Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK"

Transkript

1 Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

2 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre hverdagsliv i Hjørring ret del af hverdagen, så de sunde valg på det solide fundament, som den Kommune. bliver lette, sjove og oplagte valg. sætter nye mål for vores fælles sund- Mange af vores borgere lever allerede et Det betyder også, at vi skal understøtte hedsindsats de kommende år. sundt og aktivt liv og det skal vi i høj den brede vifte af tilbud og aktiviteter, Sammen med borgeren vil vi skabe de grad støtte op om. Vi vil arbejde for, at der dagligt hjælper borgerne til at tage bedst mulige betingelser for et sundere sundhed bliver en naturlig og integre- ansvar for egen sundhed. På den måde forrige sundhedspolitik har givet os, og SIDE 2

3 skaber vi forudsætningerne for, at flere kan få en uddannelse, indgå i sociale netværk og tage aktiv del i samfundet. Samtidig erkender vi, at vi er nødt til at behandle borgerne forskelligt, hvis de skal have lige muligheder for at leve et langt og sundt liv. I Hjørring Kommune vil vi ikke se passivt til, mens den sociale ulighed i sundhed stiger og nogle grupper af borgere lever kortere, trives mindre og oftere bliver ramt af kronisk sygdom end andre. Vi vil derfor gøre en særlig indsats for de borgere, der har de største sundhedsudfordringer, og vi vil sikre, at sårbare borgere får ekstra hjælp og støtte til at træffe sunde valg. Sociale forhold, uddannelse, kulturel baggrund, infrastruktur, arbejdsmarkedstilknytning og fritids- og kulturaktiviteter spiller alt sammen en vigtig rolle for vores sundhed. Det gør borgernes sundhed og trivsel til et fælles ansvar for hele kommunen, civilsamfundet og den enkelte borger. Sammen skal vi skabe rammerne og forudsætningerne for, at vores borgere kan få flere raske leveår og større livskvalitet. Det glæder vi os til i Hjørring Kommune, og vi håber, at alle borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere vil bidrage til at gøre sundhedspolitikken til virkelighed. Arne Boelt, Borgmester Per Møller, Formand for det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed SIDE 3

4 VISION OG BÆRENDE PRINCIPPER Et godt helbred er en grundlæggende forudsætning for vores frihed til at kunne leve det liv, vi ønsker, og vi skal derfor i fællesskab sikre de bedst mulige rammer og tilbud til gavn for borgernes sundhed. Med sundhedspolitikken har Hjørring Kommune en vision om at skabe: Et sundt og stærkt medborgerskab, som giver individuel frihed, og som understøtter borgeren i at mestre eget liv. Med henblik på at understøtte denne vision er der vedtaget fire overordnede pejlemærker, der sætter retning for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde: Sunde rammer for borgernes hverdag Øget mental sundhed og trivsel Mestring af eget liv En styrket indsats for lighed i sundhed Pejlemærkerne definerer de områder, vi har fælles fokus på de næste fire år. I sundhedspolitikken udfoldes de enkelte pejlemærker og omsættes til konkrete målsætninger, der i sidste ende skal bidrage til, at borgerne i Hjørring Kommune får et langt, sundt og godt liv. Sundhedspolitikken bygger desuden på en række bærende principper, som går på tværs af pejlemærkerne og danner grundlag for vores sundhedsindsatser uanset hvilke specifikke målgrupper, tilbud og arenaer, der arbejdes med: SIDE 4

5 EN SUNDHEDSFREMMENDE TILGANG I HVERDAGEN Vi tænker sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering ind i alle de sammenhænge, hvor vi møder borgerne; i daginstitutionerne, i skolen, på ungdomsuddannelserne, i beskæftigelsestilbuddet, botilbuddene, sygeplejen, aktivitetscentrene og de offentlige rekreative områder. I det daglige inspirerer og motiverer vi således borgerne til at leve et sundt og selvstændigt liv. BORGERSAMARBEJDE MED AFSÆT I DEN ENKELTES LIVSSITUATION Vi lægger vægt på, at alle indsatser tilrettelægges i samråd med borgeren og med respekt for den enkeltes ønsker, viden og erfaringer. Borgeren er den vigtigste part, når vi skal skabe sammenhængende forløb af høj kvalitet, og vi inddrager derfor altid borgeren og bringer dennes ressourcer i spil. Det indebærer også, at vi tager udgangspunkt i borgerens hele livssituation, så vores indsatser tager højde for både de fysiske, psykiske og sociale dimensioner af tilværelsen. SAMARBEJDE, PARTNERSKAB OG KOORDINERING PÅ TVÆRS Sundhed skabes på tværs af kommunen, og vi arbejder derfor hele tiden på at styrke vores interne koordinering og samarbejde til gavn for borgerne. Ligeledes udvikler vi samarbejdet med frivillige, idrætsforeninger, grønne foreninger, almen praksis, sygehusene og andre aktører, der kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for borgernes sundhed. INNOVATIVE OG VIDENSBASEREDE LØSNINGER Vi udvikler løbende kvaliteten af vores forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser ved at bruge den bedste viden og de bedste erfaringer på området. Der er dog stadig en række områder, hvor der mangler viden om effektive sundhedsindsatser, ligesom der er begrænset viden om implementering og organisering af indsatserne. Vi medvirker derfor til forskning, som kan belyse effekterne af vores tilbud, og vi afprøver nye løsninger, som kan være med til at sikre kvalitet i sundhedsarbejdet. SIDE 5

6 SUNDE RAMMER FOR BORGERNES HVERDAG Hjørring Kommune vil skabe sunde rammer, som giver borgerne de bedst mulige betingelser for at tilegne sig en sund livsstil og træffe sunde valg i hverdagen. Det sunde valg skal være det nemme og naturlige valg for vores borgere. Vi skaber sunde rammer for borgernes hverdag ved at indrette de fysiske omgivelser, så de indbyder til leg og bevægelse, ligesom vi etablerer cykelstier, der gør det nemt og sikkert for børn og voksne at komme rundt. Borgerne skal have mulighed for at vælge de sunde løsninger, og det skal vi understøtte, f.eks. ved at forebygge rygestart og fremme børn og unges adgang til sund mad i skolerne. I vores daglige kontakt med borgerne har vi en unik mulighed for at påvirke deres ryge-, alkohol-, kost- og motionsvaner. Vi vil derfor have fokus på sundhed alle de steder, hvor borgerne møder kommunen; i daginstitutioner, i skolen, i bo- og dagtilbuddene, på kommunens arbejdspladser og i ældretilbuddene. Børn og unge opholder sig mange timer i vores daginstitutioner og skoler, og det giver os et særligt ansvar for at bidrage til, at de får den sundest mulige opvækst og udvikling. Kommunens medarbejdere skal ligeledes have mulighed for at leve et sundt og langt liv, hvilket vi understøtter ved at skabe sunde rammer på arbejdspladsen. Vi vil fremme røgfrie miljøer, både for at øge sundheden for den enkelte og for at begrænse risikoen for at blive udsat for passiv rygning. Ved at give borgerne og medarbejderne mulighed for at opholde og bevæge sig i sunde rammer, tager vi et vigtigt skridt på vejen til at forbedre den samlede sundhedstilstand i kommunen. SIDE 6

7 DERFOR VIL VI Sikre at børn og voksne har let adgang til idrætsfaciliteter, naturområder og bevægelsesvenlige miljøer, der appellerer til fysisk aktivitet og rekreation - f.eks. ved at etablere flere multibaner og udendørs fitness. Fremme aktiv og sikker transport ved at videreudvikle den gode infrastruktur for fodgængere og cyklister. Øge viden om og opmærksomhed på seksuel sundhed blandt børn og unge i daginstitutionerne, skolerne og på ungdomsuddannelserne. Skabe en bevægelseskultur, hvor bevægelse er naturligt, sjovt og muligt for både børn og voksne, bl.a. ved at understøtte skoler og daginstitutioner i at udarbejde handleplaner for fysisk aktivitet. VIDSTE DU Udarbejde en overordnet kommunal mad- og måltidspolitik, som forpligter kommunale institutioner, skoler, arbejdspladser og haller til at udforme og implementere handleplaner for mad- og måltids-politikken. Arbejde for at skabe en sundere alkoholkultur og udskyde alkoholdebuten blandt unge. Fremme røgfrie miljøer, herunder øge andelen af arbejdspladser med røgfri arbejdstid. Styrke fokus på indeklima ved nybyggeri og renovering af skoler og daginstitutioner. Hver femte borger i Hjørring Kommune er fysisk inaktiv i fritiden. 60 % af kommunens borgere ønsker at være mere fysisk aktive. SIDE 7

8 ØGET MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL Hjørring Kommune vil fremme borgerens mentale sundhed ved at understøtte trivselsfremmende miljøer med fokus på trygge og inkluderende fællesskaber. Sundhedsfremme handler ikke blot om, at borgerne skal have mulighed for at leve et længere liv, men også et bedre liv. Når vi har det godt mentalt, har vi nemmere ved at klare hverdagen, og vi trives i samvær med andre mennesker. Mental sundhed er dermed en væsentlig forudsætning for et velfungerende børne-, ungdoms-, arbejds- og familieliv. Vi skal sætte tidligt ind i daginstitutionerne og skolerne så vores børn og unge får støtte til at grundlægge et mentalt sundt liv. Et godt mentalt helbred øger chancerne for at gennemføre et uddannelsesforløb og beskytter mod risikoadfærd i form af misbrug, rygning og fysisk inaktivitet. Fremme af mental sundhed kan dermed være et mål i sig selv, men det kan også være et middel til at forbedre indlæringen, øge beskæftigelsen, mindske sygefravær mv. Arbejdet med at fremme borgernes trivsel og forebygge mentale helbredsproblemer kræver en bred indsats på tværs af kommunens forvaltningsområder. Vi vil derfor integrere mental sundhed i de øvrige indsatser, så borgerne i videst muligt omfang bliver i stand til at klare dagligdags gøremål, indgå i sociale relationer og håndtere de forskellige udfordringer, en almindelig dagligdag byder på. På samme måde vil vi understøtte borgerne i at tage ansvar for egen mental sundhed ved at tilbyde viden og redskaber til at håndtere stress og udfordringer i hverdagen. SIDE 8

9 VIDSTE DU DERFOR VIL VI Fremme bevidstheden om mental sundhed og brugen af rekreative miljøer. Styrke det trivselsfremmende arbejde i daginstitutioner og skoler, herunder forebygge mobning og understøtte opbygningen af sociale fællesskaber. Understøtte og tilrettelægge aktiviteter, som fremmer trivsel og forebygger ensomhed blandt unge og ældre. Styrke de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for psykisk sårbare børn, unge og voksne. Have fokus på fremme af trivsel og reduktion af stress blandt voksne. Børn og unge med sociale og mentale problemer har oftere indlæringsvanskeligheder og sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb. SIDE 9

10 MESTRING AF EGET LIV Hjørring Kommune vil understøtte borgerne i mestring af eget liv, så alle borgere får mulighed for at udfolde deres livspotentiale. Mestring af eget liv handler om at understøtte den enkelte borger i et selvstændigt og meningsfuldt liv - uanset alder og funktionsniveau. Med flere ældre og flere med kroniske sygdomme vil der i stigende omfang være behov for de nære sundhedstilbud, og vi skal derfor tænke nyt og omprioritere ressourcerne, så vi fortsat kan tage hånd om de borgere, der har størst behov for vores hjælp og støtte. Vi ønsker, at vores borgere i videst muligt omfang skal mestre eget liv, fordi det giver større selvbestemmelse og livskvalitet, når vi selv kan klare en hverdag med egen bolig, sociale netværk og arbejde. Ved at understøtte borgerne i mestring af eget liv kan vi samtidig løse nogle af de udfordringer, vi står over for i de kommende år som følge af den demografiske udvikling og omlægningerne i sygehusvæsenet. Vi er allerede kommet langt i forhold til at understøtte mestring af eget liv hos ældre, ledige og borgere med psykiske lidelser - og vi skal fortsætte den positive udvikling. Vi vil derfor møde borgerne med en sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende tilgang på tværs af forvaltningerne og samarbejde om at bringe den enkeltes ressourcer i spil. På den måde øger vi livskvaliteten og mindsker behovet for hjælp. SIDE 10

11 DERFOR VIL VI Sikre sammenhængende og helhedsorienterede indsatser især på sundheds- social og arbejdsmarkedsområdet. Stille viden og handlemuligheder til rådighed, der kan styrke borgernes muligheder for at træffe sunde valg. Sikre at flest mulige borgere er selvhjulpne, så de kan leve et sundt og aktivt liv i samvær med andre. Investere i tværgående rehabiliterende indsatser, der understøtter borgerne i at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. 30 % af de borgere, der har langvarig sygdom, kan ofte eller meget ofte ikke overkomme de ting, de skal i hverdagen. Styrke borgernes evne til at mestre den digitale hverdag, bl.a. ved at sætte digitalisering på skoleskemaet. Bruge velfærdsteknologi og telemedicinske løsninger til at forbedre borgernes livskvalitet og selvhjulpenhed. Vejlede og støtte familier i sund livsstil og trivsel samt styrke fokus på tidlig opsporing og indsats, f.eks. ved at udbrede den familieorienterede indsats for børn med overvægt. VIDSTE DU SIDE 11

12 EN STYRKET INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Hjørring Kommune vil fremme lighed i sundhed ved hjælp af en målrettet og tværgående indsats. At skabe lighed i sundhed er fortsat en af de største udfordringer på sundhedsområdet. Ulighed i sundhed hænger blandt andet sammen med forskelle i levevilkår og sundhedsvaner, men vi ved også, at der er social ulighed i brug og udbytte af de kommunale tilbud. Udsatte borgere bliver særligt hårdt ramt af kroniske sygdomme og lever væsentligt kortere end resten af befolkningen. Deres udsatte sociale situation kan være en barriere for at ændre sundhedsadfærd, men omvendt kan de sundhedsmæssige problemer også bidrage til, at det kan være svært at forbedre den sociale situation. Hvis alle skal have lige muligheder for at leve et sundt og godt liv, skal vi derfor turde at gøre forskel på borgerne. Det indebærer, at vi i højere grad skal differentiere og målrette vores indsatser til de borgere, der har sværest ved at tage hånd om egen sundhed, ligesom vi skal sikre tidlig opsporing og indsats gennem de generelle forebyggelsesindsatser. I den forbindelse vil vi sikre, at vores kommunikation og dialog er i øjenhøjde med borgeren. I arbejdet med at skabe lighed i sundhed vil vi have særlig fokus på børn, der ikke trives, og børn, som vokser op i sårbare og udsatte familier. Sundhedsvanerne grundlægges allerede i barndommen, og det er derfor nødvendigt at gøre en indsats i daginstitutionerne og skolerne, så vi kan give vores børn og unge den bedst mulige start på livet. SIDE 12

13 DERFOR VIL VI Målrette vores sundhedsindsatser til de borgere, der har størst behov, og tilpasse indsatsernes indhold og form til den enkeltes ressourcer og behov. Gennemføre opsøgende indsatser og tilbyde sundhedstjek til særligt udsatte målgrupper, eksempelvis på arbejdsmarkedsområdet, uddannelsesinstitutioner og i udsatte brancher. Understøtte foreninger, der tilbyder aktiviteter målrettet borgere med fysisk og psykisk sårbarhed. Have fokus på tidlig opsporing og indsats i forhold til udsatte børn, herunder børn fra familier med psykiske lidelser og alkoholproblemer. Styrke samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis i forhold til at opsøge og rekruttere borgere med kronisk sygdom til målrettede sundhedstilbud. VIDSTE DU 19 % af de borgere, der ikke har anden uddannelse end grundskolen ryger dagligt. Sikre kompetenceudvikling af frontpersonalet, så de opnår viden om sundhedsfremme og forebyggelse samt metoder til rekruttering og fastholdelse af sårbare borgere i indsatser. Til sammenligning ryger 12 % af borgerne med en lang uddannelse. SIDE 13

14 SÅDAN STÅR DET TIL MED SUNDHEDEN I 2022 På baggrund af pejlemærkerne i sundhedspolitikken har vi opstillet en række fireårige mål for sundhedstilstanden i Hjørring Kommune. Målene vil vi bruge til at følge op på, om udviklingen går i den rigtige retning, og om sundhedspolitikken bidrager til at flere får et sundere og bedre liv. MÅL FOR KOST OG MOTION Andelen af borgere der er fysisk aktive i fritiden skal stige fra 78 % til 81 % Andelen af borger der spiser middelsund eller sund kost skal stige fra 81 % til 84 %»» Andelen af 5. klasses elever der bevæger sig hver dag eller næsten hver dag skal stige fra 62 % til 65 % MÅL FOR MENTALT HELBRED Andelen af borgere med godt mentalt helbred skal stige fra 86 % til 90 % Andelen af unge kvinder med dårligt mentalt helbred skal falde fra 24 % til 19 % SIDE 14

15 Andelen af voksne, der lever et røgfrit liv skal stige fra 79 % til 84 % MÅL FOR RYGNING MÅL FOR MESTRING AF EGET LIV Andelen af unge mellem år der lever et røgfrit liv skal stige fra de nuværende 70 % til 75 % Andelen af de kortest uddannede borgere, der lever et røgfrit liv skal stige fra 78 % til 84 % Andelen af borgere der har et højrisikoforbrug af alkohol skal falde fra 6 % til 4 % MÅL FOR ALKOHOL Andelen af +65-årige selvhjulpne borgere skal stige fra 81 % til 82 % Andelen af forebyggelige indlæggelser blandt +65 årige skal bringes ned på niveau med regionsgennemsnittet»» Andelen af overvægtige børn i 0.klasse skal falde fra 11 % til 9 % og andelen af svært overvægtige børn skal falde fra 4 % til 2 % Andelen af 8. klasses elever der har drukket alkohol skal falde fra 69 % til 60 % SIDE 15

16 EN SUNDHEDSPOLITIK MED HANDLING BAG ORDENE Sundhedspolitikken sætter retning for den samlede sundhedsindsats, men målsætningerne kommer først borgerne til gavn, når de omsættes til konkret handling på de enkelte forvaltningsområder. Arbejdet med at omsætte politikken til virkelighed sker ved hjælp af toårige handleplaner, som de enkelte udvalgsområder udarbejder. Handleplanerne skal beskrive konkrete forebyggende og sundhedsfremmende indsatser samt de pejlemærker og målsætninger, som handleplanerne tager udgangspunkt i. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker inddrages i videst muligt omfang. Handleplanerne skal desuden indeholde en beskrivelse af tidsplan, økonomi og evaluering. Sundheds-, Ældre- & Handicapudvalget igangsætter og følger op på de enkelte fagudvalgs udarbejdelse af handleplaner med henblik på forelæggelse for Byrådet. Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed koordinerer arbejdet med handleplanerne og understøtter implementering af sundhedspolitikken på tværs af fagudvalgene. SIDE 16

17 SIDE 17

18 SIDE 18 FØLG ONL

19 OS INE SIDE 19

20 Læs mere på eller ring Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring Oktober 2018 Foto: Colourbox og Carl Hermann-Hansen

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes nye sundhedspolitik for perioden 2015 2018. S undhedspolitikken

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Forklaringer til opsætning og layout

Forklaringer til opsætning og layout 0 Forklaringer til opsætning og layout For at gøre politikken indbydende at læse og for at visualisere centrale pointer, begreber mm. vil dette foreløbige udkast bliver sat korrekt op og illustreret af

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker:

Sundhedspolitikken har tre overordnede pejlemærker: At nyde livet er sundt Sundhedspolitikken blev vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2015. Formålet med en årlige rapport er at gøre status på implementeringen af

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL. 18.00-20.30 PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK 2018-19 Sammen om Sundhed Kommunalbestyrelsen ønsker med dette debatoplæg at sætte retning for det forebyggende

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København INDSTILLING Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte første udkast til

Læs mere

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK. Qeqqata Kommunia, 2018 SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPOLITIK Qeqqata Kommunia, 2018 FORORD I Qeqqata Kommunia ser vi sundhedsfremme og forebyggelse som afgørende byggesten i et bæredygtigt samfund. Vi ønsker, at vores borgere trives

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash

Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgmesteren Input til Københavns Kommunes nye Sundhedspolitik 2015-2025 samt handleplaner for psykisk sundhed og for alkohol og hash København skal have

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan

gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan gladsaxe.dk Sammen om mental sundhed Handleplan 2019-2020 Sammen om mental sundhed Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og forudsætninger for

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sundhed Godkendt den

Sundhed Godkendt den Sundhed Godkendt den 21.2.2019 Denne strategi er todelt med et fokus på mental sundhed og et fokus på fysisk sundhed. Begge dele beskrives nedenfor. Mental sundhed fremgår af del 1 og fysisk sundhed af

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS

OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS OPSAMLING I det følgende præsenteres de vigtigste forslag til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser fra borddrøftelserne ved konferencen om Sundhed på Tværs

Læs mere

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed KKR-Hovedstaden Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden Sammen er vi stærkere I foråret

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere