Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse."

Transkript

1 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller genindplaceres i en ordinær dagpengeperiode se på, om der ift. et medlems eventuelle aktiviteter ved selvstændig virksomhed er tale om hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Det er kun aktiviteter efter 2 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, der kan falde ind under kategorien hoved- eller bibeskæftigelse. Formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse er hverken hoved- eller bibeskæftigelse. Se også implementeringsstøttepapiret om definitioner. II. Indplacering hoved- eller bibeskæftigelse? Der er med selvstændig virksomhed efter 2 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet som udgangspunkt altid tale om hovedbeskæftigelse. Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. Der er tale om selvstændig bibeskæftigelse her: Et medlem, der på indplaceringstidspunktet driver selvstændig virksomhed, anses for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, når medlemmet i de seneste 6 måneder forud for indplaceringen o i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til Indkomstregisteret (kravet er på mindst 53 løntimer for deltidsforsikrede), og o har fået indberettet mindst én løntime til Indkomstregisteret i 5 af de 6 måneder. Et medlem, der starter en selvstændig virksomhed op efter indplaceringstidspunktet, anses for at drive virksomhed som bibeskæftigelse. Se 10, stk. 1-3, og 10 stk. 5, i bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. 1

2 Vurderingen af, om der er tale om drift af virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse, sker således på indplaceringstidspunktet og ud fra objektive kriterier om løntimer indberettet til Indkomstregisteret i en periode på 6 måneder forud for ind-/genindplaceringen. 6-måneders-perioden inden for hvilken løntimekravet skal være opfyldt ligger fast og kan ikke forlænges på grund af fx sygdom eller barsel mv. Samtidig ligger 6-måneders-perioden fra det endelige indplaceringstidspunkt. Hvis en indplacering flytter sig, fx fordi medlemmet ikke får dagpenge i måneden, flytter 6-månedersperioden sig også hvilket kan have som konsekvens, at medlemmet nu enten opfylder eller ikke længere opfylder løntimekravet. NB: Ovennævnte gælder kun for medlemmer, der indplaceres/genindplaceres den 1. oktober 2018 eller senere. Et medlem, der forud for den 1. oktober 2018 er blevet anset for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, anses fortsat for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse fra den 1. oktober 2018, medmindre aktiviteten slet ikke anses for selvstændig virksomhed efter 2 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Hvis der den 1. oktober 2018 eller senere udbetales dagpenge til et medlem, der er blevet anset for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse efter tidligere regler, skal a-kassen vurdere, hvilken definition der er tale om efter de nye regler om selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Se 25, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Et medlem, der driver selvstændig virksomhed efter 2 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet og ikke falder ind under undtagelserne ovenfor anses for at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Dette medlem skal ophøre med virksomheden for at få ret til dagpenge. NB: Et medlem der ved indplaceringen anses for at have aktiviteter ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, vil ved en genindplacering blive anset for at drive den samme virksomhed som hovedbeskæftigelse, hvis løntimekravet ikke er opfyldt på genindplaceringstidspunktet. Nedenfor beskrives regelanvendelsen gennem en række eksempler. 2

3 Eksempel 1: Løntimekravet opfyldt medlemmets virksomhed anses som en bibeskæftigelse Et medlem har drevet selvstændig virksomhed med en omsætning på mere end kr. i en årrække ved siden af sin lønmodtagerbeskæftigelse. Medlemmet melder sig ledig den 1. november Ved et kald til Indkomstregisteret konstateres det, at medlemmet de seneste 6 måneder forud for indplaceringen har fået indberettet 120 løntimer pr. måned. Der er tale om en bibeskæftigelse og medlemmet kan derfor fortsætte med driften. Eksempel 2: Løntimekravet er opfyldt ved gennemført uddannelse Et medlem har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Samtidig med uddannelsen har medlemmet haft en selvstændig virksomhed. Medlemmet melder sig ledig efter afsluttet uddannelse og indplaceres den 1. januar Medlemmets gennemførte uddannelse sidestilles med 160,33 løntimer pr. måned. Medlemmet opfylder derfor løntimekravet for de seneste 6 måneder ved indplaceringen hvorfor der er tale om bibeskæftigelse. NB: Se AL 57 a, stk. 3. Eksempel 3: Løntimekravet er ikke opfyldt, da ingen løntimer Et medlem har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med gartneri og har haft en bibeskæftigelse med udlejning af festudstyr. Hovedbeskæftigelsen og bibeskæftigelsen har været adskilt og haft hver sit cvr.nr. Der har i bibeskæftigelsen været en omsætning på mere end kr. Medlemmet har ikke haft beskæftigelse som lønmodtager. På indplaceringstidspunktet opfylder medlemmet derfor ikke løntimekravet. Medlemmet anses for at have selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og kan ikke få dagpenge, førend både den tidligere hovedbeskæftigelse og den tidligere bibeskæftigelse er ophørt. Medlemmet kan ikke fortsætte med driften af den tidligere bibeskæftigelse. Eksempel 4: Løntimekravet er ikke opfyldt, ingen beskæftigelse i fulde 6 måneder forud Medlemmet har været fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager i mange år og ved siden af haft en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvor medlemmet har været cvr-registreret. Der har i bibeskæftigelsen været en omsætning på mere end kr. Medlemmet bliver sygemeldt i 2 måneder og bliver opsagt i sin sygdomsperiode. Medlemmet raskmeldes efter yderligere to måneders sygemelding, tilmelder sig som ledig på jobcenteret og anmoder om dagpenge. På indplaceringstidspunktet opfylder medlemmet på grund af de 2 måneders sygdom ikke løntimekravet. At medlemmet selv har anset sin selvstændige virksomhed som en bibeskæftigelse, er ikke afgørende. På indplaceringstidspunktet falder virksomheden ikke ind under undtagelsen om bibeskæftigelse og anses derfor som en hovedbeskæftigelse, som medlemmet skal ophøre med for at få dagpenge. Medlemmet vil få venteperiode og jobsøgningsperiode i forbindelse med ophøret. 3

4 Eksempel 5: Løntimekravet ikke opfyldt ved en genindplacering Et medlem med en gældende indplacering har en bibeskæftigelse, som medlemmet tager med sig videre, da medlemmet melder sig ledig den 1. oktober Efter 26 ugers ledighed (og forbrug af supplerende dagpengeret) får medlemmet den 1. april 2019 lønmodtagerbeskæftigelse på fuld tid i 11 måneder. Da medlemmet melder sig ledig den 1. marts 2020 har medlemmet optjent en ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge og kan fortsætte med sin selvstændige bibeskæftigelse. Medlemmet kan imidlertid ikke genindplaceres. Efter 2 måneders ledighed får medlemmet endnu én måneds fuldtidsbeskæftigelse. Da medlemmet melder sig ledig den 1. juni 2020, har medlemmet genoptjent ret til en ny dagpengeperiode. Ved indplaceringen opfylder medlemmet på grund af den indlagte ledighedsperiode - imidlertid ikke løntimekravet til fortsat drift af virksomheden som en selvstændig bibeskæftigelse. Medlemmet skal således ophøre for at få dagpenge medmindre virksomheden kan defineres om til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Se illustration nedenfor: 4

5 På grund af de nye, objektive regler vil man formentlig se eksempler på, at den samme virksomhed anses for noget forskelligt, alt efter om medlemmet har løntimer ved siden af virksomheden eller ej. Man vil formentlig se eksempler på, at et medlem ophører med en selvstændig virksomhed i forbindelse med, at medlemmet melder sig ledig og senere starter samme virksomhed op igen, nu blot som en bibeskæftigelse for så evt. i forbindelse med en senere genindplacering at måtte ophøre med virksomheden igen, fordi der ikke er indberettet et tilstrækkeligt antal løntimer til at undtage virksomheden fra at blive ansat som en hovedbeskæftigelse. Samme aktivitet vil således skulle italesættes forskelligt over for medlemmet alt efter situation ved indplacering/genindplacering. III. Krav til og kendetegn for en selvstændig bibeskæftigelse Der er fremover ingen krav til en bibeskæftigelses art, omfang eller til hvilke tidspunkter på dagen medlemmet arbejder med sin bibeskæftigelse. Den selvstændige bibeskæftigelse kan således ligne en selvstændig hovedbeskæftigelse til forveksling men er en bibeskæftigelse alene fordi dette blev konstateret ved indplaceringen, eller fordi virksomheden er startet op efter indplaceringen. Der kan udbetales dagpenge til et medlem, der har en bibeskæftigelse. Medlemmet skal stå til rådighed efter de almindelige regler. For alle medlemmer, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, gælder: Der er ret til supplerende dagpenge i 30 uger med mulighed for forlængelse. Der er ingen venteperiode ved ophør og ingen jobsøgningsperiode efter ophør. Medlemmet kan kun ophøre med selvstændig virksomhed én gang pr. dagpengeperiode også selv om der er tale om ophør med en bibeskæftigelse. Ophør sker efter de almindelige regler om ophør. IV. Skift af definitioner En aktivitet kan ændre karakter over tid hvilket kan resultere i et skift af definition mellem selvstændig virksomhed, fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning. Se 7 stk. 1, i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. 5

6 Medlemmet kan skifte definition men også SKAT kan ændre den definition, som medlemmet i skattemæssig henseende har givet aktiviteterne i sin virksomhed. Der kan være mange grunde til, at en aktivitet skifter definition: Aktiviteten har ændret karakter over tid, medlemmet har behov for at tillægge aktiviteten en anden skattemæssig definition eller det er generelt til fordel for medlemmet at omdefinere aktiviteten, fra selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse til formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Der sondres mellem skift af definition i optjeningsperioden og skift af definition i dagpengeperioden. 1. Skift af definition i optjeningsperioden bekendtgørelsens 8 En aktivitet kan kun have én definition i et indkomstår. Aktiviteten skal derfor vurderes for hvert afsluttet indkomstår, der indgår i optjeningsperioden. Definitionen af regnskabsår fremgår af 2, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge: Indkomståret er det kalenderår, der går forud for årsopgørelsen. I de tilfælde hvor virksomhedens regnskabsår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, er indkomståret den periode, som den skattemæssige opgørelse af indkomst og fradrag vedrører, det vil sige virksomhedens regnskabsår Det er den status virksomheden har den sidste dag i indkomståret, der afgør om aktiviteten skal defineres som selvstændig virksomhed, fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning, og om aktiviteten dermed kan medregnes i opgørelsen af indkomstkravet. Eksempel 6: En aktivitet ændres i et indkomstår fra selvstændig virksomhed til formueforvaltning. Aktiviteten anses som formueforvaltning for dette år, og indkomsten fra den selvstændige virksomhed kan ikke medregnes til opfyldelse af indkomstkravet. NB: Det er først formueforvaltning, hvis medlemmet ønsker det registreret som sådan for at kunne få dagpenge uden fradrag. Indkomsten, der kan fremgå som overskud af selvstændig virksomhed på årsopgørelsen (afhængigt af ønsket beskatningsform) kan indgå i indkomstkravet, indtil medlemmet dokumenterer formueforvaltning. Eksempel 7: En aktivitet ændres i indkomståret fra en fritidsbeskæftigelse til en CVR-registreret selvstændig virksomhed. Aktiviteten anses som selvstændig virksomhed dette år, og indtægten for hele året kan medtage til opfyldelse af indkomstkravet indtægten vil fremgå af årsopgørelsen som overskud af selvstændig virksomhed for året og vil derfor naturligt indgå i indkomstkravet. 2. Skift af definition i dagpengeperioden bekendtgørelsens 9 Det har umiddelbart virkning, hvis en aktivitet skifter definition i dagpengeperioden. En aktivitet kan ændres til selvstændig virksomhed, fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning. 6

7 En ændring i aktiviteten får betydning for, om indkomsten kan medregnes til genoptjeningen af dagpengeretten, om aktiviteten medfører fradrag og om medlemmet er omfattet af reglerne om supplerende dagpenge. Har medlemmet haft overskud i en fritidsbeskæftigelse, som ændrer definition til en selvstændig virksomhed efter 2, vil medlemmet kunne bruge overskuddet til optjening af dagpengeret og satsberegning. Har medlemmet opbrugt sin ret til supplerende dagpenge kan en ændring af definition fra bibeskæftigelse til fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning give ret til dagpenge igen. Eksempel 8: En fritidsaktivitet ændres til selvstændig bibeskæftigelse under ledighed. Indkomsten kan medregnes til genoptjening af dagpengeretten fra tidspunktet for ændringen og med tilbagevirkende kraft for optjeningsåret, dvs. med indkomst forud for ændringen, men medlemmet omfattes nu af 30 ugers begrænsningen for retten til supplerende dagpenge. Eksempel 9: En selvstændig bibeskæftigelse ændres til fritidsbeskæftigelse ved afmelding af CVR-nummer mv. Indkomsten kan ikke medregnes til genoptjening af dagpengeretten, men medlemmet er ikke længere omfattet af reglerne om supplerende dagpenge. 3. SKATs ændring af definitioner Hvis SKAT ændrer en aktivitets definition med tilbagevirkende kraft, vil ændringen have virkning fra og med det tidspunkt, hvor SKAT foretager ændringen. Ydelser udbetalt i perioden, hvor ændringen får virkning fra og frem til ændringstidspunktet, anses for at være udbetalt med rette og skal ikke tilbagebetales af medlemmet, medmindre det må antages, at medlemmet har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af ydelserne skete uberettiget, jf. AL 86. V. Feriedagpenge og hoved-/bibeskæftigelse Når et medlem bliver indplaceret i en dagpengeperiode, skal a-kassen vurdere, om medlemmet driver selvstændig virksomhed. Hvis dette er tilfældet, skal a-kassen vurdere, om virksomheden drives som medlemmets hoved- eller bibeskæftigelse. A-kassen skal også vurdere, om medlemmet driver selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse, når et medlem søger om feriedagpenge, mens pågældende er i beskæftigelse. [Hvis a-kassen vurderer, at medlemmet driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal medlemmet ophøre, førend der kan udbetales feriedagpenge. [NB: Drøftes med STAR.] Hvis medlemmet driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til dagpenge, kan der udbetales feriedagpenge til medlemmet under ferie dette gælder også efter udløbet af 30 ugers begrænsningen. 7

8 [Hvis et medlem har skullet ophøre med en selvstændig hovedbeskæftigelse for at få dagpenge, bliver medlemmet omfattet af reglerne om venteperiode og jobsøgningsperiode. Det er uvist, om der kan udbetales feriedagpenge til et medlem i en venteperiode eller i en aktiveret jobsøgningsperiode, hvor medlemmet er udelukket fra at få dagpenge. Det er ligeledes uvist, om et medlem, der har haft 2 ophør i en dagpengeperiode, og derfor er udelukket fra retten til dagpenge, indtil medlemmet har genoptjent retten til at ophøre, kan få udbetalt feriedagpenge. [NB: Drøftes med STAR.] VI. Bibeskæftigelse og forbrug af supplerende dagpenge Der kan udbetales supplerende dagpenge til medlemmer, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller og til medlemmer der starter en virksomhed op i dagpengeperioden. Se udbetalingsbekendtgørelsens 37. Udbetaling af supplerende dagpenge til et medlem, der driver selvstændig virksomhed, sker efter forholdet mellem de timer, som medlemmet på tro og love har oplyst er anvendt på selvstændig virksomhed, og 160,33 timer for fuldtidsforsikrede eller 130 timer for deltidsforsikrede. I tidsbegrænsningen på de 30 uger indgår uger, hvor et medlem driver selvstændig virksomhed, jf. 2 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. En uge indgår, selv om medlemmet ikke har skrevet arbejdstimer på kortet i den pågældende uge. Det er dog kun uger i måneder, hvor der udbetales dagpenge, der indgår i tidsbegrænsningen. Alle uger i den måned, et medlem starter en ny virksomhed op, indgår i tidsbegrænsningen. Det vil sige uger, der reelt ligger forud for opstarten af virksomheden, hvis virksomheden ikke startes i den første uge i måneden. Uger, hvor der er foretaget fradrag for arbejde, indtægt og tekniske belægninger på mindst 37/30 timer, indgår dog ikke i tidsbegrænsningen, selv om medlemmet driver selvstændig virksomhed i ugen. Se udbetalingsbekendtgørelsens 38, stk. 3. 8

9 Eksempel opstart af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Medlemmet har været ledig siden den 1. august Medlemmet har i perioden haft fritidsbeskæftigelse, men vælger den 25. oktober 2018 at blive momsregistreret medlemmets aktiviteter skifter dermed karakter pr. denne dato, og medlemmet har opstartet selvstændig virksomhed. Da opstarten sker efter indplaceringen, er der tale om bibeskæftigelse. Da alle uger i opstartsmåneden forbruger af retten til supplerende dagpenge, har medlemmet forbrugt fire uger af sin begrænsede dagpengeret. Eksempel på efterfølgende forbrug I november måned har medlemmet stadigvæk sin virksomhed, og får dagpenge udbetalt for samlet 123,33 timer. Medlemmet forbruger 3 uger af sin begrænsede dagpengeret. Uge 2 i november forbruger umiddelbart ikke, da der er sket fradrag for 37 timer med drift af selvstændig virksomhed. 9

10 Eksempel på forbrug ved afholdelse af egen optjent ferie og ved ledighed Medlemmet har drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse forud for ledigmeldelse d. 1. oktober 2018 og driver derfor fortsat sin virksomhed som en bibeskæftigelse. Medlemmet holder egen optjent ferie i 1. og 2. uge, og disse uger forbruger derfor ikke af retten til supplerende dagpenge. 3. og 4. uge forbruger af medlemmets ret til supplerende dagpenge, selv om medlemmet ikke arbejder i sin selvstændige virksomhed. VII. Administration De nye regler vil muliggøre en automatisk eller semiautomatisk administration, hvis der via ledighedserklæringen kan gives de rigtige oplysninger. Oplyser medlemmet på ledighedserklæringen, at der drives selvstændig virksomhed, får medlemmet automatisk tillægsspørgsmål om dette. Det vil på indplaceringstidspunktet være forholdsvist enkelt at vurdere, om et medlem har hoved- eller bibeskæftigelse, nu da der altid er tale om bibeskæftigelse, hvis løntimekravet er opfyldt ud fra objektive kriterier og dokumenteret i Indkomstregisteret ved indplaceringen. Der skal således ikke spørges nærmere ind til art og omfang af medlemmets virksomhed. Den enkelte a-kasse må afgøre, om der på denne baggrund automatisk sendes afgørelser, eller om sagen skal vendes manuelt. Ved opstart af virksomhed under ledighed kræver det stadig, at medlemmet oplyser om dette eventuelt via kortet, så der kan træffes afgørelse/oplyses om 30 ugers begrænsningen mv. 10

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25.

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere redigeret juli 2019 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet,

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 I. Baggrund Inden man afgør om et medlem skal ophøre

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182

Læs mere

Metodepapir. Beregning af sats. fra 1. oktober Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018

Metodepapir. Beregning af sats. fra 1. oktober Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Metodepapir Beregning af sats fra 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Indhold Indledning... 4 Definitioner... 5 Princip for beregning af sats... 6 Satsberegning

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Efter ophør af selvstændig virksomhed Dette papir beskriver reglerne fra bekendtgørelse om selvstændig virksomhed

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET OVERSIGT OVER NYE REGLER PÅ DAGPENGEOMRÅDET NYT DAGPENGESYSTEM Den 14/11 2017, er der fremsat Lovforslag, L 88 2017/2018 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Optjening af dagpengeret

Optjening af dagpengeret Metodepapir Optjening af dagpengeret fra 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Indhold Indledning... 3 Definitioner... 3 Placering af optjeningsperioden...

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.0 af 6. juli 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 2.0 af 28. september 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt og skal indplaceres, skal a-kassen

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Optjening af dagpengeret

Optjening af dagpengeret Metodepapir og eksempelsamling Optjening af dagpengeret fra 1. juli 2019 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere foråret 2019 Version 2.0 af 14.6.2019 Opdateringer Version Dato Afsnit

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 1 Offentligt Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 20187] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2017/1 LSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275 Fremsat den 14.

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LOV nr 1670 af 26/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018

Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018 Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere for a-kassemedarbejdere, juli 2018 Indledning Fra 1. oktober 2018 er medlemmer ikke længere enten selvstændige eller lønmodtagere,

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt, skal a-kassen forholde sig til, om medlemmet

Læs mere

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 28-11-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 5 2 Deltidsforsikrede...

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet Arbejdsgruppens rapport for selvstændige bygger på, at dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige

Læs mere

Supplerende dagpenge...

Supplerende dagpenge... Supplerende dagpenge... FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Generelt... Ret til supplerende dagpenge Frigørelsesattest... 3 3 Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger... A-kassen tæller ugerne Sådan opgør vi

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1 af 6-10-2017 (Gældende fra 1. januar 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 2 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked 18. maj 2017 Regeringen (Venstre, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er med udgangspunkt

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge I medfør af 52, 53, stk. 19, 53 a, stk. 5, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.

Læs mere

Bemærkninger til de bekendtgørelser mv. der udmønter aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Bemærkninger til de bekendtgørelser mv. der udmønter aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) star@star.dk Dato: 2. marts 2018 Bemærkninger til de bekendtgørelser mv. der udmønter aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked I.

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.3 af 20-6-2017 gældende frem til 30-9-2018 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 21-12-2016 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Generel intro Et medlem,

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1751 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. j.nr. 18/15835 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Side 1 af 6 Du er velkommen i El-fagets A-kasse også som selvstændig Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af 20-6-2017 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Opdateringer

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 3 1.1 Supplerende dagpenge... 3 1.2 Regler... 3 2 Proces for

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge VEJ nr 9805 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge VIKARIATER OG LØSE ANSÆTTELSER KAN VÆRE VEJEN TIL JOB To ud af tre ledige pædagoger lykkes med at skaffe sig et deltidsjob på nedsat tid, et vikariat eller en tjans som tilkaldevikar, mens de er på jagt

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1179 af 26. september 2018 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018832 af 7. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet VEJ nr 9808 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2019 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2018 2 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 8 Om brug af skattekort og skat af reguleringer 5. december 2018

NYHEDSBREV NR. 8 Om brug af skattekort og skat af reguleringer 5. december 2018 I dette nyhedsbrev orienteres kort om beregning af skat ved ordinære udbetalinger af dagpenge/efterløn og ved reguleringer den 5. november 2018. I forbindelse med implementeringen af det nye dagpengesystem/

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed

Om ophør med selvstændig virksomhed Om ophør med selvstændig virksomhed A-kassen LH 7. udgave oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed... 3 3. Hvornår er du ophørt?... 3 4. Hvad er et ophørsbevis?...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen.

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Ofte stillede spørgsmål til a-kassen Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. KE580 - Ofte stillede spørgsmål om a-kasse.indd 1 12/5/2013 11:05:13 AM OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AT VÆRE

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. 1709xxx af 26. december 20178 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 11-11-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1 11.11.16 3.1 Flowet erstattet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 78, 57 a, stk. 8, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 34, 60, stk. 47, 62, stk. 9, 63, stk. 45, 73, stk. 56, og 85 e, stk. 5, i lov

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy 2017 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. I denne vejledning

Læs mere