maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9"

Transkript

1 Betjents udtalelser til avis fremstod som fremsat på politiets vegne. Indkaldelse til tjenstlig samtale var ikke i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed En lokal politibetjent udtalte sig til en avis om effekten af en nyligt iværksat vagtordning i området og blev i den efterfølgende avisartikel citeret, med henvisning til at han var betjent i området. Politiet mente, at betjentens udtalelser fremstod som fremsat på politiets vegne. Betjenten blev derfor indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor det blev indskærpet, at kontakt til pressen ifølge pressepolitikken var et ledelsesansvar, og at udtalelser kun kunne fremsættes efter tilladelse fra nærmeste leder. Betjenten mente derimod, at han havde udtalt sig på egne vegne, og at politiet begrænsede hans ytringsfrihed som offentligt ansat. Han klagede derfor over, at han var blevet indkaldt til samtale, og henviste bl.a. til, at han ikke var herre over, hvilken stillingsbetegnelse avisen gav ham i artiklen. Han mente heller ikke, det havde betydning, om han blev citeret som betjent, da lokalbefolkningen alligevel vidste, hvem han var, også på grund af bl.a. hans virke som medlem af kommunalbestyrelsen. 14. maj 2018 Ansættelses- og arbejdsret 1.9 Menneskerettigheder 1.5 Statsforfatningsret 3.2 Både politiet og senere Rigspolitiet fastholdt imidlertid, at såfremt det havde været betjentens hensigt at udtale sig på egne vegne, skulle han have sikret sig, at det også fremstod sådan i avisen. Efter ombudsmandens opfattelse måtte citatet i avisen mest nærliggende forstås sådan, at betjentens udtalelser var fremsat på politiets vegne. Ombudsmanden lagde endvidere til grund, at betjenten ikke i forbindelse med sine udtalelser til avisen havde gjort avisen opmærksom på, at han udtalte sig på egne vegne og ikke på politiets vegne. På den baggrund, og fordi betjenten ikke havde indhentet en forudgående tilladelse til at udtale sig på politiets vegne hvilket ellers var et krav ifølge pressepolitikken kunne ombudsmanden ikke kritisere, at betjenten var blevet indkaldt til tjenstlig samtale. (Sag nr. 18/00718)

2 I det følgende gengives ombudsmandens afsluttende brev til politibetjenten: Jeg har tidligere skrevet til dig om din sag den 7. februar Jeg vender nu tilbage til sagen. Du har rettet henvendelse til mig på ny, efter at Rigspolitiet den 31. januar 2018 har taget stilling til din klage over X Politis afgørelse af 21. april Du klager fortsat over, at X Politi og nu også Rigspolitiet har anset dine udtalelser til regionalavis A om døgnbemandingsordningen i område Y som fremsat på X Politis vegne, og at du af den grund blev indkaldt til tjenstlig samtale. Du klager også over, at du under samtalen fik en mundtlig ordre om, at du ikke kunne fortælle avisen om den tjenstlige samtale. Du mener, at X Politi har begrænset din ytringsfrihed som offentligt ansat. Jeg har nu gennemgået din klage af 5. februar 2018 og de bilag, som jeg tidligere har modtaget fra dig om sagen. Jeg har også gennemgået Rigspolitiets brev til dig af 31. januar 2018 og de bilag, som jeg modtog fra Rigspolitiet, i forbindelse med at Rigspolitiet underrettede mig om dette brev. Jeg har efter min gennemgang besluttet at afslutte min behandling af din sag uden at fremsætte kritik af myndighederne. Du kan læse nærmere om baggrunden for min beslutning i det følgende. Sagens baggrund Du er ansat i X Politi under beredskabet, og jeg forstår, at du har daglig tjeneste som politibetjent i område Y. Jeg forstår endvidere, at X Politi i efteråret 2016 indførte en ny døgnbemandingsordning i område Y med det formål at gøre politiet mere synligt i området. Du indgår i ordningen som en af flere betjente i område Y. Regionalavis A bragte primo 2017 en artikel med overskriften ( ) mærker effekten af nyt politi. Artiklen beskrev, at den nye ordning med døgnbemanding i område Y kunne mærkes af bl.a. områdets ( ), som oplevede, at der var en øget bevidsthed om politiets tilstedeværelse også selvom betjentenes aktive tjeneste endnu ikke havde ligget uden for dagtimerne. I den afsluttende del af artiklen citeres du som betjent B i område Y for at have udtalt følgende til avisen: 2/8

3 Når den aktive tjeneste i de første fire måneder med den nye ordning kun har ligget fra 8 til 16, er det, fordi der ikke har været behov for at sætte dem andet steds, fortæller betjent B i område Y. Men det vil formentlig ikke forblive sådan, uddyber han. Vi har netop fået at vide, at vi gerne må ændre i vores vagttider, så vi kan lægge den aktive tjeneste på andre tidspunkter. Og det er jeg tilfreds med, siger B. Det er ifølge B betjentene selv, der har anmodet om at kunne ændre i placeringen af den aktive tjeneste. Det er os selv, der har bedt om at kunne ændre i placeringen af den aktive tjeneste. Det har vi gjort fordi vi ind imellem syntes, at det var fjollet, at vi var aktive fra i en weekend, når vi kunne have været et par timer på gaden om aftenen i stedet. Det har vi fået accept på nu, og det kommer vi helt sikkert til at benytte os af, siger B. Du blev efterfølgende indkaldt til en tjenstlig samtale med bl.a. deltagelse af vicepolitiinspektøren for X Politi og lederen af Operativt Beredskab i Z-by. Samtalen blev afholdt den 9. februar Under samtalen blev det indskærpet over for dig, at kontakt til pressen i henhold til Pressepolitik for X Politi er et fælles ledelsesansvar, og at medarbejderes udtalelse til pressen alene kan finde sted efter forudgående tilladelse fra nærmeste leder, og aldrig, når det angår interne anliggender. Du havde ikke indhentet en tilladelse fra din nærmeste leder til at udtale dig om døgnbemandingsordningen til avisen. Det fremgår af referatet fra samtalen, at du ikke var enig i, at du havde udtalt dig på X Politis vegne. Du henviste til, at du havde udtalt dig som privatperson, og at du som offentligt ansat var berettiget til at ytre dig om dine arbejdsforhold. Efter samtalen gjorde du bl.a. også gældende, at du ikke var herre over, hvilken stillingsbetegnelse avisen gav dig, idet du har daglig kontakt med avisen i mange andre sammenhænge, som både medlem af kommunalbestyrelsen, udvalgsformand og formand for ( ). Du gjorde endvidere gældende, at der ikke på noget tidspunkt under samtalen havde været tale om disciplinære sanktioner, selvom det fremgik af referatet, at der endnu ikke var taget stilling til en eventuel disciplinær sanktion. Du har under forløbet med X Politi rettet henvendelse til mig, med henvisning til at X Politi har begrænset din ret til at ytre dig om forhold vedrørende din 3/8

4 arbejdsplads. Du har også henvist til, at vicepolitiinspektøren under samtalen den 9. februar 2017 forbød dig at fortælle pressen om den tjenstlige samtale. Jeg oversendte din klage til X Politi, som svarede dig den 21. april I svaret bekræftede X Politi, at der ikke ville blive indledt en disciplinær sag, og beklagede, hvis dette ikke havde været gjort tilstrækkeligt tydeligt for dig. X Politi bemærkede også, at enhver som privatperson kunne orientere bl.a. pressen om en tjenstlig samtale, forudsat at samtalen vedrørte en selv. Det betød, at du som privatperson var berettiget til at orientere bl.a. pressen om afholdelsen af den tjenstlige samtale. Imidlertid fastholdt X Politi, at dine udtalelser til avisen måtte forstås som fremsat som led i tjenesten og på vegne af X Politi, og at du dermed var undergivet X Politis instruktionsbeføjelser og pressepolitik. Efter min oversendelse af sagen til Rigspolitiet den 6. december 2017 har Rigspolitiet den 31. januar 2018 taget stilling til dine udtalelser til regionalavis A. Rigspolitiet er ligeledes af den opfattelse, at det fremstod, som om du udtalte dig på vegne af X Politi, selv om det formentlig var din hensigt at udtale dig på egne vegne. Rigspolitiet bemærker samtidig, at du når du i en situation som den pågældende udtaler dig til pressen på egne vegne skal sikre dig, at det også fremstår således. Med henvisning til at du i en til alle ansatte i X Politi den 4. maj 2015 var gjort bekendt med, at det er et ledelsesansvar at udtale sig til pressen på politiets vegne, og til, at du ikke havde fået uddelegeret denne kompetence, finder Rigspolitiet ligeledes, at det var berettiget af X Politi at indkalde dig til en tjenstlig samtale. 4/8

5 Ombudsmandens bemærkninger 1. Dine udtalelser til avisen 1.1. Det følger af de regler og principper, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed, at man som offentligt ansat kan deltage i den offentlige debat på egne vegne, og at man i denne egenskab også kan fremsætte synspunkter om forhold, der vedrører ens eget arbejdsområde. Man kan som offentligt ansat samtidig udtale sig på andres vegne, f.eks. som tillidsrepræsentant. Hvis man derimod udtaler sig på vegne af den myndighed, hvor man er ansat, er man underlagt ledelsens instrukser. Af Justitsministeriets vejledning nr af 28. oktober 2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed fremgår således følgende under pkt. 5: ( ) ledelsen på en offentlig arbejdsplads kan fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne. Ledelsen kan også fastsætte retningslinjer for indholdet af udtalelser, der fremsættes på myndighedens vegne. Hvis der er risiko for, at offentligheden fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som udtryk for myndighedens synspunkter, skal man være opmærksom på at præcisere, at man ytrer sig på egne vegne Du har oplyst, at det var din hensigt at udtale dig til regionalavis A om døgnbemandingsordningen og forhold på din arbejdsplads som privatperson. Efter min gennemgang af det materiale, som jeg har modtaget fra dig og Rigspolitiet, kan jeg imidlertid ikke kritisere X Politi og Rigspolitiets vurdering af, at det fremstod, som om du udtalte dig på vegne af X Politi. Efter min opfattelse må artiklen således for en umiddelbar læsning mest nærliggende forstås sådan, at din udtalelse er fremsat som led i tjenesten og dermed på vegne af X Politi. Jeg tænker her navnlig på det første citat i artiklen, hvor du udtaler dig om baggrunden for, at den aktive tjeneste i den nye ordning har ligget i dagtimerne. Jeg tillægger det også en vis betydning, at artiklens hovedtema er effekten af den nye ordning i lokalsamfundet, og at det derfor måtte anses for naturligt at komme ind på X Politis oplysninger om tilrettelæggelsen af ordningen. 5/8

6 1.3. Spørgsmålet er herefter, om du burde have sikret dig, at der ikke var risiko for, at dine udtalelser til avisen ville kunne give offentligheden det indtryk, at du udtalte dig på vegne af politiet, eller om du rent faktisk oplyste til avisen, at du alene udtalte dig på egne vegne. Jeg er i den forbindelse opmærksom på, at du i klagen til mig skriver, at når en lokal avis kontakter mig, ved alle hvem jeg er, da vi er [et område] med ca. [antal] borgere. Du nævner endvidere, at som flerårigt kommunalbestyrelsesmedlem ved alle, hvem jeg er, så det at der i artiklen står betjent, ville være underordnet. Under sagen hos X Politi har du som nævnt også gjort gældende, at du ikke er herre over, hvilken stillingsbetegnelse avisen giver dig, da du har daglig kontakt med avisen i mange andre sammenhænge. Der foreligger ikke i det materiale, som jeg har fået fra dig og Rigspolitiet, en nærmere beskrivelse af omstændighederne ved avisens henvendelse til dig. Det fremgår således heller ikke, om du i forbindelse med din udtalelse til avisen gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at du alene udtalte dig på egne vegne og ikke på vegne af politiet eller om det var avisen, der valgte ikke at nævne dette i artiklen. Du har imidlertid hverken over for X Politi, Rigspolitiet eller mig gjort gældende, at du rent faktisk orienterede avisen om, at du udtalte dig på egne vegne. Ud fra dine bemærkninger i sagen herunder din bemærkning om, at avisen allerede ved, hvem du er, og at du ikke er herre over, hvilken stillingsbetegnelse avisen giver dig har jeg lagt til grund, at dette ikke er tilfældet. Herefter kan jeg ikke kritisere Rigspolitiets bemærkning om, at du i en situation som den pågældende, hvor du udtaler dig på egne vegne, også skal sikre dig, at det fremstår således. Jeg henviser til pkt. 5 i Justitsministeriets vejledning om ytringsfrihed, som citeret ovenfor under pkt Efter det, som er oplyst for mig, er det ikke blevet berørt under sagens behandling i X Politi eller Rigspolitiet, hvilke udtalelser om døgnbemandingsordningen der ville være givet tilladelse til, såfremt du havde fået beføjelse til at udtale dig til avisen på vegne af X Politi. Det fremgår heller ikke, at X Politi eller Rigspolitiet har kritiseret selve indholdet af dine udtalelser. Jeg har endvidere ikke forstået det sådan, at disse udtalelser efterfølgende har skabt misforståelser hos områdets befolkning eller andre problemer for X Politi, herunder i forhold til håndteringen af døgnbemandingsordningen i område Y. 6/8

7 Som anført i pkt. 1.2 og 1.3 ovenfor kan jeg imidlertid ikke kritisere myndighedernes vurdering af, at det fremstod, som om du udtalte dig som led i tjenesten, og at du i sådanne situationer skal sikre dig, at det fremgår, at du udtaler dig på egne vegne. På den baggrund kan jeg ikke kritisere, at X Politi indkaldte dig til tjenstlig samtale. Jeg har lagt vægt på, at det er ledelsen af en offentlig arbejdsplads, der bestemmer, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne, og hvad indholdet af disse udtalelser kan være. Jeg har endvidere lagt vægt på, at du bl.a. ved af 4. maj 2015 til alle medarbejdere i X Politi blev gjort bekendt med, at det er et ledelsesansvar at udtale sig til pressen. Jeg bemærker, at jeg ikke har haft grundlag for at tage stilling til, om det ville have været berettiget af myndighederne herunder proportionalt at indlede en disciplinær sag mod dig på baggrund af dine udtalelser. Jeg henviser til, at der ikke blev indledt en sådan sag, og til, at X Politi i brev af 21. april 2017 har beklaget, hvis det ikke fremgik med tilstrækkelig tydelighed, at dette heller ikke var hensigten Det er bestemt i ombudsmandsloven, at hvis en klage ikke giver ombudsmanden anledning til kritik, henstilling mv., kan sagen afsluttes, uden at ombudsmanden først forelægger klagen for myndigheden til udtalelse ( 16, stk. 2, i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Jeg har efter denne bestemmelse besluttet at afslutte min undersøgelse uden at forelægge sagen for Rigspolitiet eller X Politi til udtalelse. 2. Dine øvrige klagepunkter Du har i klagen til mig også gjort gældende, at du under den tjenstlige samtale den 9. februar 2017 fik en mundtlig ordre om, at du ikke måtte fortælle avisen om denne samtale. Du henviser til, at Rigspolitiet ikke har taget stilling til denne del af sagen herunder til den truende adfærd, som du mener, at vicepolitiinspektøren udviste, da han gav dig ordren. Du mener, at også dette forhold er en begrænsning af din ytringsfrihed som offentligt ansat. Jeg har besluttet ikke at indlede en undersøgelse i anledning af dette klagepunkt. Jeg henviser til ombudsmandslovens 16, stk. 1. Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. 7/8

8 Ved min beslutning har jeg navnlig lagt vægt på, at X Politi i sit brev til dig af 21. april 2017 har tilkendegivet, at du som privatperson var berettiget til at orientere bl.a. pressen om din tjenstlige samtale. Jeg har endvidere lagt vægt på, at ombudsmandens sagsbehandling normalt foregår på skriftligt grundlag og således ikke omfatter f.eks. afhøring af vidner. Da den ordre, som du nævner, ikke fremgår af referatet fra den tjenstlige samtale, finder jeg ikke, at der er udsigt til, at en ombudsmandsundersøgelse ville kunne føre til en nærmere afklaring af dette klagepunkt. Jeg foretager mig herefter ikke yderligere i anledning af dine henvendelser om sagen. 8/8

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13.

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13. 2018-12 Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først 13. april 2018 En medarbejder ved den kommunale hjemmepleje kritiserede

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Kommunes beslutning om ikke at deltage i tv-programmer under valgkamp begrænsede ikke medarbejdernes ytringsfrihed. 20.

Kommunes beslutning om ikke at deltage i tv-programmer under valgkamp begrænsede ikke medarbejdernes ytringsfrihed. 20. 2018-23 Kommunes beslutning om ikke at deltage i tv-programmer under valgkamp begrænsede ikke medarbejdernes ytringsfrihed 20. juni 2018 En kommunaldirektør meddelte kommunalbestyrelsen og kommunens direktion,

Læs mere

Samtaler med ansatte i Aabenraa Kommune foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed

Samtaler med ansatte i Aabenraa Kommune foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed Nyhed Samtaler med ansatte i Aabenraa Kommune foregik ikke i respekt for deres ytringsfrihed Nogle medarbejdere i Aabenraa Kommune blev indkaldt til samtaler med ledelsen, fordi de havde ytret sig offentligt.

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken. August 2018

Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken. August 2018 Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken August 2018 Tavshedspligt 2 Indledning Ansatte i den offentlige forvaltning må i almindelighed gerne fortælle andre om de opgaver og

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv.

Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. Skatteankestyrelsens underretninger om sagsbehandlingstid mv. En borger klagede til ombudsmanden over Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i en konkret sag om værdiansættelse af et motorkøretøj. 9.

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag FOU nr 2010.2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2010 20-13. Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Resumé Et forbund klagede

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere spørgsmål om nye oplysninger 1. Grundlaget for min henvendelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

FOB Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold FOB 2018-35 Afgørelse om genindsættelse til afsoning efter prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Resumé Direktoratet for Kriminalforsorgen traf på grund af overtrædelse af vilkårene

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Polititjenestemands adgang til at udtale sig offentligt

Polititjenestemands adgang til at udtale sig offentligt FOB 04.190 Polititjenestemands adgang til at udtale sig offentligt En vicekriminalkommissær ved Rigspolitichefen der var efterforskningsleder i en drabssag, udtalte sig offentligt om manglende mandskab

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen FOB 05.241 Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Direktoratet for Kriminalforsorgen En indsat i et statsfængsel klagede den 23. januar 2005 over Direktoratet for Kriminalforsorgens sagsbehandlingstid

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere

Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere 1. Jeg har modtaget Udlændinge- og Integrationsministeriets

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Kendelse. afsagt den 6. april Sag nr [Klager] mod

Kendelse. afsagt den 6. april Sag nr [Klager] mod Kendelse afsagt den 6. april 2017 Sag nr. 17-70-01118 [Klager] mod BT [Klager] har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01074, [Klager] mod BT, som nævnet traf afgørelse i den 28. februar

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag

Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag Alvorlig kritik af Statsministeriet og Justitsministeriet i Sass Larsen-sag På et møde i Statsministeriet den 28. september 2011 fik Henrik Sass Larsen af Statsministeriets og Justitsministeriets departementschefer

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Ullasvej Rønne

Bornholms Regionskommune Ullasvej Rønne Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren

Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren 2018-3 Det er god forvaltningsskik at redegøre for og beklage en væsentlig sagsbehandlingsfejl over for borgeren En selvstændig erhvervsdrivende ophørte i 2009 med at drive virksomhed gennem sine selskaber.

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune HR OG LØN God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

[Klager] klagede den 28. juni 2018 til Pressenævnet, der traf afgørelse i sagen den 20. november

[Klager] klagede den 28. juni 2018 til Pressenævnet, der traf afgørelse i sagen den 20. november Kendelse afsagt den 22. februar 2019 Sag nr. 2019-80-0259 [Klager] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2018-80-0221, [Klager] mod Gråsten Avis, som nævnet

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKAT havde siden 2008 udtaget to hovedaktionærer og deres selskaber til kontrol, hvilket havde resulteret i forhøjelser af hovedaktionærernes indkomster. 18.

Læs mere

Kendelse. afsagt den 18. juni Sag nr [Klager] mod. JydskeVestkysten

Kendelse. afsagt den 18. juni Sag nr [Klager] mod. JydskeVestkysten Kendelse afsagt den 18. juni 2019 Sag nr. 2019-80-0238 [Klager] mod JydskeVestkysten [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen En strid om ord på Skovgårdsvej bragt af JydskeVestkysten den 7.

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag

Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriets beslutningsgrundlag i tilsynssag Indenrigsministeriet traf en afgørelse efter 48, stk. 1, i lov om Københavns Kommunes styrelse på baggrund af to udtalelser, som klageren i sagen

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant

Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant 2017-1 Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant En seniorjobber i en kommune skrev nogle kommentarer på Facebook til en artikel om fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Ved e-post af 22. april 2009 til Indenrigs- og Socialministeriet har Bornholms Regionskommune bragt sagen i erindring.

Ved e-post af 22. april 2009 til Indenrigs- og Socialministeriet har Bornholms Regionskommune bragt sagen i erindring. Bornholms Regionskommune Politisk og Administrativt Sekretariat Att.: Helge Clausen Helge.clausen@brk.dk Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Bornholms Regionskommune rettede ved e-post af 24.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

FOB Kritik på Facebook af forvaltningsdirektørs tale overskred ikke rammerne for kommunalt ansats ytringsfrihed

FOB Kritik på Facebook af forvaltningsdirektørs tale overskred ikke rammerne for kommunalt ansats ytringsfrihed FOB 2019-18 Kritik på Facebook af forvaltningsdirektørs tale overskred ikke rammerne for kommunalt ansats ytringsfrihed Resumé En praktikant kritiserede i et opslag på Facebook den tale, som direktøren

Læs mere

Jeg synes... Vejledning. Medarbejderes brug af ytringsfrihed i Aabenraa Kommune

Jeg synes... Vejledning. Medarbejderes brug af ytringsfrihed i Aabenraa Kommune Jeg synes... Vejledning Medarbejderes brug af ytringsfrihed i Aabenraa Kommune Forord Hovedsamarbejdsudvalget (HMU) har med bidrag fra medarbejderne i Aabenraa Kommune udarbejdet denne vejledning. HMU

Læs mere

Redegørelse. Aabenraa Kommunes reaktioner over for fem medarbejdere, der har ytret sig offentligt

Redegørelse. Aabenraa Kommunes reaktioner over for fem medarbejdere, der har ytret sig offentligt 22-01-2019 Redegørelse Aabenraa Kommunes reaktioner over for fem medarbejdere, der har ytret sig offentligt Indholdsfortegnelse 1. Generelt om undersøgelsen samt hovedkonklusioner... 4 22-01-2019 Dok.nr.

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed. December Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel

Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed. December Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel Medlemsundersøgelse: Socialpædagogers ytringsfrihed December 2017 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Socialpædagogers ytringsfrihed Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel December

Læs mere