Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted"

Transkript

1 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2012 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej Hedensted Tlf Resultatrevision

2 Indhold Indledning 3 Resumé 5 Beskæftigelsesministerens mål for Arbejdskraftreserven 5 Permanente forsørgelsesordninger 6 Unge under 30 år 7 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 7 Opfølgning på jobcentrets mål i Beskæftigelsesplan Indsats til tiden 8 Rettidighed 8 A-dagpengemodtagere 8 Kontant- og starthjælpsmodtagere 9 Aktiveringsgrad 9 Besparelsespotentiale 10 - udfordringer og muligheder for at forbedre resultaterne Bilag Resultatrevision del 1: Resultatoversigt (jobindsats.dk) 2. Resultatrevision del 2: Besparelsespotentiale (jobindsats.dk) 3. Resultatrevision del 3: Scorecard ministermål (jobindsats.dk) 4. Beskrivelse af rammevilkår og klynger 5. Bemærkninger fra det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og andre udvalg 6. Opfølgning på mål og resultatkrav ved tildeling af midler fra Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering 7. Aktiveringsgrad, a-dagpenge, hele landet, hele Aktiveringsgrad, kontanthjælp, hele landet, hele 2011 Område: Hedensted Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår - Favrskov, Gribskov, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns og Tårnby/Dragør Periode: 2011 Resultatrevision

3 Indledning Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Beskæftigelsesregionerne og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Resultatrevisionen 2011 er i forhold til 2010 ikke ændret. Dog skal resultatrevisionen som noget nyt fra i år indeholde en opfølgning på mål og resultatkrav ved tildeling af midler fra Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Der stilles derfor ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen 1 og forholder sig til både Jobcentrets positive resultater og til, hvor udfordringerne for Jobcentrets indsats ligger. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.), og viser udviklingen for antal berørte personer, udbetalte ydelser, forløbsvarighed mv. Udover at give et overblik over indsatsen giver resultatrevisionen også Jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen over tid og indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre, gør resultatrevisionen kommunen opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Da Jobcentrets indsats sammenlignes med den gennemsnitlige indsats blandt de sammenlignelige jobcentre, kan resultatrevisionen anvise områder, hvor Jobcentret med fordel kan sætte ind fremover, for at opnå en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver derudover et billede af de potentielle besparelser, som Jobcentret kan opnå, hvis varigheden af forløb på offentlige forsørgelsesydelser afkortes. Resultatrevisionen er et redskab, der kan styrke planlægningen og budgetteringen af beskæftigelsesindsatsen. Den kan således anvendes, når der skal lægges budgetter og planer for det næste års beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser, hvor udgifterne er steget og faldet, hvilket giver et fingerpeg om områder, hvor der kan opnås en økonomisk gevinst ved en mere effektiv indsats. Resultatrevisionen giver arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge med i, og følge op på, den lokale beskæftigelsesindsats. Endelig giver resultatrevisionen alle parter et fælles udgangspunkt for en dialog: Arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen kan bruge rapporten som fælles referenceramme i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Udtrækkene til resultatrevisionen (fra jobindsats.dk) består af tre dele: resultatoversigten, besparelsespotentialet, scorecard for ministermål og målinger af indsats til tiden. 1 Bilag 1-3 Resultatrevision

4 Resultatoversigt 2 I resultatoversigten er det muligt at følge udviklingen i antallet af personer, der er på offentlig forsørgelsesydelser og se, hvorvidt udviklingen adskiller sig fra udviklingen i klyngen. Denne sammenligning danner grundlag for at vurdere, om der er særlige ydelsesgrupper, der fremover med fordel bør kunne sættes ind overfor med henblik på at reducere antallet af personer. Besparelsespotentiale 3 Besparelsespotentialet giver viden om, hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Det antages, at Jobcentret har mulighed for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse, som det gennemsnitlige niveau i klyngen. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet i klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (i alt). Scorecard Ministermål 4 Scorecard ministermål viser det seneste års udvikling inden for de tre ministermål for Jobcentret. Desuden vises de tilsvarende udviklinger i de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter, der har haft den bedste udvikling inden for de tre ministermål, ligger øverst. Formålet med scorecardet er at understøtte jobcentrenes opfølgning på udviklingen i disse indsatsområder, og at sammenholde udviklingen med den tilsvarende udvikling i klyngen. Scorecardet giver således Jobcentret en idé om, hvilke dele af indsatsen, der kan forbedres. Indsats til tiden I Resultatrevisionen 2010 og 2011 er der nye opgørelsesmåder over indsats til tiden for a- dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere. Disse er nu samlet under et i stedet for scorecard for rettidighed, som blev benyttet til Resultatrevisionen for bl.a og Som beskrevet i Resultatrevisionen for 2010 er der med idriftsættelsen af matchmodellen fra april 2010 kommet to væsentlige forbedringer af data: For det første har jobcentrene nu mulighed for at registrere, hvornår ledige er fritaget for kontaktforløb og aktivering. Det gælder f.eks. den relativt store gruppe af kontanthjælpsmodtagere på barsel. For det andet er personer i match 3 (midlertidig passiv) fremover fritaget for aktivering. Disse to forhold er nu mulige at indarbejde i opgørelserne og vil fremadrettet give mere retvisende målinger af indsats til tiden. 2 Bilag 1 3 Bilag 2 4 Bilag 3 Resultatrevision

5 Resumé Ministermål 1 (nedbringe arbejdskraftreserven): Jobcenter Hedensted har i december personer i arbejdskraftreserven. Jobcenter Hedensted har således fra december 2010 til december 2011 haft et fald i arbejdskraftreserven på 8 %. Til sammenligning har der i klyngen samlet været et fald i arbejdskraftreserven på 7 %. Ministermål 2 (begrænse antallet på permanente forsørgelsesordninger) Jobcenter Hedensted har i november personer på permanente forsørgelsesordninger. Jobcenter Hedensted har således fra december 2010 til december 2011 haft en stigning i personer på permanente forsørgelsesordninger på 2 %. Til sammenligning har klyngen samlet set holdt niveauet fra december Ministermål 3 (nedbringe antal unge på offentlig forsørgelse): Jobcenter Hedensted har i december unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Jobcenter Hedensted har således fra december 2010 til december 2011 haft et fald i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse på 7 %. Til sammenligning har der i klyngen samlet været et fald i unge under 30 år på offentlig forsørgelse på 4 %. Ministermål 4 (begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse) Jobcenter Hedensted har i december ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Jobcenter Hedensted har således fra december 2010 til december 2011 haft en stigning i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse på 9 %. Til sammenligning har klynges samlet oplevet en stigning på 5 %. Når opfyldelse af ministermålene 2011 ses samlet ligger Hedensted placeret som det 5. bedste jobcenter i klyngen (som består af 8 kommuner). Dette er en lille nedgang i forhold til 2010, hvor Hedensted blev placeret som nr. 4 ud af disse 8. Beskæftigelsesministerens mål for 2011 Som vist over har Beskæftigelsesministeren, efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet, udmeldt fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen. Konklusionerne er kort beskrevet over, mens det følgende afsnit går lidt mere i dybden med hvordan tallene er fremkommet, og hvad de viser. Ministermål 1: Arbejdskraftreserven Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Jobcenter Hedensted har i december personer i arbejdskraftreserven. Jobcenter Hedensted har således fra december 2010 til december 2011 haft et fald i 5 Opgørelsen for 2011 er ny i forhold til 2010 derfor kan Resultatrevision 2011 ikke sammenlignes med Resultatrevision 2010 på dette tal. Resultatrevision

6 arbejdskraftreserven på 8 %. Til sammenligning har der i klyngen samlet været et fald i arbejdskraftreserven på 7 %. Jobcenter Hedensted oplevede i 2011 et lille fald i ledigheden, mens regionen og landet som helhed oplevede en stigning (se tabel herunder) Jobcentret har, bl.a. på baggrund af stigende ledighed i 2010, lavet en beskæftigelsesrettet indsats med fokus på en tæt kontakt og intensiveret opkvalificering af alle ledige, både kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Tidligt i ledighedsforløbet er der en jobrettet kontakt (der er stadig grupper af ledige, der kan vendes i døren) kombineret med et jobsøgnings- og vejledningsforløb, eller anden relevant aktivitet. Senere i ledighedsforløbet er målet intensiv opkvalificering indenfor de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, der er givet. Således har Jobcenter Hedensted i 2011 haft den højeste aktiveringsgrad i hele landet, når det gælder dagpengemodtagere, og den næstehøjeste i landet, når det gælder kontanthjælpsmodtagere (se bilag 7 og 8). Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken (foreløbige) efter område og tid M M12 Hele landet 5,9 6,1 Region Midtjylland 5,3 5,4 Hedensted 4,7 4,1 Den aktive indsat har bl.a. bevirket, at bruttoledigheden i Hedensted er faldet fra 4,7 % af arbejdsstyrken i december 2010 til 4,1 i december Til sammenligning er bruttoledigheden i hele landet i samme tidsrum steget fra 5,9 til 6,1 % af arbejdsstyrken. Ministermål 2: permanente forsørgelsesordninger Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest mulig. Jobcenter Hedensted har i november personer på permanente forsørgelsesordninger. Jobcenter Hedensted har således fra december 2010 til december 2011 haft en stigning i personer på permanente forsørgelsesordninger på 2 %. Til sammenligning har klyngen samlet set holdt niveauet fra december Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er 149 i december Denne måling viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Det vil her sige, at tilgangen her er fra januar 2011 til december Jobcenter Hedensted ligger lidt højere end resten af klyngen, når det gælder åriges andel af befolkningen på fleksjob og ledighedsydelse, og lidt lavere end resten af klyngen, når det gælder åriges andel af befolkningen på førtidspension. Samlet set ligger Jobcenter Hedensted lidt højere end resten af klyngen, når det gælder åriges andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse. 6 Tal fra Beskæftigelsesregion Midtjyllands hjemmeside: ( Seneste ledighedstal for kommuner i Region Midtjylland ). Resultatrevision

7 16-64 åriges andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse i Hedensted: 8,5 % åriges andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse i klyngen: 8,1 %. Ministermål 3: Unge under 30 år Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. (Her undersøges både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate). Jobcenter Hedensted har i december unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Jobcenter Hedensted har således fra december 2010 til december 2011 haft et fald i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse på 7 %. Til sammenligning har der i klyngen samlet været et fald i unge under 30 år på offentlig forsørgelse på 4 %. Hedensted ligger derfor bedre end gennemsnittet i klyngen hvad angår udviklingen af unge på offentlig forsørgelse under 30 år i forhold til arbejdsstyrken. I Hedensted er der 10,8 % unge under 30 år i befolkningen. Det samme tal for klyngen er 10,2 %. Ministermål 4: Begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Jobcenter Hedensted har i december ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Jobcenter Hedensted har således fra december 2010 til december 2011 haft en stigning i antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse på 9 %. Til sammenligning har klynges samlet oplevet en stigning på 5 % fra december 2010 til december Den gennemsnitlige udvikling i klyngen i forhold til året før er en stigning på 3 %. Hedensted har dog, fra november 2011 til december 2011, oplevet et lille fald (1 %) i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Opfølgning på Jobcentrets mål i Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesministerens mål for 2011 førte til følgende lokale mål, som Jobcentret satte sig i Beskæftigelsesplan 2011: Jobcenter Hedensted har i 2011 som mål: at arbejdskraftreserven begrænses til 680 personer i ledighed og aktivering i december 2011 at antallet af personer på permanent forsørgelse begrænses til 2250 personer i december 2011 at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses til 600 personer i december 2011 at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommer på offentlig forsørgelse begrænses til 200 personer i december 2011 Resultatrevision

8 I Resultatrevision 2011 viser resultatoversigten os følgende (se bilag1): Arbejdskraftreserven var på 701 personer i december 2011 Der var altså 21 flere i arbejdskraftreserven, end målet var i Beskæftigelsesplan 2011 Antallet af personer på permanent forsørgelse var 2404 i december 2011 Der var altså 154 flere på permanent offentlig forsørgelse, end målet var i Beskæftigelsesplan 2011 Antallet af unge på offentlig forsørgelse 639 i december 2011 Der var altså 39 flere i denne gruppe, end målet var i Beskæftigelsesplan 2011 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommer på offentlig forsørgelse var 262 i december 2011 Der var altså 62 flere i denne gruppe, end målet var i Beskæftigelsesplan 2011 Indsats til tiden Rettidighed Data for rettidighed fremgår også af resultatoversigten 7. Men her gælder ligesom for Ministermålene, at data for rettidighed og data for Ministermål, er trukket på forskelligt grundlag og derfor ikke kan sammenlignes umiddelbart. Rettidigheden er som kvalitetsmål udtryk for, i hvor høj grad jobcenteret lever op til lovgivningens frister for den aktive beskæftigelsesindsats. Generelt anses det ikke for realistisk at opnå 100 % rettidighed for større grupper gennem længere tid, idet målingerne ikke tager højde for en række forhold som jobcentrene ikke har kontrol over, f.eks. gentagne udeblivelser fra indkaldte samtaler og aktiveringstilbud. Endvidere er der målgrupper af de forsikrede ledige, der skal være i aktivitet fra første dag de er ledig og hvor det ikke er muligt at indkalde dem til samtale før tidligst ugen efter (tilmelding kræver ikke fremmøde) A-dagpengemodtagere Aktive tilbud (december 2011): 3 % af A-dagpengemodtagerne i Hedensted mangler aktive tilbud til tiden. Det er en meget lav andel, og Hedensted er den bedste kommune i klyngen (8 kommuner) på dette område. Gennemsnittet for klyngen er 7 %. Jobsamtaler (december 2011): 3 % af A-dagpengemodtagerne i Hedensted mangler jobsamtaler til tiden. Hedensted er en af de bedste kommuner i klyngen på dette område. Gennemsnittet for klyngen er 9 %. Konkret betyder det, at Jobcenter Hedensted i høj grad lever op til de landsdækkende krav til en aktiv beskæftigelsespolitik overfor A-dagpengemodtagere, som det er fastsat i lovgivningen. 7 Bilag 1 Resultatrevision

9 Kontant- og starthjælpsmodtagere Aktive tilbud (december 2011): 5 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne i Hedensted mangler aktive tilbud til tiden. Det er en meget lav andel, og Hedensted er den bedste kommune i klyngen på dette område. Gennemsnittet for klyngen er 14 %. Jobsamtaler (december 2011): 5 % af kontant- og starthjælpsmodtagerne i Hedensted mangler jobsamtaler til tiden. Det gør Hedensted til en af de bedste kommuner ud af 8 på dette område i klyngen. Gennemsnittet for klyngen er 6 %. Generelt klarer Jobcenter Hedensted sig godt på dette område og ligger samlet som et af de bedste jobcentre i hele landet på dette område. Det er få ledige, der ikke får deres samtaler eller aktiviteter til tiden. Jobcenter Hedensted har i løbet af 2011 haft øget fokus på området, hvilket vil fortsætte i Aktiveringsgrad Aktiveringsgraden fremgår af resultatoversigten 8. Aktiveringsgraden viser hvor stor en andel af tiden ydelsesmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode. Aktiveringsgraden er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer for alle ydelsesmodtagerne indenfor en valgt periode divideret med antallet af mulige aktiveringstimer. Aktivering 37 timer ugentlig regnes som fuld tid. Aktiveringsomfanget for dagpengemodtagere i Jobcenter Hedensted er samlet set 45,2 % i Jobcenter Hedensted har i 2011, ligesom tilfældet var i 2010, haft den højeste aktiveringsgrad i hele landet. Aktiveringsomfanget for kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter Hedensted er steget fra 46,6 % i 2010 til 49,2 % i Sammenlignet med de øvrige i klyngen ligger Jobcenter Hedensted som den højeste i klyngen og som den 2. højeste i landet. 8 Bilag 1 Resultatrevision

10 Besparelsespotentiale - udfordringer og muligheder for at forbedre resultaterne Besparelsespotentialet 9 viser hvor meget Jobcenter Hedensted potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år. Det forudsætter, at jobcentret kan nedbringe andelen af fuldtidspersoner i befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om jobcentret ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet i klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (i alt). Jobcenter Hedensted synes at have det største besparelsespotentiale på fleksjobområdet. En reduktion i antal fuldtidspersoner til det gennemsnitlige niveau for sammenlignelige jobcentre (klyngen) med 149 fuldtidspersoner - vil betyde en besparelse på fleksjobområdet på 7,8 millioner. Der vil dog være en vis risiko for, at en del af de borgere, som ikke har et fleksjob, ikke ville kunne bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, og derved være i risikogruppen for førtidspension, hvor vi ligger 50 fuldtidspersoner under gennemsnittet i klyngen. Udgifterne til sygedagpenge skulle kunne reduceres med 5,3 millioner ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner med 52 til det gennemsnitlige niveau for klyngen. Ved en nedbringelse af antal fuldtidspersoner med 19 personer på ledighedsydelse kan der opnås en besparelse på 2,4 millioner. Der er et besparelsespotentiale på 6,6 millioner på revalideringsområdet, men det er et politisk prioriteret område, som giver god mening, da vi skal have hævet uddannelsesniveauet. Det er vigtigt at have øje for, at en nedbringelse af antallet af fuldtidspersoner inden for en forsørgelsesydelse ikke nødvendigvis giver en samlet besparelse for kommunen. Det må nemlig antages, at det ikke i alle tilfælde lykkes at bringe de berørte personer ud af offentlig forsørgelse. Indsatsen vil i nogle tilfælde resultere i overgang til anden offentlig forsørgelse, for eksempel fra sygedagpenge til førtidspension. Der er et negativt besparelsespotentiale på 0,8 millioner på a-dagpenge og 9,1 millioner på kontanthjælp samt et negativt besparelsespotentiale på 4,2 millioner på førtidspension. Samlet set har Jobcenter Hedensted jobcenter forbedret besparelsespotentialet fra 2010 på netto 14,0 millioner kr. til netto 8,1 millioner kr. i 2011 i forhold til gennemsnittet i klyngen. 9 Bilag 2 Resultatrevision

11 Bilag Resultatrevision

12 Resultatrevision

13 Resultatrevision

14 Resultatrevision

15 Bilag 4 Om rammevilkår og klynger Rammevilkår At jobcentre har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, der har betydning for, hvor lang tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. SFI og AKF har udarbejdet en rammevilkårsanalyse for Arbejdsmarkedsstyrelsen. SFI / AKF estimerer hvor mange dage en gennemsnitsborger i en given kommune kan forventes at modtage en bestemt forsørgelsesydelse i løbet af ét år. Dette estimat fremkommer på baggrund af forhold på det lokale arbejdsmarked (den lokale ledighedsprocent, sæsonvariationer og antal jobåbninger i lokalområdet), forhold der knytter sig til den enkelte (andel enlige forsørgere, indvandre, lavtuddannede og lejere), samt andre forhold (køn, a-kassemedlemskab, erhvervserfaring, flyttemønster, brug af lægemidler, sygesikringsydelser og antallet af indlæggelsesdage) Rammevilkårsanalysen lister / rangordner jobcentrene efter deres rammevilkår. (I rangordenen er 1 det jobcenter der har de bedste rammevilkår, mens 91 er jobcenteret med de ringeste vilkår). Hedensted har rang 6 for kontanthjælp, rang 18 for a-dagpenge og rang 41 for sygedagpenge. Klynger At jobcentre er i samme klynge beror på, at de ligger inden for samme interval for antal dage på offentlig forsørgelse i de enkelte forsørgelsestyper; kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen har søgt at omsætte rammevilkårsanalysen til et praktisk værktøj, som både er fagligt korrekt og let tilgængelig ved at danne klynger af jobcentre med samme rammevilkår. På hver ydelsestype er kommunerne opdelt i tre intervaller. For at tilhøre en bestemt klynge skal en kommune både ligge i det samme kontanthjælpsinterval, det samme a- dagpengeinterval og det samme sygedagpengeinterval. Når man grupperer på denne måde tager man højde for kommunernes forskellige profil med hensyn til forventet antal dage på hhv. kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge. Hedensted er i klynge med: Favrskov, Gribskov, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns og Tårnby/Dragør. Resultatrevision

16 Bilag 5 Bemærkninger til Resultatrevisionen 2011 Arbejdsmarkedsudvalget 10. april 2012 Resultatrevisionen 2011 godkendes og fremsendes til det Lokale Beskæftigelsesråd og Byrådet for godkendelse. Det Lokale Beskæftigelsesråd 22. maj 2012 Forslag til Resultatrevision 2011 er godkendt. Arbejdsmarkedsudvalget 12. juni 2012 Den reviderede udgave af Resultatrevision 2011 er godkendt. Arbejdsmarkedsudvalget er klar over, at der på trods af gode resultater på ministermål fortsat er en udfordring med at få nedbragt udgifterne på hele beskæftigelsesområdet, med specielt fokus på sygedagpenge og permanent offentlig forsørgelse. Økonomiudvalget 18. juni 2012 Forslag til Resultatrevision 2011 er godkendt. Byrådet 20. juni 2012 Forslag til Resultatrevision 2011 er godkendt. Resultatrevision

17 Bilag 6: Opfølgning på mål og resultatkrav ved tildeling af midler fra Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering Baggrund I aftalen stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed fra maj 2010 er der blevet afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. I 2010 udarbejdede kommunen en plan med mål for indsatsen og resultatkrav for den 4- årige bevillingsperiode. Såfremt der er behov for justeringer af planen fra 2010, skal kommunen årligt revidere mål for indsatsen og resultatkrav i et tillæg til beskæftigelsesplanerne gældende for 2011, 2012, og Indhold i tillægget 1. Kvantitative mål for udvidelsen af andelen af personer i virksomhedsrettede tilbud for den 4-årige bevillingsperiode 2. En strategi for indsatsen i kommunen i bevillingsperioden, dvs. en udmøntning af, hvordan de opstillede mål nås 3. Resultatkrav/milepæle for indsatsen med henblik på at sikre, at målene nås i løbet af de 4 år. Mål og resultatkrav skal være kvantitative, og der skal kunne følges op gennem eksisterende målinger i jobindsats.dk. Kommunen skal ved de eventuelle justeringer af mål og resultatkrav og i forbindelse med strategien for indsatsen tage udgangspunkt i aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer for målgruppen og beskæftigelsesministerens mål. Fordeling af puljen til ansættelse af virksomhedskonsulenter Jobcenter Hedensted er bevilget i alt , , , , ,- Del 1. Kvantitative mål for udvidelsen af andelen af personer i virksomhedsrettede tilbud for den 4-årige bevillingsperiode Jobcenter Hedensteds andel af personer i virksomhedsrettede tilbud er i september 2010: Forsikrede ledige: 265 personer Kontanthjælpsmodtagere: 71 personer I alt 336 personer. Resultatrevision

18 Målet er, at dette niveau skal ligge på i alt 387 personer i september Altså en stigning på 15 %. Del 2. Strategi for indsatsen i kommunen i bevillingsperioden, dvs. en udmøntning af, hvordan de opstillede mål nås Jobcenter Hedensteds strategier for at nå stigningen på 15 % er tredelt: 1. Øget fokus på virksomhedskontakten 2. Flere virksomhedsbesøg og 3. Større opmærksomhed omkring virksomhedscentrene, og de fordele der ligger her, for at få langtidsledige i job eller i aktive virksomhedsrettede tilbud. Del 3. Milepæle for indsatsen med henblik på at sikre, at målene nås i løbet af de 4 år. Virksomhedsrettede aktiviteter (løntilskud og virksomhedspraktik) Mål: Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter skal frem til 2013 stige med 15 % sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Mål Resultat Resultatrevision

19 Resultatrevision

20 Resultatrevision

21 Resultatrevision

22 Resultatrevision

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2008 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2009 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2008 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision 2008

Resultatrevision 2008 Resultatrevision 2008 M Indhold 1. Indledning Side 3 2. Sammenfatning 5 3. Resultat 2008 Jobcenter Syddjurs Bilag: Ministermål Aktiveringsgrad Rettidighed Ydelsesgrupper Besparelsespotentiale 1. Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2009 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2010 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2009 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere