Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold"

Transkript

1 Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger Beskæftigelsesministerens mål Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Ministerens mål 2 - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Ministerens mål 3 - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Udviklingen i antallet af personer på offentlige forsørgelsesydelser Besparelsespotentiale...9

2 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger. Indledning. Resultatrevisionen har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Det sker bl.a. ved at sammenholde resultaterne i det forløbne år med resultaterne i tidligere år og med resultaterne i andre jobcentre. Som udgangspunkt sammenlignes Holstebro i denne resultatrevision med gennemsnittet af kommuner i hele landet og gennemsnittet for kommunerne i Landsdel Vestjylland d.v.s. Holstebro, Skive, Viborg, Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer. Indsats, resultater og udfordringer. Indsatsen i Jobcenter Holstebro har i 2014 generelt befundet sig på et tilfredsstillende niveau. Der kan bl.a. peges på følgende forhold. Den gennemsnitlige varighed af de væsentligste forløb på offentlig forsørgelse er fortsat generelt lavere i Holstebro end på landsplan og i landsdelen. Gnsn. varighed i uger af forløb i Hele landet Landsdel Vestjylland Holstebro A-dagpenge 17,0 14,5 13,9 Kontanthjælp 37,9 33,7 35,2 Uddannelseshjælp 28,8 28,7 28,6 Sygedagpenge 10,3 11,1 10,6 Ledighedsydelse 26,0 22,7 22,6 Kilde. Jobindsats.DK. I forlængelse af de kortere varigheder, har Holstebro generet færre borgere på offentlig forsørgelse end gennemsnittet for hele landet. 22,2 % af arbejdsstyrken var i december 2014 på offentlig forsørgelse i Holstebro mod 23,2 % for hele landet. Fra 2013 til 2014 har der været et beskedent fald i antallet af unge på kontant og uddannelseshjælp. Det er første gang kurven knækker for disse unge siden finanskrisens begyndelse i 2008/9. I overensstemmelse med intentionerne i førtids- og fleksjobreformen er tilgangen til førtidspension reduceret. Tilgangen til førtidspension var i 2014 på 67 personer, svarende en reduktionen på 17 % fra 2013 til Udviklingen i Holstebro følger i store træk udviklingen på landsplan. Borgere på førtidspension udgjorde 8,2 % af arbejdsstyrken i Holstebro mod 8,5 på landsplan og 9,2 % i landsdelskommunerne. Jfr. intentionerne i førtids- og fleksjobreformen har Holstebro anvendt de nye ressourceforløb i betydeligt omfang, ligesom der fortsat oprettes mange fleksjob. Langtidsledigheden er samlet set faldet 38 % det seneste år i Holstebro Kommune. Det er et større fald end for landsdelen, hvor faldet var på 24 % og for hele landet (- 18 %). Andelen af arbejdsstyrken som var langtidsledige i 2014 var samtidig lavere i Holstebro end i landsdelskommunerne og hele landet. 2

3 En opgørelse af det såkaldte besparelsespotentiale viser at Holstebros udgifter til forsørgelsesydelser samlet set er 26,9. mio. kr. lavere end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Opgørelsen vedrører perioden 4.kvt kvt. 2014, som er den seneste tilgængelige. SFI - Det Nationale Forskningscenter For Velfærd har ud fra de enkelte jobcentres rammevilkår beregnet en værdi for andel af året, hvor befolkningen mellem 16 og 66 år i jobcenteret forventes at modtage hhv. a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og permanente ydelser. Jobcenterets besparelsespotentiale beregnes på baggrund af, hvor stor andel af året befolkningen i jobcenteret rent faktisk modtog en given forsørgelsesydelse sammenlignet med den andel af året, hvor borgerne ifølge SFI s beregninger forventes at modtage den pågældende forsørgelsesydelse. Opgørelsen viser, at for permanente forsørgelsesydelser (fleksjob, førtidspension og ledighedsydelse) og sygedagpenge har Holstebro flere borgere end beregnet på offentlige ydelser. Besparelsespotentialet for disse ydelser kan ifl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgøres til 9,4 mio. kr. For a-dagpenge og kontanthjælp sparer Holstebro derimod 36,3 mio. kr. Men der er fortsat udfordringer, som primært vedrører: Opkvalificering af ledige, så de besidder kompetencer, som efterspørges af virksomhederne. Holstebro risikerer på linje med andre kommuner at komme i en situation med mangel på arbejdskraft på visse fagområde, bl.a. fordi arbejdsstyrken falder. Samtidig er der risiko for at kommunen fortsat vil have ledige på offentlig forsørgelse, fordi de mangler nødvendige kompetencer. I 2014 har der været et betydeligt fald i antallet af ledige, som var klar til arbejdsmarkedet, mens antallet af ledige, som skal have en større eller mindre indsats for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet er steget svagt. Fastholde at Holstebro også på sigt har relativt færre borgere på offentlige forsørgelsesydelser end tilfældet er i hele landet og i landsdelskommunerne. Fra 2013 til 2014 faldt antallet af borgere på offentlig forsørgelse mindre i Holstebro end i hele landet. Der skal derfor være fokus på metodeudvikling, som effektivt bringer borgere på offentlige forsørgelsesydelser i job og uddannelse. 3

4 2. Beskæftigelsesministerens mål Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være på 25 % pct. svarende til en stigning på 6,2 procentpoint fra december 2012 til december Resultat. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst at det af tekniske årsager desværre ikke er muligt at følge op på om målet er realiseret. Jobcenterets bemærkninger Jobcentrets egne målinger opgjort som sagens stopårsag - viser, at der fra 2013 til 2014 har været en stigning i antallet, som stopper deres kontanthjælpsforløb eller uddannelseshjælpsforløb, for at påbegynde et uddannelsesforløb. I 2013 var antallet ifl. opgørelserne 226 og i 2014 var antallet 262. Det er ikke muligt at opgøre tilsvarende tal for unge a-dagpengemodtagere. Med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014 kom der endnu mere fokus på at alle unge skal påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcenter Holstebro har i 2014 primært haft fokus på: At tilrettelæge en indsats, som informerer, motiverer og klæder den unge på til at påbegynde en relevant kompetencegivende uddannelse. At styrke samspillet mellem Jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og folkeskole m.v. med henblik på at yde en helhedsorienteret indsats for de unge, som har behov for det. At tilrettelægge en indsats som reducerer frafaldet på ungdomsuddannelserne. Af figur 1. fremgår andelen af unge mellem 18 og 29 år som var på kontant-eller uddannelseshjælp i perioden fra 2004 til 2014 i Holstebro, udvalgte nabokommuner og hele landet. Det ses, at Holstebro siden 2008 har haft den laveste andel på disse ydelser, og i 2014 udgør andelen 4,9 %, mod 5,1 % på landsplan. Figur 1. Andel af unge under 30 år på kontant- eller uddannelseshjælp Holstebro, Herning, Viborg og Hele landet. 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 6,6% 5,5% 5,0% 5,1% 4,9% 4,6% 3,9% 1,0% Hele landet Herning Holstebro Viborg 4

5 Det bemærkes, at der fra 2013 til 2014 har været et beskedent fald i antallet af unge på kontant og uddannelseshjælp. Det er første gang kurven knækker for disse unge siden finanskrisens begyndelse i 2008/9. Ses nærmere på unge på uddannelseshjælp, som er unge der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse, var der i december unge i Holstebro. Heraf er: 84 uddannelsesparate d.v.s. at de forventes at kunne påbegynde en SU-berettiget uddannelse inden for 1 år. 295 er aktivitetsparate d.v.s. at der forventes et længere tilløb inden den unge kan påbegynde en uddannelse. Årsagerne kan være psykiske og sociale udfordringer, misbrug og andre forhold, som bevirker at den unge har svært ved at påbegynde en uddannelse. Tabel 1. Uddannelseshjælp december Antal og Andel samt ændring. Holstebro Andel unge på uddannelseshjælp i f.t. alle unge. Ændring fra januar 2014 til december 2014 Antal fuldtidspersoner Hele landet Landsdel Vestjylland Holstebro Hele landet Landsdel Vestjylland Holstebro Visitationskategori i alt 381 4,2% 4,3% 4,0% -4,3% -5,2% -5,0% Alle uddannelsesparate 84 1,7% 1,7% 0,9% -19,7% -14,2% -13,4% Aktivitetsparat 295 2,5% 2,5% 3,1% 10,5% 1,4% -2,0% Holstebro har visiteret flere som aktivitetsparate (3,1 % af de unge). I hele landet og i landsdelen Vestjylland er andelen 2,5 %. Forskellene indsnævres dog løbende. Der er en betydelig dynamik til og fra ydelsen unge på uddannelseshjælp. I 2014 var der i gennemsnit 410 personer på uddannelseshjælp. Det dækker imidlertid over, at ca. 750 forskellige cpr.nr. modtog ydelsen i kortere eller længere tid. 5

6 2.2. Ministerens mål 2 - Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 103 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 2 pct. fra december 2012 til december Resultat. Tilgangen til førtidspension i 2014: 67 personer svt. et fald på 17 %. Jobcenterets bemærkninger. Tilgangen til førtidspension er i Holstebro faldet 17 % fra 2013 til Både udvikling og niveauet (tilkendelser i forhold til arbejdsstyrken) følger udviklingen på landsplan. Tabel 2. Førtidspension. Udvikling i tilgangen og andel af arbejdsstyrken som befinder sig på ydelsen. Tilgang i 2014 (Antal) Holstebr o Ændring i tilgang fra 2013 til 2014 (%) RAR Holstebr vestjyll o and Hele landet Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år 2014 (%) Holstebr o RAR Vestjyll and Hele landet Førtidspension % - 15 % - 21 % 8,3 % 9,2% 8,5% Andelen af arbejdsstyrken som modtager førtidspension udgør i Holstebro 8,3 %. For kommuner i landsdelen er andelen 9,2 % og for hele landet er andelen 8,5 %. Det markante fald i tilkendelserne til førtidspension skal ses i sammenhæng med førtids-og fleksjobreformen, der trådte i kraft primo Reformens intention var at færre skulle tilkendes førtidspension. I stedet skulle alle udsatte tilbydes en tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats, bl.a. i form af ressourceforløb. Ligeledes skal fleksjob med få timer erstatte førtidspension. Jobcenter Holstebro har hurtigt implementeret denne tankegang. Således: Var 151 personer på ressourceforløb ultimo Det svarer til 1,8 % af tilkendelserne på landsplan, hvor den naturlige andel er ca. 1,0 %. Fik 182 personer tilkendt et fleksjob i 2014 (jan-okt.). Det svarer til 1,4 % af tilkendelserne på landsplan, hvor den naturlige andel er ca. 1,0 %. I 2013 var andelen 1,7 %. Jobcenter Holstebro prioriterer herudover en tidlig og tværfaglig indsats for kontanthjælpsog sygedagpengemodtagere, hvorfra hovedparten af tilgangen til førtidspension kommer. Der er herunder løbende fokus på metodeudvikling bl.a. i forhold til brugen af ressourceforløb. 6

7 2.3. Ministerens mål 3 - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål. Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 300 personer (antal personer) i december 2014, svt. et fald på 17 % pct. fra december 2012 til december Resultat. Holstebro havde 179 langtidsledige i december Heraf udgør a- Jobcenterets dagpengeledige bemærkninger. 111 og kontanthjælpsmodtagere 68. Langtidsledigheden er samlet set faldet 38 % det seneste år i Holstebro Kommune. Det er et større fald end for landsdelen, hvor faldet var på 24 % og for hele landet (-18 %). Tabel 3. Langtidsledige. Antal personer, ændringer og andel. December 2014 Antal langtidsledige personer Andel langtidsledige personer ift. (ministermål) bruttoledige personer Hele landet RAR Vestjyllan Holstebr o Hele landet RAR Vestjylland Holstebr o d Ydelsesgruppe ,6 21,0 17,6 r i alt A-dagpenge ,9 15,7 13,4 Kontanthjælp ,2 40,6 35,8 Langtidsledigheden er faldet markant for jobparate kontanthjælpsmodtagere (- 46%), mens antallet af langtidsledige på a-dagpenge er reduceret 31 %. I Holstebro toppede antallet af langtidsledige i 2010, hvor 511 personer var langtidsledige, svarende til at 30,4 % af alle ledige var langtidsledige. Ultimo 2014 udgjorde denne andel 17,6% i Holstebro mod 21% i landsdelen og 26,6 % i hele landet. Den meget høje andel af kontanthjælpsmodtagere, som er langtidsledige (35,8%) skyldes, at ledige, som havde opbrugt deres a-dagpengeret, og som er overgåret til de midlertidige ordninger med særlig uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse indgår som kontanthjælpsmodtagere. Størst risiko for langtidsledighed ses hos borgere fra ikke-vestlige lande, borgere over 55 år og borgere med lavt uddannelsesniveau. Fokus i indsatsen i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af langtidsledighed er en tidlig screening af alle ledige m.h.p. identificering af ledige i risikogruppen, en tidlig aktiveringsindsatsindsats og en håndholdt indsats som kendt fra akutpakken. 7

8 2.4. Ministerens mål 4 - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Mål og resultater. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) samlet set være på 45 %, svt. en stigning på 2 procentpoint fra december 2012 til december Samarbejdsgraden for Jobcenter Holstebro alene (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) samlet set være på 40 %, svt. en stigning på 3 procentpoint fra december 2012 til december Resultat. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke kunne levere data i forhold til de opstillede mål. 3. Udviklingen i antallet af personer på offentlige forsørgelsesydelser. Den beskæftigelsespolitiske udfordring for jobcenteret kan illustreres ved udviklingen i antallet af personer, der modtager offentlige forsørgelsesydelser, og er omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Nedenfor fremgår for en række forsørgelsesydelsers vedkommende niveau, udvikling og sammenligning med hele landet. Tabel 4. Forsørgelsesgrupper. Holstebro Antal fuldtidspersoner Hele landet Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Holstebro Hele landet Dec 2014 Ændring fra (%) Dec 2014 Ændring fra (%) Dec 2014 Dec 2014 Ydelsesgrupper i alt ,1% ,7% 22,2 23,2 A-dagpenge % % 2,6 3,4 Kontanthjælp % % 2,7 3,9 Uddannelseshjælp 381 % % 1,4 1,5 Sygedagpenge 875-6% % 3,1 2,8 Jobafklaringsforløb 48 % % 0,2 0,1 Ressourceforløb % % 0,5 0,3 Ledighedsydelse 174-8% % 0,6 0,6 Fleksjob 843 6% % 3 2,2 Førtidspension % % 8,1 8,4 Af tabellen fremgår, at i december 2014 modtog fuldtidspersoner i Holstebro en offentlig forsørgelsesydelse. I forhold til tilsvarende måned i 2013 er der for Holstebros vedkommende tale om et fald på 1,1 pct. For hele landet har der været tale om et fald på 1,7 %. Det bemærkes, at den positive udvikling først og fremmest vedrører a-dagpengeforsikrede. For kontanthjælp og sygedagpenge skal det faldende antal ydelsesmodtagere ses i sammenhæng med reformændringer, hvor nogle borgere er overgået til nye ydelsestyper som uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb og til dels ressourceforløb. Korrigeret herfor ses der primært et stigende antal borgere på ydelsen fleksjob (6 %) Udviklingen er i store træk parallel med udviklingen på landsplan. 8

9 Dog bemærkes at Holstebro samlet set har en lidt mindre del af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse. I Holstebro er 22,2 % af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse mod 23,2 % på landsplan. Holstebro har relativt færre borgere på a-dagpenge og kontanthjælp, men flere på sygedagpenge og fleksjob. haft en større stigning i antallet borgere i fleksjob, men et større fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. 4. Besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet viser ifl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau, som kommunens rammevilkår tilsiger. SFI - Det Nationale Forskningscenter For Velfærd har ud fra de enkelte jobcentres rammevilkår beregnet en værdi for andel af året, hvor befolkningen mellem 16 og 66 år i jobcenteret forventes at modtage hhv. a-dagpenge, kontanthjælp mv, sygedagpenge og permanente ydelser. Jobcenterets besparelsespotentiale beregnes på baggrund af, hvor stor andel af året befolkningen i jobcenteret rent faktisk modtog en given forsørgelsesydelse sammenlignet med den andel af året, hvor borgerne ifølge SFI s beregninger forventes at modtage den pågældende forsørgelsesydelse. I tabellen nedenfor vises besparelsespotentialet i mio. kr. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårlige end rammevilkårene tilsiger. Negative beløb betyder, at kommunen ligger bedre end rammevilkårene tilsiger. Tabel 5. Besparelsespotentiale Jobcenter Holstebro. 4. kvartal kvartal 2014 Besparelsespotentiale Holstebro jobcenter Forsørgelsesydelse Fuldtidspersoner Forudsagte fuldtidspersoner Potentiel reduktion Besparel ses- 4. kvartal kvartal 2014 i pct. af befolkningen i pct. af befolkningen af antal fuldtidsperso ner potential e (i mio. kr.) A-dagpenge (inkl. særlig 2,24 2, ,9 uddannelsesydelse) Kontanthjælp (inkl. 3,49 3, ,4 revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Sygedagpenge 2,4 2, ,9 Permanente ydelser 8,95 8, ,5 (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) I alt 17,06 17, ,9 Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion). Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af 9

10 befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Det samlede besparelsespotentiale i kommunen findes ved at lægge alle positive og negative resultater for besparelsespotentiale for ydelsesgrupperne sammen. Ses på alle ydelser under ét fremgår det, at Holstebro samlet set klarer sig bedre end rammevilkårene tilsiger. Besparelsen kan opgøres til 26,9,4 mio. kr. Heraf vedrører 24,9 mio. kr. a-dagpenge, 11,4 mio. kontanthjælp, mens der er et besparelsespotentiale på 6,9 mio. kr. på sygedagpenge og 2,5 mio. kr. for permanente forsørgelsesydelser. Jobcenterets bemærkninger vedr. besparelsespotentiale. I forhold til de enkelte ydelser skal der kort bemærkes følgende.. A-dagpenge. Holstebro har oplevet et betydeligt fald i antallet af a-dagpengemodtagere i Ultimo 2014 var niveauet 2,6 % af arbejdsstyrken. I landsdel Vestjylland var andelen 2,8 % og på landsplan var andelen 3,4 %. Fra december 2013 til december 2014 faldt ledigheden 10 % i Holstebro, hvilket er lidt mere end på landsplan (9 %), og lidt mindre end i landsdelen (15%). Det lave ledighedsniveau betyder, at Holstebro kommunes udgifter er knap 25 mio. kr. lavere end rammevilkårene tilsiger. Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp). Holstebro har traditionelt haft et lavt antal kontanthjælpsmodtagere i forhold til andre kommuner. Med kontanthjælpsreformen kom unge kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse over på den nye ydelse uddannelseshjælp. Nedenfor ses på udviklingen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra 2013 til Kontant- og uddannelseshjælp 2013 til Antal fuldtidspersoner Holstebro Hele landet RAR Vestjylland Dec 2013 Dec 2014 Ændring i % Ændring i % Ændring i % Kontanthjælp ,3% -29,9% -35,3% Uddannelseshjælp I alt ,5% -2,7% -2,6% Det ses, at det samlede antal kontant og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet 2,5 % i Holstebro. Udviklingen svarer stort set til udviklingen i landsdelen og på landsplan. Kontanthjælpsmodtagere udgør i Holstebro 2,7 % af arbejdsstyrken mod 3,9 % på landsplan. For uddannelseshjælp er andel 1,4 % i Holstebro og i landsdelen mod 1,5 % på landsplan. Det relativt lave antal kontanthjælpsmodtagere samt undergrupper betyder, at Holstebro Kommunens udgifter til kontanthjælp er ca. 11. mio. kr. lavere end rammevilkårene tilsiger Permanente forsørgelsesydelser (Førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse.) Holstebro har i 2014 oplevet et fald i antallet af borgere på såvel førtidspension og ledighedsydelse. Niveauet for disse ydelser er ikke over, hvad rammevilkårene tilsiger. 10

11 Besparelsespotentialet vedrører fleksjob. Holstebro har historisk haft mange borgere i fleksjob, og i har kommunen været hurtig til at implementere førtidspensionsfleksjobreformen med mange fleksjob til følge. Resultatet har bl.a. været, at tilgangen til førtidspension er meget beskeden og antallet af borgere på ledighedsydelse er reduceret. Besparelsespotentialet for permanente forsørgelsesydelser opgøres samlet til 2,5 mio. kr. Sygedagpenge. Opgørelsen af besparelsespotentialet viser, at kommunen potentielt kan spare kr. 6,9 mio. kr. ved at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere. For at reducere antallet af sygedagpengemodtagere iværksatte Arbejdsmarkedsudvalget primo 2015 en handlingsplan. Målet et på et års sigt at føre en mere aktiv indsats og nedbringe antallet på sygedagpenge/jobafklaringsforløb. 11

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2013 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger.... 2 2. Beskæftigelsesministerens mål.... 4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Ungeanalyse Midtjylland

Ungeanalyse Midtjylland Ungeanalyse Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord August 2018 Hovedkonklusioner Ca. 13% af de unge (16-29 årige) i Midtjylland er på en offentlig forsørgelsesydelse. Sammenlignet med hele landet har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere