Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing. Marts 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing. Marts 2018"

Transkript

1 Økonomisk analyse: Tilskyndelsen til pensionsopsparing Marts 2018

2 Tilskyndelsen til pensionsopsparing Marts 2018 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Kontor for økonomisk politik Christiansborg Slotsplads København K Telefon Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside fm.dk

3 Side 3 af 18 Tilskyndelsen til pensionsopsparing Denne analyse belyser tilskyndelsen til pensionsopsparing på ordninger med fradrags- eller bortseelsesret. Analysen har fokus på de isolerede effekter af skatteog overførselssystemet herunder særligt på virkningerne af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger fra februar Kort om samspilsproblemet Samspilsproblemet skyldes, at udbetalinger fra pensionsordninger med fradragsret (eller bortseelsesret) dvs. livrente eller ratepension ikke blot indkomstbeskattes, men også kan føre til aftrapning af offentlige pensionsydelser. For store grupper på det danske arbejdsmarked vil en ekstra pensionsindbetaling derfor medføre, at de modtager et lavere pensionstillæg som folkepensionist. Denne aftrapning er et politisk valg, som afspejler et ønske om at målrette folkepensionen til de pensionister, der har de laveste indkomster. Aftrapningen af offentlige pensionsydelser på udbetalingstidspunktet reducerer isoleret set tilskyndelsen til pensionsopsparing sammenlignet med opsparing uden for pensionssystemet. 1 For at opgøre den tilskyndelse til fradragsberettiget pensionsopsparing, som skatte- og overførselssystemet giver anledning til, skal skat og aftrapning på udbetalingstidspunktet dog holdes op imod både fradragsværdien (inkl. evt. indkomstaftrapning) på indbetalingstidspunktet og gevinsten ved den forholdsvis lave pensionsafkastbeskatning (PAL-skat) i løbet af opsparingsperioden. For ikke-topskatteydere svarer fradragsværdien (ekskl. det nye pensionsfradrag) på indbetalingstidspunktet typisk til den skat, der betales på udbetalingstidspunktet. 2,3 Før indførelsen af pensionsfradraget (med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger) blev tilskyndelsen til pensionsopsparing (fra skatte- og overførselssystemets side) i dette tilfælde afgjort af, om den negative effekt af eventuel indkomstaftrapningen af offentlige pensionsydelser opvejes af gevinsten ved den forholdsvis lave pensionsafkastbeskatning. 1 Ved opsparing uden for pensionssystemet vil det evt. kun være afkastet af opsparingen og ikke hele opsparingen, som giver anledning til aftrapning af offentlige pensionsydelser. Dog er der en formuegrænse for modtagelse af den supplerende pensionsydelse (ældrecheck). 2 Inden Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger gjorde dette sig ikke gældende for personer, som har en indkomst under det niveau, som giver anledning til det maksimale beskæftigelsesfradrag. Med udvidelsen af grundlaget for beskæftigelsesfradraget fjernes denne effekt, jf. også nedenfor. 3 For topskatteydere vil fradragsværdien på indbetalingstidspunktet være (ca.) 15 pct.-point større end for ikke-topskatteydere, idet de ved at indbetale til en pensionsordning (med fradrags- eller bortseelsesret) undgår at skulle betale topskat af dette beløb på indbetalingstidspunktet. Dette medvirker til, at topskatteydere kun i meget begrænset omfang er omfattet af samspilsproblemet sammenlignet med ikketopskatteydere. Derfor er fokus på ikke-topskatteydere i denne analyse.

4 Side 4 af 18 Gevinsten ved den forholdsvis lave pensionsafkastbeskatning er dog størst tidligt i arbejdslivet, hvor opsparingsperioden er længst (gevinsten opnås i flere år). Sidst i arbejdslivet er gevinsten ved den relativt lave pensionsafkastskat mindre (men fortsat til stede). Her vil udsigt til aftrapning af fx folkepensionens pensionstillæg derfor betyde, at det for mange danskere bedre kan betale sig at spare op via frie midler frem for at spare op via en fradragsberettiget pensionsordning. Pensionstiltagene i Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger sigter mod at håndtere dette såkaldte samspilsproblem, som skyldes samspillet mellem private pensionsudbetalinger og størrelsen af offentlige pensionsydelser. Det bemærkes, at samspilsproblemet er et spørgsmål om, hvorvidt (fradragsberettiget) pensionsopsparing er ufordelagtigt sammenlignet med alternative opsparingsformer. Samspilsproblemet er som udgangspunkt ikke et spørgsmål om det generelle niveau for beskatning af opsparing på tværs af opsparingsformer. Derfor fokuserer analysen på sammenligninger mellem pensionsopsparing og alternative opsparingsformer uden for pensionssystemet. Tiltag rettet mod samspilsproblemet i Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Aftalen indeholder to elementer, som bidrager til at håndtere samspilsproblemet. Begge elementer øger den disponible indkomst efter pensionsindbetalinger på opsparingstidspunktet, dvs. i den erhvervsaktive alder. For det første udvides grundlaget for beskæftigelsesfradraget, så det fremadrettet omfatter hele arbejdsindkomsten og dermed nu også den del, der eventuelt indbetales til fradragsberettigede pensionsordninger. Derved afhænger beskæftigelsesfradraget kun af den samlede arbejdsindkomst og ikke af, hvor stor en del af denne, der eventuelt indbetales til fradragsberettigede pensionsordninger. Før aftalen bidrog beskæftigelsesfradraget til at forværre samspilsproblemet for de, som havde arbejdsindkomst under grænsen, hvor det maksimale beskæftigelsesfradrag opnås. Det skyldes, at yderligere pensionsindbetalinger i dette tilfælde ville reducere beskæftigelsesfradraget for en given løn inkl. pension. Udvidelsen af grundlaget fjerner denne skattemæssige sanktion mod pensionsindbetalinger. For det andet indføres et pensionsfradrag, der gives som et ligningsmæssigt fradrag. Fradraget gives for indbetalinger til pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret op til kr. (2018-niveau) efter arbejdsmarkedsbidrag. Når det er fuldt indfaset i 2020 udgør fradraget 12 pct. af indbetalingerne frem til 15 år før folkepensionsalderen. Fra 15 år før folkepensionsalderen udgør fradraget 32 pct. af indbetalingerne. Idet pensionsfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, udgør skatteværdien ca. ¼ af fradraget og afhænger af den konkrete kommunale skatteprocent.

5 Side 5 af 18 Bidraget til håndtering af samspilsproblemet fra Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger skal ses i sammenhæng med målretningen af aldersopsparingsordningen i kraft af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni Sidstnævnte aftale sikrer, at ikke-topskatteydere som udgangspunkt kan indbetale deres arbejdsmarkedspension til en aldersopsparing fra 5 år før folkepensionsalderen (hvor indbetalingsloftet fremadrettet er kr. efter skat, fuldt indfaset i 2018-niveau). Idet udbetalinger fra aldersopsparing ikke giver anledning til aftrapning af offentlige pensionsydelser som pensionist, betyder dette, at samspilsproblemet helt kan undgås i denne periode. Tidligere i arbejdslivet kan der indbetales op til kr. efter skat (2018-niveau) til en aldersopsparing, hvilket kan bidrage til at øge afkastet af den samlede pensionsopsparing. Det gælder særligt for personer med lave lønninger, for hvem kr. efter skat vil udgøre en større andel af de samlede pensionsindbetalinger (givet bidragssatsen). Mens omlægning til aldersopsparing ved uændret opsparingsomfang vil bidrage til at øge rådighedsbeløbet som pensionist (som følge af undgået indkomstaftrapning på udbetalingstidspunktet), vil større fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensionsordninger bidrage til at øge rådighedsbeløbet i løbet af arbejdslivet (givet disse indbetalingers omfang). Tilskyndelsen til pensionsopsparing et eksempel Nedenfor præsenteres et regneeksempel, som viser, at pensionstillægget i kombination med den relativt lempelige pensionsafkastbeskatning kan være tilstrækkeligt til at gøre pensionsopsparing mindst lige så attraktiv som opsparing uden for pensionssystemet på trods af indkomstaftrapning af folkepensionens pensionstillæg. Regneeksemplet tager udgangspunkt i, at der foretages indbetaling til en ratepension med en udbetalingsperiode på 20 år. Dette skal ses i lyset af, at aftalen har sigtet mod at sikre tilskyndelse til pensionsopsparing, som foretages med henblik på hele pensionisttilværelsen. Ifølge den seneste befolkningsfremskrivning, som ligger til grund for Finansministeriets mellemfristede fremskrivninger, forventes den gennemsnitlige restlevetid for personer ved folkepensionsalderen at udgøre 21 år i 2018, mens den vurderes at udgøre 18 år for personer der går på pension omkring 2050, hvor levetidsindekseringen af folkepensionsalderen har indhentet allerede indtrufne stigninger i levetiden.

6 Side 6 af 18 Foretages beregningerne med udgangspunkt i en livrenteordning (hvor der sker udbetalinger så længe opspareren er i live), opnås omtrent tilsvarende resultater. 4 Livrenteordninger står for størstedelen af de arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger, men udbetalingsprofilen er mindre direkte sammenlignelig med alternative opsparingsformer uden for pensionssystemet. Af fremstillingsmæssige årsager er beregningerne i denne analyse derfor foretaget for en ratepension, og det forudsættes at personen er i live igennem hele udbetalingsperioden. Regneeksemplet tager udgangspunkt i, at der på et givet tidspunkt i arbejdslivet spares kr. efter skat op med henblik på at øge forbrugsmulighederne som pensionist. Den forøgelse af forbrugsmulighederne i løbet af pensionisttilværelsen, som henholdsvis opsparing uden for pensionssystemet og tilsvarende indbetaling på en ratepension giver anledning til, opgøres og sammenlignes med henblik på at afgøre, hvilken opsparingsform, der er mest attraktiv, når der ses bort fra forskelle i afkastet før skat. Indbetalingen til den fradragsberettigede pensionsordning fastsættes, så rådighedsbeløbet på indbetalingstidspunktet netop reduceres med kr., når der tages højde for den udskudte skat i kraft af fradragsretten. Dette sikrer, at det kun er som pensionist, at der eventuelt vil være forskel på virkningen på rådighedsbeløbet i de to situationer, hvilket letter sammenligningen af opsparingsformerne. Forudsætningerne bag regneeksemplet I regneeksemplet betragtes en person, som ikke betaler topskat på indbetalingstidspunktet, og som har udsigt til aftrapning af folkepensionens pensionstillæg som pensionist. 5 Personen forudsættes at være enlig, hvilket betyder, at personens pensionstillæg aftrappes med 30,9 pct. af indkomsten som pensionist, herunder udbetalinger fra fradragsberettigede pensionsordninger. Derudover forudsættes, at personen ikke oplever indkomstaftrapning af offentlige ydelser på indbetalingstidspunkter. 6 4 Dette svarer omtrent til, hvad der er gjort i Faktaark bidrag til håndtering af samspilsproblemet, som blev offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside i forbindelse med indgåelse af aftalen. Her blev tilskyndelsen fra skatte- og overførselssystemet til pensionsopsparing på en livrente opgjort via den effektive reale afkastbeskatning, hvilket dog, i forhold til opgørelsesmetoden anvendt i denne analyse, ikke ændrer kvalitativt på konklusioner om, hvilken opsparingsform, der er mest attraktiv. 5 For at gøre sammenligningen simplere, er det antaget, at personen har en indkomst, der giver anledning til det maksimale beskæftigelsesfradrag både under de nye og de gamle regler. Dermed ses der i dette eksempel (og i analysen generelt) bort fra beskæftigelsesfradragets bidrag til samspilsproblemet, som håndteres i aftalen, jf. ovenfor. Således er der fokus på virkningen af pensionsfradraget. Såfremt det alternativt antages, at personen ikke modtager det maksimale beskæftigelsesfradrag, vil det alt andet lige betyde, at tilskyndelsen til fradragsberettiget pensionsopsparing er mindre i udgangspunktet end det fremgår af nedenstående beregninger. Når pensionstiltagene fra Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger indregnes, vil tilskyndelsen imidlertid ikke ændres i forhold til nedenstående beregninger (idet der under de gamle regler er tale om en negativ forskelsbehandling, som fjernes med aftalen). 6 Eventuel indkomstaftrapning af offentlige ydelser på indbetalingstidspunktet ville isoleret set gøre samspilsproblemet forbundet med fradragsberettigede pensionsindbetalinger mindre.

7 Side 7 af 18 Det forudsættes endvidere, at afkastet af den frie opsparing løbende beskattes som positiv nettokapitalindkomst (fx renteindtægter), og at opsparingen forbruges over 20 år efter overgang til folkepension (ved folkepensionsalderen). Tilsvarende forudsættes en udbetalingsperiode fra ratepensionen på 20 år, jf. ovenfor. Både forbruget af fri opsparing og pensionsudbetalingerne antages at følge prisudviklingen, således at de er konstante opgjort realt. For begge opsparingsformer forudsættes et årlig nominelt afkast på 4,5 pct., svarende til Finansministeriets forudsætninger for den risikofri rente på langt sigt. Inflationen forudsættes at udgøre 1,8 pct. Der forudsættes samme nominelle afkast på begge opsparingsformer, således at beregningerne alene udtrykker den tilskyndelse til pensionsopsparing, som skatte- og overførselssystemet giver anledning til. Såfremt der forudsættes et højere (forventet) afkast på begge opsparingsformer, hvilket kan afspejle kompensation for eventuel risiko, vil det alt andet lige trække i retning af, at pensionsopsparingen bliver relativt mere attraktiv, jf. også afsnit om følsomhed overfor beregningsforudsætninger (nedenfor). I praksis kan der være forskel i (det forventede) afkast på tværs af opsparingsformer, hvilket typisk vil afspejle forskelle i risikoprofil. Derudover kan andre forhold have betydning for, om pensionsopsparing er et fordelagtigt valg for den enkelte sammenlignet med andre opsparingsformer, jf. boks 1. Fokus i beregningerne i dette notat er dog udelukkende på den tilskyndelse til pensionsopsparing, som skatte- og overførselssystemet giver anledning til, og som spiller en vigtig rolle i forhold til det samlede afkast af indbetalinger til pensionsordninger. Boks 1 Samlet økonomisk tilskyndelse til pensionsopsparing Den økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing, som er beskrevet i denne analyse, fokuserer på virkningen af skatte- og overførselssystemet. Den samlede økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing påvirkes imidlertid også af en række andre forhold. Således er den relativt lave pensionsafkastbeskatning i et vist omfang en kompensation for, at pensionsopsparing er bunden opsparing idet der skal betales en afgift, hvis pensionsopsparingen ønskes udbetalt i utide. Derudover lægger pensionsreglerne lofter over årlige indbetalinger til ratepensioner mv., der har samme opsparingsbaserede egenskaber som fri opsparing. Sådanne forhold bidrager til at svække den økonomiske tilskyndelse til pensionsopsparing i forhold til anden opsparing. Der er imidlertid også forhold uden for skatte- og overførselssystemet, som trækker i retning af at gøre pensionsopsparing mere fordelagtigt end anden opsparing, herunder: 1. Mulige (stordrifts-)fordele ved porteføljepleje og risikospredning i pensionsselskaber frem for individuelt 2. Livsvarige livrenter giver forsikring mod, at opsparingen ikke slår til, hvis man lever længe 3. Pensionsordninger indeholder typisk konkurrencedygtig ægtefælle- og invalidedækning 4. Nogle kan have et ønske om at binde sig til pensionsindbetalinger, som er fastsat på et passende niveau. Denne binding kan have værdi for personer, der ikke er sikre på, hvor meget de bør spare op, eller gerne vil binde sig til, at de ikke efterfølgende omgør deres opsparingsbeslutning.

8 Side 8 af 18 Regneeksemplets resultater Betragt først situationen uden et pensionsfradrag. Hvis opsparingsperioden er lang nok (fx 30 år), betyder den relativt lave pensionsafkastbeskatning, at pensionsopsparingen giver større forbrugsmuligheder i løbet af pensionisttilværelsen (1.478 kr.) end den frie opsparing (1.354 kr.), jf. tabel 1. Hvis opsparingsperioden er kortere (fx 6 år), er den relativt lave pensionsafkastbeskatning ikke i sig selv tilstrækkelig til at modvirke aftrapningen af pensionstillægget, og i dette tilfælde er den fri opsparing mest attraktiv. Inkluderes effekten af det nye pensionsfradrag, øges tilskyndelsen til opsparing på pensionsordningen. I det konkrete eksempel bliver pensionsopsparingen derved lige så attraktiv som fri opsparing 6 år før folkepensionsalderen, jf. tabel 1. I dette tilfælde er pensionsfradraget og den relativt lave pensionsafkastbeskatning altså tilsammen tiltrækkeligt til at gøre pensionsopsparingen mindst ligeså attraktiv som den frie opsparing også helt frem til 6 år før folkepensionsalderen. Tabel 1 Samlet stigning i forbrugsmuligheder som pensionist ved yderligere kroners opsparing efter skat, enten i fri opsparing eller en pensionsordning med fradrags- eller bortseelsesret, opgjort i 2025-regler i indbetalingsårets priser Antal år til folkepensionsalderen på indbetalingstidspunkt 30 år 6 år Opsparingsform Fri opsparing (positiv nettokapitalindkomst) Pensionsopsparing (uden pensionsfradrag) Pensionsopsparing (med pensionsfradrag) Anm.: Beløbene udgør summen over hele pensionsperioden af de årlige (konstante) løft af forbrugsmulighederne opgjort realt i indbetalingsårets prisniveau (uden diskontering). Resultaterne afhænger af en række beregningstekniske antagelser beskrevet i hovedteksten. Beregningerne er endvidere uddybet i boks 2 nedenfor. I alle scenarierne tages der højde for, at bundskatten sænkes fra 12,20 pct. til 12,18 pct. i 2025, som følge af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger. Kilde: Egne beregninger. Fra 5 år før folkepensionsalderen kan aldersopsparing, som nævnt ovenfor, benyttes til hele pensionsopsparingen for langt de fleste. Da udbetalinger fra en aldersopsparing ikke giver anledning til aftrapning af offentlige pensionsydelser (men afkastet beskattes ligesom fradragsberettigede ordninger med den forholdsvis lempelige pensionsafkastskat) sikrer denne ordning, at der i denne periode er tilskyndelse til pensionsopsparing sammenlignet med fri opsparing.

9 Side 9 af 18 Boks 2 Nærmere om beregning af den samlede forøgelse af forbruget over pensionsalderen Beregningen for den fri opsparing Afkastet af fri opsparing forudsættes løbende at blive beskattet som positiv nettokapitalindkomst, hvilket for en person, der betaler kirkeskat men ikke topskat, indebærer en afkastbeskatning på 38,0 pct. (2025-regler) i løbet af arbejdslivet (12,18 pct. i bundskat og 25,78 pct. i kommune- og kirkeskat.) Som pensionist fører afkastet af den frie opsparing (positiv nettokapitalindkomst) desuden til aftrapning af pensionstillægget på 30,9 pct. (før skat). Dermed bliver den sammensatte marginalprocent 38,0 pct. + (1-0,380)*30,9 pct. = 57,1 pct. På baggrund af disse forudsætninger udgør det årlige reale afkast efter skat af den frie opsparing: pct. 1,0 pct. før folkepensionsalderen og,, pct. 0,1 pct.,,, som folkepensionist. Indbetales der yderligere kr. efter skat 30 år før folkepensionsalderen, vil det således øge den frie opsparing med kr. *1,01^30=1.338 kr. (faste priser) ved folkepensionsalderen. Som pensionist forbruges opsparingen løbende, og den tilbageværende formue giver et realt afkast efter skat på 0,1 pct. årligt. Hvert år i løbet af den forudsatte 20 årige nedsparingsperiode forbruges samme reale beløb på opsparingen (opgjort i indbetalingsårets priser), hvilket øger personens rådighedsbeløb tilsvarende. I den konkrete beregning øges rådighedsbeløbet årligt med 68 kr., 1) dvs. samlet 68 kr.*20=1.354 kr. over de 20 år., Beregning for ratepension uden pensionsfradrag Placeres de kr. i stedet i en pensionsordning, beskattes de kr. først på udbetalingstidspunktet. Det er således muligt at indbetale kr. / (1-0,380) = kr. (opgjort før skat men efter arbejdsmarkedsbidrag) på en pensionsordning og samtidig opretholde den samme disponible indkomst i indbetalingsåret som i eksemplet med fri opsparing. Afkastet af indbetalinger til en pensionsordning beskattes løbende med 15,3 pct. (PAL-skat). Dermed udgør det årlige reale afkast efter skat i dette tilfælde,, pct. 2,0 pct. Dette er tilfældet, både før og efter personens overgang til folkepension. Finder indbetalingen sted 30 år før folkepensionsalderen øges depotet ved folkepensionsalderen med kr. *1,02^30=2.899 kr. Som pensionist opnås ligeledes en årlig realrente på 2 pct., og pensionsopsparingen udbetales over 20 år i lige store rater opgjort i faste priser. I eksemplet fører det til en årlig udbetaling før skat og indkomstaftrapning af offentlige pensionsydelser på godt 173 kr. 2) Ved udbetalingstidspunktet skal der betales skat, og udbetalingen fører derudover til aftrapning af pensionstillægget. Den sammensatte marginalprocent udgør således 38,0 pct. + (1-0,380)*30,9 pct. = 57,1 pct. Dermed øges det årlige rådighedsbeløb med 173 kr. * (1-0,571) = 74 kr. efter skat og indkomstaftrapning i 20 år. Samlet set øges rådighedsbeløbet med 74 kr.*20=1.487 kr. over den 20 årige udbetalingsperiode (i indbetalingsårets priser). Beregning for ratepension med pensionsfradrag 30 år før folkepensionsalderen udgør pensionsfradraget 12 pct. (fuldt indfaset) af indbetalingerne efter arbejdsmarkedsbidrag. Pensionsfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som giver fradrag i grundlaget for kommune- og kirkeskatten (og sundhedsbidraget indtil dette er udfaset). Skatteværdien af pensionsfradraget er således 12 pct. * 25,78 pct. = 3,1 pct. (2025 regler). De sidste 15 år før folkepensionsalderen udgør fradraget 32 pct., hvormed skatteværdien stiger til 32 pct. * 25,78 pct. = 8,3 pct. Dermed bliver det frem til 15 år før folkepensionsalderen muligt at indbetale kr. /(1-0,380-0,031)=1.697 kr. (opgjort før skat men efter arbejdsmarkedsbidrag) og fortsat opnå den samme disponible indkomst i indbetalingsåret som i eksemplet med fri opsparing. Efter kommune-, kirke- og bundskat svarer de kr. til kr. * (1-0,380)=1.052 kr. Når det er muligt at indbetale 52 kr. mere (efter skat), skyldes det, at pensionsfradraget i dette tilfælde netop har en skatteværdi på 3,1 pct. * kr. = 52 kr. Herefter forløber beregningen som i scenariet uden pensionsfradrag. Med udgangspunkt i indbetalingen på kr. øges rådighedsbeløbet med samlet kr. over de 20 år, hvor udbetalingerne finder sted, jf. også tabel 1. 1) Dette kan beregnes som kr. *, = 68 kr., 2) Dette kan beregnes som kr. *, = 173 kr., Kilde: Egne beregninger.

10 Side 10 af 18 Figur 1 nedenfor viser den samlede stigning i rådighedsbeløbet som pensionist, ved yderligere opsparing svarende til kroner efter skat (beregninger svarende til tabel 1) for flere forskellige indbetalingstidspunkter. Af figuren fremgår det, at fri opsparing er mere fordelagtigt end pensionsopsparing fra ca. 20 år før folkepensionsalderen, når pensionsfradraget ikke indregnes. Når virkningen af pensionsfradraget indgår i beregningen, bliver pensionsopsparing imidlertid mindst lige så attraktivt som fri opsparing frem til og med 6 år før folkepensionsalderen. Efter dette tidspunkt er det som nævnt muligt for de fleste ikke-topskatteydere med en arbejdsmarkedspension at indbetale hele pensionsbidraget til aldersopsparing. Figur 1 Samlet stigning i rådighedsbeløbet som pensionist, ved yderligere kroners opsparing afhængig af opsparingsform og regler, opgjort i indbetalingsårets priser Kr Kr År til folkepension Pensionsordning Pensionsordning, inkl. fradrag Fri opsparing 500 Anm.: Se anmærkning til tabel 1. Kilde: Egne beregninger. Følsomhed over for beregningsforudsætninger De præcise niveauer for stigningen i forbrugsmuligheder over pensionisttilværelsen under de to opsparingsformer vil afhænge af de beregningstekniske forudsætninger, der er beskrevet ovenfor. Fx trækker en kortere udbetalingsperiode i retning af at gøre fri opsparing mere attraktivt. Forbruges den fri opsparing eksempelvis over 15 år frem for 20 år, øges rådighedsbeløbet samlet set med kr. som pensionist ved indbetaling 6 år før folkepensionsalderen, jf. tabel 2. Tilsvarende øges rådighedsbeløbet som pensionist med kr. ved indbetaling til en ratepension med 15 års udbetalingsperiode, når virkningen af pensionsfradraget indregnes. Det bemærkes i den forbindelse, at pensionsfradraget leverer et betydeligt bidrag til at bringe afkastet af pensionsopsparingen på niveau med fri opsparing. Uden pensionsfradraget, ville rådighedsbeløbet således kun være øget med samlet set 888 kr. i løbet af pensionisttilværelsen. Herudover bemærkes det, at der i forbin-

11 Side 11 af 18 delse med aftalen er sigtet mod, at det skal kunne betale sig at spare op på pensionsordninger rettet mod hele pensionisttilværelsen, jf. også ovenfor. Derudover vil en ændring i afkastforudsætningen påvirke beregningen. Forudsættes det nominelle afkast at være 1 pct.-point højere på begge opsparingsformer, vil pensionsopsparing blive mere attraktiv set i forhold til fri opsparing og omvendt, jf. også tabel 2. Det afspejler, at gevinsten ved den forholdsvis lave pensionsafkastbeskatning bliver større, jo højere afkast der forventes. Tabel 2 Følsomhedsberegninger for den samlede stigning i rådighedsbeløbet som pensionist ved yderligere kroners opsparing (via forskellige opsparingsformer), opgjort i indbetalingsårets priser Antal år til folkepensionsalderen på indbetalingstidspunkt 30 år 6 år Opsparingsform Grundscenarie Fri opsparing (positiv nettokapitalindkomst) Pensionsopsparing (uden pensionsfradrag) Pensionsopsparing (med pensionsfradrag) Udbetalingsperiode på 15 år Fri opsparing (positiv nettokapitalindkomst) Pensionsopsparing (uden pensionsfradrag) Pensionsopsparing (med pensionsfradrag) pct.-point højere nominelt afkast Fri opsparing (positiv nettokapitalindkomst) Pensionsopsparing (uden pensionsfradrag) Pensionsopsparing (med pensionsfradrag) pct.-point lavere nominelt afkast Fri opsparing (positiv nettokapitalindkomst) Pensionsopsparing (uden pensionsfradrag) Pensionsopsparing (med pensionsfradrag) Anm.: Se anmærkning til tabel 1. Kilde: Egne beregninger. Alternative opsparingsformer Ligesom opgørelsen af tilskyndelsen til pensionsopsparing i et vist omfang afhænger af forudsætninger om udbetalingsperiode og rente, vil den også kunne afhænge af, hvilken alternativ opsparingsform, der sammenlignes med. Hvis den betragtede person i stedet for positiv nettokapitalindkomst har gæld (dvs., hvis personen har negativ nettokapitalindkomst fx i form af renteudgifter), vil skatte- og overførselssystemet fortsat trække i retning af, at det i det meste af arbejdslivet vil være mere attraktivt at afdrage på denne fremfor at indbetale (yderligere) til pension, jf. figur 2.

12 Side 12 af 18 Dette skyldes at fradragsværdien af den negative nettokapitalindkomst (svarer til afkastbeskatningen når opsparing sker via afdrag på gæld), er mindre end beskatningen af positiv nettokapitalindkomst. Dertil kommer, at afkastet ved afdrag på gæld (i form af lavere renteudgifter) ikke giver anledning til aftrapning af offentlige pensionsydelser. Figur 2 Den samlede stigning i rådighedsbeløbet som pensionist, ved yderligere kroners opsparing (via forskellige opsparingsformer), opgjort i indbetalingsårets priser Kr Kr År til folkepension Pensionsordning Pensionsordning, inkl. fradrag Afdrag på gæld 500 Anm.: I beregningen er det lagt til grund at den negative nettokapitalindkomst ikke overstiger kr. hverken i arbejdslivet eller i pensionisttilværelsen, hvormed fradragsværdien (som udgør afkastbeskatningen på opsparing i form af afdrag på gæld) udgør 25,78 pct. + 8 pct. = 33,78 pct. Såfremt den negative nettokapitalindkomst overstiger kr. falder fradragsværdien på marginalen til 25,78 pct., hvilket øger tilskyndelsen til at afdrage gæld i forhold til det viste i figuren. Idet negativ nettokapitalindkomst ikke indgår i grundlaget for indkomstaftrapning af pensionstillægget, påvirker afdrag på gæld ikke pensionstillægget i det omfang den samlede nettokapitalindkomst forbliver negativ efter folkepensionsalderen. I dette tilfælde er den marginale afkastbeskatning således den samme før og efter folkepensionsalderen. Ud over denne ændrede skattesats svarer beregningen ved afdrag på gæld til beregningen for Fri opsparing i figur 1. Serierne Pensionsordning og Pensionsordning, inkl. fradrag er som i figur 1. Se i øvrigt anmærkning til tabel 1. Kilde: Egne beregninger. Det bemærkes, at pensionsfradraget leverer et væsentligt bidrag til, at skatte- og overførselssystemet isoleret set i højere grad giver tilskyndelse til pensionsindbetalinger særligt fra 15 år før folkepensionsalderen og dermed indsnævres forskellen til at afdrage på gæld, jf. figur 2. Sammenligningen mellem pensionsopsparing og afdrag på gæld skal ses i lyset af, at det kan være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt, at der fortsat er en vis tilskyndelse til at nedbringe (høj) bruttogæld før der indbetales (yderligere) til pension. Hertil kommer, at fx det forventede afkast (før skat) og risikoprofilen på en pensionsopsparing potentielt kan gøre pensionsopsparing mere attraktiv end afdrag på fx et realkreditlån i en samlet betragtning, hvor også andre hensyn vil indgå, jf. også boks 1 ovenfor.

13 Side 13 af 18 I boks 3 (nedenfor) omtales sammenligningen af pensionsopsparing med fri opsparing i form af aktier. Heraf fremgår det, at skatte- og overførselssystemet med indførelsen af pensionsfradraget ikke på samme måde som tidligere vil favorisere fri opsparing, hvor afkastet beskattes som aktieindkomst, fremfor pensionsopsparing. Et andet alternativ til at indbetale til pension er (yderligere) investering i ejerbolig. Boliginvesteringer, hvor boligejeren ikke omfattes af den høje sats for ejendomsværdiskat (dvs. ligger under progressionstrinnet), er forholdsvist lempeligt beskattet sammenlignet med de fleste andre opsparingsformer, og afkast af boliginvestering giver ikke anledning til aftrapning af offentlige pensionsydelser. Der er dog en række andre forhold, som kan betyde, at boliginvesteringer ikke nødvendigvis er et attraktivt alternativ til pensionsopsparing og øvrig finansiel opsparing, hvis sigtet er opsparing til forbrug i pensionisttilværelsen. I praksis er det fx mere vanskeligt og forbundet med større transaktionsomkostninger justere i boliginvesteringens størrelse. Derudover kan det være vanskeligere som pensionist at forbruge af en eventuel friværdi end at få udbetalt sin pensionsopsparing eller forbruge af finansiel opsparing uden for pensionssystemet. Endelig vil præferencer for boligforbrug samt for yderligere eksponering overfor fluktuationer på boligmarkedet (sammenlignet med den risikoprofil, der kan opnås ved øvrige opsparingsformer) være forskellige fra person til person. Sådanne præferencer vil påvirke, hvor attraktivt yderligere boliginvestering er for den enkelte sammenlignet med andre opsparingsformer.

14 Side 14 af 18 Boks 3 Investering i aktier for frie midler Sammenligning af aktieindkomst og pensionsopsparing Analysen sammenligner som udgangspunkt pensionsopsparing med fri opsparing, hvor afkastet beskattes som positiv (eller negativ) nettokapitalindkomst. Hvis alternativet er investering i aktier med frie midler, skal den effektive beskatning af pensionsopsparingen derimod sammenlignes med beskatningen af aktieindkomst. Øvrige forudsætninger fastholdes, herunder at opsparingen forbruges over en periode på 20 år efter folkepensionsalderen. For at kunne foretage en fornuftig sammenligning med beskatning af aktier, er det nødvendigt at justere beregningsforudsætningerne en smule. Således forventes afkastet på aktier typisk at være højere end den risikofrie rente som en kompensation for den risiko, investoren påtager sig. Størrelsen af det forventede afkast har betydning for, hvor stor fordelen ved en lavere afkastbeskatning er. Til nærværende sammenligning anvendes til illustration et nominelt afkast på 7 pct. Der anvendes fortsat det samme forventede afkast ved såvel opsparing i aktier udenfor pensionssystemet som ved pensionsopsparingen. Dette afspejler ovennævnte fokus på den tilskyndelse til pensionsopsparing, som skatte- og overførselssystemet isoleret set giver anledning til. Aktieindkomst beskattes anderledes end positiv nettokapitalindkomst. Aktieindkomst op til kr. (2018-niveau) beskattes med 27 pct. Aktieindkomst over dette niveau beskattes med 42 pct. Afkastet af aktier kan enten ske i form af kursgevinster eller i form af løbende udbyttebetalinger. Kursgevinster vil i modsætning til de løbende udbyttebetalinger først blive beskattet, når gevinsten realiseres (ved salg af aktien). Det adskiller sig fra pensionsordninger, der beskattes efter lagerprincippet. Det vil sige, at der også sker løbende beskatning af kursgevinster uanset om gevinsten er realiseret eller ej. Hvis den del af aktieindkomsten, som er realisationsbeskattet, skal sammenlignes med pensionsopsparing, må der tages højde for denne forskel. I et stiliseret eksempel vil en omregning af realisationsbeskatning til en ækvivalent lagerbeskatning afhænge af det forventede afkast på aktierne, størrelsen af den løbende udbytteudlodning samt hvor længe den gennemsnitlige aktie beholdes. Ud over et forventet afkast på 7 pct. lægges det beregningsteknisk til grund, at den gennemsnitlige aktie holdes i 10 år (det er forsimplende antaget, at dette ikke afhænger af opsparingsperioden), og at hele afkastet kan henføres til kursgevinster. Under disse forudsætninger svarer skattesatserne på aktieindkomst på 27 og 42 pct. til henholdsvis knap 22 pct. og 35 pct., såfremt der havde været tale om lagerbeskatning. Ud over den højere nominelle rente på 7 pct. og det, at afkastet beskattes anderledes end positiv nettokapitalindkomst, svarer forudsætningerne til dem, som blev anvendt til beregningerne bag figur 1. Som folkepensionist vil aktieindkomst (udover aktieudbytte op til kr. årligt) også føre til aftrapning af pensionstillægget. Dermed bliver de sammensatte marginalskatter henholdsvis 27 pct. + 30,9 pct.*(1-0,38) = 46,2 pct. og 42 pct. + 30,9 pct.*(1-0,38) = 61,2 pct. Med antagelsen om at aktierne i gennemsnit holdes i 10 år, svarer disse skattesatser i tilfældet med realisationsbeskatning af kursgevinster til hhv. 38,9 pct. og 53,7 pct., såfremt der havde været tale om lagerbeskatning. Det forhold, at kursgevinster beskattes ved realisering, mens udbytte beskattes løbende, betyder, at den samlede beskatning vil afhænge af forholdet mellem kursgevinster og udbytte. Figur a og b nedenfor sammenligner pensionsopsparing med opsparing i aktier (for frie midler) i de to ekstreme scenarier, hvor afkaset på 7 pct. alene sker som henholdsvis kursgevinster og udbytte. Sker hele afkastet i form af kursgevinster (figur a) og er aktieindkomsten under progressionsgrænsen, trækker skatte- og overførselssystemet under de anlangte forudsætninger i retning af, at aktieindkomst er mere attraktiv end pensionsopsparing. Sker hele afkastet i form af udbytte (figur b), og er aktieindkomsten under progressionsgrænsen, er pensionsordningen (inkl. pensionsfradrag) som hovedregel mere attraktiv. I praksis vil afkastet på en aktieportefølje være sammensat af både kursgevinster og udbytteudlodning, hvilket betyder, at situationen vil være en mellemting mellem situationerne illustreret i figur a og b.

15 Side 15 af 18 Boks 3 (fortsat) Hvis en person har aktieindkomst over progressionsgrænsen, og ekstra aktieindkomst derfor beskattes med 42 pct., vil det i hele arbejdslivet være mere attraktivt (på marginalen) at spare op på en pensionsopsparing givet de anlagte forudsætninger. Det bemærkes, at de præcise forøgelser af forbrugsmulighederne under de forskellige opsparingsformer også i dette tilfælde vil afhænge af anlagte forudsætninger, og alternative beregningsforudsætninger kan trække i både den ene og den anden retning. Aktiesparekonto Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftalt at indføre en aktiesparekonto fra 2019, hvor der kan indbetales op til kr., som gradvist forhøjes til kr. i 2022 (hvorefter grænsen fastholdes). Afkastet af aktier på denne konto beskattes med 17 pct. efter lagerprincippet og beskattes således som udgangspunkt mildere end almindelig aktieindkomst både over og under progressionsgrænsen. Dette vil isoleret set trække i retning af, at Aktiesparekontoen typisk er mere attraktiv end andre opsparingsformer, herunder pensionsopsparing. Når beskatningen af aktiesparekontoen er gjort forholdsvis lempelig, skyldes det et politisk ønske om at styrke aktiekulturen i Danmark ved at tilskynde til, at (yderligere) opsparing placeres i aktier. Hvorvidt opsparing i aktier samlet set er mere attraktivt for den enkelte vil derudover blandt andet også afhænge af den ønskede risikoprofil på de investerede midler, hvilket for personer, der sparer op med henblik på at øge forbrugsmulighederne som pensionist, kan afhænge af, hvor lang tid der er til folkepensionsalderen. Figur a Stigning i rådighedsbeløbet som pensionist, ved yderligere kroners opsparing (via forskellige opsparingsformer), opgjort i indbetalingsårets priser hele afkastet er kursgevinst Figur b Stigning i rådighedsbeløbet som pensionist, ved yderligere kroners opsparing (via forskellige opsparingsformer), opgjort i indbetalingsårets priser hele afkastet er udbytte Kr. Kr. Kr. Kr År til folkepension Pensionsordning Pensionsordning, inkl. fradrag Aktieindkomst under prog.grænsen (kursgevinst) Aktieindkomst over prog.grænsen (kursgevinst) År til folkepension Pensionsordning Pensionsordning, inkl. fradrag Aktieindkomst under prog.grænsen (udbytte) Aktieindkomst over prog.grænsen (udbytte) Anm.: Det bemærkes, at kursgevinsterne i løbet af arbejdslivet skal realiseres senest lige inden folkepensionsalderen, hvis det skal undgås, at de ved realisering indgår i grundlaget for aftrapning af folkepensionens pensionstillæg. Dette vil isoleret set trække i retning af, at aktierne holdes i en forholdsvis kort periode ved opsparing tæt på folkepensionsalderen (fx 6 år før), hvilket alt andet lige reducerer fordelen ved realisationsbeskatningen i disse år en smule i forhold til det forudsatte i figur a. Se også boks 2 for eksempler på, hvordan beregningerne foretages. Kilde: Egne beregninger.

16 Side 16 af 18 Aftrapning af andre ydelser end pensionstillægget Pensionstiltagene i Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger sigter mod at håndtere samspilsproblemet for personer, der oplever aftrapning af offentlige pensionsydelser på et niveau, der svarer til aftrapningen af folkepensionens pensionstillæg. For personer, der som pensionist udover aftrapning af folkepensionens pensionstillæg også oplever aftrapning af fx boligydelse, vil skatte- og overførselssystemet isoleret set fortsat kunne give større tilskyndelse til at spare op uden for pensionssystemet. Det skal ses i lyset af, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at modgå indkomstmålretningen af ydelser, der gives til en afgrænset gruppe på udbetalingstidspunktet, gennem øgede fradrag for alle. Således er det eksempelvis langt fra hovedreglen, at pensionister vil opleve aftrapning i både boligydelse og pensionstillæg (eller ældrecheck), jf. figur 3. Såfremt sådanne tillægsydelsers bidrag til at dæmpe tilskyndelsen til pensionsopsparing skal reduceres, må der foretages ændringer i reglerne for disse ydelser herunder indkomstmålretningen. Figur 3 Fremskrivning af andel pensionister der modtager boligydelse og/eller pensionstillæg/ældrecheck under aftrapning, Pct Pensionstillæg og boligydelse Kun boligydelse Kun pensionstillæg Hverken pensionstillæg eller boligyd. Pct Anm.: Eventuel aftrapning af ældrecheck er medtaget under pensionstillæg. Fremskrivningen, som ligger til grund for figuren er nærmere beskrevet i publikationen Det danske pensionssystem nu og i fremtiden, som kan findes på Finansministeriets hjemmeside. Kilde: Det danske pensionssystem nu og i fremtiden, 2017, Finansministeriet, figur Sammenfatning Sigtet med Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017 og Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger er blandt andet at håndtere det problem, at indbetaling til en almindelig arbejdsmarkedspension sidst i arbejdslivet som udgangspunkt har været en mindre fordelagtigt end opsparing uden for pensionssystemet for almindelige lønmodtagere. Det leverer de nye regler for aldersopsparing (pensionsaftalen fra 2017) samt det øgede fradrag for

17 Side 17 af 18 pensionsindbetalinger (den for nyligt indgåede skatteaftale) et betydeligt bidrag til at ændre på. Regneeksemplerne i dette notat viser, at Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger øger tilskyndelsen til fradragsberettiget pensionsopsparing markant. Endvidere viser de, at skatte- og overførselssystemet med visse undtagelser (fx afdrag af gæld eller udsigt til aftrapning af offentlige ydelser ud over pensionstillægget) ikke længere klart favoriserer fri opsparing fremfor fradragsberettiget pensionsopsparing. Pensionstiltagene i Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger tager således hånd om samspilsproblemet for personer, der har udsigt til aftrapning af folkepensionens pensionstillæg.

18 fm.dk

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 16. marts 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 204 (Alm. del) af 12. februar

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 250 (Alm. del) af 16. februar 2018 stillet efter

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne Den historiske udvikling i marginalskatter betyder mindre samspilsproblem for nuværende pensionister i samme omfang som det ekstra pensionsfradrag gør for kommende Samspilsproblemet opstår som følge af

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Fradragsjunglen er vokset og vokset Af cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: 23-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Denne analyse viser, at fradragene og kompleksiteten i skattesystemet er steget markant siden

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN Resumé // 17/10/05 Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Samspilsproblemer i pensionssystemet

Samspilsproblemer i pensionssystemet MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Peter Foxman Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af 6. februar 2018 1 Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger Med Jobreformens fase

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 494 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden. Juni 2017 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 Det danske pensionssystem nu og i fremtiden Juni 217 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet

MAJ Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet MAJ 2017 Flere år på arbejdsmarkedet Finansministeriet Forord Når jeg bli r gammel Når jeg bliver gammel, så vil jeg i modsætning til Gnags sang

Læs mere

Sådan forlænger vi opsvinget

Sådan forlænger vi opsvinget Sådan forlænger vi opsvinget Jobreformens fase II Finansministeriet AUGUST 217 Sådan forlænger vi opsvinget Jobreformens fase II Finansministeriet AUGUST 217 1. Sådan forlænger vi opsvinget Nyt kapitel

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 7. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 496 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 215 Offentligt Finansudvalget 56 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. september 6 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (Alm. del) af 4. april 6 stillet efter

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Analyse af ti års reformer for PenSams kunder

Analyse af ti års reformer for PenSams kunder Analyse af ti års reformer for PenSams kunder 1 - En opdateret platform til en proaktiv indsats for PenSam Folketinget har i de senere år vedtaget en række reformer, der påvirker PenSams kunder direkte

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 557 af 30. august 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 557 Offentligt 3. oktober 2017 J.nr. 2017-5448 Til Folketinget

Læs mere

Årsafslutning Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder. Ansatte og skat

Årsafslutning Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder. Ansatte og skat Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Årsafslutning 2018 Ansatte og skat I det følgende har vi kort omtalt forhold, der kan være relevante at overveje før udgangen af 2018. Vi har samlet

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 222 Offentligt 6. april 2018 J.nr. 2018-903 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 222 af 1. februar 2018

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere

Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere Selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere Iværksættere og selvstændige beskattes hårdere end lønmodtagere uanset om de driver deres virksomhed som et aktie- eller personligt selskab. Særligt hårdt

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 551 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 27. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 551 (Alm. del) af 4. september

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Skatteudvalget 201718 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt 4. september 2018 J.nr. 20185105 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 503 af 7. august 2018 (alm.

Læs mere

Bilags indholdsfortegnelse

Bilags indholdsfortegnelse Bilags indholdsfortegnelse Bilag 1: Skattetrappe 2009 lønmodtagere... 2 Bilag 2: Skattetrappe 2010 - Lønmodtagere... 3 Bilag 3: Skattetrappe 2009 - Lønmodtagere pensionsmidler... 4 Bilag 4: Fradragsregler

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

Radikal pensionspolitik

Radikal pensionspolitik Radikal pensionspolitik Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 25. august 2018 Radikal pensionspolitik I gennem de sidste 20 30 år har en stadig større andel af danskerne sparet op

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K

Resume. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Skattelettelser siden valget i 2015: Gevinst på 12.000 kr. for en LO-familie 22-10-2018 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resume Siden valget

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere