Revision af flypassagerers rettigheder - Ofte stillede spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af flypassagerers rettigheder - Ofte stillede spørgsmål"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 13. marts 2013 Revision af flypassagerers rettigheder - Ofte stillede spørgsmål Hvad er den nuværende situation? Det resultat, der giver mest genlyd, når man taler om EU's transportpolitik, er, at det er lykkedes Europa at sikre og opretholde borgernes passagerrettigheder. EU's forordning om flypassagerers rettigheder nr. 261/2004 1, der trådte i kraft i februar 2005, fastsætter minimumsniveauer for bistand og kompensation til passagerer, der bliver nægtet boarding eller berøres af lange forsinkelser eller aflysninger. De nye regler har resulteret i en væsentlig forandring i luftfartsindustriens adfærd, navnlig hvad angår flyselskabernes brug af boardingafvisning og kommercielle aflysninger (med alt hvad det indebærer af ulemper for passagererne), idet reglerne overordnet set sikrer passagererne en mere retfærdig behandling, når de er ude at rejse. Anvendelsen af EU's regler om passagerrettigheder er løbende forbedret i løbet af de otte år, de har været i kraft, men grænsen for ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger (såsom retningslinjer og frivillige aftaler) er imidlertid nået, og det er nødvendigt at revidere selve lovgivningen for at sikre, at passagerrettigheder også i praksis fungerer, som det var tiltænkt. Hvori består de største problemer? Passagerernes største problem er, at selvom de i henhold til EU-lovgivningen har stærke rettigheder, kan de have svært ved at gøre dem gældende, og de bliver derfor frustrerede, når flyselskaberne ikke lader til at leve op reglerne. Dette gælder såvel passagerrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004 som passagerrettigheder i forbindelse med mistet, beskadiget eller forsinket bagage som omhandlet i Montrealkonventionen og i forordning (EF) nr. 2027/ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46 af ). Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (EFT L 285 af , s. 1) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 (EFT L 140 af , s. 2). MEMO/13/203

2 Undersøgelser foretaget i Tyskland, Danmark og Det Forenede Kongerige viser f.eks. at 3 : 75 % af de adspurgte passagerer, der har oplevet problemer med forsinkelser eller aflysninger, blev tilbudt omlægning af rejsen, således at de kunne fortsætte deres rejse passagererne imidlertid kun i under 50 % af tilfældene i de samme undersøgelser fik tilbudt måltider, forfriskninger og indkvartering kun en mindre andel af de adspurgte passagerer, der havde ret til kompensation, fik udbetalt kompensation (2-4 % i den danske undersøgelse) i de tilfælde hvor passagererne klagede, modtog de aldrig svar fra flyselskabet i 20 % af sagerne (den tyske undersøgelse). Der er fire hovedårsager til, at passagerne ikke får det, de har ret til: Juridiske gråzoner: manglende definitioner og uklare bestemmelser i forordning (EF) nr. 261/2004 skaber gråzoner på området og har ført til forskelligartede og løse standarder i forbindelse med anvendelsen af lovgivningen. Håndtering af klager: passagerer finder det svært at kræve deres rettigheder, eftersom flyselskabernes procedurer for håndtering af klager er uklare, eller fordi der ikke er nogen klageinstans, som passageren kan henvende sig til. Sanktioner: de nationale myndigheder benytter sig af inkonsekvente eller ineffektive sanktioneringspolitikker, der ikke skaber nok incitament til overholde reglerne Den uforholdsmæssigt store økonomiske byrde: de økonomiske omkostninger, der følger af nogle af de forpligtelser, som forordningen fastsætter, kan blive uforholdsmæssigt store for flyselskaberne i visse situationer (f.eks. ubegrænset indkvartering af passagerer i forbindelse med usædvanlige omstændigheder). Hvad foreslår vi? Forslaget afklarer visse aspekter af EU-lovgivningen, der har været kilde til problemer for såvel passagerer som flyselskaber og indfører nye rettigheder, hvor det er nødvendigt. Det udstyrer passagererne med effektive procedurer for håndtering af klager og styrker håndhævelsen af reglerne, overvågningen af anvendelsen af dem samt sanktionsmulighederne med henblik på at sikre en bedre anvendelse af alle passagerrettigheder. Desuden sikrer det, at forpligtelserne er økonomisk realistiske. Derudover foreslås der foranstaltninger vedrørende prisgennemsigtighed og passagerers rettigheder i forbindelse med flyselskabers insolvens. 1: Afklaring af gråzoner Information i forbindelse med forsinkede eller aflyste flyafgange Den gældende forordning (EF) nr. 261/2004 pålægger flyselskaberne at udlevere information til passagererne om deres rettigheder, men indeholder ikke krav om, at passagererne skal informeres om selve hændelsen på stedet for hændelsen. Forslaget indebærer en eksplicit forpligtelse til hurtigst muligt og løbende at orientere passagererne om situationen vedrørende deres forsinkede eller aflyste flyvning. 3 Undersøgelsesresultaterne er stillet til rådighed af Verbraucherzentrale Brandenburg, det danske forbrugerråd, Which? og UK Civil Aviation Authority (se venligst konsekvensanalysen for yderligere oplysninger). 2

3 Flyselskabet skal hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt orientere passagererne om situationen. Desuden skal de orientere passagererne om det forventede afgangstidspunkt, så snart denne oplysning foreligger. Usædvanlige omstændigheder Begrebet "usædvanlige omstændigheder" er yderst vigtigt, eftersom flyselskabet ikke er forpligtet til at udbetale kompensation til passagererne under sådanne omstændigheder. Dette begreb er imidlertid ikke klart defineret i den nuværende forordning (EF) nr. 261/2004. I det nye forslag præciseres hovedreglen for, hvornår en omstændighed betragtes som usædvanlig. Kommissionens forslag definerer således "usædvanlige omstændigheder" som omstændigheder, der ikke er et led i det berørte flyselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for flyselskabets faktiske kontrol. For eksempel bør naturkatastrofer eller strejke blandt flyveledere betragtes som usædvanlige, mens tekniske problemer, der opdages i forbindelse med rutinemæssig vedligeholdelse af flyet, ikke bør. Dette vil give både flyselskaberne og passagererne mere sikkerhed. Lange forsinkelser og forsinkelser på start- og landingsbaner I dag har passagerer ret til bistand ved forsinkelser på 2, 3 eller 4 timer afhængig af rejseafstanden. På baggrund af en dom afsagt af Domstolen kan de kræve kompensation ved forsinkelser på 3 timer eller mere (undtaget under usædvanlige omstændigheder). Ved forsinkelser skal passagerer frem for alt klart modtage information og modtage forplejning og bistand, mens de venter. I tillæg til de nye informationskrav (se ovenfor) styrker forslaget derfor også passagerernes ret til forplejning og assistance således at denne ret altid træder i kraft efter 2 timers forsinkelse, uanset rejseafstanden. Førsteprioriteten for strandede passagerer er imidlertid at komme hjem eller frem til deres destination så hurtigt som muligt. Hvad angår kompensation anerkender forslaget Domstolens afgørelse, men fastsætter fristen til 5 timer for alle flyvninger inden for EU og for kortere internationale flyvninger med en rejseafstand på mindre end km. For de resterende internationale flyvninger er fristen 9 timer for flyvninger med en rejseafstand på mindre end km og 12 timer for flyvninger med en rejseafstand på mere end km. Formålet er at give flyselskaberne en rimelig tidsfrist til at løse problemet og tilskynde dem til at gennemføre flyvningen i stedet for blot at aflyse den. En tidsfrist på 3 timer er i de fleste tilfælde for kort til, at flyselskabet kan nå at skaffe reservedele, eller et andet fly, især når der opstår tekniske problemer i en lufthavn, hvor operatøren ikke har base. De nuværende bestemmelser har en tendens til at tilskynde til aflysninger (fordi problemet ikke kan løses inden for den meget korte tidsfrist), hvilket er til stor ulempe for passagererne. De gældende regler vedrørende bistand gælder også implicit ved forsinkelser på start- og landingsbaner, dvs. når passagererne venter om bord på flyet. Dette omfatter retten til forfriskninger/måltider og retten til at afvise at flyve efter 5 timers forsinkelse. Forslaget gør disse rettigheder eksplicitte og tilføjer retten til aircondition, brug af toiletter, lægeassistance og drikkevand ved forsinkelser på start- og landingsbaner. Passageren kan desuden anmode om at få lov til at forlade flyet efter 5 timers forsinkelse med henblik på at gøre krav på retten til at afvise at flyve. 3

4 Omlægning af rejsen I dag risikerer passagerer at strande i lang tid, mens de venter på en omlægning af deres rejse til et af flyselskabets egne afgange. Det er ikke klart, hvornår flyselskabet skal acceptere en omlægning af rejsen med et andet flyselskab, og dette har ført til mange tvister mellem flyselskaberne og passagererne. Forslaget afklarer dette stridspunkt ved at fastslå, at hvis flyselskabet ikke kan omlægge rejsen til egne afgange inden for 12 timer, skal det tilbyde muligheden for at benytte andre flyselskabers afgange eller andre transportformer, hvis dette er muligt. Tilslutningsfly Retten til bistand og kompensation i tilfælde hvor passageren ikke når sit tilslutningsfly, fordi det første fly var forsinket, er på nuværende tidspunkt ikke klart defineret. Det nye forslag definerer derfor disse rettigheder som ret til bistand efter 2 timers forsinkelse og ret til kompensation, hvis forsinkelsen på ankomsttidspunktet er på mere end 5 timer for alle flyvninger inden for EU og på kortere internationale flyvninger med en rejseafstand på mindre end km. Hvad angår de resterende internationale flyvninger er fristen 9 timer for flyvninger med en rejseafstand på mindre end km og 12 timer for flyvninger med en rejseafstand på mere end km. 2. Nye rettigheder Ændring af flyafgange På nuværende tidspunkt er det ikke helt klart, om passagererne har samme rettigheder ved ændring af deres afgang som ved forsinkede og aflyste afgange. Forslaget definerer klart, at passagererne har krav på samme behandling, hvis afgangen ændres mindre end 2 uger før, den oprindelige afgang skule have fundet sted. Navne, der er stavet forkert Forslaget indebærer, at passageren kan anmode om at få rettet stavefejl i sit navn uden beregning op til 48 timer før afgang. No show (delvis brugt billet/returrejse) Som følge af passagerklager indebærer forslaget, at passagererne ikke kan nægtes boarding ved en hjemrejse, med den begrundelse at passageren ikke har benyttet sig af udrejsen. Nye rettigheder vedrørende beskadiget bagage: Mobilitetsudstyr Som følge af ansvarsbegrænsninger i Montrealkonventionen har flyselskaberne ofte mulighed for at kompensere passager, der har mistet eller fået beskadiget deres mobilitetsudstyr, med mindre end udstyrets faktiske værdi. Forslaget indebærer, at flyselskaberne skal give sådanne passagerer mulighed for uden ekstra beregning at angive mobilitetsudstyrets faktiske værdi ved check-in og dermed hæve flyselskabets ansvarsbegrænsning til denne værdi. Musikinstrumenter Musikere ved ofte ikke under hvilke forhold skrøbelige og ofte meget dyre musikinstrumenter medtages ombord på flyet. Forslaget indebærer, at flyselskaberne skal tillade mindre musikinstrumenter i passagerkabinen, og at de tydeligt skal informere om deres vilkår og betingelser for transport af større musikinstrumenter i lastrummet. 4

5 Indgivelse af klager Forslaget indebærer, at flyselskaberne skal udlevere skemaer, der giver mulighed for at indgive klager i selve lufthavnen, som flyselskaberne skal acceptere som gyldige klager (på denne måde kan passageren nemt indgive en klage inden for de stramme tidsfrister for klager vedrørende bagage, der er fastsat i Montrealkonventionen). Nationale håndhævelsesorganer De regler vedrørende bagage, der er fastsat i Montrealkonventionen, håndhæves i dag ikke af nogen myndighed. Forslaget indebærer, at de nationale håndhævelsesorganer, der er udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004, også skal være ansvarlige for håndhævelsen af kompensationsreglerne vedrørende beskadiget bagage. Gennemsigtighed Forslaget indebærer nye krav til gennemsigtighed i forbindelse med håndbagage og indchecket bagage, således at passagererne skal informeres om de præcise regler for bagage og ekstraomkostninger for bagage, når de køber deres billet og i lufthavnen. 3. Håndhævelse, håndtering af klager og sanktioner Overvågning og sanktioner De nationale håndhævelsesorganer, der er ansvarlige for anvendelsen og håndhævelsen af passagerrettighederne, benytter sig af forskellige sanktionsmuligheder og tolker adskillige elementer af forordningen forskelligt. Forslaget styrker koordineringen og udvekslingen af informationer mellem de nationale håndhævelsesorganer med bistand af Kommissionen. Sidstnævnte kan også anmode om iværksættelsen af undersøgelser. De nationale håndhævelsesorganer skal også indtage en mere præventiv rolle og overvåge flyselskabernes politikker, i stedet for kun at behandle klager. De skal også yde teknisk bistand til de klageorganer, der har ansvaret for at behandle passagernes individuelle klager. Håndtering af klager og håndhævelse af individuelle rettigheder I dag ved passagerer ofte ikke, hvordan de skal indgive deres klager til flyselskabet, eller også svarer sidstnævnte ikke. Forslaget indebærer, at flyselskaberne skal udlevere tydelig information om klagebehandlingsproceduren (internetformular, adresse). Desuden skal de afgive svar til passageren inden for en given tidsfrist (fremsendelse af bekræftelse på modtagelse inden 1 uge og fremsendelse af formelt svar inden for 2 måneder). Hvis der opstår tvister, vil passagerne kunne henvende sig til en udenretlig klageinstans, der vil forsøge at løse tvisten (på en billig og enkel måde). Insolvens I teorien gælder passagerrettighederne fuldt ud i tilfælde, hvor aflysningen skyldes flyselskabets insolvens, men i praksis er sidstnævnte ikke i stand til at opfylde disse, navnlig hvad angår omlægning af rejsen. De nationale myndigheder opfordres til at koordinere deres indsats til sikring af passende overvågning af flyselskabernes økonomiske situation og om nødvendigt vedtage en koordineret tilgang til suspendering af flyselskabernes aktiviteter med henblik på at minimere passagerernes tab. EU's luftfartssammenslutninger opfordres til at formalisere de eksisterende frivillige aftaler om tariffer i forbindelse med returnering af passagerer og den effektive gennemførelse heraf. Der opfordres også til at oprette et bredere og mere systematisk tilgængeligt udvalg af relevante forsikringsprodukter i EU og bredere og mere systematisk information om refusionsordninger i forbindelse med brug af kreditkort eller lignende produkter, der gør det muligt for passagererne at beskytte dem selv bedre mod risikoen for insolvens i henhold til national lov. 5

6 Kommissionen vil nøje overvåge anvendelsen af disse foranstaltninger. To efter vedtagelsen af denne forordning vil Kommissionen således evaluere deres virkning og effektivitet. Prisgennemsigtighed Prisgennemsigtighed er ikke direkte reguleret i forslaget, men det er et væsentlig element i den beskyttelse som EU-lovgivningen giver forbrugerne 4. En af hjørnestenene i det liberaliserede europæiske luftfartsmarked er selskabernes frihed til frit at fastsætte deres priser, hvilket øger konkurrencen og bidrager til et væld af valgmuligheder inden for flytransport og til overkommelige priser. Denne frihed er imidlertid ikke absolut, idet der gælder visse regler for prisgennemsigtighed. På dette område anvendes reglerne endnu ikke fuldt ud. På medlemsstatsniveau træffes der allerede dagligt på medlemsstatsniveau foranstaltninger, der skal sikre, at de regler om prisgennemsigtighed, der skal beskytte passagerne, anvendes korrekt i henhold til EUlovgivningen. Men der er brug for større koordination på håndhævelsesområdet. Kommissionen overvejer i øjeblikket at iværksætte koordineringsforanstaltninger med henblik på bedre at kunne udfordre de operatører, der er bagud, og sikre, at de opfylder kravene til prisgennemsigtighed til gavn for passagererne. 4. Den uforholdsmæssigt store økonomiske byrde Begrænsninger på bistand I henhold til de nuværende regler skal flyselskaberne sørge for forfriskninger, måltider og indkvartering i en ikke nærmere defineret periode, hvilket potentielt kan være en trussel mod deres økonomiske situation (f.eks. i forbindelse med askeskyer over Europa). Der er ingen begrænsninger på bistanden, heller ikke selvom om der er tale om en større afbrydelse af driften, som ligger uden for selskabets kontrol. Forslaget indebærer, at forpligtelsen vedrørende indkvartering begrænses til 3 nætter i tilfælde af usædvanlige omstændigheder. Denne begrænsning vedrører dog ikke bevægelseshæmmede passagerer, deres ledsagere, uledsagede børn, gravide kvinder og personer med behov for specifik medicinsk behandling. Beredskabsplanlægning Konsekvenserne af ovenstående begrænsning på indkvartering under usædvanlige omstændigheder afbødes af den tidligere nævnte forpligtelse til hurtigere at sørge for omlægning af rejsen og lufthavnenes, flyselskabernes og andre lufthavnsoperatørers forpligtelse til at udarbejde beredskabsplaner til forplejning af strandede passagerer i forbindelse med større afbrydelser af driften. Regionale flyvninger I forbindelse med regionale flyvninger i mindre målestok - dvs. flyvninger med små fly over korte distancer - kan udgifterne til dækning af forpligtelserne i henhold til forordningen ryge ud af proportioner med flyselskabets indtægter. Forslaget ophæver derfor forpligtelsen om indkvartering af passagerer i forbindelse med flyvninger med en rejseafstand på mindre end 250 km og med fly, der har færre end 80 sæder. Heller ikke denne begrænsning vedrører bevægelseshæmmede passagerer, deres ledsagere, uledsagede børn, gravide kvinder og personer med behov for specifik medicinsk behandling. 4 Prisgennemsigtighed er omfattet af forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) 6

7 Fordeling af den økonomiske byrde I dag kan visse nationale bestemmelser være til hinder for, at flyselskaber kan søge godtgørelse hos tredjeparter, der er ansvarlige for afbrydelse af driften. Forslaget indebærer at national ret ikke kan begrænse flyselskabernes ret til at søge kompensation fra ansvarlige tredjeparter. Dette gælder dog ikke passagererne, der som før kun kan gøre krav gældende overfor flyselskabet. IP/13/219 7

8 Flypassagerers rettigheder - resumé De 10 grundlæggende passagerrettigheder (se vedhæftede MEMO for yderligere oplysninger) De 10 grundlæggende rettigheder (nuværende situation) 1. RET TIL IKKE-DISKRIMINATION I ADGANGEN TIL TRANSPORT Alle passagerer har lige adgang til transport og er i særdeleshed beskyttet mod diskrimination på baggrund af nationalitet, bopæl og handicap. 2. RET TIL MOBILITET: TILGÆNGELIGHED OG BISTAND UDEN EKSTRAOMKOSTNINGER FOR PERSONER MED HANDICAP OG BEVÆGELSESHÆMMEDE PASSAGERER Bevægelseshæmmede passagerer har ret til bistand uden ekstra omkostninger i forbindelse med alle transportformer, så de kan få de samme muligheder for at rejse som andre borgere. 3. RET TIL INFORMATION FØR KØB SAMT I LØBET AF REJSEN, SÆRLIGT I TILFÆLDE AF AFBRYDELSER Passagererne har ret til korrekte og rettidige oplysninger vedrørende billetprisen, deres rettigheder samt omstændighederne ved deres rejse på rettidig og relevant vis før rejsen samt under og efter rejsen i tilfælde af afbrydelser. 4. RET TIL AT AFVISE AT REJSE (GODTGØRELSE), NÅR REJSEN AFBRYDES I tilfælde af lange forsinkelser, aflysning af rejsen eller boardingafvisning har passagererne ret til at få godtgjort den fulde billetpris. 5. RET TIL OPFYLDELSE AF BEFORDRINGSAFTALEN I TILFÆLDE AF AFBRYDELSE (OMLÆGNING AF RUTEN OG OMBOOKING) Det nye forslag Ingen ændring nødvendig ingen begrænsninger vedrørende forplejning af bevægelseshæmmede passagerer fuld kompensation for beskadiget eller mistet mobilitetsudstyr (når det er checket ind) Bedre information til passagererne om, at der er indtruffet en afbrydelse og karakteren af denne samt om deres rettigheder. Flyselskabet skal hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt orientere passagererne om situationen og om det forventede afgangstidspunkt, så snart denne oplysning foreligger. Flyselskaberne skal også udlevere klar information om såvel håndbagage som indchecket bagage både ved køb af rejsen og i lufthavnen. Retten til at afvise at rejse ved lange forsinkelser på start- og landingsbaner afklares: efter maksimalt 5 timer har passageren ret til at afvise at rejse og få godtgjort den fulde billetpris. Ved forsinkelser på start- og landingsbaner omfatter dette også retten til at forlade flyet. Håndhævelse af passagerernes ret til at vælge mellem at få godtgjort billetprisen, straks at få omlagt rejsen eller rejse på en alternativ afgang på en senere dato. 8

9 I tilfælde af lange forsinkelser, aflysning eller boardingafvisning har passagererne ret til en alternativ transportmulighed så hurtigt som muligt eller til at ombooke rejsen, så det passer dem bedst muligt. Transportselskabet skal tilbyde denne valgmulighed på en klar og ukontroversiel måde, så snart afbrydelsen opstår. 6. RET TIL BISTAND VED LANGE FORSINKELSER VED AFGANG ELLER VED SKIFT Strandede passagerer har ret til et minimum af forplejning omgående i terminalen eller på stationen og/eller om bord, mens de venter på at begynde eller fortsætte deres forsinkede rejse eller på ruteomlægning. 7. KOMPENSATIONSRET Under visse omstændigheder i tilfælde af lange forsinkelser eller aflysning og altid i tilfælde af boardingafvisning har passagererne ret til standardiseret økonomisk kompensation for den ulempe, de har været udsat for. Denne kompensation varierer alt efter transportformen og afhænger af den tid, der er tabt på grund af afbrydelsen, rejsens længde og/eller billetprisen. Særligt for omlægning af rejsen: hvis flyselskabet ikke kan omlægge rejsen til en af sine egne afgange inden for 12 timer, skal det tilbyde omlægning af rejsen med andre flyselskaber eller alternativ transport, hvor dette er muligt. Afklaring af passagerers rettigheder, hvis de ikke når deres tilslutningsfly (forplejning/bistand) Retten til forplejning prioriteres. Den afhænger ikke længere af rejseafstanden, men træder altid i kraft efter 2 timer. Retten til forplejning i forbindelse med forsinkelser på start- og landingsbaner afklares (når forsinkelsen overstiger 1 time, skal flyselskabet uden beregning sørge for adgang til toiletter og drikkevand, passende opvarmning eller afkøling i kabinen samt sikre, at der er adgang til lægebehandling, hvis det bliver nødvendigt). Lufthavne, flyselskaber og andre lufthavnsoperatører skal udarbejde beredskabsplaner til forplejning af strandede passagerer i forbindelse med større afbrydelser af driften (herunder insolvens). Retten til kompensation i tilfælde af lange forsinkelser bekræftes og integreres i forordningen: grænsen for forsinkelser udvides fra 3 til 5 timer for alle flyvninger inden for EU og på kortere internationale flyvninger (for at tilskynde flyselskaberne til at gennemføre flyvningen i stedet for at aflyse). Grænsen er på 9 eller 12 timer for alle andre internationale flyvninger. Ny ret til kompensation for ændrede afgange (når passagererne informeres herom mindre end 2 uger før). Afklaring af retten til kompensation, når passageren ikke når sit tilslutningsfly: afhængig af omstændighederne, kan passageren kræve kompensation fra det flyselskab, der opererede den forsinkede afgang. Rettighederne i forbindelse med boardingafvisning styrkes sammen med 9

10 retten til at få rettet stavefejl og et delvis forbud mod at benytte sig af reglen om "no show" (ingen boardingafvisning på hjemrejsen, blot fordi udrejsen ikke blev benyttet). 8. TRANSPORTSELSKABERS ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR PASSAGERERNE OG DERES BAGAGE I henhold til internationale konventioner samt EU-lovgivningen er transportselskaberne ansvarlige for passagererne og deres bagage. I tilfælde af dødsfald, tilskadekomst eller bagageproblemer og i nogle tilfælde ved forsinkelse kan passagererne have ret til kompensation, der skal fastsættes afhængigt af den skade, de har lidt. Denne kompensation kan begrænses på baggrund af gældende lovgivning. 9. RET TIL HURTIG OG TILGÆNGELIG KLAGEBEHANDLING Passagererne har ret til at indgive en klage til transportselskabet, hvis de er utilfredse. I tilfælde af at passagererne ikke modtager et svar inden for en vis tidsfrist, har de ret til at klage til det kompetente håndhævelsesorgan, der skal behandle klagen inden for en rimelig tidsramme. Udenretlige og retlige procedurer er ligeledes tilgængelige i medfør af EUlovgivningen og national lovgivning (f.eks. alternative tvistbilæggelsesordninger samt europæiske eller nationale småkravsprocedurer i retten). 10. RET TIL FULD ANVENDELSE OG EFFEKTIV HÅNDHÆVELSE AF EU- PASSAGERRETTIGHEDERNE Passagererne har ret til at kunne stole på, at de nationale håndhævelsesorganer effektivt håndhæver EU's regler. Styrket håndhævelse af bagagereglerne og særlige regler for mobilitetsudstyr og musikinstrumenter: de nationale myndigheder bliver ansvarlige for håndhævelsen af kompensationsreglerne om beskadiget bagage, og de nye regler om transport af musikinstrumenter sikrer, at passagerne kun kan nægtes at medbringe disse af sikkerhedsmæssige årsager og under henvisning til særlige tekniske forhold omkring flyet. Flyselskaberne skal udstyre passagererne med tilstrækkelige midler til at indgive en klage. Passagererne skal indgive en eventuel klage inden for 3 måneder efter afgangstidspunktet, men flyselskabet skal også afgive svar på klagen inden for en given tidsfrist (fremsendelse af bekræftelse på modtagelse inden 1 uge og fremsendelse af formelt svar inden for 2 måneder). Passagererne får mulighed for at henvende sig til en udenretlig klageinstans, som skal behandle klagerne inden for en rimelig tidsfrist, og som vil operere med bistand fra de nationale håndhævelsesmyndigheder. Forslaget styrker koordineringen og udvekslingen af informationer mellem de nationale håndhævelsesorganer med bistand af Kommissionen. Sidstnævnte kan også anmode om, at de nationale myndigheder iværksætter (fælles) undersøgelser. 10

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER

EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER CVRIA DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL EU-DOMSTOLEN OG FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER curia.europa.eu INTRODUKTION Siden 1952 har Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) sikret, at EU-retten bliver overholdt

Læs mere

9820/1/14 REV 1 hsm 1 DGE 2 A

9820/1/14 REV 1 hsm 1 DGE 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. maj 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0072 (COD) 9820/1/14 REV 1 AVIATION 112 CONSOM 115 CODEC 1288 RAPPORT fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Samling af Afgørelser

Samling af Afgørelser Samling af Afgørelser DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 14. november 2014 *»Præjudiciel forelæggelse procesreglementet artikel 99 luftbefordring forordning (EF) nr. 261/2004 lang forsinkelse passagerernes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 18.6.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0902/2007 af Joao Figueiras, portugisisk statsborger, om manglende håndhævelse af bestemmelserne

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT Bruxelles, den 27. februar 2018 Rev1 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE

Læs mere

Assistance og kompensation

Assistance og kompensation Assistance og kompensation I tilfælde af aflysninger, forsinkelser, nedgradering og afvist boarding Denne meddelelse er påkrævet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 261/2004. Version 3 Opdateret

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways

Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways Dine rettigheder som passager hos Atlantic Airways Hos Atlantic Airways lægger vi stor vægt på, at du får en god rejse og når frem til bestemmelsesstedet på det planlagte tidspunkt. Men når rejsen undtagelsesvis

Læs mere

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 27/2003. fastlagt af Rådet den 18. marts 2003 (2003/C 125 E/04)

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 27/2003. fastlagt af Rådet den 18. marts 2003 (2003/C 125 E/04) 27.5.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 125 E/63 FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 27/2003 fastlagt af Rådet den 18. marts 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr..../2003

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) 14849/09 ADD 1 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) 14849/09 ADD 1 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD) 14849/09 ADD 1 REV 1 MAR 151 TRANS 407 CODEC 1221 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2011 KOM(2011) 898 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET En europæisk vision for passagerer: Meddelelse om passagerrettigheder inden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. januar 2018 Sag 106/2017 (2. afdeling) Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Tina Vestmark Pedersen, Mikael Lauesen, Shila Vestmark

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.4.2007 KOM(2007) 168 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen og resultaterne af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder Transportministeriet Att.: Internationalt Kontor Frederiksholms Kanal 27 F 1217 København K 28. januar 2014 Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder for luftfarten Dansk

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT Bruxelles, den 5. juli 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM LUFTFARTS- OG SØFARTSSIKKERHED

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-195

ÆNDRINGSFORSLAG 1-195 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 16.1.2012 2011/2150(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-195 Udkast til betænkning Keith Taylor (PE476.095v01-00) Flypassagerers etablerede rettigheder virkemåde

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2013/0072(COD) 6.9.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004

Læs mere

Kompensation for flyforsinkelse

Kompensation for flyforsinkelse 2017-22 Kompensation for flyforsinkelse En borger klagede til ombudsmanden over, at Trafik- og Byggestyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) havde truffet afgørelse om, at han ikke var berettiget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.5.2018 L 114 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2018/673 af 3. maj 2018 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen 24.3.2019 A8-0447/109 109 Betragtning 1 (1) Formålet med dette direktiv er at gøre det muligt for godkendte organisationer/organer, der repræsenterer forbrugernes kollektive interesser, at søge genopretning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1997R2027 DA 30.05.2002 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M1 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2027/97 af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. MAZÁK fremsat den 26. januar

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. MAZÁK fremsat den 26. januar WALZ FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. MAZÁK fremsat den 26. januar 2010 1 1. Juzgado de lo Mercantil nr. 4 de Barcelona (Spanien) har forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: 3.

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0020/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0020/ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 13.1.2014 A7-0020/2014 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen Foto: Scanpix Guide Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kend dine rettigheder på flyrejsen Kend dine rettigheder INDHOLD: Forsinkelser meldes til politiet...4 Guide: Det har

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 12. maj 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 12. maj 2011 * EGLĪTIS OG RATNIEKS DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 12. maj 2011 * I sag C-294/10, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Augstākās Tiesas Senāts (Letland)

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0816 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0816 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0816 Bilag 3 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. februar 2009 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Transport- og Turismeudvalget

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Transport- og Turismeudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Transport- og Turismeudvalget 2009 26.5.2005 ARBEJDSDOKUMENT om lufttransport: information til flypassagerer om, hvilket luftfartsselskab der udfører en given flyvning,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 9.10.2013 2013/0072(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 107-374 Udkast til betænkning Georges Bach (PE510.868v02-00) Fælles bestemmelser om kompensation og bistand

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 12. marts 2018 ****************************** KLAGER [K] (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Canada. 27.5.-18.6.2017.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.2.2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Unionen skal indtage i arbejdsgruppen for deltagerne i OECDarrangementet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 8. oktober 2010 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 2008/0237(COD)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2016 C(2016) 2783 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.5.2016 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 15.6.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 214/5 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Fortolkningsvejledning vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Passagerrettighedsforordningen

Passagerrettighedsforordningen Rapport om håndhævelsen af Passagerrettighedsforordningen 1. juni 2015 Artikel 26 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) 6976/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/794. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/794. Ændringsforslag 22.3.2019 A8-0206/794 794 Betragtning 12 f (ny) (12f) Når de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2019)0053 C8-0039/ /0019(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.3.2019 A8-0161/ 001-011 ÆNDRINGSFORSLAG 001-011 af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Betænkning Marian Harkin, Jean Lambert A8-0161/2019 Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 COM(2017) 369 final 2017/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. oktober 2014 Sag 32/2013 (2. afdeling) SAS Danmark A/S (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Københavns Lufthavne A/S (advokat Henrik Schütze) I tidligere instans er afsagt

Læs mere