Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4"

Transkript

1 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel 2 Bidrag Pensionsbidrag Pensionsbidragets anvendelse mv Indskud Anvendelse af overført værdi... 5 Kapitel 3 Ydelser Pensionspakken Medlemmer uden forsikringer eller med bortfald af forsikringer... 6 Kapitel 4 Udbetaling ved offentlig førtidspension, revalidering, ressourceforløbsydelse, fleksjob og visse kritiske sygdomme Udbetaling af invalidesum og invalidepension Udbetaling af halv invalidesum Indbetalingssikring (bidragsfritagelse) Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Udbetaling af alderssum ved livstruende sygdom... 8 Udbetaling ved død Dødsfaldssum Børnepension Engangsbeløb ved død... 9 Kapitel 6 Udbetaling ved alder Alderspensionering

2 20 Livsvarig alderspension Ratepension Alderssum Kapitel 7 Regulering af pensionerne og direkte afkast Regulering af pensionerne Pensions- og forsikringsydelser på direkte afkast Kapitel 8 Medlemsinformation Medlemsinformation Kapitel 9 Ophør af bidragsbetaling Fratrædelse Fortsættelse af indbetalingen via ny arbejdsgiver Fortsættelse af indbetalingen som selvbetaler Fortsættelse af indbetalingen, hvis vilkårene bliver forringet Bidragsfri dækning Hvilende medlemskab Overførsel af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør Udtrædelse af PBU Pensioner af ringe størrelse Kapitel 10 Øvrige bestemmelser Pensionsordningens personlige karakter Tvister Det tekniske grundlag Oplysningspligt Kapitel 11 Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse og godkendelse Kapitel 12 Overgangsbestemmelser Hvilende medlemmer forud for 1. januar Pensionerede medlemmer forud for 1. januar

3 Indledning Pensionsregulativet beskriver rettigheder og forpligtelser for medlemmer optaget under pensionsordningen i Pædagogernes Pension pensionskassen for pædagoger (PBU). Regulativet er opbygget i en række kapitler med en sigende overskrift. Hvert kapitel er opbygget med hovedreglen eller den mest almindelige regel først og eventuelle afvigelser eller undtagelser i det følgende. Medlemmerne og ydelserne er beskrevet som det første, hvorefter betingelserne for udbetaling følger. De mere tekniske bestemmelser om regulering af pensionerne med videre samt overgangsbestemmelser er beskrevet som de sidste bestemmelser. Overgangsbestemmelserne kan i særlig grad være relevante for reglementsansatte samt medlemmer med en hvilende pensionsordning fra regulativerne 1 til 5. Pensionsregulativet beskriver også muligheden for at indgå en aftale direkte med Pædagogernes Pension om en supplerende pensionsopsparing en PBU Weekendpension. Reglerne for denne supplerende pensionsopsparing er beskrevet i forlængelse af de enkelte bestemmelser, såvel hvis bestemmelsen gælder helt eller i fald, der er visse afvigelser samt med en opsamling i 39 af, hvilke bestemmelser, der samlet gælder. Kapitel 1 Medlemsoptagelse 1 Medlemsoptagelse Stk. 1. Under Pensionsregulativet optages pædagoger samt visse ikke-pædagoguddannede, som er forpligtede og berettigede til medlemskab af pensionskassen i medfør af overenskomster mellem KL (Kommunernes Landsforening) og BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund). Endvidere bevarer pædagoger samt ikke-pædagoguddannede, som i medfør af overenskomster mellem KL (Kommunernes Landsforening) og FOA er berettiget til at få indbetalt bidrag til pensionskassen, retten til medlemskab. Stk. 2. Med bestyrelsens godkendelse optages pædagoger og andre grupper, der udfører pædagogisk arbejde, for hvem BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) har indgået overenskomst, der forpligter og berettiger til medlemskab efter samme regler som de i stk. 1 nævnte overenskomster indgået mellem KL og BUPL. Stk. 3. Med bestyrelsens godkendelse optages medlemmer af BUPL, som er beskæftiget uden overenskomst eller med overenskomst, som ikke er dækket af stk Stk. 4. Med bestyrelsens godkendelse optages medlemmer af PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning). Stk. 5. Medlemskabet af PBU bevares som alders- og invalidepensionist. Ægtefælle- og børnepensionister er ikke medlem af pensionskassen. Stk. 6. Pensionsregulativet gælder for: a) Medlemmer, der optages den 1. januar 2003 eller senere b) Medlemmer, der er optaget før den 1. januar 2003, og hvis opsparede værdi i PBU senere er blevet overført til Pensionspakken i overensstemmelse med Pensionsbeskatningsloven 41 Stk. 7. En aftale om etablering af en PBU Weekendpension (supplerende opsparing) kan ligeledes etableres individuelt med PBU i medfør af Pensionsregulativet. Aftalen træder i kraft på dagen for PBU s modtagelse af aftaleblanketten og eventuel anden nødvendig dokumentation efter de givne anvisninger. 3

4 2 Helbredsoplysninger Pensionsordningen oprettes uden at medlemmet afgiver helbredsoplysninger, jf. dog 3. Dette gælder også aftale om PBU Weekendpension, jf. 1, stk Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser Stk. 1. Et medlem er ikke omfattet af bestemmelserne om halv invalidesum, invalidesum, invalidepension samt indbetalingssikring (bidragsfritagelse), når medlemmet: a) Ved optagelsen i pensionsordningen har fået tilkendt offentlig førtidspension, eller b) Ved optagelsen i pensionsordningen har søgt og er berettiget til offentlig førtidspension, eller c) Ved optagelsen i pensionsordningen har, eller har søgt om og er berettiget til, ansættelse i en særlig jobordning med privat eller offentligt løntilskud i henhold til den til enhver tid gældende social - og arbejdsmarkedslovgivning oprettet med baggrund i medlemmets helbredsmæssige forhold med henblik på at bevare den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fleksjob, eller d) Ved optagelsen i pensionsordningen modtager ressourceforløbsydelse eller er under revalidering. Medlemmet kan dog blive fuldt ud omfattet af dækningerne, hvis medlemmet kommer ud af ressourceforløb eller revalidering og ikke ved optagelse på dette tidspunkt ville falde ind under litra a), b) eller c). Stk. 2. Medlemmer, der optaget i henhold til 1, stk. 3 eller 1, stk. 4, er ikke omfattet af bestemmelserne om halv invalidesum, invalidesum, invalidepension samt indbetalingssikring (bidragsfritagelse), hvis medlemmet ikke har været fuldt arbejdsdygtig i mindst tre sammenhængende måneder efter optagelsen på grund af en sygdom, som også bestod ved optagelsen. For medlemmer optaget i henhold til 1, stk. 3 gælder dette dog ikke, såfremt aftale om arbejdsgiveradministreret indbetaling til pensionskassen er indgået i forbindelse med etablering af ansættelsen. Stk. 3. Begrænsning i medlemmets ret til udbetaling ved visse kritiske sygdomme fremgår af betingelserne for forsikring ved visse kritiske sygdomme. Stk. 4. Afvises udbetaling, jf. stk. 1, frigøres det til de i stk. 1 anførte forsikringer anvendte bidrag og anvendes til forhøjelse af den livsvarige alderspension, jf. 20, og ratepension, jf. 21, i overensstemmelse med 5. Stk. 5. Genoptagelse af bidragsbetalingen fra hvilende medlemskab sidestilles med optagelse. Kapitel 2 Bidrag 4 Pensionsbidrag Stk. 1. Pensionsbidraget fastsættes af overenskomsternes parter, jf. 1, og indbetales af arbejdsgiveren, så længe medlemmet er ansat i den pensionsberettigende stilling. Pensionsbidraget forfalder som fastlagt i overenskomsten. Stk. 2. Ved overgang til deltidsbeskæftigelse eller ved overgang til lavere deltidsbeskæftigelse har medlemmet ret til at forhøje sit bidrag svarende til nedsættelsen som følge af overgangen. Stk. 3. Medlemmet kan indbetale frivillige supplerende bidrag. Anvendelse af bidraget følger af 5, stk. 1 og 2. Indbetaling eller forhøjelse af supplerende bidrag sidestilles med optagelse, jf. 3. 4

5 Stk. 4. Indbetaling til PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, sker i henhold til skriftlig aftale mellem parterne og kan ske som løbende præmier og/eller indskud. Nærmere regler for indbetaling fastsættes af PBU. 5 Pensionsbidragets anvendelse mv. Stk. 1. Pensionsbidraget - efter fradrag af lovpligtigt arbejdsmarkedsbidrag - anvendes forlods til betaling af forsikringer før alderspensionering, jf. 9. Den resterende del af pensionsbidraget anvendes til aldersopsparing, således at 64 pct. heraf går til livsvarig alderspension og 36 pct. til ratepension. Stk. 2. Hvis der efter påbegyndelse af udbetaling af ratepension eller livsvarig alderspension bliver indbetalt obligatoriske eller frivillige bidrag, anvendes bidragene til forhøjelse af den livsvarige alderspension og det dertil knyttede engangsbeløb ved død. Dette gælder også ved pause i udbetalingen af alderspension eller delvis udbetaling af alderspension. Stk. 3. Indbetalingerne til PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, anvendes til en ratepension eller en skattefri alderssum. Overstiger indbetalingen til skattefri alderssum det i lovgivningen fastsatte indbetalingsloft, anvendes indbetalingerne over indbetalingsloftet til ratepension. Overstiger indbetalingen til ratepension det i lovgivningen fastsatte fradragsloft, anvendes indbetalingerne over fradragsloftet til en livsvarig livrente med garanteret udbetaling i en vis periode. Ved vurderingen af, om indbetalingen overstiger fradragsloftet henholdsvis indbetalingsloftet, kan bestyrelsen inden for lovgivningens rammer beslutte, at der medregnes indbetaling til andre udvalgte pensionsselskaber. 6 Indskud Medlemmet kan indbetale indskud (engangsbeløb), herunder overføre efterlønsbidrag. Indskud og overførte efterlønsbidrag, der er indbetalt via arbejdsgiver, anvendes som anført i 5, stk. 1 og 2. 7 Overførsel fra tidligere pensionsordning Stk. 1. Har medlemmet pensionsordning fra en tidligere stilling, kan værdien overføres til PBU til forhøjelse af pensionsopsparingen efter de til enhver tid gældende regler i 8. Dette gælder også, hvis medlemmet har en hvilende pensionsordning i PBU. Stk. 2. Beløb, der overføres fra en anden individuelt etableret pensionsopsparing til PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, anvendes som skitseret i 8. 8 Anvendelse af overført værdi Stk. 1. Opsparet værdi, der i henhold til 1, stk. 6, litra b) er overført fra en tidligere pensionsordning i PBU eller i henhold til 7 er overført fra en anden pensionsordning, anvendes således: a) Overført værdi af løbende livsbetingede ydelser anvendes til livsvarig alderspension. b) Overført værdi af ratepension anvendes til ratepension. c) Overført værdi af alderssum anvendes til alderssum. Stk. 2. Overført værdi af alderssum skal være afgiftsberigtiget. Alderssum der ikke er afgiftsberigtiget, vil blive anvendt som indskud på ratepension og livsvarig alderspension. 5

6 Kapitel 3 Ydelser 9 Pensionspakken Stk. 1. Pensionspakken består af obligatoriske forsikringer og pensionsydelser. Visse forsikringer gælder dog ikke alle medlemmer, jf. 3 og 10. Stk. 2. Pensionspakken indeholder: 1) Forsikringer før alderspensionering: - Invalidesum ved tilkendelse af offentlig førtidspension - Invalidepension ved tilkendelse af offentlig førtidspension - Indbetalingssikring (bidragsfritagelse) ved tilkendelse af offentlig førtidspension, revalidering eller ressourceforløb) - Halv invalidesum ved tilkendelse af revalidering/ressourceforløb eller visitering/overgang til fleksjob - Supplerende bidragsfritagelse ved visitering/overgang til fleksjob - Sum ved visse kritiske sygdomme - Alderssum ved livstruende sygdomme - Dødsfaldssum - Børnepension ved død Forsikringerne er beskrevet i kapitel 4 og 5. 2) Pensioner ved alderspensionering - Livsvarig alderspension - Ratepension, udbetalingsperiode 10 år - Alderssum Pensionerne er beskrevet i kapitel 6. 3) Forsikring efter alderspensionering: - Engangsbeløb ved død Forsikringen er beskrevet i kapitel 5. Stk. 3. Forsikringer og pensioner kan forhøjes, nedsættes, ændre definition eller helt bortfalde, jf. 37 og 39. Stk. 4. Medlemmerne har mulighed for at vælge en forhøjet invalidepension. Valghandlingen sidestilles med optagelse, jf. 3, for så vidt angår forhøjelsen af invalidepensionen. Hvis medlemmet vælger forhøjet invalidepension, træder forhøjelsen samt betaling for denne i kraft efter 12 måneder fra den 1. i den efterfølgende måned. Hvis medlemmet har søgt, søger eller tilkendes offentlig førtidspension inden forhøjelsen træder i kraft, bortfalder tilvalget. Stk. 5. En PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, er en supplerende pensionsopsparing, der indeholder dækninger som beskrevet i stk. 2, nr. 2 ovenfor. Dækningerne er nærmere beskrevet i 20 til 22. Stk. 6. Medlemmer, der havde et hvilende medlemskab på et andet end dette regulativ forud for 1. januar 2014 henvises herudover til overgangsbestemmelsen i Medlemmer uden forsikringer eller med bortfald af forsikringer Stk. 1. Medlemmer optaget under dette pensionsregulativ er omfattet af Pensionspakken, jf. 9. 6

7 Stk. 2. Såfremt medlemmets pensionsbidrag ved optagelsen er mindre end et af bestyrelsen fastsat beløb, er medlemmet ikke omfattet af forsikringerne før alderspensionering, jf. 9. Uanset at bidraget er under det af bestyrelsen fastsatte beløb er medlemmet omfattet af bidragsfritagelsen i 13 med de betingelser, der følger heraf. Stk. 3. Såfremt medlemmets pensionsbidrag efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag er mindre end den til enhver tid gældende betaling for forsikringerne før alderspensionering, fratrækkes forskellen i medlemmets opsparing. I fald opsparingen ikke kan dække for betalingen, bortfalder forsikringerne, jf. 10. Medlemmet orienteres om ændringen, jf. 25. Stk. 4. Forsikringerne før alderspensionering bortfalder ved overgang til hvilende medlemskab, jf. 31. Stk. 5. Invalidesum bortfalder ved udbetaling. Sum ved visse kritiske sygdomme bortfalder i henhold til PBU s til enhver tid gældende betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme. Stk. 6. Medlemmer, der er omfattet af Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2000 for tjenestemænd og visse andre ansatte, er ikke omfattet af forsikringerne før alderspensionering, jf. 9. Kapitel 4 Udbetaling ved offentlig førtidspension, revalidering, ressourceforløbsydelse, fleksjob og visse kritiske sygdomme 11 Udbetaling af invalidesum og invalidepension Stk. 1. Medlemmet er berettiget til invalidesum og invalidepension, når medlemmet tilkendes offentlig førtidspension og ikke er fyldt 65 år. Hvis der foreligger en terminalerklæring, og medlemmet ikke er fyldt 65 år, er medlemmet berettiget til invalidesum. Udbetaling af invalidepension er betinget af, at bidragsbetalingen er ophørt. Stk. 2. Udbetaling kan ske fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor betingelsen herfor er opfyldt. Stk. 3. Invalidesummen udbetales som et engangsbeløb. Stk. 4. Invalidepensionen udbetales månedligt og sker sidste gang den 1. i måneden: hvor medlemmet ikke længere er berettiget til offentlig førtidspension hvor medlemmet fylder 65 år før medlemmet går på alderspension hvor medlemmet dør Stk. 5. Medlemmer med hvilende medlemskab er ikke omfattet af dækningen, jf Udbetaling af halv invalidesum Stk. 1. Er betingelserne i 11, stk. 1, ikke opfyldt, og er medlemmet ikke fyldt 65 år, udbetales halv invalidesum, når: - medlemmet tilkendes offentlig revalidering eller modtager ressourceforløbsydelse, i begge tilfælde med en varighed på ét år eller mere, eller - medlemmet er i særlig jobordning med privat eller offentligt løntilskud i henhold til den til enhver tid gældende social - og arbejdsmarkedslovgivning m.v. oprettet med henblik på at bevare den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fleksjob. 7

8 Stk. 2. Sker der udbetaling af halv invalidesum i henhold til stk. 1, vil der ligeledes kun ske udbetaling af halv invalidesum ved eventuel senere udbetaling af invalidesum i henhold til 11, stk. 1. Til et medlem kan der således højst udbetales et beløb svarende til den fulde invalidesum. Der kan til medlemmet højst ske én udbetaling af halv invalidesum i henhold til stk Indbetalingssikring (bidragsfritagelse) Stk. 1. Medlemmet er berettiget til bidragsfritagelse, når medlemmet tilkendes offentlig førtidspension og ikke er fyldt 65 år. Bidragsfritagelsen er betinget af, at bidragsbetalingen er ophørt. Stk. 2. Medlemmet kan tilkendes bidragsfritagelse ved visitering til fleksjob eller ved tilkendelse af offentlig revalidering eller modtagelse af ressourceforløbsydelse i overensstemmelse med 12, stk. 1. Ved løn under fleksjob ydes der udelukkende supplerende bidragsfritagelse, og alene hvis indbetaling af pensionsbidrag fra fleksjobbet sker til PBU. Stk. 3. Bidragsfritagelsen får virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for bidragsfritagelse er opfyldt. Stk. 4. Bidragsfritagelsen løber så længe, betingelserne i stk. 1 henholdsvis stk. 2 er opfyldt. Er en af betingelserne ikke længere opfyldt, ophører bidragsfritagelsen. Bidragsfritagelsen ophører automatisk den dag, medlemmet fylder 65 år, eller den dag medlemmet går på alderspension, hvis dette sker tidligere. Stk. 5. PBU Weekendpension er ikke omfattet af indbetalingssikring (bidragsfritagelse). 14 Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Stk. 1. Får medlemmet en kritisk sygdom, før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum i henhold til PBU s til enhver tid gældende betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme. Stk. 2. Der udbetales ikke forsikringssum ved visse kritiske sygdomme, hvis medlemmet på diagnosetidspunktet er overgået til hvilende medlemskab eller er begyndt udbetaling af livsvarig alderspension eller ratepension. 15 Udbetaling af alderssum ved livstruende sygdom Hvis medlemmet rammes af en livstruende sygdom, der er omfattet af 2-14 i bekendtgørelse (nr af 24. oktober 2005) om udbetaling af kapitalpension mv. ved livstruende sygdom, kan medlemmet vælge at få udbetalt sin opsparing til alderssum, jf. 22. Udbetaling ved død 16 Dødsfaldssum Stk. 1. Ved død inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år, udbetales en dødsfaldssum. Stk. 2. Der udbetales ikke dødsfaldssum, hvis medlemmet på tidspunktet for dødsfaldet er overgået til hvilende medlemskab, eller hvis medlemmet er gået på alderspension, hvilket også omfatter delpensionering eller hvis pensionen er sat på pause. 8

9 Stk. 3. Hvis medlemmet indenfor 3 måneder forud for dødsfaldsdagen har fået udbetalt engangssum ved visse kritiske sygdomme, jf. 14, nedsættes dødsfaldssummen med størrelsen af den tidligere udbetalte engangssum ved visse kritiske sygdomme. Stk. 4. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, som defineret i forsikringsaftaleloven, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem medlemmet og PBU. Efterlades ingen nærmeste pårørende eller særligt begunstigede, sker der ingen udbetaling. 17 Børnepension Stk. 1. Ved død inden udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 70 år, udbetales et månedligt beløb til hvert af medlemmets børn under 24 år fra den 1. i måneden efter medlemmets død. Stk. 2. Ved medlemmets børn forstås: - Medlemmets biologiske børn, som er undfanget inden dødsfaldet - Medlemmets adoptivbørn, som er adopteret inden dødsfaldet - Medlemmets stedbørn, som er optaget i medlemmets hjem på tidspunktet for dødsfaldet. Stk. 3. Udbetalingen sker sidste gang den 1. i måneden, hvor barnet fylder 24 år, eller ved barnets død forinden. Stk. 4. Der udbetales ikke børnepension, hvis medlemmet på tidspunktet for dødsfaldet er overgået til hvilende medlemskab, eller hvis medlemmet er gået på alderspension. 18 Engangsbeløb ved død Stk. 1. Ved dødsfald efter alderspensionering udbetales et engangsbeløb svarende til værdien af følgende: a) En eventuelt resterende del af ratepensionen, jf. 21 b) 60 procent af den livsvarige alderspension op til 10 år efter alderspensionering, jf. 20 Stk. 2. Udbetalingen sker til medlemmets nærmeste pårørende, som defineret i forsikringsaftaleloven, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem medlemmet og PBU. Efterlades ingen nærmeste pårørende eller særligt begunstigede, sker der ingen udbetaling. Stk. 3. Medlemmet kan senest på tidspunktet for alderspensionering fravælge dækningen i stk. 1, litra b) med en forhøjelse af den livsvarige alderspension til følge. Kapitel 6 Udbetaling ved alder 19 Alderspensionering Stk. 1. Udbetaling ved alderspensionering kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen i henhold til pensionsbeskatningsloven. Stk. 2. Udbetaling af ratepension skal påbegyndes senest samtidigt med udbetaling af livsvarig alderspension. Stk. 3. Udbetalingernes størrelse på tidspunktet for alderspensionering modsvarer opsparingen på det valgte pensioneringstidspunkt og beregnes efter de til enhver tid til Finanstilsynet anmeldte regler. 9

10 Stk. 4. Udbetalingen af den livsvarige alderspension kan stoppes i en periode. Stk. 5. Udbetalingen af den livsvarige alderspension kan sættes i gang delvist i overensstemmelse med nærmere regler fastsat af bestyrelsen. Stk. 6. Påbegyndt udbetaling af livsvarig alderspension eller ratepension betragtes som alderspensionering, uanset om udbetalingen stoppes, jf. stk. 4, eller udbetalingen er delvis, jf. stk. 5. Ved påbegyndelse af udbetaling af alderspension indtræder retten til engangsbeløbet ved død, mens forsikringerne før alderspensionering bortfalder. Ved alderspensionering bortfalder bidragsfritagelse og udbetalinger ved offentlig førtidspension, jf. 11, stk. 4. Stk. 7. En PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, er omfattet af bestemmelserne i Stk. 1 til stk Livsvarig alderspension Stk. 1. Den livsvarige alderspension er en løbende ydelse, som udbetales månedligt, så længe medlemmet er i live. Stk. 2. Hvis medlemmet dør inden 10 år efter første udbetaling, udbetales 60 pct. af den livsvarige alderspension svarende til opsparingen på dødsfaldstidspunktet for den resterende del af de 10 år. Den løbende udbetaling konverteres til et engangsbeløb, der udbetales, jf. 18. Stk. 3. Livsvarig alderspension i PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 5, udbetales i overensstemmelse med stk. 1. Udbetalingen sker i mindst 8 år (garantiperiode). Ved død før udbetalingen af pensionen er begyndt, udbetales pension svarende til garantiperioden. Ved død i udbetalingsperioden, udbetales pension i den eventuelt resterende garantiperiode. Den berettigede kan vælge at få værdien af pensionen udbetalt som et engangsbeløb. 21 Ratepension Stk. 1. Ratepensionen er en løbende ydelse, som udbetales månedligt i en 10-års periode. Medlemmet kan ved påbegyndelse af udbetalingen vælge en længere periode i hele år, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Udbetaling af ratepensionen skal senest begynde 15 år efter, at medlemmet har opnået den i pensionsbeskatningsloven tidligste pensionsudbetalingsalder. Sidste rate skal udbetales senest 30 år efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen. Stk. 3. Medlemmet kan i stedet for at få ratepensionen udbetalt vælge at få forhøjet den livsvarige alderspension. Stk. 4. Er ratepensionen under en af bestyrelsen fastsat grænse, kan PBU anvende værdien af ratepensionen til forhøjelse af den livsvarige alderspension. Stk. 5. Hvis medlemmet dør i udbetalingsperioden, udbetales ratepensionen for den resterende del af 10- års perioden eller den længere periode som medlemmet måtte have valgt, jf. stk. 1. Udbetalingerne konverteres til et engangsbeløb, der udbetales, jf. 18. Stk. 6. Ratepension i PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, udbetales i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 2. Ved død før udbetalingen af pensionen er begyndt, udbetales den opsparede værdi over en 10- årig periode fra dødstidspunktet. Ved død i udbetalingsperioden, udbetales ratepensionen over den resterende del af 10-års perioden eller den længere periode som medlemmet måtte have valgt, jf. stk. 1. Den berettigede kan vælge at få værdien af ratepensionen udbetalt som et engangsbeløb. 10

11 22 Alderssum Stk. 1. Alderssummen er et engangsbeløb, som kan udbetales, når medlemmet opnår den i pensionsbeskatningsloven tidligste pensionsudbetalingsalder. Stk. 2. Alderssummen skal udbetales senest 15 år efter, at medlemmet har opnået pensionsudbetalingsalderen. Stk. 3. Alderssum i PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, udbetales i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 2. Ved død før udbetaling udbetales den opsparede værdi. Stk. 4. Den opsparede værdi af alderssummen, jf. stk. 1, udbetales ved død efter, at medlemmets tidligste pensionsudbetalingsalder er opnået. Kapitel 7 Regulering af pensionerne og direkte afkast 23 Regulering af pensionerne Stk. 1. Pensionsordningen er omfattet af det til enhver tid gældende bonusregulativ, som fastsætter regler for fremregning af opsparingen og regulering af pensions- og forsikringsydelser. Stk. 2. Pensioner ved alderspensionering samt forsikring efter alderspensionering, jf. 9, er på direkte afkast og er omfattet af forsikringsklasse III Forsikring, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. Lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Forsikringer før alderspensionering, jf. 9, er på gennemsnitsrente og er omfattet af forsikringsklasse I Almindelig livsforsikring, jf. Lov om finansiel virksomhed. Stk. 4. En pensionsopsparing oprettet som en PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, reguleres efter de samme principper som anført i stk. 1 og Pensions- og forsikringsydelser på direkte afkast Stk. 1. Pensions- og forsikringsydelser på direkte afkast vil sige, at pensionsopsparingen er tilknyttet bestemte aktiver, der er udvalgt af PBU, og som ejes af PBU. Størrelsen på pensions- og forsikringsydelserne varierer i størrelse op og ned afhængigt af markedsafkastet. Stk. 2. Ved modtagelse af indbetalinger til opsparing på direkte afkast er PBU berettiget til i en periode at anbringe indbetalingen på en kontantkonto. Midler på kontantkontoen forrentes ikke med det markedsmæssige afkast som beskrevet i stk. 3. Stk. 3. Pensionsopsparingen tilskrives en rente, der svarer til det markedsmæssige afkast af aktiverne med fradrag af skatter og afgifter, omkostninger og risikoforrentning til egenkapitalen. Renten kan være både positiv og negativ. Ved modtagelse af indbetalinger bagud i tid er PBU berettiget til at anvende en anden rente end det markedsmæssige afkast. Stk. 4. Sammensætningen af aktiver foretages af PBU. Bestyrelsen kan bestemme, at medlemmernes opsparing placeres i og overflyttes mellem opsparingsafdelinger etableret efter objektive kriterier, herunder medlemmets alder og valgt pensioneringstidspunkt. PBU kan til enhver tid ændre i sammensætningen af aktiver. Stk. 5. Risikoen for tab er udelukkende den forsikredes, og PBU påtager sig ikke noget ansvar for den af PBU foretagne investeringssammensætning og den hermed forbundne investeringsrisiko eller for nedsættelse af ydelserne på grund af ændringer i levetidsrisikoen. 11

12 Stk. 6. Ved udbetaling af pensioner på direkte afkast kan PBU anvende særlige regler for regulering, så sandsynligheden for fald i pensionerne i udbetalingsperioden mindskes. Stk. 7. Som en konsekvens af direkte afkast kan udbetalingsperioden for ratepension under udbetaling afkortes, hvis pensionsopsparingen er brugt inden sidste planlagte udbetaling. Kapitel 8 Medlemsinformation 25 Medlemsinformation Stk. 1. Når pensionsordningen oprettes, modtager medlemmet en pensionsoversigt, der viser pensionsydelsernes størrelse. Stk. 2. Medlemmet skal endvidere orienteres når der sker ændring i henhold til 9, 10, 37 eller 39 af ydelsernes størrelse, definition eller virkemåde m.v. Stk. 3. PBU kan give orienteringen i elektronisk form. Stk. 4. Information i relation til en PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, kan gives elektronisk. Stk. 5. En indgået aftale om PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, kan fortrydes efter forsikringsaftaleloven 34 i. Fortrydelsesfristen er 30 dage og regnes fra den dag, der modtages meddelelse om, at aftalen er indgået og modtager de oplysninger som parten efter forsikringsaftaleloven har krav på at få. Hvis aftalen vil fortrydes, skal PBU have skriftlig meddelelse om det, inden fortrydelsesfristens udløb. Det er tilstrækkeligt, at et brev er afsendt, inden fristens udløb. Kapitel 9 Ophør af bidragsbetaling 26 Fratrædelse Stk. 1. Fratræder medlemmet sin stilling uden at være berettiget til pension fra PBU, har medlemmet de i nævnte muligheder. Stk. 2. Aftaler i henhold til om at fortsætte pensionsordningen skal være indgået inden overgang til hvilende medlemskab. Stk. 3. Indbetalingen i henhold til aftaler efter skal ske efter bestyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer. Indbetalingerne behandles i overensstemmelse med 4, stk Fortsættelse af indbetalingen via ny arbejdsgiver Stk. 1. Bliver medlemmet ansat i en stilling uden obligatorisk pensionsordning, kan medlemmet indgå aftale med PBU og sin arbejdsgiver om, at arbejdsgiveren fortsætter indbetalingen af bidrag. Stk. 2. Indbetalingen behandles som en genoptagelse i henhold til 3, hvis ikke aftalen er indgået inden medlemmets overgang til hvilende medlemskab. 28 Fortsættelse af indbetalingen som selvbetaler Stk. 1. Bliver medlemmet ikke ansat i en stilling med obligatorisk pensionsordning, kan medlemmet indgå aftale med PBU om selv at fortsætte indbetalingen af bidrag. Stk. 2. Indbetalingen sker på de hidtidige vilkår 12

13 29 Fortsættelse af indbetalingen, hvis vilkårene bliver forringet Stk. 1. Bliver medlemmet ansat i en stilling med obligatorisk pensionsordning hos en anden pensionsleverandør, og kan medlemmet ikke blive optaget i den nye pensionsordning på mindst samme vilkår som i PBU, kan medlemmet fortsætte pensionsordningen som selvbetaler eller via den nye arbejdsgiver. Stk. 2. Fortsættelse af indbetalingen behandles som en genoptagelse i henhold til 3, hvis ikke aftalen er indgået inden medlemmets overgang til hvilende medlemskab. 30 Bidragsfri dækning Stk. 1. Hvis pensionsordningen ikke ophører ( 31-33) eller ikke fortsættes ( 27-29), bevarer medlemmet forsikringerne før alderspensionering, jf. 9, i en af bestyrelsen fastsat periode efter fratrædelsesdatoen. Stk. 2. I den bidragsfri dækningsperiode bliver pensionsopsparingen fratrukket betaling for forsikringer og administration. Stk. 3. Medlemmet kan forlænge den bidragsfri periode, hvis der af opsparingen kan betales for forsikringer og administration. Stk. 4. Bliver medlemmets pensionsopsparing negativ under den bidragsfri dækningsperiode, bortfalder forsikringerne og medlemskabet af PBU ophører. Stk. 5. Medlemmet kan til enhver tid fravælge den bidragsfri dækning. 31 Hvilende medlemskab Stk. 1. Har medlemmet ikke valgt blandt de andre muligheder ( og 32-33), overgår medlemmet til hvilende medlemskab, når den bidragsfri dækningsperiode ophører. Stk. 2. Medlemmet bevarer ved overgangen til hvilende medlemskab retten til udbetaling ved alder samt retten til engangsbeløb ved død. Forsikringerne før alderspensionering bortfalder, jf Overførsel af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør Stk. 1. Medlemmet kan overføre værdien af pensionsordningen til en anden pensionsleverandør efter de til enhver tid gældende regler beskrevet i Jobskifteaftalen eller tilsvarende. Stk. 2. Værdien beregnes som fastsat i det tekniske grundlag, og det er en betingelse for overførslen, at den overførte opsparing beholder de samme begrænsninger for udtrædelse, som gjaldt, da bidraget blev indbetalt. Stk. 3. Værdien af en pensionsopsparing oprettet som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, kan overføres til en anden pensionsleverandør efter de til enhver tid gældende regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Værdien beregnes som fastsat i det tekniske grundlag. 13

14 33 Udtrædelse af PBU Stk. 1. Medlemmet kan få udbetalt værdien af pensionsordningen, hvis medlemmet er emigreret, eller hvis medlemmet på udbetalingstidspunktet har en pensionsordning, hvis værdi er mindre end kr. (pr. 1. januar 2013 og derefter reguleret efter personskattelovens 20). Stk. 2. Det er en betingelse for at få udbetalt værdien af pensionsordningen, at medlemmet a) ikke har opnået sin pensionsudbetalingsalder b) ikke har søgt om offentlig førtidspension og c) ikke er ansat i en pensionsgivende stilling Stk. 3. Værdien af pensionsordningen fastsættes i henhold til PBU s til enhver tid gældende tekniske grundlag. Stk. 4. Er værdien af pensionsordningen større end værdien af ydelserne ved medlemmets død, kan PBU kræve, at medlemmet afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Stk. 5. Er værdien af pensionsordningen under en af bestyrelsen fastsat grænse, og er medlemmet overgået til hvilende medlemskab, kan PBU udbetale værdien til medlemmet. Stk. 6. Ved udtrædelse ophører medlemskabet af PBU og alle rettigheder efter dette regulativ på udbetalingstidspunktet. Stk. 7. Pensionsopsparing oprettet som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, kan ophæves mod udbetaling af værdien, jf. stk Pensioner af ringe størrelse Stk. 1. Er pensionen under en af bestyrelsen fastsat grænse, udbetales opsparingen som et engangsbeløb. Det samme gælder udbetaling af pension til efterladte efter medlemmets død. Stk. 2. Medlemskabet af PBU ophører, når opsparingen er udbetalt. Kapitel 10 Øvrige bestemmelser 35 Pensionsordningens personlige karakter Stk. 1. Retten til ydelser og andre udbetalinger fra PBU kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. Stk. 2. Pensionsopsparing oprettet før 1. juli 2014 som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, er ikke omfattet af stk Tvister Medlemmet kan indbringe afgørelser truffet af PBU for Ankenævnet for Forsikring. 37 Det tekniske grundlag Stk. 1. Betalingen for forsikringer og størrelsen af pensioner mv. fastsættes ud fra PBU s tekniske grundlag, som er godkendt af bestyrelsen og anmeldt til Finanstilsynet. Bestyrelsen kan ændre det tekniske grundlag. 14

15 Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger én gang årligt størrelsen af forsikringerne og betalingen for disse. Størrelserne fastsættes ud fra medlemssammensætningen og PBU s tekniske grundlag. Ændring i betalingen for forsikringerne kan medføre ændring i pensionerne. Stk. 3. Størrelsen af forsikringer og pensioner er ugaranteret. Stk. 4. Pensionsopsparing oprettet som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, er ligeledes omfattet af stk. 1 og stk. 3. Omkostninger til administration og investering m.v. kan fratrækkes i overensstemmelse med reglerne fastsat i det tekniske grundlag. 38 Oplysningspligt Medlemmet og andre, herunder medlemmets bo, arvinger, begunstigede m.v., der søger om ydelser og/eller bidragsfritagelse fra PBU, er forpligtet til efter anmodning at afgive samtlige oplysninger om medlemmets forhold, som PBU finder nødvendige for at bedømme kravet. PBU kan til enhver tid gøre udbetaling, bidragsfritagelse m.v. betinget af, at oplysningspligten opfyldes. Kapitel 11 Ikrafttrædelse 39 Ikrafttrædelse og godkendelse Stk. 1. Dette pensionsregulativ gælder fra den 1. august Stk. 2. Bestyrelsen kan foretage ændringer i pensionsregulativet under iagttagelse af de i lønoverenskomsterne indgåede aftaler herom. Stk. 3. Indskrænkning af medlemmers etablerede rettigheder kræver godkendelse af overenskomstparterne. Stk. 4. Ændringer af pensionspakkens ydelser, jf. 9, - dvs. tilføjelse af nye ydelser, bortfald af ydelser samt substantiel ændring af vægtningen mellem ydelserne - skal godkendes af delegeretforsamlingen og overenskomstparterne. Stk. 5. Ændringer i pensionspakkens ydelser meddeles medlemmerne, jf. 25. Stk. 6. Pensionsopsparing oprettet som PBU Weekendpension, jf. 1, stk. 7, er undergivet dansk ret, herunder lov nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler med senere ændringer og er reguleret i følgende bestemmelser i Pensionsregulativet: 1, stk. 7, 2, 4, stk. 4, 5, stk. 3, 7, stk. 2, 9, stk. 5, 13, stk. 5, 19, stk. 7, 20, stk. 3, 21, stk. 6, 22, stk. 3, 23, stk. 4, 24, 25, stk. 4 og 5, 32, stk. 3, 33, stk. 7, 35, stk. 2, 37, stk. 4 og 39, stk. 1 og 6. Kapitel 12 Overgangsbestemmelser 40 Hvilende medlemmer forud for 1. januar 2014 Stk. 1. Medlemmer med hvilende medlemskab på andre regulativer end dette forud for den 1. januar 2014 kan være omfattet af invalidepension og/eller ægtefællepension. Størrelsen af invalidepension og ægtefællepension er individuelt fastsat ved overgangen til dette regulativ pr. 1. januar Stk. 2. For invalidepensionen gælder regulativets generelle bestemmelser om udbetaling af invalidepension, jf. 11, dog skal tilkendelse af offentlig førtidspension være sket inden medlemmet er fyldt 62 år. Der kan ikke udbetales alderspension, jf. 9, stk. 2, nr. 2, samtidigt med udbetaling af invalidepension. 15

16 Stk. 3. Ægtefællepensionen udbetales fra den 1. i måneden efter medlemmets død med et månedligt beløb til ægtefællen, så længe denne lever. Følgende betingelser skal være opfyldt: a) Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder. Der ses bort fra 3 måneders reglen, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom, eller hvis det ved bopælsattest fra folkeregistret kan dokumenteres, at medlemmet og dettes ægtefælle har haft fælles bopæl i de sidste 5 år før dødsfaldet, subsidiært har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, hvis der var oprettet testamente til fordel for tidligere samlever, nu ægtefælle. b) Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets 65 års fødselsdag. c) Ægteskabet skal være indgået før medlemmet er overgået til alderspension. Stk. 4. Invalidepension, jf. stk. 2, og ægtefællepension, jf. stk. 3, er uanset 23, stk. 3, på direkte afkast, jf. 24. Stk. 5. Ved genoptagelse af bidragsbetaling bortfalder den individuelt fastsatte invalidepension og ægtefællepension, jf. stk. 1, hvorefter medlemmet er omfattet af Pensionspakken, jf. 9 og Pensionerede medlemmer forud for 1. januar 2014 Stk. 1. Medlemmer der er alderspensioneret forud for den 1. januar 2014 på andre regulativer end dette kan være omfattet af børnepension og/eller ægtefællepension. Størrelsen af børnepension og ægtefællepension er individuelt fastsat ved overgangen til dette regulativ pr. 1. januar Stk. 2. For børnepension gælder regulativets generelle bestemmelser om udbetaling af børnepension, jf. 17. Stk. 3. Ægtefællepensionen udbetales fra den 1. i måneden efter medlemmets død med et månedligt beløb til ægtefællen, så længe denne lever. Følgende betingelser skal være opfyldt: d) Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder. Der ses bort fra 3 måneders reglen, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom, eller hvis det ved bopælsattest fra folkeregistret kan dokumenteres, at medlemmet og dettes ægtefælle har haft fælles bopæl i de sidste 5 år før dødsfaldet, subsidiært har haft fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, hvis der var oprettet testamente til fordel for tidligere samlever, nu ægtefælle. e) Ægteskabet må ikke være indgået efter medlemmets 65 års fødselsdag. f) Ægteskabet skal være indgået før medlemmet er overgået til alderspension. Stk. 4. Ægtefællepension, jf. stk. 3, er uanset 23, stk. 3, på direkte afkast, jf. 24. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1 til 4 gælder også for medlemmer der er invalidepensioneret forud for den 1. januar 2014 på andre regulativer end dette. 16

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Indledning... 3. Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3. 1 Medlemsoptagelse... 3. 2 Helbredsoplysninger... 3

Indledning... 3. Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3. 1 Medlemsoptagelse... 3. 2 Helbredsoplysninger... 3 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 3 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning,

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2019 Cirkulære af 30.

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale januar 2019 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18 Vilkår for gruppeforsikring børnepension ved gruppemedlemmets førtidspension eller død Pensionskassen for Sundhedsfaglige PKA Privat 1. Gruppeforsikringen 18 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 18

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016.

Anmeldelsen ændrer anmeldelse af Forsikringstekniske satser for 2017 af 22. december 2016. PBU Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København 0 Ref.: 19. december 2017 fce/glk Anmeldelse af teknisk grundlag m w I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2013

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2013 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2013 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. april 2012

Medlemspjece. Gældende fra 1. april 2012 Medlemspjece Gældende fra 1. april 2012 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald 8

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig.

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig. Udbetaling ved Pensionering Arbejdsmarkeds- / Tillægspensionen kan komme til udbetaling fra det den i kontrakten aftalte pensionsalder og skal være påbegyndt udbetalt senest ultimo december måned i kalenderåret

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer:

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: Pensionskassen for Sundhedsfaglige Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte 2 1a. Øvrige

Læs mere