Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens"

Transkript

1 Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform Brevfletning Papir Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Beretning til kommunalbestyrelsen om magtanvendelse 1. Hvor ofte informeres kommunalbestyrelsen om udøvet magtanvendelse efter serviceloven? Markér gerne med flere krydser A Alene i forbindelse med den årlige redegørelse B På faste tidspunkter eksempelvis kvartalsvis eller halvårligt C særligt vigtige sager D E Andet Hvis markering ved E Andet beskriv venligst

2 Side 2 af Giver redegørelsen til kommunalbestyrelsen indsigt i omfanget af anvendt magtanvendelse fordelt på de enkelte plejecenter mv., jf. spørgsmål 1? Ja Nej Det er en samlet oversigt for alle institutioner over magtanvendelse for det foregående år. Derudover oplyses kommunalbestyrelsen om, hvor mange borgere, der har samtykket i 125 og Har kommunen en generel procedure for opfølgningen på resultaterne af redegørelsen, der forelægges for kommunalbestyrelsen? C 3.a. Hvis ja til spm. 3.a, oplys om proceduren omfatter at: Markér gerne med flere krydser A Redegørelsen formidles til kommunens plejecentre mv. B Redegørelsen anvendes til brug for kommunens kompetenceudvikling af medarbejdere, der arbejder med demente C Andet Hvis markering ved C Andet, oplys hvilke procedurer Institutionerne er også opmærksomme på, hvis der er et underskud af kendskab til magtanvendelsesloven blandt personalet. De retter jævnlig kontakt til demenskonsulenterne for at få undervisning i loven. 4. Foretager kommunen systematisk sammenligninger med tidligere års brug af magtanvendelse?

3 Side 3 af 19 4.a. Hvis ja til spm. 4: har kommunen procedurer for brug af redegørelsen, hvis resultatet viser et lavere eller højere antal indgreb sammenlignet med tidligere år? 4.b. Hvis ja til spm. 4.a, omfatter den særlige procedure: Markér gerne med flere krydser A At den erhvervede viden anvendes ved uddannelse af medarbejdere B At kommunen følger op i forhold til de konkrete plejecentre mv. hvor ændringen er mest markant C Evaluering/udarbejdelse af egne retningslinjer D Andet Hvis markering ved D Andet, oplys hvilke procedurer Der er kontinuerlig opmærksomhed på magtanvendelse i kommunen. Institutionerne kontakter ofte demenskonsulenterne for råd, vejledning og undervisning. Kommunens demenskonsulenter kontaktes af institutionernes personale, når der er svære pleje- og omsorgssituationer. Det bevirker, at situationerne sjældent udvikler sig til en uhåndterbar adfærd. Denne procedure mindsker behovet for evt. magtanvendelse. Retningslinjer for magtanvendelse efter servicelovens (alarm- og pejlesystemer, døråbnere, døralarmer, fastholdelse, tilbageholdelse og stofseler) 5. Har kommunen retningslinjer for (forebyggende) alternativer til magtanvendelse? skriftlige B Ja- skriftlige C Nej

4 Side 4 af 19 5.a Hvis nej til spørgsmål 5 oplys kort hvorfor kommunen har retningslinjer for (forebyggende) alternativer til magtanvendelse? A Vurderer at der er behov, fordi relevante medarbejdere er orienteret B Er under udarbejdelse C Har planlagt, at der skal udarbejdes retningslinjer Som nævnt, så står kommunens demenskonsulenter, der alle er psykologer, til rådighed for pleje- og omsorgspersonalet. Det er muligt for demenskonsulenterne at give konsultation, supervision og undervisning hurtigt, dvs. inden for 1-2 uger. Telefoniske henvendelser besvares som oftest samme dag. Denne mulighed har været til stede i ca. 16 år, og antallet af henvendelser om aggressiv adfærd er mindsket fra ca. 50 gange om året til max 10 gange. Der har været fokus på demensområdet i siden 1996 i kommunen, hvor den første demenspolitik blev vedtaget. Der har været udbudt meget undervisning i demens og personalet på institutionerne er utrolig dygtige. Alle tilfælde med svære pleje- og omsorgsmæssige forhold er stærkt individuelle og kræver individuelle tiltag for at mindske problemet. Det er næppe muligt at lave en udtømmende beskrivelse og retningslinier for forebyggende tiltag. 5.b Har kommunen retningslinjer, der sikre, at nødretslig magtanvendelse (akutindgreb) på kommunens plejecentre registreres? 6. Har kommunen retningslinjer, som indeholder vejledning om brug af magtanvendelse?

5 Side 5 af 19 6.a Hvis nej til spørgsmål 6: Oplys hvorfor kommunen har retningslinjer, som indeholder vejledning om brug af magtanvendelse? A Vurderer at der er behov, fordi relevante medarbejdere er orienteret B Er under udarbejdelse C Har planlagt, at der skal udarbejdes retningslinjer 7. Har kommunen retningslinjer for hvem, der træffer afgørelse om brug af magtanvendelse efter serviceloven (alarm- og pejlesystemer, døråbnere, døralarmer, fastholdelse, tilbageholdelse og stofseler)? skriftlige B Ja skriftlige C Nej 7.a Hvis ja til spm. 7: Hvem træffer afgørelse? Markér gerne med flere krydser A Nærmeste leder B Demenskonsulent, demenskoordinator mv. C Den medarbejder, der har iværksat indgrebet. (Medarbejder med direkte kontakt til pågældende demente) D Andre E Hvis D Andre, oplys hvem 8. Har kommunen retningslinjer for hvem, der registrerer konkrete magtanvendelsesindgreb servicelovens (alarm- og pejlesystemer, døråbnere, døralarmer, fastholdelse, tilbageholdelse og stofseler)? skriftlige B Ja skriftlige C Nej

6 Side 6 af 19 8.a Hvis ja (spm. 8 i A eller B): Hvem registrerer brug af magtanvendelse efter serviceloven? A Nærmeste leder B Demenskonsulent, demenskoordinator mv. C Den medarbejder, der har iværksat indgrebet. (Medarbejder med direkte kontakt til pågældende demente) D Andre E Hvis D Andre, oplys hvem Demenskonsulenten samler indberetningerne fra alle institutioner. Nærmeste leder inddrages altid i den konkrete situation. 9 Har kommunen retningslinjer for hvem, der indberetter konkrete magtanvendelsesindgreb efter servicelovens (alarm- og pejlesystemer, døråbnere, døralarmer, fastholdelse, tilbageholdelse og stofseler)? skriftlige B Ja skriftlige C Nej 9.a Hvis ja til spm. 9: Hvem indberetter registreringer om magtanvendelse efter serviceloven? A Nærmeste leder B Demenskonsulent, demenskoordinator mv. C Den medarbejder, der har iværksat indgrebet. (Medarbejder med direkte kontakt til pågældende demente) D Andre E Hvis D Andre, oplys hvem Nærmeste leder er altid med i beslutningen. 9.b. Beskriv kort eventuelle oplevede udfordringer i forbindelse med indberetning af omfanget af magtanvendelsesindgreb Skemaerne fra Socialstyrelsen er entydige, hvilket volder personalet problemer. Kunne med stor fordel revideres. Demenskoordinatorer mv.

7 Side 7 af Er der i kommunen en eller flere demenskoordinatorer, demenskonsulenter mv. som er specialiseret i arbejdet med demente, og herunder reglerne for magtanvendelse efter servicelovens (alarm- og pejlesystemer, døråbnere, døralarmer, fastholdelse, tilbageholdelse og stofseler)? 10.a Hvis ja til spm. 10, hvori består arbejdsopgaverne? Markér gerne med flere krydser A Koordinatorer og konsulenter træffer afgørelse om (alarm- og pejlesystemer, døråbnere og døralarmer, fastholdelse, tilbageholdelse og stofseler)? B Koordinatorer og konsulenter registrerer om magtanvendelse om (alarm- og pejlesystemer, døråbnere og døralarmer, fastholdelse, tilbageholdelse og stofseler)? C Koordinatorer og konsulenter træffer afgørelser om magtanvendelse om (alarm- og pejlesystemer, døråbnere og døralarmer, fastholdelse, tilbageholdelse og stofseler)? D Koordinatorer og konsulenter rådgiver og uddanner personale E Koordinatorer og konsulenter udarbejder beretning om magtanvendelse til F Andet G Eventulle bemærkninger Særligt om optagelse i botilbud uden samtykke 11. Hvem i kommunen træffer afgørelse om optagelse i botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 2? A Ledere med overordnet ansvar (myndighedsperson), B Kommunal medarbejder,

8 Side 8 af 19 C Demenskonsulent, demenskoordinator eller tilsvarende E Andre F Hvis E Andre, oplys hvem 12. Hvem i kommunen beslutter, at der skal udarbejdes en indstilling til statsforvaltningen om optagelse i botilbud uden samtykke efter servicelovens 129. stk. 3? A Ledere med overordnet ansvar (myndighedsperson), B Kommunal medarbejder, C Demenskonsulent, demenskoordinator eller tilsvarende E Andre F Hvis E Andre, oplys hvem 13. Har antallet af borgere optaget i botilbud efter SEL 129, stk. 2, været stigende eller faldende det seneste år? Kendes den præcise udvikling kan anvendes et kvalificeret skøn A Stigende B Uændret

9 Side 9 af 19 C Faldende D 13.a Har antallet af borgere optaget i botilbud efter SEL 129, stk. 3, været stigende eller faldende det seneste år? Kendes den præcise udvikling kan anvendes et kvalificeret skøn A Stigende B Uændret C Faldende D 14. Hvad er oftest årsagen til at borgeren kan optages i særlige botilbud efter servicelovens 129, stk. 2? Oplys med markering om begrundelse for kommunalbestyrelsens eventuelle afslag Kommunalbestyrelsens afslag skyldes at: A Der er dokumentation for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp i botilbuddetørgsmål 1 B Der er dokumentation for, at flytningen omsorgsmæssigt er mest hensigtsmæssigt for den pågældende I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet C Kommunalbestyrelsens indstilling er tiltrådt af den værge, statsforvaltningen har beskt D Anden årsag Hvis D Anden årsag, oplys hvilken Meget få tilfælde. Ringe praksiserfaring. Demenskonsulenterne og personalet arbejder profylaktisk i den forstand, at borger og pårørende informeres om det hensigtsmæssige i at træffe beslutningen om flytning før borgerens demens er så fremskreden, at det er nødvendigt at tage 129 i brug.

10 Side 10 af a Hvis kommunalbestyrelsen har givet afslag på indstillinger om optagelse i særlige botilbud efter servicelovens 129, stk. 3, hvad er årsagen hertil? Oplys med markering om begrundelse for kommunalbestyrelsens eventuelle afslag Kommunalbestyrelsens afslag skyldes manglende dokumentation for: A. at flytningen vil være i den pågældendes egen interesse B. at flytningen betyder, at den pågældende kan bevare tilknytningen til sine pårørende I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet C. at omsorgen for personen kan varetages i botilbuddet D. anden årsag Hvis D Anden årsag, oplys hvilken ingen praksiserfaring Opfølgning og læring 15. Har kommunen retningslinjer for hvordan der på plejecentre mv. kan drages læring af situationer, hvor der har været anvendt magt eller hvor det blev overvejet? A Kommunen er generelt tilbageholdende med at anvende magtanvendelses indgreb efter serviceloven? skriftlige B Ja skriftlige

11 Side 11 af 19 B Kommunen er tilbageholdende med anvendelse af magtanvendelse i forhold til personlige alarm- og pejlesystemer, jf. servicelovens 125, stk. 2? Hvis ja beskriv kort hvilke Der anvendes det elektroniske hjælpemiddel, som er nødvendig for at sikre borgeren helbred 16. Hvordan sikrer kommunen, at relevante medarbejdere kender procedurer / retningslinjer for forebyggende tiltag og magtanvendelser, herunder betingelserne for magtanvendelse? Markér gerne med flere krydser A Det indgår i oplæringen af nye medarbejdere B Det indgår i det intro materiale, der udleveres til nye medarbejdere C Retningslinjerne / procedurerne drøftes på personalemøder mindst 1 gang årligt D Retningslinjerne / procedurerne indgår i kompetenceudviklingsaktiviteter for personalet E Andet Hvis E Andet, oplys hvordan Der afholdes jævntligt undervisning for personalet. De enkelte institutioner er ansvarlige for, at personalet har viden om reglerne. 17. Hvordan sikrer de enkelte plejecentre, at viden om socialpædagogiske løsninger mv. når til de medarbejdere, der har brug for den? Sæt gerne flere krydser A Personalet uddannes løbende i at benytte faglige metoder C Demenskoordinator medvirker til opkvalificering C Der afholdes kurser og lignende, når der er behov for det D Der uddannes ressourcepersoner eller nøglepersoner på plejecentre, der formidler viden til kollegaer E Faste møder med rådgivning og sparring F Andet

12 Side 12 af Hvordan samles op på indberetninger om magtanvendelse på det enkelte plejecenter mv.? Markér gerne med flere krydser A Demenskoordinatorer med koordinerende ledelsesfunktion og ansvar inddrages B Plejecentrets ledelse inddrages i løsningsforslag C Der medvirker demens fagpersoner fra andre afdelinger af plejecentret D Der afsættes tid til faglig behandling E Der iværksættes nye socialpædagogiske tiltag F Andet 19. Hvor ofte tilbyder kommunen efteruddannelse, kurser, opkvalificering mv. af medarbejdere med arbejdsopgaver, der kan omfatte brug af magtindgreb efter serviceloven? A Årligt B Halvårligt eller kvartalsvist C Oftere D Andet Hvis D Andet, oplys hvilket I 2014 blev der afholdt 4 undervisningsgange i reglerne. I 2015 afholdes 3 undervisningsgange og derudover ved behov på de enkelte institutioner. 20. Hvilke løsninger anvendes typisk, når magtanvendelse erstattes af alternativer, jf. SEL 124, stk. 1? Markér gerne med flere krydser A Socialpædagogiske initiativer B Ændringer af indretning i omgivelserne D Andet E Hvis D Andet, oplys hvilke initiativer

13 Side 13 af 19 Eventuelt oplevede udfordringer eller dilemmaer 21. Marker om kommunen er særlig tilbageholdende med at anvende følgende magtanvendelsesindgreb efter serviceloven: A Personlige alarm og pejlesystemer (tidsbegrænset) ( 125, stk. 1) B Personlige alarm- og pejlesystemer hvis pågældende modsætter sig ( 125, stk. 2) C Anvendelse agf særlige døråbnere ( 125, stk. 3) D Fastholdelse ( 126) E Fastholdelse i hygiejne situation ( 126a) F Tilbageholdelse i boligen ( 127) G Stofseler ( 128) H Flytning uden samtykke ( 129, stk. 2) I Flytning uden samtykke ( 129, stk. 3) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet 21.a Hvis markering ved I høj grad eller I nogen grad i spørgsmål 21 Kommunen bedes oplyse om årsagerne til eventuel tilbageholdenhed med brug af magt:

14 Side 14 af 19 Det er en voldsom oplevelse at blive fastholdt. Så derfor forsøges altid den frivillige medvirken og der lægges stor vægt på, at personalet finder andre måder end fastholdelse til at klare en vanskelig situation, fx soignering. Hvis det absolut kan lade sig gøre, anvendes magt i korte perioder, så helbredet sikres og for at undgå omsorgssvigt. Tilbageholdenheden skyldes altså, at kommunen vil anvende den lovlige magt, men at der gøres alt tænkeligt for at undgå at bruge magt. Svarene kan misforståes, så det kan se ud, som om kommunen vil anvende magt, fx i forbindelse med flytning uden samtykke. Men det gøres kun, når alle andre tiltag har kunnet sikre borgerens helbred og tilstand i øvrigt. 22. Har kommunen (nedskrevne) retningslinjer for overvågning af personer, som er fastspændt med stofseler mv., jf. servicelovens 128? C Eventulle bemærkninger Da det skønnes umuligt og uforsvarlig at fastspænde med sele uden personens verbale og/eller nonverbale samtykke, anvendes seler uden borgerens samtykke i kommunen. Det vil være livsfarligt, hvis en fastspændt borger rejser sig med kørestol og så falder. Der anvendes aldrig sele i sengen, hverken dag eller nat. I enkelte tilfælde anvendes fast vagt til at hindre, at personen kommer til skade.

15 Side 15 af a Hvis nej til spørgsmål 22 oplys kort, hvorfor kommunen har retningslinjer for overvågning? A Der foreligger en kendt praksis for tilsyn B Er under udarbejdelse C Har planlagt, at der skal udarbejdes retningslinjer 23. Har kommunen etableret en kontrol af overvågningen, når der anvendes stofseler mv., jf. servicelovens 128? Hvis markering ved Ja, oplys hvilken Se tidligere svar, tak. Pårørende og værger Kommunernes praksis for at inddrage pårørende og eventuelle værger 24. Er det vurderingen, at kommunen som hovedregel inddrager pårørende eller værger, når der anvendes indgreb efter serviceloven udover SEL 130, nr. 4 samt 129, stk. 1 og stk. 2? C Eventulle bemærkninger

16 Side 16 af Har kommunen (skriftlige) retningslinjer for inddragelse af pårørende og værger til demente i forbindelse med magtanvendelse efter serviceloven udover SEL 130, nr. 4 samt 129, stk. 1 og stk. 2? Hvis Ja, beskriv kort Pårørende og værger inddrages altid. 26. Hvor ofte informeres pårørende /værger om brug af magtanvendelse, jf. spm. 25 A? Hvor ofte anbefales dialog og information: A Hver gang B Nogle gange C Sjældent D Aldrig E 27. Er det kommunens vurdering, at pårørende og værger overvejende er enige, når de bliver orienteret om konkrete magtanvendelsesindgreb overfor deres pårørende? B Hverken ja eller nej C Nej D Eventulle bemærkninger Dog har mange pårørende svært ved at forstå reglerne om magtanvendelse, især at det er nødvendigt at inddrage den demente person i beslutningerne, fx sele. Flytning uden samtykke er særlig svær for pårørende at forstå og acceptere.

17 Side 17 af Er det kommunens vurdering, at pårørende og værger som hovedregel ønsker mindre magtanvendelse? A I høj grad B I nogen grad C I ringe grad D Nej E Eventulle bemærkninger Det er både og. I forhold til flytning uden samtykke, synes pårørende, at det er en lang og unødvendig procedure, da behovet for flytning er åbenlyst. Der ønskes helt klart mindre formalia. I forhold til hjemmeboende borgere har pårørende det psykisk meget dårligt med, at det er svært at sikre den demente person en værdig og tryg tilværelse. Fx når meget demente borgere kan indlægges under betryggende forhold, når de går på gaden om natten, banker på hos naboen på alle tider af døgnet, beder tilfældige borgere om hjælp, nægter at modtage hjælp og nægter at flytte i en plejebolig m.v. Indberettet magtanvendelse Indberettet magtanvendelse efter serviceloven og andre tilfælde af magtanvendelse uden for serviceloven 30. Oplys om antal indberettede magtanvendelsesindgreb i forhold til demente 2 Kendes det præcise antal kan der anvendes et kvalificeret skøn

18 Side 18 af 19 Indberettet magtanvendelse efter serviceloven A Alarm- og pejlesystemer, døråbnere, døralarm ( 125) B Fastholdelse ( 126) C Fastholdelse i hygiejne situation ( 126a) D Tilbageholdelse i boligen ( 127) E Stofseler ( 128) F Flytning uden samtykke ( 129, stk. 2 og stk. 3). G Magtanvendelse uden for serviceloven Magtanvendelse i alt Indberettet magtanvendelse Oplys om antal godkendte magtanvendelser i 2012 til 2014: Kendes det præcise antal kan der anvendes et kvalificeret skøn Godkendt og godkendt magtanvendelse efter serviceloven A Alarm- og pejlesystemer, døråbnere, døralarm ( 125) B Fastholdelse ( 126) C Fastholdelse i hygiejne situation ( 126a) D Tilbageholdelse i boligen ( 127) Godkendte magtanvendelser 2012

19 Side 19 af 19 E Stofseler ( 128) F Flytning uden samtykke ( 129, stk. 2 og stk. 3). Magtanvendelse i alt 32. Oplys om antal godkendte magtanvendelser i 2012 til 2014: Kendes det præcise antal kan der anvendes et kvalificeret skøn Godkendt og godkendt magtanvendelse efter serviceloven A Alarm- og pejlesystemer, døråbnere, døralarm ( 125) B Fastholdelse ( 126) C Fastholdelse i hygiejne situation ( 126a) D Tilbageholdelse i boligen ( 127) E Flytning uden samtykke ( 129, stk. 2 og stk. 3). Magtanvendelse i alt Ikke godkendte magtanvendelser 2012 Ikke godkendte magtanvendelser Ikke godkendte magtanvendelser 2014 Spørgeskemaet er slut, tak for din besvarelse Skemaet kan printes ud ved at kl på printerikonet

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

, - .- ))! !" # $% &&' ())

, - .- ))! ! # $% &&' ()) ,. ))!!" # $% &&' ()) *** ,, /! 0 & # & /1 ' & 2# &&. ) & &3 ' &" # ) &! 4 & 3!"# 5 6 $ ( 3 4/ # 6 3& 4 # 1 & 3) 33 33 % & ' " 3 " $ 1 # 3( "& $ "( "3 7! "" 2 "! & ( ''!! 7# 8 (!& # #!3 (( ') ' 0 #6 '

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.5 magtanvendelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Beretning 2013. Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Beretning 2013. Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret Beretning 2013 Om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration Juridisk afd. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Sundhed & Omsorgs visitation, samt akutsygeplejen i akutte situationer.

Sundhed & Omsorgs visitation, samt akutsygeplejen i akutte situationer. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kalde-, alarm- og pejlesystemer Nødkald, telefonindvisitering, brandalarm, komfurvagt og særlige døråbnere, alarm og pejlesystemer Lovgrundlag Servicelovens 82, 112,

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2007

Indberetning om magtanvendelse i 2007 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2007 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen.

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen. 1(1 NOTAT Høring over udkast til revideret vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejledningen.

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere