Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune I forlængelse af Statsforvaltningens udtalelse af 16. oktober 2015 har Hørsholm Kommune den 17. december 2015 truffet en ny afgørelse om retten til aktindsigt i kommunens kontrakter med X om levering af el. Du har den 18. december 2015 på vegne af Y rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende afgørelsen, idet kommunen på ny har meddelt delvist afslag på aktindsigt. Forelagt Statsforvaltningens telefonnotat af 18. december 2015 har Hørsholm Kommune den 29. januar 2016 genvurderet afgørelsen. Da afgørelsen fastholdes er sagen indbragt for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at de undtagne oplysninger i kontrakterne er oplysninger om X drifts- og forretningsforhold, der er omfattet af offentlighedslovens 30, nr. 2. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Eva Sonne Telefon: EAN-Nr skriv til os via borger.dk ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER findes på Statsforvaltningen har endvidere under hensyn til oplysningernes karakter konkret vurderet, at disse er undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2. Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at Hørsholm Kommune har været berettiget til at undtage de pågældende oplysninger, idet der gælder en formodning for, at en udlevering af oplysninger af den omhandlede karakter vil indebære en nærliggende risiko for, at X vil lide økonomisk skade af betydning. Hørsholm Kommune har ikke i den konkrete sag færdigbehandlet din anmodning om aktindsigt inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen af vores udtalelse af 16. oktober 2015, og kommunen har heller ikke underrettet dig om udsættelsen, grunden herfor eller hvornår anmodningen kunne forventes færdigbehandlet, inden fristens udløb, jf. offentlighedslovens 36, stk. 2. 1

2 Efter en samlet vurdering er det Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Statsforvaltningen bemærker, at Hørsholm Kommune først den 18. november 2015 har underrettet dig om grunden for udsættelsen, og at kommunen i den forbindelse ikke har angivet en mere præcis oplysning om, hvornår der kunne forventes at foreligge en afgørelse. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Den 16. oktober 2015 har Statsforvaltningen afgivet en udtalelse om Y ret til aktindsigt i Hørsholm Kommunes kontrakter med X om levering af el. Det fremgår af denne udtalelse, at ikke alle de oplysninger, som kommunen i sin afgørelse af 6. marts 2015 har undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, er omfattet af bestemmelsen, idet oplysninger om blandt andet navne på kommunens medarbejdere, de pågældende medarbejderes kontaktoplysninger samt klokkeslæt ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at kommunen ikke i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, med den i afgørelsen af 6. marts 2015 anførte begrundelse, har været berettiget til at undtage oplysninger om forretningsforhold, der ellers som udgangspunkt er omfattet af bestemmelsen. På foranledning af Statsforvaltningens udtalelse har Hørsholm Kommune genoptaget behandlingen af sagen. Forud for afgørelsen har kommunen indhentet en ny udtalelse fra X. Du har ved af 9. november 2015 på vegne af Y rettet henvendelse til Hørsholm Kommune vedrørende sagen og påpeget, at du ikke er bekendt med, at kommunen har foretaget sig noget i anledning af Statsforvaltningens udtalelse. Hørsholm Kommune har ved af 11. november 2015 meddelt dig, at sagen er genoptaget og under behandling. Du har samme dag rettet henvendelse til Statsforvaltningen om Hørsholm Kommunes sagsbehandling. Efterfølgende har Hørsholm Kommune ved af 17. november 2015 sendt dig en udtalelse af 5. november 2015 fra X. Du har ved af 18. november 2015 svaret, at det ikke er nødvendigt at inddrage X i sagen eller partshøre dig, og at det er din opfattelse, at Hørsholm Kommune forhindrer dig i hurtigt at modtage den fulde aktindsigt, som du har bedt om for længe siden. Hørsholm Kommune har ved af samme dag over for dig gjort rede for, hvorfor det ifølge kommunens opfattelse er nødvendigt at inddrage X i sagen. 2

3 Hørsholm Kommune har den 25. november 2015 telefonisk oplyst over for Statsforvaltningen, at sagens behandling afventer en tilbagemelding fra dig. Statsforvaltningen har samme dag telefonisk orienteret dig herom. Efterfølgende har du ved af samme dag oplyst over for Hørsholm Kommune, at du ikke har bemærkninger til indholdet af X udtalelse. Ved af 7. december 2015 har du på ny rettet henvendelse til Statsforvaltningen om Hørsholm Kommunes sagsbehandling. På foranledning heraf har Statsforvaltningen den 11. december 2015 anmodet Hørsholm Kommune om at oplyse, hvorpå sagen beror. Hørsholm Kommunes har den 17. december 2015 truffet afgørelse om delvist afslag på aktindsigt med følgende begrundelse: Jeg vedhæfter en ny udgave af de kontrakter, som du ved vores afgørelse af 6. marts 2015 fik delvis aktindsigt i. I de fremsendte kontrakter er personnavne og underskrifter, telefonnumre og øvrige kontraktoplysninger m.v. ikke længere undtaget. / / Oplysninger om priser og prisstrategier, herunder fordelingsprocenter, er der stadig ikke givet aktindsigt i (dvs. de er stadig overstreget i dokumenterne), da det efter vores fornyede vurdering fortsat er vores opfattelse, at disse oplysninger er omfattet af offentlighedslovens 30, nr. 2. Det er Hørsholms Kommunes vurdering, at oplysninger om priser og prisstrategier, inkl. fordelingsprocenter, er forretningsoplysninger af en sådan karakter, at de som udgangspunkt er omfattet af bestemmelsen. Vi forstår Statsforvaltningens udtalelse sådan, at Statsforvaltningen er enig heri. Som beskrevet i såvel vores afgørelse af 6. marts 2015 som i Statsforvaltningens udtalelse af 16. oktober, gælder der herefter efter offentlighedslovens forarbejder en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at DONG vil lide skade af betydning. Spørgsmålet er herefter, om denne formodning i det konkrete tilfælde er bestyrket af de foreliggende nærmere oplysninger, eller om disse derimod afkræfter formodningen. Til belysning af de mulige skadevirkninger af den ønskede aktindsigt har Hørsholm Kommune indhentet en uddybende udtalelse fra X. Af udtalelsen dateret 5. november 2015 fremgår, at X fastholder, at priser og prisstrategier i aftalerne med Hørsholm Kommune er forretningsfølsomme for X og derfor efter Xs opfattelse skal undtages fra aktindsigt. Som begrundelse for dette har X anført: 3

4 Elmarkedet er kendetegnet ved ekstrem hård konkurrence og lave marginer og de afgørende konkurrenceparametre er elpris og aftale om finansiel rådgivning ud fra aftalte strategier med adgang for kunden til at kunne vælge at prissikre elprisen under aftaleforløbet. For at kunne begå sig i et sådant marked er det afgørende som leverandør at kunne tilbyde intelligente, robuste og gennemprøvede koncepter, som kunder kan se, at de har behov for. I aftalerne med Hørsholm Kommune er strategien (Risikostyring og Prisoptimering) sammen med de aftalte elpriser således helt centrale elementer. De aftalte priser er udtryk for konkurrencesituationen på tidspunktet for underskrivelsen af aftalerne. Hvis aftalte priser offentliggøres, vil konkurrenter ved at sammenholde dem med den på dette tidspunkt gældende markedssituation på engrosmarkedet (Nasdaq OMX) kunne analysere og få indblik i, hvorledes X på baggrund heraf foretager sin prissætning over for slutkunder. De potentielle økonomiske konsekvenser af en offentliggørelse af elpriserne og strategier vedrørende Risikostyring og Prisoptimering i aftalerne med Hørsholm Kommune vurderer vi til at være et tocifret millionbeløb. Hørsholm Kommune har herefter foretaget en vurdering af X s begrundelse for deres ønske om, at du ikke får aktindsigt i priser og prisstrategier i aftalerne med kommunen. Det er i den forbindelse vores opfattelse, at de risici, som X beskriver, er reelle. Der er således ingen tvivl om, at elmarkedet er kendetegnet ved en meget hård konkurrence, og at prissætning og prisstrategier er afgørende konkurrenceparametre. Det har det konkret været for Hørsholm Kommune ved valg af X som leverandør, og det må det efter kommunens opfattelse også forudsættes at være generelt i markedet. De oplysninger, som er overstreget i de fremsendte dokumenter, giver et indblik i disse forhold, som efter vores vurdering hvis der blev givet aktindsigt i dem må antages at kunne udnyttes kommercielt af virksomheder, der som din egen er i direkte konkurrence med X. Dette vil alt andet lige kunne påføre X en betydelig konkurrencemæssig/økonomisk skade. På den baggrund er det som nævnt indledningsvist vores vurdering, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at X vil lide skade af betydning. Om risikoen kan opgøres til et tocifret millionbeløb som estimeret af X har vi uden indhentelse af eksterne sagkyndige vurderinger som vi ikke mener os forpligtet til ingen mulighed for at vurdere, men det skal i den sammenhæng bemærkes, at skadepotentialet skal opgøres i forhold til en generel offentliggørelse af oplysningerne og ikke kun i relation til, hvilken din virksomheds anvendelse af oplysningerne vil kunne medføre. Det skyldes, at enhver anden konkurrent i givet fald også vil kunne få aktindsigt i oplysningerne, ligesom du eller din virksomhed frit vil kunne videregive oplysningerne. Ved vurderingen har vi desuden lagt vægt på, at det af Klagenævnet for Udbuds kendelse vedrørende aktindsigt af 6. januar 2014 i sagen Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet, j.nr , fremgår: Efter klagenævnets faste praksis vil oplysningerne om en tilbudsgivers delpriser ofte kunne undtages fra aktindsigt i medfør af den hidtidige bestemmelse i forvaltningslovens 15, stk. 1, jf. nu den tilsvarende bestemmelse i 15 b, nr. 5, idet en konkurrerende virksomheds kendskab til en tilbudsgivers konkrete prissætning og interne prisopbygninger vil kunne indebære en nærliggende risiko for, at tilbudsgiverens konkurrenceevne skades med et økonomisk tab til følge. Det er på den baggrund og efter det oplyste om konkurrencesituationen på det pågældende marked 4

5 klagenævnets vurdering, at de pågældende delpriser i bilag M1, bilag N, bilag W og tilbuddenes prisbilag skal undtages fra aktindsigt. Den foreliggende situation er efter vores opfattelse sammenlignelig med situationen i den nævnte kendelse, hvilket bestyrker, at der ved videregivelse af oplysninger om priser og prisstrategier, herunder fordelingsprocenter, underpriser og andre mellemregninger, vil være nærliggende risiko for, at X vil lide konkurrencemæssig, økonomisk skade af betydning. Endelig har vi tillagt det betydning, at du i forbindelse med den gennemførte partshøring ikke har anført nogen argumenter eller oplysninger til støtte for, hvorfor de omhandlede oplysninger om priser og prisstrategier ikke skulle være forretningsfølsomme oplysninger, eller hvorfor videregivelse af dem ikke skulle medføre risiko for at påføre X negative økonomiske konsekvenser, således som X hævder. Samtidig er vi heller ikke selv ved vores undersøgelse og vurdering af sagen blevet bekendt med forhold, som afkræfter den i offentlighedslovens forarbejder angivne formodning for, at aktindsigt i oplysningerne vil medføre en nærliggende risiko for, at X vil lide skade af betydning. På det foreliggende samlede grundlag og under anvendelse af den nævnte formodningsregel må kommunen herefter fastholde, at vi med hjemmel i offentlighedslovens 30, nr. 2, ikke kan give aktindsigt i oplysningerne om priser og prisstrategier i de fremsendt dokumenter. Vi har derimod, jf. ekstraheringspligten i offentlighedslovens 34, givet aktindsigt i dokumenternes øvrige indhold. Vi har endelig vurderet, at vi efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, alligevel kan give hel eller delvis aktindsigt i de oplysninger, som efter ovenstående vurdering er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 30, nr. 2. Da dette imidlertid ville give køb på den beskyttelse af Xs forretningsfølsomme oplysninger, som følger af 30, nr. 2, og da en videregivelse parallelt hermed ville være i strid med kommunens tavshedspligt efter forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2, finder vi ikke grundlag for at give meraktindsigt. Du har den 18. december 2015 telefonisk over for Statsforvaltningen oplyst, at du ønsker Hørsholm Kommunes afgørelse af 17. december 2015 indbragt for Statsforvaltningen. Hørsholm Kommune har den 22. december 2015 orienteret Statsforvaltningen om afgørelsen og redegjort således for sagsbehandlingen: Efter modtagelsen af Statsforvaltningens udtalelse af 16. oktober 2015 anmodede vi X (X) om en uddybende redegørelse for, hvorfor de omhandlede oplysninger, som blev undtaget fra aktindsigt ved vores første afgørelse af 6. marts 2015, efter Xs opfattelse er af forretningsfølsom karakter, således at det kan påføre X økonomisk skade af betydning at give aktindsigt i dem. X fremsendte en supplerende udtalelse herom dateret 5. november 2015 (vedhæftet). Den 9. november 2015 rykkede Z for en ny afgørelse i sagen. Vi svarede 11. november 2015, at sagen var genoptaget og under behandling. 5

6 Den 17. november 2015 fremsendte vi Xs supplerende udtalelse af 5. november til Z i partshøring. Z svarede på partshøringen ved mail af 18. november 2015 (refereret i vores nedenstående nye afgørelse). Jeg svarede ved mail af s.d. på denne mail (også refereret nedenfor) Ved mail af 25. november 2015 svarede Z på min mail af 18. november 2015 og bekræftede, at Z ikke havde indholdsmæssige bemærkninger til Xs udtalelse. Mailen, som også indeholder den ovenstående korrespondance tilbage til Zs mail af 9. november 2015, vedhæftes. Sideløbende med partshøringen af ansøger foretog vi efter modtagelsen af X s uddybende udtalelse en fornyet gennemgang og vurdering af aftaledokumenterne omfattet af aktindsigtsanmodningen og fremstillede et nyt sæt dokumenter med reducerede overstregninger. Vi meddelte herefter den 17. december 2015 nedenstående nye afgørelse. Forelagt Statsforvaltningens telefonnotat af 18. december 2015 har Hørsholm Kommune den 29. januar 2016 genvurderet afgørelsen og besluttet at fastholde det delvise afslag på aktindsigt med følgende begrundelse: Hørsholm Kommune har efter modtagelsen af klagen foretaget en fornyet gennemgang og vurdering af sagen, jf. offentlighedslovens 37, stk. 2, 2. pkt. Det er på baggrund heraf fortsat vores vurdering, at de foreliggende omstændigheder, som beskrevet i vores påklagede afgørelse af 17. december 2015, bestyrker den formodning, der gælder efter forarbejderne til offentlighedslovens 30, nr. 2, for, at aktindsigt i de omhandlede forretningsfølsomme oplysninger vil medføre en nærliggende risiko for, at X vil lide skade af betydning. Vi ønsker derfor at fastholde vores afgørelse. Statsforvaltningen har den 17. juni 2016 telefonisk gjort Hørsholm Kommune opmærksom på, at der i en af kommunens kontrakter var undtaget oplysninger vedrørende klokkeslet og navne på medarbejdere, på trods af at Aarhus Kommunes afgørelse af 17. december 2015 angiver, at der er givet aktindsigt i disse oplysninger. Efterfølgende har Hørsholm Kommune ved af 20. juni 2016 sendt dig de pågældende oplysninger og beklaget fejlen. Da Hørsholm Kommune herefter ikke kan antages at have haft til hensigt at undtage disse oplysninger fra aktindsigt i strid med offentlighedsloven, men efter det oplyste har overstreget dem ved en fejl, og da der er rettet op på fejlen, foretager Statsforvaltningen ikke yderligere i relation hertil. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. 6

7 Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) finder efter lovens 2 anvendelse på al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Det fremgår af offentlighedslovens 7, stk. 1, og stk. 2, at enhver med de undtagelser, der er nævnt i 19-35, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Følgende fremgår af offentlighedslovens 30, nr. 2: 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) [ ] 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes. I Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan (2014), side 521, er der anført følgende om bestemmelsen: Den beskyttelsesinteresse, der ligger bag 30, nr. 2, er ikke fremhævet i bestemmelsens forarbejder, men det må lægges til grund, at sigtet med bestemmelsen er at beskytte hensynet til erhvervsmæssige (økonomiske) interesser, og således navnlig undtage oplysninger, der af andre virksomheder mv. kan udnyttes i konkurrencemæssigt øjemed (navnlig forretningshemmeligheder). Følgende fremgår af bemærkningerne til 30, nr. 2, i lovforslag L 144 af 7. februar 2013 om offentlighedsloven: Bestemmelsen i nr. 2 er enslydende med den gældende lovs 12, stk. 1, nr. 2. Bestemmelsen forudsætter - i modsætning til nr. 1 - at forvaltningsmyndigheden foretager en konkret vurdering, der falder i to led. Myndigheden skal først tage stilling til, hvorvidt der er tale om oplysninger vedrørende forretningsforhold m.v. Er det tilfældet, skal myndigheden dernæst foretage en vurdering af, om aktindsigt i disse oplysninger må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning. 7

8 Der vil i forhold til oplysninger, der er omfattet af nr. 2, gælde en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. Forvaltningsmyndighederne bør dog - som hidtil - indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold m.v. vil medføre den nævnte risiko for økonomisk skade. Drifts- og forretningsforhold vil således kun kunne undtages fra aktindsigt med henvisning til 30, nr. 2, efter at der er foretaget en konkret vurdering af, om aktindsigt må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der påføres den pågældende virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af nogen betydning. I de tilfælde, hvor myndigheden har indhentet en udtalelse fra vedkommende virksomhed, og hvor virksomheden giver udtryk for, at en udlevering vil påføre konkrete skadevirkninger for virksomhedens økonomi, og begrunder dette, må den nævnte formodningsregel indebære, at myndigheden normalt ikke behøver yderligere dokumentation for, at betingelserne for at begrænse aktindsigten efter 30, nr. 2 er opfyldt, jf. Offentlighedslovens med kommentarer, side 530. Formodningsreglen ændrer dog ikke ved, at myndigheden fortsat skal foretage en konkret vurdering af, om udlevering vil indebære nærliggende risiko for, at der påføres virksomheden navnlig et økonomisk tab af nogen betydning. Det fremgår af Betænkning om offentlighedsloven (betænkning nr. 1510/2009), side 653, at kravet om, at risikoen for skade skal være nærliggende, indebærer, at myndigheden må foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om. Det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til undtagelsesbestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller tilsvarende angivelse af beskyttelsesbehovet, jf. FOB 1993, side 294 (302) og FOB 2001, side 281. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at de undtagne oplysninger i kontrakterne er oplysninger om X drifts- og forretningsforhold, der er omfattet af offentlighedslovens 30, nr. 2. Statsforvaltningen har endvidere under hensyn til oplysningernes karakter konkret vurderet, at disse er undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at der er tale om oplysninger om X konkrete prissætning og interne prisopbygning, herunder oplysninger om faste priser, tillæg, gebyrer og fordelingsprocenter i relation til faste og variable priser i kombination med specifikke beskrivelser af kontraktvilkår og metoder for prisoptimering, risikostyring, prissikring, afregning, prisregulering og beregning af tillæg. Hertil kommer, at den konkrete sammensætning af disse elementer, efter det af X oplyste, er udtryk for et udarbejdet forretningskoncept, som er en i konkurrencemæssigt henseende afgørende del af firmaets produkt, og at elmarkedet efter det oplyste er kendetegnet ved hård konkurrence og lave marginer. X har anført, at en offentliggørelse af de pågældende oplysninger vil give konkurrenter indblik i firmaets forretningskoncept, og at de potentielle skadevirkninger heraf for firmaets forretningsvirksomhed potentielt kan vurderes til et tocifret millionbeløb. Statsforvaltningen er således enig med Hørsholm Kommune i, at de fra retten til aktindsigt undtagne oplysninger, hvis de offentliggøres, må antages at kunne udnyttes kommercielt af virksomheder, der er i direkte konkurrence med X, hvilket må antages at kunne indebære en nærliggende risiko for, at X konkurrenceevne skades med økonomiske tab til følge. 8

9 Det er på ovennævnte baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at Hørsholm Kommune har været berettiget til at undtage de pågældende oplysninger, idet der gælder en formodning for, at en udlevering af oplysninger af den omhandlede karakter vil indebære en nærliggende risiko for, at X vil lide økonomisk skade af betydning. Statsforvaltningen finder anledning til at bemærke, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at bestemmelsen i offentlighedslovens 36, stk. 2, om, at en anmodning om aktindsigt skal besvares snarest og som udgangspunkt inden for syv arbejdsdage, finder anvendelse i forbindelse med en myndigheds genoptagelse af sagsbehandlingen af en aktindsigtsanmodning. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at en myndigheds genoptagelse af en aktindsigtssags behandling må svare til behandling af en ny anmodning om aktindsigt, hvorfor sagsbehandlingsfristen i offentlighedslovens 36, stk. 2, på ny skal overholdes. Efter bestemmelsen i 36, stk. 2, 2. pkt., kan for eksempel en sags omfang eller kompleksitet undtagelsesvis begrunde en udsættelse af færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning. Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, at med udtrykket snarest er det tilsigtet, at en anmodning om aktindsigt skal behandles og afgøres så hurtigt som muligt. Dette indebærer, at vedkommende myndighed skal tilstræbe, at anmodninger om aktindsigt i sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen. I de tilfælde, hvor sagens omfang eller kompleksitet kan begrunde en fristoverskridelse, skal det tilstræbes, at anmodningen færdigbehandles inden for 14 arbejdsdage. I helt særlig tilfælde, hvor aktindsigtsanmodningen omfatter et meget stort antal dokumenter, eller hvor anmodningen rejser for eksempel juridiske spørgsmål af meget kompliceret karakter, skal det tilstræbes, at anmodningen færdigbehandles senest inden for 40 arbejdsdage. Det kan for eksempel være tilfældet, hvor der anmodes om aktindsigt i samtlige sager af en bestemt type, som den pågældende myndighed behandler. I Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 640 f., er det om bestemmelsen anført, at udtrykket sagens kompleksitet ud over de juriske spørgsmål, som en aktindsigtsanmodning kan rejse, og som den behandlende myndighed selv forsøger at få afklaret, blandt andet sigtes til de tilfælde, hvor der kan være grund til at høre personer eller private virksomheder, hvis interesser kan være til hinder for, at anmodningen imødekommes. Det forudsættes, at en myndighed fastsætter en kort høringsfrist, der tager behørigt hensyn til, at aktindsigtsanmodningen så vidt muligt skal færdigbehandles inden for rimelig tid. I pkt i Justitsministeriets vejledning til offentlighedsloven er det om udtrykket syv arbejdsdage anført, at lørdage, søndage og helligdage ikke skal medregnes ved beregningen af fristen. Hvis en kommune vælger at holde lukket en bestemt hverdag, indgår den pågældende dag derimod i fristberegningen. Såfremt en anmodning om aktindsigt undtagelsesvis ikke kan færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, følger det af offentlighedslovens 36, stk. 2, 2. pkt., at den aktindsigtssøgende skal underrettes om grunden til fristoverskridelsen samt om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Det er herved forudsat, at underretningen indeholder en konkret begrundelse for, hvorfor afgørelsen ikke kan træffes inden for fristen på syv arbejdsdage, samt en mere præcis oplysning om, hvornår der i givet fald kan forventes at foreligge en afgørelse. 9

10 Underretningen skal afsendes inden udløbet af den 7. arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt. Der henvises til Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, 1. udgave, 2014, side 647. Hørsholm Kommune har ikke i den konkrete sag færdigbehandlet din anmodning om aktindsigt inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen af vores udtalelse af 16. oktober 2015, og kommunen har heller ikke underrettet dig om udsættelsen, grunden herfor eller hvornår anmodningen kunne forventes færdigbehandlet, inden fristens udløb, jf. offentlighedslovens 36, stk. 2. Statsforvaltningen bemærker, at Hørsholm Kommune først den 18. november 2015 har underrettet dig om grunden for udsættelsen, og at kommunen i den forbindelse ikke nærmere har angivet, hvornår der kunne forventes at foreligge en afgørelse. Efter en samlet vurdering er det Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Statsforvaltningen har i den forbindelse lagt vægt på, at sagsbehandlingen af sager om aktindsigt skal prioriteres højt, at din aktindsigtsanmodning omfatter et begrænset antal dokumenter, at det ikke fremgår af Hørsholms Kommunes udtalelse af 22. december 2015, at sagen har rejst juridiske spørgsmål af meget kompliceret karakter i kommunen, og at kommunen ved høring af en 3. part i aktindsigtssager forudsættes at sætte en kort frist for bemærkninger. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på, at Hørsholm Kommune har modtaget vores udtalelse, som må forstås som en ny anmodning om aktindsigt, den 16. oktober 2015, og at kommunen først har færdigbehandlet anmodningen den 17. december Da Statsforvaltningen forudsætter, at Hørsholm Kommune fremadrettet vil overholde offentlighedslovens sagsbehandlingsregler, foretager Statsforvaltningen efter omstændighederne ikke yderligere i sagen. Hørsholm Kommune er orienteret om Statsforvaltningens udtalelse ved kopi af dette brev. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Eva Sonne Fuldmægtig 10

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Desuden har Køge Kommune ikke taget stilling til, om samarbejdskontrakten med bilag indeholder oplysninger, der er ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens 34, eller om kontrakten eller dele

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne.

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-48555 Dato: 19-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 12. juni 2016 klaget til Aarhus Kommune over kommunens afgørelse af 10. juni

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25948 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 1 6-10- 2015 Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommunes delvise afslag på aktindsigt Hørsholm Kommune har den 16. marts 2015 fremsendt en række henvendelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A Ankestyrelsens brev til Horsens Kommune Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr. 82.02.00-A53-4-18 5. september 2018 Horsens Kommune har den 10. august 2018 indbragt [borgers navn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-80287 Dato: 12-01-2018 Henvendelse vedrørende Lolland Kommunes afgørelsen om delvis aktindsigt Du har den 29. oktober 2017 klaget over Lolland Kommunes afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden. [A]s anmodning om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden. [A]s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden [A]s anmodning om aktindsigt [A] har den 16. november 2018 skrevet til Region Hovedstaden om regionens afgørelse af 16. november 2018 om aktindsigt. Region Hovedstaden

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-48575 Dato: 23-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 8. juni 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon.

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om indkøbspris

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Hedensted Kommune Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt 22. juni 2018 Hedensted Kommune har den 9. maj 2018 indbragt en borgers klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Radio 24syv s anmodning om aktindsigt

Radio 24syv s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Kolding Kommune Radio 24syv s anmodning om aktindsigt 2. november 2018 Nyhedschef [A] har på vegne af Radio 24syv den 7. september 2018 klaget til Kolding Kommune over kommunens

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, Hanne Villumsen Den 5. november 2015 Det kommunale tilsyns kompetence Lov om kommunernes styrelse 48: Statsforvaltningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere