Radikal pensionspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal pensionspolitik"

Transkript

1 Radikal pensionspolitik

2 Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 25. august 2018 Radikal pensionspolitik I gennem de sidste år har en stadig større andel af danskerne sparet op via arbejdsmarkedspensioner. Den udvikling ønsker Radikale Venstre at fortsætte, så alle danskere sparer op til pension. 1. Indledning Danmark har overordnet set et sundt pensionssystem, men med en række udfordringer. De politiske forlig gennem de sidste 10 år har taget hånd om nogle af de væsentligste udfordringer, og det danske pensionssystem betegnes internationalt som et af de mest robuste, dels fordi der i høj grad er taget højde for den højere levealder ved at udskyde pensionsalderen, dels fordi kun folkepensionen og tillægspensionen finansieres via de løbende skatteindtægter, mens resten finansieres ved at den enkelte sparer op til pension på personlige konti. Det danske pensionssystem bør opfylde tre enkle formål: Fordeling af indkomst over hele livsforløbet uanset levetid En rimelig indkomst efter pensionering både målt på beløb og på dækningsgraden (indkomst efter pensionering set i relation til før) Forsikring mod invaliditet, dødsfald (ægtefælle- og børnepension) mm. I praksis er det et uhyre kompliceret system. Enhver ændring af pensionssystemet berører mange mennesker og har meget langsigtede konsekvenser. Da man ikke ændrer med tilbagevirkende kraft, kan det tage mange år inden en given ordning er helt udfaset. Vi har derfor et system, der altid vil indeholde samtlige regler, der har været i kraft i år. Derudover har ændringer ofte vægtet social afbalancering højere end forenkling, med deraf følgende differentierede regler. Samlet set har systemet mål, der er uforenelige. En af de største udfordringer er indkomstregulering af tillægspension/ældrecheck samt af sociale ydelser i samspil med skattesystemet. Det medfører, at en forøgelse af pensionen kun medfører en beskeden stigning i den disponible indkomst, jf. afsnit 4, og modvirker dermed incitament til pensionsopsparing. Radikale Venstre foreslår, at der nedsættes en ny pensionskommission for dels at lave en grundig og sammenhængende analyse af hele pensionsområdet, herunder samspilsproblematikken for alle indkomstniveauer dels at foreslå konkrete ændringer med det formål at reducere de udfordringer, pensionssystemet har nu. 2

3 2. Stigende pensionsalder 1 I gennemsnit er vores levealder steget med 4-5 år over de seneste 20 år. Gruppen af danskere på 65+ er steget med godt over de sidste 20 år og forventes at stige med yderligere ca over de næste 20 år 2. Da folkepensionen blev indført i 50 erne var pensionsalderen 67 år for mænd og 62 år for kvinder. Midt i 80 erne fik vi ligestilling, så kvinders pensionsalder blev hævet til 67 år. Fra 2004 blev pensionsalderen sænket til 65. Tilbagetrækningsreformerne medfører, at pensionsalderen fra 2022 igen er 67 år og fra 2030 er den 68 år. Samtidigt er betingelserne strammet for udbetaling før tid af skattebegunstigede ordninger 3. Med uændret pensionsalder ville statens udgifter til folkepension være steget ganske væsentligt samtidigt med, at statens indtægter fra arbejdende ville have stagneret eller faldet. Såfremt skiftende folketing fremover hæver pensionsalderen som aftalt vil det medføre, at statens udgifter til offentlige pensioner holdes på en nogenlunde konstant andel på 6-7% af BNP over de kommende år Personer, der ikke kan arbejde til den officielle pensionsalder Hvis man - på trods af et godt helbred - vil forlade arbejdsmarkedet tidligere end den officielle pensionsalder, må man selv finansiere det ved at spare op i frie midler (om frie midler: se afsnit 3.3). Når pensionsalderen hæves vil der være en øget risiko for at en stadig større del af befolkningen bliver nedslidt før de når pensionsalderen. Den gældende seniorførtidspension har vist sig at være alt for ufleksibel/rigid. Radikale Venstre har sammen med LO foreslået at lempe reglerne både m.h.t. kriterierne for at få førtidspension og m.h.t. de muligheder, der tilbydes nedslidte. En række ældre, der kan og vil arbejde bliver afskediget før pensionsalderen uden at kunne finde arbejde igen, fordi der i praksis foregår aldersdiskrimination. Med stigende pensionsalder kan man formode, at antallet vil vokse. Også fordi muligheden for efterløn udfases. Det eksisterende arbejdsløshedskassesystem tager ikke i tilstrækkelig grad højde for disse arbejdsduelige personers muligheder. Radikale Venstre mener, at der i reglerne for arbejdsløshedsforsikring skal tages større hensyn til personer, der nærmer sig pensionsalderen. 1 Hvor ikke andet er angivet, stammer data og figurer fra Finansministeriets redegørelse fra juni 2017: Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. 2 Kilde: Danmarks Statistik. 3 Ved aftaler indgået før 1. maj 2007 kan man få udbetalt pension fra 60 år. For aftaler indgået derefter, men før 1/ er det 5 år før pensionsalderen. For aftaler efter 2018 er det tre år før pensionsalderen. 4 Kilde: Pensionskommissionen (2015) Det danske pensionssystem. Internationalt anerkendt, men ikke problemfrit samt Torben M. Andersen (2015): The Danish Pension System: Properties, outcomes and challenges. 3

4 3. Det eksisterende pensionssystem en kort beskrivelse Det danske pensionssystem er opbygget omkring tre søjler: Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Offentlige pensioner ATP Obligatoriske arbejdsmarkedspensioner Individuel pensionsopsparing Fri opsparing 3.1 Offentlige pensioner Folkepensionen består af tre dele: grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck. Grundbeløbet er ens for alle uanset anden pensionsindkomst, men reguleres efter arbejdsindkomst. Hvis folkepensionen udsættes, øges det årlige grundbeløb som kompensation for udsættelsen. Alle foreslåede ændringer i afsnit 5 tager udgangspunkt i, at folkepensionens grundbeløb bevares uændret og uden indkomstregulering som følge af pensionsindtægter. Indkomstregulering som følge af arbejdsindkomst bevares uændret. Pensionstillægget og ældrecheck er begge indkomstregulerede, men på forskellig vis. F.eks. er der forskel på hvordan formuen indregnes. Radikale Venstre mener, at alle offentlige pensioner bør indkomst- og formuereguleres med samme metode og at afkast af alle former for formue skal indgå i beregningen. ATP er en obligatorisk ordning for alle, hvor der indbetales et fast beløb pr. arbejdstime på en personlig konto. 3.2 Arbejdsmarkedspensioner Arbejdsmarkedspensioner er oprettet som led i et ansættelsesforhold og er obligatoriske for den enkelte lønmodtager. Udover de overenskomstbaserede aftaler findes der virksomhedspensioner, dvs. pensionsordninger, private virksomheder tegner med pensionsselskaber, for alle øvrige ansatte. Bidragene betales gennem arbejdslivet, og danner sammen med afkastet grundlag for pensionsudbetalinger. For lønmodtagere med lav- og mellemindkomster indbetales der typiske 12-13% i pensionsbidrag. For en del højere lønnede 18% eller mere. 4

5 I 2012 indbetalte 92% af alle lønmodtagere ind på en arbejdsmarkedspension 5. Alligevel er der over personer i alderen år, der ikke indbetaler eller kun har indbetalt et beskedent beløb. Denne restgruppe består dels af lønmodtagere udenfor overenskomster med pensionsdækning, dels af selvstændige og endelig af personer udenfor arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedspensioner er overvejende opbygget som livrenter, dvs. den enkelte får et beløb gennem hele sin levetid. De, der dør tidligt, får mindre i samlet pension end dem, der dør sent, hvilket er en form for solidaritet indenfor hver pensionskasse. Der er ingen solidaritet på tværs af kasserne. Da de er opbygget efter overenskomst / fagområde, vil medlemmerne have vidt forskellige livsbetingelser og dermed vil pensionen være forskellig, både med hensyn til det årligt udbetalte beløb og med betaling til forsikringsdelen. Denne forskellighed kan beregnes statistisk. EU domstolen har fastlagt, at disse beregninger skal være kønsneutrale, så den årlige pension for mænd og kvinder er den samme, hvis de har samme pensionsformue. Det samme gælder forsikringsdækningen. De fleste arbejdsmarkedspensioner indeholder et element af ratepension. Dvs. et beløb, der udbetales over en fastlagt årrække og hvor restsummen tilfalder arvingerne ved en tidlig død. Fordelingen mellem livrente og ratepension fastlægges af de enkelte fagområder i store træk ud fra medlemmernes ønsker. Arbejdsmarkedspensioner indeholder som et væsentligt element en forsikringsordning, der forsikrer mod invaliditet, kritisk sygdom, ægtefælledækning ved tidlig død mm. Også her fastlægges forsikringsdækningen af de enkelte fagområder. Eksempel: Ifølge Danmarks Statistik er folkeskolelærere en af de faggrupper, der har længst levetid og plejepersonale på plejehjem (uden eller med kort uddannelse) er en af de grupper, der har kortest levetid. Hvis alle andre vilkår var ens, herunder at de havde indbetalt lige store beløb i pensionsbidrag i lige mange år, ville en folkeskolelærer således få en lavere årlig pension end en plejer, fordi den opsparede sum i gennemsnit skulle fordeles over flere år. Men vilkårene er slet ikke ens. Folkeskolelærere får højere løn end plejepersonalet og indbetaler en højere andel til pension. Endvidere er plejepersonale i langt højere grad udsat for nedslidning og får derfor langt oftere brug for tidligere pensionering og udbetaling af forsikring. En flytning fra én arbejdsmarkedspension til en anden, hvor man flytter sin opsparede kapital med, indebærer således en række komplicerede beregninger, baseret på personens alder, fagområde, livssituation mm. En generel mulighed for at skifte vil medføre øgede administrative omkostninger, der bør betales af den, der forårsager omkostningerne, dvs. den person, der ønsker at skifte. En generel valgmulighed vil fjerne den homogenitet, som den enkelte pensionskasses ydelser er beregnet ud fra og det vil gøre det besværligt at tilfredsstille specielle faggruppers behov. Radikale Venstre går ikke ind for en generel mulighed for frit at vælge arbejdsmarkedspensionskasse. Skift af pensionskasse kan som hidtil kun ske ved skift af arbejdsområde og dermed skift til en anden overenskomst. 5 Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriet [2014]: Familiernes Økonomi. Kapitel 4: pensionsopsparing. 5

6 3.3. Privat opsparing til pension Denne del er individuel og frivillig. Det kan være opsparing i skattebegunstigede ordninger, hvor midlerne er bundet, eller i frie midler, dvs. opsparing af indtjening, der er betalt indkomstskat af og hvor udbetalingerne ikke beskattes. Det kan også være opsparing i bolig. Radikale Venstre mener, at det er op til den enkelte selv at supplere arbejdsmarkedspensioner ved at vælge den private opsparing, der svarer til behovet. 3.4 Alt i alt Samlet set betyder de tre søjler, at danske pensionister har en dækningsgrad, der er næsten 100% for den tiendedel med den laveste indkomst jævnt faldende til omkring 60% for den tiendedel med den højeste indkomst. Dækningsgraden er summen af alle pensionsudbetalinger sammenlignet med indtægten op til pensionstidspunktet som vist i figuren. Indtægt i dag Evt. egen opsparing Arbejdsmarkedspension Follkepension og ATP PENSIONS- TIDSPUNKT DØD 6

7 4. Udfordring med samspilsproblemer modregning Fattigdomssikringen medfører, at personer, der ikke har opsparing til pension, skal have et tilstrækkeligt livsgrundlag, medens der ikke skal gives store offentlige tilskud til velhavende. Derfor indkomstreguleres mange offentlige ydelser, herunder pensionstillæg og ældrecheck. Folkepensionens grundbeløb er ikke nok til at sikre et rimeligt livsgrundlag. Derfor har mange brug for ældrecheck, pensionstillæg og sociale ydelser, der alle aftrappes med stigende indkomst. Det medfører, at en stigning i pensionen medfører en meget beskeden stigning i den disponible indkomst efter skat og efter modregning af indkomstregulerede pensioner og sociale ydelser. Ca. 20% af pensionisterne oplever i dag at have mindre end 30 øre til eget forbrug, når pensionen stiger med 1 kr., medens 35% får mellem 30 øre og 47 øre til sig selv. Til sammenligning har erhvervsaktive med indkomster over topskattegrænsen ca. 44 øre til sig selv når indkomsten stiger med 1 kr. Modregning i pensionsudbetalinger udgør en særlig udfordring, fordi indbetalinger til pensionsordninger enten er frivillige for den enkelte eller bygger på overenskomstaftaler, hvor medlemmerne har indflydelse på indholdet. Det medfører, at modregning modvirker lysten til at spare op, fordi mange oplever, at de ganske korrekt samlet set vil være bedre stillet, hvis de undlader (eller havde undladt) at spare op til egen pension. Med væksten i arbejdsmarkedspensioner får en stadig større del af danskerne en samlet pension, der er højere end de offentlige pensioner. Men dels er systemet under indkøring og dels er der store grupper, der ikke indbetaler nok til at undgå modregning. I 2016 fik ca. 13% ingen tillægspension og ca. 57% fuld tillægspension. Ca. 30% fik delvis tillægspension, dvs. at hver gang de får 1 kr. mere i pension går der ca. 37 øre til skat plus at tillægspensionen aftrappes med ca. 31 øre. Med uændrede regler vil denne gruppe være fordoblet til ca. 60% af pensionisterne i 2050, fordi stadigt flere vil få udbetalt arbejdsmarkedspension. Modregningsreglerne medfører, at det for nogle 6 i dag kan betale sig at gå på pension før den officielle pensionsalder ved at hæve pensionsopsparingen i utide og nøjes med at betale 60% i afgift, for så efter pensionering at få fuld tillægspension. Incitamentet til en sådan adfærd forstærkes, hvis man f.eks. modtager boligydelse. Radikale Venstre mener, at modregningsproblemerne ikke kan løses med lappeløsninger. En tvungen opsparing vil med tiden løse problemet. 6 De fleste overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner indeholder klausuler, der forhindrer medlemmerne i at hæve før tiden. 7

8 5. Et mere opsparingsbaseret pensionssystem Det er generelt anerkendt at en stor del af befolkningen ikke ser nogen grund til at spare op til pension før det er for sent heller ikke selvom de har råd til det. Mange offentlig ansatte har haft arbejdsmarkedspensioner siden 70 erne, men for alle andre startede det først i 90 erne, og fuld indbetaling på LO/DA området er først opnået fra Derfor vil det vare mange år før udbetalingerne for den store gruppe når et tilstrækkeligt niveau. Selvom det danske system er baseret på frivillige aftaler mellem selvstændige organisationer / virksomheder, er der ikke frit valg for den enkelte lønmodtager. Radikale Venstre mener, at alle skal spare op til egen pension, dvs. tvungen pensionsopsparing for alle, der ikke sparer op via en arbejdsmarkedspension, jf. nedenfor. De nødvendige ændringer for alle tre nedenstående grupper skal fastlægges via lovgivning. Samtidig skal tillægspension og ældrecheck - de indkomstregulerede dele af den offentlige pension - udfases. Ændringen skal ske, således at personer med lave indkomster som minimum bevarer deres indkomst. Alle foreslåede ændringer i afsnit 5 skal indfases over en lang periode, dvs år. Tvungen pensionsopsparing vil reducere restgruppen fra de nuværende til en meget lille gruppe. Forslaget om tvungen opsparing vil medføre store ændringer af den disponible indkomst for alle de berørte. En af pensionskommissionens opgaver bliver at foreslå en afbalanceret indførelse af den tvungne opsparing. Det giver ikke mening at nøjes med tvungen opsparing for én eller to af de tre grupper i Alle tre grupper har en stor del med lave indkomster, der vil stå uden tilstrækkelig pension, hvis tillægspensionen afskaffes. VKL regeringen har foreslået, at f.eks. kontanthjælpsmodtagere skal indbetale en procentdel til en pensionskasse uden kompensation. Det vil ramme gruppen dobbelt: dels ved lavere udbetaling, dels ved at de efter pensionering får modregnet kraftigt i ældrecheck, tillægspension og sociale ydelser. 5.1 Selvstændige og andre frie agenter Denne gruppe har nu selv ansvaret for egen pension. I de kommende år vil vi se et arbejdsmarked, hvor der vil blive flere af de forskellige former for frie agenter. En stor del af de ufrivilligt frie agenter har en så lav indkomst, at de ikke oplever at have overskud til pensionsopsparing. I dag indbetaler de selvstændige i gennemsnit ca. 10% af indkomsten til pension, men med en meget skæv fordeling, hvor en stor del af gruppens samlede pensionsindbetalinger er koncentreret hos en mindre gruppe med høje indkomster. Alle selvstændige og andre frie agenter skal indbetale mindst 15% af den skattepligtige indkomst til egen pension i en selvvalgt anerkendt pensionsordning, dvs. til en ordning, hvor pengene er bundet til hen imod pensionsalderen i henhold til gældende regler. 8

9 5.2 Lønmodtagere uden overenskomstdækket pensionsindbetaling Arbejdsgiveren skal indbetale mindst 10% og lønmodtageren mindst 5% af lønnen til en anerkendt pensionsordning, dvs. til en ordning, hvor pengene er bundet til hen imod pensionsalderen i henhold til gældende regler. 5.3 Erhvervsaktive personer på overførselsindkomst En stor gruppe er udenfor arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid, fx personer på kontanthjælp, understøttelse eller efterløn. Der indsættes 15% af den udbetalte understøttelse på en personlig konto i ATP. Borgeren kompenseres ved at understøttelsen forøges tilsvarende. Kontanthjælpsmodtagere skal ikke længere tvinges til at hæve deres pensionsopsparing. 5.4 Konsekvenser af en opsparingsbaseret ordning for lønmodtagere med pensionsdækning I dag indbetaler store grupper 12-13% i pensionsbidrag. For mange i lav- og mellemindkomstgruppen vil selv 40 års indbetaling på det niveau medføre en væsentlig forøgelse af deres samlede pension, men ikke nok til at de ikke modtager tillægspension. Udfasning af tillægspensionen vil derfor kræve at pensionsbidraget skal hæves for at modtage det samme i pension. De kommende overenskomster skal derfor gradvist hæve pensionsbidraget. 5.5 Samfundsøkonomiske konsekvenser Forslaget vil have betydelige konsekvenser for statens indtægter. Dels vil flere indbetale mere til pension og dermed flyttes statens skatteindtægter fra opsparingsperioden til udbetalingsperioden. Dels vil der komme betydelige udgifter til kompensation af personer på overførselsindkomst. Til gengæld vil husholdningernes opsparing øges og pensionskasserne vil få flere midler til investering, bl.a. i erhverv og infrastruktur. 5.6 Indkomstregulering modregning Når indfasningen er gennemført, vil der ikke være nogen indkomstregulering af offentlig pension og derfor heller ikke de modregningsproblemer, der er beskrevet i afsnit 4. I indfasningsperioden vil der være gradvist aftagende udfordringer med modregning. Imidlertid er det svært at gennemskue hvordan overgangsreglerne skal udformes, så den sociale balance opretholdes og et fornuftigt fattigdomsværn opretholdes. Pensionskommissionen skal foreslå, hvordan overgangsreglerne for modregning udformes indtil tillægspensionen er helt udfaset. Ældrechecken bevares som et særligt tilskud til de få, der ikke har haft mulighed for at spare op til egen pension udover folkepensionens grundbeløb. 9

10 6. Beskatning af den opsparede kapital Afkast af opsparede midler beskattes med 15,3%, såfremt det er et led i en pensionsordning, hvor pengene er bundet. Afkast af frie midler beskattes med 27-45%. Jo længere tid, pengene er bundet, jo mere vil en pensionsopsparing vokse sammenlignet med frie midler, fordi en større andel af afkastet bliver lagt til side hvert år. Det betyder, at penge, der er sparet op til pension mange år inden pensionsalderen, er vokset så meget, at forskellen overstiger en stor del af modregningen. Omvendt vil opsparing i de sidste år før pensionsalderen ikke kunne nå at vokse så meget, at det rykker væsentligt ved modregningen. Regeringens seneste tiltag forsøger at ændre på dette, men kun for den private del af opsparingen til pension (søjle 3). Opsparing til arbejdsmarkedspension er uberørt af regeringens tiltag. Radikale venstre mener ikke, der skal foretages ændringer i beskatningen af pensionskapital. Problemerne med at skabe incitament til opsparing skal løses ved at reducere modregning, jf. ovenfor. 10

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne Den historiske udvikling i marginalskatter betyder mindre samspilsproblem for nuværende pensionister i samme omfang som det ekstra pensionsfradrag gør for kommende Samspilsproblemet opstår som følge af

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Information til arbejdsgivere om pension. Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension.

Information til arbejdsgivere om pension. Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension. 1 Indhold Indberetning - månedsredegørelse... 2 Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 4 Tilskudsordning... 4 Lov om obligatorisk pensionsordning... 5 Indbetalingssatser og opsparingsgrundlag...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6

Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6 1 Indhold Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 5 Information om tilskudsordningen... 6 Vejledning til beregning af tilskud baseret på lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen...

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr Pensions April 2012 TEMA Tag stilling til din pension om op til ca. 67.000 kr. Beløbet kan udbetales skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012. Du skal derfor gøre op med dig selv, om du ønsker

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen 2019 Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 1.1 Sammenfatning... 1 1.2 Ægtefællepensionsreformen... 2 2. Flere sparer op til pension...

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet Forord Når jeg bli r gammel Når jeg bliver gammel, så vil jeg i modsætning til Gnags sang

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Samspilsproblemer i pensionssystemet

Samspilsproblemer i pensionssystemet MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Peter Foxman Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Pensionssystemer To primære opgaver: Indkomstsikring for alle ældre (minimumskrav) Forbrugsudglatning:

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig.

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig. Udbetaling ved Pensionering Arbejdsmarkeds- / Tillægspensionen kan komme til udbetaling fra det den i kontrakten aftalte pensionsalder og skal være påbegyndt udbetalt senest ultimo december måned i kalenderåret

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere