Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale"

Transkript

1 Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale Nedenstående ansættelsesbrev er kun beregnet til - kortvarige ansættelser af teknisk-administrativt personale på efterskolerne, f.eks. som ekstra hjælp ved spidsbelastning eller sygdom, eller - medarbejdere, der kun arbejder ganske få timer om ugen. Ved fastansættelse med mere end få timer ugentligt eller ved længerevarende vikariater, f.eks. som barselsvikar henvises til ansættelsesbrevet for månedslønnede teknisk-administrativt personale. Skal den ansatte også udføre læreropgaver, skal der ligeledes udarbejdes en kontrakt for lærerarbejdet. Det teknisk-administrative personale på efterskolerne er ikke omfattet af en overenskomst, medmindre den enkelte skole har indgået en overenskomst, hvilket kun et fåtal af skolerne har gjort. Der er krav i ansættelsesbevisloven til indholdet i ansættelseskontrakter. Nedenstående skabelon er derfor Efterskoleforeningens anbefaling til rammerne for en kontrakt, der sikrer at disse krav overholdes. I forlængelse af selve ansættelseskontrakten er indsat oplysninger om skolens behandling af ansattes persondata samt en samtykkeerklæring til behandling af yderligere persondata, såfremt dette er aktuelt. Skolen og den ansatte skal overveje om vilkårene er egnede til forholdene på skolen. Som alternativ til nedenstående skabelon er teksten også tilgængelig i en redigerbar wordfil, hvor teksten kan tilpasses efter behov. For så vidt angår lønforhold kan vejledning fås i TAP-undersøgelsen, der findes på Efterskoleforeningens hjemmeside. Skolen er velkommen til at kontakte Efterskoleforeningen for vejledning i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten.

2 Ansættelseskontrakt for timelønnet teknisk-administrativt personale på efterskoler Ansættelseskontrakt for timelønsansat 1. Undertegnede skole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse og telefon 2. ansætter hermed Medarbejderens fulde navn Adresse Cpr.-nr. Telefon 3. fra den som angiv ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt angiv stillingsbetegnelse Ansættelsen ophører uden yderligere varsel ved arbejdstids ophør den 4. Nærmeste leder Stillingsbetegnelse Navn på leder 5. Arbejdstid Arbejdstiden er aftalt til gennemsnitligt timer pr. uge. Der kan forekomme arbejde ud over eller under ovennævnte timetal. Arbejdstiden placeres sædvanligvis i tidsrummet fra kl.. til kl.. på hverdage. Arbejde uden for dette tidsrum og i weekender kan forekomme. Planlagte fravigelser varsles så vidt muligt mindst 4 uger i forvejen. Placering af arbejdstiden skal inden for de grænser, som tjenestens tarv kræver, tage størst muligt hensyn til den ansattes ønsker. Rejser Ved tjeneste uden for skolen medregnes rejsetiden til og fra arbejdsstedet som arbejdstid, dog max 13 timer i døgnet, medmindre andet aftales. Ved rejse til og i udlandet medregnes dagene dog med den normale arbejdstid for de pågældende dage.

3 6. Jobbeskrivelse Arbejdsopgaver omfatter bl.a.: 7. Løn Lønnen udgør på ansættelsestidspunktet: kr. pr. time. Beløbet udgør i grundbeløb pr. 31. marts 2012: kr. pr. time. Tillæg for arbejde aften/weekend [ ] For arbejde om aftenen og i weekenden er aftalt følgende tillæg (angiv tidsrum og tillæg pr. time): eller Beløbet udgør i grundbeløb pr. 31. marts 2012: kr. pr. time. [ ] Der ydes natpenge mv. efter reglerne for tjenestemænd i staten. Ikke pensionsgivende. Lønregulering Løn og eventuelle tillæg reguleres med procentreguleringen på det statslige område. Lønnen udbetales på baggrund af timetallet opgjort senest d. i måneden, således at den er til rådighed den sidste bankdag i måneden. Dagpenge under sygdom Under sygdom ydes dagpenge efter reglerne i sygedagpengeloven. For funktionærer ydes dog løn under sygdom.

4 8. Pensionsbidrag [ ] Stillingen er ikke pensionsgivende eller [ ] Skolen betaler pensionsbidrag på % af de pensionsgivende løndele. Den ansatte betaler herudover et pensionsbidrag på % af de pensionsgivende løndele. Det samlede pensionsbidrag udgør således % af de pensionsgivende løndele. Skolen indbetaler det samlede bidrag til pensionsordning i: 9. Ferie Der ydes løn under ferie efter reglerne i ferieloven, således at skolen til Feriekonto indbetaler 12½% af den ferieberettigede løn. Feriens placering aftales inden udgangen af marts måned. Hvis ikke andet er aftalt, er ferien placeret med 5 uger i sammenhæng med 20 hverdage før d. 1. august og 5 hverdage fra og med d. 1. august. 10. Opsigelse Såfremt ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven gælder dog Funktionærlovens opsigelsesvarsler. For funktionærer sker ansættelsen på prøve i de første 3 måneder og kan i denne periode opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag fra skolens eller medarbejderens side. Er ansættelsesforholdet ikke omfattet af Funktionærloven, gælder følgende opsigelsesvarsler: Ansættelsestid Fra skolen Fra den ansatte Under 3 måneder Intet varsel Intet varsel Efter 3 måneder 3 dage 3 dage Efter 6 måneder 1 uge 3 dage Efter 1 år 3 uger 1 uge Efter 3 år 2 måneder 1 måned Efter 5 år 3 måneder 1 måned 11. Betaling for kost For spisning på skolen sammen med eleverne betales efter samme regler som for skolens lærere, p.t.: kr. pr. måned. Beløbet reguleres i overensstemmelse med prisudviklingen.

5 12. Loyalitetspligt Medarbejderen er pligtig at vise loyalitet over for skolens værdigrund og målsætninger. 13. Øvrige vilkår [ ] Se vedhæftede bilag til ansættelsesbrevet. Endvidere aftales: Oplysninger om hvordan skolen behandler ansattes persondata er vedhæftet dette ansættelsesbrev. 14. Dato og underskrifter Skolen Dato Underskrift Medarbejderen (som har modtaget genpart) Dato Underskrift

6 Oplysninger om behandling af dine persondata Formålet med nedenstående oplysninger er at opfylde skolens forpligtelser i henhold til persondataforordningens bestemmelser om at oplyse om behandling af dine persondata. For at skolen kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med din ansættelse ved skolen, er det nødvendigt, at skolen behandler personoplysninger om dig. Skolen er i lovens forstand dataansvarlig i forhold til oplysninger om dig, som skolen behandler. Formål og retsgrundlag Skolen anvender alene personoplysninger, der er relevante og nødvendige for, at formålet med (data-)behandlingen kan opfyldes. Formålet er løn- og personaleadministration. Overordnet anvender vi alene almindelige personoplysninger, som fx navn, kontaktoplysninger, adresse, kontooplysninger, lønforhold, uddannelsesforhold, erhvervserfaring, bankoplysninger mv. Retsgrundlaget for behandling af dine persondata er persondataforordningen art. 6, stk. 1, b), da behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftale om ansættelse med dig og art. 6. stk. 1 c) for at overholde retslige forpligtelser til fx at indberette din løn til skat. Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. art. 6, stk. 1, f). Det kan fx være offentliggørelse af oplysninger om medarbejdere på vores hjemmeside eller i forældrebreve, til brug for intern statistik, i forbindelse med - og internetpolitik mv. Vi kan også behandle dine persondata på grundlag af dit samtykke, jf. persondatadataforordningen art. 6, stk. 1, a). I forbindelse med din ansættelse kan vi anmode om en børneattest og/eller bede dig om at indsende din straffeattest. Vi behandler udelukkende disse på baggrund af dit samtykke. Vi opbevarer alene kvittering for svar og ikke selve attesten. Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig. Dog kan det forekomme, at vi lejlighedsvis, med dit samtykke, indsamler oplysninger om dit helbred, fx hvis du bliver syg, og oplyser os om baggrunden herfor eller sender os en lægerklæring. Behandlingsgrundlaget for dette er persondataforordningen art. 9, stk. 2, a). Dette kan også ske med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, f). Deling af dine personoplysninger Dine personoplysninger vil alene blive anvendt inden for skolen eller videregivet udenfor skolen, såfremt det skønnes nødvendigt i forbindelse med eller i tilknytning til din ansættelse på skolen, fx tredjeparter, der hjælper os med løn- og personaleadministration og offentlige myndigheder som fx skat. Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker det inden for rammerne af persondatareglerne.

7 Dine personoplysninger vil kun være tilgængelige for relevante, udpegede personer på skolen og vil ikke blive overført til andre, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivning eller lignende bestemmelser, der er en forudsætning for ansættelsesforholdet. Behandlingen af dine personoplysninger vil kunne foregå elektronisk og/eller manuelt. Denne behandling involverer overførsel, registrering, opbevaring, udskrift, blokering og sletning af oplysninger. Opbevaring og sletning Skolen beholder nødvendige personoplysninger i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter din fratræden. Oplysninger vedrørende løn og pension, samt grundlaget herfor vil dog kunne blive opbevaret i op til 10 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Oplysninger om arbejdsskader vil kunne blive opbevaret i op til 30 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Dine rettigheder til indsigt, berigtigelse, sletning mv Du kan til hver en tid begære indsigt i hvilke personoplysninger skolen behandler om dig, ligesom du til enhver tid kan anmode skolen om berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette kan ske ved henvendelse til skolens kontor. Du har også visse muligheder for dataportabilitet. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, vil vi kontakte dig. Klage Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon ,

8 Samtykke til persondatabehandling Nedenstående samtykke gives til Skolens navn Ved underskrivelse af dette dokument giver du samtykke til, at skolen behandler personoplysninger om dig i forbindelse med og til brug for din ansættelse på skolen. Dette er som supplement til de personoplysninger, som skolen i øvrigt behandler om dig, jf. Oplysninger om behandling af dine persondata. Nedenstående samtykker er ikke en forudsætning for din ansættelse på skolen og kan tilbagekaldes. Skolen opbevarer den underskrevne samtykkeerklæring i din personalemappe. Mit samtykke omfatter: Billeder på skolens hjemmeside: Ja Nej Samtykke til at uploade portrætbillede af dig på skolens hjemmeside. Billeder på sociale medier: Ja Nej Samtykke til at uploade portrætbillede af dig på skolens profiler på Facebook Instagram Dit samtykke vedrørende behandling af billeder gælder også som et samtykke i medfør af markedsføringsloven. Portrætbilleder og situationsbilleder på hjemmeside og Facebook kan opfattes som markedsføring af skolen derfor giver dette samtykket kun mening, hvis det også gælder i forhold til markedsføringsloven. Skolen forbeholder sig også retten til at bruge billedmateriale fra vores hjemmeside i andre markedsføringsmæssige sammenhænge. Andre oplysninger: Ja Nej Samtykke til at uploade på skolens hjemmeside (angiv hvilke, fx privat telefonnummer, privat adresse eller andre særlige ønsker fra skolens side) Ja Nej Samtykke til at behandle helbredsoplysninger vedrørende allergi i forbindelse med kost. Ja Nej Samtykke til at opbevare helbredsoplysninger, fx i forbindelse med mulighedserklæringer, hvoraf der kan fremgå diagnoser.

9 Ja Nej Samtykke til at opbevare og behandle andre personlige oplysninger som er relevante og nødvendige for skolen: (angiv hvilke relevante oplysninger, fx, religiøs kost, personlighedsattest, straffeattest sådanne oplysninger skal begrænses og bør kun undtagelsesvist opbevares/behandles) Tilbagekaldelse Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke til alle punkter eller nogle af punkterne kan ske ved henvendelse til skolens kontor. Kvittering for tilbagekaldelsen sker ved at skolen udleverer den originale samtykkeerklæring. Skolen er berettiget til at opbevare kopi af den tilbagekaldte samtykkeerklæring med underskrifter for tilbagekaldelse. Eventuelt nyt samtykke afgives på en ny blanket. Sted: Dato: Navn: Underskrift: Tilbagekaldt den: Underskrift: Skolen underskrift:

Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler

Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler 1. Undertegnede skole Navn Adresse Skolens telefonnummer CVR.NR. 2. Ansætter hermed Medarbejderens navn Adresse Cpr. nr. Telefon Ansættelsesforholdets

Læs mere

Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger

Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger Skoleforeningernes fælles arbejdsgruppe vedrørende persondatalovgivningen har udarbejdet en tekst

Læs mere

Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere

Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Leder Mellemleder

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Bilag 7: Ansættelsesbrev

Bilag 7: Ansættelsesbrev Bilag 7: Ansættelsesbrev Kontorpersonale efter overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Skolens navn og adresse Ansætter hermed:

Læs mere

Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Skolens navn og adresse

Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Skolens navn og adresse Bilag 9: Ansættelsesbrev Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Ansætter hermed: Skolens navn

Læs mere

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler.

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening, Danmarks Private skoler og Foreningen af kristne friskoler og Deutscher Schul- und Sprachverein.

Læs mere

Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: )

Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: ) Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: 11514812) Oplysninger om behandling af dine persondata Formålet med nedenstående er at oplyse dig om skolens behandling af dine persondata. Skolen

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Definitioner 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106.

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106 Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INDHOLDSFO RTEGNELSE: Generelt 3 2 Definitioner 3 3 Formål med Behandlingen af dine

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Oplysningspligt under ansættelsen

Oplysningspligt under ansættelsen Oplysningspligt under ansættelsen Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Gade/vej og nr. Postnr. By

Gade/vej og nr. Postnr. By. Gade/vej og nr. Postnr. By Ansøgning om optagelse på STX 2. år Denne ansøgningsblanket er for dig, der har gennemført 2.g eller lignende. Når du har udfyldt ansøgningen, så tag den med til samtalen med studievejlederen eller send

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken)

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken) Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt Evt. yderligere

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret ansøgning) modtager og behandler [Gustaf

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering

Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering Version 1.0 2. november 2018 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Aarhus, 25.5.2018 ABC/- Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt Evt. yderligere

Læs mere

Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår

Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår Seneste revision 10.08.2018 Nye vilkår fra maj 2018 Pr. 25. maj 2018 trådte der en ny forordning i kraft på datasikkerhedsområdet. Det betød

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Behandling af persondata i EL Andersen A/S

Behandling af persondata i EL Andersen A/S Behandling af persondata i EL Andersen A/S Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller medarbejderforhold

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR FORENINGEN EVENTYRJUL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Privatlivspolitik. Odense LMU

Privatlivspolitik. Odense LMU Privatlivspolitik Odense LMU 1. Generelt 1.1. Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LMU og/eller som Odense LMU indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver

Læs mere

Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF

Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF Senest opdateret den 27/06/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller

Læs mere

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata.

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata. Pharmaforce ApS CVR nr. 26394198 PERSONDATAPOLITIK 1. Databeskyttelsesforordningen og persondataloven 1.1 Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger

Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger April 2018 Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger Med denne skrivelse informeres

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Ansøgning om optagelse på studenterkursus på 2. år (For dig, der har gennemført 2.g eller lignende)

Ansøgning om optagelse på studenterkursus på 2. år (For dig, der har gennemført 2.g eller lignende) Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Optagelsesprøve Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik

Læs mere

Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter

Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Privatlivspolitik for FDF Dronninglund

Privatlivspolitik for FDF Dronninglund Privatlivspolitik for FDF Dronninglund Senest opdateret den 02/12/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Optagelsesprøve Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

2. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

2. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG INFORMATION OM CAREMORE PRIVAT AGENTUR OG FORSIKRINGSAGENTURET CAREMORES INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Med denne information vil vi fortælle om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig,

Læs mere

UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER

UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER SIDE 1 AF 5 24. MAJ 2018 UNDERRETNING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYS- NINGER I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om ansættelse hos Vækstfonden, indsamler Vækstfonden personoplysninger om dig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA (DFOI) 1 Generelt... 2

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA (DFOI) 1 Generelt... 2 INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA (DFOI) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 2 2 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 3 3 De personlige oplysninger,

Læs mere

Privatlivspolitik. for Odense LM

Privatlivspolitik. for Odense LM Privatlivspolitik for Odense LM 1. Generelt 1.1 Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LM og/eller som Odense LM indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Dokument nr. Bilag GDPR Versionsnr. 1 Dokumenttype Bilag Gyldighedsdato Udarbejdet af TTO Godkendt /ansvarlig NMH

Dokument nr. Bilag GDPR Versionsnr. 1 Dokumenttype Bilag Gyldighedsdato Udarbejdet af TTO Godkendt /ansvarlig NMH Privatlivspolitik Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Læs mere

Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget

Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Privatlivspolitik for FDF Korsvejen

Privatlivspolitik for FDF Korsvejen Privatlivspolitik for FDF Korsvejen Senest opdateret den 27/11/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig

Læs mere

Privatlivspolitik - ansat. Indholdsfortegnelse. 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2

Privatlivspolitik - ansat. Indholdsfortegnelse. 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 Privatlivspolitik - ansat Indholdsfortegnelse 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren... 2 3 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Læs mere

Persondatapolitik. TENSO ApS Vandværksvej Odense C 1

Persondatapolitik. TENSO ApS Vandværksvej Odense C 1 Persondatapolitik 1 Indhold Persondatapolitik... 3 Hvilke personoplysninger, som indsamles om dig, formål og opbevaring... 3 Hvorfra indsamler vi oplysningerne... 4 Personoplysninger til tredjepart...

Læs mere

Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber

Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber Privatlivspolitik for medarbejdere og konsulenter i Falck A/S og hermed koncernforbundne danske selskaber I forbindelse med ansættelsen, indsamler og behandler Quick Care (herefter Falck ) som dataansvarlig

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger... 2

PERSONDATAPOLITIK. Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger... 2 PERSONDATAPOLITIK Indholdsfortegnelse Kontaktoplysninger... 2 1) Generelt om databeskyttelse... 2 Gennemsigtighed og samtykke... 2 Videregivelse af personoplysninger... 2 Som registreret har du ret til:...

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde-

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN

PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led

Læs mere

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER Persondatapolitik Opdateret maj 2018 1. Generelt a) Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Pålsson Arkitekter AS ("Tegnestuen", "os", "vores", "vi") indsamler

Læs mere

Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning

Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning Indholdsfortegnelse Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os... 2 Kontakt vedrørende databeskyttelse... 2 Vores behandlinger af personoplysninger...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven 59 4000 Roskilde Danmark CVR-nr.: 66234118 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af

Læs mere

Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger?

Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger? Hvor længe må man opbevare forskellige personoplysninger? PERSONDATA Oplysninger vedr. medarbejdere Jobansøgninger mv. fx CV, eksamensbeviser, udtalelser og lign. Hvor længe må det opbevares? Disse oplysninger

Læs mere

Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk

Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV MatchWork A/S (herefter Udbyder ) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S

PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S PERSONDATAPOLITIK FOR HETAG TAG MATERIALER A/S 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( i det efterfølgende benævnt Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller indsamler

Læs mere

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger

Læs mere

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Persondatapolitik For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018 Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018 I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om ansøgere og om vores medarbejdere.

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE

PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE PERSONDATAPOLITIK FOR HOLMSBORG SOMMERLEJRE 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Revideret privatlivspolitik for politikere Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Side 1 af 5 I denne privatlivspolitik

Læs mere

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Dataansvarlig ITD, Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 40990917 1. Introduktion Denne persondatapolitik

Læs mere

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a.

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK INGER KIRK. personoplysninger (Med mindre andet anføres, er alle henvisninger til forordning EU 2016/679)

PRIVATLIVSPOLITIK INGER KIRK. personoplysninger (Med mindre andet anføres, er alle henvisninger til forordning EU 2016/679) PRIVATLIVSPOLITIK INGER KIRK Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Inger Kirk (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. 1 DATAANSVARLIG Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen

Læs mere

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Persondatapolitik Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Uhre & Nybæk (UN) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

Læs mere

GENERELT DATAANSVARLIG

GENERELT DATAANSVARLIG GENERELT Denne persondatapolitik gælder for samtlige oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg

PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg PERSONDATAPOLITIK FOR Café Paraplyen - Frederiksberg 1. Generelt Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger ) Generelt om databeskyttelse Gennemsigtighed og samtykke...

PERSONDATAPOLITIK. Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger ) Generelt om databeskyttelse Gennemsigtighed og samtykke... PERSONDATAPOLITIK Indholdsfortegnelse Kontaktoplysninger... 2 1) Generelt om databeskyttelse... 2 Gennemsigtighed og samtykke... 2 Videregivelse af personoplysninger... 2 2) Registreredes rettigheder...

Læs mere

Privatlivspolitik for FDF Struer

Privatlivspolitik for FDF Struer Privatlivspolitik for FDF Struer Senest opdateret den 21. marts 2019 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR CSM SYD FRIVILLIGSEKTION

PERSONDATAPOLITIK FOR CSM SYD FRIVILLIGSEKTION Kongensgade 72, 1. sal, 5000 Odense C, tlf. 66146633 info@csm-syd-frivilligsektion.dk - www.csm-danmark.dk/syd-frivillig/ PERSONDATAPOLITIK FOR CSM SYD FRIVILLIGSEKTION 1. Generelt: Denne persondatapolitik

Læs mere