret og overholde deadlines I mindre grad <-----Behov i arbejdet-----> I høj grad Note: Samme som figur 4.1, men med en anden skalering. Ens skalering i alle bilagsfigurer. 21

22 Figur B2. Kvalitets- og kompetencekort for Arts. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen. Alle fire årgange, Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen I mindre grad <-----Opnået gennem uddannelsen-----> I høj grad Teoretisk viden inden for fagområdet Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at finde relevante informationer Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger projektorienteret Evnen til at tilegne sig ny viden struktureret og overholde deadlines Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Formidlings- og præsentationsteknik I mindre grad <-----Behov i arbejdet-----> I høj grad selvstændigt Note: Ens skalering i alle bilagsfigurer. 22

23 Figur B3. Kvalitets- og kompetencekort for Aarhus BSS. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen. Alle fire årgange, Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen I mindre grad <-----Opnået gennem uddannelsen-----> I høj grad Teoretisk viden inden for fagområdet projektorienteret Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at finde relevante informationer Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Formidlings- og præsentationsteknik Evnen til at tilegne sig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper I mindre grad <-----Behov i arbejdet-----> I høj grad selvstændigt struktureret og overholde deadlines Note: Ens skalering i alle bilagsfigurer. 23

24 Figur B4. Kvalitets- og kompetencekort for Health. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen. Alle fire årgange, Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen I mindre grad <-----Opnået gennem uddannelsen-----> I høj grad projektorienteret Teoretisk viden inden for fagområdet Evnen til at finde relevante informationer struktureret og overholde deadlines Formidlings- og præsentationsteknik Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at tilegne sig ny viden selvstændigt Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper I mindre grad <-----Behov i arbejdet-----> I høj grad Note: Ens skalering i alle bilagsfigurer. 24

25 Figur B5. Kvalitets- og kompetencekort for. Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen. Alle fire årgange, Behov i arbejdet i forhold til kompetencer opnået gennem uddannelsen I mindre grad <-----Opnået gennem uddannelsen-----> I høj grad Formidlings- og præsentationsteknik Teoretisk viden inden for fagområdet Praktisk anvendelig viden inden for fagområdet Evnen til at finde relevante informationer Evnen til at håndtere komplekse problemstillinger projektorienteret Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne sig ny viden selvstændigt struktureret og overholde deadlines I mindre grad <-----Behov i arbejdet-----> I høj grad Note: Ens skalering i alle bilagsfigurer. 25

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for ph.d.-dimittender Februar 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2016 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2017 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for masterdimittender Januar 2013 AU Beskæftigelsesundersøgelsen 2012 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, School of Business

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007

AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007 AARHUS UNIVERSITET BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 Formål... 4 Datagrundlag: Indsamling, metode og repræsentativitet... 4 De vigtigste resultater... 6 2. Beskæftigelsessituationen...7

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2011 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 %

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er. Kære ph.d.er fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.er. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for ph.d.er, der er dimitteret

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus

Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus Kære diplomingeniør fra Aarhus Universitet (herunder tidligere Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA)), Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for diplomingeniører. Undersøgelsen

Læs mere

AARH BESKÆFTIGELSE OG VIDENSKABELIG IMPACT HOS PH.D.ER VED AARHUS UNIVERSITET

AARH BESKÆFTIGELSE OG VIDENSKABELIG IMPACT HOS PH.D.ER VED AARHUS UNIVERSITET US AARH BESKÆFTIGELSE OG VIDENSKABELIG IMPACT HOS PH.D.ER VED AARHUS UNIVERSITET En undersøgelse af ph.d.er ved Aarhus Universitet; deres beskæftigelse, værdi på arbejdspladsen og deres videnskabelige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009

Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009 Aarhus Universitet Beskæftigelsesundersøgelsen 2009 Indhold: Side 2: Indledning Side 7: Del 1: Kandidater Side 18: Del 2: Ph.d.ere Side 28: Del 3: Bachelorer Bilag: Bilag 1: Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse

Etnicitet, uddannelse og beskæftigelse Resumé Vejene gennem uddannelsessystemet kan være mange og forskelligartede. Forskellige befolkningsgrupper er karakteriseret ved at have forskellige veje. Dette notat belyser en række parametre på uddannelsesvejen,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Dagpenge til nyuddannede

Dagpenge til nyuddannede Dagpenge til nyuddannede Mange nyuddannede har allerede fundet et job, når de afslutter deres uddannelse. Måske har de haft kontakt til en eller flere arbejdspladser i løbet af deres uddannelse eller har

Læs mere

PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD)

PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD) PhD-undersøgelsen (hvis forladt AU som PhD) 1. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 2. Seneste beskæftigelse (kompetencebehov i seneste job) 3.

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovebeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendanalyse 2017

Dimittendanalyse 2017 Dimittendanalyse 2017 IDA analyse af de seneste års dimittenders vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Første job Vejen til først job og jobsøgningspraksis Uddannelsens relevans ift. første job Januar

Læs mere