KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forbindelse med betalingsinstitutters udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Artikel 28, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2366 giver Kommissionen beføjelse til efter at have fået forelagt udkast til standarder af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og i henhold til artikel i forordning (EU) nr. 1093/2010 at vedtage delegerede retsakter vedrørende rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder om pasanmeldelser. I henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af EBA skal Kommissionen senest tre måneder efter modtagelsen af udkastet til standarder beslutte, om den vil godkende det forelagte udkast. Kommissionen kan også vælge kun at godkende udkastet til standarder delvist eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse, i overensstemmelse med den særlige procedure i nævnte artikler. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE EBA har i henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010 foretaget en offentlig høring om det udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen i henhold til artikel 28, stk. 5, i direktiv 2015/2366/EU. Et høringsdokument blev offentliggjort på EBA's websted den 11. december 2015, og høringen blev afsluttet den 11. marts Desuden opfordrede EBA sin interessentgruppe for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, til at yde rådgivning om standarderne. EBA har sammen med udkastet til tekniske standarder forelagt en redegørelse for, hvorledes resultatet af denne høring er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af det endelige udkast til tekniske standarder, som er forelagt Kommissionen. EBA har, sammen med udkastet til tekniske standarder og i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010, forelagt en konsekvensanalyse, herunder en analyse af omkostningerne og fordelene, vedrørende det udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen. Denne analyse findes på side i pakken med det endelige udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Ved disse reguleringsmæssige tekniske standarder fastsættes rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder om pasanmeldelser ("passporting") i henhold til artikel 28, stk. 5, i det reviderede direktiv om betalingstjenester. Ved standarderne fastsættes navnlig, hvilke oplysninger nationale tilsynsmyndigheder skal udveksle med hinanden, og derved sondres der mellem anmeldelser vedrørende oprettelse af filialer, anvendelse af agenter og/eller distributører og fri udveksling af tjenesteydelser. Endelig fastsætter disse reguleringsmæssige tekniske standarder specifikke krav, som anmeldelserne skal opfylde vedrørende format, transmissionskanal og sprog. DA 2 DA

3 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forbindelse med betalingsinstitutters udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF 1, særlig artikel 28, stk. 5, og ud fra følgende betragtninger: (1) Med henblik på at styrke samarbejde mellem kompetente myndigheder og sikre en konsekvent og effektiv anmeldelsesprocedure for betalingsinstitutter, der har til hensigt at udøve etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne, er det nødvendigt at fastsætte rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet ved at fastsætte metoden, midlerne og de nærmere bestemmelser for samarbejdet og navnlig omfanget og behandlingen af de oplysninger, der skal indgives, herunder en fælles terminologi og standardanmeldelsesskemaer. (2) For at kunne anvende en fælles terminologi og standardanmeldelsesskemaer er det nødvendigt at definere nogle tekniske udtryk for at sondre tydeligt mellem anmodninger for filialer, anmodninger for tjenesteydelser og anmodninger for agenter hvad angår betalingsinstitutter, der ønsker at drive virksomhed i en anden medlemsstat. (3) Standardprocedurer for sproget og kommunikationsmidlerne i forbindelse med pasanmodninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet letter udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser og gør de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet i stand til at varetage deres respektive opgaver og ansvarsområder mere effektivt. (4) Det bør være et krav, at kompetente myndigheder i hjemlandet vurderer nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne fra betalingsinstitutter, der har til hensigt at drive virksomhed i en anden medlemsstat, med henblik på at sikre pasanmeldelsernes kvalitet. Med henblik herpå bør de kompetente myndigheder i hjemlandet oplyse 1 EUT L 337 af , s. 35. DA 3 DA

4 kreditinstitutterne om, i hvilke henseender pasanmodninger vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte, for at gøre det lettere at identificere, meddele og indgive de manglende eller ukorrekte elementer. Ved vurderingen af fuldstændighed og nøjagtighed bør der endvidere sikres en effektiv anmeldelsesprocedure ved klart at fastsætte, at de perioder på en måned og på to måneder, som der henvises til i henholdsvis artikel 28, stk. 2, første afsnit, og artikel 28, stk. 3, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366, begynder på dagen for modtagelse af en pasanmodning, der indeholder oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte af de kompetente myndigheder i værtslandet. (5) Når der er indledt en procedure til løsning af tvister mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 2, bør de kompetente myndigheder i hjemlandet meddele betalingsinstituttet, at afgørelsen vedrørende pasanmodningen er udsat, indtil der er fundet en løsning i henhold til bestemmelsen. (6) For at sikre en effektiv og gnidningsløs anmeldelsesprocedure, der gør det muligt for de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet at varetage deres respektive vurderinger i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366, bør de oplysninger, der skal deles mellem kompetente myndigheder i forbindelse med en pasanmodning, være klart defineret for pasanmodninger for filialer, pasanmodninger for agenter og pasanmodninger for tjenesteydelser. Der bør også fastsættes standardskemaer for videregivelse af sådanne oplysninger. Når der findes en LEI-kode (Legal Entity Identifier), bør skemaerne også indeholde denne for juridiske enheder. (7) For at gøre det lettere at identificere betalingsinstitutter, der driver virksomhed på tværs af grænserne i forskellige medlemsstater, er det hensigtsmæssigt at fastsætte formatet for det relevante entydige identifikationsnummer, der anvendes i hver medlemsstat til at identificere betalingsinstitutter, deres filialer eller agenter, der anvendes af betalingsinstitutter til at udbyde betalingstjenester i værtslandet. (8) Når et betalingsinstitut, der driver virksomhed i en anden medlemsstat, ændrer de oplysninger, der er meddelt i den oprindelige anmodning, bør de kompetente myndigheder i hjemlandet kun videregive de oplysninger, der er berørt af ændringen, jf. artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366, til de kompetente myndigheder i værtslandet. (9) I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF 3 må e-pengeinstitutter, ud over at udstede elektroniske penge, udbyde betalingstjenester. I overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 3, stk. 1, finder procedurerne for betalingsinstitutters pasanmodninger tilsvarende anvendelse på e- pengeinstitutter. Det fastsættes også i artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/110/EF, at bestemmelserne for betalingsinstitutters pasanmodninger finder tilsvarende anvendelse på e-pengeinstitutter, der distribuerer elektroniske penge i en anden medlemsstat via fysiske eller juridiske personer, der handler på deres vegne. I artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/110/EF fastsættes det, at e-pengeinstitutter ikke udsteder elektroniske penge via 2 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af , s. 7). DA 4 DA

5 agenter, men at de gerne må udbyde betalingstjenester via agenter, såfremt betingelserne i artikel 19 i direktiv (EU) 2015/2366 er opfyldt. Anmeldelser mellem kompetente myndigheder bør derfor lettes for så vidt angår oplysningerne vedrørende pasanmodning fra et e-pengeinstitut, der har til hensigt at udøve etableringsretten eller den frie udveksling af tjenesteydelser, herunder ved at anvende en agent til at udbyde betalingstjenester eller ved at distribuere og indløse elektroniske penge via distributører, der handler på deres vegne i en anden medlemsstat, i overensstemmelse med de gældende rammer for de aktiviteter, som e-pengeinstitutter har tilladelse til at udføre. (10) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen. (11) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse VEDTAGET DENNE FORORDNING: Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Artikel 1 Anvendelsesområde 1. Ved denne forordning fastsættes der regler om samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet vedrørende anmeldelser om betalingsinstitutters udøvelse af etableringsretten eller den frie udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 28 i direktiv 2015/ Denne forordning finder anvendelse med de fornødne ændringer på anmeldelser mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet om e- pengeinstitutters udøvelse af etableringsretten eller frie udveksling af tjenesteydelser, herunder også når de distribuerer elektroniske penge via en fysisk eller juridisk person, jf. artikel 3, stk. 1, 4 og 5, direktiv 2009/110/EF og artikel 111 i direktiv 2015/ Anvendelsesområdet for og behandlingen af oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder inden for rammen for samarbejde som fastsat i denne forordning, berører ikke hjemlandets og værtslandets myndigheders kompetence som defineret i direktiv (EU) 2015/2366. I denne forordning forstås ved: Artikel 2Definitioner a) "pasanmodning": en pasanmodning for filialer, en pasanmodning for tjenesteydelser eller en pasanmodning for agenter b) "pasanmodning for filial": en anmodning, der fremsættes i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2366 af et betalingsinstitut, der er meddelt tilladelse, og som ønsker at oprette en filial i en anden medlemsstat DA 5 DA

6 c) "pasanmodning for tjenesteydelser": en anmodning, der fremsættes i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2366 af et betalingsinstitut, der er meddelt tilladelse, og som ønsker at udbyde tjenesteydelser i en anden medlemsstat d) "pasanmodning for agent": en anmodning, der fremsættes i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2366 af et betalingsinstitut, der er meddelt tilladelse, og som ønsker at udbyde betalingstjenesteydelser i en anden medlemsstat ved at anvende en agent som omhandlet i nævnte direktivs artikel 19, stk. 5. Artikel 3 Generelle krav 1. Anmeldelser som omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal videregives ved hjælp af skemaerne i bilag II, III, V og VI. 2. Anmeldelser som omhandlet i artikel 1, stk. 2, skal videregives ved hjælp af skemaerne i bilag II, III, V og VI. 3. Anmeldelser som omhandlet i artikel 1, stk. 2, hvor e-pengeinstitutter distribuerer elektroniske penge ved at anvende en fysisk eller juridisk person, skal videregives ved hjælp af skemaerne i bilag IV og VI. 4. De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede skemaer og oplysningerne i dem skal opfylde følgende krav: a) De skal være skriftlige og på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet. b) De skal videregives elektronisk, når dette accepteres af de kompetente myndigheder i det værtsland, hvor betalingsinstituttet har til hensigt at udbyde betalingstjenester, og efterfølges af en elektronisk bekræftelse på modtagelse fra de kompetente myndigheder, eller de skal videregives pr. post med bekræftelse på modtagelse. 5. Hver kompetent myndighed stiller følgende oplysninger til rådighed for de andre kompetente myndigheder: a) de sprog, der accepteres i overensstemmelse med stk. 4, litra a) b) den adresse, som oplysningerne og skemaerne skal sendes til, når de indgives elektronisk, eller den adresse, som oplysningerne og skemaerne skal sendes til, når de indgives pr. post. Artikel 4 Vurdering af fuldstændighed og nøjagtighed 1. Ved modtagelsen af en pasanmodning fra et betalingsinstitut vurderer de kompetente myndigheder i hjemlandet fuldstændigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, der er indgivet i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/ Hvis de meddelte oplysninger i anmodningen vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte i henhold til stk. 1, skal den kompetente myndighed i hjemlandet straks underrette betalingsinstituttet og anføre, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte. DA 6 DA

7 3. De frister, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, første afsnit, og artikel 28, stk. 3, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366, anses for at begynde på dagen for modtagelse af en fuldstændig og nøjagtig pasanmodning. Artikel 5 Bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder Når der er indledt en procedure til løsning af tvister mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 27 i direktiv (EU) 2015/2366 i forbindelse med en pasanmodning fra et betalingsinstitut i henhold til nævnte direktivs artikel 28, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet betalingsinstituttet, at afgørelsen vedrørende anmodningen er udsat, indtil der er fundet en løsning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Kapitel 2 Pasanmodning for filial Artikel 6 Oplysninger, der skal videregives 1. Når en pasanmodning for filial indgives af et betalingsinstitut, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet i henhold til artikel 28, stk. 2, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 meddele følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet: a) datoen for modtagelsen af en fuldstændig og nøjagtig pasanmodning fra betalingsinstituttet i overensstemmelse med artikel 4 b) den eller de medlemsstater, hvori betalingsinstituttet har til hensigt at drive virksomhed c) typen af pasanmodning d) navn, adresse og, hvis relevant, tilladelsesnummer og entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet i hjemlandet i overensstemmelse med formatet i bilag I e) betalingsinstituttets LEI-kode, hvis en sådan findes f) identiteten af og kontaktoplysningerne på en kontaktperson i det betalingsinstitut, der indgiver anmeldelsen for filial g) adressen på den filial, der skal oprettes i værtslandet h) identiteten af og kontaktoplysningerne på de ledelsesansvarlige for den filial, der skal oprettes i værtslandet i) de betalingstjenester, der skal udbydes i værtslandet j) den organisatoriske struktur for den filial, der skal oprettes i værtslandet k) en forretningsplan med en budgetprognose for de tre første regnskabsår, der viser, at filialen er i stand til at anvende de systemer, ressourcer og procedurer, som er hensigtsmæssige til en forsvarlig drift i værtslandet l) en beskrivelse af filialens forvaltningsordninger og interne kontrolmekanismer, herunder administrative procedurer og risikostyringsprocedurer, der dokumenterer, at disse forvaltningsordninger, kontrolmekanismer og DA 7 DA

8 -procedurer er proportionale, passende, forsvarlige og tilstrækkelige for så vidt angår betalingstjenestevirksomheden i værtslandet og opfylder kravene vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/ Når et betalingsinstitut har meddelt de kompetente myndigheder i værtslandet, at det har til hensigt at outsource betalingstjenesters driftsmæssige funktioner til andre enheder på værtslandets område, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet underrette de kompetente myndigheder i værtslandet herom. Artikel 7 Videregivelse af oplysningerne 1. De kompetente myndigheder i hjemlandet videregiver de i artikel 6 omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet ved hjælp af skemaet i bilag II og meddeler betalingsinstituttet, at de har videregivet oplysningerne. 2. Når der er flere anmeldelser, der skal meddeles, kan de kompetente myndigheder videregive oplysninger i samlet form under anvendelse af felterne i bilag II. Artikel 8 Underretning om ændringer i anmodningen 1. Når et betalingsinstitut i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet om relevante ændringer vedrørende en tidligere anmodning, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet meddele de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet. 2. Ved opfyldelsen af stk. 1 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet videregive de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet ved kun at samle de dele af skemaet i bilag II til denne forordning, som berøres af ændringerne. Artikel 9 Oplysninger om filialens indledning af aktiviteter Ved anvendelsen af artikel 28, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet uden unødigt ophold meddele den dato, fra hvilken et betalingsinstitut indleder sine aktiviteter i et værtsland, til de kompetente myndigheder i det pågældende værtsland ved hjælp af skemaet i bilag VI til denne forordning. 4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af , s. 73). DA 8 DA

9 Kapitel 3 Pasanmodning for agent Artikel 10 Oplysninger, der skal videregives 1. Når en pasanmodning for agent indgives af et betalingsinstitut, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet i henhold til artikel 28, stk. 2, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 meddele følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet: a) datoen for modtagelsen af en fuldstændig og nøjagtig pasanmodning fra betalingsinstituttet i overensstemmelse med artikel 4 b) den eller de medlemsstater, hvori betalingsinstituttet har til hensigt at drive virksomhed ved at anvende en agent c) typen af pasanmodning d) arten af pasanmodningen og, når anvendelsen af agenten i værtslandet indebærer etablering, en beskrivelse af de forhold, som den kompetente myndighed i hjemlandet har taget hensyn til i sin vurdering e) navn, adresse og, hvis relevant, tilladelsesnummer og entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet i hjemlandet i overensstemmelse med formatet i bilag I f) betalingsinstituttets LEI-kode, hvis en sådan findes g) identiteten af og kontaktoplysningerne på en kontaktperson i det betalingsinstitut, der indgiver pasanmodningen for agent h) identiteten af og kontaktoplysningerne på den agent, som betalingsinstituttet anvender i) det entydige identifikationsnummer på agenten i den medlemsstat, hvor den befinder sig, hvis relevant, i overensstemmelse med formaterne i bilag I j) hvis relevant, identiteten af og kontaktoplysningerne på de personer, der er ansvarlige for det centrale kontaktpunkt, hvis et sådant er udpeget i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 k) de betalingstjenester, der skal udbydes i værtslandet ved anvendelse af agenten l) en beskrivelse af de interne kontrolmekanismer, som agenten vil anvende for at opfylde kravene vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/849 m) identiteten af og kontaktoplysninger på direktører og ledelsesansvarlige for den agent, der skal formidle udbud af betalingstjenester, og for andre agenter end betalingstjenesteudbydere dokumentation for, at de besidder den nødvendige egnethed og hæderlighed. 2. Når et betalingsinstitut har meddelt de kompetente myndigheder i værtslandet, at det har til hensigt at outsource betalingstjenesters driftsmæssige funktioner til andre enheder på værtslandets område, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet underrette de kompetente myndigheder i værtslandet herom. DA 9 DA

10 Artikel 11 Videregivelse af oplysningerne 1. De kompetente myndigheder i hjemlandet videregiver de i artikel 10 omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet ved hjælp af skemaet i bilag III og meddeler betalingsinstituttet, at de har videregivet oplysningerne. 2. Når der er flere anmeldelser, der skal meddeles, kan de kompetente myndigheder videregive oplysninger i samlet form under anvendelse af felterne i bilag III. Artikel 12 Underretning om ændringer i anmodningen 1. Når et betalingsinstitut i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet om relevante ændringer vedrørende en tidligere pasanmodning for agent, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet meddele de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet. 2. Ved opfyldelsen af stk. 1 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet videregive de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet ved kun at samle de dele af skemaet i bilag III, som berøres af ændringerne. Artikel 13 Oplysninger om agentens indledning af aktiviteter Ved anvendelsen af artikel 28, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet uden unødigt ophold meddele den dato, fra hvilken et betalingsinstitut indleder sine aktiviteter gennem en agent i et værtsland, til de kompetente myndigheder i det pågældende værtsland ved hjælp af skemaet i bilag VI til denne forordning. Kapitel 4 Pasanmodning for tjenesteydelser Artikel 14 Oplysninger, der skal videregives 1. Når en pasanmodning for tjenesteydelser indgives af et betalingsinstitut, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet i henhold til artikel 28, stk. 2, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 meddele følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet: a) datoen for modtagelsen af en fuldstændig og nøjagtig pasanmodning fra betalingsinstituttet i overensstemmelse med artikel 4 b) den eller de medlemsstater, hvori betalingsinstituttet har til hensigt at udbyde tjenesteydelser c) typen af pasanmodning d) navn, adresse og, hvis relevant, tilladelsesnummer og entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet i hjemlandet i overensstemmelse med formatet i bilag I e) betalingsinstituttets LEI-kode, hvis en sådan findes DA 10 DA

11 f) identiteten af og kontaktoplysningerne på en kontaktperson i det betalingsinstitut, der indgiver pasanmodningen for tjenesteydelser g) den planlagte startdato for udbydelsen af tjenesteydelser i værtslandet h) den eller de betalingstjenester, der skal udbydes i værtslandet. 2. Når et betalingsinstitut har meddelt de kompetente myndigheder i værtslandet, at det har til hensigt at outsource betalingstjenesters driftsmæssige funktioner til andre enheder på værtslandets område, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet underrette de kompetente myndigheder i værtslandet herom. Artikel 15 Videregivelse af oplysninger 1. De kompetente myndigheder i hjemlandet videregiver de i artikel 14 omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet ved hjælp af skemaet i bilag V og meddeler betalingsinstituttet, at de har videregivet oplysningerne. 2. Når der er flere anmeldelser, der skal meddeles, kan de kompetente myndigheder videregive oplysninger i samlet form under anvendelse af felterne i bilag V. Artikel 16 Underretning om ændringer i en pasanmodning for tjenesteydelser 1. Når et betalingsinstitut i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet om relevante ændringer vedrørende en tidligere pasanmodning for tjenesteydelser, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet meddele de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet. 2. Ved opfyldelsen af stk. 1 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet videregive de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet ved kun at samle de dele af skemaet i bilag V, som berøres af ændringerne. Kapitel 5 Afsluttende bestemmelser Artikel 17 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 11 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2

om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Retningslinjer om procedurer for klager over påståede overtrædelser af betalingstjenestedirektiv 2 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Guidelines Status for disse retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. marts 2014 (OR. en) 7866/14 Interinstitutionel sag: 2011/0202 (COD) EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. marts 2014 til: Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.1.2018 L 6/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/34 af 28. september 2017 om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende det standardiserede præsentationsformat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.1.2019 C(2019) 111 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.1.2019 om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) 8196/19 UD 110 DELACT 111 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 14. marts 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2417 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 148/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 524/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.10.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675, idet Etiopien indsættes i skemaet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU 10.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 275/27 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/25/EU af 9. oktober 2012 om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) L 289/18 5.11.2015 AFGØRELSER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1984 af 3. november 2015 om fastlæggelse af vilkår, formater og procedurer for anmeldelser i henhold til artikel 9, stk. 5,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere