11 gode råd til inkluderende praksis med anvendelse af LST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 gode råd til inkluderende praksis med anvendelse af LST"

Transkript

1 11 gode råd til inkluderende praksis med anvendelse af LST Af: Helle Bundgaard Svendsen Om forfatteren Ph.d. Helle Bundgaard Svendsen har igennem en årrække beskæftiget sig med læsning og læsevanskeligheder, både som underviser på læreruddannelsen, i efteruddannelse af lærere, og som underviser af unge ordblinde på hf. Netop erfaringen med undervisning af unge ordblinde gav hende ideen til ph.d.-projektet, hvor hun undersøger, hvordan unge med dysleksi anvender læse- og skriveteknologi til læsning og skrivning. Målet med ph.d.-projektet var at udvikle undervisningen med henblik på, at elever med dysleksi i højere grad oplever at være inkluderede i den almene undervisning. I artiklen 11 gode råd til inkluderende praksis med LST præsenterer hun nogle af ph.d.-projektets vigtige pointer i en konkret og praksisnær form. Elever med læse- og skrivevanskeligheder udstyres i stigende grad med læse og skriveteknologi (LST), og for mange af de elever spiller redskaberne en afgørende rolle i styrkelsen af deres skriftsprogskompetencer. LST handler både om CD-ORD, talegenkendelse og andre special-programmer, men også om de teknologier, som følger med pc en, Apple-computeren eller mobiltelefonen fx stave- og grammatikkontrol, søgefunktioner mm redskaber som alle elever har adgang til og bør kende og være i stand til at bruge, når de arbejder med tekster. Primære og sekundære LST-funktioner LST-funktioner kan opdeles i primære og sekundære funktioner. De primære funktioner er fx ordforslagsfunktion, tale-til-tekst-funktion og oplæsningsfunktion. Disse funktioner findes i programmer, som er særligt udviklet til at stilladsere elever med skriftsprogsvanskeligheder. De findes i programmer som CD-ORD, IntoWords eller Appwriter. De sekundære LST-funktioner er fx stavekontrol, ordbogsfunktion og søgefunktion. Det er altså almene LST-funktioner, som følger med vores hardware, og som vi finder i programmer, vi alle bruger, fx Word.

2 Primære LST-funktioner Findes i særlige programmer i itrygsækken Oplæsning Ordforslag Talegenkendelse OCR-behandling Sekundære LST-funktioner Findes i almindelig hardware som pc, tablet, smartphone mm Stavekontrol Grammatikkontrol Søgefunktion Ordbogsfunktion Oversætterfunktion Hvorfor inddrage LST i undervisningen? For elever med læse- og skrivevanskeligheder kan brug af LST være helt afgørende for deres muligheder for at følge med i undervisningen. Derfor er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at skolen gør det muligt for eleverne at anvende de nødvendige hjælpemidler i den daglige undervisning. Men med de muligheder, der er for at bruge it i undervisningen i dag, er det oplagt at se på brugen af LST i et bredere perspektiv. For hvorfor ikke udnytte de stilladserende støttefunktioner som følger med en almindelig pc eller ipad til gavn og glæde for alle elever i undervisningen? Det kan der være mange gode grunde til at gøre! Alle elever vil uanset læse- og skrivevanskeligheder eller ej have gavn af at kende til de helt almindelige støttefunktioner og udvikle strategier for brug af teknologierne. Funktionerne er udviklet til at effektivisere og understøtte kvaliteten af skriftlige produktioner, de er lige ved hånden og er utrolig enkle at bruge, og de fleste elever vil have glæde af at kunne anvende dem i deres uddannelses- og voksenliv. Derudover er en væsentlig sidegevinst ved at inddrage almene LST- funktioner i den daglige undervisning, at når alle elever i klassen bruger LST-funktioner, som et helt naturligt redskab til deres arbejde med tekster, så bliver det langt nemmere for elever med læse- og skrivevanskeligheder at drage nytte af redskaberne i deres it-rygsæk simpelthen fordi de ikke føler sig anderledes eller marginaliserede. Man kan sige, at inddragelse af almene LST-funktioner i den daglige undervisning støtter op om inklusion af elever i læse- og skrivevanskeligheder, samtidig med at elever uden læse- og skrivevanskeligheder får mulighed for at effektivisere og kvalificere deres tekstarbejde.

3 En sikker vej til inkluderende praksis Her præsenteres 11 gode råd til anvendelse af LST i den daglige praksis. De værdifokuserede og de praktiske råd er opmærksomhedspunkter rettet mod skolen som organisation, mens de didaktiske råd knytter sig til, hvad man som lærer skal være opmærksom på, for at lykkes med at inddrage LST i en inkluderende praksis. Det vil være oplagt, at man bruger de gode råd som afsæt for en diskussion på lærerværelset, som kan være med til at afklare, hvor skolen står ift. at anvende LST som løftestang til inklusion. Tre værdifokuserede råd De værdifokuserede råd er flersidede. De retter sig både mod lærerens egne værdier, mod de bærende værdier eller holdninger, der generelt er på skolen til brug af LST i undervisningen, og om vigtigheden af at arbejde med de fælles værdier i klassen. 1. Accepter og anerkend LST Det har stor betydning, om man som lærer og som skole accepterer og anerkender læsning og skrivning med LST på lige fod med læsning og skrivning uden. Der bør være fælles konsensus i lærergruppen om, at det er helt i orden at bruge LST. Inddragelse af LST i undervisningen er ikke snyd og fratager ikke eleverne den læring, de ellers ville have fået, men kan betragtes på lige fod med, at eleverne i matematik lærer at bruge en lommeregner. 2. Forklar for eleverne, hvorfor vi bruger LST Det er vigtigt, at give alle elever indsigt i, hvorfor vi bruger LST, og hvorfor nogen elever kan have mere brug for LST end andre. Fx kan man i klassen tale om, hvad det vil sige at have skriftsprogs-vanskeligheder, og hvorfor det betyder, at man får sin egen computer eller tablet, selvom de andre elever ikke får det. Ordblinde børn føler sig ofte uintelligente, fordi de sætter lighedstegn mellem læsefærdigheder og intelligens. Derfor er det vigtigt at italesætte, at ordblindhed ikke hænger sammen med dumhed. Viden om skriftsprogsvanskeligheder eller ordblindhed kan formidles på mange måder. F.eks. kan man holde oplæg om det, eller man kan få en ung eller voksen ordblind til at komme og fortælle om, hvad ordblindhed er, og hvordan det opleves at gå i skole og være ordblind. 3. Styrk elevernes tro på at lykkes Når elever slider med læsning og skrivning, kan det gå ud over deres selvopfattelse og dermed

4 deres evne til at lære. Derfor er det vigtigt, at man som lærer har fokus på at styrke elevernes tro på at kunne lykkes. Man kan arbejde på at tilrettelægge sin undervisning sådan, at eleverne føler, at deres måde at læse og skrive på med LST er en integreret del af undervisningen. Man kan også bidrage positivt til elevernes selvopfattelse ved at vise interesse for deres læsning og skrivning med LST. Her kan det være afgørende, at LST indgår som en naturlig del af alle elevers undervisning i faget. Som lærer til elever med skriftsprogsvanskeligheder kan man til tider havne i en tilstand af hjælpeløshed, ligesom man kan have lavere forventninger til disse elever end til de øvrige elever i klassen. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, så man ikke utilsigtet kommer til at udtrykke mismod eller opgivelse. Fokus skal i stedet være på at finde nye muligheder og veje, eleven kan gå. Tre praktiske råd De praktiske råd retter sig mod skolens organisation, og mod hvilke praktiske og organisatoriske forhold der skal imødekommes, for at en inkluderende praksis med anvendelse af LST kan realiseres. 1. Eleverne skal have nem og uhindret adgang til LST Først og fremmest skal eleverne have mulighed for at anvende computer, tablet eller måske smartphone i undervisningen. En forudsætning er også, at det undervisningsmateriale, eleverne får stillet til rådighed, er digitalt, så de tekster, der skal læses, er til rådighed som tekst- eller lydfiler. Ydermere skal skolen generelt fremme mulighederne for at LST føles ligetil at bruge i alle undervisningssituationer fx med hensigtsmæssig indretning af undervisningslokalerne. 2. Lærerne skal have kendskab til mulighederne i LST-funktionerne Lærerne skal have godt indblik i de muligheder LST giver, være godt klædt på til at indtænke LST i undervisningen og være i stand til at vurdere, hvilke elever der kan have gavn af at bruge hvilke LST-funktioner i hvilke situationer. For at den enkelte lærer klædes godt på og får denne indsigt, kan der muligvis være behov for efteruddannelse og/eller intern videndeling med henblik på inddragelse af LST i undervisningen. 3. Skolen skal sikre support af læse- og skriveteknologien Selvom der i stor stil satses på it i skolen, glemmer man ofte at sætte særligt fokus på LST. Det er vigtigt, at man har en it-kyndig person ansat på skolen, som har LST som sit ansvarsområde, og som står klar til at støtte både lærer og elev, hvis soft- eller hardware ikke fungerer. Fem didaktiske råd De fem didaktiske råd retter sig mod læreren og dennes praksis i klasserummet. Fokus er her på, hvordan læreren i højere grad kan inkludere elever med skriftsprogsvanskeligheder og deres brug af LST i undervisningen.

5 1. Vær rollemodel i din brug af LST Ved at iagttage læreren som bruger af LST, får eleverne blik for, hvilke arbejdsprocesser LST kan understøtte, og dermed mulighed for at udvikle egne LST-strategier. Når læreren er rollemodel og viser en åben og naturlig tilgang til anvendelsen af LST, vil det smitte af på elevernes engagement og lyst til også at bruge funktionerne både for elever med læse- og skrivevanskeligheder og for dem uden. 2. Læg vægt på LST-strategier og -funktioner ikke programmer Når vi anvender it, herunder også LST, har vi det med at fokusere meget på de enkelte programmer. Vi tænker måske, at vi skal kunne et program til fulde, før vi kan inddrage det i undervisningen. I stedet kan det være en god ide at have fokus på, hvilke problemer programmet skal hjælpe med at løse hvad er det eleven har vanskeligheder med? Har eleven svært ved at læse, kan oplæsningsfunktionen måske være en central funktion at have fokus på, er det fx stavning eleven har vanskeligheder med, er det måske i ordforslagsfunktionen eller talegenkendelse, eleven skal finde støtte. Er der tale om en elev, der har svært ved at stave fremmedord, er det måske en udvidet brug af Words stavekontrol, der kan styrke denne elevs skriftlige produktion. 3. Inddrag elevernes viden og færdigheder direkte i din undervisning Som lærer behøver man som nævnt ikke at være superbruger af alle programmer, men man skal kende til de almene LST-funktioner. Ofte er elever med it-rygsæk superbrugere de har modtaget undervisning og er rigtig godt klædt på til at bruge LST-funktionerne så det er oplagt at trække på deres viden og færdigheder i almenundervisningen. En succesfuld inddragelse af LST handler mere om opmærksomhed og interesse, end det handler om at kunne det hele bedre end eleven selv. Husk på, at eleverne oftest gerne vil dele ud af deres viden om brug af LST, hvis de får mulighed for det. 4. Inddrag LST i elevsamarbejdet Når eleverne samarbejder, giver det dem mulighed for at stilladsere hinandens læringsproces. Hvis LST inddrages eksplicit i elevsamarbejderne, kan eleverne hjælpe og støtte hinanden i udviklingen af strategier. Elever med skriftsprogsvanskeligheder har særlig brug for lærerens opmærksomhed og støtte til at indgå i samarbejde med de øvrige elever i klassen, da deres læse- skrivevanskeligheder ofte udgør

6 en barriere for at indgå i de sociale og faglige sammenhænge. Ydermere kan elever med skriftsprogsvanskeligheder have stor glæde af at samarbejde med andre elever, som har de samme vanskeligheder, om deres brug af LST. Det skyldes, at eleverne selv ofte har større erfaring med at bruge LST end lærerne. De kender flere LST-funktioner og har udviklet en række LST-strategier, som de kan have stor glæde af at dele med hinanden. 5. Accepter at it altid driller Det er et vilkår for vores brug af it, at der ofte er problemer med teknikken. Programmer lukker pludseligt ned eller reagerer på en måde, som vi ikke havde forventet. Det er altid irriterende! Men da vi ikke kan klare os uden teknikken, må vi lære at leve med det. Dette gælder i særlig grad for elever med skriftsprogsvanskeligheder. De er helt afhængige af LSTfunktionerne under læsning og/eller skrivning, og det er derfor særligt vigtigt for dem, at de lærer at udholde og håndtere, når teknologien driller. Hvis vi vil styrke dette, så må vi eksplicit have fokus på at it altid driller og italesætte problemløsningsstrategier i undervisningen. Man kan med fordel inddrage eleverne i at finde løsningsmuligheder fremfor selv at forsøge at løse problemerne, mens eleverne laver noget andet. Det er en måde at være rollemodel på, og det vil give eleverne indsigt i at 1) teknologien altid driller og derfor kræver tålmodighed, 2) at der findes forskellige konkrete strategier, man kan bruge til problemløsning. Kilde: s.aspx

Teknologibaseret læsning og skrivning. Helle Bundgaard Svendsen Ph.d. og lektor i dansk v. læreruddannelsen, VIA University College

Teknologibaseret læsning og skrivning. Helle Bundgaard Svendsen Ph.d. og lektor i dansk v. læreruddannelsen, VIA University College Teknologibaseret læsning og skrivning Helle Bundgaard Svendsen Ph.d. og lektor i dansk v. læreruddannelsen, VIA University College Teknologibaseret læsning og skrivning: Den læsning og skrivning mennesker

Læs mere

Læse- og skriveteknologi i undervisningen et inkluderende perspektiv

Læse- og skriveteknologi i undervisningen et inkluderende perspektiv Læse- og skriveteknologi i undervisningen et inkluderende perspektiv Helle Bundgaard Svendsen, Ph.d. og lektor i Dansk, Læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum, VIA University College Laura Kongskov, Specialkonsulent.

Læs mere

Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen

Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen Gør tanke til handling VIA University College Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen Helle Bundgaard Svendsen Ph.d. studerende, DPU, Aarhus Universitet Lektor i dansk v. læreruddannelsen og

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Nyt Center under opbygning Forskning og udvikling af undervisning med brug af it Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Erik Arendal Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Gylling, 20. april 2017 Rådgivnings- og støttecentret/rsc, Aarhus Universitet. Tidl. Hjælpemiddelinstituttet og Socialstyrelsen

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU?

MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU? MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU? Udarbejdet af Netværket for forældre til ordblinde børn på Skødstrup skole Vi er en gruppe forældre, som har været i samme situation, som den I er i nu. Vi savnede

Læs mere

Lærerkompetencer og anvendelse af LST i skolen

Lærerkompetencer og anvendelse af LST i skolen Lærerkompetencer og anvendelse af LST i skolen Tværgående seminar Helle Bundgaard Svendsen Lektor og ph.d., Læreruddannelsen og hf Nørre Nissum, VIA University College Laura Kongskov Specialkonsulent og

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver Erik Arendal - ordblinde og it-konferencen 2018

Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver Erik Arendal - ordblinde og it-konferencen 2018 Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver Erik Arendal - ordblinde og it-konferencen 2018 Læse- og skriveteknologi/lst Definition og et aktuelt blik Stor og let tilgængelighed til LST Anvendelse

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Udskolingen. Kompetencecenter for Læsning i Aarhus

Udskolingen. Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Udskolingen Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Indhold Hvad? Oplæg med afsæt i vores praksis med fokus på en miljøindsats At blive en aktiv læser og skriver At få gode og brugbare rutiner med it At

Læs mere

It-hjælpemidler og elever med ordblindhed

It-hjælpemidler og elever med ordblindhed It-hjælpemidler og elever med ordblindhed Ordblindeundervisning går på to ben Læsning som mål Læsning som teknisk færdighed Stavning som teknisk færdighed Skriftlig formulering som teknisk færdighed Undervisning

Læs mere

Læse- og skriveteknologi for alle

Læse- og skriveteknologi for alle Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder. Sofielundskolen I samarbejde med Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder.

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6.

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. klasse Program Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Ordblindhed/dysleksi Hvilke udfordringer stiller en

Læs mere

SEMINAR 3. LÆSE- OG SKRIVETEKNOLOGI (LST) I VOKSENUNDERVISNINGEN

SEMINAR 3. LÆSE- OG SKRIVETEKNOLOGI (LST) I VOKSENUNDERVISNINGEN SEMINAR 3. LÆSE- OG SKRIVETEKNOLOGI (LST) I VOKSENUNDERVISNINGEN Martin Rasmussen/Heidi Kynde VUC Holstebro-Lemvig-Struer Hvorfor er vi her? .. Frigivelse af hestekræfter Læsning af beskrivelsen af den

Læs mere

Læselyst for alle. for alle. Fokus på læse-, stave- og skrivekompetence.

Læselyst for alle. for alle. Fokus på læse-, stave- og skrivekompetence. LÆSELYST? for alle Læselyst for alle Fokus på læse-, stave- og skrivekompetence. En vejledning om muligheder for medlemmer, der vil styrke sine læse-, skrive- eller stavekompetencer. ? Om Læselyst for

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning

Kompetencecenter for Læsning Kompetencecenter for Læsning En byrådsbeslutning i 2008 Rosenvangskolen Start aug. 2009 46 skoler i Aarhus, normalklasserne. 11 konsulenter og en daglig leder Selvstændig økonomi Kompetencecenter for Læsning

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver

Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver Læse- og skriveteknologi en ny udfordring Er it-rygsækken erklæret død - af LST? Organisatoriske og didaktiske konsekvenser LST i nye klæder hvordan takler

Læs mere

Hvordan indtænke læse- og skriveteknologi i tilrettelæggelsen af uddannelse og undervisning

Hvordan indtænke læse- og skriveteknologi i tilrettelæggelsen af uddannelse og undervisning Gør tanke til handling VIA University College Hvordan indtænke læse- og skriveteknologi i tilrettelæggelsen af uddannelse og undervisning Lektor i dansk på læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIAUC

Læs mere

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Udarbejdet oktober -17 Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være

Læs mere

Workshop om digitale fortællinger og multimodal formidling

Workshop om digitale fortællinger og multimodal formidling Workshop om digitale fortællinger og multimodal formidling - Bedre læring for elever med ordblindhed og læsevanskeligheder Læringscenterets dag d. 29. august 2019 Du finder præsentationen her: http://kortlink.dk/ytgf

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Pædagogisk og didaktisk praksis på ordblindeefterskoler

Pædagogisk og didaktisk praksis på ordblindeefterskoler Temadag om håndholdt teknologi til læsning og skrivning Temadagen den 29. januar var en gentagelse af den populære temadag, som blev afholdt den 28. november, 2012. Formålet med temadagen var igen at sætte

Læs mere

Inspirationsdag Farsø Efterskole. Onsdag d. 8/

Inspirationsdag Farsø Efterskole. Onsdag d. 8/ Inspirationsdag Farsø Efterskole Onsdag d. 8/11-2017 Dagens program 13.00-15.00: 13.00-13.10 13.10-13.20 13.20-14.00 14.00-14.10 14.10-14.50 14.50-15.00 Velkommen til. Hvem er jeg? Hvem er i? Kort om FE

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 2014

Ordblinde og it-konferencen 2014 Ordblinde og it-konferencen 2014 Tema og perspektiver på konferencen Pædagogisk og teknologisk status i 2014 Grundskolen Ungdomsuddannelser Voksen og videregående uddannelser Digitale tilgængelige læremidler

Læs mere

Selvevaluering

Selvevaluering Selvevaluering 2007-2008 Årets selvevaluering omhandler brugen og udbyttet af skriveprogrammet CD-ord 5 fra Mikroværkstedet. Gør det eleverne mere trygge, selvsikre og selvhjulpne i skrivesituationer ved

Læs mere

DIGITALE VÆRKTØJER TIL LÆSNING OG SKRIVNING

DIGITALE VÆRKTØJER TIL LÆSNING OG SKRIVNING DIGITALE VÆRKTØJER TIL LÆSNING OG SKRIVNING ANNE VEDSTED HANSEN, OPTAGELSE AVH@.DK ERIK ARENDAL, RÅDGIVNINGS- OG STØTTECENTRET ERA@.DK DAGENS AGENDA Introduktion Brugerperspektiv Digitale værktøjer Hvad

Læs mere

Højmeskolens. Videns- og Kompetencecenter for Læsning. Kurser, sparring og tilpassede forløb. Ordblind/ Skriftsprogsvanskeligheder

Højmeskolens. Videns- og Kompetencecenter for Læsning. Kurser, sparring og tilpassede forløb. Ordblind/ Skriftsprogsvanskeligheder Højmeskolens Videns- og Kompetencecenter for Læsning For alle 34 folkeskoler og skoletilbud under UngOdense i Odense Kommune Inkluderende læringsmiljøer Forskningsbaseret tilgang Kurser, sparring og tilpassede

Læs mere

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER TILLADTE HJÆLPE- MIDLER 2018-19 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627 5800 vuc@holstebro-vuc.dk holstebro-vuc.dk Dansk sproglig G Varighed: 30 min. : Opgavesættet Sproglig Prøve G afleveres håndskrevet.

Læs mere

Basiskursus LST og tidlig indsats. Ordblinde og fremmedsprogsundervisning. Matematikundervisning for elever med dysleksi

Basiskursus LST og tidlig indsats. Ordblinde og fremmedsprogsundervisning. Matematikundervisning for elever med dysleksi Her ser du et samlet udbud af de kurser KCL tilbyder for samarbejdende skoler i Århus Kommune i skoleåret 2018/19. Basiskursus 1 + 2 LST og tidlig indsats Ordblinde og fremmedsprogsundervisning Matematikundervisning

Læs mere

Handleplan for ordblinde elever Elevens navn og klasse: Kl.lærer/tovholder: Lærerteamet: Læsevejleder: Dato:

Handleplan for ordblinde elever Elevens navn og klasse: Kl.lærer/tovholder: Lærerteamet: Læsevejleder: Dato: Handleplan for ordblinde elever Elevens navn og klasse: Kl.lærer/tovholder: Lærerteamet: Læsevejleder: Dato: FASE 1 MÅL OG INDSATS Elevens ressourcer Motivation og indstilling til læring Deltagelse i det

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Læsemåder. I skyen eller lokalt på computeren IntoWords GoogleDocs. Word Online. CD-Ord Word PowerPoint Adobe Reader Lydfiler

Læsemåder. I skyen eller lokalt på computeren IntoWords GoogleDocs. Word Online. CD-Ord Word PowerPoint Adobe Reader Lydfiler Margit Gade Resen Friskole Faglig inklusion og de smarte værktøjer samt introduktion til skriveskabeloner Udfordringer Motivation At afkode tekst Forståelse Fastholde læring Opgaveforståelse Sproget Skrive

Læs mere

ORDBLINDHED I ALLE FAG. Pia Gormsen, Rikke Christoffersen Denning, Lene Reichstein Lund

ORDBLINDHED I ALLE FAG. Pia Gormsen, Rikke Christoffersen Denning, Lene Reichstein Lund ORDBLINDHED I ALLE FAG Pia Gormsen, Rikke Christoffersen Denning, Lene Reichstein Lund INDHOLD I november 2018 kom Egmont Fondens rapport SURVEY OG REGISTERANALYSE BØRN OG UNGE MED ORDBLINDHED, der viser,

Læs mere

Undervisning i teknologibaserede læse- og skrivestrategier Workshop på it og ordblindekonferencen

Undervisning i teknologibaserede læse- og skrivestrategier Workshop på it og ordblindekonferencen Gør tanke til handling VIA University College Undervisning i teknologibaserede læse- og skrivestrategier Workshop på it og ordblindekonferencen 28. April 2016 Helle Bundgaard Svendsen Helle Bundgaard Svendsen

Læs mere

læse- og skriveteknologi til unge ordblinde

læse- og skriveteknologi til unge ordblinde Læse- og skriveteknologi til unge ordblinde AF HELLE BUNDGAARD SVENDSEN, PH.D. OG LEKTOR I DANSK PÅ LÆRERUDDANNELSEN OG HF I NØRRE NISSUM, VIA UNIVERSITY COLLEGE Vi udleverer i vidt omfang læse- og skriveteknologi

Læs mere

Vi vil nytænke digitale læringsmiljøer, der rækker ud over grænser

Vi vil nytænke digitale læringsmiljøer, der rækker ud over grænser Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk synsvinkel om, hvorfor Verninge skole har

Læs mere

LST som inklusionsværktøj

LST som inklusionsværktøj LST som inklusionsværktøj AJ Helle Bundgaard Svendsen Inklusion er et stort og bredt begreb. I denne pakke anlægger vi en pragmatisk inklusionsforståelse (Dyson, 1999). Det betyder, at vi er optaget af

Læs mere

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER TILLADTE HJÆLPE- MIDLER 2018-19 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627 5800 vuc@holstebro-vuc.dk holstebro-vuc.dk Redigeret 26/2-19 Dansk sproglig G Varighed: 30 min. : Ingen hjælpemidler udover ordbøger.

Læs mere

Skriveskabeloner. Værktøjskassen. Ord og formulering driller. Læsevanskeligheder. Svært ved at huske og implementere ny viden

Skriveskabeloner. Værktøjskassen. Ord og formulering driller. Læsevanskeligheder. Svært ved at huske og implementere ny viden Værktøjskassen Indtale lydfiler Oplæsning Film Ordforslag Læsebearbejdede tekster Digitale ordbøger og stavekontrol Skrive oveni PDF er Tale-til-tekst Digitale tekster med løsrevet tekst /OCR Skriveskabeloner

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Guide til ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Kære elev, forældre og skole! At være i læse- og skrivevanskeligheder kan have alvorlige konsekvenser for barnets læring i skolen samt

Læs mere

Ordblinde og fremmedsprogsundervisning

Ordblinde og fremmedsprogsundervisning i Aarhus Ordblinde og fremmedsprogsundervisning Kompetencecenter for Læsning 11. januar 2018 Kristine Kirshøj Stokholm krisk@aarhus.dk Program Kl. 8.30 10.00 Præsentation Dysleksi og de oplevede vanskeligheder

Læs mere

Skriveskabeloner Del 1

Skriveskabeloner Del 1 Margit Gade Skriveskabeloner Del 1 Hjælpemidler og introduktion til skriveskabeloner Dagens program 1. Gennemgang af smarte værktøjer (Måske går det hurtigt måske langsomt) 2. Introduktion til skabeloner

Læs mere

OBU VIRK. Ordblindeundervisning for virksomheder

OBU VIRK. Ordblindeundervisning for virksomheder OBU VIRK Ordblindeundervisning for virksomheder ORDBLINDHED? Man kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer nemlig at klare sig rigtig godt, selvom de har svært ved at stave, skrive

Læs mere

It-rygsæk, Værd At Vide

It-rygsæk, Værd At Vide 2014 It-rygsæk, Værd At Vide Konsulenterne Center for Uddannelse 20-03-2014 Indledning I Næstved er it-rygsække som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning et udbredt

Læs mere

Digital strategi på Handelsgymnasiet Vestfyn, EUD og EUX Business

Digital strategi på Handelsgymnasiet Vestfyn, EUD og EUX Business Digital strategi på Handelsgymnasiet Vestfyn, EUD og EUX Business Den digitale strategi på Handelsgymnasiet Vestfyn tager udgangspunkt i Strategi for den digitale erhvervsuddannelse udarbejdet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Inklusion i Den Digitale Skole

Inklusion i Den Digitale Skole Inklusion i Den Digitale Skole 22.5.2012 Learning Lab, Skolegade 1 Mads Bo-Kristensen Uddannelse & Læring Vejle Kommune www.vejledigitaleskoler.net www.skolenibevaegelse.nu Denne PPT ligger på www.vejledigitaleskoler.net

Læs mere

LÆRING HOS UNGE MED DYSLEKSI

LÆRING HOS UNGE MED DYSLEKSI LÆRING HOS UNGE MED DYSLEKSI Anne Leth Pedersen og Laura Kongskov Torsdag d. 20/04-17 1 PROGRAM 9.30 10.15 9.30 9.52: Anne Leth Pedersen: Den lektiologiske forståelse af læring hos elever med dysleksi

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

v/ Line Leth Jørgensen Læsekonsulent og dysleksivejleder Hillerød, indehaver af Dysleksi og inklusion

v/ Line Leth Jørgensen Læsekonsulent og dysleksivejleder Hillerød, indehaver af Dysleksi og inklusion Del 2 v/ Line Leth Jørgensen Læsekonsulent og dysleksivejleder Hillerød, indehaver af Dysleksi og inklusion Lærer og dysleksivejleder på en skole Læsekonsulent i en kommune Oplægsholder med kontakt til

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning. Fra indsats til almenundervisningen 1

Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning. Fra indsats til almenundervisningen 1 Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning 1 HeleBonderupHebs@via.dk En indsats, der virker og bliver ved med at gøre det I intensive kursusforløb opleves et tab, når man returnerer til

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Byrødder ønsker bedre vilkår for ordblinde unge

Byrødder ønsker bedre vilkår for ordblinde unge TEMA OM Byrødder ønsker bedre vilkår for ordblinde unge Børne- og ungebyrådet i Aarhus har sat ordblindhed på dagsordenen. De har mødt stor opbakning fra både byrådet, forældre og lærere. Som resultat

Læs mere

Skriveskabeloner Program. Margit Gade. Introduktion til skriveskabeloner og smarte værktøjer. 1. Introduktion til dagen

Skriveskabeloner Program. Margit Gade. Introduktion til skriveskabeloner og smarte værktøjer. 1. Introduktion til dagen Margit Gade Skriveskabeloner Introduktion til skriveskabeloner og smarte værktøjer 1 Program 1. Introduktion til dagen 2. Hvad er skabeloner og hvorfor og hvordan. 3. Eksempler på undervisningen 4. Her

Læs mere

Skriveskabeloner Program. Margit Gade. Introduktion til skriveskabeloner og smarte værktøjer. 1. Introduktion til dagen

Skriveskabeloner Program. Margit Gade. Introduktion til skriveskabeloner og smarte værktøjer. 1. Introduktion til dagen Margit Gade Skriveskabeloner Introduktion til skriveskabeloner og smarte værktøjer 1 Program 1. Introduktion til dagen 2. Hvad er skabeloner og hvorfor og hvordan. 3. Eksempler på undervisningen 4. Her

Læs mere

Skriveskabeloner. Program Struktur, stillads og strategi. 1. Introduktion til dagen. 2. En fortælling. 3. Eksempler

Skriveskabeloner. Program Struktur, stillads og strategi. 1. Introduktion til dagen. 2. En fortælling. 3. Eksempler Skriveskabeloner Struktur, stillads og strategi Program 1. Introduktion til dagen 2. En fortælling 3. Eksempler 4. Her finder vi skabelonerne 5. Nye skabeloner på vej 6. Praktiske fif1 1 I it-værktøjskassen

Læs mere

At inkludere ikke-inklusionselever. En tilgang til et inkluderende læringsfællesskab

At inkludere ikke-inklusionselever. En tilgang til et inkluderende læringsfællesskab At inkludere ikke-inklusionselever En tilgang til et inkluderende læringsfællesskab Hvem er jeg? Stinne Yde-Lakmann Læreruddannet i 2007 Pædagogisk diplom færdig 2014 Farsø Efterskole siden 2007 Interesser:

Læs mere

Udskolingen 7.-9.kl. Nordstjerneskolen

Udskolingen 7.-9.kl. Nordstjerneskolen i Aarhus Udskolingen 7.-9.kl. Nordstjerneskolen Frederikshavn Kommune februar 2017 Hanne Mette Kristensen hanpa@aarhus.dk Program kl. 14.00 15.15 Kl. 15.15 15.25 Kl. 15.25 16.40 Kl. 16.40 17.00 Præsentation

Læs mere

Skriveskabeloner Ord og formulering driller. Læsevanskeligheder. Svært ved at huske og implementere ny viden

Skriveskabeloner Ord og formulering driller. Læsevanskeligheder. Svært ved at huske og implementere ny viden Skriveskabeloner Svært ved at huske og implementere ny viden Læsevanskeligheder Ord og formulering driller Manglende refleksion Svært ved at komme i gang eller holde sig i gang Langsom forarbejdning Stave-

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Skriveskabeloner. Donna Ogle: KWL Ord og formulering driller. Læsevanskeligheder. Svært ved at huske og implementere ny viden

Skriveskabeloner. Donna Ogle: KWL Ord og formulering driller. Læsevanskeligheder. Svært ved at huske og implementere ny viden Skriveskabeloner Svært ved at huske og implementere ny viden Læsevanskeligheder Ord og formulering driller Manglende refleksion Svært ved at komme i gang eller holde sig i gang Langsom forarbejdning Stave-

Læs mere

Kompenserende digitale Læremidler. V/Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for it og medier

Kompenserende digitale Læremidler. V/Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for it og medier Kompenserende digitale Læremidler V/Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for it og medier Kompenserende digitale læremidler v/ Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent CFU Sjælland På workshoppen

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Et inkluderende didaktisk design?

Et inkluderende didaktisk design? Et inkluderende didaktisk design? Afprøvning af et didaktisk design målrettet elever med og i skriftsprogsvanskeligheder, der anvender læse- og skriveteknologi Helle Bundgaard Svendsen, lektor, ph.d.,

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Læs hurtigere og lær mere. Få hjælp til at skrive og spar tid. Få mere selvtillid og øget motivation. Læse og Skrive Aftale Grundskole

Læs mere

Om at læse (-og skrive) alle vegne. - særligt for elever i læse-skrive vanskeligheder 8.januar 2015 12:45-14:50 ved Charlotte og Majken (SLS)

Om at læse (-og skrive) alle vegne. - særligt for elever i læse-skrive vanskeligheder 8.januar 2015 12:45-14:50 ved Charlotte og Majken (SLS) Om at læse (-og skrive) alle vegne - særligt for elever i læse-skrive vanskeligheder 8.januar 2015 12:45-14:50 ved Charlotte og Majken (SLS) Det overordnede formål: - At give et praktisk indblik i, hvilke

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Ordblindes brug af it-støtte It-støtte til ordblinde elever

Ordblindes brug af it-støtte It-støtte til ordblinde elever Ordblindes brug af it-støtte It-støtte til ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

De pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker De pædagogiske pejlemærker Sorø Kommune De pædagogiske pejlemærker På de næste sider præsenteres 10 pejlemærker for det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune. Med pejlemærkerne

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

ELEVER, SOM ER INKLUDERET?

ELEVER, SOM ER INKLUDERET? LÆRERKURSUS I INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER Trives du bedst med ELEVER, SOM ER INKLUDERET? INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER ER DU KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN? Læsning og skrivning er byggeklodser, som er nødvendige

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Læse og Skrive Aftale. Hjælp læse- og skriveusikre elever med at gennemføre deres uddannelse:

Læse og Skrive Aftale. Hjælp læse- og skriveusikre elever med at gennemføre deres uddannelse: Hjælp læse- og skriveusikre elever med at gennemføre deres uddannelse: Læs hurtigere og lær mere. Få hjælp til at skrive og spar tid. Få mere selvtillid og øget motivation. Læse og Skrive Aftale Uddannelse

Læs mere

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Indhold Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning... 3 Hvorfor er Læringscenter for Læsning en god ide?... 5 Hvordan foregår undervisningen?... 5 Hjælpemidler...

Læs mere

IntoWords. Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic

IntoWords. Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic IntoWords Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic CD-ORD Ud på flere platforme IntoWords med standardindstillinger fra CD-ORD med de mest centrale» funktioner»

Læs mere

e/læsning i skolen CSU - Holbæk i samarbejde med

e/læsning i skolen CSU - Holbæk i samarbejde med e/læsning i skolen Et forsøgsarbejde der har til formål at udvikle læringsmiljøer, som sikrer inklusion af elever i læsevanskeligheder ved at anvende læseteknologi i undervisningen. i samarbejde med CSU

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Læsetest oversigt: Klassetrin test tidspunkt 0. kl. Sprogvurderings materialet fra Socialstyrelsen august/september 1.kl. OS 64 Resultatet

Læs mere