INDHOLDSFORTEGNELSE. Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Det fremtidige arbejde med ressourceforløb"

Transkript

1 Det fremtidige arbejde med ressourceforløb // Den 2. februar 2017

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Målgruppen for ressourceforløb Beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb Identifikation af borgere, som fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten Identifikation af borgere, hvor der fremadrettet skal forsøges med normalindsatsen Fælles tværgående effektmål Sagsforløbet i arbejdet med ressourceforløb Fem faser i sagsforløbet Fase 0: Tidligt tværgående samarbejde om borgerne Fase 1: Forberedelsesfasen Fase 2: Mødeafviklingsfasen Fase 3: Afslutningsfasen Fase 4: Gennemførelses- og opfølgningsfasen // Den 2. februar

3 1. Indledning Ressourceforløbene er indført som led i førtidspensions- og fleksjobreformen fra Målgruppen er borgere, som har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension. Et centralt element i førtidspensionsreformen er således, at borgere under 40 år som udgangspunkt ikke skal have tilkendt førtidspension. Indsatsen i ressourceforløb skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe borgeren videre mod selvforsørgelse. Der skal med andre ord i højere grad være fokus på virksomhedsrettede indsatser og på de ressourcer, som den enkelte borger har, og den måde disse kan udvikles på. Styregruppen for rehabiliteringsteamet besluttede i december 2015 at igangsætte et projekt med det formål at udvikle arbejdet med ressourceforløb ved at styrke det virksomhedsrettede og det tværgående fokus i arbejdet. Første fase af projektet ledte frem til, at Beskæftigelsesudvalget på mødet i maj 2016 vedtog et oplæg til en beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb samt fælles tværgående effektmål for arbejdet. I efteråret 2016 blev der afholdt en workshop, som indledte den anden fase af projektet vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. I forlængelse heraf nedsatte styregruppen for rehabiliteringsteamet fire underarbejdsgrupper med deltagelse fra de relevante fagområder. Dette notat er udarbejdet på baggrund af inputs fra workshoppen samt de fire underarbejdsgrupper. I nærværende notat beskrives målgruppen for ressourceforløb i afsnit 2, mens de fælles tværgående effektmål for arbejdet er angivet i afsnit 3. I afsnit 4 beskrives det fremtidige sagsforløb i arbejdet med ressourceforløb, herunder tidligt tværgående samarbejde om borgerne. Som bilag til notatet er vedhæftet en folder vedrørende forventninger til rehabiliteringsteamet samt en oversigt over kontaktpersoner på fagområderne. 2. Målgruppen for ressourceforløb 2.1. Beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb Målgruppen for ressourceforløb er kendetegnet ved at have sammensatte, komplekse problemstillinger udover ledighed, der gør det nødvendigt med en længerevarende indsats, inden de pågældende borgere kan komme ud på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet i maj 2016, at Ringkøbing-Skjern Kommune fremadrettet arbejder ud fra en beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb, der sikrer den størst mulige positive effekt af forløbene. Beskrivelsen af målgruppen baserer sig på kommunens hidtidige erfaringer med ressourceforløbene. I visitationen til ressourceforløb vil sagsbehandleren altid foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede situation og sikre en individuel, helhedsorienteret indsats, der tager hensyn til borgerens historik og borgerens fysiske, psykiske og sociale forhold. Beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb: Målgruppen for ressourceforløb defineres som personer med komplekse problemstillinger, dvs. hvor løsning af problemstillingerne kræver inddragelse af kompetencer fra minimum ét fagområde udover Beskæftigelse, og hvor problemstillingerne ikke kan løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats men kræver en langsigtet indsats, for at borgeren kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. // Den 2. februar

4 Typiske borgere i målgruppen vil være: Borgere, herunder førtidspensionister, der er motiverede for at blive en del af arbejdsmarkedet Yngre borgere for hvem normalindsatsen ikke skønnes at være tilstrækkelig eller er forsøgt uden held Borgere med lettere psykiske lidelser, hvor andre mulige tiltag er forsøgt Borgere under 40 år med svær psykisk sygdom, hvor ikke alle behandlingsmuligheder eller anden bistand er forsøgt. Borgere, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, hvis der ikke iværksættes ressourceforløb. I forlængelse af ovenstående beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb indeholder det følgende afsnit 2.2. en identifikation af borgere, der fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb. Afsnit 2.3. indeholder en identifikation af borgere, hvor der fremadrettet skal forsøges med normalindsatsen fremfor tilbud om ressourceforløb Identifikation af borgere, som fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten Borgere, hvor det som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne, skal fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb. Denne gruppe af borgere kan inkludere: Borgere med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, og hvor prognosen er kort levetid eller hastigt accelererende sygdom. Borgere med alvorlig hjerneskade Borgere med svær psykisk sygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, eller hvor det kan give forværring i den psykiske sygdom, hvis der iværksættes foranstaltninger. Traumatiserede flygtninge, der allerede har været igennem traumebehandling, og hvor der ikke er sket en bedring af arbejdsevnen. Unge multihandicappede borgere Borgere med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning Borgere med betydelige sociale problemer, der har medført en betydelig varig funktionsnedsættelse. Borgere, for hvem det er veldokumenteret, at hidtidige sociale-, beskæftigelses- og sundhedsrettede indsatser, herunder eventuelle tidligere ressourceforløb, ikke har kunnet udvikle arbejdsevnen Identifikation af borgere, hvor der fremadrettet skal forsøges med normalindsatsen Normalindsatsen er typisk ensbetydende med en håndholdt beskæftigelsesindsats, som er mindre omfattende og kompleks end ressourceforløbene. Borgere, hvor der fremadrettet skal forsøges med normalindsatsen fremfor tilbud om ressourceforløb, inkluderer: Borgere for hvem normalindsatsen skønnes at være tilstrækkelig. Borgere, der ikke er motiverede for at deltage i ressourceforløb med henblik på at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. // Den 2. februar

5 3. Fælles tværgående effektmål Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har til formål at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved bl.a. at støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde. Ifølge lovgivningen er formålet med ressourceforløb således at få borgerne ud på arbejdsmarkedet. Det fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb i Ringkøbing- Skjern Kommune er derfor: Det fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb: Flest mulige borgere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet Dette betyder, at deltagerne i ressourceforløb efter endt forløb som udgangspunkt skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet enten i form af ordinær beskæftigelse eller fleksjob. Imidlertid er det karakteristisk for målgruppen for ressourceforløb, at deltagernes arbejdsevne er stærkt begrænset, eller at de er udfordret af så komplekse problemer, at de vurderes ikke at kunne komme i job eller uddannelse på kort eller mellemlangt sigt. Det kan derfor give god mening at formulere nogle delmål for arbejdet med ressourceforløb. Naturens Rige udstikker en politisk retning om, at vi som kommune skal fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget liv, og at vi skal sætte borgernes behov i centrum. I forlængelse heraf angiver Beskæftigelsespolitikken, at Vi møder borgeren anerkendende og fokuserer på borgerens ressourcer. Vi giver borgeren ansvar. Sammen udarbejder vi en målrettet plan, som hjælper borgeren ud af offentlig forsørgelse. Arbejdet med ressourceforløb skal således sætte borgernes behov i centrum. Det primære delmål for arbejdet med ressourceforløb er derfor: Det primære delmål for arbejdet med ressourceforløb: Løsning af de problemstillinger som ud fra borgerens behov udgør de største forhindringer for, at den pågældende borger kan komme ind på arbejdsmarkedet. Ud over de problemstillinger, som borgeren selv definerer som centrale barrierer for, at borgeren kan komme ind på arbejdsmarkedet, kan man socialfagligt identificere nogle kompetencer, der er nødvendige for, at borgeren kan mestre eget liv. Det sekundære delmål for arbejdet med ressourceforløb er derfor: Det sekundære delmål for arbejdet med ressourceforløb: Styrkelse af borgerens evne til at mestre eget liv helbredsmæssigt, arbejdsrelateret og socialt Målet er således, at ressourceforløbene bidrager til, at borgeren i højere grad mestrer sin sygdom/livssituation, mestrer at indgå i et arbejdsfællesskab samt mestrer at indgå i sociale relationer, herunder en evt. forældrerolle. // Den 2. februar

6 4. Sagsforløbet i arbejdet med ressourceforløb 4.1. Fem faser i sagsforløbet I nærværende notat er der fokus på fem faser i sagsforløbet i arbejdet med ressourceforløb. De fem faser er illustreret i figur 4.1. nedenfor. Figur 4.1. Fem faser i sagsforløbet Fase 0 tidligt tværgående samarbejde om borgerne omhandler sagsforløbet allerede inden, at der er truffet beslutning om, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. De borgere, der kommer i ressourceforløb, kommer fra andre ydelser, herunder jobafklaringsydelse, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp etc. Dette notat sætter fokus på at styrke det tidlige tværgående samarbejde om disse borgere allerede inden en evt. beslutning om, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Medarbejderen, der sidder med sagen, indkalder således som udgangspunkt til et koordineringsmøde med henblik på at koordinere indsatserne mellem fagområderne og sikre en fælles tværfaglig plan frem mod arbejdsmarkedet. Fase 0 beskrives nærmere i afsnit 4.2. Fase 1 forberedelsesfasen påbegyndes med beslutningen om, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Denne fase understøtter, at sagen og borgeren forberedes, inden sagen fremlægges og behandles på rehabiliteringsteamet. Fase 1 beskrives nærmere i afsnit 4.3. // Den 2. februar

7 Fase 2 mødeafviklingsfasen påbegyndes, når sagen er blevet sendt til rehabiliteringsteamet. Der er således fokus på rehabiliteringsteamets mødeforberedelse, afvikling af rehabiliteringsmødet samt efterbehandling af mødet. Fase 2 beskrives nærmere i afsnit 4.4. Fase 3 afslutningsfasen indledes med, at der på baggrund af behandlingen i rehabiliteringsteamet træffes en formel afgørelse i sagen. Fase 3 beskrives nærmere i afsnit 4.5. Fase 4 gennemførelses- og opfølgningsfasen påbegyndes med igangsættelsen af ressourceforløbet. Indenfor fire uger afholdes et tværfagligt koordineringsmøde, hvor indsatsplanen udarbejdes. Beskrivelsen af fasen har fokus på den tværgående opfølgning på ressourceforløbet. Fase 4 beskrives nærmere i afsnit Fase 0: Tidligt tværgående samarbejde om borgerne Fase 0 tidligt tværgående samarbejde om borgerne omhandler sagsforløbet allerede inden, at der er truffet beslutning om, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. De borgere, der kommer i ressourceforløb, kommer fra andre ydelser, herunder jobafklaringsydelse, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp etc. Figur 4.2. viser, hvor i de enkelte sagsforløb, der er aftalt koordinering i sagerne. Hovedformålet med koordineringsmøderne er, at der bliver lavet en fælles tværfaglig plan frem mod arbejdsmarkedet, således at det forebygges, at det bliver nødvendigt med ressourceforløb. Medarbejderen, der sidder med sagen, skal aktivt forholde sig til nødvendigheden af tværfaglig koordinering. Medarbejderen kontakter således de medarbejdere på de øvrige fagområder, der har med borgeren at gøre. Alternativt henvender medarbejderen sig til kontaktpersonerne fra de relevante afdelinger (se bilag for oversigt over kontaktpersonerne). Udgangspunktet er, at der afholdes koordineringsmøder. Ved fravalg skal der i journalen fremgå en begrundelse herfor. Der udarbejdes et samlet katalog over de af fagområdernes eksisterende tilbud, der har relevans for ressourceforløbene. Kataloget tænkes ind i arbejdet allerede i fase 0. // Den 2. februar

8 Figur 4.2. Tidligt tværgående samarbejde om borgerne Jobafklaring Inden 4 uger efter Sygedagpenge stop skal sagen på Reh ab. teamet som tager stilling til indsatser. rådgiver i Jobafklaring gør sagen klar. Der indhentes ikke LÆ265 Koordineringsmøde inden 4 uger efter rehab. mødet svarende til procedure for ressourceforløbssager Det drøftes løbende om der er behov for anden indsats Hvis behov for anden indsats laver rådgiver den forberedende del og indhenter LÆ 265 Integration Integrationsperiode på 1-5 år Første 2 uger: Integrationsplan, CV og helbredsafklaring. Beskæftigelsesrettede aktiviteter familierettede indsatser generel og forebyggende. Koordineringsmøde inden for 6 mdr. Sygedagpenge Ydelse/ Tidlig Indsats. Vurdering af rask eller fortsat syg. Team 3 har sager hvor der er risiko for varighed over 22 uger samt sager over 22 uger. Opfølgning hver 4. uge. Tværfaglig vurdering skal indgå Koordineringsmøde Ledighedsydelse Rådgiver laver opfølgning hver 3. mdr Koordineringsmøde ved overgang til forstørket indsats. Sagen drøftes med faglig koordinator ift rehabiliteringsteam Kontanthjælp Uddannelsespararte under 30 år følger visitationsperiode i uddannelsesbuen. Aktivitetspararte over 30 år følger Vejen på KompetenceCenter Koordineringsmøde: U.30 efter 4 mdr O.30 ved tværfaglig møde på Vejen En gang årligt skal rådgiver tage stilling til om sagen er klar til rehabiliteringsteamet. Der ligger procedure Fase 1: Forberedelsesfasen Fase 1 forberedelsesfasen påbegyndes med beslutningen om, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Fase 1 afsluttes, når sagens akter er sendt til rehabiliteringsteamets medlemmer. Forberedelsesfasens understøtter, at sagen og borgeren forberedes, inden sagen fremlægges og behandles på rehabiliteringsteamet. Fasens otte sagsbehandlingstrin er beskrevet i figur 4.3. // Den 2. februar

9 Figur 4.3. Forberedelsesfasens otte sagsbehandlingstrin Trin 1: Beslutning om sag til rehabiliteringsteam Sagens akter gennemgås - Identifikation og afklaring af om sagen er i målgruppen for ressourceforløb Drøft sagen med sundhedsfagligrådgiver. Trin 2: Borgersamtale og udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del Informere, rådgive og vejlede borger om rehabiliteringsteammødet Udarbejde den forberedende del sammen med borgeren Orientering om sagsforløb og LÆ 265 Trin 3: Henvis til Find Ressourcerne Udlever pjece til borger og henvis i workbase Trin 4: Indhendt LÆ 265 Indhent lægelige akter som evt mangler samt LÆ 265 Efter modtagelse af alle relevante oplysninger drøftes sagen med sundhedskoordinator ift. om sagen er tilstrækkelig oplyst Trin 5: Sagen samles og sende til partshøring Sagen samles og sendes til borger til partshøring Der udarbejdes sagsresumé Trin 6: Oversende sagen til sekretær for teamet Oversendes til sekretæren i rehabiliteringsteamet jf. procedure i håndbogen Trin 7: Mødedato fremsendes Sekrætær sender foreløbig dato for mødet til rådgiver Ca. 10 dage før mødet får borger en indkaldelse Trin 8: Sagens akter sendes til teamets medlemmer Ca. 10 dage før mødet sender sekretæren sagens akter til teamets medlemmer // Den 2. februar

10 4.4. Fase 2: Mødeafviklingsfasen Fase 2 mødeafviklingsfasen begynder med, at rehabiliteringsteamet forbereder sig til rehabiliteringsmødet. Under Rehabiliteringsteamets formøde vurderes det af teamet, i hvilke sager der vil være behov for deltagelse af en koordinerende sagsbehandler. Sekretæren indkalder herefter den koordinerende sagsbehandler, som har vagten. Mødeafviklingsfasen har fokus på rehabiliteringsteamets mødeforberedelse, afvikling af rehabiliteringsmødet samt efterbehandling af mødet. Fasens seks sagsbehandlingstrin er beskrevet i figur 4.4. Der er, som det fremgår af figur 4.4., udarbejdet en folder vedrørende forventninger til rehabiliteringsteamet samt en oversigt over kontaktpersoner på fagområderne (se bilag). Figur 4.4. Mødeafviklingsfasens seks sagsbehandlingstrin Trin 9: Teamets mødeforbredelse Teamets medlemmer læser sagen ud fra et helhedsperspektiv. Se bilag om forventninger til teamet. Forberede spørgsmål til teammedlemmer og borger Overveje relevante indsatser og tilbud Trin 10: Afvikling af formøde Drøftelse af sagen og eventuelle spørgsmål med de øvrige teammedlemmer Eventuelt aftale spørgsmål De koordinerende har skiftevis administrativ dag på dage for rehabiliteringsmøde Sekretæren sender tidspunkter til den koordinerende som har "vagten"ud fra foreløbig vurdering på "morgen formødet" Trin 11: Afvikling af selve mødet Mødet varer mellem min. Timeout kan forekomme. Borger eller rådgiver fremlægger kort sagen Mødeleder fører ordet og de øvrige byder ind. Mødeleder orienterer om teamets indstilling Teamet fastsætter tidsramme for ressourceforløb Trin 12: Efterbehandling og udarbejdelse af indstilling Der udarbejdes skriftlig indstilling uden deltagelse af rådgiver og borger. Det indskrives i indstillingen hvilke rådgivere, der er tilknyttet fra andre fagområder. Alternativt kontaktperson fra den relevante afdeling (se bilag for oversigt over kontaktpersoner på fagområderne). Trin 13: Eventuel eftermøde med borger og sagsbehandler på teamet Når en borger indstilles til ressourceforløb tilbydes borger og rådgiver at komme tilbage på mødet og få indstillingen gennemgået. Hvis der ikke er eftermøde får borgeren udleveret og gennemgået indstillingen af rådgiver umiddelbart efter mødet. Borger får dato for første samtale med fra den gennemgående koordinerende rådgiver. Trin 14: Borger, sagsbehandler og evt. koordinerende fra ressourceforløb mødes til "15 min. møde" efter indstilling er udarbejdet. De koordinerende har skiftevis administrativ dag på dage for rehabiliteringsmødet Den koordinerende deltager i "15 min. mødet", hvis det skønnes, at der er behov for det og den koordinerende ikke har deltaget på rehabiliteringsmødet. // Den 2. februar

11 4.5. Fase 3: Afslutningsfasen Fase 3 afslutningsfasen - indledes med, at der på baggrund af behandlingen i rehabiliteringsteamet træffes en formel afgørelse i sagen. Fasen afsluttes med, at den koordinerende sagsbehandler fra ressourceforløb og mødelederen på rehabiliteringsmødet kan drøfte sagen, hvis der er behov for det. Dette foregår senest to hverdage efter rehabiliteringsmødet. Fasens tre sagsbehandlingstrin er beskrevet i figur 4.5. Figur 4.5. Afslutningsfasens tre sagsbehandlingstrin Trin 15: Afgørelsen Parshøring gennemføres. Afgørelsen træffes af afgivende rådgiver. Der sendes afgørelsesbrev til borger sammen med indstillingen. Indstilling fremsendes til borgerens læge efter samtykke. Trin 16: Sagen overdrages i workbase til den koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende er som udgangspunkt den samme, som var med på rehabiliteringsteammødet/tog "15 min. samtalen" efter mødet. Afgivende rådgiver har ansvaret for at stoppe den tidligere sag og oprette ressourceforløbssag samt tilknytte sagsbehandlere. Trin 17: Den koordinerende sagsbehandler fra Ressourceforløb og mødeleder kan efter behov drøfte sagen Indenfor to hverdage kan den koordinerende fra ressourceforløb og mødeleder mødes for at drøfte sagen Fase 4: Gennemførelses- og opfølgningsfasen Fase 4 gennemførelses- og opfølgningsfasen påbegyndes med igangsættelsen af ressourceforløbet. Ressourceforløbene varer et til fem år og følges op med et koordineringsmøde hvert halve år. Der følges løbende op på indsatsplanen med henblik på at sikre, at de opstillede mål nås, og at det virksomhedsrettede og det tværgående fokus fastholdes. Fasens seks sagsbehandlingstrin er beskrevet i figur 4.6. // Den 2. februar

12 Figur 4.6. Gennemførelses- og opfølgningsfasens seks sagsbehandlingstrin Trin 18. ressourceforløb igangsættes Den koordinerende rådgiver har overtaget sagen De aftalte indsatser igangsættes. Trin 19. Første samtale Den 1. samtale mellem den koordinerende sagsbehandler fra ressourceforløb og borger. Denne samtale arrangeres senest 14 dage efter Rehabiliteringsteammødet. Der orienteres om ressourceforløb og koordineringsmøde. Trin 20: Der indkaldes til og afholdes koordineringsmøde, hvor der udarbejdes indsatsplan Den koordinerende er tovholder - indkalder alle interessenter og sender dagsorden for koordineringsmødet, som afholdes inden 4 uger. Der udarbejdes indsatsplan med SMART mål. Dato for opfølgning aftales på tværs af fagområderne. Interne tilbud prioriteres, og de deltagende er klædt på i forhold til disse. Se bilag om tilbudskatalog. Trin 21. Opfølgning Den koordinerende er tovholder på afholdelse af opfølgende koordineringsmøde. Mødet afholdes ca. ½ år efter første møde. Trin 22. Koordineringsmøde og opfølgning på indsatsplan På et koordineringsmøde følges der op på indsatsplanen og sikres, at alle arbejder efter samme plan. Trin 23: Løbende overvejelser om stop Som led i opfølgningen sker der en løbende overvejelse om borgerens motivation for ressourceforløbet og evt. stop af sag. // Den 2. februar

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Det fremtidige

Læs mere

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 193 Bilag 1 Offentligt 29. JANUAR 2018 7520659 SFS/ATAB Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 1. INDLEDNING

Læs mere

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob:

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Der er fuld gang i evalueringen af FØP-reformen. Dels er der offentliggjort en hovedrapport om evaluering af reglerne om førtidspension

Læs mere

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformens vigtigste sigtelinjer Flere unge skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for førtidspension Borgeren skal medinddrages

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurdere, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne til

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828. Notat. bskps@herning.dk www.herning.

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828. Notat. bskps@herning.dk www.herning. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Ressourceforløb lovgivning og praksis i Herning Kommune På mødet den 19. august 2015 bestilte udvalget en uddybende orientering om ressoruceforløbssager. Nærværende

Læs mere

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Status på Reform om fleksjob og førtidspension Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Arbejdsmarked 9. december 2016 Aktivitetsparate opdeles i 3 indsatsgrupper UngeGuiden:

Læs mere

Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension

Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 167 Offentligt Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension Belyst ud fra lovgivningen og Ankestyrelsens og domstolenes praksis Ankechef Pernille

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt Jobcenter Tårnby Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer,

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013 Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune Aalborg 3. oktober 2013 Agenda Organisering vedr. ressourceforløb Fordeling af sager i rehabiliteringsteam antal ressourceforløb hvor kommer de fra hvilke

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - udviklingsmuligheder

Ankestyrelsens principafgørelse om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - udviklingsmuligheder KEN nr 9705 af 30/06/2015 Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3720-41691 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse 33-15

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb Arbejdsmarked Introduktion til borgere med komplekse problemstillinger Kort om lovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Opfølgning på tværsektoriel rehabiliteringsindsats og organisering af ressourceforløb

Opfølgning på tværsektoriel rehabiliteringsindsats og organisering af ressourceforløb Opfølgning på tværsektoriel rehabiliteringsindsats og organisering af ressourceforløb Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 12 juni 2018 www.ballerup.dk Ressourceforløb jf. Førtidspensions- og Fleksjobreformen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam N O T A T Januar 2018 Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam Indledning STAR har gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016

Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016 Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016 Analyse af ressourceforløb i Køge Kommune Den 19. februar 2016 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden Robert Jacobsen Vej 76A, st-3 2300 København

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Samrådet i dag handler om ressourceforløb særligt om kommunernes arbejde med ressourceforløb og borgernes tilfredshed med indsatsen.

Samrådet i dag handler om ressourceforløb særligt om kommunernes arbejde med ressourceforløb og borgernes tilfredshed med indsatsen. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 517 Offentligt T A L E August 2016 Tale til samråd BY-BÅ vedrørende ressourceforløb (den 23. august 2016) Indledning Samrådet i dag

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension Fremsat den dato/måned/årstal af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Præcisering af regler om ressourceforløb

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

11 konkrete forslag til forbedrede ressourceforløb

11 konkrete forslag til forbedrede ressourceforløb Dato 30. september 2016 HEN + MEB Side 1 af 9 11 konkrete forslag til forbedrede ressourceforløb Formålet med ressourceforløbene er at skabe en helhedsorienteret og koordineret indsats for at bringe borgere

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet

Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Ressourceforløb Reform af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013 Mål: Færre personer på førtidspension Flere personer får tilknytning til arbejdsmarkedet Målgruppen Borgere med større begrænsninger

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende 1 Præsentation: Helga Madsen, fagbevægelsen, rehabilitering Codan, Gigtforeningens rådgivning siden december 2016 rådgivningen 2 socialrådgivere, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, læge, kostvejleder

Læs mere

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag Notat Sagsnr.: 15.2.-P5-1-17 Dato: 14-12-217 Titel: Status Fleksjob og Ledighedsydelse Sagsbehandler: Borgerservice og Beskæftigelse Udvalget Vækst og Erhverv drøftede på møde i juni 217 udfordringer for

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Astrid Aller, MB E-mail: Astrid_Aller@br.kk.dk Kære Astrid Aller 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-68

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Indsatsmodel for Flere skal med 2

Indsatsmodel for Flere skal med 2 Indsatsmodel for Flere skal med 2 Intro Indsatsmodellen i Flere skal med 2 (FSM2) bygger på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe dig i arbejde eller

Læs mere

Processen for sager, der skal behandles i et rehabiliteringsteam

Processen for sager, der skal behandles i et rehabiliteringsteam Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 31 Offentligt 2015 Processen for sager, der skal behandles i et rehabiliteringsteam Sagsbehandlingstrin og sagsbehandlingstider 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Principmeddelelse. J.nr

Principmeddelelse. J.nr Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 305 Offentligt Principmeddelelse J.nr. 19-9956 Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension arbejdsevne fleksjob meget begrænset arbejdsevne

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

For at kunne bruge denne forside, skal du åbne masteren og ændre billedet der: Gå ind i fanen Vis og klik Diasmaster. Her kan du skifte billedet og

For at kunne bruge denne forside, skal du åbne masteren og ændre billedet der: Gå ind i fanen Vis og klik Diasmaster. Her kan du skifte billedet og For at kunne bruge denne forside, skal du åbne masteren og ændre billedet der: Gå ind i fanen Vis og klik Diasmaster. Her kan du skifte billedet og fjerne denne tekst. BORGERE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Rehabiliteringsteamet 4 1.2 Ressourceforløb og den tværfaglige indsats 5 1.3 Evalueringstemaer

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på ressourceforløb. Nedenfor gives en kort status i forhold til historik og udvikling på området. Udvikling i Rebild Kommune Herunder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension 2017/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/01792 Fremsat den

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig.

RESSOURCE FORLØB. hvad er det, og hvad kan det betyde for mig. RESSOURCE FORLØB hvad er det, og hvad kan det betyde for mig www.jobcenter.randers.dk Når Rehabiliteringsteamet indstiller til, at du får et ressourceforløb, starter det med, at du får tilknyttet en koordinerende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 7. marts 2018 Svar til spørgsmål 10 Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder

Læs mere