Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter"

Transkript

1 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den amerikanske whistleblower Edward Snowden. Det var ombudsmandens opfattelse, at de dokumenter, som var omfattet af klagen, kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, om ministerbetjeningsdokumenter. 22. august 2017 Forvaltningsret Endvidere var ombudsmanden enig i med Statsministeriet i, at nogle af dokumenterne indeholdt faktiske oplysninger, der som udgangspunkt skulle udleveres efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., om ekstraheringspligt. Ombudsmanden kunne imidlertid ikke tiltræde ministeriets synspunkt om, at vurderingen af ekstraheringspligten skulle foretages på en anden måde i de dele af dokumenterne, der indeholdt talepunkter, end i de dele af dokumenterne, der indeholdt baggrundsoplysninger. Ombudsmanden henstillede på den baggrund til ministeriet på ny at gennemgå dokumenterne med talepunkter med henblik på at vurdere, om de indeholdt flere oplysninger omfattet af 28, stk. 1, 1. pkt., end først antaget af ministeriet. Desuden knyttede ombudsmanden nogle yderligere bemærkninger til Statsministeriets ekstrahering efter 28, stk. 1, 1. pkt., og nogle bemærkninger til ministeriets anvendelse af 28, stk. 2, nr. 2, hvorefter ekstraheringspligten ikke gælder, hvis oplysningerne fremgår af andre dokumenter, der udleveres i forbindelse med aktindsigten. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at Statsministeriet havde undtaget en række oplysninger herunder oplysninger, der i udgangspunktet var omfattet af ekstraheringspligten efter bl.a. offentlighedslovens 30, nr. 1 (om enkeltpersoners private forhold), og 32, stk. 1 og 2 (om hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv.). (Sag nr. 17/01209)

2 I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til journalisten), efterfulgt af en sagsfremstilling. Journalisten er anonymiseret med betegnelsen A. Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Sagen drejer sig om din anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger i Statsministeriet, der relaterer sig til Edward Snowden. Min undersøgelse angår ti nærmere bestemte akter, som var omfattet af din genoptagelsesanmodning af 20. februar 2017, og som Statsministeriet traf afgørelse om den 6. marts De ni af akterne var journaliseret på sagen med sagsnummer ( NSA og USA s overvågning af europæiske myndigheder og befolkning ifølge Edward Snowden ), og den sidste på sagen med sagsnummer ( USA indberetninger 2013 ). Statsministeriet henholdt sig i sin afgørelse af 6. marts 2017 til ministeriets tidligere afgørelse af 9. februar 2017 for så vidt angår de pågældende dokumenter. Ministeriet fastholdt på den baggrund, at dokumenterne i udgangspunktet kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 2, idet der var tale om dokumenter, der var udvekslet mellem ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning eller bistand. Statsministeriet fandt dog, at der i dokumenterne indgik faktiske oplysninger, som skulle udleveres efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., om ekstrahering, ligesom ministeriet fandt grundlag for at udlevere visse oplysninger efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1. I tillæg til de oplysninger, som var udleveret i forbindelse med ministeriets afgørelse af 9. februar 2017, fandt ministeriet med afgørelsen af 6. marts 2017 grundlag for at udlevere nogle yderligere oplysninger journaliseret på sagen fra akt 89, dokument 2, og akt 90, dokument 1 [rettelig akt 90, dokument 2] efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Statsministeriet fastholdt med afgørelsen endvidere, at en række eventuelt ellers ekstraheringspligtige oplysninger kunne undtages fra aktindsigt efter 2/26

3 bestemmelserne i offentlighedslovens 30, nr. 1, og 32, stk. 1 og 2, om henholdsvis undtagelse af oplysninger om enkeltpersoners private forhold og undtagelse af oplysninger af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv. Endvidere fastholdt ministeriet, at der i en enkelt akt på sagen akt nr. 24 var grundlag for at undtage oplysninger efter offentlighedslovens 35 om oplysninger omfattet af særlige bestemmelser om tavshedspligt. Ministeriet henviste til, at de pågældende oplysninger efter ministeriets opfattelse var omfattet af tavshedspligten i 4 i lov om Det Udenrigspolitiske Nævn. Statsministeriet fandt efter at have genovervejet spørgsmålet om eventuelt at udlevere yderligere oplysninger som led i meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, stk. 1, ikke grundlag for at meddele dig aktindsigt i videre omfang. 2. Statsministeriets anvendelse af offentlighedslovens 24 ministerbetjening 2.1. Offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2 (lov nr. 606 af 12. juni 2013) lyder således: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) ( ) 2) Forskellige ministerier. Af forarbejderne til 24, stk. 1 (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, Folketinget , de specielle bemærkninger til 24) fremgår, at bestemmelsen har til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Det fremgår videre, at det afgørende for, om et dokument eller en oplysning udveksles som led i ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. I tilfælde, hvor der ikke foreligger en egentlig bestilling fra ministeren (eller ministersekretariatet på ministerens vegne), vil der ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand mv., kunne lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i 3/26

4 øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor. Det understreges i den forbindelse, at bestemmelsen finder anvendelse, når dokumenter og oplysninger udveksles i forbindelse med det, der betegnes den politiske ministerbetjening. Som eksempler på de typer af interne dokumenter og oplysninger, der omfattes af bestemmelsens anvendelsesområde, nævnes i forarbejderne udkast til talepapir og beredskabstalepunkter, udkast til pressemeddelelser, notater, redegørelser, vurderinger og handlingsplaner mv I afgørelsen af 6. marts 2017 har Statsministeriet anført, at alle dokumenter, som er omfattet af din genoptagelsesanmodning, blev undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, idet der er tale om dokumenter, som er udvekslet mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at statsministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Statsministeriet har i udtalelsen til mig nærmere anført, at der er tale om e- mailkorrespondance, som vedrører iværksættelse af høring eller anmodning om bidrag til brug for beredskaber, talepunkter og baggrundsoplysninger samt fremsendelse af bemærkninger mv. Endvidere har ministeriet i udtalelsen til mig tilkendegivet, at et enkelt af dokumenterne er undtaget på et andet grundlag end 24. Det fremgår ikke, efter hvilken bestemmelse det pågældende dokument så er undtaget Jeg har gennemgået dokumenterne journaliseret på de ti akter, der er omfattet af din genoptagelsesanmodning. På baggrund af min gennemgang og ud fra det, der fremgår af Statsministeriets dokument benævnt bemærkningsark, som var vedlagt afgørelsen af 9. februar 2017 lægger jeg til grund, at alle dokumenter er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, om ministerbetjeningsdokumenter, således som oplyst i ministeriets afgørelse af 6. marts Det gælder uanset det, som er anført i udtalelsen om, at et enkelt dokument er undtaget på andet grundlag end 24. Som anført af Statsministeriet omfatter dokumenterne s, hvor der anmodes om og fremsendes (bidrag til) talepunkter og (presse)beredskaber og udveksles bemærkninger mv. om Edward Snowden-sagen. Dokumenterne er udvekslet mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet i perioden fra juni 2013, hvor oplysningerne om påstået 4/26

5 amerikansk overvågning af borgere og institutioner mv. kom frem i offentligheden. Efter min gennemgang af dokumenterne kan jeg ikke kritisere, at Statsministeriet fandt, at der i den foreliggende sammenhæng var konkret grund til at antage, at statsministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med håndteringen af sagen. Jeg kan derfor ikke kritisere, at ministeriet har fundet, at dokumenterne i udgangspunktet kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr Statsministeriets anvendelse af offentlighedslovens 28 ekstrahering 3.1. Offentlighedslovens 28 har følgende ordlyd: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag, jf. 28, stk. 1, 1. pkt., er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven. Følgende fremgår bl.a. af de specielle bemærkninger til 28 (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, Folketinget ): Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning pas- 5/26

6 serer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. Bedømmelsen af, om en oplysning om en sags faktiske grundlag er af relevans for sagen, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Den nævnte relevansvurdering skal foretages i forhold til det tidspunkt, hvor aktindsigten begæres, men som nævnt skal ikke blot oplysninger, som en myndighed har lagt til grund, men også oplysninger, der taler imod myndighedens beslutning, ekstraheres. Bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, fastslår, at myndighederne m.v. ikke er forpligtede til at foretage ekstrahering efter stk. 1, hvis de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten. Denne adgang til at undlade at foretage ekstrahering følger allerede af gældende ret, og bestemmelsen er således udtryk for en lovfæstelse af denne retstilstand. Se endvidere Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 476 ff. Jeg henviser særligt til s. 477, hvor det er anført, at ekstraheringspligten vedrørende oplysninger om en sags faktiske grundlag efter bestemmelsens ordlyd gælder for alle typer af dokumenter, der kan undtages fra aktindsigt efter dokumentundtagelsesbestemmelserne i 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Ekstrahering kan undlades, hvis de pågældende ellers ekstraheringspligtige oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. 6/26

7 Det er i den forbindelse en betingelse, at det fremgår af afgørelsen, at de undtagne dokumenter indeholder ekstraheringspligtige oplysninger, men at disse med henvisning til 28, stk. 2, nr. 2, ikke udleveres. Jeg henviser bl.a. til min udtalelse af 16. august 2016 i sag nr. 16/01669 (offentliggjort på Det er Statsministeriets opfattelse, at nogle af de dokumenter, som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, indeholder faktiske oplysninger, der som udgangspunkt skal udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Statsministeriet har i afgørelsen af 6. marts 2017 henvist til det særskilte dokument, som fulgte med ministeriets afgørelse af 9. februar 2017, hvori de oplysninger, som ministeriet mente sig forpligtet til at udlevere efter 28, stk. 1, 1. pkt. eller som ministeriet valgte at udlevere efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1 var samlet. Ministeriet bemærkede i tilknytning hertil, at ministeriet som angivet i dokumentet bemærkningsark (som ligeledes fulgte med afgørelsen af 9. februar 2017) havde undladt at ekstrahere oplysninger, i det omfang de fremgik af andre dokumenter, der blev udleveret i forbindelse med aktindsigten, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. Ministeriet vurderede, at der indgik flere ekstraheringspligtige oplysninger end antaget i ministeriets afgørelse af 9. februar 2017 i de akter, der var omfattet af genoptagelsesanmodningen. Med afgørelsen af 6. marts 2017 gav ministeriet dig derfor aktindsigt i enkelte yderligere afsnit i akt 89, dokument 2, og akt 90, dokument 1 [rettelig akt 90, dokument 2]. Ministeriet bemærkede dernæst, at det efter ministeriets opfattelse ville have været mest rigtigt, hvis ministeriet i bemærkningsarket havde anført, at de ekstraheringspligtige oplysninger, der indgik i akt 5, dokument 2 som i medfør af bestemmelsen i 28, stk. 2, nr. 2, ikke blev udleveret til dig tillige var ekstraheret fra akt 14, dokument 2 (udover fra akt 26, dokument 2). Det var videre ministeriets opfattelse, at det burde være fremgået af bemærkningsarket, at de ekstraheringspligtige oplysninger i akt 6, dokument 2, var ekstraheret fra akt 14, dokument 2, og akt 26, dokument 2. Endelig mente ministeriet, at det havde været mest rigtigt at anføre, at en del af akt 58 svarede til en del af akt 35 (og ikke hele akten). I udtalelsen til mig har Statsministeriet i tillæg hertil bemærket, at ministeriet i tilknytning til omtalen af akt 16, dokument 1, i bemærkningsarket burde have henvist til akt 14, dokument 2, jf. 28, stk. 2, nr. 2. 7/26

8 Statsministeriet har i udtalelsen til mig endvidere bemærket, at det for så vidt angår oplysningerne i de dokumenter, der indeholder talepunkter, er ministeriets opfattelse, at oplysningerne ikke er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Ministeriet begrunder dette med, at talepunkterne efter ministeriets vurdering alene indeholder politisk eller strategisk rådgivning om, hvilke tilkendegivelser af oplysninger, standpunkter og vurderinger statsministeren i en given anledning vil kunne videregive. Derimod finder ministeriet, at visse baggrundsafsnit i de pågældende dokumenter indeholder oplysninger, der som udgangspunkt er omfattet af ekstraheringspligten Jeg forstår det anførte således, at Statsministeriet ved vurderingen af, om dokumenterne med talepunkter indeholder oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., har foretaget vurderingen på en anden måde end i forhold til de dele af dokumenterne, der indeholder baggrundsoplysninger. For de dele af dokumenterne, der indeholder baggrundsoplysninger, er det således vurderet, om de indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag af relevans for sagen der dermed som udgangspunkt er ekstraheringspligtige efter 28, stk. 1, 1. pkt. mens der ikke er foretaget en tilsvarende vurdering af de dele af dokumenterne, der indeholder talepunkter. Efter min gennemgang af dokumenterne forstår jeg det også sådan, at indholdet af oplysningerne ikke har været fuldt ud afgørende for denne vurdering, og at oplysninger med stort set samme indhold efter ministeriets opfattelse kan være omfattet af ekstraheringspligten i de dele af dokumentet, der indeholder baggrundsoplysninger, men ikke i de dele, der indeholder talepunkter. Jeg kan ikke tilslutte mig Statsministeriets synspunkt. Efter min opfattelse er der således ikke i offentlighedslovens ordlyd og forarbejder belæg for en sondring som den, ministeriet har anlagt. Loven fører efter min opfattelse til, at det afgørende er karakteren af de pågældende oplysninger og ikke, om de i formen har karakter af f.eks. talepunkter eller baggrundsoplysninger. Jeg henviser i den forbindelse også til, at offentlighedslovens 28, stk. 1, netop gælder for bl.a. ministerbetjeningsdokumenter efter lovens 24, stk. 1, og herunder som anført i bestemmelsens forarbejder for talepapirer og beredskabstalepunkter mv. Det synspunkt, som Statsministeriet har anført, ville indebære en meget væsentlig praktisk og principiel indskrænkning af denne ordning. Jeg har derfor henstillet til Statsministeriet på ny at gennemgå de dokumenter, der indeholder talepunkter, med henblik på en vurdering af, om der er inde- 8/26

9 holdt yderligere oplysninger, som er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Det drejer sig om akt 5, dokument 2, akt 6, dokument 2, akt 43, dokument 2, akt 89, dokument 2, og akt 90, dokument 2, på sag Efter min gennemgang af de undtagne dokumenter har jeg i øvrigt følgende bemærkninger til Statsministeriets ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt.: Jeg er enig med Statsministeriet i, at ministeriet i forbindelse med afgørelsen af 9. februar 2017 i det medfølgende bemærkningsark burde have tilkendegivet, at der indgik ekstraheringspligtige oplysninger i akt 89, dokument 2, og udleveret disse. Jeg har noteret mig, at oplysningerne blev udleveret sammen med ministeriets afgørelse af 6. marts Se i øvrigt umiddelbart ovenfor om akt 89, dokument 2. Det er endvidere min opfattelse, at ministeriet ligeledes burde have tilkendegivet, at akt 16, dokument 1, indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger, jf. 28, stk. 1, 1. pkt. Dette er hverken anført i ministeriets afgørelser eller i ministeriets udtalelse til mig, men er forudsat i udtalelsen, idet ministeriet her har bemærket, at ministeriet i bemærkningsarket burde have anført, at de ekstraheringspligtige oplysninger i dokumentet var udleveret fra akt 14, dokument 2, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. Jeg henviser til pkt. 3.5 nedenfor. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse, men foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Endelig er det min opfattelse, at der i akt 35, dokument 1 og 2 ( US-henvendelse ), på sagen findes ekstraheringspligtige oplysninger, jf. 28, stk. 1, 1. pkt. I forhold til dokumenterne på sag har jeg dog forstået det således, at det også er Statsministeriets vurdering, at der indgår ekstraheringspligtige oplysninger i dokumenterne, idet ministeriet ved siden af henvisningen til 24, stk. 1, om ministerbetjeningsdokumenter også har henvist til bestemmelserne i offentlighedslovens 30, nr. 1, 32, stk. 1, og 32, stk. 2, om undtagelse af visse typer oplysninger fra aktindsigt. Ministeriet burde imidlertid udtrykkeligt have henvist til offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., i forhold til disse dokumenter, sådan som det også er sket i forhold til de andre dokumenter, som efter ministeriets opfattelse indeholder oplysninger omfattet af bestemmelsen. 9/26

10 3.5. Statsministeriet har som anført undladt at udlevere en række af de oplysninger, som ministeriet har anset for ekstraheringspligtige, med henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. Det fremgår af bestemmelsen, at ekstraheringspligten ikke gælder, hvis de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten. I dokumentet bemærkningsark, som fulgte med afgørelsen af 9. februar 2017, har ministeriet i tilknytning til hvert enkelt dokument anført, om der indgår ekstraheringspligtige oplysninger, og om oplysningerne er udleveret, eller dette i medfør af bestemmelsen i 28, stk. 2, nr. 2, ikke er sket. Jeg er enig med ministeriet i, at ministeriet i bemærkningsarket burde have anført, at de ekstraheringspligtige oplysninger, der indgår i akt 16, dokument 1, i medfør af 28, stk. 2, nr. 2, ikke blev udleveret. Se pkt. 3.4 om den manglende henvisning til 28, stk. 1, 1. pkt. Det er endvidere min opfattelse, at ministeriet burde have oplyst, at de ekstraheringspligtige oplysninger, der indgår i akt 6, dokument 2, ikke blev udleveret, jf. 28, stk. 2, nr. 2. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at ministeriet i afgørelsen af 6. marts 2017 har bemærket, at det efter ministeriets opfattelse ville have været mest rigtigt at anføre, at de ekstraheringspligtige oplysninger i dokumentet var ekstraheret fra akt 14, dokument 2, og akt 26, dokument 2. Det er jeg enig i. Jeg kan efter min gennemgang af sagen ikke i øvrigt kritisere ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr Statsministeriets anvendelse af offentlighedslovens 30, nr Af offentlighedslovens 30, nr. 1, fremgår følgende: 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold ( ) Følgende fremgår bl.a. af de specielle bemærkninger til bestemmelsen (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, Folketinget ): Bestemmelsen, der er enslydende med den gældende lovs 12, stk. 1, undtager oplysninger om privatlivets forhold og erhvervsmæssige forhold fra retten til aktindsigt. Bestemmelsen er begrundet i hensynet til privatlivets fred og private erhvervsinteresser m.v. Der henvises om denne be- 10/26

11 stemmelse generelt til pkt , jf. pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Efter nr. 1 omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Ved vurderingen af, hvilke oplysninger der kan anses for at vedrøre private forhold, må der som efter den gældende lov tages udgangspunkt i, om oplysningerne er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Det er således ikke enhver konkret oplysning om enkeltpersoners forhold, der kan tilbageholdes med hjemmel i bestemmelsen. Ved vurderingen af, om en oplysning kan undtages fra aktindsigt efter nr. 1, er det dermed afgørende, om oplysningen ud fra en generel betragtning efter sin karakter vedrører oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Det er derimod ikke en betingelse for at undtage oplysninger, at hemmeligholdelse i det konkrete tilfælde er af betydning for den person, oplysningerne angår. Omfattet af nr. 1 er særligt følsomme oplysninger, såsom oplysninger om race og religion, oplysninger om strafbare forhold, helbredsforhold og lignende. Endvidere er mindre følsomme oplysninger omfattet, f.eks. oplysninger om CPR-numre, beskyttede adresser i folkeregisteret, beskyttede telefonnumre og oplysninger om eksamenskarakterer. Bestemmelsen omfatter også oplysninger, der afspejler, at en person har været indstillet til Kongehuset til en orden, som den pågældende imidlertid ikke fik. Om den nærmere rækkevidde af nr. 1 henvises i øvrigt til beskrivelsen af gældende ret i betænkningens kapitel 17, pkt. 2 (side 643 ff.) og pkt. 5.2 (side 700 ff.), hvor kommissionens overvejelser er gengivet. Bestemmelsens anvendelsesområde er også beskrevet i betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 643 ff. (særligt s. 647 ff.), hvor gældende ret vedrørende den tilsvarende bestemmelse i den tidligere offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1 (som er videreført med den gældende lov) er omtalt. I den forbindelse er bl.a. anført følgende: Det er ikke kun konkrete oplysninger i en sags dokumenter, der kan undtages fra aktindsigt efter 12, stk. 1, nr. 1. Efter omstændighederne vil også den blotte oplysning om, at en sag vedrørende en enkeltpersons 11/26

12 forhold er eller har været under behandling af en forvaltningsmyndighed, kunne undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 1. En sådan adgang til at undtage oplysningen om en sags eksistens må antages at gælde i forhold til f.eks. oplysninger om, at en navngiven person har givet ansøgning om adoption, underholdsbidrag, sociale ydelser, svangerskabsafbrydelser og lignende, jf. Justitsministeriets udtalelse i FOB 1975, side 107 og Vogter, side 219 f. Se endvidere om bestemmelsen Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 507 ff Statsministeriet har undtaget enkelte ellers ekstraheringspligtige oplysninger fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 1. Det drejer sig ifølge bemærkningsarket om oplysninger i akt 5, dokument 2, og akt 6, dokument 2, på sagen samt akt 35, dokument 1, på sagen I forhold til sidstnævnte dokument har jeg som nævnt under pkt. 3.5 lagt til grund, at ministeriet er enig i, at de pågældende oplysninger i udgangspunktet er omfattet af ekstraheringspligten, jf. 28, stk. 1, 1. pkt., uanset at dette ikke er udtrykkeligt anført i afgørelsen Efter min gennemgang af de undtagne oplysninger og i lyset af det, som ministeriet har anført i fortrolighed i sin udtalelse til mig har jeg ikke grundlag for at kritisere ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 30, nr Statsministeriets anvendelse af offentlighedslovens Offentlighedslovens 32 lyder således: 32. Retten til aktindsigt kan af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer, begrænses, i det omfang fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser el.lign. Stk. 2. Retten til aktindsigt kan herudover begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer. I de specielle bemærkninger til 32 (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, Folketinget ) er der anført følgende: 12/26

13 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 viderefører den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 2, idet det dog i stk. 1 er præciseret, at retten til aktindsigt af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer kan begrænses i det omfang, fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser eller lignende. Der henvises til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Hermed er det præciseret, at kravet efter den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 2, om, at der i det enkelte tilfælde efter en konkret vurdering skal påvises en nærliggende risiko for, at udenrigspolitiske interesser m.v. vil lide skade, ikke skal finde anvendelse i forhold til de tilfælde, der er omfattet af stk. 1. Retten til aktindsigt kan således i almindelighed begrænses, fordi der foreligger en forpligtelse af folkeretlig karakter m.v. til at hemmeligholde oplysningerne eller dokumenterne, idet et brud på en sådan forpligtelse generelt må antages at skade Danmarks forhold til internationale organisationer m.v. Bestemmelsen indebærer for det andet, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, fortrolighed følger af folkeretlige forpligtelser eller lignende. Herved sigtes til de tilfælde, hvor det følger af traktatbestemmelser, folkeretlige retssædvaner eller fast international praksis, at Danmark er forpligtet til at hemmeligholde oplysninger og dokumenter. Endvidere sigtes der til de tilfælde, hvor et andet land eller en international organisation har en berettiget forventning om, at oplysningerne ikke offentliggøres. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis det pågældende land eller internationale organ i forbindelse med fremsendelsen af dokumenterne skriftligt eller mundtligt tilkendegiver, at man forventer, at Danmark ikke offentliggør oplysningerne i dokumentet. Det er dog en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at forvaltningsmyndighederne i det enkelte tilfælde oplyser, dels om der gælder en folkeretlig forpligtelse eller praksis m.v., der indebærer, at oplysninger ikke kan offentliggøres, dels om de foreliggende oplysninger er omfattet af forpligtelsen. Endvidere er det en forudsætning for at anvende bestemmelsen, at oplysningerne ikke er gjort offentligt tilgængelige af den pågældende internationale organisation eller det pågældende fremmede land, eller at oplysningerne ikke i øvrigt er tilgængelige hos organisationen eller det andet land ved brug af almindelige regler om aktindsigt. 13/26

14 Henset til den stigende åbenhed om internationale forhold, bør en forvaltningsmyndighed, medmindre det er åbenbart, at oplysningerne kan udleveres eller nægtes udleveret, i almindelighed indhente en udtalelse fra vedkommende internationale organisation eller fremmede land med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne kan udleveres. En forvaltningsmyndighed kan således ikke meddele afslag på en anmodning om aktindsigt med henvisning til, at myndigheden ikke har kendskab til, hvorvidt de omhandlede dokumenter er tilgængelige i vedkommende internationale organisation eller fremmede land. Der kan om bestemmelsen i stk. 1 henvises til betænkningens kapitel 17, pkt og pkt (side 710 ff.). Efter bestemmelsen i stk. 2 kan retten til aktindsigt udover de i stk. 1 nævnte tilfælde begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer. Denne bestemmelse er identisk med bestemmelsen i den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 2, og det er fortsat en betingelse for at undtage oplysninger efter bestemmelsen, at der er en nærliggende fare for, at rigets udenrigspolitiske interesser m.v. vil lide skade. Endvidere omfatter bestemmelsen oplysninger og dokumenter, der vedrører den interne danske forberedelse af forhandlinger med andre lande og i internationale organisationer, f.eks. instruktioner til de danske forhandlere i forbindelse med forslag til regler, indberetninger fra de danske repræsentationer og notater m.v., der sendes til Europaudvalget til brug for lukkede møder i udvalget. Det er i modsætning til bestemmelsen i stk. 1 en betingelse for at undtage oplysninger efter stk. 2, at der er en nærliggende fare for, at rigets udenrigspolitiske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer, vil lide skade. Jeg henviser også til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 544 ff Statsministeriet har i de ekstraheringspligtige oplysninger undtaget visse oplysninger fra aktindsigt efter henholdsvis 32, stk. 1, og 32, stk. 2. Det drejer sig om oplysninger i akt 5, dokument 2, og akt 6, dokument 2, på sagen samt oplysninger i akt 35, dokument 1, på sagen /26

15 Ministeriet har om anvendelsen af 32, stk. 1, bemærket, at der i medfør af bestemmelsen er undtaget oplysninger udvekslet som led i et diplomatisk samarbejde med forbehold om diskretion under en stiltiende indbyrdes anerkendt og efterlevet kutyme. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om indholdet af bilaterale møder eller samtaler med repræsentanter fra andre lande. Om undtagelsen af oplysninger efter 32, stk. 2, har ministeriet bemærket, at ministeriet efter en konkret vurdering har fundet, at der vil være nærliggende fare for, at Danmarks udenrigspolitiske interesser vil lide skade, hvis de pågældende oplysninger kommer til offentlighedens kendskab. Statsministeriet har i udtalelsen til mig nærmere redegjort for, hvilke konkrete oplysninger der bl.a. er tale om, og i tilknytning hertil, hvilke beskyttelseshensyn der er inddraget i grundlaget for afgørelsen. Ministeriet har ikke i øvrigt hverken i afgørelsen eller i udtalelsen til mig fuldt ud angivet specifikt, hvilke oplysninger der er undtaget efter 32, stk. 1, og hvilke der er undtaget efter 32, stk Ifølge forarbejderne til offentlighedslovens 32, stk. 1, kan retten til aktindsigt i almindelighed begrænses efter bestemmelsen, hvis der foreligger en forpligtelse af folkeretlig karakter mv. til at hemmeligholde oplysningerne eller dokumenterne, idet et brud på en sådan forpligtelse generelt må antages at skade Danmarks forhold til internationale organisationer mv. Der tænkes her bl.a. på tilfælde, hvor et andet land har en berettiget forventning om, at oplysningerne ikke offentliggøres. Det er ifølge forarbejderne en forudsætning for at anvende bestemmelsen i 32, stk. 1, at forvaltningsmyndigheden i det enkelte tilfælde oplyser, at der gælder en folkeretlig forpligtelse eller praksis mv., der indebærer, at oplysninger ikke kan offentliggøres, og at de foreliggende oplysninger er omfattet af forpligtelsen. Det er også en forudsætning, at oplysningerne ikke er gjort offentligt tilgængelige af det pågældende fremmede land, eller at oplysningerne ikke i øvrigt er tilgængelige i det andet land ved brug af almindelige regler om aktindsigt. Medmindre det er åbenbart, at oplysningerne kan udleveres eller nægtes udleveret, bør myndigheden ifølge forarbejderne i almindelighed indhente en udtalelse fra det fremmede land med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne kan udleveres. 15/26

16 Folketingets Ombudsmand har i flere tidligere sager efter offentlighedsloven (herunder også den gældende offentlighedslov, jf. min sag nr , som er offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside) anerkendt, at tavshedspligt kan følge af folkeretlige sædvaner eller kutymer. Jeg har også anerkendt, at der efter offentlighedslovens 32, stk. 1, efter omstændighederne kan foreligge en berettiget forventning om hemmeligholdelse, uden at der i forbindelse med fremsendelse af dokumenter eller afgivelse af oplysninger foreligger en egentlig tilkendegivelse af, at de danske myndigheder ikke bør offentliggøre dokumenterne eller oplysningerne. Offentlighedslovens 32, stk. 2, omfatter de tilfælde, hvor fortrolighed ikke følger af folkeretlige forpligtelser mv., men hvor væsentlige hensyn til udenrigspolitiske interesser mv. gør det nødvendigt at undtage oplysningerne. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor en udlevering af oplysningerne vurderes at kunne skade forholdet herunder samarbejdsrelationerne mellem Danmark og et andet land eller en international organisation. Det er en betingelse, at der i det enkelte tilfælde er foretaget en konkret vurdering af skaderisikoen ved en udlevering af oplysningerne. Efter en gennemgang af de oplysninger, som er undtaget i medfør af enten 32, stk. 1, eller 32, stk. 2 og i lyset af de oplysninger, som Statsministeriet har afgivet i fortrolighed i udtalelsen til mig har jeg ikke grundlag for at kritisere Statsministeriets anvendelse af bestemmelserne. Jeg går i den forbindelse ud fra, at de undtagne oplysninger ikke er offentligt kendt. 6. Statsministeriets anvendelse af offentlighedslovens 35 Det fremgår af Statsministeriets afgørelser af 9. februar og 6. marts 2017 sammenholdt med bemærkningsarket, der fulgte med afgørelsen af 9. februar 2017 at ministeriet i akt 24, dokument 2, har undtaget oplysninger i medfør af bestemmelsen i offentlighedslovens 35. Det følger af bestemmelsen, at retten til aktindsigt er begrænset af særlige tavshedspligtbestemmelser, der er fastsat i anden lovgivning eller administrative forskrifter. Ministeriet har henvist til, at de pågældende oplysninger er omfattet af tavshedspligten i 4 i lov om Det Udenrigspolitiske Nævn og dermed undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 35. Ministeriets opfattelse kan ikke give mig anledning til bemærkninger. 16/26

17 Jeg bemærker i øvrigt, at jeg som anført i pkt. 2.3 er enig med ministeriet i, at dokumentet også kunne undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1, om ministerbetjeningsdokumenter. 7. Meroffentlighed 7.1. Offentlighedslovens 14, stk. 1, om meroffentlighed lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Af forarbejderne til bestemmelsen (jf. forslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, Folketingstidende , lovforslagets specielle bemærkninger vedrørende 14) fremgår det bl.a., at der ved vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således tages hensyn til på den ene side den aktindsigtssøgendes interesse i at få aktindsigt og på den anden side den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse. Videre fremgår, at afvejningen i de tilfælde, hvor der er tale om at undtage oplysninger fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30-33, almindeligvis vil føre til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Det skyldes, at disse oplysninger i almindelighed vil være underlagt tavshedspligt efter forvaltningslovens Det fremgår af Statsministeriets afgørelse af 6. marts 2017, at Statsministeriet i forhold til afgørelsen af 9. februar 2017 genovervejede spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at meddele dig aktindsigt i videre omfang efter princippet om meroffentlighed, men at det af de grunde, som var anført i Statsministeriets afgørelse af 9. februar 2017 fortsat var Statsministeriets opfattelse, at der ikke var grundlag for at give meroffentlighed i videre omfang. Af afgørelsen af 9. februar 2017 fremgik det, at Statsministeriet havde overvejet, om der var grundlag for at udlevere de undtagne oplysninger efter princippet om meroffentlighed, men fundet, at dette ikke var tilfældet. Ministeriet havde i den forbindelse foretaget en afvejning mellem på den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag reglerne i 23, stk. 1, nr. 1, 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 2, 30, nr. 1, 31, 32, stk. 1 og 2, samt 35, og på 17/26

18 den anden side den interesse, som du som journalist må antages at have i, at anmodningen imødekommes. For så vidt angår de dokumenter, der indeholder talepunkter, finder jeg på baggrund af henstillingen om genoptagelse med henblik på en ny vurdering af, hvilke oplysninger du i medfør af ekstraheringspligten har ret til at få udleveret jf. pkt. 3.3 ikke anledning til at tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed. For så vidt angår de øvrige dokumenter har jeg ikke grundlag for at kritisere Statsministeriets vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed. Jeg har bedt Statsministeriet om at underrette mig om resultatet af ministeriets nye vurdering af sagen. Jeg foretager mig herudover ikke mere i sagen. Statsministeriet orienterede mig ved af 6. september 2017 om den nye afgørelse, som ministeriet samme dag havde truffet i sagen. Af afgørelsen fremgik, at ministeriet havde taget min udtalelse til efterretning og havde foretaget en ny gennemgang af dokumenterne, der indeholdt talepunkter, med henblik på en vurdering af, om de indeholdt yderligere ekstraheringspligtige oplysninger, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Statsministeriet fandt, at samtlige de pågældende dokumenter indeholdt oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, og som derfor skulle udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Disse oplysninger blev derfor udleveret til journalisten. Ved brev af 10. september 2017 meddelte jeg Statsministeriet, at jeg ikke foretog mig mere i sagen. 18/26

19 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Den 5. august 2016 meddelte Statsministeriet dig aktindsigt i aktlister vedrørende dokumenter, der relaterer sig til Edward Snowden. Du bad ved af 9. august 2016 i fortsættelse heraf om aktindsigt i en række dokumenter, som fremgik af de tilsendte aktlister. Statsministeriet traf afgørelse i sagen den 9. februar 2017 og meddelte dig delvis aktindsigt. Ministeriet vedlagde de dokumenter og oplysninger, som der blev givet aktindsigt i, samt et særskilt dokument med oplysninger, der blev udleveret i medfør af ekstraheringspligten i offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., eller som led i meroffentlighed efter lovens 14, stk. 1. Endvidere vedlagde ministeriet et dokument benævnt bemærkningsark, hvori det var angivet, efter hvilke bestemmelser i offentlighedsloven dokumenter og oplysninger var undtaget fra aktindsigt. I af 20. februar 2017 skrev du således til Statsministeriet: Vedr. Statsministeriets behandling af min anmodning om aktindsigt i Edward Snowden. Sagsnr Jeg ønsker hermed at klage over undtagelse af oplysninger i følgende akter og med henblik på at få prøvet sagen mod Ombudsmanden. Sagsnummer: Akt Nr. 5 Akt Nr. 6 Akt Nr. 16 Akt Nr. 24 Akt Nr. 43 Akt Nr. 58 Akt Nr. 60 Akt Nr. 89 Akt Nr. 90 Sagsnummer Akt Nr. 35 Statsministeriet besvarede din henvendelse den 6. marts Ministeriet skrev bl.a. således: 19/26

20 BILAG SAGSFREMSTILLING Du har telefonisk den 20. februar 2017 præciseret, at der er tale om en anmodning om genoptagelse af den trufne afgørelse for så vidt angår de 10 nævnte akter. Statsministeriet har endvidere lagt til grund, at de ni akter vedrører sagsnummer Statsministeriet skal efter at have gennemgået sagens materiale og din henvendelse bemærke følgende: Efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 2, er der som udgangspunkt ikke adgang til aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. De dokumenter, som er omfattet af din genoptagelsesanmodning, undtog Statsministeriet ved afgørelse af 9. februar 2017 fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 2, idet der er tale om dokumenter, der er udvekslet mellem ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det drejer sig om korrespondance, talepunkter, beredskaber mv., der er udvekslet mellem Statsministeriet og Udenrigsministeriet, Justitsministeriet eller Forsvarsministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at statsministeren havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Der henvises til bemærkningsarket, som var vedlagt Statsministeriets afgørelse af 9. februar Som nævnt i Statsministeriets afgørelse af 9. februar 2017 indeholder nogle af de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 2, faktiske oplysninger, der som udgangspunkt skal udleveres i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., om den såkaldte ekstraheringspligt. Der henvises til det særskilte dokument med udlevering af ekstraheringspligtige oplysninger samt oplysninger der udleveres som led i meroffentlighed, som var vedlagt Statsministeriets afgørelse af 9. februar Statsministeriet undlod dog at ekstrahere oplysninger, i det omfang oplysningerne fremgår af de øvrige udleverede dokumenter, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. Det fremgik endvidere af bemærkningsarket, om der i et givent dokument er undladt at ekstrahere oplysninger i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. Statsministeriet er efter en fornyet gennemgang af de nævnte akter blevet opmærksom på følgende oplysninger fra akt 89, dokument 2 (sagsnummer ), som også burde have været ekstraheret i forbindelse med Statsministeriets afgørelse af 9. februar 2017: 20/26

21 BILAG SAGSFREMSTILLING Metadata er data om data, og angiver oplysninger om en given kommunikation, men ikke selve indholdet af en kommunikation. Ved en telefonsamtale er metadata oplysninger om, fx hvilke telefonnumre der har talt sammen, på hvilket tidspunkt de talte sammen og hvor længe. Hvorimod indholdet af samtalen ikke er metadata. I Statsministeriets afgørelse af 9. februar 2017 blev en række oplysninger fra bemærkningerne til FE-lovforslaget ekstraheret, jf. akt 90, dokument 1 (sagsnummer ). Statsministeriet er i forbindelse med den fornyede gennemgang af akten blevet opmærksom på, at yderligere to afsnit fra dokumentet vedrørende bemærkningerne til FE-lovforslaget ved en fejl ikke blev ekstraheret. Der henvises til vedlagte bilag, hvor samtlige ekstraheringspligtige oplysninger i akt 90, dokument 1, fremgår. Statsministeriet undtog i de nævnte dokumenter endvidere en række eventuelt ellers ekstraheringspligtige oplysninger fra aktindsigt. Statsministeriet undtog bl.a. oplysninger i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Desuden undtog Statsministeriet oplysninger i medfør af offentlighedslovens 32, stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer, i det omfang fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser eller lignende. Statsministeriet lagde i den forbindelse vægt på, at de pågældende oplysninger er udvekslet som led i et diplomatisk samarbejde med forbehold om diskretion under en stiltiende indbyrdes anerkendt og efterlevet kutyme. Statsministeriet undtog endvidere oplysninger fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 32, stk. 2, hvorefter retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv., herunder forholdet til andre lande eller internationale institutioner. Statsministeriet fandt efter en konkret vurdering det nødvendigt at undtage oplysninger i medfør af 32, stk. 2, og ministeriet lagde i den forbindelse vægt på, at der er en nærliggende fare for, at Danmarks udenrigspolitiske interesser vil lide skade, hvis de undtagne oplysninger kommer til offentlighedens kendskab. Statsministeriet undtog endelig efter en konkret vurdering oplysninger i medfør af offentlighedslovens 35, hvorefter pligten til at meddele indsigt i oplysninger er begrænset af særlige bestemmelser fastsat ved lov eller 21/26

22 BILAG SAGSFREMSTILLING med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv. De undtagne oplysninger er efter Statsministeriets opfattelse omfattet af tavshedspligten i 4 i lov om Det Udenrigspolitiske Nævn. Det fremgår af bemærkningsarket, som var vedlagt som bilag til Statsministeriets afgørelse af 9. februar 2017, om der i et givent dokument er undtaget oplysninger i medfør af 30, nr. 1, 32, stk. 1 eller 2, og 35. Statsministeriet skal i forhold til bemærkningsarket nu oplyse, at det havde været mest rigtigt at anføre, at ekstraheringspligtige oplysninger i akt 5, dok. 2, tillige var ekstraheret fra akt 14, dok. 2, jf. 28, stk. 2, nr. 2, at ekstraheringspligtige oplysninger i akt 6, dok. 2, var ekstraheret fra akt 14, dok. 2, og akt 26, dok. 2, samt at en del af akt 58 alene svarede til en del af akt 35, dok Endelig har Statsministeriet i anledning af din henvendelse genovervejet spørgsmålet om, hvorvidt der er grundlag for at meddele dig aktindsigt i videre omfang efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1. Af de grunde, som er anført i Statsministeriets afgørelse af 9. februar 2017, er det imidlertid fortsat Statsministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for at give meroffentlighed i videre omfang. Statsministeriet kan i øvrigt henholde sig til Statsministeriets afgørelse af 9. februar I en af 7. marts 2017 klagede du til mig over Statsministeriets afgørelse. Ved brev af 16. marts 2017 bad jeg Statsministeriet om en udtalelse om sagen. Jeg gjorde ministeriet opmærksom på muligheden for at gengive fortrolige oplysninger og synspunkter i udtalelsen og oplyste i den forbindelse, at ombudsmanden efter bestemmelsen i ombudsmandslovens 28 har pligt til at respektere det, hvis der indgår sådanne fortrolige oplysninger i udtalelsen. Jeg orienterede dig samme dag om min høring af ministeriet og skrev samtidig til dig, at jeg havde forstået det således, at du alene klagede til mig over de samme dele af aktindsigtssagen, som du ved af 20. februar 2017 havde indbragt for ministeriet, og som ministeriet ved afgørelsen af 6. marts 2017 havde taget fornyet stilling til. Min høring angik således kun denne del af sagen. Jeg modtog Statsministeriets udtalelse den 29. marts Ministeriet havde markeret de afsnit i udtalelsen, som ministeriet anså som fortrolige. Disse afsnit gengives derfor ikke her. 22/26

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-80287 Dato: 12-01-2018 Henvendelse vedrørende Lolland Kommunes afgørelsen om delvis aktindsigt Du har den 29. oktober 2017 klaget over Lolland Kommunes afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018. Ankestyrelsens brev til Aalborg Kommune [A] s anmodning om aktindsigt 27. juni 2019 [A] (herefter borgeren) har den 20. marts 2019 skrevet til Aalborg Kommune om kommunens afgørelse af 19. marts 2019 om

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for Ankestyrelsens brev til en region 18. februar 2019 [X]s anmodning om aktindsigt J.nr. 18-73758 [X] har den 12. december 2018 skrevet til Region Midtjylland om regionens afgørelse af 6. december 2018 om

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester. 26. februar 2018

Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester. 26. februar 2018 2018-7 Afslag på aktindsigt i Det Kongelige Teaters honorar til orkester Det Kongelige Teater gav en borger aktindsigt i en samarbejdsaftale mellem teatret og et orkester, men undtog oplysninger om orkestrets

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere