Tillæg nr. 2013/8 til FaaborgMidtfyn Kommunes. Spildevandsplan. Forlængelse af spildevandsplanen og ændring af kloakoplande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 2013/8 til FaaborgMidtfyn Kommunes. Spildevandsplan. Forlængelse af spildevandsplanen og ændring af kloakoplande"

Transkript

1 Tillæg nr. 2013/8 til FaaborgMidtfyn Kommunes Spildevandsplan Forlængelse af spildevandsplanen og ændring af kloakoplande April 2017

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BESKRIVELSE Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan til Ændring af kloakprojektet i V. Hæsinge Ændring af kloakprojektet i Nr. Lyndelse Ændring af kloakprojektet Møllevej i Årslev (Tarup) Ændring af kloakforholdene for Bøgedalsvænget Opdatering af kloakopland for Rosenvej 9 i Nr. Søby Opdatering af kloakopland for Stridsgyden 11, 13, 15, og 17 i Allested-Vejle Opdatering af kloakopland for Fangelvej 11, 19A og 19B i Allested-Vejle Opdatering af kloakopland for Fangelvej 30 og Broholmvej 42 i Allested-Vejle Opdatering af kloakopland Kirstinebjergvej 14 i Årslev LOVGRUNDLAG REFERENCER... 8

3 1. Indledning Dette tillæg (nr. 2013/8) indeholder følgende opdateringer til den nuværende spildevandsplan: Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan til Ændring af kloakprojektet i V. Hæsinge Ændring af kloakprojektet i Nr. Lyndelse Ændring af kloakprojektet Møllevej i Årslev (Tarup) Ændring af kloakforholdene for Bøgebjergvænget i Ringe. Opdatering af kloakopland for Rosenvej 9 i Nr. Søby. Opdatering af kloakopland for Stridsgyden 11, 13, 15, 17 i Allested-Vejle. Opdatering af kloakopland for Fangelvej 11, 19A, 19B i Allested-Vejle. Opdatering af kloakopland for Fangelvej 30 og Broholmvej 42 i Allested-Vejle. Opdatering af kloakopland for Kirstinebjergvej 14 i Årslev. Tillægget til Spildevandsplanen indeholder en forlængelse af det administrative grundlag i Faaborg-Midtfyn Kommunens spildevandsplan Hermed gælder det administrative grundlag også for Der er i Tillæg nr. 2013/7 vedtaget kloakeringsprojekter som dækker 2018 og en del af Tillægget indeholder en ændring af kloakoplandet for Bøgedalsvænget i Ringe. Oplandet ændres fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Nogle kloakoplande i V. Hæsinge, Nr. Lyndelse og Møllevej i Årslev (Tarup) er udpeget til at skulle kloaksepareres på baggrund af Statens Vandplaner Kloakarbejdet skulle ifølge tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen ske i 2018 og Ved nærmere gennemgang har udpegningsgrundlaget ændret sig. Dette betyder at kloakeringsprojekterne kan ændre sig. Tillægget opdaterer også en række ejendomme, som er registreret forkert i den nuværende spildevandsplan. Ejendommene Fangelvej 30 og Broholmvej 42 er ved en fejl registreret i et opland, udpeget til at separatkloakeres. Ejendommene er allerede separatkloakerede. Derfor tages de ud af den nuværende spildevandsplan. Ejendommen på Kirstinebjergvej 14 skal ifølge Spildevandsplanen separatkloakeres og har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. Tekniske forhold på ejendommen betyder, at det er mest hensigtsmæssigt at ejendommen fortsætter med at aflede som hidtil. 2. Beskrivelse 2.1 Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan til 2018 Den nuværende spildevandsplan for Faaborg- Midtfyn Kommune gælder til og med Dette betyder, at der skal udarbejdes en ny spildevandsplan for 2018 og frem. Den nuværende spildevandsplan er udarbejdet på baggrund af Statens Vandplaner Ved udarbejdelsen af den nuværende spildevandsplan tolkede man planerne på en måde der betød, at kloakseparering var den eneste løsning som gjorde at vandløbene kunne leve op til miljømålet om god økologisk kvalitet. Ifølge de nye Vandområdeplaner , er det kommunen, der vurderer hvilke indsatser der skal til, for at sikre at vandløbene lever op til miljømålet god økologisk kvalitet. For at få en mere gennemarbejdet spildevandsplan, hvor de forskellige indsatser er tilpasset de enkelte områder, forlænges den administrative del af Spildevandsplanen. Tillæg nr. 2013/7 sikrer at der stadig foretages kloakeringsprojekter i 2018 og en del af Det betyder, at borgerne kan forvente samme serviceniveau i forhold til kloakkerne. Samtidig har kommunen sikret det juridiske grundlag, så der kan sendes påbud ud til grundejere som skal separere eller have forbedret spildevandsrensning. Det juridiske grundlag ses i Bilag 1. Den administrative del af spildevandsplanen forlænges, så den nye spildevandsplan kan blive udarbejdet med de nyeste principper for renovering af kloakker. 2.2 Ændring af kloakprojektet i V. Hæsinge Da Spildevandsplanen blev udarbejdet, havde vandløbet i V. Hæsinge moderat økologisk kvalitet. Derfor besluttede man at V. Hæsinge skulle separatkloakeres, så vandløbets tilstand kunne leve op til målet om Side 2

4 god økologisk kvalitet. Samtidig kunne de slidte kloakker blive udskiftet. I Vandområdeplanerne for har vandløbet opnået god økologisk kvalitet. Derved er udpegningsgrundlaget for en separatkloakering væk, da vandløbet har opnået den ønskede kvalitet. Da kloakkerne stadig trænger til en renovering, lægges der op til en ændring af kloakprojektet. Ændringen af kloakprojektet betyder, at FFV renoverer kloakken. Det vil stadig være muligt for de enkelte grundejere at udtræde af regnvandsfællesskabet, men grundejerne bliver ikke tvunget til at separere på egen grund. Løsningsmodellen vil stadig have en positiv effekt på vandløbet, men vil samtidig være billigere for borgerne. Ændringen betyder, at der fremover stadig bliver ledt regnvand til Faaborg fra V. Hæsinge. Men da ledningerne renoveres, vil indsivningen minimeres. Hvis ejendommene i V. Hæsinge udtræder, vil det mindske mængden af regnvand som ledes til renseanlægget. en for kloakprojektet ændres ikke. Det forventes påbegyndt i FFV Spildevand A/S renoverer hovedkloakken og eventuelle kloakstik. Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne. Grundejere har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den tabte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40 % af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet. Procentsatsen fremgår af den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for FFV Spildevand A/S. 2.3 Ændring af kloakprojektet i Nr. Lyndelse Efter separatkloakeringen af Nr. Søby er overløbet i Nr. Lyndelse ikke så overbelastet som tidligere. Det kan have en betydning for, om Nr. Lyndelse skal separatkloakeres. Derfor vil FFV Spildevand A/S lave en nyere opmåling og beregning af kloakledningerne. Disse skal danne grundlag for en vurdering af, om området skal separatkloakeres eller om der er andre løsningsmodeller, som kan sikre at vandløbet opnår god økologisk kvalitet. Da der forsat vil være fokus på at fjerne regnvand fra den offentlige kloak, vil grundejere stadig have mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. Ændringen betyder, at der fremover stadig bliver ledt regnvand til Sdr. Nærå fra Nr. Lyndelse. Men da ledningerne renoveres, vil indsivningen minimeres. Hvis ejendommene i Nr. Lyndelse udtræder, vil det mindske mængderne af regnvand til renseanlægget. en for kloakprojektet ændres ikke. Det forventes påbegyndt i FFV Spildevand A/S renoverer hovedkloakken og eventuelle kloakstik. Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne. Grundejere har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den tabte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40 % af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet. Procentsatsen fremgår af den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for FFV Spildevand A/S. 2.4 Ændring af kloakprojektet Møllevej i Årslev (Tarup) I en del af Tarup i Årslev er der lagt op til en separat kloakering. Grundejere har siden 2014 haft mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet, og det har over halvdelen af grundejerne i området valgt at gøre. Det betyder, at der er fjernet store mængder vand fra kloakken allerede i dag. FFV Spildevand A/S ønsker derfor at ændre kloakprojektet, så det bliver tilpasset de nuværende forhold. Ændringen af kloakprojektet betyder, at grundejere ikke bliver tvunget til at separatkloakere på egen grund og at FFV vil renovere kloakken i stedet for at separatkloakere. Det betyder også at der ikke vil blive placeret et regnvandsbassin ved Vindinge Å. Der vil stadig være fokus på at få fjernet regnvand fra det offentlige kloaksystem. Side 3

5 Grundejer vil forsat have mulighed for at udtræde for regnvandsfællesskabet. Ændringen betyder at Sdr. Nærå efter kloakrenoveringen vil få ledt mindre regnvand til. en for kloakprojektet ændres ikke. Det forventes påbegyndt i FFV Spildevand A/S renoverer hovedkloakken og eventuelle kloakstik. Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne. Grundejere har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. FFV Spildevand A/S yder grundejeren økonomisk kompensation for den tabte forsyningsret. Der kan tilbagebetales op til 40 % af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet. Procentsatsen fremgår af den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for FFV Spildevand A/S. 2.5 Ændring af kloakforholdene for Bøgedalsvænget Ved Gestelevvej i Ringe planlægges den private udstykning Bøgedalsvænget. Byggemodningen bliver på cirka 32 parceller (se kort Figur 1). Området blev i Tillæg nr. 2013/4 udlagt til at blive spildevandskloakeret, mens tag- og overfladevand skulle håndteres ved nedsivning. Grundejer har efterfølgende foretaget geotekniske undersøgelser,- som viser, at området ikke er egnet til nedsivning. Derfor ændres spildevandplanen så området bliver separatkloakeret. Tag- og overfladevand samt vejvand vil blive håndteret i bassin. Spildevandet ledes til Ringe sammen med spildevandet fra resten af Ringe By. Regnvandet ledes til Ringe Sø via et regnvandsbassin. Figur 1: Det markerede areal viser placeringen af byggemodningen Bøgedalsvænget, som er placeret ved Gestelevvej. Spildevandet fra området ledes til Ringe. Områdets belastning vil blive på cirka 70 PE*. Ringe har kapacitet til PE og anlægget har kapacitet til at modtage den ekstra tilførsel af spildevand fra området. Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne. 2.6 Opdatering af kloakopland for Rosenvej 9 i Nr. Søby Rosenvej 9 er ved en fejl registreret i kloakoplandet SPA032. Reelt afleder ejendommen spildevand og regnvand til kloakoplandet SPA039, som er fælleskloakeret og som bliver separatkloakeret i år (Figur 2). Side 4

6 Spildevand fra området ledes til Sdr. Nærå. Ved separeringen vil der blive ledt mindre regnvand til renseanlægget. Grundejer får et år fra vedtagelsen af dette tillæg til at få separatkloakeret ejendommen. FFV Spildevand A/S betaler for hovedkloakken frem til den enkelte ejendoms grundgrænse. FFV Spildevand A/S udgifter til anlæg af kloakken finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne. Grundejer skal selv stå for udgifterne til separering af kloakken på egen matrikel. Figur 2: Et udsnit af kloakopland SPA039 sådan som det ser ud i Spildevandsplanen Fejlen rettes med dette tillæg. Ved opdateringen af spildevandsplanen kommer oplandet til at se således ud (Figur 3): 2.7 Opdatering af kloakopland for Stridsgyden 11, 13, 15, og 17 i Allested- Vejle Stridsgyden 11, 13, 15 og 17 er ved en fejl registreret i kloakoplandet BRO036. Reelt afleder ejendommene spildevand til kloakoplandet BRO037, som er fælleskloakeret og skal separatkloakeres i år (Figur 4). Figur 3: Et udsnit af kloakoplandet SPA039 efter opdateringen. Opdateringen betyder, at Rosenvej 9 skal separatkloakeres og får mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. Figur 4: Et udsnit af kloakoplandet BRO036 som det ser ud i Spildevandsplanen Fejlen rettes med dette tillæg. Oplandet bliver separatkloakeret i år. Ved opdateringen af spildevandsplanen kommer oplandet til at se således ud (Figur 5): Side 5

7 Figur 6: Et udsnit af kloakoplandene BRO037 og BRO035 som det ser ud i Spildevandsplanen Figur 5: Et udsnit af kloakoplandet BRO036 efter opdateringen. Fejlen rettes med dette tillæg. Oplandet bliver separatkloakeret i år. Ved opdateringen af spildevandsplanen kommer oplandet til at se således ud (Figur 7): Opdateringen betyder, at Stridsgyden 11, 13, 15 og 17 skal separatkloakeres og får mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. Spildevand fra området ledes til Faaborg. Ved separeringen vil der blive ledt mindre regnvand til renseanlægget. Grundejerne får et år fra afslutningen af separatkloakeringen til at få separatkloakeret deres ejendomme. FFV Spildevand A/S betaler for hovedkloakken frem til den enkelte ejendoms grundgrænse. FFV Spildevand A/S udgifter til anlæg af kloakken finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne. Grundejer skal selv stå for udgifterne til separering af kloakken på egen matrikel. 2.8 Opdatering af kloakopland for Fangelvej 11, 19A og 19B i Allested-Vejle Fangelvej 11 er ved en fejl registreret i kloakoplandet BRO035. Ejendommen afleder reelt til kloakoplandet BRO037. Fangelvej 19A og 19B er ved en fejl ikke registreret i et kloakopland. Ejendommene afleder reelt til kloakoplandet BRO037 (Figur 6). Figur 7: Et udsnit af kloakoplandene BRO037 og BRO035 efter opdateringen. Opdateringen betyder, at Fangelvej 11, 19A og 19B skal separatkloakeres og får mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. Spildevand fra området ledes til Faaborg. Ved separeringen vil der blive ledt mindre regnvand til renseanlægget. Grundejerne får et år fra afslutningen af separatkloakeringen til at få separatkloakeret deres ejendomme. FFV Spildevand A/S betaler for hovedkloakken frem til den enkelte ejendoms grundgrænse. FFV Spildevand A/S udgifter til anlæg af kloakken Side 6

8 finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne. reelt spildevand til kloakoplandet BRO038 (Figur 10), som er separatkloakeret. Grundejer skal selv stå for udgifterne til separering af kloakken på egen matrikel. 2.9 Opdatering af kloakopland for Fangelvej 30 og Broholmvej 42 i Allested- Vejle Broholmvej 42 er ved en fejl registreret i kloakoplandet BRO037, som er fælleskloakeret. Reelt afleder ejendommen til kloakoplandet BRO035 (Figur 8). Figur 10: Et udsnit af kloakoplandet BRO038 som det ser ud i Spildevandsplanen Fejlen rettes med dette tillæg, så Fangelvej 30 registreres i kloakopland BRO038. Ved opdateringen af spildevandsplanen kommer oplandet for Fangelvej 30 til at se således ud (Figur 11): Figur 8: Et udsnit af kloakoplandet BRO037 som det ser ud i Spildevandsplanen Fejlen rettes med dette tillæg. Ved opdateringen af spildevandsplanen kommer oplandet til at se således ud for Broholmvej 42 (Figur 9): Figur 11: En del af kloakoplandet BRO038 efter opdateringen. Opdateringen betyder, at Fangelvej 30 og Broholmvej 42 ikke skal separatkloakeres og ikke har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. Figur 9: Et udsnit af kloakoplandet BRO037 efter opdateringen. Fangelvej 30 er ved en fejl registreret i kloakoplandet BRO037. Ejendommen afleder Spildevand fra området ledes til Faaborg. Ved separeringen vil der blive ledt mindre regnvand til renseanlægget. Side 7

9 Ingen 2.10 Opdatering af kloakopland Kirstinebjergvej 14 i Årslev Kirstinebjergvej 14 afleder spildevand til kloakoplandet SDR001, som er blevet separatkloakeret i 2016 (Figur 12). Opdateringen betyder, at Kirstinebjergvej 14 ikke skal separatkloakeres og ikke har mulighed for at udtræde af regnvandsfællesskabet. Spildevand fra området ledes til Sdr. Nærå. Ingen. 3. Lovgrundlag Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 32 stk.1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger. Figur 12: En del af kloakoplandet SDR001 som det ser ud i Spildevandsplanen Ejendommen skal separeres og har mulighed for at udtræde for regnvandsfællesskabet. Ifølge oplysninger fra FFV Spildevand A/S er det ikke teknisk muligt at separer ejendommen mere end den er i dag. Kloakledningen fra ejendommen er så lang, at det kræver regnvand på ledning for at spildevandet ikke lægger sig i ledningen og stopper den. Ejendommen har i 1975 fået særlig dispensation til at aflede en del af sit regnvand til spildevandsledningen, så den kan holde sig selvrensende. Dispensationen er givet af Årslev Kommune og den er givet i forbindelse med ejendommens tilslutning til den offentlige kloakledning. Med opdateringen af spildevandsplanen registreres ejendommen med afledning til kloakoplandet SDR057, som er fælleskloakeret. Ved opdateringen af spildevandsplanen kommer oplandet til at se således ud (Figur 13): SDR057 Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken. Kommunen kan melde påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken i henhold til miljøbeskyttelseslovens 30. Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. 4. Referencer 1: Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan : Kommuneplan for Faaborg-Midtfyn Kommune : Vandplaner : Regionplan 2005 for Fyns Amt. 5: Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr. 633 af 7. juni : Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse. LBK nr af 27. september : Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og BEK nr. 726 af 1. juni Figur 13: Kloakoplandet SDR001 som det ser ud efter opdateringen. Side 8

10 Side 9

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen. Ændringer og tilføjelser til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen. Ændringer og tilføjelser til spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/3 til spildevandsplanen Ændringer og tilføjelser til spildevandsplanen 2013-2017 Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 BYGGEMODNING NR. LYNDELSE... 2

Læs mere

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen 2013-2017 November 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. SAGSFREMSTILLING... 2 REVIDERET TIDSPLAN FOR PROJEKTER

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2016 LAR i Lidemark Februar 2018 Indholdsfortegnelse Resumé...1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg...1 Indledning...2 Plangrundlag...3 Lovgivning...3

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg 13 til Spildevandsplan

Tillæg 13 til Spildevandsplan Tillæg 13 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Jernbanegade i Løsning omfattet af lokalplan 1123

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2017

Spildevandsplan 2013-2017 Spildevandsplan 2013-2017 Kolofon Titel Emneord Spildevand, spildevandsplanlægning, kloakerede områder, det åbne land, status, plan, strategi Udgiver Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen, Nørregade

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af Herborg Udarbejdet den 24. juni 2015 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg 6 til Spildevandsplan

Tillæg 6 til Spildevandsplan Tillæg 6 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for ejendomme på Askansvej og Remmerslundvej

Læs mere

Tillæg 10 til Spildevandsplan

Tillæg 10 til Spildevandsplan Tillæg 10 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme i området ved Horsensvej i Hedensted

Læs mere

Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan Spildevandskloakering af Troelstrupgade, 8740 Brædstrup

Spildevandsplan FORSLAG: Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan Spildevandskloakering af Troelstrupgade, 8740 Brædstrup Spildevandsplan 2012-2015 FORSLAG: Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan 2012-2015 Spildevandskloakering af Troelstrupgade, 8740 Brædstrup 1 - Forside Forslag Troelstrupgade TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 32 Spildevandsplan for Horsens Kommune

Tillæg nr. 32 Spildevandsplan for Horsens Kommune 1 INDLEDNING...2 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG...2 2.1 LOVGRUNDLAG...2 2.2 MILJØVURDERING...2 3 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...2 3.1 KOMMUNEPLANEN FOR HORSENS KOMMUNE...2 3.2 VANDOMRÅDEPLANERNE...2 3.3 FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJE...3

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Spildevandskloakering af nyt boligområde omfattet af Lokalplan 1111. 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1 3. Plangrundlag...1

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 22. august 2017 Sagsid 17/13852 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde nord for Eilif Krogagers Vej,, matrikel 3b og 3n, del af matrikel 26bk,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Tillæg til Spildevandsplan For et boligområde øst for Ulstrup Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 1999-2013 Tillæg til Spildevandsplan For et boligområde øst for Ulstrup Tillæg nr. 6 til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 12. december 2017 Sagsid 17/21126 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde i, matrikel 19r m.fl. Guldager By, Guldager og matrikel 1d, 1aq og

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Torsted. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Kloakering af ejendomme omkring Torsted

Torsted. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Kloakering af ejendomme omkring Torsted Torsted Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af ejendomme omkring Torsted Udarbejdet den 25. oktober 2013 T i l l æ g n r. 7 t i l s p i l d e v a n d s p l a

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af fælleskloakken i den sydlige del af Grønbjerg Udarbejdet den 3. november 2017 Vedtaget i Byrådet den 13.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan Byggemodning til oplevelsescenter NaturKraft

Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T. Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan Byggemodning til oplevelsescenter NaturKraft R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2010-2020 Byggemodning til oplevelsescenter NaturKraft Udarbejdet den 18. oktober 2017. Vedtaget i Byrådet den 13. marts 2018.

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan. Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret

Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan. Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret Tillæg nr. 6 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. Ændring af opland IG07 Igelsø fra separatkloakeret til spildevandskloakeret Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. STATUS... 3 3. PLAN... 3 4. KLOAKERING...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til " Ikast-Brande Spildevandsplan " Erhvervsområde Nord ved Myl. Erichsensvej, Brande

Tillæg nr. 2 til  Ikast-Brande Spildevandsplan  Erhvervsområde Nord ved Myl. Erichsensvej, Brande Tillæg nr. 2 til " Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021" Erhvervsområde Nord ved Myl. Erichsensvej, Brande Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandlers navn: Stine Bruun

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 6 Tillægget omfatter: Nyt kloakopland til institution ved Søndre Boulevard i Grindsted Syd 1. Indledning Tillægget er en ændring af Spildevandsplan

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 til. Spildevandsplan Tillægget omfatter:

Forslag til tillæg nr. 14 til. Spildevandsplan Tillægget omfatter: Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2018 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Teknik og Miljø Natur og Miljø Revideret september 2014 Tillægget

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Ikast-Brande Spildevandsplan Uhre By Ændring af kloakeringsprincipper og oplandsgrænser.

Tillæg nr. 10 til Ikast-Brande Spildevandsplan Uhre By Ændring af kloakeringsprincipper og oplandsgrænser. Tillæg nr. 10 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Uhre By Ændring af kloakeringsprincipper og oplandsgrænser. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Pernille

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For to boligområder i Gørlev By Tillæg til Spildevandsplan For boligområde i Gørlev Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside vedtaget Tillæg nr. 15 til spildevandsplan 2012-2015, Kloakering i forbindelse med udvidelse af Fjernvarme Horsens Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon:

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

VELKOMMEN. Kloakseparering i Dalby med regnvandsbassin Karise- og Sneholmgårdsvej Tirsdag d. 10. april 2018 fra kl. 18:00 19:00

VELKOMMEN. Kloakseparering i Dalby med regnvandsbassin Karise- og Sneholmgårdsvej Tirsdag d. 10. april 2018 fra kl. 18:00 19:00 VELKOMMEN Kloakseparering i Dalby med regnvandsbassin Karise- og Sneholmgårdsvej Tirsdag d. 10. april 2018 fra kl. 18:00 19:00 Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status for kloakseparering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Forslag til separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup December 2017

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Forslag til separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup December 2017 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2021 Forslag til separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup December 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Forslag til tillæg nr. 1...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 3 til s spildevandsplan 2016-2023 Udvidelse af Herslev Bryghus Nyt kloakopland HE03 F O R S L A G 1 1 Baggrund Dette forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 omhandler etablering af

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Parkvænget 40-44

Tillæg til Spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Parkvænget 40-44 Tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune Parkvænget 40-44 Dato: 18-05-2016 Sags nr. 820-2015-56456 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Nøddelund. Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af landsbyen Nøddelund

Nøddelund. Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af landsbyen Nøddelund Nøddelund Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2009 2013 Rekvirent Teknik & Miljø Natur og Vand Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Kontakt: Anders Haugstrup Rådgiver Orbicon A/S Klostermarken 12 8800

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside vedtaget W EB U D G AV E Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af ny dagligvarebutik i Nim TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg nr. 12 Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Titel Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan

Titel Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan Kolofon Titel Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2019-2023 Emneord Spildevand, spildevandsplanlægning, kloakerede områder, det åbne land, status, plan, strategi Udgiver Faaborg-Midtfyn Kommune, By,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2017-2027 Erhvervsområde ved Omfartsvejen, Gørlev Forslaget er fremlagt fra 25. april 20. juni 2018 Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2013-2017

Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2013-2017 Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2013-2017 Kolofon Titel Emneord Spildevand, spildevandsplanlægning, kloakerede områder, det åbne land, status, plan, strategi Udgiver Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljøafdelingen,

Læs mere

Endeligt forslag

Endeligt forslag Endeligt forslag 4-05-2017 ROSKILDE KOMMUNE Endelig forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2015-2021: Udvidelse af kloakopland OF4 Vindinge Vest Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag

Læs mere

Hovborg Borgermøde d. 16. marts Regnvandet skal ud af kloakken i Hovborg! Derfor inviteres du til borgermøde

Hovborg Borgermøde d. 16. marts Regnvandet skal ud af kloakken i Hovborg! Derfor inviteres du til borgermøde Hovborg Borgermøde d. 16. marts 2017 Derfor inviteres du til borgermøde 1 Velkommen Baggrund for projektet Hvad betyder de to muligheder for mig Processen fremadrettet 2 Baggrund for projektet Hvorfor

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan Bording Kirkeby Ændring af kloakeringsprincip

Tillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan Bording Kirkeby Ændring af kloakeringsprincip Tillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010 2021 Bording Kirkeby Ændring af kloakeringsprincip Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Pernille Brogaard

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015 Plan for indsats overfor overløbsbygværk udpeget i Statens Vandområdeplan TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund.

Spildevandsplan Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. 1 - Forside Vedtaget Bassin erhvervsområde ved Lund (K Spildevandsplan 2012-2015 Tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015 Placering af bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune Natur og Miljø Februar 2018 sag nr. 17-27344 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune for boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej, Thurø. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning...

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden

Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden Tilladelse til udledning af regnvand til Byrenden Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via regnvandsbassin til Byrenden i Nr.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 7 til Spildevandsplan Nicolinelund Opland FORSLAG I HØRING FRA XX. XXX 2018 TIL XX.

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 7 til Spildevandsplan Nicolinelund Opland FORSLAG I HØRING FRA XX. XXX 2018 TIL XX. SPILDEVANDSPLAN Tillæg 7 til Spildevandsplan 2012-2020 Nicolinelund 3.1-3.2. Opland 940.15 FORSLAG I HØRING FRA XX. XXX 2018 TIL XX. XXX 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Forslag til kloakering af Hanstholm Havn. Januar 2019

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Forslag til kloakering af Hanstholm Havn. Januar 2019 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2016-2021 Forslag til kloakering af Hanstholm Havn. Januar 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Forslag til tillæg nr. 4... 4 3.1 Området...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup April 2018

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup April 2018 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2021 Separatkloakering af del af Kirkevej, Hurup April 2018 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Forslag til tillæg nr. 1... 4 3.1 Området...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Separatkloakering af kloakopland T204B, Tilsted Juni 2018

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Separatkloakering af kloakopland T204B, Tilsted Juni 2018 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-2021 Separatkloakering af kloakopland T204B, Tilsted Juni 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Tillæg nr. 2... 4 3.1 Området... 4 3.2

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan

Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan Lejre Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan 2016-2023 Kloakering af Trællerupvej 4a - 8 Nyt spildevandskloakeret opland, oplandsnummer TR02 F O R S L A G 1 1 Baggrund Tillægget

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan Tillæg nr. 32 til Spildevandsplan 2008-2015 Udvidelse af kloakopland ved JYSK A/S centrallager i Uldum Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlag...3 3. Plangrundlag...3 4. Areal og ejerforhold...3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

VELKOMMEN. Kloakseparering af Karise Etape I Mandag d. 18. juni 2018 fra kl. 18:00 20:00

VELKOMMEN. Kloakseparering af Karise Etape I Mandag d. 18. juni 2018 fra kl. 18:00 20:00 VELKOMMEN Kloakseparering af Karise Etape I Mandag d. 18. juni 2018 fra kl. 18:00 20:00 Præsentation af deltagerne Faxe Forsyning Kaj Eichler Projektleder ved Faxe Forsyning Kontakt: Tlf.: 42 28 11 05

Læs mere

VELKOMMEN. Informationsmøde vedr. af Karise Etape II Fredag d. 7. juni 2019 fra kl. 18:00 20:00

VELKOMMEN. Informationsmøde vedr. af Karise Etape II Fredag d. 7. juni 2019 fra kl. 18:00 20:00 VELKOMMEN Informationsmøde vedr. af Karise Etape II Fredag d. 7. juni 2019 fra kl. 18:00 20:00 Præsentation af deltagerne Faxe Forsyning Kaj Eichler Projektleder ved Faxe Forsyning Kontakt: Tlf.: 42 28

Læs mere

Allerød Kommune. Marts Indledning. 1.2 Lovgrundlag

Allerød Kommune. Marts Indledning. 1.2 Lovgrundlag Allerød Kommune Tillæg V til Spildevandsplan 2013 for Allerød Kommune Præcisering af tidligere Tillæg II til Spildevandsplan 2013 for Allerød Kommune fsva. opland VasNOE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING

PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING PROJEKT REGNVAND TIL VEJLEN. SEPARATKLOAKERING Langeland Kommune og Langeland Forsyning er i gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a. ved at forny kloaksystemet. Dit nærområde

Læs mere

FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup

FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan E R H V E R V O G M I L J Ø Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2022 Varmeværk på Energivej i Auning jf. Lokalplan 079-707 8. maj 2018 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Spildevandskloakering af kloakopland KKl 1A, ved Stågbak og Tuerbak, Klitmøller.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Spildevandskloakering af kloakopland KKl 1A, ved Stågbak og Tuerbak, Klitmøller. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2016-2021 Spildevandskloakering af kloakopland KKl 1A, ved Stågbak og Tuerbak, Klitmøller. November 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3.

Læs mere