Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator. Lov om arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator. Lov om arbejdsmiljø"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 4/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator koordinerer de fælles sikkerhedsforhold på en byggeplads... 1 Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at de ansatte kan færdes forsvarligt på de udvendige adgangsveje på en byggeplads... 2 Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at sikrer at temperaturen er tilpasset den menneskelige organisme ved ansattes arbejde... 4 Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at der arbejdes forsvarligt i en kornsilo... 6 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om straks at sikre mod sammenskridning og nedstyrtning ved arbejde med gravemaskine på skrånende terræn... 9 Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator koordinerer de fælles sikkerhedsforhold på en byggeplads Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en bygherre om, at bygherren skulle sikre, at koordinator koordinerer de fælles sikkerhedsforhold på byggepladsen, da de fælles færdselsveje var opkørte, mudrede og med større vandpytter, og de udlagte køreplader var mudrede. Adgangsvejene blev anvendt af flere virksomheder. Arbejdstilsynet besøgte en byggeplads og konstaterede, at de fælles færdselsveje var opkørte, mudrede og med større vandpytter. På flere færdselsveje var der lagt køreplader ud. Disse var helt eller delvis dækket af mudder. De fælles udvendige adgangsveje blev anvendt af flere virksomheder. Det fremgik af bygherres Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvilken virksomhed der havde ansvaret for de fælles udvendige færdselsveje. 1

2 Arbejdstilsynet afgav påbud til bygherren for byggeriet om at sikre, at koordinator koordinerer de fælles sikkerhedsforhold. Regler Det fremgår af 37, i arbejdsmiljøloven, at bygherren ved bygge- og anlægsvirksomhed, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed. Det fremgår af 19, i bekendtgørelsen om bygherrens pligter at bygherren skal sørge for, at koordinator fører en passende kontrol med, at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler med arbejdsgiverne om fællesområderne, og at beslutninger på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. Dette skal bl.a. ske ved koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen, herunder ved sikkerhedsrunderinger. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at bygherren straks skulle sikre, at koordinator koordinerer de fælles sikkerhedsforhold på byggepladsen, da bygherren ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på byggepladsen ikke havde opfyldt sine forpligtelser som bygherre, idet koordinatoren ikke havde sikret, at færdsel på de udvendige færdselsveje kunne ske sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at de fælles færdselsveje var opkørte, mudrede og med større vandpytter. De udlagte køreplader var ligeledes mudrede. De fælles udvendige adgangsveje blev anvendt af flere virksomheder. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at de ansatte kan færdes forsvarligt på de udvendige adgangsveje på en byggeplads Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at en virksomheds medarbejdere kan færdes forsvarligt på byggepladsens udvendige adgangsveje, da en ansat fra virksomheden færdedes på en del af byggepladsens udvendige adgangsveje, og disse adgangsveje ikke var indrettet fuldt forsvarligt, da adgangsvejene for kørende og gående trafik ikke var holdt adskilt. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed, som arbejdede på en byggeplads, hvor der blev opført et lejlighedskompleks med 251 lejligheder med tilhørende parkeringsfaciliteter m.v. Under rundgangen på byggepladsen observerede Arbejdstilsynet, at adskillelsen mellem kørende og gående færdsel på byggepladsvejen på den nordøstlige side af bygningen var skubbet til side over en længere strækning ved pladsen for aflæsning af byggematerialer, så medarbejderen på pladsen var nødt til at færdes sammen med den tunge trafik på kørevejen, når han benyttede den anviste sti for gående færdsel. 2

3 Der var endvidere ikke etableret adskillelse af gående og kørende trafik mellem parkeringsplads og skurby. Ved bygningens sydvestlige hjørne var der anvist en overgang (på byggepladsplanen), der ikke var markeret og som ikke kunne benyttes på grund af oplagrede byggematerialer. Der manglede endvidere markering af overgangen ved udgangen af bygningen ved siden af byggepladselevatoren på bygningens nordøstlige side. Her skulle medarbejderen krydse vejen for at komme over til gangstien på modsatte side af vejen. Arbejdstilsynet afgav påbud til virksomheden om straks at sikre, at virksomhedens medarbejdere kan færdes forsvarligt på byggepladsens udvendige adgangsveje. Regler Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 47, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at det så vidt muligt skal tilstræbes, at adgangs- og transportveje for kørende og gående trafik holdes adskilt, og at kørevejene er ensrettede. Hvor dette ikke er muligt, skal der etableres en passende sikkerhedsafstand mellem den kørende og gående trafik. Ved porte, hvor der ikke er sikker passage for gående, skal der forefindes tydeligt afmærkede indgange, herunder døre, der ikke må blokeres. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet til virksomheden om straks at sikre, at virksomhedens medarbejdere kan færdes forsvarligt på byggepladsens udvendige adgangsveje. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet på byggepladsen konstaterede, at en ansat fra virksomheden færdedes på en del af byggepladsens udvendige adgangsveje, samt at disse adgangsveje ikke var indrettet fuldt forsvarligt, da adgangsvejene for kørende og gående trafik ikke var holdt adskilt. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at adskillelsen mellem kørende og gående færdsel på byggepladsvejen på den nordøstlige side af bygningen var skubbet til side over en længere strækning og at der på denne strækning samtidigt var gående færdsel og kørsel med tunge køretøjer. Nævnet lægger endvidere vægt på, at der ikke var anvisninger de steder, hvor den gående færdsel skulle krydse kørevejen. Nævnet lagde desuden vægt på, at der ikke var etableret adskillelse af kørende og gående trafik fra P-plads til skurby, og at der på denne strækning samtidigt var gående færdsel og kørsel med personbiler og tunge køretøjer. 3

4 Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser er truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 3: Fastholdelse af påbud om straks at sikrer at temperaturen er tilpasset den menneskelige organisme ved ansattes arbejde Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud om straks at sikre, at temperaturen er tilpasset den menneskelige organisme ved de ansattes arbejde i en bygning på en byggeplads, og fastholdt påbuddet, idet Arbejdstilsynet havde konstateret, at virksomheden ansatte arbejdede i bygningen, hvor der var en tydelig kulde, som mærkedes på krop og hænder, og at varmekilderne i bygningen ikke var i funktion. Arbejdstilsynet foretog tilsynsbesøg på en byggeplads, hvor ansatte fra en virksomhed arbejdede med montage af nogle plader i en bygning. Arbejdstilsynet konstaterede, at der i bygningen var en tydelig kulde, som mærkedes på krop og hænder, og at der føltes koldere inde i bygningen end udenfor, hvor der var ca. 2 C, klart vejr og en svag vind (DMI). Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at ydervæggene i råhuset bestod af betonelementer, og at åbninger i råhuset var lukket med henholdsvis vinduer samt interimslukninger bestående af trærammer med plastik. Der var forberedt til opvarmning af bygning, men varmekilderne var ikke i funktion. Arbejdstilsynet vurderede, at den fysiske belastning i forbindelse med arbejdet var karakteriseret som aktivt fysisk arbejde. Arbejdstilsynet fik oplyst, at virksomheden havde arbejdet på byggepladsen siden ultimo august 2017 og skulle arbejde på byggepladsen indtil medio Arbejdstilsynet vurderede, at arbejdet ikke foregik sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet temperaturen ikke var tilpasset det arbejde, der skulle udføres i bygningen. Arbejdstilsynet traf på den baggrund afgørelse med strakspåbud om at sikre, at temperaturen er tilpasset den menneskelige organisme ved de ansattes arbejde med montage af plader bygningen. Virksomheden klagede over Arbejdstilsynets afgørelse, da det er en anden virksomhed, som er ansvarlig for vinterforanstaltninger, herunder opvarmning. Virksomheden anført desuden, at bedømmelsen udelukkende sker på baggrund af udetemperatur fra DMI, og at det ikke umiddelbart fremgår nogle steder i Arbejdstilsynets vejledninger/bekendtgørelser og lign., at temperaturen skal være over 10 grader ved indendørs fysisk arbejde. Regler 4

5 Det fremgår af 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 38, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Der henvises her særlig til reglerne i loven om arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler m.v. og om stoffer og materialer. Det fremgår af 29, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at ved udførelsen af arbejdet skal temperaturen være tilpasset den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de beskæftigede udsættes for. Det fremgår af 21, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at en virksomhed, der beskæftiger personer, hvis arbejdskraft er udlejet til den eller på anden måde stillet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at virksomheden var rette modtager af Arbejdstilsynets afgørelse og fastholdt påbuddet om straks at sikre, at temperaturen er tilpasset den menneskelige organisme ved de ansattes arbejde med montage af plader i bygningen. Om virksomheden er rette modtager: Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg havde konstateret, at ansatte fra virksomheden arbejdede med montage af plader i bygningen på byggepladsen. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der i bygningen, hvor de ansatte fra virksomheden arbejdede, var en tydelig kulde, som mærkedes på krop og hænder, og at varmekilderne ikke var i funktion. Om strakspåbuddet: Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejde med montage af plader i bygningen på byggepladsen, ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg ikke foregik sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet temperaturen ikke var tilpasset det fysiske arbejde, som de ansatte fra virksomheden udførte i bygningen. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der i bygningen, hvor de ansatte arbejdede, var en tydelig kulde, som mærkedes på krop og hænder. Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at det føltes koldere inde i bygningen end udenfor, og at temperaturen udenfor var på ca. 2 C, jf. DMI. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at der var forberedt til opvarmning af bygning, men at varmekilderne ikke var i funktion. 5

6 Nævnet lægger endelig vægt på, at betydelig afkøling af kroppen i sig selv øger risikoen for sygdomme som forkølelse og infektionssygdomme, fordi den nedsætter immunforsvaret, og at kulde øger risikoen for ulykker, brud og skader i led og muskler, når disse bliver kolde og stive. Desuden bliver reaktionsevnen langsommere, når kroppen er afkølet. Nævnet bemærkede til klagen, at arbejdsgiveren har et selvstændigt ansvar over for egne ansattes sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Ansvaret for at sikre, at forholdene for egne ansatte er sundhedsmæssige forsvarlige gælder ikke kun for egne arbejdsområder, men også på færdselsveje og arealer, hvor arbejdsgiverens ansatte i øvrigt arbejder og færdes. Dette er også tilfældet, selvom det er andre virksomheder, der ifølge aftale med bygherren har ansvaret for vinterforanstaltninger, herunder opvarmning. Nævnet bemærkede desuden, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der var en tydelig kulde, som mærkedes på krop og hænder, og at der føltes koldere inde i bygningen end udenfor, hvor der var ca. 2 C, klart vejr og en svag vind (DMI). Nævnet henviste til, at det fremgår af branchevejledningen om vinterforanstaltninger, at tilpasning af temperaturen om vinteren fx kan ske ved, at arbejdssteder i bygninger varmes op, og at normalt vil en rumtemperatur på omkring 10 C være passende ved aktivt fysisk arbejde. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn (j.nr , ). Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at der arbejdes forsvarligt i en kornsilo Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at der arbejdes forsvarligt i en kornsilo, idet ejeren sammen med en tilstedeværende, som han bad hjælpe sig, kravlede ind i kornsiloen for at fjerne spiret korn fra overfladen, selvom det fremgår af leverandørens brugsanvisning, at det er forbudt at opholde sig inde i kornsiloen, medmindre der kun er meget lidt korn i siloen, og indløbsspjældet til tømningsudstyr ikke er dækket med korn og tydelig kan ses. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed på baggrund af en ulykke, der var sket samme dag, hvor en ansat var afgået ved døden under udførelse af arbejde i en kornsilo. Arbejdstilsynet konstaterede, at der på bagsiden sad en række advarselstavler, som var umulige at se. Der var en lejder som adgangsvej til toppen af siloen. Siloen var udstyret med blæser, så der kunne blæses luft igennem kornet via gulvet Virksomhedens ejer A oplyste, han sammen med den ansatte var kravlet op af lejderen og ind i siloen for at fjerne noget spiret korn i overfladen. Det spirede korn blev samlet op i sække. Siloen var halv fyldt med korn. 6

7 På et tidspunkt kravlede de ud af siloen og startede sneglen for at tage ca. 2 m 3 korn ud af siloen. De kravlede herefter tilbage i siloen og fortsatte arbejdet. Pludselig forsvandt den ansatte ned i et hul i kornet og var væk. Det blev oplyst, at der ikke var givet nogen egentlig instruktion i forbindelse med arbejdet. De var bare gået i gang. Afdøde var ikke ejerens medarbejder, men ansat af virksomhed B. Han var på ejendommen i en lastbil for at hjælpe med kornet, og hente et læs til B. Høsten havde været problematisk, så en del af havren, der var kommet i siloen, var ikke helt tørt, så der var blevet tørret på kornet. Det blev oplyst, at den ansatte hos B var lejet gennem et vikarbureau. Han havde arbejdet for B i cirka 2 måneder, primært med traktor og lastbilopgaver. Han var på ejendommen i en lastbil for at hjælpe med kornet, og hente et læs til B. A var med til at grave den ansatte fri, og han konstaterede under redningsaktionen, at en del af kornet i siloen var kompakt, men at der, hvor den ansatte blev fundet, var der en løs søjle af korn. Arbejdstilsynet kontaktede leverandøren af siloen., som oplyste, at der var udleveret instruktionsbog ved levering af siloen, hvoraf det fremgik, at man ikke må gå ind i siloen, når først man er begyndt at udtage korn, da der kan være opstået luftlommer i kornet. Der er advarselstavler på siden af siloen, der viser, der kan være luftlommer i kornet, og man derfor ikke må gå derind. Det fremgår af instruktionsbogen at: "Det er forbudt at opholde sig inde i siloen på korndyngen, med undtagelse af den situation, hvor der kun er lidt korn i siloen, og indløbsspjældet til tømningsudstyr ikke er dækket med korn og kan tydeligt ses". Arbejdstilsynet traf afgørelsen med påbud om, at virksomhed A skulle sikre, at kornsiloen anvendes på en sikkerheds-og sundhedsmæssig forsvarlig måde, således at der er truffet særlige foranstaltninger til at undgå ulykker, når der arbejdes i kornsiloen. Regler Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 45, i samme lov, at maskiner og andre tekniske hjælpemidler skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår 2, stk. 1, nr. 1, litra b, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at der ved tekniske hjælpemidler forstås maskiner, beholdere, apparater, redskaber 7

8 og enhver anden lignende indretning, der anvendes ved forarbejdningen af et produkt, der anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat, herunder til transport og opbevaring. Det fremgår af 2, stk. 2, i samme bekendtgørelse, at ved anvendelse forstå i denne bekendtgørelse enhver brug af hjælpemidlet og alle hermed forbundne arbejdsfunktioner, såsom ibrugtagning, udtagning af drift, betjening og overvågning, vedligeholdelse, indstilling, reparation, rengøring og anden pasning af hjælpemidlet. Det fremgår af 3, i samme bekendtgørelse, at forpligtelserne efter denne bekendtgørelse påhviler arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsledere og øvrige ansatte, brugere, leverandører, projekterende, reparatører m.fl. efter arbejdsmiljølovens almindelige regler, jf. 2 og kapitel 4 i loven. Det fremgår af 4, i samme bekendtgørelse, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 5, stk. 4, i samme bekendtgørelse, at såfremt anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel desuagtet indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, skal denne imødegås med egnede foranstaltninger, som f.eks. afskærmning, udsugning og særligt sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler, der sikrer en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig udførelse af det pågældende arbejde. Det fremgår af 9, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at anvendelse ikke må ske under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, medmindre der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod. Hvis det er nødvendigt, skal der være truffet passende foranstaltninger til beskyttelse mod følgerne af lynnedslag. Det fremgår af 21, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at en virksomhed, der beskæftiger personer, hvis arbejdskraft er udlejet til den eller på anden måde stillet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at påbuddet var givet til rette virksomhed og fastholdt påbuddet til virksomhed A om at sikre, at korn-siloen anvendes på en sikkerheds-og sundhedsmæssig forsvarlig måde, således at der er truffet særlige foranstaltninger til at undgå ulykker, når der arbejdes i kornsiloen. Nævnet lagde til grund, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget på arbejdsstedet fik oplyst, at afdøde var kørt over til virksomhed A for at hente et læs korn til virksomhed B, og for at hjælpe til med kornet. Nævnet lagde endvidere til grund, at det blev oplyst, at afdøde sammen med A var kravlet op af lejderne og ind i siloen for at fjerne noget spiret korn i toppen af det opmagasinerede korn. 8

9 Der var ikke givet nogen instruktion i udførelsen af det arbejde, men afdøde og A var bare gået i gang med arbejdet. Nævnet vurderede herefter, at A i forhold til det konkrete arbejde måtte betragtes som arbejdsgiver, da han var ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, udførelse, tilsyn og instruktion af arbejdet med at fjerne spiret korn. Nævnet lagde til grund, at afdøde på tidspunktet for arbejdsulykken i cirka 2 måneder havde været beskæftiget hos B, hvor han primært havde udført arbejde med kørsel af traktor og lastbil. Afdøde var formidlet gennem et vikarbureau. Påbud om at sikre, at kornsilo anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at anvendelsen af kornsiloen og arbejdet inde i siloen med af fjerne spiret korn på arbejdsstedet på ulykkestidspunktet ikke foregik sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da faren for ulykker ikke var effektivt forebygget ved anvendelse af egnede sikkerhedsforanstaltninger. Nævnet lagde til grund, at den ansatte og A kravlede op ad lejderen og ind i kornsiloen for at fjerne spiret korn fra overfladen af kornet. At kornsiloen på ulykkestidspunktet var halvt fyldt med korn, og at det fremgår af leverandørens brugsanvisning til kornsiloen, at det er forbudt at opholde sig inde i kornsiloen, med-mindre der kun er meget lidt korn i siloen, og indløbsspjældet til tømningsudstyr ikke er dækket med korn og tydelig kan ses. Nævnet lagde desuden vægt på, at der i øvrigt ikke var truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger til at sikre mod den betydelige risiko for at blive begravet under sammenstyrtende korn. Nævnet fandt, at vurderingen af, at kornsiloen ikke blev anvendt sikkerheds -og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt underbygges af, at der skete en arbejdsulykke, hvor kornet kollapsede, og en ansat blev suget ned under kornet i kornsiloen. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn ( , ). Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om straks at sikre mod sammenskridning og nedstyrtning ved arbejde med gravemaskine på skrånende terræn Arbejdsmiljøklagenævnet fandt en virksomhed rette modtager af et påbud og fastholdt et påbud til virksomhed A om at sikre at der ikke sker sammenskridning og nedstyrtning ved arbejde med gravemaskine på skrånende terræn. Arbejdstilsynet besøgte virksomhed A på arbejdsstedet ved en voldgrav på baggrund af en arbejdsulykke samme dag, hvor en rendegraver var kørt i voldgraven. Ulykken skete i forbindelse med oprensning af vandplanter i voldgraven og blev udført for virksomhed A efter kontrakt med virksomheden B. 9

10 Virksomhed B indlejet en gravemaskine fra virksomheden C med en maskinfører fra virksomheden D. Arbejdet foregik fra kanten af voldgraven. Gaden, som er en asfaltvej, kører parallelt med den side af voldgraven, der skulle oprenses. Mellem gaden og voldgraven er der et græsareal, der er cirka 6 m bredt. Gravemaskinen holdt, så larvefødderne holdt parallelt med gaden. Det ene sæt af larvefødderne holdt på jernpladen, mens det andet sæt var placeret oppe på asfalten. Placeringen var for at opnå mest mulig friktion, samt for at kunne komme så tæt på voldgraven, hvor oprensningen af vandplanter skulle foregå. Maskinføreren flyttede løbende jernpladerne ned langs voldgraven med gravemaskinen. Jernpladerne blev ved flytning til nyt arbejdsområde lagt ude på græsset, hvor der var meget fedtet og mudret efter meget regn. Samtidig skrånede terrænet ned mod voldgraven. I forbindelse med at maskinføreren skulle fortsætte oprensningen, kørte han gravemaskinen fra asfalten på gaden lidt skråt ud på jernpladerne, og idet gravemaskinen kom ind på de to plader, begyndte de at glide, hvorved gravemaskinen havnede i voldgraven. Arbejdstilsynet traf afgørelsen med påbud om, at virksomhed A påbydes at sikre mod sammenskridning og nedstyrtning ved arbejde med gravemaskine på skrånende terræn. Regler Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 13, nr. 1, at det ved udførelsen af arbejdet skal sikres, at det ved udførelsen af arbejdet skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risikoen for sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning og lignende. Det fremgår af 21, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at en virksomhed, der beskæftiger personer, hvis arbejdskraft er udlejet til den eller på anden måde stillet til rådighed for den af en fremmed virksomhed, har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt en virksomhed rette modtager af påbuddet og fastholdt Afgørelsen med strakspåbud til virksomheden om at sikre mod sammenskridning og nedstyrtning ved arbejde med gravemaskine på skrånende terræn. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde til grund, at arbejdet med at rense voldgraven på arbejdsstedet for vandplanter blev udført af virksomheden A efter kontrakt med virksomhed B. Nævnet lagde desuden til grund, at virksomheden A til brug for udførelsen af arbejdet havde indlejet en gravemaskine med maskinfører fra virksomheden C materieludlejning. 10

11 Nævner vurderede, at virksomhed A er rette modtager af påbuddet, da A må anses som arbejdsgiver for skadelidte i forbindelse med udførelse af den konkrete arbejdsopgave. Nævnet lagde herved vægt på, at skadelidtes firma D, som udlejer mandskab til at føre entreprenørmaskiner, var blevet antaget til arbejdsopgaven ved B af C. C var blevet antaget til arbejdet af virksomheden A efter aftale med A. Nævnet lagde endvidere vægt på, at sektionschefen hos C materieludlejning A/S har oplyst, at de havde leveret gravemaskinen til arbejdsopgaven i voldgraven, men at de manglede en fører til gravemaskinen. C materieludlejning havde derfor indgået aftale med virksomheden D om at stille en maskinfører til rådighed. Nævnet lagde desuden vægt på, at A havde oplyst, at der blev afholdt et opstarts- og instruktionsmøde på arbejdsstedet inden påbegyndelsen af arbejdsopgaven med at rense voldgraven. Ved dette opstartsmøde deltog to personer fra A og føreren af gravemaskinen, og sammen gennemgik de arbejdsopgaven og aftalte, hvordan arbejdet med gravemaskinen skulle foregå. Nævnet lægger endelig vægt på, at lederen fra A havde oplyst, at han løbende kom forbi arbejdsstedet for at tale med føreren af gravemaskinen om arbejdet. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn ( , ). Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum

Påbud om begrænset arbejdstid i fryserum KEN nr 9800 af 29/04/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j.nr. 5900250-06 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017. Nyhedsbrev nr. 10/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. august 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 26. august 2016

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 8. juli 2016 om, at kommunen

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby Aktuel jura fra Arbejdstilsynet v/ Lene Eisby Emner 1. Nye bødetakster for overtrædelse af arbejdsmiljøloven 2. Hvem har arbejdsgiveransvaret? - og hvad med konsortier og joint-ventures? 3. Den ansattes

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993, nr. 670 af 7. august 1995, som trådte i kraft den 1. september 1995, nr. 832

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter

Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter Opdateret april 2018 Ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter De vigtigste regler om ansvar og pligter virksomhederne imellem og indenfor den enkelte virksomhed, samt samarbejde

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste. Nævnets praksis i forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjeneste I forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjenesten har Arbejdsmiljøklagenævnet modtaget klager fra virksomheder, som Arbejdstilsynet

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Nyhedsbrev nr. 5/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Betonreparation om vinteren

Betonreparation om vinteren Betonreparation om vinteren 6. februar - 2018 - Bent Kofoed Vinterkonsulenterne Teknologisk Instituts vinterkonsulenter er uvildige rådgivere inden for vinterbekendtgørelsens område, vinterbyggeriets planlægning,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

KRAV OM PLANLÆGNING OPLÆRING, INSTRUKTION OG TILSYN - TRUSSEL ELLER MULIGHED

KRAV OM PLANLÆGNING OPLÆRING, INSTRUKTION OG TILSYN - TRUSSEL ELLER MULIGHED DANSK BYGGERIS ARBEJDSMILJØKONFERENCE 17. MARTS 2017 KRAV OM PLANLÆGNING OPLÆRING, INSTRUKTION OG TILSYN - TRUSSEL ELLER MULIGHED Holger Delfs, Arbejdstilsynet HER KAN ULYKKERNE FOREBYGGES 1/3 af årsagerne

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn erfaringer med påbud og retssager

Oplæring, instruktion og tilsyn erfaringer med påbud og retssager Oplæring, instruktion og tilsyn erfaringer med påbud og retssager Jakob Ugelvig Christiansen Chefkonsulent i Dansk Byggeri Laura Hyang Kroer Madsen Advokat i Dansk Byggeri Tema: Planlægning, oplæring,

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse BILAG E.1-5 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation for byggeledelse September 2016 Bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter pålægger BYGST som bygherre en række ansvarsområder på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere