Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam"

Transkript

1 N O T A T Januar 2018 Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam Indledning STAR har gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes kritik af reglerne om dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension. Analysen er en del af den fremrykkede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob. Analysen viser, at der er behov for at foretage en mindre præcisering af reglerne om tilkendelse af førtidspension. 1. Baggrund mv. for analysen af konkrete sager 1.1. Baggrund for analysen Københavns Kommune og de øvrige seks-byer har i breve til beskæftigelsesministeren givet udtryk for, at kommunerne mener, at reglerne for at tilkende førtidspension er upræcise og uhensigtsmæssigt stramt formuleret. Kommunerne har samtidig rettet kritik af lovgivningens krav til omfanget af det dokumentationsgrundlag, som skal være til stede, før der kan tilkendes førtidspension. Det giver ifølge kommunerne dels anledning til kommunal variation, dels til at meget syge borgere uden et udviklingspotentiale sendes i ressourceforløb. Det blev på den baggrund aftalt i forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob at intensivere og fremrykke en del af evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob. Den fremrykkede evaluering består af; 1) denne analyse, der er foretaget på baggrund af en gennemgang af 78 sager fra de seks største kommuner, 2) en kvantitativ analyse af omfanget af og udviklingen i den kommunale variation i tilkendelser af førtidspension samt 3) en analyse fra Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen gennemgår praksis i sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om ressourceforløb, og hvor borgeren har klaget over, at der ikke er tilkendt førtidspension. Til brug for analysen af konkrete sager, har STAR anmodet seks-byerne om at indsende sager, hvor Københavns kommune blev anmodet om at indsende 30 sager, mens de øvrige 5 kommuner blev anmodet om at indsende hver 10 sager dvs. 80 sager i alt.

2 1.2. Formålet med analysen Formålet med gennemgangen og analysen af sager er at identificere, hvor lovgivningen konkret giver kommunerne udfordringer, herunder i forhold til dokumentationskrav. Der er tale om en gennemgang af sager udelukkende til analytisk brug. Der er således ikke foretaget en juridisk efterprøvning af kommunernes afgørelser Hvilke sager har STAR anmodet om STAR har anmodet kommunerne om at indsende sager fordelt på nedennævnte tre typer af sager: 1. Sager hvor rehabiliteringsteamet har indstillet, at der tilkendes førtidspension, men hvor forvaltningen efterfølgende har givet afslag på tilkendelse af førtidspension. 2. Sager, hvor rehabiliteringsteamet har indstillet, til ressourceforløb/fleksjob, og hvor forvaltningen følger teamets indstilling, men er af den social- /beskæftigelsesfaglige opfattelse, at der burde være et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag til, at der kunne tilkendes førtidspension. 3. Sager, hvor borger har klaget over, at der ikke tilkendes førtidspension, og hvor Ankestyrelsen har givet kommunen medhold i afslag på førtidspension, men hvor det er forvaltningens social-/beskæftigelsesfaglige opfattelse, at der burde være et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag til, at der kunne tilkendes førtidspension. Kommunerne har imidlertid i brev af 19. september 2017 foreslået at ændre de foreslåede typer af sager med henvisning til, at kommunerne har vanskeligheder med at finde sager af typen 2 og 3. I brev af 20. september 2017 svarede STAR kommunerne, at afgrænsningen af de ønskede typer sager er sket med direkte udgangspunkt i kommunernes egen angivelse af, hvad problemstillingen er i forhold til dokumentationskravet i reglerne om førtidspension. Københavns Kommune oplyste således i brev af 21. juni 2017, at I Københavns Kommune oplever vi desværre gentagne gange, at lovgivningen giver kommunerne yderst snævre muligheder for tilkendelse af førtidspension. Selv til de borgere, hvor det er tydeligt, at de ikke har mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. I brevet fra 6-byerne af 14. august 2017 fremgik det, at Desværre er lovgivningen rent teknisk skruet sammen sådan, at kommunerne oplever for mange sager, hvor lovgivningen giver yderst snævre muligheder for en hurtig og effektiv sagsbehandling. Selv til borgere, hvor det er tydeligt, at de ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet. STAR har i svar til kommunerne af 20. september 2017 tilkendegivet, at det var STAR s klare forventning, at kommunerne ville være i stand til at finde de sager, 2

3 hvor det efter kommunernes opfattelse er tydeligt, at borgerne ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, men hvor der alligevel ikke kan tilkendes førtidspension på grund af dokumentationskravet. STAR skrev endvidere til kommunerne, at i det omfang de var i stand til at identificere lige nøjagtigt disse sager ved at anvende andre afgrænsninger af sagstyper, så var STAR indforstået hermed. Dog blev det understreget, at det ikke burde være sagernes kompleksitet eller det forhold, at en borger hellere ville have en førtidspension, der var afgørende for udvælgelsen af sager. Det afgørende var, at sagerne blev udvalgt, således at de præcist eksemplificerer de sager, hvor det er tydeligt for kommunen, at borgeren ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. På den baggrund er det ikke muligt at opdele de modtagne sager i forhold til de tre sagstyper, som STAR oprindeligt havde anmodet om Hvilke sager har kommunerne indsendt Kommunerne har sammenlagt indsendt 78 sager, som udgør grundlaget for analysen. Sagerne er fordelt således 30 sager fra Københavns Kommune 10 sager fra Aarhus Kommune 9 sager fra Odense Kommune 10 sager fra Aalborg Kommune 9 sager fra Esbjerg Kommune og 10 sager fra Randers Kommune. Kommunerne blev anmodet om at indsende det materiale, der har dannet baggrund for rehabiliteringsteamets behandling af sagen, dvs. rehabiliteringsplanens forberedende del med lægeattesten - LÆ og de tilhørende bilag. Gennemgangen af sagerne er således sket ud fra det skriftlige grundlag, som rehabiliteringsteamet har fået til mødet i teamet, mens teamets indstilling gives på baggrund af rehabiliteringsteamets forberedende del, mødet og dialogen med borgeren samt den tværfaglige dialog i teamet. 2. Præmisser og proces for gennemgangen af sagerne 2.1 Præmisser for gennemgangen af de konkrete sager Som det fremgik af anmodningen til kommunerne om indsendelse af sager, er sagsakterne udelukkende indhentet til analytisk brug med det formål at kunne identificere udfordringer vedr. praksis og dokumentationskrav. STAR har ikke kompetence til eller grundlag for at tage stilling til, om afgørelserne i de konkrete sager er juridisk korrekte. Der er således ikke foretaget en juridisk efterprøvning af kommunens afgørelser. 3

4 Som udgangspunkt for analysen har STAR lagt vægt på, at sagerne er indsendt af kommunerne som eksempler til illustration af, at reglerne for dokumentation og tilkendelse af førtidspension ifølge kommunens opfattelse er for restriktive. Det har således været et hovedformål i analysen at undersøge om og i hvilket omfang STAR er enig i, at de modtagne sager rent faktisk illustrerer en sådan problemstilling. 2.2 Processen for gennemgangen af de konkrete sager Alle sager er gennemgået og drøftet af mindst to medarbejdere fra STAR og to socialmedicinere med stor erfaring fra det konkrete arbejde i rehabiliteringsteamet. De to socialmedicinere er ikke deltagere i møder i rehabiliteringsteamet i de kommuner, der deltager i analysen. Analysen er alene foretaget på baggrund af det indsendte materiale. STAR og de to socialmedicinere har set på sagerne ud fra følgende overordnede parametre: 1. Synes helbredsforholdene, de sociale forhold og de personlige og beskæftigelsesmæssige forhold at være beskrevet tilstrækkeligt til, at disse forholds indflydelse på funktionsevnen kan vurderes? 2. Kan der på baggrund af disse oplysninger peges på udviklingsmuligheder, der forventes at kunne forbedre borgerens mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet? 3. Har der været iværksat relevante beskæftigelsesrettede og sociale indsatser for at udvikle borgerens arbejdsevne i det omfang, det har været muligt under hensyntagen til borgerens helbredsmæssige situation? I forbindelse med, at STAR har set på den beskæftigelsesrettede indsats, er der også blevet set på, om a) formålet med og b) resultatet af indsatsen er beskrevet, herunder om det fremgår af sagerne, hvorfor indsatsen ikke har kunnet bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. 2.3 Vurderingen af sagerne Vurderingen af de enkelte sager er foretaget på baggrund af den indsendte dokumentation. Desuden er det vigtigt at fremhæve, at det i sagens natur ikke har været muligt at lægge vægt på andre væsentlige aspekter som fx kendskab til borgeren, borgerens fremtræden mv. Analysen har haft til formål at undersøge, hvorvidt det er reglerne for tilkendelse af førtidspension herunder dokumentationskravet, der medfører, at der ikke tilkendes førtidspension i de indsendte sager. Der er tale om en sammensat og kompleks vurdering af et stort antal sager, som er gennemført på kort tid. Da STAR samtidig ikke har kompetence til at foretage en egentlig juridisk efterprøvning af de enkelte afgørelser, foretages der ikke en afrap- 4

5 portering på enkeltsagsniveau. I stedet afrapporteres analysens resultater ved at inddele resultatet af vurderingen i nogle overordnede kategorier og en beskrivelse af generelle iagttagelser. Ved vurderingen er sagerne inddelt i følgende fire kategorier: 1. Den gode sag Den gode sag er sager, hvor gennemgangen viser: at funktionsevnen er tilstrækkeligt afklaret, og at der kan peges på yderligere udviklingsmuligheder, eller at funktionsevnen ikke er tilstrækkeligt afklaret, men hvor det er relevant at afklare funktionsevnen yderligere via et ressourceforløb eller et fleksjob, og at der har været iværksat udviklende initiativer i det omfang, det har været muligt under hensyn til borgerens helbredsmæssige situation. Der er tale om sager, hvor der synes at være yderligere udviklingsmuligheder. Borgeren er i målgruppen for ressourceforløb eller fleksjob. 2. Kommunen kunne have belyst sagen bedre Kommunen kunne have belyst sagen bedre er sager, hvor gennemgangen viser: at funktionsevnen ikke er tilstrækkeligt afklaret, og hvor det er uklart, om og i givet fald hvilke yderligere udviklingsmuligheder der er og at de eventuelle indsatser, der har været iværksat, ikke i tilstrækkelig grad kan belyse borgerens udviklingsmuligheder. Der er tale om sager, der ikke er belyst tilstrækkeligt til, at funktionsevnen kan vurderes på det foreliggende grundlag. Borgeren kan være i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 3. Kommunal udfordring på grund af manglende indsats Kommunal udfordring på grund af manglende indsats er sager, hvor gennemgangen viser: at funktionsevnen er tilstrækkeligt afklaret. Dokumentationen i sagen viser, at der ikke kan peges på yderligere udviklingsmuligheder, samt at der ikke i den forudgående proces har været iværksat udviklende indsatser i det omfang, det har været muligt under hensyn til borgerens helbredsmæssige situation. Der er tale om sager, hvor borgerens situation gennem længere tid har udviklet sig negativt, men kommunen har i en længere årrække ikke eller kun i meget begrænset omfang - iværksat indsatser for at udvikle arbejdsevnen. Der kan ikke længere peges på relevante udviklingsinitiativer, der kan forbedre borgerens mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er samtidig vurderingen, at det ikke er reglernes krav om dokumentation, der hindrer, at der ville kunne tilkendes førtidspension. 4. Stram praksis Stram praksis er sager, hvor gennemgangen viser: 5

6 at funktionsevnen er tilstrækkeligt afklaret. Dokumentationen viser, at der ikke kan peges på yderligere udviklingsmuligheder, samt at der har været iværksat udviklende indsatser i det omfang, det har været muligt under hensyn til borgerens helbredsmæssige situation. Der er tale om sager, hvor dokumentationen i sagen viser, at der ikke kan peges på relevante udviklingsinitiativer, der kan forbedre borgerens mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er samtidig vurderingen, at det ikke er reglernes krav om dokumentation, der hindrer, at der ville kunne tilkendes førtidspension. 3. Resultater 3.1 Regelgrundlaget Grundlaget for STAR s analyse er lovgivningen, samt skrivelsen om ressourceforløb nr af 14. marts Efter gældende lovgivning overgår en sag til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger. Det betyder, at det enten skal være dokumenteret eller at det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres. Loven indeholder således to spor for, hvordan en sag om førtidspension skal behandles. Der skal enten være tale om en situation, hvor det 1) på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres, eller hvor det 2) er dokumenteret, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres. Ad 1) Sager, hvor det på grund af særlige forhold er helt åbenbart Denne type sager er kendetegnet ved, at det ud fra eksisterende faglig viden om betydelige funktionsnedsættelser eller visse alvorlige sygdomstilstande og deres prognoser er klart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres. Som eksempel nævnes personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne som følge af alvorlig udviklingshæmning, personer med alvorlig hjerneskade eller en alvorlig sindslidelse, samt personer med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte og prognosen er, at sygdommen er fremadskridende og/eller kun giver kort restlevetid. Sagerne er typisk kendetegnet ved, at det uden forudgående afklaring af arbejdsevnen i praksis på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at personen opfylder lovens betingelser for at tilkende førtidspension. Ad 2) Sager, hvor det er dokumenteret Denne type af sager er kendetegnet ved, at det er den dokumentation, som kommunen indhenter gennem relevante indsatser, der sammen med sagens øvrige oplys- 6

7 ninger om helbredsmæssige og sociale forhold mv. skal udgøre grundlaget for at vurdere, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres. Det er som udgangspunktet en forudsætning for, at der kan tilkendes førtidspension, at kommunen kan fremlægge konkret dokumentation for, at der er gennemført en relevant og individuelt tilrettelagt indsats for at udvikle arbejdsevnen i form af et ressourceforløb. Der er dog en undtagelse for så vidt angår de sager, hvor det er helt åbenlyst, at en aktiv indsats i et ressourceforløb ikke kan forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette er en undtagelse fra kravet om, at dokumentationen for den nedsatte arbejdsevne bl.a. skal bestå i, at der har været gennemført et ressourceforløb. Undtagelsen gælder i sager, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen gennem et ressourceforløb. Det kan fx være sager, hvor oplysninger om helbredsmæssige forhold i kombination med oplysninger om andre indsatser udgør en tilstrækkelig dokumentation for den nedsatte arbejdsevne. 3.2 Fordeling af sagerne i de fire kategorier Resultaterne af gennemgangen af sager, fordeler sig som vist i tabel 1. Tabel 1: Fordeling af sager i kategorier Ikke klar til førtidspension 1. Den gode sag 15 sager svarende til 19 pct. 2. Kommunen kunne have belyst sagen bedre 35 sager svarende til 45 pct. Samlet 64 pct. Klar til førtidspension 3. Kommunal udfordring på grund af manglende indsats 13 sager svarende til 17 pct. 4. Stram praksis 15 sager svarende til 19 pct. Samlet 36 pct. I 50 sager, svarende til 64 pct. synes der ikke at være dokumentation for tilkendelse af førtidspension. I i alt 28 sager, svarende til 36 pct. synes der at foreligge tilstrækkelig dokumentation til, at der kunne have været tilkendt førtidspension inden for den gældende lovgivning. Sager, der ikke synes egnede til at belyse problemstillingen 64 pct. af sagerne vurderes ikke at være egnet som eksempler til illustration af, at reglerne for dokumentation og tilkendelse af førtidspension er for restriktive. Der er tale om sager, hvor vurderingen er, at kommunen har peget på relevante indsatser og udviklingsmuligheder mv., og hvor borgeren derfor er i målgruppen for ressourceforløb eller fleksjob (kategori 1, Den gode sag, 19 pct.). Herudover er der sager, der ikke er belyst tilstrækkeligt til, at funktionsevnen kan vurderes, herunder 7

8 om og i givet fald hvilke relevante indsatser, der kan forbedre borgerens arbejdsevne (kategori 2, Kommunen kunne have belyst sagen bedre, 45 pct.). Sager, der synes at være egnede til at belyse problemstillingen 36 pct. af sagerne vurderes at være egnet som eksempler til illustration af, hvorvidt reglerne for dokumentation og tilkendelse af førtidspension ifølge kommunernes opfattelse er for restriktive. Der er tale om sager, hvor kommunerne ikke har tilkendt førtidspension fx med henvisning til, at der skal indhentes yderligere helbredsdokumentation og/eller gennemføres yderligere afklarende indsatser i ressourceforløb. Der vurderes ikke at være identificeret sager, hvor det er lovgivningens krav til dokumentation, der kræver, at kommunen skal indhente yderligere dokumentation herunder gennemføre yderligere forsøg på udvikling af arbejdsevne gennem et ressourceforløb. I 17 pct. af det samlede antal sager (kategori 3, Kommunal udfordring pga. manglende indsats), er det vurderingen, at borgerens situation gennem længere tid har udviklet sig negativt, uden at der har været iværksat relevante indsatser, og, at det ikke længere er muligt at pege på relevante indsatser, der kan forbedre borgerens funktionsevne. Der er dokumentation for, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat. I 19 pct. af sagerne (kategori 4, Stram praksis ) er det vurderingen, at der har været iværksat forebyggende eller udviklende indsatser i det omfang, det har været muligt under hensyntagen til borgerens helbredsmæssige situation. Desuden er der dokumentation for at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat, i et omfang der tyder på, at der kunne have været tilkendt førtidspension. Det vurderes, at kommunen på trods af dokumentation for varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen, i disse sager iværksætter ressourceforløb og indhenter yderligere dokumentation, selvom det er vanskeligt at pege på relevante og realistiske udviklingsmuligheder. 3.3 Opsamling Analysen viser, at det er en kompleks vurdering at træffe afgørelse om hhv. ressourceforløb og førtidspension i de sager, som ligger på grænsen mellem de to ordninger. I den sammenhæng er spørgsmålet om, a) hvorvidt kommunen helt skal kunne udelukke, at arbejdsevnen kan udvikles gennem et ressourceforløb eller b) om kommunen skal vurdere, om det kan forventes, at borgeren vil kunne udvikle sin arbejdsevne i et ressourceforløb, af helt central betydning. En del af de sager, der er blevet gennemgået kan tages som udtryk for, at kommunerne i visse sager har en stram fortolkning af reglerne om dokumentationskravet, og at kommunerne eventuelt kan være blevet bekræftet heri som følge af konkrete afgørelser fra Ankestyrelsen. Det vurderes, at analysen viser, at der er behov for en præcisering af reglerne for tilkendelse af førtidspension, således at der ikke er tvivl om, at dokumentationskravet i visse sager kan opfyldes, uden at borgeren har gennemgået et ressourceforløb. 8

9 Det skal understreges, at der ikke er tale om en repræsentativ analyse, fordi sagerne er særligt udvalgt med henblik på at illustrere en helt bestemt problemstilling nemlig de komplekse sager, der ligger på kanten af reglerne for tilkendelse af hhv. ressourceforløb/førtidspension. Det kan derfor ikke antages, at andelen af sager hvor nogle kommuner muligvis har en stram praksis, er generelt gældende. 4. Andre iagttagelser Ud over analyseresultaterne, som er beskrevet i afsnit 3, er der under gennemgangen af de indsendte sager gjort en række iagttagelser, som kort beskrives nedenfor Sagernes indhold vedr. mål og indsatser En del af sagerne er kendetegnet ved, at: Der savnes en social- og beskæftigelsesfaglig opsamling på den indsats, der har været gennemført, herunder hvad kom der ud af indsatserne. Det kan være vanskeligt at se, hvad der har været det konkrete formål med de indsatser, der er iværksat for borgeren, og hvad der er forklaringen på, at det ikke har bragt borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Dette gælder særligt i sager, hvor borgeren gentagne gange sendes til samme forløb eller lignende forløb hos den samme leverandør. Borgeren har stort set været overladt til sig selv på offentlig forsørgelse i rigtig mange år, og når kommunen endelig sætter ind med en indsats, fx et ressourceforløb, synes udviklingsmulighederne i forhold til beskæftigelse ikke at være til stede. Der synes at mangle en faglig systematik, der belyser hvilke problemer, der skal adresseres i ressourceforløbene og hvilke personlige ressourcer og hvilke ressourcer i borgerens netværk, der kan inddrages i forløbet Rehabiliteringsteamets indstilling En del af sagerne er kendetegnet ved, at: Der i kommunerne synes at være en forskellig grad af fælles forståelse af fortolkning af lovgivningen hos rehabiliteringsteamet, jobcentret og den del af kommunen, der skal træffe afgørelse i sagen. Flere sager er trods omfattende, grundig og dækkende helbredsdokumentation henvist til Klinisk Funktion med henblik på fornyet vurdering af helbredsforholdene Omfang og opbygning af sagerne En del af sagerne er kendetegnet ved, at: 9

10 Sagerne indeholder så mange dokumenter, at det er vanskeligt at få et overblik over sagen og dermed borgerens konkrete situation. Det drejer sig fx om: En lang række leverandørrapporter, som med fordel kunne have været refereret i en opsamling i den forberedende del. Særdeles omfattende og unødvendig helbredsdokumentationen. Det ses i flere tilfælde, at der ikke er draget fordel af en fyldestgørende lægeattest til Rehabiliteringsteam, der sammenfatter og vurderer helbredsforholdene udmærket. Trods dette er omfattende ældre helbredsdokumentation også vedlagt, herunder store mængder journalkopier. Voksenudredninger, hvor det kunne være tilstrækkeligt at referere resultatet af disse udredninger i den forberedende del. Hentet på: 10

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav

Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 193 Bilag 1 Offentligt 29. JANUAR 2018 7520659 SFS/ATAB Betingelser for at iværksætte ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension 1. INDLEDNING

Læs mere

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob:

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Der er fuld gang i evalueringen af FØP-reformen. Dels er der offentliggjort en hovedrapport om evaluering af reglerne om førtidspension

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Att: Marianne Jansteen Eskesen, og Charlotte Schilder Knudsen,

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Att: Marianne Jansteen Eskesen, og Charlotte Schilder Knudsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att: Marianne Jansteen Eskesen, maja@star.dk, og Charlotte Schilder Knudsen, csk@star.dk. Vores sagsnr. 18-0477 Deres ref. 18/01792 Den 23. februar 2018 LO,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension Fremsat den dato/måned/årstal af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Præcisering af regler om ressourceforløb

Læs mere

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension 2017/1 LSF 193 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/01792 Fremsat den

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension

Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 167 Offentligt Snitflade mellem ressourceforløb og førtidspension Belyst ud fra lovgivningen og Ankestyrelsens og domstolenes praksis Ankechef Pernille

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - udviklingsmuligheder

Ankestyrelsens principafgørelse om førtidspension - ung person - udviklingshæmmet - udviklingsmuligheder KEN nr 9705 af 30/06/2015 Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3720-41691 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse 33-15

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformens vigtigste sigtelinjer Flere unge skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for førtidspension Borgeren skal medinddrages

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Samrådet i dag handler om ressourceforløb særligt om kommunernes arbejde med ressourceforløb og borgernes tilfredshed med indsatsen.

Samrådet i dag handler om ressourceforløb særligt om kommunernes arbejde med ressourceforløb og borgernes tilfredshed med indsatsen. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 517 Offentligt T A L E August 2016 Tale til samråd BY-BÅ vedrørende ressourceforløb (den 23. august 2016) Indledning Samrådet i dag

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Status på Reform om fleksjob og førtidspension Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Arbejdsmarked 9. december 2016 Aktivitetsparate opdeles i 3 indsatsgrupper UngeGuiden:

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om rehabiliteringsteam - partsrepræsentant - møde

Ankestyrelsens principafgørelse om rehabiliteringsteam - partsrepræsentant - møde KEN nr 10863 af 12/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-0099-59211 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Førtidspension Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Helt overordnet set Holstebro Kommune følger Ankestyrelsens praksis i forhold til ressourceforløb og førtidspension herunder vurderingen af gråzone-område

Læs mere

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Astrid Aller, MB E-mail: Astrid_Aller@br.kk.dk Kære Astrid Aller 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-68

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Principmeddelelse. J.nr

Principmeddelelse. J.nr Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 305 Offentligt Principmeddelelse J.nr. 19-9956 Ankestyrelsens principafgørelse 12-19 om seniorførtidspension arbejdsevne fleksjob meget begrænset arbejdsevne

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning og reformen af førtidspension og fleksjob

Mennesker med udviklingshæmning og reformen af førtidspension og fleksjob Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 20 02 2018 D.nr.356921 Sagsbeh. th_lev Vedr.: Høringsvar - Præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

Læs mere

Ankestyrelsens praksis ressourceforløb og førtidspension. Advokat Mie Andersen

Ankestyrelsens praksis ressourceforløb og førtidspension. Advokat Mie Andersen Ankestyrelsens praksis ressourceforløb og førtidspension Advokat Mie Andersen Ressourceforløb - en betingelse for ret til førtidspension? 2013-reform ctr. 2003-reform 2003 2013 flere i fleksjob, færre

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 135 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurdere, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne til

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

FØRTIDSPENSIONS- OG FLEKSJOBREFORMEN MED FOKUS PÅ RESSOURCEFORLØB

FØRTIDSPENSIONS- OG FLEKSJOBREFORMEN MED FOKUS PÅ RESSOURCEFORLØB Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 134 Offentligt FØRTIDSPENSIONS- OG FLEKSJOBREFORMEN MED FOKUS PÅ RESSOURCEFORLØB J U R I D I S K E P R O B L E M S T I L L I N G E R I F T. R E S S O U

Læs mere

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag:

Ankestyrelsen har følgende generelle bemærkninger til det samlede lovforslag: Arbejdsmarkedsstyrelsen aih@ams.dk flf@penst.dk Om høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil

A) Problemer ud over ledighed: Uddannelsesproblemer Helbredsproblemer Sociale problemer Sundhed/livsstil Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Sager om førtidspension. for rehabiliteringsteamet. Resumé. Marts 2019

Sager om førtidspension. for rehabiliteringsteamet. Resumé. Marts 2019 Marts 2019 Sager om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet Resumé 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDNING 3 Baggrunden for undersøgelsen 3 Formålet med undersøgelsen 3 KAPITEL 2

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af rehabliteringsteams. 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 28. januar 2015 anvendelse af rehabiliteringsteams 1. Resumé Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015. Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Beskæftigelsesforvaltningen Dato 23. april 2015 Praksisundersøgelse om rehabiliteringsteams Ankestyrelsen har i 2014 undersøgt ti kommuners anvendelse af

Læs mere

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

INDHOLDSFORTEGNELSE. Det fremtidige arbejde med ressourceforløb Det fremtidige arbejde med ressourceforløb // Den 2. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Målgruppen for ressourceforløb... 3 2.1. Beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb... 3 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende

Betingelser: 1. punkt for at i kan få viden om, hvor i især skal være opmærksomme i det følgende 1 Præsentation: Helga Madsen, fagbevægelsen, rehabilitering Codan, Gigtforeningens rådgivning siden december 2016 rådgivningen 2 socialrådgivere, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, læge, kostvejleder

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 N O T A T Februar 2018 Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 J.nr. SYD SAE/MEPE 1. Indledning og sammenfatning Reformen af førtidspension

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr

Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats. Sagsnr Aftaleteksten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Bilag 1 Udmøntning af pejlemærke 4: En struktureret indsats Aftaleteksten Aftaleparterne oplever, at antallet af aktive tilbud

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Nøgletal vedrørende Førtidspensioner Faxe Kommune

Nøgletal vedrørende Førtidspensioner Faxe Kommune Nøgletal vedrørende Førtidspensioner Faxe Kommune I dette nøgletalsnotat gives et overblik over udviklingen i førtidspensioner i Faxe Kommune. Førtidspension er målrettet borgere med væsentlig og varigt

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Førtidspension. April 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om. Førtidspension. April 2015 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen anbefaler 7 2 Regler og Ankestyrelsens praksis 8

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 164 Offentligt Gældende Udskriftsdato: 6. januar 9 Mi isteriu : My dighed vises her Jour al u er: Beskæftigelses i. Styrelse for Arbejds arked og Rekrutteri

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Rehabiliteringsteamet 4 1.2 Ressourceforløb og den tværfaglige indsats 5 1.3 Evalueringstemaer

Læs mere

LÆ 265. København 2014

LÆ 265. København 2014 LÆ 265 Store Praksisdag København 2014 Disposition Hvad er det, der er anderledes? Ny lovgivning om førtidspension og fleksjob Den praktiserende læges rolle Gennemgang af LÆ 265 Hvor kan jeg hente hjælp?

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Notat om rehabiliteringsteam D. 07.03.13 Den 1. januar trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft. En vigtig del af reformen er indførelsen af rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb,

Læs mere

Skrivelse om ressourceforløb

Skrivelse om ressourceforløb Udkast 19. november.2018 Skrivelse om ressourceforløb Indhold 1. Indledning 2. Centrale pointer om ressourceforløb, førtidspension og fleksjob 3. Generelt om ressourceforløb 4. Målgruppe 5. Den koordinerende

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13.

SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13. SAMSPILLET MELLEM FØRTIDSPENSION, FLEKSJOB OG RESSOURCEFORLØB (2013-REFORMEN) DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE NYBORG STRAND 13. SEPTEMBER 2017 LEKTOR, PH.D. JOHN KLAUSEN JURIDISK INSTITUT, AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet VEJ nr 10378 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,. Styrelsen for Arbejdsmarked odg Rekruttering, j.nr. 16/18284

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013

Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune. Aalborg 3. oktober 2013 Erfaringer med ressourceforløb i Hjørring Kommune Aalborg 3. oktober 2013 Agenda Organisering vedr. ressourceforløb Fordeling af sager i rehabiliteringsteam antal ressourceforløb hvor kommer de fra hvilke

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere