Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016"

Transkript

1 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017

2 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol Tagensvej København N Udarbejdet af: Vicki Facius, konsulent, Trine Fuglsang, konsulent, Lone Egelund Larsen, studentermedhjælper Maja Johanne Fröling, studentermedhjælper

3 Indhold Indledning 4 1. Beskæftigelse og videreuddannelse 6 2. Syn på uddannelserne 10 Bilag 1 Svarprocenter og -fordeling 18 Bilag 2 Dimittendernes beskæftigelsessted 19 Bilag 3 Vurderinger af vigtighed og niveau af fem almene kompetencer 20 3

4 Indledning Denne rapport indeholder hovedresultaterne af en undersøgelse blandt dimittender fra Professionshøjskolen Metropol (herefter Metropol), dimitteret i perioden januar 2015 juli Undersøgelsen sætter fokus på: Dimittendernes beskæftigelsessituation Dimittendernes vurderinger af uddannelsernes relevans og deres eget kompetenceniveau på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse Undersøgelsens resultater er et centralt input til kvalitetssikringsarbejdet på Metropols grunduddannelser, hvor resultaterne indgår i det fortsatte arbejde med at styrke uddannelsernes relevans. Denne rapport viser de samlede resultater for Metropols grunduddannelser, derudover er der en mere detaljeret rapport for hver af grunduddannelserne. Rapporterne kan læses på Undersøgelsens metode Undersøgelsen er gennemført, som både en register- og en spørgeskemaundersøgelse. Danmarks Statistik har gennemført registerundersøgelsen for Metropol. Registerundersøgelsen omfatter samtlige dimittender, der er dimitteret i perioden januar 2015 juli Registerdataene giver viden om dimittendernes beskæftigelsessituation (ift. om de er i arbejde, ledige, under uddannelse eller ukendt) 1, og de beskæftigede dimittenders ansættelsessted (staten, region, kommune eller privat virksomhed) 2 i september Til registerundersøgelsen er anvendt oplysninger fra registret om E-indkomst opgjort pr. 30. september Dvs. registerundersøgelsen viser, hvordan dimittenderne i undersøgelsen var registreret netop den dato. Det er relevant at bemærke, at registerundersøgelsen generelt kan underestimere andelen af dimittender, som er i arbejde. Det skyldes, at selvstændige erhvervsdrivende indgår i kategorien ukendt i det anvendte register i Danmarks Statistik. 1 Kategorien under uddannelse indeholder alle, der modtager SU. Kategorien ledige indeholder arbejdsløse, samt personer på passiv forsørgelse, såsom kontanthjælpsmodtagere, og personer, der er på barsel eller sygemeldt, og som ikke har et job. Kategorien ukendt indeholder bl.a. personer, hvor der hverken er oplysninger om lønudbetaling eller offentlig forsørgelse pr. 30. september 2016 i registret. Bemærk at kategorien derfor kan indeholde selvstændige erhvervsdrivende. Danmarks Statistik har ikke oplysninger for selvstændige erhvervsdrivende efter 31. december Kategorien indeholder dog ikke ansættelsessted for selvstændige erhvervsdrivende, da de ikke er opgjort i det anvendte register for E-indkomst. 4

5 Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik for Metropol i november 2016 ved henvendelse via e-boks. Metropol anvender et spørgeskema med spørgsmål, som går på tværs af alle grunduddannelser, spørgsmål som går på tværs af nogle af grunduddannelserne, og spørgsmål som er helt uddannelsesspecifikke. Svarprocenter og -fordeling Samlet for Metropol har dimittender modtaget spørgeskemaet, og har svaret, hvilket giver en svarprocent på 38%. Svarprocenterne varierer mellem de enkelte uddannelser. Bioanalytikeruddannelsen har den laveste svarprocent med 31% besvarende, mens Katastrofe- og risikomanagement har den højeste på 64%. Svarprocenterne for de enkelte uddannelser fremgår af bilag 1. I undersøgelsen er der overordnet set opnået en udmærket repræsentativitet på de centrale faktorer, uddannelsesbaggrund og beskæftigelsessituation, som det fremgår af bilag 1. Der er dog en lille underrepræsentation af Sygeplejerskeuddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen og en lille overrepræsentation af nogle af de mindre uddannelser i undersøgelsen, men alt i alt er fordelingen tilfredsstillende. På beskæftigelsesvariablen gælder, at både 71% af alle dimittender og de besvarende dimittender er i arbejde, så også her er der en tilfredsstillende fordeling. 5

6 1. Beskæftigelse og videreuddannelse 7 ud af 10 dimittender er i beskæftigelse Samlet set er 71% af dimittenderne fra Metropol i beskæftigelse, 11% er under uddannelse og 11% er ledige i september Det viser figur 1, som indeholder resultaterne fra registerundersøgelsen. Der er variation mellem uddannelserne. Følgende fire uddannelser har de største andele af beskæftigede i september 2016: Sygeplejerske (88%), Radiograf (83%), Jordemoder (83%) og Lærer (81%). Mens det på efterfølgende fire uddannelser er under halvdelen af dimittenderne, som er i beskæftigelse: Katastrofe- og risikomanagement (47%), Administrationsøkonom (43%), Ernæring og sundhed (41%) samt Administrationsbachelor (36%) 3. Andelen af dimittender i arbejde er dog underestimeret i figur 1. For 7% af dimittenderne mangler der oplysninger om deres beskæftigelse. Disse dimittender kan fx være selvstændige erhvervsdrivende eller aflønnet uden for Danmark. Særligt uddannelserne Fysioterapeut og Global Nutrition and Health har mange dimittender, som der ikke er beskæftigelsesoplysninger på. Fysioterapeutuddannelsen har traditionelt mange selvstændigt erhvervsdrivende dimittender, mens Global Nutrition and Health har en højere andel af dimittender, der er ansat i udlandet end de andre uddannelser. Disse uddannelser har derfor sandsynligvis højere beskæftigelsestal, end det fremgår af figur 1. 3 Desuden har Global Nutrition and Health ifølge e-registret en beskæftigelsesandel på 22%., Der er dog 38% af dimittenderne, som der ikke er oplysninger om i registret. De kan evt. være ansat og aflønnet i udlandet. 6

7 Figur 1 Dimittendernes beskæftigelse pr. 30. september 2016 (4.391 dimittender) Kilde: Registerundersøgelse af Metropols dimittender gennemført af Danmarks Statistik Kategorien uddannelse indeholder alle, der modtager SU. Kategorien ledig indeholder både personer, der er registret som ledige, og personer på passiv forsørgelse (kontanthjælp, sygemeldt og på barsel uden job mm.) Kategorien ukendt indeholder bl.a. personer, hvor der hverken er oplysninger om lønudbetaling eller offentlig forsørgelse i registret. Bemærk kategorien kan derfor indeholde selvstændige erhvervsdrivende, og personer der er ansat i udlandet. 85% af dimittenderne, som er i beskæftigelse, er offentligt ansat og 15% er ansat i det private erhvervsliv, viser figur 2. Særligt er store andele af dimittenderne fra uddannelserne Laboratorieteknologi (92%), Laborant (78%) og Administrationsøkonom (69%) ansat i det private erhvervsliv. Ikke overraskende er hovedparten af dimittenderne fra uddannelserne Sygeplejerske (98%), Jordemoder (97%), Radiograf (95%), Lærer (93%), Bioanalytiker (91%), Socialrådgiver (90%) og Ergoterapeut (90%) derimod ansat i det offentlige. 7

8 Figur 2 Dimittendernes ansættelsessted pr. 30. september 2016 (3.036dimittender) Kilde: Registerundersøgelse af Metropols dimittender gennemført af Danmarks Statistik Figuren indeholder udelukkende oplysninger om personer, der er registret, som værende i arbejde jf. figur 1. Personer, der er selvstændige erhvervsdrivende indgår ikke i denne registrering. Det er primært regioner og kommuner, som dimittenderne er ansat i. I alt er der således 48% af alle dimittender, der er ansat i regioner og 46% i kommuner, mens udelukkende 3% af dimittenderne i arbejde er ansat i staten, se også bilag 2. Nogle uddannelser har mange dimittender, der læser videre 11% af dimittenderne er i gang med en (videre)uddannelse, ifølge figur 1. Andelen varierer dog mellem uddannelserne. Særligt Administrationsbachelor har en stor andel (49%) af dimittender, der er under uddannelse. Men også de følgende fire uddannelser har relativt store andele: Ernæring og sundhed (34%). Katastrofe- og risikomanagement (32%), Global Nutrition and Health (26%) og Administrationsøkonom (25%). 8

9 68% af dimittenderne under uddannelse er i gang med en kandidatuddannelse, mens 18% er ved at tage en bachelor/professionsbacheloruddannelse, ifølge spørgeskemaundersøgelsen, se også figur 3. Figur 3 Hvilken type uddannelse er du i gang med? (250 svar) Udelukkende dimittender, der er i gang med videreuddannelse har besvaret spørgsmålet. 9

10 2. Syn på uddannelserne Godt halvdelen af dimittenderne vurderer, at de var godt rustede til deres første job 52% af alle dimittender, som har eller har haft et professionsrelevant job efter endt uddannelse, vurderer, at deres uddannelse i høj eller meget høj grad rustede dem til at starte i deres første job, ifølge spørgeskemaundersøgelsen, se figur 4. Der er variation mellem uddannelserne. De uddannelser med de største andele af dimittender, som vurderer at være godt rustede til det første job, er: Laborant (89%), Radiograf (81%) Laboratorieteknologi (80%) og Jordemoder (77%). Det er værd at bemærke, at det alle er sundhedsfaglige og teknologiske uddannelser. På følgende uddannelser er det derimod under halvdelen af dimittenderne, der vurderer, at de har været godt rustede til deres første job: Socialrådgiver (48%), Ernæring og sundhed (48%), Sygeplejerske (46%), Lærer (39%), Katastrofe- og risikomanagement (35%) og Administrationsøkonom (33%). 10

11 Figur 4 I hvilken grad vurderer du, at din uddannelse rustede dig til at starte i dit først job? (1.345 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. Knap halvdelen vurderer, at de var fagligt rustet til at starte på deres videreuddannelse 44% af alle dimittenderne, som er under videreuddannelse, vurderer, at uddannelsen i høj eller meget høj grad har rustet dem til at starte på deres videreuddannelse. 11

12 Igen ses der en variation mellem uddannelserne. På følgende uddannelser er det således over halvdelen af dimittenderne, der vurderer at være godt rustede: Global Nutrition and Health (65%), Lærer (56%), Administrationsbachelor (55%) og Administrationsøkonom (54%). Mens efterfølgende uddannelser, har de mindste andele af dimittender med denne positive vurdering: Socialrådgiver (42%), Fysioterapeut (42%), Katastrofe- og risikomanagement (33%), og Ernæring og sundhed (28%). Det er værd at bemærke, at dimittenderne fra Ernæring og sundhed samt Katastrofe- og risikomanagement har forholdsvis negative vurderinger af deres parathed til uddannelse, da det er nogle af de uddannelser, hvor de største andele af dimittenderne begynder på videreuddannelse, ifølge figur 1. 12

13 Figur 5 I hvilken grad vurderer du, at du efter afsluttet professionsbacheloruddannelse var fagligt rustet til at starte på din videreuddannelse? (250 svar) Udelukkende dimittender, der er i gang med videreuddannelse har besvaret spørgsmålet. Uddannelserne Ergoterapeut, Laborant, Laboratorieteknologi og Radiograf indgår ikke selvstændigt i figuren, da færre end fem personer har besvaret spørgsmålet på uddannelserne. Helt centrale almene kompetencer for jobbet Dimittenderne vurderer, at der er nogle almene kompetencer, som er helt centrale for, at de kan varetage deres job som professionsbachelorer. Det viser spørgeskemaundersøgelsen, hvor dimittenderne er blevet spurgt til vigtigheden af seks udvalgte almene kompetencer for deres jobfunktion 4. Hovedparten af alle dimittender vurderer, at de seks kompetencer er vigtige eller meget vigtige for at kunne varetage deres job. De kompetencer, som flest vurderer som centrale, er: 4 Dimittenderne er desuden blevet spurgt til vigtighed og vurdering af eget niveau ift. 5-6 fagspecifikke kompetencer, dvs. kompetencer der er særlige for den enkelte uddannelse. Resultaterne af svarerne på disse spørgsmål kan findes i rapporterne for de enkelte uddannelser på 13

14 At kunne tilegne mig ny viden (97%) At reflektere over egne færdigheder og udviklingsbehov (96%) At se nye løsninger på arbejdsopgaverne (95%) Mens færrest, men dog alligevel 84%, mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt at kunne anvende relevant videnskabelige viden i sit job, ifølge figur 6. Figur 6 Hvor vigtige mener du, at de følgende kompetencer er for at kunne varetage dit professionsrelevante job? ( svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. På uddannelserne: Global Nutrition and Health, Laborant, Laboratorieteknologi og Lærer har dimittenderne ikke besvaret alle spørgsmål. Forskellige vurderinger af hvor godt kompetencerne mestres Der er forskelle på, hvor højt dimittenderne vurderer deres eget niveau inden for de almene kompetencer. Der er flest af dimittenderne, som vurderer at have et højt eller meget højt niveau mht.: At kunne arbejde tværprofessionelt (84%) At reflektere over egne færdigheder og udviklingsbehov (83%) Mens færrest vurderer at have det høje niveau mht.: At anvende relevant videnskabelig viden i sin jobfunktion (56%) At have viden om gældende lovgivning inden for professionsområdet (52%) 14

15 Disse to kompetencer er dem, som færrest vurderer som centrale ifølge figur 6. Det er dog værd at bemærke, at der er over 80%, der vurderer kompetencerne som centrale, mens det udelukkende er godt halvdelen, der vurderer at have et højt eller meget højt niveau inden for kompetencerne. Figur 7 Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. På uddannelserne: Global Nutrition and Health, Laborant, Laboratorieteknologi og Lærer har dimittenderne ikke besvaret alle spørgsmål. Det tværprofessionelle samarbejde er vigtigt På Metropol er det en særlig satsning at styrke det tværprofessionelle samarbejde. I dette afsnit uddybes derfor de overordnede vurderinger af kompetencen til det tværprofessionelle samarbejde, som den fremgår af figur 6 og figur 7 5. For hvor der i alt er 92% af dimittenderne, der vurderer, det er vigtigt at kunne arbejde tværprofessionelt, så dækker dette tal over en mindre variation mellem uddannelserne. På uddannelserne Global Nutrition and Health, Laboratorieteknologi og Ergoterapeut er det alle dimittender (100%), der vurderer kompetencen som værende vigtig eller meget vigtig. Mens det på uddannelserne Katastrofe- og risikomanagement, Ernæring og 5 For uddybning af de fem andre kompetencer fordelt på uddannelser se bilag 3. 15

16 sundhed samt Lærer er hhv. 83%, 81% og 77%, der vurderer kompetencen som værende vigtig, som det vises i figur 8. Figur 8 Hvor vigtigt mener du, at det er at kunne arbejde tværprofessionelt? (1.335 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. Der er også variation i hvor højt niveau dimittenderne vurderer at have ift. det tværfaglige arbejde. Flest vurderer at have et højt eller meget højt niveau på uddannelserne 16

17 Radiograf (98%), Administrationsbachelor (95%), Global Nutrition and Health (94%) og Jordemoder (93%). Mens færrest vurderer at have et sådant niveau på uddannelserne Laboratorieteknologi (80%), Fysioterapeut (77%) og Lærer (63%). Det var også blandt dimittenderne fra Læreruddannelsen, at kompetencen blev vurderet som mindst vigtig, jf. figur 8. Figur 9 Hvor højt vurderer du dit eget niveau mht. at kunne arbejde tværprofessionelt? (1.321 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. 17

18 Bilag 1 Svarprocenter og -fordeling Tabel 1 Sammenligning af dimittendantal på uddannelser og dimittendantal i spørgeskemaundersøgelse (besvarende dimittender), samt svarprocenter for de enkelte uddannelser 171 4% 76 44% 5% 122 3% 50 41% 3% 172 4% 54 31% 3% 208 5% % 6% 349 8% % 9% 361 8% % 8% 82 2% 41 50% 2% 116 3% 45 39% 3% 114 3% 73 64% 4% 174 4% 81 47% 5% 16 0% 8 50% 0% % % 10% 95 2% 44 39% 3% % % 14% % % 24% % % 100% Kilde: Registerundersøgelse af Metropols dimittender gennemført af Danmarks Statistik Tabel 2 Sammenligning mellem beskæftigelsessituation for alle dimittender og dimittenderne i spørgeskemaundersøgelse (besvarende dimittender) I arbejde % % Uddannelse % % Ledig % % Ukendt 295 7% 85 5% Total % % Kilde: Registerundersøgelse af Metropols dimittender gennemført af Danmarks Statistik

19 Bilag 2 Dimittendernes beskæftigelsessted Tabel 3 Dimittendernes beskæftigelsessted pr. 30. september 2016 fordelt på uddannelser Administrationsbachelor (n=59) 37% 22% 3% 37% Administrationsøkonom (n=52) 69% 8% 0% 23% Bioanalytiker (n=132) 9% 2% 89% 0% Ergoterapeut (n=157) 10% 0% 18% 72% Ernæring og sundhed (n=137) 52% 9% 6% 33% Fysioterapeut (n=240) 35% 0% 30% 35% Global Nutrition and Health 50% 0% 6% 44% (n=16) Jordemoder (n=96) 3% 0% 96% 1% Katastrofe- og risikomanagement 50% 37% 9% 4% (n=1064) Laborant (n=115) 78% 14% 7% 1% Laboratorieteknologi (n=12) 92% 8% 0% 0% Lærer (n=313) 7% 1% 0% 92% Radiograf (n=94) 5% 0% 95% 0% Socialrådgiver (n=503) 10% 4% 1% 86% Sygeplejerske (n=1064) 2% 0% 92% 6% METROPOL TOTAL (n=3.036) 15% 3% 46% 35% Kilde: Registerundersøgelse af Metropols dimittender gennemført af Danmarks Statistik

20 Bilag 3 Vurderinger af vigtighed og niveau af fem almene kompetencer 3.1. Kompetence til at kunne tilegne sig ny viden Figur 10 Hvor vigtigt mener du, det er at kunne tilegne dig ny viden? (5-386 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. 20

21 Figur 11 Hvor højt vurderer du dit niveau med hensyn til at kunne tilegne dig ny viden? Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. 21

22 3.2 Kompetencen til at kunne reflektere over egne færdigheder og udviklingsbehov Figur 12 Hvor vigtigt mener du, at det er at reflektere over egne færdigheder og udviklingsbehov? Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. 22

23 Figur 13 Hvor højt vurderer du, at dit eget niveau er med hensyn til at reflektere over egne færdigheder og udviklingsbehov? (5-379 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. 23

24 3.3 Kompetencen til at se nye løsninger på arbejdsopgaverne Figur 14 Hvor vigtigt mener du, at det er at kunne se nye løsninger på arbejdsopgaverne? (5-386 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. 24

25 Figur 15 Hvor højt vurderer du dit eget niveau med hensyn til at se nye løsninger på arbejdsopgaverne? (5-379 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. 25

26 3.4 Kompetencen: At have viden om gældende lovgivning inden for professionsområdet Figur 16 Hvor vigtigt mener du, det er at have gældende viden om lovgivningen inden for dit professionsområde? ( svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. Dimittender fra Global Nutrition and Health, Laborant, Laboratorieteknologi og Læreruddannelsen har ikke besvaret dette spørgsmål. 26

27 Figur 17 Hvor højt vurderer du dit eget niveau med hensyn til at have viden om gældende lovgivning inden for dit professionsområde? ( svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. Dimittender fra Global Nutrition and Health, Laborant, Laboratorieteknologi og Læreruddannelsen har ikke besvaret dette spørgsmål. 27

28 3.5 Kompetencen til at anvende relevant videnskabelig viden på jobbet Figur 18 Hvor vigtigt mener du, at det er at anvende relevant videnskabelig viden i dit job? (5-382 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. Dimittender fra Laborantuddannelsen har ikke besvaret dette spørgsmål. 28

29 Figur 19 Hvor højt vurderer du, at dit eget niveau er med hensyn til at anvende relevant videnskabelig viden i dit job? (5-379 svar) Udelukkende dimittender, der er eller har været ansat i et professionsrelevant job har besvaret spørgsmålet. Dimittender fra Laborantuddannelsen har ikke besvaret dette spørgsmål. 29

30

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Laboratorieteknologi. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 22. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Bioanalytiker- uddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Bioanalytiker- uddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2016 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Jordemoderuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 13. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Sygeplejerskeuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelsen Præsentation for uddannelsesudvalg

Dimittendundersøgelsen Præsentation for uddannelsesudvalg Dimittendundersøgelsen 2016 Præsentation for uddannelsesudvalg Ledelses- og Kommunikationssekretariatet 3. marts 2017 Dimittendundersøgelsen et element i kvalitetssikring af relevans Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 Bilag 7.3.1 Dato 4. marts 2013 Initialer Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 1.0 Baggrund Studentertilfredshedsundersøgelsen er foretaget i efteråret 2012 på alle Metropols uddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Aftagerevaluering. Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer. Januar 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Aftagerevaluering. Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer. Januar 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Aftagerevaluering Aftagernes vurdering af relevansen af dimittendernes kompetencer Januar 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling, Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

MetropoLIS. Datagrundlag fra SIS pr. 1. oktober MetropoLIS Studieservice

MetropoLIS. Datagrundlag fra SIS pr. 1. oktober MetropoLIS Studieservice MetropoLIS Datagrundlag fra SIS pr. 1. oktober 2017 MetropoLIS Studieservice Indhold Indledning 3 Stamdata 5 Gennemførsel 9 Karakterer 7 Frafald på 1. studieår 44 Frafald 47 Indledning MetropoLIS-rapporten

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Dimission januar og juni 2016 STUDENTER FOKUS august 2016 MJAN Dimittendundersøgelsen 2016... 1 Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater i hovedtræk... 2 Læsevejledning...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen

Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen Aftagerundersøgelse Bioanalytikeruddannelsen 2016 Side 1 af 19 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Frafald på 1. studieår

Frafald på 1. studieår på 1. studieår Metropol Datagrundlag: udtræk fra SIS pr. 1. marts 2016 MetropoLIS Studieservice Indhold Indledning 1 på 1. studieår, seneste måleperiode 2 på 1. studieår, procent 3 på 1. studieår, uddannelsesopdelt

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016

Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Aftagerundersøgelse på UCSJ s grunduddannelser 2016 Kolofon Dato 6. februar 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent University College Sjælland Kvalitet Slagelsevej

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Bilag [SEKUNDÆRT BILAG] Aftagerundersøgelse på Metropols grunduddannelser 2015

Bilag [SEKUNDÆRT BILAG] Aftagerundersøgelse på Metropols grunduddannelser 2015 Aftagerundersøgelse på Metropols grunduddannelser 2015 Kolofon Dato 22. marts 2016 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid Finderup, studentermedhjælp Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse University College Syddanmark

Dimittendundersøgelse University College Syddanmark Dimittendundersøgelse University College Syddanmark Dimission januar og juni 2015 STUDENTER FOKUS august 2015 MJAN Dimittendundersøgelsen 2015... 1 Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse Ergoterapeutuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Kolofon Dato 20. juni 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken Selma Maksumic, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælper Therese Sachs, Specialkonsulent Professionshøjskolen

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration

Aftagerundersøgelse Professionsbachelor i offentlig administration Aftagerundersøgelse 205 Professionsbachelor i offentlig administration 2 Kolofon Dato 4. august 205 Aftagerundersøgelsen 205 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen

Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen Aftagerundersøgelse Leisure managementuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University

Læs mere

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, studentermedhjælper University College

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering

Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Opsummering Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for studieudvalget

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Dimittendundersøgelse Dimittendernes vurdering af deres uddannelses relevans Januar 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling Konsulent Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Konklusion...

Læs mere

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen.

Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen på Tegnsprogstolkeuddannelsen. Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC 2013 Enheden for kvalitetsudvikling 20. juni 2012 Dimittendundersøgelse på Tegnsprogstolkeuddannelsen UCC Forår 2013 (2) Introduktion Dette er en

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2017 Rapport for masterdimittender April 2017 Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2017 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,, Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen

Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Sygeplejerskeuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen

Aftagerundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Fysioterapeutuddannelsen Kolofon Dato 6. juli 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælp Astrid Finderup, Studentermedhjælp

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt for centrale indikatorer i 2011

Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt for centrale indikatorer i 2011 Statusrapportering på Metropols udviklingskontrakt 2010-2012 for centrale indikatorer i 2011 Professionshøjskolen Metropol Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 Metropol har involveret sin organisation

Læs mere

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse Koncept for Metropols aftagerundersøgelse 17. november 2015 Kolofon Dato 17. november 2015 Konsulent Pil Esbech, ledelsessekretariatet Indhold Indledning 4 Undersøgelsens formål 4 Kort om aftagerundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 25% (7/28) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde

Uddannelsesudvalgsmøde Uddannelsesudvalgsmøde Mandag 23. april 2018 Lise Nissen Uddannelsesleder Laborantuddannelsen og Professionsbachelor i Laborantorieteknologi 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC

DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC DIMITTENDUNDERSØGELSE LÆRERUDDANNELSEN UCC marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Undersøgelsens population og svarprocent... 4 1.4 Gennemførsel...

Læs mere

Aftagerundersøgelse procesteknologi

Aftagerundersøgelse procesteknologi Aftagerundersøgelse 05 Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- eller procesteknologi Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 9. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (13/3) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Aftagerundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen 2016 Kolofon Dato 31. marts 2017 Udarbejdet af Ditte Schlüntz, specialkonsulent Tom Nauerby, specialkonsulent Tine Broed, Studentermedhjælper University College

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol

Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol Dato 2. marts 2011 Initialer Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol 1.0 Baggrund Den 29. november 2010 blev det på et møde mellem rektor og studierektorer besluttet, at der som afsæt for forhandling

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sundhed Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

Hovedresultater fra registeranalyse. Fra uddannelse til første job med handicap. April Gennemført af: Pluss Leadership VIA University College

Hovedresultater fra registeranalyse. Fra uddannelse til første job med handicap. April Gennemført af: Pluss Leadership VIA University College Hovedresultater fra registeranalyse Fra uddannelse til første job med handicap April 2019 Gennemført af: Pluss Leadership VIA University College Publikationstitel: Hovedresultater fra registeranalyse Projekttitel:

Læs mere

Aftagerundersøgelse Katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Aftagerundersøgelse Katastrofe- og risikomanageruddannelsen Aftagerundersøgelse 05 Katastrofe- og risikomanageruddannelsen Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 6. august 05 Aftagerundersøgelse 05 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen

Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Jordemoderuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse 6 6.0 Hvad bør evt. have

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD

Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD Dimittendundersøgelse af professionsuddannelserne ved UC SYD Registerbaseret undersøgelse af studerende dimitteret i studieårene 2011/2012-2014/2015 StudenterFokus Februar 2018 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017

Bilag Bilag: Uddybning af budget 2017 Bilag 4.3 20161212 Bilag: Uddybning af budget 2017 December 2016 2 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af Uddybning af budget 2017 Uddybning af Budget 2017 Koncernadministration, Økonomi

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Metropols Bygningsstrategi

Metropols Bygningsstrategi Metropols Bygningsstrategi 04.12.2012 204.12.2012 Bygniingsstrategi Hvorfor en Bygningsstrategi? Antallet af studerende på de sundhedsfaglige uddannelser vokser Vision om at samle organisationen i stærke

Læs mere

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018 StudenterFokus Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/2016-2017/2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Frafald indenfor det første studieår (overordnet)... 2 Køn...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (3824/931) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016

Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 RAPPORT Dimittendrapport Sygeplejerske uddannelsen Hillerød 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 2 Opsummering af undersøgelsens resultater... 4 2.1 Beskæftigelse og arbejdsområder...

Læs mere

Evaluering af Sundhedsklinikken. Forår 2015

Evaluering af Sundhedsklinikken. Forår 2015 Evaluering af Sundhedsklinikken Forår 2015 Kolofon Dato 10. september 2015 Evaluering af Sundhedsklinikken Forår 2015 Udarbejdet af Pil Esbech, konsulent Marie Krogh Jessen, studentermedhjælp Astrid Finderup,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 46% (37/) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Læreruddannelsen på Fyns relevans

Læreruddannelsen på Fyns relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Læreruddannelsen på Fyns relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 35% (145/412) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen Evaluering af Metropols uddannelsesudvalg blandt udvalgsmedlemmer 2016 Uddannelsesudvalg for katastrofe- og risikomanageruddannelsen Kolofon Dato 11. marts 2016 Professionshøjskolen Metropol Ledelses-

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere