Børn & Miljø, Skovvej 2. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn & Miljø, Skovvej 2. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering"

Transkript

1 Børn & Miljø, Skovvej 2 Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juli 2014

2 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen på området for pædagogiske læreplaner i dagtilbud, så det i højere grad tager udgangspunkt i visionen på 0-6 års området. Læreplanen er fælles for alle dagtilbud og har det enkelte barn i centrum. De kompetencespor, som vi kender fra den fælles matrix for børn og unges udvikling og potentialer, omkranser barnet, mens de tre sfærer; Ledelse og organisering, Forældre- og familiekompetencer og Den faglige kvalitet er i den yderste cirkel. De tre sfærer er rammerne, som skal sikre indfrielsen af det enkelte barns fulde potentiale. Dermed sættes forventningerne højt til både styrkelse af forældre- og familiekompetencer, af ledelse og organisering og den faglige kvalitet i alle dagtilbud. Under hvert kompetencespor er der opstillet tre mål, som det enkelte barn skal støttes i at udvikle sig hen i mod.

3 Fælles pædagogiske læringsmål De fælles pædagogiske læringsmål for arbejdet med de fire kompetencespor i den fælles pædagogiske læreplan fremgår nedenfor. Det er således målet, at ethvert barn understøttes i dets udvikling med henblik på at indfri dets fulde potentiale indenfor hvert af de i alt 12 delmål.

4 Dagtilbuddets værdier Værdierne er grundlæggende og betragtes som et fælles udgangspunkt for alle, der færdes i institutionen. Tryghed. Det er fundamentalt for den enkeltes trivsel og sociale og følelsesmæssige udvikling, at føle sig tryg. Vi søger at opfylde de forskellige betingelser, der gør, at alle kan føle sig trygge ved hinanden, ved huset og dagligdagen. Rummelighed. At føle sig set, hørt og forstået, giver en oplevelse af at være accepteret, blive taget alvorlig og værdsat, hvilket har betydning for identitetsdannelsen og følelsen af selvværd. Vi søger at forstå adfærd ud fra den enkeltes baggrund, forudsætninger og relationer. Humor. Humor kan bryde spændte stemninger og være befordrende for sociale relationer. Det er derfor værdifuldt, at vi har det sjovt sammen, og bringer optimismen, munterheden, glæden og det livsbekræftende ind i hverdagen. Nysgerrighed. Nysgerrigheden betragtes som værende drivkraften for at have lyst til at gå på opdagelse, være undersøgende og eksperimenterende. Vi bringer nysgerrigheden i spil, så den bliver udgangspunktet for læring og udvikling. Ansvar. Det er nødvendigt, at kunne tage et personligt og socialt ansvar, for at tage vare på sig selv, følge forskellige samværsformer og indgå i forpligtende fællesskaber. Vi er ansvarlige - og delegerer ansvar/medansvar afhængig af alder, udvikling og kontekst. Dagtilbuddets pædagogiske principper De pædagogiske principper er gældende i forhold til alle relationer i institutionen. Personalet formidler principperne - og lever efter dem i dagligdagen i samarbejdet med forældrene og i samspillet med børnene og hinanden. Vi er nærværende i samværet med hinanden. Vi er anerkendende i vores tilgang til hinanden. Vi tager udgangspunkt i hinandens styrker, ressourcer, kompetencer og muligheder. Vi forholder os positivt og optimistisk i hverdagen, fokuserer på det, der virker og i talesætter det, vi ønsker mere af. Vi værner om fællesskabet og har en forventning om, at alle bidrager. Vi skal kunne rumme forskelligheder og skabe fleksible rammer med plads til individuelle hensyn. Vi har samtidig øje for og respekt for fællesskabets interesser. Vi har fokus på kvaliteten og fagligheden i dagligdagen og søger at skabe mulighed for kontinuerlig udvikling for den enkelte. Vi motiverer til at opsøge viden, drage erfaringer og være aktive i handling.

5 Bestyrelsen har været inddraget i forhold til de pædagogiske principper på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har, på baggrund af et oplæg fra personalet, budt ind med deres ønsker til pædagogiske principper samt formuleringen af disse. Dagtilbuddets pædagogiske praksis Vi bruger natur- og udepædagogik som metode og planlægger aktiviteter, der enten tager udgangspunkt i det aktive udeliv eller i naturaktiviteter, der trækkes indenfor. Vi læner os op ad svenskerne (Dahlgren og Szczepanski 2001), der vurderer at uderummet har så mange dimensioner af æstetik og følelsesmæssig, biologisk og social art, at ethvert læringsforløb med fordel kan rykkes udendørs med især nysgerrighed, kreativitet og samarbejde som drivkraft. Børn lærer og tilegner sig bedst kompetencer gennem egne erfaringer og oplevelser og gennem sansning og brug af kroppen. Børnene har derfor brug for tid til fordybelse, mulighed for at eksperimentere og plads til fysisk udfoldelse, og her bruger vi netop udelivet som et læringsrum med et unikt potentiale. Ude og i naturen er der højt til loftet, og vi bliver ikke hele tiden afbrudt af telefoner og praktiske gøremål. Vi er opmærksomme på, at børn tilegner sig viden og færdigheder på forskellig vis, at der er forskellige læringsstile, og vi skaber derfor mulighed for, at børnene kan lære på deres egne præmisser i forhold til om de er visuelt, auditivt eller kinæstetisk orienteret. Børn lærer også ved at iagttage og imitere, og vi voksne er derfor i den pædagogiske praksis rollemodeller for børnene.

6 Sundhedskompetencer: At gøre noget At mærke noget Barnet: Pædagogiske læremål for børnenes udvikling (Preudfyldt af GK læreplan) Udvikler sit kendskab til og passer på sin krop Udfordrer sin kropsformåen Befinder sig godt i verden Opmærksomhedpunkter eller tegn på læring Når vi oplever, at barnet går på opdagelse med sine sanser og udvikler kendskabet til egne behov. Når vi oplever, at barnet opnår opmærksomhed om basal hygiejne og kroppens funktioner. Når vi oplever, at barnet udvikler sin grov - og finmotorik, mærker glæden ved at bruge sin krop samt udvikler sin kropsbevidsthed. Når vi oplever, at barnet føler sig trygt og har mod på at udfordre verdenen. Indsatser/aktiviteter Dokumentationsmetode Vi sætter aktiviteter i gang, som udfordrer og skærper børnenes sanser - ved at mærke forskellige materialer og overflader i naturen med hele kroppen. Vi mærker på ru bark, glatte sten, bløde fjer, stikkende kastanjer og en våd hestereje, som spræller. Vi går på stenjagt på stranden og med bare tæer i sandet og i vandet. Vi lytter til fuglene i haven, bladene i blæsten og bølgerne, der slår mod kysten. Vi dufter til krydderurter, blomster og buske i haven, tænder bål og rækker hænderne frem, så vi kan mærke varmen, og vi dufter til maden, som vi tilbereder over bål. Vi øver børnene i selv at mærke, om det er koldt, varmt, træt, sulten eller tørstig. Vi lærer børnene at vaske hænder ved hvert toiletbesøg og at efterlade toilettet rent og pænt til andre. Vi lærer børnene at nyse ned i armen, og om kroppens dele og basale funktioner og taler om sund og usund kost. Vi giver børnene mulighed for, gennem leg og aktiviteter i hverdagen, at udfordre og udvikle kroppens styrker og grænser. Vi løber, klatrer, kravler, ruller mv. for at styrke kroppen, vi åbner hasselnødder og bog, plukker blomster i haven og sår frø, og vi luger ukrudt i højbedene, snitter med kartoffelskrællere og knive. Vi tager på tur i skoven, hvor vi går væk fra stierne, og på ture hvor barnet øver sig i at gå i trafikken. Indendørs laver vi perler, klipper, bygger med legoklodser, laver kuglebaner mm. Vi støtter børnene i at danne relationer og venskaber, så de føler sig trygge i leg og aktiviteter. Vi hjælper børnene med at udvikle deres selvtillid og selvværd, ved at støtte børnene i deres personlige udvikling, så de har lyst, mod og energi til at gå på opdagelse i verden alene såvel som sammen med andre. Fotodokumentation Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling? Evaluering Vi oplever børnene blive mere nysgerrige og eksperimenterende i forhold til at bruge deres sanser, f.eks. i forhold til at røre ved forskellige materialer, smage forskellige ting, og gøre sig erfaringer i og med naturen og

7 naturfænomener. Vi har en oplevelse af, at børnene er blevet bedre til at udtrykke deres behov, når de er sultne, tørstige, trætte mv., og at de har en god rutine omkring det at vaske hænder. Vi ser, at børnene udfordrer sig selv, afprøver færdigheder og gør sig erfaringer i forhold til det motoriske - især i vores have, hvor små som store afprøver deres fysiske grænser; går balance, ruller, klatrer, hopper ned mv. Det er vores oplevelse, at børnene generelt føler sig trygge og virker til at befinde sig godt i deres gruppe, med deres kammerater og i huset som sådan. I de situationer, hvor børn har været udfordret på baggrund af forskellige præmisser, har det haft stor betydning for deres udvikling, at vi har været særligt støttende, sat hurtigt i værk og benyttet os af ekspertise udefra. Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Vi har erfaret, at det har været givende, især for vores vuggestuebørn, at have fokus på rytmik og fokus på indretningen af vuggestuens grupperum, så der er plads til toodlerpædagogikken. Videre har vi erfaret, at motorikscreeningen er et godt redskab i forhold til, at støtte det enkelte barn og at det har været befordrende for børnenes spontane lyst til at bruge deres krop, at vi har fokuseret mere på at igangsætte lege og bevægelsesaktiviteter i huset, i haven og på tur. Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet? Vi vil fremadrettet være mere systematiske i planlægningen af de motoriske aktiviteter, på baggrund af motorikscreeningerne og med udgangspunktet i, at børnene skal tilbydes 1 times motion om dagen. Personlige kompetencer: At være nogen at blive nogen Barnet: Pædagogiske læremål for børnenes udvikling Opmærksomhedpunkter eller tegn på læring Udfolder og udvikler sin vilje til at handle Udfordrer og udvikler egne personlige udtryk Udfolder og udvikler emotionelle kompetencer Når vi oplever, at barnet udvikler en vis form for selvstændighed i forhold til selv at kunne tage initiativ og træffe sine egne valg, ud fra hvad barnet har lyst til. Når vi oplever, at barnet bliver bedre til at bede om hjælp, hvis der er noget, der er svært. Når vi oplever, at barnet giver udtryk for egne følelser og meninger, og har en forståelse eller begyndende forståelse for, hvad disse betyder. Når vi oplever, at barnet udvikler et vist bekendtskab til, fortrolighed med, og tiltro til sine egne evner og ressourcer. Når vi oplever, at barnet, i forlængelse af

8 ovennævnte selvstændighed, bliver bedre til at kunne og ville sige til og fra i en given situation. Når vi oplever, at barnet opnår en form for forståelse af sine egne følelser, og formår at give udtryk for disse. Når vi oplever, at barnet udviser en vis form for forståelse for andre børns følelser, og at barnet formår, eller har intentioner om, at handle ud fra, hvad det oplever. Vi sætter aktiviteter i gang som udfordrer børnenes interesser og grænser, for på den måde at udvikle deres personlighed, og give børnene en vis forståelse for de mange muligheder, der er for børnene i dagligdagen. Vi tilskynder børnene til at øve sig og taler med dem om det at fejle. Vi tilpasser aktiviteterne til børnenes kunnen og formåen, samtidigt med at vi er lydhøre overfor, hvad børnene giver udtryk for at ville - og handler på det. Vi opfordrer børnene til, så vidt muligt, at gøre det de selv har lyst til, når rammerne giver mulighed for det, eller opfordrer børnene til at spørge om hjælp til, at opnå det de gerne vil. Indsatser/aktiviteter Dokumentationsmetode Evaluering Vi støtter børnene i selv at kunne stå frem og turde være på i forbindelse med samlinger og aktiviteter. Vi giver dem mulighed for, at fortælle hvad de har på hjerte og dermed opleve, at andre lytter til, hvad de siger. Vi sætter rammerne sådan, at børnene kan føle sig trygge og får lyst til at være med, da de kan føle sig sikre i situationen. Vi hjælper børnene til en forståelse af, at kunne vælge til og fra, ved at give dem mulighed for at skulle træffe valg, der respekteres. Vi udfordrer børnenes fantasi ved, at få dem til at se muligheder i, hvad man kan finde ude i naturen, og giver dem redskaber til selv at kunne udforme deres produkt. Det kan f.eks. være isskulpturer om vinteren, kunst af skrald i affaldsugerne, bladkranse i haven om efteråret. Vi giver børnene mulighed for, igennem leg og aktiviteter, at afprøve deres styrker og følelser, for at udbygge deres kendskab til egne følelser og sindstilstande. Vi giver børnene kendskab til empati, ved at sætte ord på følelser og handlinger og ved at være rollemodeller, som selv udviser forståelse for børnenes følelser. Vi hjælper børnene med at forholde sig til egne følelser, og vi viser, at vi kan rumme børnene, uanset om de er glade, sure, vrede eller kede af det mv. Fortællinger Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling? Børnene er blevet bedre til at opsøge hjælp til det, de ikke selv har kunnet, men som de har givet udtryk for, at de gerne ville, samt at sætte ord på deres ønsker om, hvad de gerne vil. Børnene giver i større grad udtryk for følelser og sindstilstande, og sætter ord på. Børnene tør, nogle hurtigt, andre efter et par gange, være på til samling med sang og fortællinger, hvor det er barnet der vælger sangen eller fortæller. Børnene har lært bedre at forstå, når andre børn siger fra verbalt eller med

9 gråd. Samtidig er børnene blevet gode til at hjælpe deres venner videre, ved f.eks. at hente en voksen hvis de ser, at et barn er ked af det. De yngste børn er blevet mere nysgerrige i forhold til, hvorfor andre børn måske er kede af det og græder, og hjælper gerne med sut, bamse eller våd klud. Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Vi har fået indsigt i, ud fra de resultater vi har set i børnenes udvikling, at det har været gavnligt at arbejde målrettet ud fra ovenstående kompetencepunkter, men at der skal bruges tid på, at det kan blive fuldt ud implementeret i alle niveauer af dagligdagen på denne måde kan aktiviteterne blive mere gennemtænkt ud fra kompetencepunkterne. Det er altså ikke en proces, som stopper når vi har set at børnene har udviklet sig, men en konstant igangværende proces. Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet? Som nævnt ovenfor, har vi gjort os gode erfaringer, og vi har set god udvikling for børnene. Vi har derfor talt om, at vi fortsat vil arbejde med indsatserne og aktiviteterne, og opsætte delmål for hvad vi vil opnå for børnene under hvert enkelt læremål - for at gøre det nemmere at evaluere. Dette vil også gøre det nemmere at overgive et barn fra én børnegruppe til den næste, da det vil synliggøre, hvad man har berørt med barnet. Sociale kompetencer: At være og blive nogen sammen med andre Barnet: Pædagogiske læremål for børnenes udvikling Opmærksomhedpunkter eller tegn på læring Indsatser/aktiviteter Har mod på og lyst til, at danne relationer og venskaber Udvikler fællesskabets aktiviteter og værdier i samspil med andre Har mod på og lyst til, at udfolde sig i differentierede fællesskaber Når vi oplever, at barnet ser sig selv som en del af et trygt fællesskab og indgår i forskellige venskaber. Når vi oplever, at barnet er opmærksomt på de andre børn i fællesskabet og inddrager, hjælper eller trøster, når det er relevant. Når vi oplever, at barnet deler med andre, venter på tur og er aktivt deltagende i aktiviteter og leg. Når vi oplever, at barnet er åbent for at indgå i nye fællesskaber og derved udvikler sit kendskab til forskellighed. Når vi oplever, at barnet øver sig i selv at kunne håndtere konflikter og søge støtte relevante steder. Vi arbejder med Fri for mobberi, som lærer børnene at skærpe deres opmærksomhed på andre, giver praktiske råd om konflikthåndtering, og understreger at egne følelser er OK - men skal håndteres rigtigt. Vi gør en aktiv indsats ved modtagelsen af nye børn, så de hurtigt kan føle sig som en del af fællesskabet, og er trygge i dette.

10 Dokumentationsmetode Evaluering Vi giver børnene mulighed for, gennem leg, at øve sig i at vente på tur og samarbejde med andre børn. Vi holder samlinger, hvor vi f.eks. taler om, hvem der er kommet/ ikke er kommet i dag, hvad børnene synes er godt/skidt for øjeblikket, og hvor vi taler om succeshistorier, hvor børnene har været gode til at inddrage andre, trøste eller lign. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden, så de får en ide om, hvor meget de er i stand til at gøre i fællesskab - uden hjælp fra en voksen, og hvor de kan mærke hvor stort det er, at kunne hjælpe en anden. Vi støtter børnene i at danne forskellige venskaber ved at sætte rammerne sådan, at nye venskaber kan opstå og blomstre, og vi viser børnene muligheden for, at komme til at lege med andre end dem de plejer. Vi understøtter gryende venskaber, og udnytter pladsen inde såvel som ude til at skærme børn, der har brug for egen plads til at starte og udvikle venskaber. Vi hjælper børnene med at håndtere konflikter, og er samtidig opmærksomme på, at børnene skal have mulighed for selv at øve sig i konflikthåndtering. Fotodokumentation samt observationer Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling? Børnene er blevet gode til at håndtere konflikter, ved nogle gange at finde på egne løsninger eller hente hjælp fra en voksen, når det bliver svært. Børnegruppen har en større forståelse for de grundlæggende spilleregler i socialt samspil med andre; vente på tur, give plads til andre osv., og har en god fornemmelse for, hvornår det er deres tur samtidig sætter de ord på, hvis de f.eks. føler sig sprunget over. Via lege og voksenstyrede aktiviteter har børnene også fået gode fornemmelser for fællesskab, og er blevet gode til at hjælpe hinanden. Vi har set nye venskaber blomstre op og udvikle sig, og har set, at børnene er blevet bedre til at turde opsøge andre, i forvejen etablerede fællesskaber og grupper, for at være med. Børnene er f.eks. blevet mere interesserede i at komme på besøg og spise frokost på andre stuer. Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Ud fra børnenes sociale udvikling har vi set gode resultater i udviklingen af børnenes sociale kompetencer, både i deres vante grupper og i opsøgningen af nye grupper og fællesskaber. Dette er dog ikke en færdig opgave, men en igangværende proces som vi fortsat vil arbejde med. I takt med, at børnene udvikler sig, vil der være flere sociale kompetencer som skal tillæres. Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet? Vi vil fortsat arbejde med at få børnene til at opsøge såvel vante som uvante fællesskaber, og på den måde stimulere deres evne til at indgå i sociale

11 fællesskaber, både store og små. Det kan være gavnligt, internt at synliggøre hvad vi forventer af børnene, alt efter hvor de er i deres udvikling, for på bedste måde at kunne støtte dem, og hjælpe dem videre. Samtidig er vi opmærksomme på, at alle børn er forskellige, og at de når de forskellige stadier i udviklingen på forskellige tidspunkter. Læringskompetencer: At blive til noget Barnet: Pædagogiske læremål for børnenes udvikling Opmærksomhedpunkter eller tegn på læring Indsatser/aktiviteter Er kreativ, eksperimenterende og reflekterende Udvikler sin evne til at fordybe sig Er kommunikerende Når vi oplever, at barnet er nysgerrigt og søger svar og oplever, at barnet når til erkendelse og får aha -oplevelser. Når barnet byder ind med nye idéer, afprøver ting og deltager i skabende processer. Når vi oplever, at barnet udtrykker ønsket om at kunne selv, og formår at skabe rammer, der giver dem ro. Når vi oplever, barnet gøre sig umage og bestræbe sig på at afslutte opgaver. Når vi oplever, at barnet er åbent overfor sprog eller kommunikation, og bruger sproget til at gøre sig forståelig, håndtere uoverensstemmelser, og til at udtrykke deres behov. Vi giver børnene mulighed for leg og aktiviteter i hverdagen og introducerer børnene for forskellige kulturtilbud; bibliotek, teater, film, koncerter og kulturpakker. Vi tilrettelægger temaer og har tilbagevendende traditioner, hvor vi skaber rammer for, at børnene kan være undersøgende, drage egne erfaringer, udvikle fantasien og opfindsomheden og være skabende. Vi har materialer tilgængelige for børnene og værkstedsaktiviteter, hvor børnene lærer at omgås værktøj og redskaber. Vi laver f.eks. ting af naturens materialer og kunst ud af skrald, som vi indsamler i affaldsugerne. Vi støtter børnene i at øve selvhjulpenhed og følger deres spor i forhold til at skabe motiverende og inspirerende rammer i hverdagen, hvor børnene kan lege og lave aktiviteter i mindre grupper og med ro omkring sig. Vi sætter aktiviteter i gang og holder samlinger, hvor børnene skal øve sig i at lytte, fortælle, stå frem og være på. Vi spiller spil, leger lege, synger og laver sanglege med børnene, fortæller historier, laver rim og remser og læser bøger, hvor vi forklarer nye ord, vi støder på. Vi laver ordspil, og forklarer f.eks. hvad det vil sige at have en ræv bag øret, og hvad vi mener, når vi siger spids ørerne og lignende. Vi hjælper med at sætte ord på konflikter og har sprogstimulering, bl.a. med opmærksomhedslege og introduktion til engelsk. Vi har diverse spil, alfabetplancher og

12 Dokumentationsmetode førskoleopgaver tilgængelige og stimulerer skriftsproget ved at læse højt, hvad vi skriver på sedler, lader børnene skrive efter og opfordrer til legeskrivning. I naturen bliver børnene præsenteret for et hav af nye begreber. Vi skal kravle over eller under, vi går opad eller ned ad bakken. Vi klatrer op i eller ned fra træet. Vi sætter ord på, sammen med børnene, om vejret er vådt eller tørt, om det er koldt eller varmt. Vi bliver klogere på ord som bænkebidere, citronsommerfugle, birketræer og anemoner. Vi taler sammen om nye opdagelser og oplever andre måder at kommunikere på. Vi må liste os frem i Dyrehaven, når vi skal tættere på en flok rådyr, og må kommunikere ved at gøre tegn til hinanden for ikke at skræmme dyrene væk. Vi lærer hvordan andre dyr kommunikerer ved at lytte, prøve at tolke solsortens sang, ser hvordan rådyr signalerer til hinanden ved at løfte halen og vise spejl osv. Fotodokumentation samt iagttagelser og fortælling Hvilken betydning har vores indsatser/aktiviteter haft på børnenes udvikling? Vi har oplevet, at børnene viser interesse for at eksperimentere og undersøge ting, og at der er en stor spørgelyst og nysgerrighed i forhold til at forstå sammenhænge. Vi ser, at børnene er blevet gode til at kunne og ville selv og erfarer, at børnene selv søger at skabe små lommer, hvor de kan lege uforstyrret med enkelte kammerater. Børnene italesætter gerne ønsket om, at de kan lege og lave aktiviteter skærmet og med ro omkring sig. Børnene er generelt meget kommunikerende, og det har haft betydning for deres udvikling, at vi er meget opmærksomme på at sætte ord på deres følelser, handlinger og konflikter. Evaluering Hvilke fag-profesionelle erfaringer har vi gjort os? Vi har erfaret, at aktiviteterne og indsatserne fint støtter børnene i deres udvikling. Og her har vi fået bekræftet, at det har betydning, at der gives rum til at børnene får mulighed for at eksperimenter selv f.eks. efter et styret pædagogisk forløb. Det er også blevet bekræftet for os, at børnene har forskellige læringsstile. Hvilken betydning får det for vores handlinger fremadrettet? Vi skal fortsat tænke ind, at der gives tid og mulighed for, at børnene kan fordybe sig i aktiviteterne, f.eks. i vores temauger, hvor det giver mening at planlægge færre aktiviteter og bedre tid til fordybelsen omkring processerne. Børnenes forskellige måder at lære på, kan med fordel tænkes mere ind, når vi planlægger temaer og pædagogiske forløb.

13 Den overordnede ramme for dagtilbuddets arbejde med den pædagogiske læreplan Det er Dagtilbudsloven, der danner rammen for arbejdet med den pædagogiske læreplan. Det er derfor væsentligt at der tages højde for følgende områder: Det tematiske arbejde Selvom den nye læreplan er opbygget om fire temaer i stedet for tidligere seks, så er alle seks temaer at finde i den nye læreplan. Sproglig udvikling findes mest under Læring Natur og naturfænomener findes både under Sundhed og Læring, idet man udfordrer sin krops formåen såvel som er kreativ, eksperimenterende og reflekterende i relation til natur Kulturelle udtryksformer og værdier findes både under Sociale kompetencer og Læring, idet det kræver mod på og lyst til at udfolde sig i differentierede fællesskaber såvel som mod på at kommunikere Når der under Læring står øver sig i at fuldføre aktiviteter, så skal aktiviteter forstås meget bredt fx. kulturelle udtryksformer, naturfænomener, teknologi det er op til det enkelte dagtilbud at udfolde dette ift. deres praksis og forskellige læringsrum. Børn med særlige behov I forhold til børn med særlige behov, så indeholdes de i hele læreplanen, idet der ikke er sat specifikke mål op for alderssvarende udvikling. Et hvert barn skal nå sit fulde og individuelle potentiale. Børnemiljøvurdering Ifølge dagtilbudsloven er børnemiljøvurderingen en del af den pædagogiske læreplan. I forhold til den pædagogiske læreplan har vi i Gentofte Kommune valgt at flytte institutionens arbejde med børnemiljøvurderingen over i kvalitetsrapporten 1 som et selvstændigt afsnit. Offentliggørelse Den pædagogiske læreplan skal offentliggøres på både dagtilbuddets egen hjemmeside og Gentofte Kommunes hjemmeside. Det er institutionen selv, der skal lægge den på egen hjemmeside, og det er Gentofte Kommune, der sørger for, at den kommer på kommunens hjemmeside. Evaluering Det enkelte dagtilbud skal minimum én gang om året evaluere på deres pædagogiske arbejde med de fire kompetencespor i Gentofte Kommunes pædagogiske læreplan. Evalueringen skal ske som en naturlig del af det enkelte dagtilbuds tilrettelæggelse af handleplaner for det pædagogiske arbejde forbundet med at opfylde de indsatser, der er påkrævet for at nå målene i den pædagogiske læreplan. 1 I Økonomiaftalen for 2010 mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommunerne skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. I Gentofte Kommune sker det i form af en Kvalitets- og resultatrapport, der udarbejdes for første gang i efteråret 2013.

14 Indsatserne skal tænkes ind i alle tre sfærer: Ledelse og organisering, Forældre- og familiekompetencer og Den faglige kvalitet, således at barnets fulde potentiale sikres bedst muligt. Handleplan og evaluering skal sammen med hver enkelt institutions beskrivelse af eget værdigrundlag lægges i et dertil beregnet dokument, der samler institutionens forskellige data sammen. Det er den enkelte leders ansvar at lægge informationerne heri. Inddragelse af forældrebestyrelsen Det er fortsat lederen af dagtilbuddet, der skal sørge for at inddrage forældrebestyrelsen i evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

] Adelaide Børnehave Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

] Adelaide Børnehave Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering ] Adelaide Børnehave Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering NOVEMBER 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2016-01-07-2017 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

DRAGENS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

DRAGENS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering DRAGENS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. januar 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SOLSIKKEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SOLSIKKEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE SOLSIKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2017-01-07-2018 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som en del af arbejdet med

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET DELFINEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET DELFINEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET DELFINEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-01-2015-01-07-2016 EVALUERING FRA 01-06-2015 Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som en

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BROBÆKHUS BØRNEHAVE SENESTE HANDLEPLAN SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BROBÆKHUS BØRNEHAVE SENESTE HANDLEPLAN SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE BROBÆKHUS BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014. GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET REGNBUEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING TRYLLEFLØJTEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING TRYLLEFLØJTEN HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA. GENTOFTE KOMMUNE TRYLLEFLØJTEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2017-01-07-2018 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som en del af arbejdet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Baunegården Gentofte Kommune

Baunegården Gentofte Kommune Baunegården Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Januar 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING VUGGESTUEN SPIREN SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING VUGGESTUEN SPIREN SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013. GENTOFTE KOMMUNE VUGGESTUEN SPIREN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 23-10-2013 SENESTE EVALUERING 01-12-2013 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Børnehaven Højgården. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehaven Højgården. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehaven Højgården Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Alsidige personlig udvikling

Alsidige personlig udvikling Alsidige personlig udvikling Vi skal som voksne være med til at styrke barnets alsidige personlige udvikling ved at: være et forbillede og være anerkendende i tilgangen til barnet, dermed vil barnet opnå

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere