Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget Sagsnummer: S Skrevet af: Brian Hansen Forvaltning: Budget Dato: 22. september 2015 Sendes til: Byrådet (bilag til 2. behandlingen af budget ) Senest ved byrådets 2. behandling af budgettet den 8. oktober 2015 skal det besluttes, om kommunen skal vælge det statsgaranterede eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Historik (valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i ) Udskrivningsgrundlag og folketal i Randers De aktuelle tal. Bilag 1 - følsomhedsanalyser vedr. valget i Historik Nedenstående tabel viser gevinst tab ved valg af hhv. statsgaranti og selvbudgettering. I 2007 og 2008 valgte kommunen at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, men derefter har kommunen valgt statsgaranti: Tabel 1 Gevinst eller tab ved valg af statsgaranti hhv selvbudgettering Historik Valg Rigtigt valg 2007 Selvbudgettering -39,7 Forkert valg 2008 Selvbudgettering 2, Statsgaranti -159, Statsgaranti -33, Statsgaranti -49, Statsgaranti -34, Statsgaranti -130, (foreløbig) Statsgaranti -115, (foreløbig) Statsgaranti -46,7 I alt -609,3 2,0 (minus = gevinst ved valget)

2 Tabellen viser, at Randers Kommune i alle år har foretaget det korrekte valg bortset fra et enkelt år nemlig 2008, hvor kommunen valgte selvbudgettering og tabte 2 mio. kr. Desuden ses at gevinsten ved statsgaranti i nogle år har været meget stor - nemlig i 2009 og 2013 samt Tallet for 2014 er næsten endeligt, hvorimod tallet for 2015 stadig er behæftet med betydelig usikkerhed. Alt tyder dog på, at der også i 2015 vil være en forholdsvis stor gevinst ved valg af statsgaranti. 2. Vigtige parametre for valget Både udskrivningsgrundlaget og folketallet i Randers har betydning for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Hvis eget skøn over udskrivningsgrundlag og folketal ligger over de statsgaranterede beløb skal der (alt andet lige) vælges selvbudgettering og hvis egne skøn ligger under statsgarantien skal der (alt andet lige) vælges statsgaranti. Udviklingen på landsplan har dog også stor betydning for valget et større udskrivningsgrundlag end forventet vil trække i retning af selvbudgettering (se også bilag 1). 2.1 Udskrivningsgrundlaget i Randers Indkomståret 2014 er nu næsten talt op. På nuværende tidspunkt er i alt 99,25% af skatteyderne godkendte. Skønnet over væksten i udskrivningsgrundlaget fra er 2,0% i Randers. Af KL s tilskudsmodel fremgår at væksten i hovedstadsområdet forventes at være 2,7%, mens den i det øvrige land kun vil være 2,0%. Væksten i Randers Kommune svarer altså til væksten i det øvrige land. Gennemsnittet for hele landet er på 2,3%. Nedenstående tabel viser det skønnede udskrivningsgrundlag i 2016 sammenholdt med det statsgaranterede beløb. Tabel 2- Udskrivningsgrundlag i Randers i 2016 Mio. kr. Grundlag Skatteværdi Eget skøn , ,5 Statsgaranti , ,7 Forskel 125,6 32,2 Tabellen viser at statsgarantigrundlaget er 125,6 mio. kr. højere end eget skøn over grundlaget, hvilket svarer til et merprovenu på 32,2 mio. kr. ved statsgaranti. Efter udligning er merindtægten dog (alt andet lige) kun ca. 3,1 mio. kr. idet Randers Kommune udlignes med 90,4%. 2 1 Kommunens grundværdier indgår også i det samlede regnestykke, men i relation til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering har ændringer i grundværdierne kun en ganske lille effekt. Derfor er fokus på ændringer i udskrivningsgrundlag og folketal. 2 Landsudligningen udgør nu 61% (mod tidligere 58%) og højt strukturelt underskud udlignes med yderligere 32%, dvs udligningen som udgangspunkt er 93% for kommuner der er omfattet af højt strukturelt underskud. For

3 2.2. Folketallet i Randers kommune Ved beregningen af statsgarantien indgår et betalingskommunefolketal på personer pr. 1/ Ifølge kommunens egen befolkningsprognose kan der forventes et betalingskommunefolketal på , altså 33 personer over statsgarantien. Hvilket skøn der kommer tættest på det faktiske antal pr. 1/ er yderst svært at forudsige på nuværende tidspunkt. I nedenstående beregninger tages udgangspunkt i de personer, hvilket isoleret set trækker i retning af selvbudgettering. Som det fremgår trækker både udskrivningsgrundlaget i Randers og på landsplan dog kraftigt i retning af statsgaranti. 2.3 Væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan Væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan har stor betydning for valget i Randers også selv om kommunens egne tal forbliver uændrede. Forklaringen herpå beskrives nærmere i bilag 1. På baggrund af den seneste økonomiske redegørelse har KL sænket skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2016 med 0,8 mia. kr. (i forhold til statsgarantien). Dette fald dækker dog over en forventet stigning i hovedstadsområdet på 6,2 mia. kr. og et forventet fald i det øvrige land på 7,0 mia. kr. En sådan forskydning mellem hovedstadsområdet og resten af landet betyder at fordelen ved valg af statsgaranti bliver væsentligt højere (se nærmere i afsnit 3). at få den præcise udligningsandel for hver kommune skal der tages hensyn til kommunens skatteprocent (25,6%) i forhold til den landsgennemsnitlige skatteprocent (24,885%). For Randers bliver udligningsandelen dermed 93*(24,885/25,6) = 90,4%. Randers skal altså aflevere 90,4% af en stigning i skatteprovenuet og modtager omvendt 90,4% af et fald i skatteprovenuet.

4 3. De aktuelle tal De aktuelle tal for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering ser ud som følger (jf KL s skatte- og tilskudsmodel). Tabel 3 Forventet gevinst ved statsgaranti Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Gevinst ved statsgaranti Indkomstskatteprovenu , ,5-32,2 Tilskud og udligning , ,2 32,3 Nettoprovenu , ,7 0,1 Efterregulering af tilskud/udligning i ,0 14,6-14,6 I alt inkl efterreg , ,1-14,5 (- angiver indtægt/merindtægt) Tabellen viser en skønnet merindtægt ved statsgaranti på 14,5 mio. kr. Provenuet i 2016 vil stort set være det samme hvad enten der vælges statsgaranti eller selvbudgettering men i 2019 vil der ved selvbudgettering være en forventet efterregulering for kommunen på 14,6 mio. kr 3. Det er værd at bemærke, at merindtægten på 14,5 mio. kr. allerede er indregnet i budget , idet der i basisbudgettet for er forudsat valg af statsgaranti i Der er således ikke tale om nye penge. Gevinsten på de 14,5 mio. kr. opstår som en kombination af lavere udskrivningsgrundlag i Randers, højere folketal, lavere vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan samt lavere enhedsbeløb i udligningen. Nedenstående tabel viser den isolerede effekt af ovennævnte ændringer: Tabel 4 Forklaring på gevinsten ved statsgaranti i 2016: Mio. kr. Ændret folketal 0,9 Ændret udskrivningsgrundlag, Randers -3,1 Ændrede grundværdier, Randers 1,5 Ændret skattegrundlag, land -13,4 Ændrede enhedsbeløb -0,4 I alt -14,5 (- angiver indtægt/merindtægt) 3 Dette skyldes bl.a. at effekten af ændringer i landstallene først efterreguleres 3 år senere.

5 Tabellen viser, at langt hovedparten af forklaringen på gevinsten ved statsgaranti kan henføres til det ændrede skattegrundlag på landsplan. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte poster i tabel 4: Ændret folketal Som det fremgår af bilag 1 betyder det i gennemsnit kr. mere i udligning pr. person, der flytter til Randers. Kommunens eget skøn over folketallet ligger 33 personer over statsgarantien (jf. afsnit 2.2). Det vil alt andet lige betyde en merindtægt ved selvbudgettering på 1,1 mio. kr. Når der i ovennævnte tabel kun står 0,9 mio. kr. skyldes det, at der (udover ændret antal ved selvbudgettering) også forventes en lidt anden fordeling på de enkelte alderskategorier. Den samlede effekt af ændret folketal bliver dermed 0,9 mio. kr. Med andre ord viser den isolerede effekt af folketallet et tab ved valg af statsgaranti på 0,9 mio. kr. Ændret udskrivningsgrundlag i Randers. Som det fremgår af afsnit 2.1. forventes det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag at være 125,6 mio. kr. under statsgarantien svarende til et mindreprovenu ved selvbudgettering på 32,2 mio.kr. Som tidligere beskrevet spiser udligningsordningerne 90,4% af dette provenu, så der kun er 3,1 mio. kr. tilbage. Ændrede grundværdier Kommunens eget skøn over grundværdierne er ca. 56 mio. kr. under statsgarantien. Dette betyder at kommunen ved selvbudgettering vil modtage mere i udligning 4. Den isolerede effekt heraf kan beregnes til 1,5 mio. kr. Ændret skattegrundlag på landsplan Som nævnt kan langt hovedparten af den forventede gevinst ved statsgaranti på 14,5 mio. kr. henføres til det ændrede skattegrundlag på landsplan, nemlig 13,4 mio. kr. Skattegrundlaget på landsplan forventes at falde med 0,8 mia. kr. men som nævnt dækker dette fald over en stigning i hovedstadsområdet på 6,2 mia. kr. og et fald i øvrig land på 7,0 mia. kr. Denne forskydning betyder, at puljen til ugunstigt stillede kommuner (som stort set omfatter alle kommuner i øvrig land ) stiger ganske meget. Denne stigning skal (ved selvbudgettering) finansieres via bloktilskuddet og dermed bliver statsgarantien mere fordelagtig. Beregninger viser, at den beskrevne forskydning mellem hovedstadsområdet og øvrig land kan forklare over halvdelen af den beregnede gevinst ved statsgaranti. Hvis faldet i udskrivningsgrundlaget på landsplan på 0,8 mia. kr. var fordelt jævnt mellem hovedstadsområdet og øvrig land ville fordelen ved statsgarantien således kun udgør ca. 7,0 mio. kr. i stedet for de nuværende 14,5 mio. kr. 4 Selve provenuet er det samme ved statsgaranti og selvbudgettering, idet der ikke er statsgaranti på grundskyldsprovenuet.

6 Ved analyse af ændringer på landsplan er det således vigtigt at inddrage udviklingen i hovedstadsområdet sammenholdt med udviklingen i øvrig land. Ændrede enhedsbeløb på landsplan De ændrede enhedsbeløb på landsplan betyder store forskydninger mellem udligning og tilskud, men nettoresultatet er beskedent. KL forventer at kommunens nettodrifts- og anlægsudgifter bliver 4,9 mia. kr. lavere end forventet i statsgarantien. Dette betyder væsentligt lavere enhedsbeløb og dermed mindre i udligning. Men mindre udligning betyder til gengæld højere statstilskud, da bidraget til udligningsordningerne falder. De konkrete tal viser et fald i udligningsordningerne (ved selvbudgettering) på 52,3 mio. kr. og en stigning i statstilskuddet på 51,9 mio. kr. altså en nettogevinst ved statsgaranti på 0,4 mio. kr. 4. Indstilling I bilag 1 gennemføres en række følsomhedsanalyser for at finde ud af, hvor store ændringer, der skal foretages, før valget tipper over til fordel for selvbudgettering. På baggrund af disse følsomhedsanalyser vurderes det ikke realistisk at kommunens egne tal (folketal og skattegrundlag) kan ændres så meget, at gevinsten ved statsgaranti bortfalder. Derimod har forholdsvis små ændringer i udskrivningsgrundlaget på landsplan stor betydning for valget i de enkelte kommuner. Følsomhedsberegningerne viser, at hvis væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2015 til 2016 stiger med godt 0,4% point på landsplan (fra 3,2% til 3,6%) vil gevinsten ved statsgaranti bortfalde for Randers. KL har netop nedjusteret deres vækstskøn, så pt er der intet der tyder på en yderligere stigning. Men en hurtigere konjunkturfremgang på landsplan end forventet kan dog ændre billedet, så selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Omvendt kan en lavere vækst på landsplan end forventet betyde endnu større fordel ved statsgarantien for Randers. Ud fra en samlet vurdering anbefaler forvaltningen, at Randers Kommune vælger statsgarantien i 2016.

7 Bilag 1 - Følsomhedsanalyser Som nævnt ovenfor er det primært følgende 3 variable, der er relevante for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering: Folketal, Randers Udskrivningsgrundlag, Randers Udskrivningsgrundlag på landsplan Det er disse variable, der har størst indflydelse på valget. Herudover påvirkes valget også af kommunens afgiftspligtige grundværdier, som dog har minimal effekt på valget. Desuden kan ændringerne i nettodrifts- og anlægsudgifterne på landsplan (og dermed enhedsbeløbene i udligningen) påvirke valget. Der skal dog ske meget store (og helt urealistiske ændringer) i denne variabel før valget tipper til fordel for selvbudgettering 5. Der er derfor ikke foretaget følsomhedsanalyser på disse variable. Nedenfor foretages en følsomhedsanalyse for disse 3 variable hver for sig (alt- andet-lige analyser). Med andre ord forudsættes, at kun den relevante variabel ændres, således at den isolerede effekt af ændringen fremkommer. I virkelighedens verden vil flere ændringer sikkert ske samtidigt, men ikke desto mindre kan analysen anvendes til at give et bud på, i hvor høj grad den angivne gevinst ved statsgaranti kan påvirkes af de nævnte variable. Folketal i Randers Når folketallet stiger vil det beregnede aldersbestemte udgiftsbehov i kommunen stige. Og det betyder at kommunen vil modtage mere i udligning. Derudover er der også en stigning i bloktilskuddet (som fordeles efter andel af folketallet). Som det fremgår af afsnit 2.2. er kommunens eget skøn over folketallet 33 personer højere end det statsgaranterede antal. Spørgsmålet er nu, hvor meget antallet skal stige yderligere før gevinsten ved statsgaranti (på 14,5 mio. kr.) er borte. Svaret afhænger helt af, hvilke borgere der er tale om. Unge og ældre giver fx større udligningsbeløb end personer i arbejdsstyrken. Antages at stigningen fordeles forholdsmæssigt ud på alle aldersgrupper vil en person i gennemsnit betyde ca kr. mere i udligning. Dermed skal folketallet være 429 personer højere end nuværende skøn på personer, før fordelen ved statsgaranti forsvinder, jf nedenstående tabel: 5 Beregninger viser, at nettodrifts- og anlægsudgifterne på lands skal stige fra nuværende skøn på 337,9 mia kr. til 543,3 mia. kr. før gevinsten ved statsgaranti bortfalder. En sådan stigning er selvsagt helt urealistisk.

8 Konsekvens af ændret folketal i Randers i 2016 (inkl. efterregulering i 2019) Mio. kr. Udgangspunkt (folketal ) Folketal (97.771) Forskel Landsudligning , ,2-10,4 Tilskud højt strukturelt underskud -216,7-220,4-3,6 Bloktilskud -184,1-184,9-0,7 Udlændingeudligning 23,9 24,2 0,3 Selskabsskat -20,8-20,8 0,0 Særlige tilskud -377,6-377,6 0,0 Regionalt udviklingsbidrag 12,6 12,6 0,0 I alt , ,1-14,5 (Minus = indtægt/merindtægt) Hvis folketallet pr. 1/ stiger fra (som forventet p.t.) til vil tilskud/udligning stige med 14,5 mio. kr. og dermed vil gevinsten ved statsgaranti være borte. Men en sådan stigning på et enkelt år er helt urealistisk og dermed kan folketallet ikke i sig selv ændre på valget af statsgaranti. Særligt vedrørende gennemsnitsbeløb Som nævnt forudsættes ovenfor, at stigningen fordeles jævnt ud over alle aldersgrupper. Hvis stigningen i stedet fordeles på bestemte aldersgrupper kan billedet blive væsentligt anderledes, idet enhedsbeløbene i det aldersbestemte udgiftsbehov varierer meget fra aldersgruppe til aldersgruppe. I tabel 4 i notatet vises at en ændring i folketallet på 33 personer medfører en stigning i tilskud/udligning på 0,9 mio. kr. Dette svarer kun til en effekt pr. person på ca kr. altså noget under ovennævnte gennemsnit på kr. Forklaringen er at der (med anvendelsen af kommunens egen prognose) forventes en lidt anderledes fordeling på de enkelte alderskategorier end ved statsgarantien. Ved en forholdsmæssig fordeling af de 33 personer ville effekten være godt 1,1 mio. kr. (i stedet for 0,9 mio. kr. ). Dette illustrerer at man skal være varsom med at anvende gennemsnittet på kr. gennemsnittet afhænger helt af hvilke aldersgrupper der er tale om. Udskrivningsgrundlag i Randers Når udskrivningsgrundlaget stiger vil indkomstskatten stige, men dette modsvares delvist af udligningen, idet Randers udlignes med 90,4% (jf. fodnote 2). Sagt på en anden måde får Randers kun lov at beholde 9,6% af en stigning i udskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget skal dermed stige med 590,1 mio. kr. før gevinsten ved statsgarantien er væk. Provenuet af de 590,1 mio. kr. er 151,06 mio. kr. og når Randers kun beholder 9,6% efter udligning er der 14,5 mio. kr. tilbage. Dette specificeres nærmere i nedenstående tabel: Konsekvens af ændret udskrivningsgrundlag i Randers i 2016 (inkl. efterregulering i 2019) Mio. kr. Udgangspunkt (grundlag ) Grundlag (14.768) Forskel Indkomstskat , ,6-151,1

9 Landsudligning , ,2 89,6 Tilskud højt strukturelt underskud -216,7-169,8 47,0 Bloktilskud -184,1-184,1 0,0 Udlændingeudligning 23,9 23,9 0,0 Selskabsskat -20,8-20,8 0,0 Særlige tilskud -377,6-377,6 0,0 Regionalt udviklingsbidrag 12,6 12,6 0,0 I alt , ,6-14,5 (Minus = indtægt/merindtægt) En stigning i udskrivningsgrundlaget som angivet ovenfor svarer til en vækst fra 2015 til 2016 på 7,4% hvor der p.t. regnes med en vækst på 3,1%. En sådan stigning i udskrivningsgrundlaget er helt urealistisk og dermed kan udskrivningsgrundlaget i Randers ikke i sig selv ændre på valget af statsgaranti. Udskrivningsgrundlag på landsplan Når udskrivningsgrundlaget på landsplan stiger betyder det et mindre strukturelt underskud på landsplan. Dermed bliver forskellen mellem det strukturelle underskud i Randers og på landsplan større og dette betyder øget tilskud til højt strukturelt underskud. Stigningen i udskrivningsgrundlaget på landsplan betyder desuden at det samlede beløb til landsudligningen falder. Da udgifterne til landsudligningen finansieres af bloktilskuddet betyder en faldende landsudligning en stigning i bloktilskuddet. Normalt vil stigende skatteindtægter i kommunen blive modregnet i balancetilskuddet. Men dette sker ikke i 2016, da balancetilskuddet allerede er fastlagt for Spørgsmålet er nu, hvor meget udskrivningsgrundlaget på landsplan skal stige før selvbudgettering bliver mest fordelagtig. Beregninger viser at udskrivningsgrundlaget på landsplan skal stige med 0,42 pct. point før selvbudgettering bør vælges, jf. nedenstående tabel: Konsekvens af ændret udskrivningsgrundlag på landsplan (inkl. efterregulering i 2019) Mio. kr. Udgangspunkt (vækst på 3,2%) Vækst på 3,6% Forskel Landsudligning , ,8 0,0 Tilskud højt strukturelt underskud -216,7-221,6-4,9 Bloktilskud -184,1-193,8-9,6 Udlændingeudligning 23,9 23,9 0,0 Selskabsskat -20,8-20,8 0,0 Særlige tilskud -377,6-377,6 0,0 Regionalt udviklingsbidrag 12,6 12,6 0,0 I alt , ,1-14,5 (Minus = indtægt/merindtægt)

10 En stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan på yderligere 0,42 pct. point (i forhold til det af KL forudsatte) kan ikke udelukkes. Et yderligere fald af samme størrelsesorden er dog mindst lige så realistisk. Det afhænger helt af den fremtidige konjunkturudvikling. Ud fra de nuværende forudsætninger, der bygger på regeringens seneste økonomiske redegørelse, vil der være en fordel ved statsgarantien på 14,5 mio. kr. Kommunen har ikke et mere kvalificeret skøn over væksten på landsplan. Derfor indstilles valg af statsgaranti. Indstillingen skal desuden ses i lyset af historikken de senere år. Hvis kommunen havde valgt selvbudgettering ville tabet have været ganske betydeligt. Så hensynet til budgetsikkerheden er et yderligere argument for valg af statsgaranti. Særligt vedrørende vækst i hovedstadsområdet og i øvrig land Ovenfor er det forudsat at stigning i udskrivningsgrundlaget er fordelt jævnt mellem hovedstadsområdet og øvrig land. Som nævnt i notatet har det meget stor betydning, hvordan denne vækst fordeles på hovedstadsområdet og øvrig land. Følsomheden bliver således væsentligt større, hvis væksten primært er i hovedstadsområdet.

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 Til: Byrådet 25. september 2014 Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 1. Indledning Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015. Notatet indeholder: Center

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Til: Byrådet Bilag 8 Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Indledning 23. september 2015 Kontaktperson: MIPU/CHF/RBJ Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )

Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag ) NOTAT Sagsbeh: Johan Lorentzen J. nr.: Dato: 22-08-2018 Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag 2019-2022) Brøndby Kommune

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit:

Notat. Notatet er bygget op med følgende afsnit: Notat Vedrørende: Indtægtssiden i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: August Sendes

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2017 Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Finansministeriet Økonomisk redegørelse, hvor hovedbudskabet

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning. 19. september 2007 Notat Budget 2008 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag Økonomiafdelingens

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune september 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2018 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Økonomisk

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere