Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding. 3."

Transkript

1 Ministerium gav først aktindsigt i rapport om radioaktivt affald, da regeringen var klar med politisk udmelding En journalist bad Uddannelses- og Forskningsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe om deponering af radioaktivt affald. Selv om det efter knap to uger blev klart for ministeriet, at journalisten efter miljøoplysningsloven havde krav på aktindsigt i hele rapporten, besluttede ministeriet at udsætte besvarelsen i cirka 10 dage. Ministeriet ville nemlig først udlevere rapporten, når den kunne offentliggøres på ministeriets hjemmeside sammen med et oplæg om regeringens politik på området. Det skyldtes, at sagen om deponering af radioaktivt affald var politisk meget følsom. Det var efter ombudsmandens opfattelse uberettiget, at Uddannelses- og Forskningsministeriet udsatte besvarelsen af anmodningen om aktindsigt, indtil regeringen var klar til at offentliggøre rapporten sammen med regeringens oplæg til en langsigtet løsning på området. 3. april 2018 EU-ret 9 Forvaltningsret Miljøret 9 Ministeriets behandling af aktindsigtsanmodningen var således efter ombudsmandens opfattelse i strid med det gældende retsgrundlag for behandling af sådanne sager og med helt grundlæggende hensyn og formål bag aktindsigtsreglerne. Ombudsmanden fandt derfor ministeriets behandling af sagen særdeles kritisabel. Ombudsmanden besluttede i medfør af ombudsmandslovens 24 at orientere Folketingets Retsudvalg og uddannelses- og forskningsministeren om sagen. Endvidere orienterede ombudsmanden Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. (Sag nr. 17/04414) Herunder gengives ombudsmandens udtalelse efterfulgt af en sagsfremstilling:

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? På baggrund af en politisk beslutning i 2015 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle vurdere forskellige undersøgelser af en langtidsmellemlagerløsning for radioaktivt affald i Danmark. Arbejdsgruppen skulle rådgive regeringen om en langsigtet løsning for deponering af radioaktivt affald. Arbejdsgruppen afgav en afrapportering den 21. april Du bad den 28. august 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet om aktindsigt i afrapporteringen. Ministeriet oplyste den 8. september 2017, at det på grund af sagens kompleksitet desværre ikke havde været muligt at færdigbehandle din anmodning. De juridiske overvejelser i sagen blev afsluttet umiddelbart herefter. Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttede imidlertid, at udleveringen af afrapporteringen til dig skulle afvente, at dokumentet bl.a. blev sendt til Folketinget og offentliggjort på ministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse, som skitserede regeringens oplæg til en langsigtet løsning. Det betød, at du først fik svar på din aktindsigtsanmodning den 19. september 2017, hvor du fik udleveret afrapporteringen i dens helhed. Jeg henviser til Uddannelses- og Forskningsministeriets udtalelse af 23. november 2017 til mig. Min undersøgelse drejer sig om, hvorvidt det var berettiget, at Uddannelsesog Forskningsministeriet ikke umiddelbart efter den 8. september 2017 traf afgørelse i din aktindsigtssag. Om sagens nærmere forløb henvises i øvrigt til sagsfremstillingen sidst i udtalelsen. 2. Uddannelses- og Forskningsministeriets bemærkninger I udtalelsen af 23. november 2017 har Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyst, at der efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen i ministeriet var juridiske overvejelser om rækkevidden af reglerne i miljøoplysningsloven. Ministeriet overvejede rækkevidden af bestemmelsen i den tidligere gældende 2/17

3 offentlighedslovs 13, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med undtagelsesbestemmelserne i miljøoplysningsdirektivets artikel 4, stk. 2. Ministeriet fandt ikke grundlag for helt eller delvist at undtage oplysningerne i afrapporteringen fra aktindsigt, og hele dokumentet blev derfor udleveret. Ministeriet har som nævnt ovenfor under pkt. 1 anslået, at de juridiske overvejelser blev afsluttet umiddelbart efter, at ministeriet i en af 8. september 2017 havde oplyst dig om, at det ikke havde været muligt at færdigbehandle aktindsigtsanmodningen på grund af sagens kompleksitet. Ministeriet har i udtalelsen overordnet redegjort for forløbet omkring afklaringen af en langsigtet løsning om deponering af dansk atomaffald. Ministeriet har nærmere forklaret, at spørgsmålet er politisk meget følsomt og forudsætter en tæt dialog med borgergrupper og civilsamfund, både for så vidt angår valg af model (slutdepot eller langsigtet mellemlager) og lokalisering af den langsigtede løsning. På grund af sagens karakter besluttede ministeriet derfor, at udleveringen af afrapporteringen til dig skulle ske, samme dag som dokumentet bl.a. blev sendt til Folketinget og offentliggjort på ministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse af 19. september 2017, som skitserede regeringens oplæg til en langsigtet løsning. Det indgik i ministeriets overvejelser, at pressemeddelelsen stod for snarlig offentliggørelse, og at aktindsigtsanmodningen derfor kunne besvares rimelig hurtigt. Ministeriet har bemærket, at ministeriets samlede sagsbehandlingstid var på tre uger. Ministeriet har beklaget, at den samlede håndtering af aktindsigtssagen betød, at anmodningen ikke blev besvaret hurtigst muligt, jf. miljøoplysningslovens 4, stk. 3. Ministeriet har endvidere givet udtryk for, at det ved vurderingen af en aktindsigtsanmodning ikke i sig selv er relevant at inddrage hensyn til, hvornår det dokument, der er begæret aktindsigt i, eventuelt måtte blive offentliggjort. 3. Retsgrundlaget Din anmodning om aktindsigt blev afgjort efter reglerne i miljøoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger). 3/17

4 3.1. Adgang til aktindsigt efter miljøoplysningsloven Miljøoplysningsloven gennemfører bl.a. miljøoplysningsdirektivet (direktiv 2003/4/EF). Det fremgår bl.a. af direktivet, at øget offentlig adgang til miljøoplysninger og formidling af sådanne oplysninger medvirker til at skabe større miljøbevidsthed, fri udveksling af synspunkter, mere effektiv inddragelse af offentligheden i beslutningsprocessen på miljøområdet og i sidste ende til et bedre miljø, jf. herved direktivets betragtning nr. 1. Det følger af 2, stk. 1, i miljøoplysningsloven, at enhver under de betingelser og med de undtagelser, der bl.a. følger af offentlighedsloven har ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog lovens 2, stk. 2-6, og 3. Det fremgår af lovens 2, stk. 6, at bl.a. offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, ikke finder anvendelse på miljøoplysninger, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride mod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i miljøoplysningsdirektivet (direktiv 2003/4/EF). Det fremgår af lovens 6, stk. 2, 1. pkt., at henvisninger i loven til offentlighedsloven skal forstås som henvisninger til lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. Der er således tale om henvisninger til den tidligere gældende offentlighedslov Sagsbehandlingsfrister Miljøoplysningslovens 4 Det fremgår af miljøoplysningslovens 4, stk. 1, at en anmodning om aktindsigt i miljøoplysninger fra personer mv., der ikke er parter, behandles efter reglerne i 16, stk. 1 og 2, i lov om offentlighed i forvaltningen, med de undtagelser, der er fastsat i miljøoplysningslovens 4, stk. 2 og 3. Efter miljøoplysningslovens 4, stk. 3, skal sager om aktindsigt under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen eller hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes senest 2 måneder efter modtagelsen. Af forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 4 af 23. februar 2005) fremgår bl.a. følgende: Bestemmelsen svarer til den nugældende med den ændring, at sager om aktindsigt skal afgøres hurtigst muligt og under hensyn til en eventuel tidsfrist, som angives af den, der anmoder om oplysningerne, og at sager, hvor der gives et afslag på at stille oplysninger til rådighed i den ønskede form eller format, skal afgøres senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. 4/17

5 Efter offentlighedslovens almindelige regel skal sager om aktindsigt også ekspederes hurtigt, men uden samme hensyntagen til at tilgodese en evt. tidsfrist fastsat af den, der begærer aktindsigt. Det tilføjes, at offentlighedslovens almindelige regel om, at myndigheden skal reagere senest ti dage efter modtagelse aktindsigtsbegæringen, som hidtil også gælder for myndighederne i sager om aktindsigt i miljøoplysninger. Et lignende krav til hurtig sagsbehandling fremgår af den tidligere gældende offentlighedslovs 16, stk. 1, om, at sager om aktindsigt skal afgøres snarest. Dette fremgår ligeledes af den nye offentlighedslovs 36, stk. 1, 1. pkt., jf. nedenfor Den tidligere offentlighedslovs 16, stk. 1 og 2 Det fremgår af 16, stk. 1, i offentlighedsloven fra 1985 bl.a., at vedkommende myndighed snarest afgør, om en begæring om aktindsigt kan imødekommes. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af myndigheden, skal myndigheden underrette om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge, jf. 16, stk. 2. I forarbejderne til bestemmelsen i 16, stk. 1, er bl.a. anført følgende (Folketingstidende , tillæg A, sp. 196 og sp. 233): ( ) en hurtig behandling og afgørelse af sager om aktindsigt er en væsentlig forudsætning for, at offentlighedsloven kan opfylde sine intentioner om, at pressen og andre nyhedsformidlende institutioner skal have mulighed for ved anvendelse af loven løbende at orientere befolkningen om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning. Efter bestemmelsen i stk. 1 skal sager om aktindsigt afgøres snarest. Denne ændring i forhold til formuleringen af den tilsvarende bestemmelse i den gældende offentlighedslovs 8, stk. 2, tilsigter at fremhæve, at sager om aktindsigt skal behandles med særlig hurtighed. Det følger således af forarbejderne, at kravet om, at sager om aktindsigt skal afgøres snarest, må ses i sammenhæng med offentlighedslovens formål. Disse formål er bl.a. omtalt i betænkning nr. 325/1963 om offentlighed i forvaltningen, s. 42 ff., hvor der peges på, at offentlighed i forvaltningen er et led i demokratiet, fordi det bidrager til at sætte almene problemer under debat. Desuden peges der på, at borgerne bør have størst mulig adgang til at følge 5/17

6 med i og dermed føre kontrol med at alt går rigtigt til under forvaltningens udførelse af dens opgaver. Det siges også, at navnlig pressen har en åbenbar interesse i offentlighed, således at problemer kan sættes under debat på et sagligt og velunderbygget grundlag. I John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udgave (1998), s. 278 ff., er der i forhold til bestemmelsen i 16 bl.a. anført følgende: 2. Hurtig sagsbehandling i sager om aktindsigt a. I praksis anvendes ikke sjældent den fremgangsmåde, at betænkningen [fra et sagkyndigt udvalg] afleveres fredag eftermiddag til vedkommende minister. Denne har herefter weekenden til at sætte sig ind i betænkningens redegørelse og konklusioner. Samtlige begæringer om aktindsigt kan herefter imødekommes mandag, typisk samtidig med betænkningens offentliggørelse i øvrigt. En sådan fremgangsmåde kan ikke anses for at være i strid med offentlighedslovens 16, idet aktindsigten må kunne udsættes i en kortere tid, medens ministeren gør sig bekendt med betænkningens eller redegørelsens indhold. ( ). Med hensyn til betænkninger m.v., der ikke er omfattet af 2, stk. 1, 2. pkt., vil længere tids udsættelse, herunder udsættelse begrundet i hensynet til betjening af Folketinget, regeringen eller en eller flere af de øvrige ministre eller til faglige organisationer i almindelige ikke kunne accepteres, jf. FOB 1992, side 72 ff. Se hertil nedenfor punkt b, 6E. b. 6E. Andre særlige omstændigheder Offentlighedsloven giver principielt adgang til aktindsigt i såvel løbende sager som afsluttede sager. Afgørelsen af spørgsmålet om aktindsigt kan derfor ikke udsættes alene under henvisning til, at det må anses for uhensigtsmæssigt, at sagen gøres til genstand for offentlig omtale på et tidspunkt, hvor begæring om aktindsigt fremsættes, eventuelt fordi de dokumenter, der foreligger på dette tidspunkt, efter myndighedens skøn vil give et misvisende billede af sagen ( ). 6/17

7 Længere tids udsættelse begrundet i hensynet til betjeningen af Folketinget, regeringen eller en eller flere af de øvrige ministre eller til faglige organisationer kan i almindelighed ikke accepteres, jf. FOB 1992, side 72 ff. Heller ikke hensynet til den politiske beslutningsproces i øvrigt kan begrunde en udelukkelse fra aktindsigt i en længere periode. Det gælder, selv om der er indgået aftale med de politiske ordførere om ikke at offentliggøre materialet, se hertil FOB 1992, side 53 ff., hvori forholdet til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, og 10, nr. 2, overvejes med hensyn til beskyttelsen af den politiske beslutningsproces Den nye offentlighedslovs 36, stk. 2 Den nye offentlighedslovs 36, stk. 2 (lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: 36. Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt ( ). I bemærkningerne til bestemmelsen i 36, stk. 2 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er bl.a. anført følgende: Bestemmelsen i stk. 2, der med visse ændringer viderefører den gældende lovs 16, stk. 1 og 2, fastslår i 1. pkt., at anmodninger om aktindsigt skal afgøres snarest. Dette krav skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en hurtig sagsbehandling og afgørelse af aktindsigtsanmodninger i almindelighed vil være en væsentlig forudsætning for, at offentlighedsloven kan opfylde sin intention om, at medierne ved anvendelsen af loven skal have adgang til at orientere offentligheden om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning, jf. også lovforslagets 1, stk. 1, nr. 4, med tilhørende bemærkninger. Med anvendelsen af udtrykket ʼsnarestʼ er det således tilsigtet, at en anmodning om aktindsigt skal behandles og afgøres så hurtigt som muligt ( ). I Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 640 ff., er der svarende til, hvad der er anført af John Vogter ovenfor bl.a. anført følgende om offentlighedslovens 36: 7/17

8 5. Udsættelse af sagsbehandlingsfristen på syv arbejdsdage 5.9. Særligt om aktindsigt i betænkninger mv. I de tilfælde, hvor et sagkyndigt udvalg skal aflevere en betænkning eller lignende til vedkommende minister, anvendes i praksis ikke sjældent den fremgangsmåde, at betænkningen afleveres fredag eftermiddag til vedkommende minister. Denne har herefter weekenden til at sætte sig ind i betænkningens redegørelse og konklusioner. I det omfang der om fredagen modtages anmodninger om aktindsigt i betænkningen kan de herefter imødekommes mandag, typisk samtidig med betænkningens offentliggørelse i øvrigt. En sådan fremgangsmåde kan ikke anses for at være i strid med offentlighedslovens 36, idet aktindsigten må kunne udsættes i en kortere tid, medens ministeren gør sig bekendt med betænkningens eller redegørelsens indhold (...) Ugyldige udsættelsesgrunde Offentlighedsloven giver principielt adgang til aktindsigt i såvel løbende sager som afsluttede sager. Afgørelsen af spørgsmålet om aktindsigt kan derfor ikke udsættes alene under henvisning til, at det må anses for uhensigtsmæssigt, at sagen gøres til genstand for offentlig omtale på et tidspunkt, hvor anmodningen om aktindsigt fremsættes, eventuelt fordi de dokumenter, der foreligger på dette tidspunkt, efter myndighedens skøn vil give et misvisende billede af sagen. Heller ikke hensynet til den politiske beslutningsproces kan begrunde en udelukkelse fra aktindsigt i en længere periode. Det gælder, selv om der er indgået aftale med de politiske ordførere om ikke at offentliggøre materialet, jf. til dels FOB 1992, side 53. Længere tids udsættelse begrundet i betjeningen af Folketinget, kan i almindelighed ikke accepteres, jf. FOB 1992, side 72. Det samme må antages at gælde længere tids udsættelse af hensyn til betjening af regeringen eller en eller flere af de øvrige ministre eller til faglige organisationer ( ). Ombudsmanden har i flere sager berørt spørgsmålet om, hvilke hensyn der ikke kan varetages i forbindelse med afslag på eller udsættelse af aktindsigt eller udelukkelse fra myndighedernes informationsordninger. Se bl.a. sagerne gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1990, FOB , for 1992, FOB , for 2003, FOB , for 2004, FOB , for 2007, FOB samt FOB /17

9 4. Min opfattelse 4.1. Uddannelses- og Forskningsministeriet skulle vurdere din anmodning af 28. august 2017 om aktindsigt i afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende deponering af radioaktivt affald efter miljøoplysningslovens regler, jf. ovenfor pkt. 3. Uddannelses- og Forskningsministeriet har ikke gjort gældende, at der var grundlag for at afslå begæringen om aktindsigt, heller ikke midlertidigt. Som sagen foreligger for mig, rejser den således alene spørgsmål om ministeriets sagsbehandlingstid i forbindelse med besvarelse af aktindsigtsbegæringen. Sager om aktindsigt efter miljøoplysningsloven skal som nævnt afgøres hurtigst muligt. Kravet er udtryk for, at sager om miljøaktindsigt skal prioriteres og behandles hurtigt, og må ses i sammenhæng med miljøoplysningslovens formål om inddragelse af offentligheden i beslutningsprocesser på miljøområdet Jeg har forstået på din klage, at du mener, at det ikke var rigtigt, når Uddannelses- og Forskningsministeriet den 8. september 2017 skrev til dig, at ministeriet ikke havde haft mulighed for at færdigbehandle din anmodning om aktindsigt i afrapporteringen på grund af sagens kompleksitet. Efter min gennemgang af sagen har jeg ikke bemærkninger til, at ministeriet skulle bruge tiden fra den 28. august til umiddelbart efter den 8. september 2017 på at overveje din anmodning om aktindsigt. Jeg har heller ikke tilstrækkeligt grundlag for at anfægte ministeriets oplysninger om, at ministeriets overvejelser af juridisk karakter ikke var afsluttet på tidspunktet for underretningen den 8. september Det gælder, selv om de pågældende overvejelser efter det oplyste blev afsluttet umiddelbart herefter. Jeg bemærker dog for en ordens skyld, at underretningen skulle have været afsendt den 7. september 2017, jf. 4, stk. 1, i miljøoplysningsloven sammenholdt med 16, stk. 2, i den tidligere offentlighedslov. Jeg har således lagt til grund, at Uddannelses- og Forskningsministeriet umiddelbart efter den 8. september 2017 havde færdiggjort sine juridiske overvejelser og vurderet, at oplysningerne i afrapporteringen i deres helhed skulle udleveres til dig Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttede imidlertid, at udleveringen af afrapporteringen til dig skulle ske, samme dag som dokumentet bl.a. 9/17

10 blev sendt til Folketinget og offentliggjort på ministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse, som skitserede regeringens oplæg til en langsigtet løsning. Dette betød, at du først fik svar på din aktindsigtsanmodning ca. 10 dage senere den 19. september 2017 hvor du blev meddelt fuld aktindsigt i oplysningerne i afrapporteringen, jf. ministeriets udtalelse af 23. november 2017 til mig. Jeg forstår således, at ministeriet traf en bevidst beslutning om at udsætte besvarelsen af din aktindsigtsanmodning i ca. 10 dage, selv om sagen var klar til afgørelse, og du efter ministeriets vurdering havde ret til indsigt i oplysningerne i afrapporteringen. Min undersøgelse drejer sig herefter om, hvorvidt det var berettiget, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke umiddelbart efter den 8. september 2017 traf afgørelse i din aktindsigtssag Uddannelses- og Forskningsministeriet har forklaret, at baggrunden for beslutningen om at udsætte besvarelsen af din aktindsigtsbegæring var, at spørgsmålet om langsigtet deponering af det danske atomaffald er politisk meget følsomt. Ministeriet besluttede derfor, at offentliggørelsen af afrapporteringen bl.a. skulle ske samtidig med regeringens oplæg til en langsigtet løsning på området, jf. ministeriets udtalelse af 23. november 2017 til mig. Efter min opfattelse er det forhold, at aktindsigtsanmodningen i givet fald skulle besvares på et ubelejligt tidspunkt for ministeriet, ikke en saglig grund til at udsætte besvarelsen. Baggrunden er, at afgørelser om aktindsigt efter miljøoplysningsloven som nævnt skal træffes hurtigst muligt, og at dette krav til hurtig sagsbehandling må ses i sammenhæng med miljøoplysningslovens formål om inddragelse af offentligheden i beslutningsprocessen på miljøområdet. Det er således netop en intention bag offentlighedsordningen, at medierne skal have adgang til at orientere offentligheden om aktuelle sager, der er under behandling i den offentlige forvaltning, jf. pkt. 3 ovenfor I forhold til spørgsmålet om udsættelse af sagsbehandlingen i aktindsigtssager efter offentlighedsloven er jeg opmærksom på det, som er anført af John Vogter og Mohammad Ahsan (jf. pkt. 3 ovenfor), herunder om betjening af Folketinget og regeringen og om, at hensynet til den politiske beslutningsproces i øvrigt ikke kan begrunde en udelukkelse fra aktindsigt i en længere periode. 10/17

11 Det synes i denne litteratur at være forudsat, at besvarelse af begæringer om aktindsigt efter offentlighedsloven i visse tilfælde af hensyn til den politiske beslutningsproces kan udsættes i en kortere periode. I det omfang dette synspunkt i øvrigt måtte anses for rigtigt, må det efter min opfattelse anses for meget tvivlsomt, om det også finder anvendelse i sager, der skal afgøres efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det må herunder give anledning til væsentlig tvivl, om synspunktet er foreneligt med den EUretlige regulering, der ligger til grund for denne lov, jf. pkt Under alle omstændigheder ville synspunktet efter min opfattelse ikke kunne finde anvendelse i den konkret foreliggende sag. Jeg bemærker i den forbindelse, at afrapporteringen havde været tilgængelig i ministeriet i endelig form siden den 21. april 2017, og at der ikke i øvrigt er oplyst omstændigheder, som synes omfattet af de tilfælde, der er beskrevet i den nævnte litteratur Tilbage står herefter, at det var uberettiget, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke umiddelbart efter den 8. september 2017 hvor de juridiske overvejelser i sagen efter det oplyste var afsluttet traf afgørelse i din aktindsigtssag, men udsatte besvarelsen af aktindsigtsanmodningen med det angivne formål. Jeg finder i den forbindelse ikke, at det kan tillægges betydning, at den samlede sagsbehandlingstid fra modtagelse af aktindsigtsanmodningen var på tre uger. Det forhold, at ministeriet forholdsvis hurtigt fik afklaret de juridiske overvejelser i sagen, kan således efter min opfattelse ikke føre til en ændret vurdering af, at ministeriet uberettiget udsatte besvarelsen af din anmodning om aktindsigt. Sammenfattende var ministeriets behandling af din anmodning om aktindsigt efter min opfattelse i strid med det gældende retsgrundlag for behandlingen af sådanne sager og i strid med helt grundlæggende hensyn og formål bag aktindsigtsreglerne. Jeg finder derfor, at ministeriets behandling af sagen er særdeles kritisabel. Jeg har gjort Uddannelses- og Forskningsministeriet bekendt med min opfattelse. Såfremt ombudsmandens undersøgelse af en sag viser, at der må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden give meddelelse om sagen til Folketingets Retsudvalg. Ombudsmanden skal endvidere give meddelelse om sagen til bl.a. vedkommende minister. 11/17

12 I medfør af denne bestemmelse har jeg orienteret Folketingets Retsudvalg og uddannelses- og forskningsministeren om sagen. Jeg har endvidere orienteret Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. 12/17

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling På baggrund af en politisk beslutning i 2015 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle vurdere forskellige undersøgelser af en langtidsmellemlagerløsning for radioaktivt affald i Danmark. Arbejdsgruppen skulle rådgive regeringen om en langsigtet løsning for deponering af radioaktivt affald. Arbejdsgruppen afgav en afrapportering den 21. april Du bad den 28. august 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet om aktindsigt i den pågældende afrapportering. Den 4. september 2017 gav ministeriet dig aktindsigt i nogle aktlister og oplyste samtidig, at ministeriet ville vende tilbage snarest muligt i forhold til anmodningen om aktindsigt i afrapporteringen. Ministeriet meddelte dig den 8. september 2017 følgende: Uddannelses- og Forskningsministeriet har på grund af sagens kompleksitet desværre ikke haft mulighed for at færdigbehandle din anmodning om aktindsigt i afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. radioaktivt affald inden for den underretningsfrist på 10 dage, der er angivet i den tidligere offentlighedslovs 16, stk. 2, jf. miljøoplysningslovens 4, stk. 1. Ministeriet vil besvare anmodningen snarest og forventer at kunne færdigbehandle sagen inden for senest yderligere 7 arbejdsdage. Den 19. september 2017 gav ministeriet dig fuld aktindsigt i oplysningerne i afrapporteringen. Ministeriet beklagede samtidig sagsbehandlingstiden og oplyste, at afrapporteringen lidt senere samme dag ville blive offentliggjort på ministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse. Samme dag klagede du til mig over forløbet og redegjorde for, hvorfor du mente, at der formentlig var varetaget usaglige hensyn. Du bad mig bl.a. om at undersøge, om det var en korrekt begrundelse, at sagen var så kompleks, at besvarelsen af aktindsigtsanmodningen måtte udsættes flere gange, eller om det kunne have spillet en rolle i forhold til tidspunktet for besvarelsen, hvornår regeringen var klar til at offentliggøre sin indstilling om opbevaring af radioaktivt affald. Jeg sendte den 26. september 2017 din klage til Uddannelses- og Forskningsministeriet, som i et svar af 28. september 2017 til dig bl.a. tilkendegav, at sagen burde have været behandlet hurtigere. Ministeriet skrev bl.a.: Ministeriets samlede sagsbehandlingstid har således været på 3 uger. 13/17

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Det fremgår af miljøoplysningslovens 4, stk. 3, at: Sager om aktindsigt skal under hensyntagen til en eventuel tidsfrist, som anføres af den, der har fremsat anmodningen, afgøres hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af anmodningen eller, hvis sagens omfang og komplekse karakter er af en sådan art, at fristen på 1 måned ikke kan overholdes, senest 2 måneder efter modtagelsen. Henset til, at din anmodning vedrørte ét dokument, finder ministeriet, at sagen burde have været behandlet hurtigere. Det bemærkes, at hensyn til tidspunktet for et dokuments offentliggørelse ikke efter ministeriets opfattelse er relevant i forhold til vurderingen af, om en anmodning om aktindsigt i det pågældende dokument kan imødekommes. Ministeriet skal på den baggrund beklage sagens samlede forløb. Den 4. oktober 2017 fastholdt du din klage til mig. På den baggrund bad jeg den 10. november 2017 ministeriet om en udtalelse om sagen. Herunder bad jeg ministeriet om at redegøre mere indgående for den tid, som ministeriet havde brugt på at besvare aktindsigtsanmodningen. Jeg oplyste, at jeg herved sigtede særligt til den kompleksitet i sagen, som ifølge ministeriet havde bevirket, at ministeriet ikke havde haft mulighed for at færdigbehandle anmodningen om aktindsigt i afrapporteringen på et tidligere tidspunkt. Jeg bad endvidere ministeriet om at redegøre for det tidsmæssige forløb i forhold til besvarelsen af aktindsigtsanmodningen og offentliggørelsen af afrapporteringen i forbindelse med udsendelse af pressemeddelelsen den 19. september I en udtalelse af 23. november 2017 skrev Uddannelses- og Forskningsministeriet følgende: Folketingets Ombudsmand har ved brev af 10. november 2017 anmodet Uddannelses- og Forskningsministeriet om en udtalelse om sagen i anledning af henvendelser af 19. september og 4. oktober 2017 fra journalist A ved medie B. Ombudsmanden har anmodet ministeriet om at redegøre mere indgående for den tid, som ministeriet har brugt på at besvare A s anmodning om aktindsigt i den tværministerielle arbejdsgruppes afrapportering af 21. april Ombudsmanden har henvist til, at der særligt sigtes til den kompleksitet i sagen, som ministeriet i af 8. september 2017 har angivet som grunden til, at ministeriet ikke havde mulighed for at færdig- 14/17

15 BILAG SAGSFREMSTILLING behandle anmodningen om aktindsigt i afrapporteringen på et tidligere tidspunkt. Ombudsmanden har desuden anmodet ministeriet om at redegøre for det tidsmæssige forløb i forhold til besvarelsen af aktindsigtsanmodningen og offentliggørelsen af afrapporteringen i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen den 19. september I forhold til henvisningen til sagens kompleksitet skal ministeriet bemærke, at ministeriet efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen gjorde sig juridiske overvejelser om rækkevidden af reglerne i miljøoplysningsloven, der henviser til reglerne i den gamle offentlighedslov fra 1985, jf. miljøoplysningslovens 6, stk. 2, 1. pkt. Ministeriet overvejede i den forbindelse nærmere rækkevidden af bestemmelsen i den gamle offentlighedslovs 13, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med undtagelsesbestemmelserne i miljøoplysningsdirektivets artikel 4, stk. 2. Ministeriets overvejelser førte frem til, at der ikke fandtes grundlag for helt eller delvist at undtage det pågældende dokument fra aktindsigt, og at hele dokumentet derfor skulle udleveres. I forhold til det tidsmæssige aspekt i sagen anslår ministeriet, at de nævnte juridiske overvejelser blev afsluttet umiddelbart efter, at ministeriet i af 8. september 2017 havde oplyst A om, at det ikke havde været muligt at færdigbehandle aktindsigtsanmodningen på grund af sagens kompleksitet. Rammerne for afklaring af en langsigtet løsning vedrørende deponering af dansk atomaffald går tilbage til folketingsbeslutning B48 fra 2003, hvor Folketinget besluttede at dekommissionere de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø. Et overblik over den politiske behandling af sagen findes her: De følgende tolv års behandling af sagen viste, at spørgsmålet om langsigtet deponering af det danske atomaffald er politisk meget følsom og forudsætter en tæt dialog med borgergrupper og civilsamfund. Det gælder både spørgsmålet om valg af model (slutdepot eller langsigtet mellemlager) og spørgsmålet om lokalisering af den langsigtede løsning. Uddannelses- og Forskningsministeriet overtog ansvaret for deponering af radioaktivt affald fra Sundheds- og Ældreministeriet i /17

16 BILAG SAGSFREMSTILLING Uddannelses- og Forskningsministeriet har anlagt en meget åben tilgang til arbejdet med forberedelse af en langsigtet løsning for deponering af dansk atomaffald. Ministeriet har under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte den 13. maj 2016 nedsat et kontaktforum bestående af repræsentanter for væsentlige interessenter i sagen, herunder borgergrupperne. Der har løbende været afholdt møder i kontaktforum. Alle referater fra møderne i kontaktforum er offentliggjort på ministeriets hjemmeside: For at give offentligheden nemmere adgang til viden inden for de forskellige fagområder i sagen har styrelsen yderligere etableret et uvildigt ekspertpanel på seks medlemmer. Eksperterne er blevet udpeget af Det Frie Forskningsråd efter anmodning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det uvildige ekspertpanel repræsenterer seks centrale fagområder indenfor håndtering af radioaktivt affald og har løbende besvaret henvendelser fra medlemmer af kontaktforum og andre interesserede ( Derudover har styrelsen på en temaside om atomaffald offentliggjort alle rapporter og andet materiale, der er udarbejdet som en del af beslutningsgrundlaget for en langsigtet løsning om atomaffald ( Henset til den politisk meget følsomme karakter af sagen om deponering af dansk atomaffald blev det besluttet, at udleveringen af dokumentet til de to journalister, der havde anmodet om aktindsigt, herunder A, skulle ske den samme dag, som dokumentet blev sendt til Folketinget, kontaktforum og offentliggjort på ministeriets hjemmeside sammen med en pressemeddelelse, dvs. den 19. september Pressemeddelelsen skitserede regeringens oplæg til en langsigtet løsning. Det indgik i overvejelserne, at pressemeddelelsen stod over for snarlig offentliggørelse, hvilket betød at aktindsigtsanmodningen kunne besvares rimeligt hurtigt. Det bemærkes, at ministeriets samlede sagsbehandlingstid har været på 3 uger. Ministeriet kan kun beklage, at den samlede håndtering af aktindsigtssagen betød, at anmodningen ikke blev besvaret hurtigst muligt, jf. miljøoplysningslovens 4, stk /17

17 BILAG SAGSFREMSTILLING Som ministeriet også har givet udtryk for i brev af 28. september 2017 til A, er det ikke ministeriets opfattelse, at det i forhold til vurderingen af en aktindsigtsanmodning i sig selv er relevant at inddrage hensyn til, hvornår det dokument, der er begæret aktindsigt i, eventuelt måtte blive offentliggjort. I en af 6. december 2017 fremkom du med følgende bemærkninger til ministeriets udtalelse: 1) Det fremgår, at ministeriet umiddelbart efter, at ministeriet havde sendt en mail til mig 8/ med beskeden, at der var tale om en sag med en særlig kompleksitet. Det viser, at jeg modtog en usand besked den 8/ Dokumentet var i øvrigt fra april 2017, og en journalist fra ( ) havde, så vidt jeg ved, tidligere og på ny søgt aktindsigt i det samme dokument på 9 sider. Med andre ord har ministeriet haft rigtig lang tid til sine overvejelser, før de modtog min aktindsigt i august. 2) Hvorfor sender ministeriet mig ikke dokumentet straks, de har færdiggjort deres overvejelser? 3) Det fremgår, at ministeriet i stedet besluttede, at henset til sagens politisk meget følsomme karakter ville ministeriet først give aktindsigt samme dag, som dokumentet blev offentliggjort. For mig at se er det en klar indrømmelse af, at usaglige hensyn har spillet ind i ministeriets overvejelser henset til at ministeriet på ny giver udtryk for den opfattelse, at det ikke i sig selv er relevant for vurderingen af en aktindsigt, hvornår det ønskede dokument måtte blive offentliggjort. Ved ikke at besvare aktindsigten så hurtigt som muligt, har ministeriet forhindret pressen i at leve op til offentligheds vigtigste opgave, nemlig muligheden for at kontrollere myndighederne. 4) På den baggrund klinger det hult, at ministeriet kan kun beklage, at aktindsigten ikke blev besvaret hurtigst muligt. Det er jo ministeriets egen beslutning. 17/17

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 261 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer 2016-47 Dataudtræk fra kommunale lønsystemer En journalist havde anmodet to kommuner om dataudtræk fra deres lønsystemer af oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, afdeling, ansættelsestid og løn for

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling FOB 04.153 Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling En ansat i sundhedssektoren der havde været indklaget for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irakdokumenter FOU nr 2013.0022 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2013-22. Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign.

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign. Ankestyrelsens brev til Vallensbæk Kommune [A]s anmodning om aktindsigt 17. december 2018 [A] har bl.a. den 28. november 2018 skrevet til Vallensbæk Kommune om kommunens afgørelse af 18. juli 2018 om aktindsigt.

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder. 15. november 2016

Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder. 15. november 2016 2016-45 Sager om aktindsigt skal også behandles hurtigt i ferieperioder En borger klagede til ombudsmanden over, at Transport- og Bygningsministeriet havde udsat behandlingen af hans anmodning om aktindsigt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere