Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje"

Transkript

1 Evaluering Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1

2 Socialøkonomisk strategi Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje blev vedtaget af Byrådet den 30. januar 2017 og har nedenstående mål og indsatser. 1. Tiltrække nationale socialøkonomiske virksomheder 2. Understøtte lokale socialøkonomiske/socialt ansvarlige iværksættere 3. Hjælpe små og mellemstore virksomheder til at skabe en vækst, som blandt andet kan bruges til at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet 4. Udvikle samspillet mellem beskæftigelses- og erhvervspolitikken 5. Udvikle den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Kolding 6. Sikre at der er fokus på et erhvervsrettet samarbejde mellem Kolding Kommune og Socialøkonomiske/socialt ansvarlige virksomheder Formålet med denne handlingsplan er at synliggøre allerede opnåede resultater og styrke fokus på udviklingen og udbredelsen af den socialøkonomiske tankegang således at der skabes job, erhvervsmæssig vækst og øget samarbejde på tværs af sektorer og brancher. 2

3 Handleplan oktober marts 2018: 1. Tiltrækning af nationale socialøkonomiske virksomheder: Siden 30. januar 2017 har 2 nationale socialøkonomiske virksomheder åbnet afdelinger i Kolding og yderligere 3 forventes at slå dørene op inden udgangen af Det betyder at i alt 8 nationale socialøkonomiske virksomheder har afdelinger i Kolding Kommune. I alt er der p.t. 11 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune. Den socialøkonomiske vækstkonsulent har afviklet møder med alle 11 socialøkonomiske virksomheder og der er fulgt op på samarbejdet generelt og på indgåede aftaler. Der er etableret et netværk for socialøkonomiske/socialt ansvarlige virksomheder og det første møde er afholdt. : 1.1 Det vurderes ikke, at der i ovenstående periode skal igangsættes initiativer for at tiltrække nye socialøkonomiske virksomheder. Men der vil fortsat være fokus på at sætte virksomhederne i spil såvel i forhold til hinanden som i forhold til det øvrige erhvervsliv, herunder særligt i.f.t. de virksomheder, som har været en del af acceleratorprogrammet. 1.2 Næste møde i det socialøkonomiske netværk afholdes ultimo 2017 og her vil Kolding Kommunes indkøbsafdeling blandt andet fortælle om muligheder for udbud til socialøkonomiske virksomheder. 1.1 Antallet af socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune er uændret siden handleplanens vedtagelse. I forhold til strategien for tiltrækning nye, nationale socialøkonomiske virksomheder har der været dialog med tre konkrete nationale socialøkonomiske virksomheder, ligesom der er aftalt møder mellem de enkelte virksomheder og relevante direktører fra Kolding Kommune. Møderne forventes afholdt i løbet af maj måned Formålet med møderne er at afdække konkrete forudsætninger og potentialer for etablering. 3

4 1.2 Virksomhederne i netværket har udtrykt en række forskellige ønsker til indholdet på de fremtidige netværksmøder. Der er igangsat et arbejde med at udvikle rammer for og indhold på netværksmøderne, så ønskerne fra virksomhederne i højere grad kan imødekommes. Som en del af dette indtænkes mulighederne for evt. fællesmøder med virksomheder, der har deltaget i forskellige forretningsudviklingsforløb. Dette for at imødekomme virksomhedernes ønske om både socialfaglig og forretningsmæssig sparring. Der er aftalt inspirationsmøde omkring Vejle Kommunes socialøkonomiske netværk. 2. Understøtte lokale socialøkonomiske iværksættere: Jobcenter Kolding og Business Kolding har i fællesskab afviklet omkring 15 koordinerede forløb, hvor der er blevet udarbejdet forretningsplaner, afholdt fælles møder og henvist til iværksætterkurser m.v. Iværksættere og virksomheder, som henvender sig vil blive tilbudt vejledning, men der vil ikke i ovenstående periode blive igangsat nye initiativer, som understøtter målet yderligere. Jobcenter Kolding og Business Kolding afvikler fortsat koordinerede forløb hvor det vurderes til gavn for den enkelte iværksætter. Dette omfatter bl.a. sparring omkring forretningsudvikling, iværksætterkurser, formidling af potentiel arbejdskraft mv. Det søges at formidle såvel rådgivning og vejledning i forhold til virksomhedens drift og udvikling som potentiel arbejdskraft og opkvalificeringsforløb mv. Der er indgået samarbejde med Syddansk Universitet omkring initiativet Sociale Innovatører, hvor lokale iværksættere, virksomheder, foreninger og/eller offentlige initiativer kan indgå i netværks- og forretningsudviklingsforløb med det formål at udvikle bevidsthed om forretningskoncept og potentialer. Initiativerne forventes igangsat i 2. og 3. kvartal Derudover er der konkret ydet støtte fra den socialøkonomiske pulje til udvikling af nye tilbud til en lokal, socialøkonomisk virksomhed. Dette har bevirket opstart af et tilbud målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tilbuddet udbydes bredt til såvel virksomheder som kommuner. En national, socialøkonomisk virksomhed har vundet et kommunalt udbud, og løser over de kommende 1½ år en opgave for Børne- og Uddannelsesforvaltningen. 3. Hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe en vækst, som blandt andet kan bruges til at ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet I alt 3 små og mellemstore virksomheder har været igennem Den Sociale Kapitalfonds accelerator program, og der er siden programmet blev iværksat blevet ansat 11 nye medarbejdere i de pågældende virksomheder. Herudover har yderligere 5 små og mellemstore virksomheder gennemgået et forretningsudviklingsprogram på SDU. De 8 virksomheder skal inden udgangen af november 2017 inviteres til møde, hvor forløbene drøftes og hvor det fremtidige samarbejde med hhv. Jobcenter Kolding og Business Kolding drøftes. 4

5 Der har været afholdt et netværksmøde for virksomheder på tværs af SDUs forretningsudviklingsforløb og Den Sociale Kapitalfonds acceleratorprogram. På netværksmødet blev der samlet op på virksomhedernes oplevelser i løbet af de to forretningsudviklingsforløb både i forhold til workshops og individuelle sparringsforløb for virksomhederne. Erfaringerne fra de to forløb bringes med videre i de kommende initiativer. En fjerde virksomhed er indstillet til deltagelse i acceleratorprogrammet og har været med på indledende bootcamp ved Den Sociale Kapitalfond i marts Derudover igangsættes yderligere et forretningsudviklingsforløb hos Den Sociale Kapitalfond, Kickstarter, hvor fire virksomheder indstilles til deltagelse. Initiativerne forventes igangsat i 2. og 3. kvartal I forhold til Den Sociale Kapitalfonds acceleratorprogram og SDUs forretningsudviklingsforløb, har i alt 6 virksomheder gennemført forløbene. Udover som beskrevet ovenfor er der indtil videre registreret følgende samarbejde siden primo 2017: - 5 partnerskabsaftaler - 6 fleksjobansættelser - 8 har været i virksomhedspraktik - 1 igangsat aftale om individuelle opkvalificeringsforløb for 2-5 medarbejdere - 1 tilsagn om deltagelse i opkvalificeringsforløb - 3 aftaler om udsøgning af ledige til evt. samtale i virksomheden - 3 rekrutteringsaftaler (heraf 2 til fleksjob) - 3 endnu ikke besatte praktikpladser (fleksjob og ordinære) - Dialog om ansættelse af 1 voksenlærling/elev 4. Udvikle samspillet mellem beskæftigelses- og erhvervspolitikken: Det har helt fra starten af version 1.0 været et mål at udvikle samspillet mellem beskæftigelses- og erhvervspolitikken og blandt andet derfor blev det besluttet at den socialøkonomiske vækstkonsulent fysisk skulle sidde hos Business Kolding på 2 ud af ugens 5 dage. Den socialøkonomiske vækstkonsulent har kun sporadisk siddet fysisk hos Business Kolding, men der er hver 14 dag blevet afholdt arbejdsgruppemøder mellem forretningsudvikleren fra Business Kolding, den socialøkonomiske vækstkonsulent og udviklingschefen fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Hvis der for alvor skal sættes gang i processen med at udvikle samspillet mellem de 2 politikområder er der behov for andet og mere end kontorfællesskab og faste møder. 4.1 Der vil blive udarbejdet en mere uddybende beskrivelse af de cases og forretningsmodeller, som har været igennem acceleratorforløbene og forretningsudviklingsprogrammerne, således at både Business Kolding og Jobcenter Kolding bibringes viden, som målrettet kan bruges i en fremadrettet dialog med virksomheder Ovenstående viden og erfaring skal sættes i spil på møder med 4 8 relevante virksomheder I det omfang det er relevant, skal Kolding Kommunes proces med at afdække den kommunale organisation for opgaver, der kan være relevante for socialøkonomiske/socialt ansvarlige virksomheder, også sættes i spil på møderne. 5

6 4.4. Sidst men ikke mindst skal besøgene bruges til at spotte rutineprægede opgaver, som kan løses in-house af nogle af jobcentrets målgrupper og hvortil der kan ydes økonomisk tilskud fra den socialøkonomiske pulje. Udover at sætte gang i samspillet mellem de 2 politikområder vil indsatsen kunne bidrage til at skabe synlige resultater i.f.t. jobskabelse, erhvervsmæssigt vækst og samarbejde på tværs af sektorer og brancher. Der har været afholdt fælles møder med 5 relevante virksomheder, hvor erfaringer fra både Business Kolding og Virksomhedsservice er bragt i spil ligesom tilbagemeldingerne fra forretningsudviklingsforløbene er videreformidlet. De fem møder har resulteret i: - 2 partnerskabsaftaler - Et genetableret samarbejde med Jobcenter Kolding, bl.a. omkring medarbejderprofiler - 1 fleksjobansættelse - Afdækning af potentiale for beskæftigelses af integrationsborgere - En virksomhed indstillet til acceleratorprogrammet - En potentiel virksomhed til kickstarterforløbet - Et potentielt voksenlærlingeforløb, pt. har en borger været til samtale - Vejledning omkring ansøgning af voksenlærlingetilskud i størrelsen kr. - 2 jobordrer - En virksomhedspraktikplads Afviklingen af de fælles møder fortsætter i 2018, særligt med fokus på at udsøge virksomheder til de forskellige forretningsudviklingsforløb, ligesom der søges dialog med virksomhederne omkring både rekrutteringsudfordringer og behov, potentielle ændringer i opgavefordelinger i virksomheder, lærlinge/voksenlærlingeforløb, opkvalificeringsbehov mv. 5. Udvikle den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Kolding Der har ikke været igangsat konkrete initiativer, som kan understøtte denne indsats Erfaringerne fra ovenstående møder hos virksomhederne skal sættes i spil hos virksomhedsog jobkonsulenterne på Jobcenter Kolding og på møder hos Business Kolding Der skal udpeges en fast kontaktperson på Jobcenter Kolding, som i det omfang, der er behov for det, kan følge op på konkrete aftaler omkring rekruttering af medarbejdere Den Socialøkonomiske vækstkonsulent skal fremover deltage fast i møderne i virksomhedsservice på Jobcenter Kolding. 5.1 Der er iværksat flere tiltag for at sikre, at erfaringerne udbredes og sættes i spil i og på tværs af organisationerne. Der er etablerede faste, månedlige møder mellem socialøkonomi og 6

7 Business Kolding samt mellem Virksomhedsservice og socialøkonomi. Der planlægges afdelingsmøder, hvor Virksomhedsservice orienteres om socialøkonomiske initiativer og projekter. Derudover har Virksomhedsservice, Business Kolding og socialøkonomi i flere sammenhænge afviklet besøg hos og evalueringsmøder med virksomheder, med det formål at sikre en sammenhængende virksomhedsservice. Deltagelse og initiativer i forbindelse med den socialøkonomiske indsats registreres digitalt så data er tilgængelige for alle i Virksomhedsservice. 5.2 Teamlederen for virksomhedsservice fungerer i en periode som primær kontaktperson indtil behovet er endelig defineret, hvorefter der udpeges en fast kontaktperson. 5.3 Både den socialøkonomiske vækstkonsulent og den socialøkonomiske udviklingskonsulent deltager på relevante møder i virksomhedsservice på Jobcenter Kolding. Derudover arbejdes med flere initiativer, der går på tværs af virksomhedsservice og den socialøkonomiske indsats, bl.a. netværksmøder for virksomheder og fælles besøg. 6. Sikre fokus på erhvervsrettet samarbejde mellem Kolding Kommune og socialøkonomiske virksomheder: Styregruppen for socialøkonomi har, med inspiration fra processen på Kolding Bibliotek, besluttet, at Kolding Kommune skal afdækkes for kommunale opgaver, som kan være særligt egnede til at blive løst af socialøkonomiske-/socialt ansvarlige virksomheder. P.t. er der igangsat processer på 2 områder på Senior- og Socialforvaltningen. Det er besluttet at ind tænke socialøkonomi ifm. udarbejdelse af en ny affaldsplan. Herudover arbejdes der p.t. med at skabe et mere systematisk samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og Kolding Kommunes indkøbsafdeling. Der er siden handleplanens vedtagelse ansat en socialøkonomisk udviklingskonsulent, der bl.a. har til opgave at medvirke til at afdække kommunale opgaver, der har potentiale for at kunne løses af socialøkonomiske / socialt ansvarlige virksomheder. Der arbejdes videre med de to igangsatte processer på Senior- og Socialforvaltningen, ligesom der er tæt dialog med By- og Udviklingsforvaltningen omkring potentialerne i at indtænke socialøkonomi og cirkulær økonomi i affaldsplanen. 7

Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje blev vedtaget af Byrådet den 30. januar

Læs mere

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget. Procesplan for den socialøkonomiske indsats

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget. Procesplan for den socialøkonomiske indsats -, handicap- og hjælpemiddeludvalget Procesplan for den socialøkonomiske indsats 2018-2021 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...- 2 - INTRODUKTION...- 3 - PROCESPLANENS OPBYGNING...- 3 - TIDSPLAN

Læs mere

Procesplan for den socialøkonomiske indsats

Procesplan for den socialøkonomiske indsats Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget Procesplan for den socialøkonomiske indsats 2018-2021 KOLDING KOMMUNE - BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune. januar marts Side 1 af 5

Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune. januar marts Side 1 af 5 Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune januar marts 2019 Side 1 af 5 Afsæt for besøgsrunden Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

KONTRAKT OM KICKSTARTER TIL DOBBELT BUNDLINJE

KONTRAKT OM KICKSTARTER TIL DOBBELT BUNDLINJE KONTRAKT OM KICKSTARTER TIL DOBBELT BUNDLINJE mellem Glostrup kommune (i det følgende benævnt Kommunen ) og Den Sociale Kapitalfond Management (i det følgende benævnt SKF-M) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Værdi for mennesker, virksomheder og samfund

Værdi for mennesker, virksomheder og samfund Socialøkonomi er totaløkonomi Værdi for mennesker, virksomheder og samfund Januar 2019 Socialøkonomi er totaløkonomi Vision Vi frisætter skjulte talenter hos mennesker og hjælper virksomheder med at skabe

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4

BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4 BILAG 2: LEVERANCEBESKRIVELSE I FASE 1, 2, 3 OG 4 JANUAR 2017 1. ORGANISERING AF PROJEKTET Projektet etableres med tre grupper: Arbejdsgruppen har til formål at følge pilotprojektet og levere input til

Læs mere

UANSET MÅLGRUPPEN HAR MPROVE ALTID SAMME FOKUS

UANSET MÅLGRUPPEN HAR MPROVE ALTID SAMME FOKUS UANSET MÅLGRUPPEN HAR MPROVE ALTID SAMME FOKUS Gennem mange års erfaring indenfor beskæftigelsesrettede forløb, har vi udviklet en række forskellige forløb for borgere visiteret til fleksjob, aktivitets-

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden RAR Hovedstaden Dato: 18. maj 2018 Fremme af voksen- efter- og videreuddannelse i RAR Hovedstadens område Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører forandringer

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Seniorvikar

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Bilag: forslag til indsatser for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Bilag: forslag til indsatser for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Bilag: forslag til indsatser for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk Dette bilag er lavet på baggrund af gruppedrøftelser og forslag fra forrige møde i Multikulturelt forum, januar 2019. Her blev

Læs mere

DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB

DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED RELATIONSVÆRKET IVÆRKSÆT DIT POTENTIALE DEN RIGTIGE VEJ TIL JOB Med fokus på individuelle, skræddersyede løsninger kommer vi altid sikkert i mål MÅLRETTET BESKÆFTIGELSE

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne

Læs mere

Furesø Kommune. Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune

Furesø Kommune. Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune Furesø Kommune Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune 2019-2020 BAGGRUND Erhvervslivet og Furesø Kommune har siden 2014 indgået årlige partnerskabsaftaler med henblik på at forbedre

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Opkvalificering på transportområdet

Opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Opkvalificering

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon,

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsservice. Fredagens virksomhedsbesøg Erhvervsudviklingsdøgnet

Jobcentrenes virksomhedsservice. Fredagens virksomhedsbesøg Erhvervsudviklingsdøgnet Jobcentrenes virksomhedsservice Fredagens virksomhedsbesøg Erhvervsudviklingsdøgnet Formål med virksomhedsbesøget Indblik i jobcentrenes rolle og opgaver ifm. virksomhedsservice mhp. at kvalificere samarbejdet

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Pulje til seniorvikar Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere

Læs mere

Strategi RAR Vestjylland

Strategi RAR Vestjylland Strategi RAR Vestjylland (2015) 1 Forord Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland! Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland (RAR) er dannet i en tid, hvor ledigheden er lav, og der i flere brancher

Læs mere

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 INDLEDNING Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv som i resten af landet. De fynske

Læs mere

BILAG 1: BAGGRUNDSINFORMATION ANVENDT I UDVIKLINGSFASEN 2016

BILAG 1: BAGGRUNDSINFORMATION ANVENDT I UDVIKLINGSFASEN 2016 BILAG 1: BAGGRUNDSINFORMATION ANVENDT I UDVIKLINGSFASEN 2016 JANUAR 2017 1. FORMÅL MED BILAG Nærværende bilag har til formål at fremlægge det primære dokument der har dannet rammen om udviklingsforløbet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU - Arbejdsgange og rollefordeling Indholdsfortegnelse 1. Formål med opkvalificering 2. Rollefordeling omkring opkvalificering

Læs mere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Her finder du inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere. Anbefalingerne tager afsæt i gode

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

INVESTERING I VÆKST MED SOCIAL BUNDLINJE

INVESTERING I VÆKST MED SOCIAL BUNDLINJE INVESTERING I VÆKST MED SOCIAL BUNDLINJE VÆKSTPROGRAM FOR SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER OG UDVIKLING AF NY DANSK MODEL FOR SOCIALE INVESTERINGER September 2016 Side 1 af 7 Udfordring: Hvordan skaber

Læs mere

SOCIAL INKLUSION GENNEM VÆKSTPARTNERSKABER

SOCIAL INKLUSION GENNEM VÆKSTPARTNERSKABER SOCIAL INKLUSION GENNEM VÆKSTPARTNERSKABER Projektbeskrivelse Juli 2019 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Side 1 af 6 Baggrund 220.000 udsatte danskere i den arbejdsdygtige alder står i disse år langt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

hvordan effekt måles og baseline

hvordan effekt måles og baseline Handleplan og initiativer 2018-2019 Mål 1. Et bæredygtigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at være med Initiativ Hvornår Samarbejdspartne re Ansvarlig Succeskriterie, hvordan effekt måles og baseline

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses- og Socialudvalg arbejder vi for, at Odenses virksomheder kan få medarbejdere med de kvalifikationer,

Læs mere

Politik for det rummelige arbejdsmarked. - et arbejdsliv til alle mennesker

Politik for det rummelige arbejdsmarked. - et arbejdsliv til alle mennesker Politik for det rummelige arbejdsmarked - et arbejdsliv til alle mennesker Politik vision og retning I Kolding Kommune vil vi: skabe vækst i mængden af rummelige job & opgaver, så der bliver mere efterspørgsel

Læs mere

12. OKT 2017 Frederiksberg Erhvervskonference FREDERIKSBERG ERHVERVSFORUM (FEF)

12. OKT 2017 Frederiksberg Erhvervskonference FREDERIKSBERG ERHVERVSFORUM (FEF) 12. OKT 2017 Frederiksberg Erhvervskonference FREDERIKSBERG ERHVERVSFORUM (FEF) Vækst, viden og job Står din virksomhed overfor en særlig udfordring? Hvilke nye modeller kan skabe vækst og job? ALTANER

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Forord af rådmanden skrives efter drøftelse af udkast til strategien i Beskæftigelses og Socialudvalget.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE

UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE Indledning Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Jobcenter Randers

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS ALLE KAN BIDRAGE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS ALLE KAN BIDRAGE BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS To mål for 2019 Der skal være 400 fuldtidspersoner færre på overførselsindkomst AKBI løfter de 330 og UAUN de 70 Ved udgangen af 2019 har 250 flere fuldtidspersoner været

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses- og Socialudvalg arbejder vi for, at Odenses virksomheder kan få medarbejdere med de kvalifikationer,

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg vil vi skabe et arbejdsmarked i Odense præget af socialt ansvar og med

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde

Et stærkt samarbejde. mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune. Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Et stærkt samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Ungeenheden og virksomhederne i Horsens Kommune Strategi for det virksomhedsopsøgende arbejde Forord Mange virksomheder i Horsens Kommune oplever mangel

Læs mere

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen. Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Principper for og organisering af virksomhedsindsatsen Oplæg til BIU møde den 28. januar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1 Visionen Vision Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bilag 1: Bæredygtighedsplan status på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens indsatser 2018

Bilag 1: Bæredygtighedsplan status på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens indsatser 2018 Bilag 1: Bæredygtighedsplan 2017-20 - status på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens indsatser 2018 Strategisk fokus nr. Handling nr. Interessenter Økonomi Effektønske Status-indikator Handling - status

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Fyn strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant

Læs mere

Indsatsplan for den virksomhedsvendte indsats i Jobcenter Stevns

Indsatsplan for den virksomhedsvendte indsats i Jobcenter Stevns 11. februar 2015 Indsatsplan for den virksomhedsvendte indsats i Jobcenter Stevns 1. Indledning 1.1. Ny strategi Jobcenter Stevns har i juli 2014 udarbejdet en Strategi for ny Virksomhedsservice i Stevns

Læs mere

PILOTPROJEKT JOB FORUDE

PILOTPROJEKT JOB FORUDE PILOTPROJEKT JOB FORUDE VEJEN FRA LEDIGHED GENNEM AFKLARING OG UDVIKLING TIL ARBEJDSMARKEDET. November 2017 INDHOLD Baggrund Formål Konsulentens rolle Forløbet Forventede effekter Aktiviteter i projektperioden

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Det gode match Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Helle Thorsson Teamleder for virksomhedsindsatsen Oktober 2016 - et lidt bedre liv Lidt fakta om

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Formål Formålet med denne samarbejdsaftale er, at klarlægge hvilke opgaver Gribskov Erhvervscenter A/S udfører for Gribskov

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan

RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan RAR Hovedstaden 2. udkast RAR Hovedstaden Strategi- og handlingsplan 2019-2022 Januar 2019 Indholdsfortegnelse Forord 1. Afhjælpning og forebyggelse af rekrutteringsudfordringer 2. Opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: SØV. Skanderborg Kommune Dato: 21. februar Version 5. Ansvarlige for projektet. Projektejer. Jan Møller Iversen

Projektindstilling. Projekt: SØV. Skanderborg Kommune Dato: 21. februar Version 5. Ansvarlige for projektet. Projektejer. Jan Møller Iversen Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: SØV DIA 11.2 - Socialøkonomisk virksomhed Ansvarlige for projektet Projektejer Projektleder Jan Møller Iversen Jane Salby Jensen Projektidé Udvalget for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem:

Partnerskabsaftale mellem: Partnerskabsaftale mellem: Dansk Industri Rybners Handelsgymnasiet Ribe - Esbjerg Kommune Indledning: Parterne bag denne aftale, ønsker et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Esbjerg Kommune,

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder. går en stor fremtid i møde

Socialøkonomiske virksomheder. går en stor fremtid i møde Socialøkonomiske virksomheder går en stor fremtid i møde Hvad taler jeg om? 1. Cabi og socialøkonomi 2. Potentialer og målgrupper 3. Ramme og vilkår 4. Samarbejde med ordinære virksomheder 5. Er der udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere