Diagnostik og behandling af fenylketonuri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diagnostik og behandling af fenylketonuri"

Transkript

1 2 Diagnostik og behandling af fenylketonuri Allan Bayat 1, Lisbeth Birk Møller 2 & Allan Meldgaard Lund 1 KLINISK PRAKSIS statusartikel 1) Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet 2) Medicinsk Genetisk Laboratorium, Center for Anvendt Human Molekylærgenetik, Kennedy Centret Ugeskr Læger 2015;177:V Faktaboks Fenylalaninhydroxylase (PAH)-defekt med hyperfenylalaninæmi kan være primær eller sekundær. Primær PAH-defekt kaldes fenylketonuri (PKU) (PKU: Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) ; PAH: OMIM ) eller tidligere Føllings sygdom og er en autosomal, recessiv, metabolisk lidelse, som er karakteriseret ved forhøjet koncentration af aminosyren fenylalanin (PHE) i blod hos afficerede personer. Ved PKU kan PHE ikke nedbrydes pga. en primær defekt i PAH, som katalyserer hydroxyleringen af L-PHE til L-tyrosin. PAH er afhængig af tetrahydrobiopterin (BH4), som er enzymets kofaktor, og defekter i syntese eller genanvendelse af BH4 kan medføre hyperfenylalaninæmi pga. en sekundær PAH-mangel (BH4; OMIM ). I denne artikel er fokus på behandling af PKU, som i Danmark er centraliseret til Center for PKU, Kennedy Centret, Rigshospitalet; centret har ca. 400 registrerede patienter. Primær fenylalaninhydroxylasedefekt, også kaldet fenylketonuri (PKU), er en autosomal, recessiv, metabolisk lidelse, som er karakteriseret ved forhøjet koncentration af aminosyren fenylalanin i blodet hos afficerede personer. Sygdommen påvises i Danmark ved neonatal screening med høj sensitivitet. Neonatal screening er ikke indført i alle lande, hvorfor diagnosen bør overvejes hos patienter, som har idiopatisk mental retardering og stammer fra lande, hvor screening ikke er indført, eller hos patienter, hvor screeningen af andre årsager ikke er udført. De nuværende behandlingsprincipper består af en proteinfattig kost kombineret med kosttilskud, som indeholder alle aminosyrer fraset fenylalanin; anvendelse af store neutrale aminosyrer samt lægemidlet sapropterin er alternative behandlingstilbud. Patienter, for hvem behandling har været iværksat tidligt, har normal IQ, men kan adfærdsmæssigt have problemer med eksekutive funktioner. Gravide kvinder med PKU, herunder også kvinder med mild hyperfenylalaninæmi, skal tilbydes en klassisk PKU-diæt og monitoreres nøje for at hindre fødsel af et barn med komplikationer pga. forhøjet intrauterin fenylalaninkoncentration. KLASSIFIKATION Selvom PKU er den bedst studerede og blandt de oftest forekommende metaboliske lidelser med en hyppighed på 1: fødsler [1], er der ingen konsensus om klassifikation [2]. Der er overordnet to klassifikationer, som begge tager udgangspunkt i plasma-phe-niveauer før påbegyndelse af diæt. Den ene beskriver grupperne klassisk PKU (PHE-koncentration > mikromol/l), mild PKU ( mikromol/l) og mild hyperfenylalaninæmi (MHP)(< 600 mikromol/l) [3], mens den anden har fire fænotyper: klassisk PKU (> mikromol/l), moderat PKU ( mikromol/l), mild PKU ( mikromol/l) og MHP (< 600 mikromol/l) [4, 5]. Center for PKU opererer med de fire sidstnævnte fænotyper. PATOGENESE Transporten af aminosyrer over blod-hjerne-barrieren er en dynamisk proces, der bl.a. faciliteres af large neutral amino acid type 1 transporter (LAT1), som er fælles transportør for alle store neutrale aminosyrer (LNAA) valin, isoleucin, leucin, metionin, treonin, tryptofan, tyrosin og PHE [6, 7]. Bindingen af LNAA til LAT1 foregår kompetitivt mellem PHE og de øvrige LNAA. LAT1 har forskellig affinitet, og Km (denne konstant er den substratkoncentration, hvor halvdelen af den maksimale transporthastighed opnås) for de enkelte LNAA [6]. PHE har den laveste Km og derved en stærkere binding til LAT1 end til de øvrige LNAA [6]. Da der samtidig for hver LNAA, som LAT1 transporterer over blod-hjerne barrieren, tilsvarende transporteres en anden LNAA den modsatte vej, fører eleverede PHE-værdier i blodbanen til øget transport af PHE over blod-hjerne-barrieren og samtidig nedsat transport af non-phe-lnaa [6]. Dette menes at føre til en nedsat neurotransmitter- og/eller proteinsyntese i hjernen og derved til de kognitive og neurologiske deficit, der observeres hos patienter med PKU. Ud over den påvirkede transport af LNAA over blodhjerne-barrieren medfører PKU mangel på tyrosin (som bliver en semiessentiel aminosyre) og hæmmer omdannelsen af tyrosin til dopamin samt tryptofan til serotonin. DIAGNOSTIK AF PKU Alle nyfødte i Danmark screenes for PKU ved bestemmelse af PHE og tyrosin i filterpapirblodprøve (det såkaldte PKU-kort) vha. af tandemmassespektrometri med høj sensitivitet og populationsdækningsgrad [8]. For yderligere information refereres til Tabel 1. Neonatal screening er ikke indført i alle lande, hvorfor diagnosen bør overvejes hos patienter, som har idiopatisk mental retardering og stammer fra lande, hvor

2 3 Tabel 1 Biokemisk og molekylærgenetisk diagnose af fenylketonuri. Metode Neonatalscreening Diagnostisk testning Molekylærgenetisk testning Kofaktortestning Diagnose Analysen foretages på blodspot fra alle nyfødte inden for t. efter fødslen Præmature børn kan have forbigående forhøjet PHE-koncentration, og prøven bør gentages, når barnet har opnået en alder svarende til 32. uge I Danmark gennemføres analysen ved tandemmassespektrometri, og testen er positiv ved PHE-koncentration > 150 μmol/l og PHE-tyrosin-ratio > 1,5; en positiv prøve betyder, at barnet med stor sandsynlighed har PKU, og den positive prædiktive værdi er således opgjort til nær 100% Ved den tidligere anvendte Guthries metode var den positive prædiktive værdi lavere, og derudover udelukkede metoden analyse af antibiotikabehandlede børn Statens Serum Institut rapporterer straks positive prøver til Center for Medfødte Stofskiftesygdomme, Rigshospitalet, som herefter kontakter Center for PKU for videre udredning Center for PKU kontakter forældrene med henblik på at få foretaget bekræftende analyser og evt. påbegynde behandling I internationale guidelines anbefales, at PHE-koncentrationen i plasma bestemmes for at konfirmere et eleveret niveau af PHE hos en screeningspositiv nyfødt [9] Blodprøven tages før indledning af diætetisk PHE-restriktion PHE-koncentrationen og PHE-tyrosin-ratio i plasma er et vigtigt udgangspunkt for klassifikation af den nyfødtes sværhedsgrad af PKU og valg af behandling Molekylærgenetisk testning af PAH benyttes i Danmark til endelig bekræftelse af diagnosen og udføres umiddelbart efter, at HPA er konfirmeret ved måling af PHE i plasma. PAH er lokaliseret på 12q23.1, dækkende over 100 kb og 13 exoner > 800 mutationer er beskrevet (se Genotype-fænotype-korrelationen er ikke entydig, men for mange genotyper er det muligt at bestemme den mest sandsynlige metaboliske fænotype [4, 9] Molekylærgenetisk testning af PAH er i Danmark også den primære test ved differentialdiagnosen; sekundær HPA pga. BH4-defekt, idet fravær af mutationer i PAH vil medføre yderligere udredning for BH4-defekter 2-5% af alle PKU-screeningspositive har sekundært nedsat PAH-aktivitet pga. lidelser i BH4-metabolismen, som pga. afgørende forskellig behandlingsstrategi i forhold til patienter med PKU med mutationer i PAH er en vigtig differentialdiagnose [9] Ved mistanke om BH4-defekt vil der blive udført test af den nyfødtes respons på peroral BH4, og blod- og CSF-prøver vil blive analyseret mhp. måling af neurotransmittere [9] Samtidig iværksættes molekylærgenetisk udredning for relevante gener, som kan medføre BH4-defekt BH4 = tetrahydrobiopterin; CSF = cerebrospinalvæske; HPA = hyperfenylalaninæmi;pah = fenylalaninhydroxylase; PHE = fenylalanin; PKU = fenylketonuri. screening ikke er indført, eller hos patienter, hvor screeningen af andre årsager ikke er udført. Figur 1 viser antallet af nye patienter, som har PKU og er diagnosticeret pr. år i perioden ved neonatalscreening. Som det ses, fødes der 8-9 børn med PKU om året i Danmark. For yderligere beskrivelse af den diagnostiske verificering samt kofaktortestning og genetisk testning henvises til Tabel 1. BEHANDLING De nuværende behandlingsprincipper består af en proteinfattig kost kombineret med kosttilskud, som indeholder alle aminosyrer fraset PHE; anvendelse af store neutrale aminosyrer samt lægemidlet sapropterin er alternative behandlingstilbud. Der er store forskelle såvel internationalt som europæisk på, ved hvilken P-PHE koncentration, der initieres behandling, og hvilke behandlingsmål (dvs. PHE-koncentration) man ønsker at opnå [10], om end der er både amerikanske og europæiske retningslinjer [9]. I Danmark er behandlingsmålet for PHE-koncentrationen aldersafhængigt og er i de første leveår mikromol/l. Der er international konsensus om, at patienter med P-PHE-niveauer < 360 mikromol/l før diætpåbegyndelse ikke har gavn af diætbehandling, mens patienter med værdier > 600 mikromol/l bør behandles [9, 11]. Der er forskellige behandlingsrekommandationer for patienter med PHE-værdier på mikromol/l, og det er uklart, om sådanne værdier medfører normal udvikling, eller om der hos enkelte personer kan udvikles mild neurokognitiv defekt [9, 11]. Diæt Påbegyndelse af behandling af patienter med PKU bør ske inden for den første leveuge med det mål at få PHE i terapeutisk niveau inden afslutningen af anden leveuge [9]. Princippet i behandlingen består i en begrænsning af proteinindtaget (og dermed også PHE) kombineret med specielt syntetisk fremstillet kosttilskud, som indeholder alle aminosyrer fraset PHE. Hos nyfødte med PHE-værdier > mikromol/l pau-

3 4 Figur 1 Oversigt over antallet af nye patienter i perioden diagnosticeret med fenylketonuri (PKU) i Danmark vha. neonatal screening. Figuren illustrerer, hvordan patienterne fordeler sig inden for de forskellige undertyper af PKU. n Klassisk PKU Moderat PKU Mild PKU Mild hyperfenylalaninæmi seres amningen i få dage for dermed at reducere P- PHE-koncentrationen. I disse dage får barnet i stedet en PHE-fri modermælkserstatning. Ved PHE-værdier < mikromol/l suppleres den specielle modermælkserstatning med amning, som tilbydes barnet, efter at den PHE-frie modermælkserstatning er indtaget. Hvis amningen er gået i stå, kan den PHE-frie modermælkserstatning suppleres med en almindelig modermælkserstatning. Baggrunden for at give et PHE-frit diætprodukt er, at indholdet af essentielle aminosyrer og mikronæringsstoffer i den proteinbegrænsede kost er utilstrækkeligt til at sikre normal vækst og udvikling. Diætpræparatet gives i form af et pulver (som kan opblandes til væskeform eller gel) eller senere i livet i form af tabletter. Behovet for diætpræparatet vil afhænge af barnets alder, væksthastighed, aktivitet, sværhedsgraden af PKU og ikke mindst koncentrationen af P-PHE i de hyppige blodprøver, som forældrene selv tager fra barnets tå eller finger og sender til Center for PKU. I det første leveår skal der tages en blodprøve ugentligt, senere med længere intervaller. Der er mange tidligere behandlede voksne, der får adfærdsmæssige og neuropsykologiske symptomer, når de ikke behandles diætetisk [12], hvilket indikerer, at den forhøjede PHE-koncentration i hjernen også i voksenalderen har en toksisk effekt, hvilket er et argument for livslang behandling [9]. Der er tre patientgrupper, der kræver særlig opmærksomhed: tidligt behandlede patienter, hvor behandlingen af forskellige årsager er ophørt eller var mangelfuld, sent diagnosticerede patienter samt kvinder i den fertile alder. Inden for den førstnævnte gruppe af patienter med PKU er der mange, som ikke følges regelmæssigt, og nogle er ikke bevidste om, at de har en lidelse, der kræver livslang behandling [9]. Sent diagnosticerede med kognitive vanskeligheder kan også profitere af behandling, idet de kan opnå en delvis bedring af kognitive funktioner [13] samt især en gunstig effekt på adfærdsvanskeligheder, psykiatriske symptomer og antallet af epileptiske anfald [14]. Endelig bør gravide kvinder med PKU, deriblandt også kvinder, som har MHP og aldrig har været diætbehandlet, følge en diætbehandling, der er lige så restriktiv og intensiv som ved klassisk PKU, da et fosters udvikling er meget følsom for moderens høje koncentration af PHE. Ubehandlet vil der således hos fosteret være høj risiko for mikrocefali med retarderet udvikling i varierende grad og misdannelser såsom hjertefejl. Det anbefales, at diætbehandlingen allerede intensiveres tre måneder før graviditeten. Farmakoterapi The Food and Drug Administration i USA godkendte i 2007 det første lægemiddel, sapropterin, til behandling af PKU. Sapropterin er en syntetisk analog til den naturligt forekommende kofaktor BH4 [15]. Rationalet for behandling af PKU med sapropterin er, at PAH s aktivitet hos nogle kan øges af tilstedeværelse af store mængder BH4. Mekanismen for sapropterins virkning er uklar, men det forbedrer formentlig foldningen af og øger stabiliteten af det muterede PAHprotein [9]. To fase 3, randomiserede, placebokontrollerede studier for sapropterin viste, at sapropterin effektivt reducerede PHE-niveauet i blodet og øgede toleransen over for indtaget af PHE i kosten [ 15, 16]. Kun ca. 40% af patienterne med PKU vil have en effekt af sapropterin [15], da det kun er patienter med bestemte typer af mutationer i PAH (primært visse missense-mutationer), som vil respondere på sapropterin. Dette undersøges ved en BH4-test forud for påbegyndelse af behandling, og traditionelt fordres 30% reduktion af PHE-niveauet i blodet [9, 15, 17]. Sapropterin bruges også ved sekundær PAH-defekt pga. BH4-syntesedefekter med udtalt reduktion (ofte normalisering) af P-PHE til følge. Diæt indgår således ikke i behandlingen af disse patienter, men behandlingen vil ud over sapropterin inkludere tilførsel af neurotransmittere og folinsyre. Ved PKU er en tæt sideløbende kontrol af PHE og

4 5 Tabel 2 Oversigt over nye behandlingsstrategier med biologiske lægemidler, deriblandt gen- og celleterapi samt enzymsubstitutionsterapi, der i fremtiden kan blive til rådighed for behandling af fenylketonuri. Behandlingstype Polyethylenglykolkonjugeret fenylalaninammoniumlyase Syntetiske polymerer Transplantation Beskrivelse af behandlingen Tættest på klinisk brug Lyasen omdanner PHE til transkanelsyre, som via glycinkonjugering udskilles i urinen Administreres som daglige subkutane injektioner [22] Resultaterne er lovende [23], og et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-studie blev påbegyndt i 2013 og forventes afsluttet i 2015 (se En anden fremtidig behandlingsstrategi er peroralt indtag af syntetiske polymerer ved måltiderne Polymererne binder PHE, og bindingsproduktet udskilles med afføringen; derved optages PHE ikke, og strategien kunne således medføre, at der ikke er behov for en speciel PKU-diæt Der er opnået lovende resultater i dyreforsøg i et samarbejde mellem Institut for Biomedicin-Human Genetik på Aarhus Universitet og firmaet Mipsalus Et klinisk fase 1/2-forsøg forventes iværksat i løbet af de næste par år I forsøg med PAH-deficiente mus har man forsøgt at genoprette hepatisk PAH-aktivitet ved at indsprøjte hepatocytter med normal PAH-aktivitet, og et studie har vist, at øgning af leverens PAH-aktivitet med blot 10% kan normalisere PHE hos musen [24] I et klinisk studie tester man p.t. effekten af indsprøjtning med PAH-positive donorhepatocytter på voksne patienter med PKU (se studiet forventes at være afsluttet i 2014 Genterapi Genskabning af leverens PAH-aktivitet vha. genterapi har også været undersøgt i dyremodeller [25] En enkelt intravaskulær injektion af et rekombinant produkt af et normalt PAH i en viral vektor har hos PKU-mus vist at kunne reetablere leverens PAH-aktivitet og derved nedbringe PHE-koncentration til terapeutisk niveau [25, 26] Hidtil har man dog ikke kunnet påvise en permanent effekt på P-PHE-koncentration, der ofte stiger efter 1 år [27] Antioxidanter Patienter med PKU har formentlig pga. deres restriktive kost lavere niveauer af antioxidanter og er derved udsat for oxidativt stress [28] Den kendte association mellem oxidativt stress, fedme og hjerte-kar-sygdom taget i betragtning synes det at være tilrådeligt at være særlig opmærksom på, at patienter med PKU får et relevant tilskud af antioxidanter [29] Denne behandlings fremtidige plads er endnu ukendt, men måske kan antioxidanter i fremtiden benyttes som en adjuverende behandling [28] Glykomakropeptid GMP er egentlig et biprodukt ved osteproduktion, et naturligt protein med minimalt indhold af PHE, som potentielt kan bruges ved diætbehandling af PKU [25] Pga. den restriktive kost udviser mange patienter med PKU mangelfuld komplians over for den traditionelle diæt GMP åbner muligheden for fremstilling af et større udvalg af føde- og drikkevarer med en forbedret smag, og studier har vist, at GMP kan føre til en øget komplians til diæten og en forbedret ernæringstilstand [25] Studier har indikeret, at GMP kan øge BMD P.t. tester Center for PKU effekten af GMP i både PAH-deficiente mus og patienter med PKU, på komplians, ernæringstilstand, BMD samt eksekutive funktioner, sammenlignet med syntetiske traditionelle produkter med samme aminosyresammensætning BMD = bone mineral density; GMP = glykomakropeptid; PAH = fenylalaninhydroxylase; PHE = fenylalanin; PKU = fenylketonuri; PEG-PAL = polyethylenglykolkonjugeret fenylalaninammoniumlyase. det samlede indtag af protein og andre makro-/ mikronæringsstoffer nødvendig for at sikre tilstrækkelig kontrol af PHE-niveauet i blodet og lødigheden af ernæringen. Da PKU eller BH4-defekter er kroniske tilstande, er sapropterin beregnet til langtidsbehandling. Der er imidlertid begrænsede data om sapropterins langtidseffekt og sikkerhed. LNAA uden PHE kan anvendes til behandling af PKU, da de bl.a. påvirker de kinetiske forhold omkring transporten af PHE over blod-hjerne-barrieren via LAT1 [17]. Anvendelse af LNAA er især hyppig i Danmark, men er p.t. begrænset til voksne patienter. LNAA benyttes hos patienter med mangelfuld komplians over for konventionel diætbehandling og hos sendiagnosticerede og/eller hidtil ubehandlede patienter. Gravide bør ikke behandles med LNAA, da man ikke har tilstrækkelige data om effekten på fostrets vækst og hjerneudvikling, og fordi LNAA (som monoterapi) ikke kan nedbringe P-PHE-niveauet tilstrækkeligt under graviditeten til at sikre fostrets udvikling [9]. SYMPTOMER Ubehandlet medfører PKU mental retardering [18], og der er en invers relation mellem IQ og P-PHEniveau [18]. IQ hos personer med PKU er afhængig af deres alder på tidspunktet for behandlingens begyndelse og komplians [10]. Tidligt og kontinuerligt behandlede patienter med PKU har normal IQ, men scoren ligger 6-9 IQ-point lavere end hos raske søskende og forældre [12]. Derudover er der en hyppig forekomst af hovedpine, angst og depression [12, 19], og sværhedsgraden af symptomerne korrelerer med koncentrationen af P-PHE. Endelig har man i flere studier

5 6 beskrevet deficit i de eksekutive funktioner blandt tidligt behandlede patienter, som har PKU og en i øvrigt normal mental udvikling [20, 21]. Eksekutive funktioner indebærer f.eks. evnen til planlægning samt kontrol af adfærd og handlinger, dømmekraft, fleksibilitet i tankegang, evnen til at ændre strategier samt løbende at justere egen adfærd. PERSPEKTIVERING Nye behandlingsstrategier med biologiske lægemidler, deriblandt gen- og celleterapi samt enzymsubstitutionsterapi, kan i fremtiden blive til rådighed for behandling af PKU (se Tabel 2). Diætbehandling af PKU har vist sin effektivitet, men der er et behov for nye sikre og effektive lægemidler, som kan anvendes hos størstedelen af patienterne med PKU. Som udgangspunkt vil vi formentlig se en ibrugtagning af disse nye farmaka i kombination med traditionel eller delvis diætbehandling. Det er sandsynligt, at behandlingen af PKU vil ændres markant i ovenstående retning inden for det næste årti, men samtidig er det vigtigt, at vore monitoreringsværktøjer bliver bedre. Fokus for monitorering er i dag måling af P-PHEniveauet, men en monitorering, der i højere grad afspejler den direkte effekt på hjernen, både biokemisk og i form af neurokognitiv udvikling, livskvalitet osv., er ønskværdig. En parallel proces er at udvikle mere entydige internationale guidelines, der er funderet i evidensbaserede data, og som bl.a. inkluderer data for neurokognitiv udvikling og livskvalitet. Summary Allan Bayat, Libeth Birk Møller & Allan Meldgaard Lund: Diagnostics and treatment of phenylketonuria Ugeskr Læger 2015;177:V Primary phenylalanine hydroxylase deficiency, also known as phenylketonuria, results in accumulation of phenylalanine in the blood. Early identification and treatment prevents the majority of clinical sequelae to the disease, but psychological and neurodevelopmental problems can occur in some patients. This article reviews the symptoms, diagnosis, classification and strategies of treatment and management of phenylketonuria. Finally we review new pharmacological and non-pharmacological means of treatment. Korrespondance: Allan Bayat, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København. Antaget: 29. september 2014 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 16. februar 2015 Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Litteratur 1. Steinfeld R, Kohlschutter A, Ullrich K et al. Efficiency of long-term tetrahydrobiopterin monotherapy in phenylketonuria. J Inherit Metab Dis 2004;27: Waisbren SE, Noel K, Fahrbach K et al. Phenylalanine blood levels and clinical outcomes in phenylketonuria: a systematic literature review and meta-analysis. Mol Genet Metab 2007;92: Guttler F. Hyperphenylalaninemia: diagnosis and classification of the various types of phenylalanine hydroxylase deficiency in childhood. Acta Paediatr Scand Suppl 1980;280: Guldberg P, Rey F, Zschocke J et al. A European multicenter study of phenylalanine hydroxylase deficiency: classification of 105 mutations and a general system for genotype-based prediction of metabolic phenotype. Am J Hum Genet 1998;63: Guldberg P, Guttler F. Mutations in the phenylalanine hydroxylase gene: methods for their characterization. Acta Paediatr Suppl 1994;407: de Groot MJ, Hoeksma M, Blau N et al. Pathogenesis of cognitive dysfunction in phenylketunuria: review of hypotheses. Mol Genet Metab 2010;99(suppl 1):S van Spronsen FJ, de Groot MJ, Hoeksma M, Reijngoud DJ, van RM. Large neutral amino acids in the treatment of PKU: from theory to practice. J Inherit Metab Dis 2010 Dec;33(6): Chace DH, Hillman SL, van Hove JL et al. Rapid diagnosis of MCAD deficiency: quantitative analysis of octanoylcarnitine and other acylcarnitines in newborn blood spots by tandem mass spectrometry. Clin Chem 1997;43: Vockley J, Andersson HC, Antshel KM et al. Phenylalanine hydroxylase deficiency: diagnosis and management guideline. Genet Med 2014;16: Blau N, Belanger-Quintana A, Demirkol M et al. Management of phenylketonuria in Europe: survey results from 19 countries. Mol Genet Metab 2010;99: Weglage J, Pietsch M, Feldmann R et al. Normal clinical outcome in untreated subjects with mild hyperphenylalaninemia. Pediatr Res 2001;49: Moyle JJ, Fox AM, Arthur M et al. Meta-analysis of neuropsychological symptoms of adolescents and adults with PKU. Neuropsychol Rev 2007;17: Grosse SD. Late-treated phenylketonuria and partial reversibility of intellectual impairment. Child Dev 2010;81: Lee PJ, Amos A, Robertson L et al. Adults with late diagnosed PKU and severe challenging behaviour: a randomised placebo-controlled trial of a phenylalanine-restricted diet. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80: Levy HL, Milanowski A, Chakrapani A et al. Efficacy of sapropterin dihydrochloride (tetrahydrobiopterin, 6R-BH4) for reduction of phenylalanine concentration in patients with phenylketonuria: a phase III randomised placebo-controlled study. Lancet 2007;370: Trefz FK, Burton BK, Longo N et al. Efficacy of sapropterin dihydrochloride in increasing phenylalanine tolerance in children with phenylketonuria: a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Pediatr 2009;154: Burton BK, Grange DK, Milanowski A et al. The response of patients with phenylketonuria and elevated serum phenylalanine to treatment with oral sapropterin dihydrochloride (6R-tetrahydrobiopterin): a phase II, multicentre, openlabel, screening study. J Inherit Metab Dis 2007;30: van Spronsen FJ, de Groot MJ, Hoeksma M et al. Large neutral amino acids in the treatment of PKU: from theory to practice. J Inherit Metab Dis 2010;33: Pietz J, Dunckelmann R, Rupp A et al. Neurological outcome in adult patients with early-treated phenylketonuria. Eur J Pediatr 1998;157: DeRoche K, Welsh M. Twenty-five years of research on neurocognitive outcomes in early-treated phenylketonuria: intelligence and executive function. Dev Neuropsychol 2008;33: Janos AL, Grange DK, Steiner RD et al. Processing speed and executive abilities in children with phenylketonuria. Neuropsychology 2012;26: Leuzzi V, Pansini M, Sechi E et al. Executive function impairment in early-treated PKU subjects with normal mental development. J Inherit Metab Dis 2004;27: Longo N, Harding CO, Burton BK et al. Single-dose, subcutaneous recombinant phenylalanine ammonia lyase conjugated with polyethylene glycol in adult patients with phenylketonuria: an open-label, multicentre, phase 1 dose-escalation trial. Lancet 2014;384: Longo N, Burton B, Harding C et al. A phase 2, open-label, dose-finding and the long term extension study to evaluate the safety, efficacy and tolerability of multiple subcutaneous doses of ravpal-peg in patients with phenylketonuria. American College of Medical Genetics and Genomics 2012 Annual Meeting: Charlotte, NC, Hamman KJ, Winn SR, Harding CO. Hepatocytes from wild-type or heterozygous donors are equally effective in achieving successful therapeutic liver repopulation in murine phenylketonuria (PKU). Mol Genet Metab 2011;104: Camp KM, Parisi MA, Acosta PB et al. Phenylketonuria Scientific Review Conference: State of the science and future research needs. Mol Genet Metab 2014;112: Yagi H, Ogura T, Mizukami H et al. Complete restoration of phenylalanine oxidation in phenylketonuria mouse by a self-complementary adeno-associated virus vector. J Gene Med 2011;13: Rebuffat A, Harding CO, Ding Z et al. Comparison of adeno-associated virus pseudotype 1, 2, and 8 vectors administered by intramuscular injection in the treatment of murine phenylketonuria. Hum Gene Ther 2010;21: Vargas CR, Wajner M, Sitta A. Oxidative stress in phenylketonuric patients. Mol Genet Metab 2011;104(suppl):S97-S Rocha JC, Martins MJ. Oxidative stress in phenylketonuria: future directions. J Inherit Metab Dis 2012;35:

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt)

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Dette materiale er ment som oplysning både til CTD-patienter, deres pårørende samt andre interesserede borgere. Vi har i denne information forsøgt at beskrive

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

NÅR FORTRYDELSE BLIVER TIL FORTVIVLELSE

NÅR FORTRYDELSE BLIVER TIL FORTVIVLELSE NÅR FORTRYDELSE BLIVER TIL FORTVIVLELSE Lars Larsen, cand.psych., ph.d., Professor MSO Chef for Center for Livskvalitet Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Email:

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Håndtering af multisygdom i almen praksis

Håndtering af multisygdom i almen praksis 30/09/2017 1 19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning Mandag 25. september 2017 Håndtering af multisygdom i almen praksis Marius Brostrøm Kousgaard Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Læs mere

CF neonatal screening (logistik og praktiske forhold)

CF neonatal screening (logistik og praktiske forhold) CF neonatal screening (logistik og praktiske forhold) Information fra Sundhedsstyrelsen https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/graviditet-ogfoedsel/screening-af-nyfoedte Information til forældre

Læs mere

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering 2018 DSMG Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Arbejdsgruppens medlemmer: Allan Højland, reservelæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Stofskifte og udviklingsforstyrrelser

Stofskifte og udviklingsforstyrrelser Følgende udtalelse om og anbefalinger på baggrund af ScanBrit studiet er alene Center for Autismes og ikke nødvendigvis udtryk for en samlet vurdering eller holdning hos forskningsgruppen. Center for Autisme

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder

Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Onsdag den 26. oktober kl. 13:00 17:30 i Aulaen på Aarhus Universitet Hvordan sikrer vi os de kloge hoveder, vi skal bruge? Anders Børglum Professor

Læs mere

Hvordan går det børn med ASF senere i livet? Hvordan måler man outcome? - Outcome -undersøgelser. 1. Normativ vurdering:

Hvordan går det børn med ASF senere i livet? Hvordan måler man outcome? - Outcome -undersøgelser. 1. Normativ vurdering: Hvordan går det børn med ASF senere i livet? - Outcome -undersøgelser Lennart Pedersen Psykolog Center for Autisme Hvordan måler man outcome? 1. Normativ vurdering: sammenligner med alderssvarende funktion

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH

Personlig medicin og psykisk sygdom. Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Personlig medicin og psykisk sygdom Henrik Rasmussen, Institut for Biologisk Psykiatri, PCSH Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans Genetiske baggrund for opståen af psykiske lidelser

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund?

Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund? Hvordan får vi bugt med det fedmefremmende samfund? Forebyggelse af overvægt og fedme hos børn hvad ved vi fra kontrollerede randomiserede undersøgelser? Berit L Heitmann, Professor PhD Enheden for Epidemiologisk

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

Anbefalinger omkring vegansk kost for småbørn

Anbefalinger omkring vegansk kost for småbørn Anbefalinger omkring vegansk kost for småbørn Kim Fleischer Michaelsen Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet Sagkyndig for SST vedr. spædbarns ernæring Hvad er anbefalingerne? Hvad er problemerne?

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Huntingtons sygdom Klinikker og forskning i Danmark 19. november 2015

Huntingtons sygdom Klinikker og forskning i Danmark 19. november 2015 Huntingtons sygdom Klinikker og forskning i Danmark 19. november 2015 Lena E. Hjermind Afsnit for Neurogenetik Hukommelsesklinikken, NVD Neurologisk klinik Rigshospitalet Forskning Forskning The Salem

Læs mere

Stofskifte og udviklingsforstyrrelser

Stofskifte og udviklingsforstyrrelser Følgende udtalelse om og anbefalinger på baggrund af ScanBrit studiet er alene Center for Autismes og ikke nødvendigvis udtryk for en samlet vurdering eller holdning hos forskningsgruppen. Center for Autisme

Læs mere

Myfortic (mycophenolsyre): risiko for medfødte misdannelser VEJLEDNING TIL SUNDHEDSPERSONALE

Myfortic (mycophenolsyre): risiko for medfødte misdannelser VEJLEDNING TIL SUNDHEDSPERSONALE Myfortic (mycophenolsyre): risiko for medfødte misdannelser VEJLEDNING TIL SUNDHEDSPERSONALE Indledning Denne vejledning er udarbejdet for at understrege de risici for fostre, der er forbundet med eksponering

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland.

Landslægeembedet. Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Landslægeembedet Vejledning vedrørende CTD (Carnitin Transporter Defekt) blandt færinger bosat i Grønland. Den 1. juli 2010 Baggrund CTD (Carnitin Transporter Defekt) er en recessivt arvelig sygdom, der

Læs mere

CVI BUC Region Hovedstaden

CVI BUC Region Hovedstaden Psykose 2 måske mental syg 3 syg i mild grad 4 syg moderat grad Psykotiske symptomer/eller ikke kendt fra tidligere Symptom mestring: Hensigtsmæssig/med støtte fra andre Omlægning af medicinsk behandling

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Efter2 til 4 Ugers behandling. * Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, eren hyppigere monitorering af nyrefunktionen påkrævet.

Efter2 til 4 Ugers behandling. * Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, eren hyppigere monitorering af nyrefunktionen påkrævet. ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER PÆDIATRISKE PATIENTER MED HBV, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL [Dette undervisningsmateriale er obligatorisk

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula og depression Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula (Hb) hvad, hvor??? Saggitalt rottesnit MHb: 5 subkerner LHb: 10 subkerner Coronalt rottesnit Medial/lateral

Læs mere

FORSKNING I HJERTEFLIMMER HOS HESTE

FORSKNING I HJERTEFLIMMER HOS HESTE FAGLIGT Forskning på KU Sund FORSKNING I HJERTEFLIMMER HOS HESTE til gavn for både heste og mennesker HESTENS HJERTE Op til 6 kg i hest på 500 kg Hvilepuls: 28-40 slag pr. minut Maksimal puls: 200-240

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Universelle dagtilbud gavner børns fremtid men kvaliteten skal være høj

Universelle dagtilbud gavner børns fremtid men kvaliteten skal være høj Universelle dagtilbud gavner børns fremtid men kvaliteten skal være høj Universelle dagtilbud kan løfte børn af ressourcesvage forældre og dermed reducere den socioøkonomiske ulighed i samfundet. Men hvordan

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

- men er det farligt for mennesker?

- men er det farligt for mennesker? Center for Hormonforstyrrende Center Hormonforstyrrende Stoffer Stoffer cehos.dk Hormonforstyrrende effekter - men er det farligt for mennesker? Anna-Maria Andersson biolog, centerleder og forsker ved

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1

ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1 ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER VOKSNE PATIENTER, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL 1 [Dette undervisningsmateriale er obligatorisk som en betingelse

Læs mere

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities B I R G I T T E M A D S E N, P S Y C H O L O G I S T Agenda Early Discovery How? Skills, framework,

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Amning og gulsot. Mette Aaskov Ammekursus, modul 1, 2012/13. Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk

Amning og gulsot. Mette Aaskov Ammekursus, modul 1, 2012/13. Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Amning og gulsot Mette Aaskov Ammekursus, modul 1, 2012/13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Indhold Gulsot i tal Fysiologi Fysiologisk gulsot Brystmælk og gulsot Patologisk

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesmateriale. Atomoxetin Teva

Uddannelsesmateriale. Atomoxetin Teva Uddannelsesmateriale Atomoxetin Teva 2019-05 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION VEDRØRENDE ATOMOXETIN TEVA(ATOMOXETIN) OG RISIKO FOR ØGET BLODTRYK OG PULS Kære sundhedspersonale I overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsen,

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom. 2. I i forbindelse med 1.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

FOLKESUNDHEDSPERSPEKTIV

FOLKESUNDHEDSPERSPEKTIV MBSR I ET FOLKESUNDHEDSPERSPEKTIV ARBEJDSPLADSEN SOM SUNDHEDSFREMMENDE SETTING? LISE JUUL, POST DOC DANSK CENTER FOR MINDFULNESS INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN AARHUS UNIVERSITET SEMINARDAGE DCM MARTS 2017

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom. 2. Nakkefoldscanningen viser,

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIÆR MIDDELHAVSFEBER Hvad er det? Familiær middelhavsfeber (FMF) er en genetisk (arvelig) sygdom, der viser sig ved tilbagevendende anfald af feber, ledsmerter

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

MOLEKYLÆR GENETIK - MCAD DEFICIENS - NEONATAL SCREENING

MOLEKYLÆR GENETIK - MCAD DEFICIENS - NEONATAL SCREENING MOLEKYLÆR GENETIK - MCAD DEFICIENS - NEONATAL SCREENING Brage Storstein Andresen Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Skejby Sygehus og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet Nyfødt

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Sundhedseffekter. Vægtkontrol

Sundhedseffekter. Vægtkontrol Sundhedseffekter Vægtkontrol I modsætning til den gængse opfattelse, at mejeriprodukter «feder», viser en stigende mængde forskning, at mælk og mejeriprodukter kan spille en positiv rolle for vægtkontrol

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser

Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser Forskerdag i palliation, 31. oktober 2016 Camilla Lykke, sygeplejerske, MHP, Ph.d.-studerende Eventyrlige Upser vender

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Kan vi tidligt i graviditeten finde de kvinder, der har øget risiko for udvikling af svangerskabsforgiftning senere i graviditeten? Tillykke med din

Læs mere

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Birgith Hasselkvist Udviklingssygeplejerske, MKS Regionshospitalet Randers Landskursus for hospice og palliationssygeplejersker, Vejle 2012 Pakkeforløb hjerteklap-

Læs mere