Bilag: Status på sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Status på sundhedspolitik"

Transkript

1 Bilag: Status på sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Pejlemærker i Sundhedspolitikken Sunde rammer... 3 Hvordan er der arbejdet med Sunde rammer fra 2015 til nu?... 3 Lighed i sundhed... 5 Hvordan er der arbejdet med Lighed i sundhed fra 2015 til nu?... 5 Mental sundhed... 7 Hvordan er der arbejdet med mental sundhed fra 2015 til nu?... 7 Sundhed - i fællesskab... 8 Hvordan er der arbejdet med sundhed i fællesskab fra 2015 til nu?... 8 Status på Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Forebyggelsespakken Alkohol Forebyggelsespakken Tobak Forebyggelsespakken Mad og måltider Forebyggelsespakken Mental sundhed Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet

2 Indledning Byrådet vedtog i januar 2015 den tredje sundhedspolitik i Aalborg Kommune. Sundhedspolitikken står på skuldrene af de tidligere politikker, men hæver ambitionerne for arbejdet med sundhed i hele kommunen. Ambitionen hæves bl.a. ved, at det er målsætningen, at kommunen skal implementere anbefalingerne på grundniveau fra fem af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Dette er et vidtgående og ambitiøst mål, som illustreres ved, at der er 72 anbefalinger på grundniveau i de fem forebyggelsespakker, som i forvaltningerne bliver til 169 sundhedsindsatser. Derudover er der fire pejlemærker i sundhedspolitikken, som er de områder, som forvaltningerne i særlig grad fokuserer på i politikperioden ud over forebyggelsespakkernes anbefalinger. Der er stor sammenhæng mellem de foregående sundhedspolitikker, de fire pejlemærker i Sundhedspolitikken og anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. Det betyder, at nogle anbefalinger fra forebyggelsespakkerne allerede var implementeret i en eller flere forvaltninger ved politikkens vedtagelse. Dog har der ikke tidligere været en systematik i forhold til at få anbefalingerne fuldt implementeret i hele forvaltningen og i alle relevante forvaltninger. De fire pejlemærker i sundhedspolitik og de fem forebyggelsespakker er: Pejlemærker Sunde rammer Lighed i sundhed Mental Sundhed Sundhed i fællesskab Forebyggelsespakker Alkohol Tobak Fysisk aktivitet Mad og måltider Mental sundhed Dette bilag indeholder en status på forvaltningernes arbejde med sundhedspolitikkens pejlemærker og status for implementeringen af anbefalingerne i de valgte forebyggelsespakker i politikperiodens først 2 år fra 2015 til og med Der er derfor fokus på de indsatser, der er nævnt i Sundhedspolitikken under de fire pejlemærker, samt udvalgte aktiviteter, der er igangsat i relation til forebyggelsespakkerne under den nuværende politikperiode fra 2015 og frem til nu. Dette velvidende om, at forvaltningerne har en lang række øvrige aktiviteter, som kan relateres til de fire pejlemærker og sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Denne status tager udgangspunkt i forvaltningernes egen vurdering, om de enkelte forvaltninger har haft en konkret indsats under pejlemærkerne og i hvor høj grad, samt i hvilken grad forvaltningerne har implementeret indsatser på baggrund af forebyggelsespakkernes anbefalinger. Det skaber et overblik over, hvilke dele af pejlemærkerne der har haft størst fokus, og hvilke der kan prioriteres mere i den resterende del af politikperioden. Det giver ligeledes et billede af, hvor langt Aalborg Kommune samlet set er med at implementerer indsatser på baggrund af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne, og hvor langt implementeringen er kommet i den gældende politikperiode. 2

3 Pejlemærker i Sundhedspolitikken Generelt har der været rigtig stor fokus på alle fire pejlemærker og indsatserne i den nuværende politikperiode. Alle indsatser under pejlemærkerne er samlet set for hele Aalborg Kommune vurderet til at være indsatser forvaltningerne i nogen grad eller i høj grad har en konkret indsatser indenfor. Der har således været konkrete indsatser i den nuværende politikperiode inden for alle indsatser under de fire pejlemærker. Samlet set er status for de enkelte pejlemærker i Sundhedspolitikken at : pejlemærket Lighed i sundhed er det pejlemærke, som forvaltningerne er mest i mål med ved i høj grad at have fokus på hele 57 % af indsatserne. forvaltningerne er i mål med 43 % af indsatserne under pejlemærket Sundhed i fællesskab. for både pejlemærket Sunde rammer og pejlemærket Mental sundhed gælder, at begge er i mål med 33 % af indsatserne. Hertil er det vigtigt at bemærke, at der er et overlap til Forebyggelsespakken Mental sundhed, som netop er den forebyggelsespakke forvaltningerne har arbejdet mest med i den nuværende politikperiode. Mental sundhed er derfor det område, hvor forvaltningerne samlet set har flyttet sig mest fra før politikperiodens start og til nu. Sunde rammer Hvordan er der arbejdet med Sunde rammer fra 2015 til nu? Aalborg Kommune har generelt haft stor fokus på indsatser rettet mod Sunde rammer i kommunen. Der er tre områder, som hvor alle relevante forvaltninger vurderer i høj grad have en konkret indsats. Det vedrører beskyttelse af børn og unge mod rygestart og passiv rygning. Hvilket sker ved venlige henstillinger om ikke at ryge på kommunale legepladser, i friluftsbad samt fokus på at sikre, at skoletiden i kommunens folkeskoler er røgfri for børn og unge. Foruden fokus på beskyttelse af børn og unge mod rygning er det henstillinger om, at foreninger har en alkoholpolitik på lejebetingelserne til kommunens haller, foreningslokaler mv. Foruden de ovenstående indsatser, er der en række andre områder, hvor én eller flere relevante forvaltninger vurderer at have indsatsen i høj grad. Det er vurderingen at der vil være mulighed for at styrke disse yderligere i nogle forvaltninger. Dette vedrører servering af sund mad i kommunale institutioner, idrætstilbud og kulturinstitutioner samt at tænke sundhed og tilgængelighed ind for alle borgere i en fysiske planlægning. Der gælder også i forhold til indsatser som inspirerer til fysisk aktivitet i Sundhedspolitikken om Sunde rammer Sunde rammer handler om indretning af og tilgængelighed til det fysiske rum samt om at beskytte børn og unge i forhold til eksempelvis røg og alkohol. Derfor vil vi i Aalborg Kommune gøre det let at være fysisk aktiv, uanset hvor man bor. Der skal arbejdes på at skabe hurtig, let og sikker adgang til reaktive områder, der indbyder til bevægelse, ophold og leg. Aalborg Kommune vil arbejde for forskelligartede og fleksible fysiske rammer spredt godt geografisk over kommunen, som kan anvendes til en vifte af aktiviteter og appellere til mange forskellige grupper af borgere, hvad angår alder, køn og funktionsniveau. Udvikling af sunde rammer kan med fordel ske i lokale samarbejder, hvor der tænkes i lokale helhedsløsninger. lokalmiljøerne samt sikre bedre adgang til reaktive områder og idrætsfaciliteter. Hertil er projektet Streetmekka GAME allerede igangsat, hvor industribygningen Eternitten renoveres til et nyskabende gadeidrætshus til understøttelse af alt fra streetbasket, hiphop dans og parkour. 3

4 Derudover er der handlet på at skabe sikre rammer for, at borgerne kan løbe, gå og cykle til arbejde, til skole og fritidsaktiviteter mv. Her arbejdes der med udgangspunkt i cykelhandleplanen fra 2013 på mange niveauer og med forskellige indsatser på at gøre det let, trygt og sikkert at cykle i Aalborg Kommune. Således er der tre ud af ni indsatser under pejlemærket Sunde rammer, som Aalborg Kommune i høj grad har haft fokus på i den nuværende politikperiode fra 2015 og frem til nu. Forvaltningerne er således i mål med 33 % af indsatserne under pejlemærket Sunde rammer. Selvom der også har været stor fokus på de resterende indsatser, er der også mulighed for at styrke disse indsatser i den resterende del af politikperioden. Figur 1 Har forvaltningerne haft en konkret indsat inden for pejlemærket Sunde rammer 4

5 Lighed i sundhed Hvordan er der arbejdet med Lighed i sundhed fra 2015 til nu? I forhold til indsatser rettet mod Lighed i sundhed vurderer alle relevante forvaltninger at der i høj grad er en konkret indsats i forhold til at målrette sundhedsrådgivning til virksomheder med mange kortuddannede medarbejdere, samt fremskudte sundhedsindsatser i særligt udsatte boligområder. Sidstnævnte er i politikperioden udvidet fra et til fem områder. Derudover er det vurderingen at man i høj grad også har indsatser i forhold til at anvende en bred vifte af kommunikationsplatforme og samarbejdspartnere til at formidle viden til alle borgere om sundhed og sundhedsvæsenet. Der har også i høj grad været fokus på ulighed i sundhed i den kommunale tandpleje, hvor alle børn risikovurderes ved hver undersøgelse således, at de børn der har stort risiko for huller i tænderne oftere bliver kontrolleret og får en mere forebyggende behandling end børn med en lav risikovurdering. Sundhedspolitikken om Lighed i sundhed I Sundhedspolitikken fremfår det, at uligheden i sundhed er en af de største sundhedsudfordringer. Der er derfor fortsat et stort behov for, at ulighed i sundhed prioriteres, så alle kommunens borgere har mulighed for at leve et sundt liv. Derfor vil vi i Aalborg Kommune fortsat prioritere de borgere, som har de største sundhedsproblemer og de vanskeligste forudsætninger for at leve et sundt liv. Det betyder, at vores generelle sundhedstilbud skal tilpasses alle borgere og udvikles med blik for fleksibilitet, tilgængelighed, indhold og fastholdelse. Samtidig vil vi i mødet med særligt sårbare borgere støtte og hjælpe til en sundere livsstil. Derudover er der i den nuværende politikperiode nedsat en tværgående konsulentgruppe i kommunen, som har udarbejdet en handleplan for den tværgående indsats over for ulighed i sundhed. Handleplanen indeholder en række forslag til indsatsområder, hvoraf forvaltningerne i det kommende vil varetage seks udvalgte indsatsområder, der har til hensigt at reducere ulighed i sundhed. Derudover er der to indsatser, hvor det ifølge forvaltningernes vurderinger er muligt for én forvaltning at styrke indsatsen yderligere i den resterende del af politikperioden. Det vedrører indsatsen om kompetencer blandt udvalgte frontmedarbejdere til at opspore risikoadfærd i forhold til rygning og alkohol og rådgive borgerne herom samt indsatsen om fokus på motion og sund kost på kommunens væresteder og beskæftigelsestilbud. Hertil er der allerede iværksat forsøg med madklub i opgangsfællesskaber, hvor der er indgået aftale med Dansk Røde Kors og Sport Bumble Bee er etableret. Sport Bumble Bee er en uafhængig non-profit idræts- og sportsforening, der henvender sig til socialt udsatte voksne i Aalborg Kommune. Derudover er ser der ud til at være potentiale i at yderligere at styrke arbejdet med at give borgere med psykiske lidelser optimale muligheder for at få sunde vaner gennem særlig tilrettelagte forløb. Samlet set har der således været hele fire ud af syv indsatser, som Aalborg Kommune i høj grad har haft fokus på i den nuværende politikperiode. Forvaltningerne er således i mål med 57 % af indsatserne under pejlemærket Lighed i sundhed. Der har som nævnt også været stor fokus på de resterende tre indsatser, men der er også mulighed for at styrke disse indsatser i den resterende del af politikperioden. Derudover vil der bl.a. også i det kommende være fokus på et styrket samarbejde mellem Jobcenter og Sundhedscenter Aalborg om henvisning til sundhedstilbud for at mindske den sociale ulighed i sundhed. 5

6 Figur 2 Har forvaltningerne haft en konkret indsat inden for pejlemærket Lighed i sundhed 6

7 Mental sundhed Hvordan er der arbejdet med mental sundhed fra 2015 til nu? Forvaltningernes vurdering viser at der har i høj grad er indsatser i forhold til, at have trivselsfora på alle skoler, som sikre tidlig opsporing og hjælp til de børn og unge som ikke trives. Derudover har der også i den nuværende politikperiode i høj grad været fokus på at understøtte foreningslivet, så foreninger i højere grad kan rumme særlige målgrupper, ligesom der også i høj grad har været fokus på at tilbyde forældrekurset Hånd om barnet til kommunens førstegangsforældre. Kurserne Hånd om barnet skaber et sammenhængende forløb mellem graviditet, fødsel samt den nye livsfase, og skaber dermed en god start på livet for de nyfødte og for familien som helhed. Sundhedspolitikken om Mental sundhed Mental sundhed er et klart mål i sig selv og kan også være et middel til bedre fysisk helbred. Derfor er god trivsel et vigtigt mål, også selvom det allerede er et indsatsområde i andre politikker og strategier i Aalborg Kommune. Derfor vil vi i Aalborg Kommune imødegå denne udvikling, og derfor er borgernes mentale sundhed et særligt politisk fokus. I Aalborg Kommune vil vi derfor arbejde med mental sundhed ud fra flere niveauer: tidlig opsporing af børn og voksne, der mistrives samt integrering af mental sundhed i arbejdet med borgere, der har fysiske sygdomme. Derudover er der i den nuværende politikperiode etableret tilbud om bl.a. aflastning i hjemmet, samtalegrupper og undervisning til pårørende til demente, som er udsat i forhold til stress og depression. Hertil kommer at Center for Mental Sundhed er etableret. Center for Mental Sundhed tilbyder stressforebyggende tilbud til voksne samt til unge på ungdomsuddannelser, og oplyser også generelt om mental sundhed samt synliggør muligheder for fremme af mental sundhed og deltagelse i fællesskaber. Der er to indsatser hvor én eller flere relevante forvaltninger vurderer at have indsatsen i høj grad og hvor der derfor stadig er mulighed for at styrke dele af indsatsen i den resterende del af politikperioden. Det gælder for forebyggelse af ensomhed blandt ældre ved at skabe rammer, så ældre kan benytte kommunens aktivitetscentre til at skabe fællesskab og inklusion. Derudover gælder det også for at understøtte, at borgerne generelt har rige muligheder for at slappe af, blive inspireret, blive udfordret på deres eget niveau, møde andre og i det hele taget leve et aktivt og meningsfuldt liv. Det er vurderingen at det er muligt yderligere at styrke arbejdet med udviklingen af rolige oaser i byens rum, så der er mulighed for at slappe af. Der er i politikperioden allerede arbejdet med bl.a. midtbyplanen for at understøtte bedre muligheder for borgernes rekreative fritidsliv med retningslinjer om en mere blå og grøn Aalborg Midtby. Det er vurderes ligeledes muligt at arbejde mere med at integrere kulturelle tilbud i rehabiliteringstilbud for kronikkere og derigennem skabe nye fællesskaber, samt at hjælpe flygtninge i Aalborg Kommune med at håndtere trivselsproblematikker. Der har været arbejdet med at øge borgernes kompetencer blandt andet gennem Sundhedscentrets tilbud samt bibliotekernes og aftenskolernes tilbud om læsegrupper, it-kurser mv. Hertil har Aalborg Kommunes biblioteker uddannet to bibliotekarer i guidet højtlæsning samt indrettet et rum til højtlæsningen, hvor formålet er, at mindske depression, stress og ensomhed hos de lyttende borgere. Det vurderes dog stadig at der er mulighed for at styrke indsatsen yderligere. I alt har der i den nuværende politikperiode fra 2015 og frem til nu i høj grad været fokus på tre ud af ni indsatser under pejlemærket Mental sundhed. Forvaltningerne er således i mål med 33 % af indsatserne under pejlemærket Mental sundhed. Hertil er det væsentligt at understrege, at der er et overlap til Forebyggelsespakken Mental sundhed, som netop er den forebyggelsespakke forvaltningerne har arbejdet 7

8 mest med i den nuværende politikperiode. Mental sundhed er således det område, hvor forvaltningerne samlet set har flyttet sig mest fra før politikperioden til denne status i den nuværende politikperiode. I den resterende del af politikperioden vil der bl.a. være særlig fokus på færdiggørelse og åbning af Vestre Fjordpark bl.a. med fokus på rekreativ fritidsliv samt udvikling af forældrekurset Hånd om barnet på engelsk. Yderligere vil der også i Center for mental sundhed være særlig fokus på Kulturvitaminer til borgere med stress, angst eller depression, hvor der i tilbuddet opsøges forskellige kulturoplevelser til at lindre borgernes symptomer. Sidst vil der også være stor fokus på udbredelsen af Bobelberg en portal, hvor borgere har mulighed for at møde andre borgere, som deler netop deres interesser. Figur 3 - I hvor høj grad har forvaltningerne haft en konkret indsat inden for pejlemærket Mental sundhed Sundhed - i fællesskab Hvordan er der arbejdet med sundhed i fællesskab fra 2015 til nu? 8

9 Sundhed i fællesskab har også været et stort fokusområde i den nuværende politikperiode. I politik peroden vurderer forvaltningerne at der i høj grad er konkrete indsatser i forhold til, at invitere alle interesserede virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger og arbejdspladser ind i partnerskabet Aalborg en mere røgfri kommune, som arbejde med røgfrihed ad frivillighedens vej. Det gælder ligeledes for samarbejdet med ungdomsuddannelserne om elevernes sundhed og trivsel, hvor, der tilbydes sundhedssamtaler på ungdomsuddannelserne igennem SundUng. Derudover har der også i høj grad været fokus på at samarbejde med foreningslivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner om at Sundhedspolitikken om Sundhed i fællesskab Kommunen kan ikke løfte sundhedsopgaven alene. Gennem nye partnerskaber kan vi nå flere målgrupper, som vi ellers ikke har mulighed for at komme i kontakt med. Der er et uudnyttet potentiale på folkesundhedsområdet i partnerskaber mellem eksempelvis erhvervslivets parter, uddannelser, boligforeninger med videre. Aalborg Kommune ønsker derfor at opbygge partnerskaber med alle, der vil indgå i et let og fleksibelt samarbejde mellem kommunen om at virkeliggøre sundhedspolitikkens visioner for fremme af borgernes sundhed. virkeliggøre en skolehverdag med fokus på læring, trivsel og sundhed. I relation hertil er Playmakerne etableret. Playmakerne er Aalborg Kommunes Åben Skole team, som faciliterer og skaber samarbejder mellem skolerne og det omkringliggende samfund for at fremme bevægelse, sundhed, oplevelser og læring for kommunens børn og unge. Yderligere er Følgesvend-projektsamarbejde etableret i politikperioden, hvor frivillige i en opstartsfase kan ledsage ældre borgere ud i aktive fællesskaber såsom foreninger, aktivitetscentre eller motionstilbud. Foruden de ovenstående indsatser, er der en områder, hvor én eller flere relevante forvaltninger vurderer at have indsatsen i høj grad. Det er vurderingen at der vil være mulighed for at styrke disse yderligere i nogle forvaltninger. Dette vedrører at have partnerskaber, som et selvstændigt strategisk indsatsområde samt samarbejde med boligforeninger, idrætsforeninger og øvrige foreninger i udsatte områder. Sidst har kommunen også to indsatser, hvor det er vurderingen at det er muligt yderligere at styrke arbejdet yderligere. Dette omfatter at være åbne, inviterende og opsøgende i at etablere samarbejder med forskningsmiljøer, patientforeninger, aftenskoler, erhvervslivet og frivilligområdet samt fokus på at prioritere de foreninger, der gør en særlig indsats for at fremme sundhed hos særligt udsatte grupper. Der er således tre ud af syv indsatser under pejlemærket Sundhed i fællesskab, som kommunen i høj grad har haft fokus på i den nuværende politikperiode. Forvaltningerne er således i mål med 43 % af indsatserne under pejlemærket Sundhed i fællesskab. Selvom der har været fokus på alle indsatser under pejlemærket er der stadig muligheder for at sætte yderligere fokus på nogle af indsatserne i den resterende del af politikperioden. Foruden fokus på de ovenstående indsatser vil der også i den resterende del af politikperioden være fokus på, at frivillige foreninger dannet af studerende fra sundhedsfaglige uddannelser vil skabe brobygning til sundhedsvæsenet for socialt udsatte borgere. Formålet er at understøtte de mest sårbare borgere i mødet med forskellige enheder i sundhedsvæsenet. 9

10 Figur 4 - I hvor høj grad har forvaltningerne haft en konkret indsat inden for pejlemærket Sundhed i fællesskab 10

11 Forebyggelsespakker i Sundhedspolitikken Status på Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker De fem forebyggelsespakker som er besluttet skal implementeres på grundniveau indeholder i alt 72 anbefalinger, som i forvaltningerne bliver til 169 sundhedsindsatser. Disse indsatser fordeler sig forskelligt på forvaltningerne, hvilket betyder at opgavens størrelse varierer mellem forvaltningerne, som det ses af nedenstående tabel 1. Status for hver af de fem forebyggelsespakker vil blive gennemgået nedenfor. Alkohol Tobak Mad og måltider Mental sundhed Fysisk aktivitet Arbejdet med at implementere forebyggelsespakkerne er ikke startet med vedtagelsen af sundhedspolitikken, men har været i gang løbende i takt med, at Sundhedsstyrelsen har udgivet pakkerne og i forbindelse med varetagelsen af sundhedsopgaverne i forvaltningerne i øvrigt. Det betyder, at der ved politikperiodens begyndelse i 2015 allerede var 70 indsatser baseret på anbefalinger fra forebyggelsespakkerne, der var fuldt implementeret. Der var således ved politikperiodens start 41% af indsatser, som var fuldt implementeret og i drift i kommunen. Ved udgangen af 2016 var status at der var 90 indsatser som var fuldt implementeret, hvilket svarer til 53% af alle indsatser. Derudover er der 62 indsatser som forvaltningerne er i gang med at implementerer, samt 8 indsatser som er under forberedelse. Det betyder, at der er arbejdes med 95% af det samlede antal indsatser, og at der kun mangler plan for implementering for de sidste 5%. Tabel 1: Status for graden af implementering af alle indsatser afledt af forebyggelsespakkerne og status for implementering før og efter politikperiodens begyndelse i 2015.* *Opgørelsen af status før og efter politikperiodens begyndelse tælles kun indsatser med hvor forvaltningerne har planlagt aktivitet Samlet set er status for de enkelte forebyggelsespakker at : ÆH SUN BL SK FB I alt Før 2015 Efter 2015 Fuldt implementeret Implementering igangsat Implementering i mindre omfang Indsatser under forberedelse Ingen plan for implementering Antal relevante indsatser den forebyggelsespakke der er arbejdet mest med i politikperioden er Mental Sundhed, hvilket bl.a. hænger sammen med, at det også er et pejlemærke i Sundhedspolitikken Det skal også ses i lyset af, at der ikke var implementeret mange indsatser vedr. Mental Sundhed inden politikperioden. Forebyggelsespakken Mad og Måltider er på den anden side den forebyggelsespakke, hvor der udestår størst andel af indsatser at blive fuldt implementeret. den eneste forebyggelsespakker, hvor alle indsatser er planlagte, er Forebyggelsespakken Tobak, som også er den forebyggelsespakke der har den største andel af indsatser, som er fuldt implementeret. Forebyggelsespakken Alkohol og Forebyggelsespakken Fysisk Aktivitet er der også arbejdet meget med i og med, at der er igangsat implementering af flere indsatser end der var fuldt implementeret ved politikperioden start, hvilket dog også betyder, at der stadig udestår ca. halvdelen af indsatserne at blive fuldt implementeret. 11

12 Forebyggelsespakken Alkohol Forebyggelsespakken Alkohol indeholder 17 anbefalinger på grundniveau, som medfører at der skal implementeres 34 indsatser i forvaltningerne. Implementeringen af godt i gang og der er således 20 indsatser der er fuldt implementeret og forvaltningerne er således i mål med 59 % af indsatserne. Inden for politikperioden er det fire indsatserne som er blevet fuldt implementeret. Hertil kommer 13 indsatser, hvor implementeringen er igangsat i politikperioden. Der er kun én indsats som endnu ikke er igangsat, hvilket drejer sig om anbefalingen om, at kommunen skal viderebringe information til detailhandlen om reglerne for salg af alkohol. Status for implementering er således at der ved politikperiodens begyndelse var implementeret 16 ud af 33 indsatser. Forvaltningerne har således, ud over driften af implementerede indsatser, arbejdet med implementeringen af nye 17 indsatser i politikperioden. Tabel 2: Status for graden af implementering af indsatser under Forebyggelsespakken Alkohol og status for implementering før og efter politikperiodens begyndelse i 2015.* ÆH SUN BL SK FB I alt Før 2015 Efter 2015 Fuldt implementeret Implementering igangsat Implementering i mindre omfang Indsatser under forberedelse Ingen plan for implementering Antal relevante indsatser *Opgørelsen af status før og efter politikperiodens begyndelse tælles kun indsatser med hvor forvaltningerne har planlagt aktivitet Eksempler på fuldt implementerede og igangsatte indsatser i politikperioden: Jobcentret og Socialafdelingen har i 2016 sat fokus på den svære samtale om alkohol. 250 medarbejdere fra Jobcentret og Socialafdelingen har været på kurset Samtalen med borgerne om alkohol. Kurset introducerer den korte opsporende samtale og bekymringssamtalen samt giver information om tilbud og behandlingsmuligheder i Aalborg Kommune. Udvalgt frontpersonale i Børne- og Familieafdelingen har desuden gennemført en nøglepersonsuddannelse ift. systematisk opsporing af alkohol. Der vil forsat være opfølgningskurser og uddannelse af flere medarbejdere. Aalborg Kommune har udarbejdet Rusmiddelstrategi , som skal bidrage til mere sundhed og mindre misbrug i kommunen. Rusmiddelstrategien har bl.a. fokus på, at udfordringerne med misbrug italesættes samt at bryde med tabuet ift. at tale med borgerne om stoffer og alkohol. Strategien er udarbejdet af Sundheds- og Kulturforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældreog Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Videnscenter for afhjælpning af Misbrugsproblematikker blandt Særlige målgrupper (VAMiS) tilbyder viden og kompetenceudvikling om misbrugsafhjælpning for borgere med psykiske funktionsnedsættelser til relevante arbejdspladser. Der samarbejdes med de eksisterende tilbud i Misbrugscenteret og Sundhedscenteret om udbredelse af viden til medarbejdere. Skoleforvaltningen har i samarbejde med Center for Tværfaglig Forebyggelse og politiet iværksat alkohol- og rygeseminar på samtlige skolers 6-klasser. Heri indgår inddragelse af forældre for at motivere til at indgå skriftlige aftaler om bl.a. udskydelse af alkoholdebut, indtag af alkohol, mv. 12

13 Forebyggelsespakken Tobak I Forebyggelsespakken Tobak har Sundhedsstyrelsen 18 anbefalinger på grundniveau, som i Aalborg Kommunes forvaltninger bliver til 35 indsatser, som angivet i nedenstående tabel. Forvaltningerne er kommet langt med implementeringen, idet der er 27 indsatser, som er fuldt implementeret, hvilket svare til 79%. Ud de 27 fuldt implementerede indsatser er fire af indsatserne fuldt implementeret i politikperioden, således var 23 indsatser ud af 35 fuldt implementeret ved politikperioden begyndelse. Der er yderligere 7 indsatser, hvor der er igangsat implementering og en enkelt indsats hvor implementeringen er under planlæggelse. Samlet set er status for Forebyggelsespakken Tobak, at implementeringen er i gang for alle anbefalinger og at størstedelen af anbefalingerne var implementeret ved politikperiodens begyndelse. Dette understreger også, at der har været en prioriteret indsats inden for tobaksområdet også før Ud over driften af de allerede implementerede indsatser har forvaltningerne således arbejdet med 12 nye indsatser i politikperioden. Tabel 3: Status for graden af implementering af indsatser under Forebyggelsespakken Tobak og status for implementering før og efter politikperiodens begyndelse i 2015.* ÆH SUN BL SK FB I alt Før 2015 Efter 2015 Fuldt implementeret Implementering igangsat Implementering i mindre omfang Indsatser under forberedelse Ingen plan for implementering Antal relevante indsatser *Opgørelsen af status før og efter politikperiodens begyndelse tælles kun indsatser med hvor forvaltningerne har planlagt aktivitet Eksempler på fuldt implementerede og igangsatte indsatser i politikperioden: Aalborg Kommune har med Sundhedspolitikken indarbejdet konkrete 4-årige mål på for tobak i kommunen. Der er i den nuværende politikperiode indgået aftale med Region Nordjylland og almen praksis i Sundhedsaftalen for Region Nordjylland om et konkret antal borgere, som henvises til kommunale rygestopkurser. Der arbejdes i det kommende på at styrke kendskabet til denne aftale. 13

14 Forebyggelsespakken Mad og måltider Der er 11 anbefalinger på grundniveau i Forebyggelsespakken Mad og Måltider, som i forvaltningerne bliver til 21 indsatser. Ved politikperiodens begyndelse var der fire indsatser der var fuldt implementeret og i politikperioden er yderligere en indsats fuldt implementeret. Det svarer til, at 19% af indsatserne er fuldt implementeret. Der er igangsat implementering for 10 andre indsatser, mens fire indsatser er under forberedelse. Status for Mad og Måltider er således, at det er den forebyggelsespakke, hvor forvaltningerne har opnået den laveste andel af fuldt implementerede indsatser. Forvaltningerne er i det hele taget ikke nået lige så langt med implementeringen af denne forebyggelsespakke, som i de øvrige forebyggelsespakker. Eksempelvis er der ingen samlet målsætning om en madog måltidspolitik for kommunen som helhed, som der anbefales i forebyggelsespakken. Dette er derfor op til den enkelte forvaltning. Tabel 4: Status for graden af implementering af indsatser under Forebyggelsespakken Mad og Måltider og status for implementering før og efter politikperiodens begyndelse i 2015.* ÆH SUN BL SK FB I alt Før 2015 Efter 2015 Fuldt implementeret Implementering igangsat Implementering i mindre omfang Indsatser under forberedelse Ingen plan for implementering Antal relevante indsatser *Opgørelsen af status før og efter politikperiodens begyndelse tælles kun indsatser med hvor forvaltningerne har planlagt aktivitet Eksempler på fuldt implementerede og igangsatte indsatser i politikperioden: Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet Det fælles grundlag for mad og måltider, som er udformet som et værdigrundlag for, hvordan afdelingen skal arbejde med mad og måltider fremadrettet. Efterfølgende igangsættes en implementeringsproces, hvor der udarbejdes handleplaner i de respektive afdelinger/centre. Folkeskolerne er godt i gang med at udarbejde lokale handleplaner for mad og måltider i skolerne. På samtlige skoler er der skabt tilgængelig for koldt vand. En del skoler har forskellige madordninger herunder mulighed for morgenmad til eleverne. Skolerne har meget forskellige fysiske muligheder, hvorfor de fysiske forhold kan sætte begrænsninger. I forbindelse med ombygninger og renoveringer forsøges der at findes løsninger herpå. Ældre- og Handicapforvaltningen har udarbejdet Meget mere end mad en mad og måltidspolitik. Implementeringen er igangsat og der er bl.a. etableret et ernæringsteam med diætister, der vejleder både borgere og plejehjem samt hjemmeplejen om god ernæring. Desuden uddannes ansatte på plejehjemmene som måltidsværter, således de har forudsætninger for at skabe en hyggelig ramme om madsituationen med fokus på bl.a. at styrke det sociale aspekt for derigennem at øge appetitten. Forebyggelsespakken Mental sundhed 14

15 Forebyggelsespakken Mental Sundhed indeholder 19 anbefalinger på grundniveau, som medfører, at der skal implementeres 45 indsatser fordelt på kommunens forvaltninger. Ud af de 45 indsatser er den nu 22 der er fuldt implementeret, svarende til 49%, hvoraf 11 indsatser var fuldt implementeret ved politikperiodens begyndelse, svarende til 24%. Derudover er det igangsat implementering af 17 andre indsatser og der er yderligere 2 indsatser, som er under forberedelse til implementering. Forvaltningerne har således arbejdet med implementeringen af 30 nye indsatser inden for mental sundhed. Der er dog også fire indsatser, hvor der endnu ikke er lavet plan for implementering. Status for Forebyggelsespakken Mental Sundhed er således, at det er den forebyggelsespakker, hvor forvaltningerne har arbejdet med flest nye indsatser, og hvor der er flest indsatser der er blevet implementeret i politikperioden. Udgangspunktet var dog at forvaltninger ikke var lige så langt med implementeringen ved politikperioden begyndelse som i de andre pakker. Hertil kommer, at der stadig er fire indsatser, hvor der ikke er lavet plan for implementering endnu. Tabel 5: Status for graden af implementering af indsatser under Forebyggelsespakken Mental Sundhed og status for implementering før og efter politikperiodens begyndelse i 2015*. ÆH SUN BL SK FB I alt Før 2015 Efter 2015 Fuldt implementeret Implementering igangsat Implementering i mindre omfang Indsatser under forberedelse Ingen plan for implementering Antal relevante indsatser *Opgørelsen af status før og efter politikperiodens begyndelse tælles kun indsatser med hvor forvaltningerne har planlagt aktivitet Eksempler på fuldt implementerede og igangsatte indsatser i politikperioden: I politikperioden er Center for mental sundhed etableret, hvor der bl.a. tilbydes stressforebyggelse til voksne og unge på ungdomsuddannelser. Aalborg Kommune har med Sundhedspolitikken indarbejdet konkrete 4-årige mål på mental sundhed i kommunen. Center for Mental sundhed oplyser også generelt om mental sundhed samt synliggør muligheder for fremme af mental sundhed og deltagelse i fællesskaber. Screening for tegn på efterfødselsdepression. Mental sundhed er en integreret del af sundhedspleje til alle børnefamilier; det har et særligt fokus i hjemmebesøg til alle ved barnets 2 mdr. alder. I samtalen udføres screening for tegn på efterfødselsdepression hos begge forældre. Efterfølgende tilbydes støttende samtaler eller henvisning til andre; f.eks. tværfagligt team, egen læge eller psykiatrien. Der vil blive arbejdet med at fremme livskvalitet blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i puljeprojektet Udeliv i nærmiljøet, der løber fra medio 2016 til udgangen af

16 Der er oprettet tværfaglige Trivselsfora på alle folkeskoler. De sikrer tidlig opsporing og hjælp til børn og unge, som ikke trives og iværksætter generelle trivselsfremmende indsatser på skolerne. I Ældre- og Sundhedsafdelingen arbejder et team med Bedre ældreliv på plejehjemmene, hvor der samarbejdes med det enkelte plejehjem om et systematisk og kvalificeret valg af aktiviteter tilpasset den enkelte beboer, det enkelte plejehjem og de aktuelle omgivelser. I socialpsykiatriens Rehabiliteringscollege tilbydes livsstilsvejledningsforløb, der strækker sig over ½ år. Borgeren deltager i individuelle samtaler, holdundervisning, fysisk aktivitet og vejledning i mestring af hverdagen, herunder fysisk og psykisk sundhed. Målet er at skabe motivation til at fastholde livsstilsændringer over tid gennem det dobbelte KRAM. 16

17 Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet I Forebyggelsespakken Fysisk Aktivitet er der 13 anbefalinger på grundniveau, som i Aalborg Kommunes forvaltninger omsættes til 34 indsatser, der skal implementeres. Forvaltningerne har fuldt implementeret 17 indsatser svarende til 50% af indsatserne. Heraf var de 16 implementeret ved politikperiodens start, og dermed er der kun én indsats der er fuldt implementeret inden for politikperioden. Derudover er der igangsat implementering af 15 indsatser og én indsats er under forberedelse. Der er således én indsats hvor der endnu ikke er lagt en plan for videre implementering. Samlet set er implementeringen af Forebyggelsespakken Fysisk Aktivitet godt i gang, i og med at implementeringen er igangsat eller fuldt implementeret for 32 indsatser ud af 34 indsatser. Tabel 6: Status for graden af implementering af indsatser under Forebyggelsespakken Fysisk Aktivitet og status for implementering før og efter politikperiodens begyndelse i 2015.* ÆH SUN BL SK FB I alt Før 2015 Efter 2015 Fuldt implementeret Implementering igangsat Implementering i mindre omfang Indsatser under forberedelse Ingen plan for implementering Antal relevante indsatser *Opgørelsen af status før og efter politikperiodens begyndelse tælles kun indsatser med hvor forvaltningerne har planlagt aktivitet Eksempler på fuldt implementerede og igangsatte indsatser i politikperioden: Kroppen på toppen i naturen er etableret, hvor 16 daginstitutioner deltager i projekt, som sætter fokus på naturen som rum for aktiviteter og bl.a. fysisk udfoldelse. Erfaringer fra projektet udbredes til andre daginstitutioner i Aalborg Kommune. Daginstitutionsområdet har iværksat projektet Sproget i bevægelse, som er en kombination af sprog og motorik. I projektet deltager sprogpædagoger fra enkelte institutioner og fysioterapeuter. Begge projekter er endnu ikke afsluttede. Aalborg Kommune har med Sundhedspolitikken indarbejdet konkrete 4-årige mål på fysisk aktivitet i kommunen. Folkeskolerne arbejder konstant med at skabe gode rammer for fysisk aktivitet på legepladser, udearealer samt indendørsarealer der indbyder til leg og fysisk aktivitet for børn og unge. I Ældre- og Sundhedsafdelingen er indført triagering af borgerne, således at der tidligt kan opspores ændringer i borgerens tilstand og funktionsniveau. Der handles på ændringerne ved involvering af f.eks. hjemmesygeplejerske, læge eller visiterende myndighed for dermed at understøtte den ældres selvstændighed og funktionsniveau længst muligt. Der er etableret en selvbetjeningsløsning på indledningsvis 2 aktivitetscentre, således borgere har adgang til bl.a. aktivitetscentrenes træningsfaciliteter uden for åbningstiden. Der arbejdes på at udbrede selvbetjeningsløsninger til yderligere 6 aktivitetscentre frem mod

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 1 Indhold Forord... 3 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed... 10 Sundhed i fællesskab... 12 Fra vision til handling... 14 Sundhedspolitikkens

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 1 Indhold Forord Forord... 3 Fra vision til virkelighed... 4 Sunde rammer... 6 Lighed i sundhed... 8 Mental sundhed... 10 Sundhed i fællesskab... 12 Fra vision til handling...

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune.

Gode sundhedsvaner grundlægges i barndommen. Derfor har vi et særligt ansvar når det gælder børn og unge i Aalborg Kommune. #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast Sundhedspolitik v.1 Til Sundheds- og Kulturudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Torben Krogh Kjeldgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-2390/2014-227710 Sundhedsstrategi

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Udkast til Handleplan for Sundhedspolitik

Udkast til Handleplan for Sundhedspolitik #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Sekretariat, HR og Udvikling Sagsnr./Dok.nr. 2015-013404 / 2015-013404-2 Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS 28-04-2015

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhed Godkendt den

Sundhed Godkendt den Sundhed Godkendt den 21.2.2019 Denne strategi er todelt med et fokus på mental sundhed og et fokus på fysisk sundhed. Begge dele beskrives nedenfor. Mental sundhed fremgår af del 1 og fysisk sundhed af

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken

Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken Punkt 7. Godkendelse af Sundheds- og Kulturforvaltningens handleplan til Sundhedspolitikken 2019-22 2018-011957 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forvaltningens

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker:

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker: At nyde livet er sundt Sundhedspolitikken blev vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2015. Formålet med en årlige rapport er at gøre status på implementeringen af

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Indledning Politik for mad, måltider og bevægelse har siden 2007 dannet grundlag for de tilbud og aktiviteter inden

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken

Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken Punkt 5. Godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik og handleplaner der omsætter sundhedspolitikken 2018-089964 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter, udkast til ny sundhedspolitik

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Nødvendigt at styrke sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Orientering om status på samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges trivsel og sundhed

Orientering om status på samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges trivsel og sundhed Punkt 12. Orientering om status på samarbejdet med ungdomsuddannelserne om unges trivsel og sundhed 2018-059629 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet SAMMEN OM SUNDHED Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet HJØRRING KOMMUNE, JANUAR 2019 SAMMEN OM SUNDHED Danskernes sundhed

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. FORMÅL OG VEJLEDNING Formål Det overordnede formål med

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune

AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE 2018-2022 Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune Aalborg Kommune & Bevæg dig for livet 2 Aalborg Kommune

Læs mere

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik

Bilag 1. Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik Bilag 1 Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 1 KEND DIN BY INFORMATIONSKAMPAGNE Sundt byliv Sundhed for alle Vi opnår vore mål ved at give målrettet information

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Strategier og handleplaner for Sundhedspolitikken i Ringsted Kommune

Strategier og handleplaner for Sundhedspolitikken i Ringsted Kommune Strategier og handleplaner for Sundhedspolitikken i Ringsted Kommune 2017-2021 December 2017 Side 1 af 12 Forord I Ringsted Kommunes Sundhedspolitik har vi fokus på, at alle borgere får mulighed for et

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi

Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi Arbejdspapir / Idekatalog for udvalgenes arbejde med en sundhedsstrategi SÅDAN kommer vi fra MODVILJE til MOD & VILJE Indholdsfortegnelse Indledning Pejlemærke 1 - En sund start på livet Pejlemærke 2 -

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere