Lægens egen vurdering skal tydelig fremgå af attesten og skal kunne adskilles fra patientens vurdering (det gælder alle LÆ attesterne)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægens egen vurdering skal tydelig fremgå af attesten og skal kunne adskilles fra patientens vurdering (det gælder alle LÆ attesterne)"

Transkript

1 Blanketsamarbejde I forbindelse med sygemelding er der behov for belysning af arbejdsevne. Til belysning af arbejdsevne er der behov for at indhente lægelige oplysninger via blanketter. KL har udarbejdet en socialt-lægelig samarbejdsaftale mellem KL og Lægeforeningen. Kommunerne indhenter oplysninger efter Retssikkerhedslovens 11 a: Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf I samarbejdsaftalen er der beskrevet gennerelle betingelser for samarbejdet: Det skal være tydeligt i alle anmodninger om blanketter, hvad formålet er og hvad oplysningerne skal anvendes til! Herunder oplyse om der allerede er lægeligt i sagen og i givet fald hvad om der samtidigt indhentes lægeligt andre steder fra. Det er vederlagsfrit at have mindre afklarende spørgsmål til modtagne attester, eksempelvis i forhold til forståelsen af formuleringer. Evt. via korrespondance meddelelser i Netforvaltning Sundhed, eller kort telefonsamtale. Lægerne forholder sig ikke til sociale ydelser men udelukkende det lægefaglige i sagen. Det er kommunen der afgør hvad der er nødvendige oplysninger for at kunne skabe grundlag for at træffe afgørelse i en sag. Lægen bør som udgangspunkt besvare sygehistorie, objektive fund, diagnose, behandling og prognose. Medicinsk og socialmedicinsk. Lægen skal lægge vægt på, at give sine egne kommentarer til patientens beskrivelse af sine helbredsproblemers betydning for fremtidige job- /uddannelsesønsker. Lægens egen vurdering skal tydelig fremgå af attesten og skal kunne adskilles fra patientens vurdering (det gælder alle LÆ attesterne) Lægen kan afvise attester såfremt lægen ikke har set patienten gennem længere tid, eller hvis de ikke har kendskab til patienten eller sygdommen, eller hvis de ikke har mulighed for at lave undersøgelse. Evt. ved manglende medvirken fra patientens side af. Lægen skal senest 14 dage efter anmodet attest underrette kommunen, hvis det ikke er muligt at lave attesten.

2 Kommunal lov og perspektiv: Skemaer, attester og KL s samarbejdsaftale: Lægelige regler og perspektiv: Oplysningsskemaer: Sygedagpengelovens 11 Stk. 2. Den sygemeldte Oplysningsskemaer: Lægen har ingen involvering eller kendskab til skal udfylde et oplysningsskema med relevante DP300A Sygemeldte lønmodtagere udfyldelsen af oplysningerne fra oplysningsskemaet. oplysninger, herunder om sygdommens betydning for DP300B Sygemeldt arbejdsledig Dele af disse oplysninger indgår automatisk i LÆ281, den sygemeldtes muligheder for at arbejde og sygdommens karakter, til brug for kommunen. DP300C Sygemeldt selvstændig som er anmodningen om LÆ285. Udfyldelse af oplysningsskemaet skal ske ved digital selvbetjening, jf. 69 a, hvis sygefraværet er anmeldt via Nemrefusion. Dette er kommunens indledende grundlag for at kategorisere borgerne, herunder stillingtagen til om de forventes at være syge og uarbejdsdygtige i mere end 8 uger. LÆ 285 Sygedagpengelovens 11 a. Kommunen anmoder til brug for den første opfølgning, jf. 13 b, om en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge (LÆ281), hvis den sygemeldte ikke forventer at blive fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger regnet fra første fraværsdag. Lægeattesten skal indeholde lægens vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn. Denne attest er kommunens grundlag for at lave plan for tilbagevenden til arbejde i forbindelse med første opfølgning. LÆ281: Udfyldes oftest på en spinkelt grundlag om borgers situation, da der kun foreligger et oplysningsskema med sparsomme oplysninger. LÆ 285 Attest til sygedagpenge opfølgningen Udsendes fra kommunen efter modtaget oplysningsskema. Indhentes kun på borgere der forventes sygemeldt i mere end 8 uger. LÆ281 anmodning om attest LÆ282 Anmodning om at bestille tid ved læge LÆ285 Attest til sygedagpengeopfølgning LÆ 285 Der er ikke et fastlagt antal dage/uger til at udfylde attesten. Datoen, for hvornår konsultationen med den sygemeldte senest skal finde sted, er anført på anmodningsblanketten. Fristen kan for en del af de sygemeldte fastsættes helt ned til 8 dage fra kommunen sender anmodningen til lægen og brev til den sygemeldte om at bestille tid hos lægen. Lægen har pligt til at udfylde LÆ 285. Er en fremmødeattest, hvor lægen skal udtale sig om årsag til fravær, vurdere klarheden af sygdomsforløbet, vurdere behov for skånehensyn samt hvornår arbejde kan genoptages, evt. delvist. Kristin: Det er optimalt når LÆ281 indeholder en beskrivelse med borgeroplysninger fra borger og kommune. Felterne er ikke særlig store, og begrænser muligheden for at skrive længere fyldestgørende svar. Spørgsmålene er meget lukkede, og derfor resulterer det i ja/nej svar. Det kræver at lægen læser hjælperteksten grundigt. Så opsætning af blanketten/formulering af spørgsmål giver udfordringer med korte svar. Side 2: Uddybningsfeltet giver mulighed for at forklare krydserne, som blanketten ligger op til og give en kommentar.

3 Klarhed af sygdomsforløbet er tilstedet på tidspunktet for udfyldelse af blanketten, vurderer Kristin. Patientpopulationen kan dog være afgørende for hvor stor klarhed, der kan opnås ved udfyldelse af LÆ 285. LÆ105 Journaloplysninger sygehus Journaloplysninger anvendes i de tilfælde, hvor hospitalet er primær behandler og hvor vi har tid til efterfølgende at hente fremmødeattest eller lignende, hvis ikke de oplysninger kommunen har behov for fremgår tydeligt af journalerne. Typisk omhandlende uarbejdsdygtighed. Dvs. diagnose, prognose, evt. kommende kontroller og yderligere behandling. LÆ 115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis Som ovenstående. LÆ105 Journaloplysninger sygehus LÆ 101 Anmodning om journaloplysninger fra sygehus LÆ105 Journaloplysninger fra sygehuset Indhentning af relevante foreliggende oplysninger. LÆ115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis LÆ111 Anmodning om journaloplysninger Anvendes ved privathospitaler, hvor patient, Lægen har pligt til at udfylde denne efter Autorisationslovens 20. Anmodningen fra kommunen skal indeholde oplysninger om årsag til indhentning af oplysninger. Borgers helbredsmæssige klager skal herunder oplyses. Journalen skal indeholde - en indledning; Hvad er der sket, nuværende situation mm. - en faglig del - og afslutningsvis en plan; f.eks. operation/ikke operation, behandling, videre henvist til f.eks. fys. Epikrise er en afsluttende sammenfatning fra lægen, der har haft patienten i behandling. Skrives når behandlingen/forløbet afsluttes. Et arbejdsredskab for lægen med en kortfattet beskrivelse af forløbet hos lægen. Sendes altid til den praktiserende læge indenfor 2 hverdage.

4 LÆ 125 Statusattest I anmodningsblanketten skal kommunen: Redegøre for borgerens sociale situation, fx beskæftigelse, dato for eventuel sygemelding og aktuelt forsørgelsesgrundlag. Anføre borgerens egen fremstilling af helbredsforholdene. Redegøre for, hvad helbredsoplysningerne skal anvendes til. Anføre de helbredsforhold, der særligt ønskes belyst. Anføre, hvilke helbredsoplysninger, kommunen allerede er i besiddelse af, og hvilke, man eventuelt indhenter fra anden side. Statusattest anvendes typisk i sager hvor kommunen har et behov for at belyse arbejdsevnen. Kommunens behov er viden om behandling, prognose og diagnose. Anvendes når vi har kendskab til at lægen er primær behandler, hvor vi ved at borgeren løbende konsulterer læge. Indhentes i større omfang op til revurderingstidspunktet ved de 22 uger til at belyse muligheden for raskmelding eller evt. forlængelse af sygedagpenge. forsikringsselskab eller lignende selv afholder udgiften. D.v.s. patienter der ikke er henvist via ventetidsgaranti. LÆ125 Statusattest LÆ 121 Anmodning om statusattest LÆ125 Statusattest LÆ 125 skal leveres senest 14 dage (2 uger) efter lægen har modtaget anmodningen fra kommunen. Besvarelse af attesten skal indeholde beskrivelse sygehistorie, diagnoser, behandling og prognose. Derudover skal der gives en vurdering af helbredstilstandens betydning for funktionsevnen, herunder evt. skånebehov. Lægen har ikke pligt til at inddrage kommunens konkrete spørgsmål i den samlede redegørelse. LÆ 125 kan anvendes hos såvel praktiserende læger som på sygehus/speciallægepraksis. Det er værd at overveje om statusattest fra praktiserende læge kan sikre en højere informationsværdi i besvarelsen, da den praktiserende læge kan forventes at have et bedre kendskab til patienten. Ved længerevarende kroniske forløb kan sygehuset bedre bidrage med informative statusattester, men typisk ikke ved kortvarige forløb. Attesten udfyldes uden fremmøde fra patienten. Statusattest er en meget kort beskrivelse fra lægen max 6-8 linjer (ca. 10 minutters lægetid alt inkl.) Der spørges typisk om for meget til at statusattest er egnet til besvarelse. Der bliver i disse tilfælde henvist til at anmode via en anden attest, der giver mulighed for mere grundig besvarelse. F.eks. fremmøde attester.

5 LÆ135 Specifik helbredsattest I anmodningsblanketten skal kommunen: Redegøre for borgerens sociale situation, fx beskæftigelse, dato for eventuel sygemelding og aktuelt forsørgelsesgrundlag, i det omfang det i øvrigt er relevant. Anføre borgerens egen fremstilling af helbredsforholdene. Redegøre for, hvad helbredsoplysningerne skal anvendes til. Anføre hvilket afgrænset helbredsproblem, der ønskes belyst. Anføre, hvilke helbredsoplysninger, kommunen allerede er i besiddelse af, og hvilke, man eventuelt indhenter fra anden side. Specifik anvendes i de tilfælde, hvor borgeren ikke er i regelmæssig konsultation ved lægen, ligesom der ikke er et klart overblik over behandling, diagnose og prognose. Anvendes hvor borgeren har en enkelt lidelse der skal belyses. Borgeren behøver ikke at være i fast konsultation ved lægen, da dette er en fremmødeattest. LÆ135 Specifik helbredsattest LÆ131 Anmodning om specifik helbredsattest LÆ132 Meddelelse om specifik helbredsundersøgelse LÆ135 Specifik helbredsattest Attesten skal leveres senest 2 uger efter konsultation og senest 30 dage efter lægen har modtaget anmodningen fra borgeren. Anvendes hvor kommunens har behov for objektiv undersøgelse af et afgrænset helbredsproblem. En kort, præcis og dækkende anmodning i punktform er at fortrække. Spørgsmål til en statusattest: - diagnose(r)? - behandling? - tidshorisont for fuld tilbagevenden til arbejde? - evt. skånehensyn? - er der noget til hinder for, at xx kan varetage et ikke-xxxx belastende arbejde? Attesten forventes at indeholde: Kort redegørelse for borgerens helbredsforhold, igangværende behandling og andet, der kan have betydning for den aktuelle sag Redegørelse for resultatet af den objektive undersøgelse, inkl. diagnose og prognose Lægens vurdering af helbredsforholdenes betydning for den aktuelle sag. Lægen foretager ikke en vurdering af en eventuel social ydelses art og omfang LÆ 135 kan anvendes hos såvel praktiserende læger som på sygehus/speciallægepraksis. Lægen kan jf. Autorisationsloven afvise at udfærdige LÆ 135, fx begrundet i manglende tid Lægen afsætter ½ time samlet til denne type blanketter. Spørgsmål til en specifik/generel helbredsattest: Den [xx.xx.xxx] har xx været sygemeldt i mere end 22 uger, hvorefter sygedagpengesagen skal revurderes. Til brug for vurdering af, om xx opfylder forlængelsesbetingelserne jævnfør sygedagpengeloven 27, ønskes en beskrivelse og

6 Generel helbredsattest anvendes i de tilfælde, hvor der er konkurrerende lidelser, eller mistanke om konkurrerende lidelser, hvor kommunen ønsker et klart overblik over behandling, diagnose og prognose. Borgeren behøver ikke at være i fast konsultation ved lægen, da dette er en fremmødeattest. LÆ145 Generel helbredsattest LÆ 141 Anmodning om generel helbredsattest/ LÆ 142 Meddelelse om generel helbredsundersøgelse LÆ 145 Generel Helbredsattest Attesten skal leveres senest 2 uger efter konsultation og senest 30 dage efter lægen har modtaget anmodningen fra borgeren. LÆ 145 udfærdiges på baggrund af patientjournal og lægens kendskab til patienten i øvrigt samt en objektiv undersøgelse af patientens helbredsproblemer. Det er lægens opgave, at give en beskrivelse af patientens helbredsproblemer og deres relation til patientens socialmedicinske situation som den er beskrevet af forvaltningen. Lægen giver en begrundet vurdering af patientens funktionsevne så detaljeret som muligt i relation til helbredsproblemet. Der medsendes foreliggende resultater af særlige undersøgelser i det omfang, det er relevant. Det skal hjælpe kommunen til, at vurdere en eventuel social ydelses art og omfang. din vurdering af den aktuelle helbredstilstand, herunder: - diagnose(r)? - nuværende og fremtidige behandlingsmuligheder? - prognose og tidshorisont for fuld tilbagevenden til ordinært arbejde? - aktuelle skånehensyn og eventuelle fremtidige skånehensyn? - vurderes den helbredsmæssige tilstand stabiliseret/stationær? - er der noget til hinder for, at xx kan varetage et ikke-xxxx belastende arbejde? - andre forhold der har betydning for sagen? Lægen afsætter 45 minutter til udarbejdelse af denne type attest alt inkl.

7 LÆ 155 Speciallægeattest I anmodningsblanketten skal kommunen: Redegøre for borgerens sociale situation, fx beskæftigelse, dato for eventuel sygemelding og aktuelt forsørgelsesgrundlag. Anføre borgerens egen fremstilling af helbredsforholdene. Redegøre for, hvad helbredsoplysningerne skal anvendes til. Anføre hvilke helbredsforhold, der ønskes belyst. Anføre, hvilke helbredsoplysninger, kommunen allerede er i besiddelse af, og hvilke, man eventuelt indhenter fra anden side. Speciallægeerklæringer indhentes fra speciallæger, hvor det typisk er psykiatrisk, reumatologisk og neurologisk speciallægeerklæringer. Vi indhenter dem i de tilfælde, hvor øvrigt lægeligt ikke kan belyse sagen i nødvendigt omfang. LÆ 265 Attest til rehab-team Uddrag fra Lov om aktiv beskæftigelsespolitik 30 a. Personer, der skal have behandlet deres sag i et rehabiliteringsteam skal have en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsplanen består dels af en forberedende del, som udarbejdes for alle, dels af en indsatsdel, som udarbejdes for personer, der er visiteret til et Lægen kan jf. Autorisationsloven afvise at udfærdige LÆ 145, fx begrundet i manglende tid LÆ 155 Speciallægeattest LÆ151 Anmodning om speciallægeattest LÆ152 Meddelelse om speciallægeundersøgelse LÆ155 Speciallægeattest (ikke efter fast blanket) Attesten leveres senest 1 måned efter konsultation og senest 2 måneder efter speciallægen har modtaget anmodningen fra kommunen. LÆ 151 anvendes, når der er behov for en speciallægevurdering i kommunens sagsbehandling. LÆ 265 Attest til rehab-team LÆ 261 Anmodning om lægeattest til rehabiliteringsteamet LÆ 262 Meddelelse om lægeattest til rehabiliteringsteamet Attesten skal indeholde relevant anamnese og objektiv undersøgelse samt konklusioner baseret herpå. Lægen bør så vidt muligt i sit svar inddrage eventuelle konkrete spørgsmål fra kommunen. Speciallægen foretager ikke en vurdering af en eventuel social ydelses art og omfang. Lægen kan jf. Autorisationsloven afvise at udfærdige LÆ 155, fx begrundet i manglende tid. Kommunen kan opleve at den praktiserende læge anbefaler kommunen at indhente en speciallægeattest Praktiserende lægers anbefaling til kommunen om indhenter en speciallægeattest skyldes af og til at der er ventetid når lægen henviser patienten til speciallæge. Praktiserende læger vil gerne have indsigt i de attest der udarbejdes til kommunen via speciallæger. OBS samtykke hvis attesterne deles med lægerne. Lægen skal lægge særlig vægt på følgende: At lægen kun skal beskrive de relevante helbredsforhold, dvs. de helbredsforhold som har betydning for patientens/borgerens funktionsevne At foretage en fokuseret objektiv undersøgelse, dvs. en undersøgelse/vurdering af de funktioner (både

8 ressourceforløb, jf. kapitel 12 a, et jobafklaringsforløb, jf. kapitel 12 b, og for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 3, jf. 12 i lov om sygedagpenge. Rehabiliteringsplanen udarbejdes i samarbejde med personen. Stk. 2. Kommunen udarbejder den forberedende del, som danner grundlag for sagens behandling i teamet. I anmodningsblanketten skal kommunen redegøre for: borgerens fremtidige mål vedr. beskæftigelse eller uddannelse, borgerens beskæftigelsesmæssige situation, herunder arbejdserfaringer, kompetencer og udfordringer, borgerens sociale situation, herunder borgerens familiemæssige situation og netværk, boligforhold, økonomi m.v., borgerens helbredssituation, herunder oplyses særligt om borgerens eget perspektiv på helbred og arbejde LÆ165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling Modtages fra alle læger i behandlingssystemet typisk når der er en bekymring om borgeren samlede problematik. LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam LÆ 265 skal leveres senest 14 dage (2 uger) efter konsultationen og senest 30 dage (1 måned) efter lægen har modtaget anmodningen fra borgeren. LÆ165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling Kommunen modtager forslag. Lægen kan til enhver tid uopfordret fremsende forslag til kommunen. Denne attest kan ikke rekvireres af kommunen og kommunen kan ikke anmode borgeren om, at henvende sig til lægen med henblik på udfærdigelse af attesten. fysiske og psykiske), som er påvirkede. At vurdere om patienten via bedre mestringsstrategier, behandlingsmuligheder eller livsstilsændringer kan forbedre sin funktionsevne. At vurdere de aktuelle og de varige skånehensyn i forhold til arbejdsmarkedet At lægen sammen med patienten drøfter helbredsforholdenes betydning for patientens job- og uddannelsesmuligheder. At det tydeligt fremgår, hvad der er patientens opfattelse og hvad der er lægens vurdering. Lægen kan vælge, at skrive hvilke muligheder, der er drøftet med patienten. At lægen videregiver sit kendskab til patientens personlige ressourcer og eventuelle sociale problemer samt eventuelle misbrugsproblemer. Lægen har pligt til at udfylde LÆ 265. Kommunens redegørelse i anmodningen har stor betydning for lægens mulighed for besvarelse. Det har betydning for patienten, at det er tydeligt hvad der skal belyses. Dette skyldes at lægen derved kan bidrage til en tydelig belysning i sagen, hvilket er til gavn for patienten/borgeren. LÆ 165 kan anvendes af læger, der ønsker at kommunen indleder sagsbehandling af det problem, der beskrives i blanketten, fx pleje af døende i eget hjem, aftale om kronisk sygdom, kontanthjælp, genoptræning, omskoling, uddannelsesforanstaltninger, hjælpemidler, hjemmepleje m.m. En kvittering fra kommunen om modtagelse er

9 Socialt-psykologiske samarbejde PSYK 115 Attestation vedrørende påbegyndt behandling Kan anvendes til at søge information om hvorvidt borger er påbegyndt en planlagt behandling hos psykolog, herunder påtænkt varighed af behandling. PSYK 125 Aktuel situation fra psykolog Indhentes i de tilfælde, hvor psykolog er primære behandler og borgeren er i et fast samtaleforløb. Det er kommunen, der vurderer, om man vil indlede sagsbehandling af det beskrevne problem. Kommunen kan eventuelt rekvirere supplerende oplysninger ved brug af en anden LÆ- attest, fx Statusattest. PSYK 115 Attestation vedrørende påbegyndt behandling PSYK 111 Anmodning om attestation vedrørende påbegyndt behandling PSYK 115 Attestation vedrørende påbegyndt behandling. Frist for besvarelse er højest 2 uger efter henvendelse. PSYK 125 Aktuel situation fra psykolog PSYK 121 Anmodning om aktuel situation fra psykolog. PSYK 125 Aktuel situation fra psykolog. Frist for besvarelse er højest 2 uger efter henvendelse. ønsket. Psykologen oplyser årsagen til, at klienten går til psykolog, og hvor mange samtaler klienten har været til. Yderligere kan psykologen besvare spørgsmål om, hvorvidt klienten synes at profitere af samtalerne. Psyko-logen kan ofte, men ikke altid, udtale sig om, hvorvidt der er tale om en mere kompleks tilstand, eller om tilstanden snarere er en akut reaktion med en forventelig kortvarig behandlingstid. Psykologen kan anføre supplerende oplysninger på blanketten. Psykologen bør her være opmærksom på information af klienten (tilbagemelding og samtykke herpå). Psykologen skal ikke vurdere uarbejdsdygtighedsperioden. En AKTUEL SITUATION rummer spørgsmål angående den psykologiske kontakt, og besvarelsen holdes på et generelt niveau. Eksempelvis kan psykologen beskrive, om klienten møder stabilt, om kontakten er god, og om klienten er egnet til terapi. I de tilfælde, hvor klienten ikke synes at have gavn af den psykologiske behandling, kan det være relevant at angive de formodede grunde hertil. Fx manglende bearbejdningsevne, den aktuelle sociale og økonomiske livssituation mv. Det er således ikke

10 meningen, at psykologen detaljeret skal beskrive indholdet i den psykologiske behandling. PSYK 135 Vurdering fra psykolog Indhentes i de tilfælde, hvor borgeren evt. lige er startet ved psykolog eller hvor der er behov for en mere dyberegående vurdering. PSYK 135 Vurdering fra psykolog PSYK 131 Anmodning om vurdering fra psykolog PSYK 135 Vurdering fra psykolog Der er aftalt forskellige afleveringsfrister vedr. VURDERING fra psykolog: a. Klienten er kendt af psykologen: Igangværende behandlingsforløb. Frist for besvarelse til kommunen er normalt 3 uger efter modtagelsen af henvendelsen. b. Klienten er tidligere kendt af psykologen: afsluttet behandlingsforløb. Frist for besvarelse til kommunen normalt 4 uger efter modtagelse af henvendelsen. c. Klienten er ukendt for psykologen ved henvisningen. Frist for besvarelse til kommunen normalt 6 uger efter modtagelse af henvendelsen. Hvis kommunen ikke hører fra psykologen, trods rykkere, har kommunen mulighed for skriftlig at En AKTUEL SITUATION kan endvidere rumme spørgsmål, der lægger op til en beskrivelse af klientens funktionsevne. Eksempelvis i forbindelse med spørgsmål om, hvorvidt klienten kan revalideres inden for et bestemt arbejdsfelt. Psykologen bør derfor forholde sig til, om spørgsmålet ligger inden for det felt, som henvisningsårsagen angiver. I givet fald bør psykologen holde besvarelsen på et generelt niveau, og det er ikke meningen, at man skal give en personlighedsbeskrivelse af klienten. Uddybende beskrivelse af igangværende sag, afsluttet sag, eller sag, der skal etableres Psykologen bør i sin besvarelse beskrive klientens funktionsmåde, relevante årsagssammenhænge, og hvilken indflydelse disse har på klientens evner til at håndtere problemer og krav. Psykologen bestræber sig på at beskrive funktionsmåder og funktionsevne, men nævner også diagnose, hvor dette er relevant. Psykologens vurdering skal give kommunen en forståelse for klienten, eksempelvis således at klienten også efter endt terapi kan støttes på bedst mulig måde. Der gives således ikke en detaljeret redegørelse for samtalernes indhold, men det forventes, at psykologen beskriver de relevante problemstillinger, der præger klientens funktionsniveau og livssituation, og hvorledes klienten kan støttes i at tackle disse. Psykologen bør give et bud på den optimale psykologbehandling og et formodet resultat af denne

11 PSYK 141 Psykologisk undersøgelse Indhentes i de tilfælde hvor der er tale om komplekse problematikker, hovedsagelig af psykisk karakter. annullere bestillingen, og søge sagen oplyst på anden vis. PSYK 141 Psykologisk undersøgelse PSYK 141 Psykologisk undersøgelse Der er ikke en fast attest til besvarelse af PSYK 141 anmodningen. En undersøgelse kan fx anvendes til afklaring i en revalideringssag, hvor klientens opståede vanskeligheder med at fastholde et arbejde eller et uddannelsesforløb er begrundet i mistanke om mulige intellektuelle begrænsninger, personlighedsforstyrrelse, følgevirkninger af hovedtraumer, misbrug etc. I børnesager fx i forbindelse med mistanke om alvorligt omsorgssvigt, handicap og massive adfærds- og indlæringsvanskeligheder. En psykologisk undersøgelse kan rekvireres hos en psykolog, der har/har haft kontakt til klienten, eller hvor der ikke tidligere har været kontakt. Psykologen vil i udgangspunktet skulle vurdere, om en ændring af psykologens rolle i forhold til klienten som følge af kommunens henvendelse kan forenes med den etablerede kontakt, eksempelvis hvor der er tale om et igangværende terapeutisk forløb. Psykologen fastlægger selv ud fra en faglig vurdering omfanget af nødvendige metoder til afdækning af det beskrevne problem, herunder om testning skal indgå i grundlaget. Kommunen kan således ikke blot bestille en personlighedstestning. Det er dog vigtigt, at kommunen orienteres, hvis psykologen vurderer, at det er behov for anvendelse af flere forskellige test. Dette for at fremme præcise svar og sikre, at der kun anvendes de test, der er strengt nødvendige for at kunne belyse den aktuelle problemstilling i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 164 Offentligt Gældende Udskriftsdato: 6. januar 9 Mi isteriu : My dighed vises her Jour al u er: Beskæftigelses i. Styrelse for Arbejds arked og Rekrutteri

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet VEJ nr 10378 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,. Styrelsen for Arbejdsmarked odg Rekruttering, j.nr. 16/18284

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Attestarbejde - på godt og ondt

Attestarbejde - på godt og ondt Attestarbejde - på godt og ondt 11.00-12.15 Hvem er vi? Jesper Lundh praktiserende læge Praksiskonsulent Asmus Thun Bisgaard Tidl. praktiserende læge Tidl. afd.læge socialmed afd, Frb Overlæge 1813 Om

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"

Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Punkt 7. Orientering om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden" 2015-027880 Beskæftigelsesudvalget fremsender Ankestyrelsens anbefalinger til byrådets

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Attester. Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen

Attester. Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen Attester Specialeuddannelsen i almen medicin Praktiserende læge Jette Dam-Hansen Overordnede regler Gode råd Arbejdsmarkedet Socialt lægeligt samarbejde Forsikring og Pension Diverse kørekortsattest, andet?

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Attester Yes! Praksisdag Syd 5/

Attester Yes! Praksisdag Syd 5/ Attester Yes! Praksisdag Syd 5/5-2017. Socialmedicinsk Enhed afdeling på Aalborg Universitetshospital indtægtsdækket virksomhed betjener kommunerne i Region Nordjylland 19 læger, 5 psykologer, 4 sekretærer

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

ATTESTGUIDE. til det socialt-lægelige samarbejde

ATTESTGUIDE. til det socialt-lægelige samarbejde ATTESTGUIDE til det socialt-lægelige samarbejde Del 1 Indholdsfortegnelse Indledning - hvorfor en guide til det gode attestsamarbejde Side 4 De seneste reformer indenfor bl.a. sygedagpengeområdet har medført

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand

Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand Uarbejdsdygtighed - i lovens og lægens forstand v. overlæge Kenneth Kibsgård www.socialmedicin.rm.dk Sygedagpengeloven 7, stk. 1: Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Regionens

Læs mere

Case: Førtidspension

Case: Førtidspension Case: Førtidspension Case: Førtidspension Inge er 54 år, bosiddende i Haderslev, og har i de sidste 32 år arbejdet ved Haderslev Kommune som hjemmehjælper. Inge har i ansættelsesperioden specielt de seneste

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema Punkt 10. Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering At får præsentation

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 40 Offentligt Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Workshop 23.01.2013 Beskæftigelsesregion Syd Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Kenneth Kibsgård Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger

Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger Rapport den 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 5 1.1 Sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger 5 1.2 Evalueringens

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265?

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Horsens LÆ 265 Lægeattest til Rehabiliteringsteam Formål Attesten udspringer af lov om aktiv beskæftigelsespolitik, 30 a. Blanketten

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Håndtering af sygefravær

Håndtering af sygefravær Håndtering af sygefravær Denne vejledning beskriver hvordan du skal agere, når du er syg eller har medarbejdere der er syge. Den fortæller hvilke roller og ansvar du har, samt hvordan og hvornår der skal

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes kvalitetsstandard For Lov om social service 104 Aktivitets og samværstilbud Vedtaget af Byrådet, d 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Forudsætninger... 4 1.1 Lovgrundlag

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Sygedagpengereform. Hvordan håndterer IBK de nye intentioner i reformen. www.ikast-brande.dk

Sygedagpengereform. Hvordan håndterer IBK de nye intentioner i reformen. www.ikast-brande.dk Sygedagpengereform Hvordan håndterer IBK de nye intentioner i reformen Hovedelementerne Sygedagpengeperioden er fra 1/7-14 forkortet til 22 uger. Derfor stort fokus på tidlig indsats Screening af nye sygemeldte,

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse KropDanmark Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt Aktiv Sygemeldt Processen Indholdsfortegnelse 1 FORLØBET AF EN SAG HOS KROPDANMARK...2 2 RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDET...4 3 AFSLUTNING AF BORGERE...5 4 TILLÆGSPRODUKT:

Læs mere