Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret."

Transkript

1 REGNSKAB

2 Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3 Indtægterne i regnskab... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.4 Anlægsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.5 Befolkningsudvikling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.6 Lånoptagelse og likvide aktiver... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i? Tabel 1 viser regnskabet for for Roskilde Kommune. Regnskabet viser samlet set, at kommunens beholdning af likvide aktiver i blev reduceret med 12,3 mio. kr. Der var teret med et kassetræk på 29,2 mio. kr., og resultatet er dermed 16,8 mio. kr. bedre end det vedtagne. Tabel 1. Regnskabsopgørelse Mio. kr., årets priser (-=udgifter, +=indtægter) (-=underskud, +=overskud) Vedtaget Regnskab Ændring ift. vedtaget Indtægter 5.060, ,3 2,1 Renter -6,7-0,2 6,5 Udgifter , ,1 24,4 Ordinær driftsvirksomhed 115,1 148,0 32,9 Anlægsudgifter -168,3-154,8 13,4 Byggemodning -15,7-27,7-12,1 Ejendomssalg og -køb 60,0 67,1 7,1 Resultat af det skattefinansierede område -8,8 32,6 41,3 Resultat af det brugerfinansierede område 6,9 10,4 3,5 Resultat af det skatte- og brugerfinansierede område -1,9 43,0 44,8 Forskydninger i gæld/tilgodehavender (på grund af lån, afdrag mv.) -27,3-55,3-28,0 Ændringer i beholdningen af likvide aktiver -29,2-12,3* 16,8 * Beløbet inkluderer en urealiseret kursgevinst på 6,8 mio. kr. Det samlede resultat skyldes for det første et overskud på det skattefinansierede område. Overskuddet på det skattefinansierede område kan dels henføres til et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 148,0 mio. kr., hvilket er 32,9 mio. kr. bedre end teret. Derudover har der været anlægsudgifter på 154,8 mio. kr., hvilket er 13,4 mio. kr. mindre end teret. Der har været udgifter til på byggemodning på 27,7 mio. kr., hvilket er på 12,1 mio. kr. mere end teret. Endelig har der har været nettoindtægter på ejendomskøb og -salg på 67,1 mio. kr., hvilket er på 7,1 mio. kr. mere end tet. På det brugerfinansierede område har der været et overskud på 10,4 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. mere end teret. Samlet har der således været et overskud på det skatte- og brugerfinansierede område på 43,0 mio. kr., hvilket er 44,8 mio. kr. bedre end teret. Det samlede resultat skyldes for det andet forskydninger i kommunens gæld og tilgodehavender, som går i modsat retning af resultatet på det skatte- og brugerfinansierede område. Forskydningerne vedrører ændringer i kommunens låneoptagelse, afvikling af gæld samt ændringer i kortfristede tilgodehavender mellem kommunen og omverdenen (fx staten, andre kommuner og borgere). Beløbet er yderligere specificeret i noterne til regnskabet. Der var teret med en nettoforøgelse af kommunens gæld og tilgodehavender på 27,3 mio. kr., men resultatet var en forøgelse på 55,3 mio. kr. Forskydningerne i kommunens gæld og tilgodehavender var således 28,0 mio. kr. over tet. 3

4 1.2 De samlede driftsudgifter Tabel 2 viser kommunens nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Kommunens nettodriftsudgifter udgør typisk omkring 70 procent af de samlede bruttoudgifter. Dette skyldes blandt andet, at store dele af udgifterne på arbejdsmarkedet og det sociale område dækkes af refusioner fra staten. Herudover bliver det brugerfinansierede område betalt ved, at borgeren betaler direkte for levering af ydelsen, og endelig er der på en del områder delvis brugerbetaling som fx forældrebetaling for børnepasning. Tabel 2. Roskilde Kommunes samlede nettodriftsudgifter fordelt på udvalg Mio. kr. årets priser, (-=udgifter, +=indtægter) (-=underskud, +=overskud) Vedtaget Regnskab Ændring ift. vedtaget Nettodriftsudgifter , ,7 27,9 Økonomiudvalget -527,2-531,4-4,2 Kultur- og Idrætsudvalget -197,1-185,1 12,0 Beskæftigelses- og Socialudvalget , ,0-2,0 Skole- og Børneudvalget , ,2-1,5 Plan- og Teknikudvalget -201,9-204,6-2,7 Klima- og Miljøudvalget -56,5-47,8 8,7 Sundheds- og Omsorgsudvalget , ,6 17,6 Heraf Brugerfinansieret 6,9 10,4 3,5 Skattefinansieret, heraf , ,1 24,4 serviceudgifter , ,4-16,7 ikke-serviceudgifter -263,8-245,6 18,2 overførselsudgifter -953,9-931,0 22,9 Kommunens samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i regnskab udgør 4.914,1 mio. kr. Der var oprindeligt teret med 4.938,4 mio. kr. I forhold til det vedtagne er der således et samlet mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug kan dels henføres til et merforbrug på serviceudgifter på 16,7 mio. kr., dels til et mindreforbrug på både overførselsudgifter og ikke-serviceudgifter på henholdsvis 22,9 og 18,2 mio. kr. Afvigelsen fra det vedtagne skyldes blandt andet følgende forhold: Økonomiudvalget har i haft et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige. De væsentligste afvigelser er et merforbrug på områderne Administrativ organisation (17,8 mio. kr.), Redningsberedskab (5,3 mio. kr.) og Øvrige områder (1,7 mio. kr.), som til dels opvejes af et mindreforbrug på Politisk organisation (2,0 mio. kr.), Lønpuljer og tjenestemandspensioner (16,9 mio. kr.) og udlejningsområdet (4,1 mio. kr.). Det samlede merforbrug kan bl.a. henføres til et merforbrug på 9,3 mio. kr., som skyldes, at tet til elever i administrationen i blev nedsat med 10 mio. kr., fordi det i var muligt at finansiere udgiften på området med store overførsler fra. Derudover skyldes merforbruget bl.a. ekstraordinære udgifter til redningsberedskabet i forbindelse med nedlukning af Roskilde Brandvæsen. Kultur- og Idrætsudvalget har i haft et samlet mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Mindreforbruget vedrører fortrinsvis den egenkapital, som Roskilde Kongrescenter medbragte i forbindelse med kommunaliseringen. Derudover skyldes mindreforbruget bl.a. flerårige projekter, hvor udgifterne afholdes i

5 Beskæftigelses- og Socialudvalget har i haft et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Den væsentligste afvigelse er et merforbrug på området Voksen og handikap på 24,7 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til borgerstyret personlig assistance, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, forsorgshjem og krisecentre samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. I foråret behandlede Byrådet udfordringen på voksenhandicapområdet og bevilgede en tillægsbevilling på 11 mio. kr. I forhold til det korrigerede er regnskabsresultatet på området et merforbrug på 14,1 mio. kr. Merforbruget på voksenhandicapområdet opvejes af et mindreforbrug, som skyldes lavere udgifter end forventet på områderne Integration, Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige, Førtidspension, Beskæftigelsesindsats og Øvrige overførselsindkomster. Skole- og Børneudvalget har i haft et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Afvigelserne skyldes primært et merforbrug på området Børn og unge og et mindreforbrug på Dagtilbud samt på Skoler. På Plan- og Teknikudvalgets område har der været et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Afvigelsen vedrører bl.a. et merforbrug på Udlejningsejendomme, som skyldes, at forbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse er registreret i Plan- og Teknikudvalgets regnskab, mens tet ligger på Klima- og Miljøudvalget. Derudover har der været et merforbrug på Vejvæsen og grønne områder og et mindreforbrug på busdriften som følge af efterregulering for busdrift for Klima- og Miljøudvalget har haft en mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Afgivelsen skyldes primært et mindreforbrug på områderne Central bygningsvedligeholdelse, Renovation og Miljø. Mindreforbruget på central bygningsvedligeholdelse skyldes, at pulje til central bygningsvedligeholdelse teres på Klima- og Miljøudvalget, mens forbruget konteres på andre udvalg. Mindreforbruget på renovation skyldes primært en mindre udgift til forbrænding, hvor taksten pr. ton affald har været lavere end forventet, samt et lidt lavere aktivitetsniveau. Sundheds- og Omsorgsudvalget har haft et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. Resultatet vedrører primært et mindreforbrug på Pleje og træning, som bl.a. skyldes et midlertidigt mindreoptag af social- og sundhedselever, samt et mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på som følge af lavere aktivitet i det regionale sygehusvæsen end forventet. 1.3 Indtægterne i regnskab Kommunens samlede indtægter fra skat og tilskud/udligning var på 5.062,4 mio. kr. Det er 2,1 mio. kr. mere end teret. Heri indgår kommunernes udviklingsbidrag til regionerne med i alt 11,0 mio. kr. For skatterne viser regnskabet mindreindtægter på i alt 8,9 mio. kr. Det skyldes en kombination af mindreindtægter vedrørende grundskyld (3,8 mio. kr.), mindreindtægter vedrørende dækningsafgifter på fast ejendom (i alt 3,7 mio. kr.), mindreindtægter på finansiering af det skrå skatteloft (0,6 mio. kr.) samt mindreindtægter vedrørende skatteindtægter som følge af dødsbobeskatning og forskerskat på i alt 0,9 mio. kr. 5

6 På tilskud og udligning har der samlet set været indtægter på i alt 454,6 mio. kr., hvilket er 11,0 mio. kr. mere end teret. Afvigelsen skyldes primært midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, tilskud vedrørende refusionsomlægning samt tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Herudover har der været merindtægter på 3,4 mio. kr. vedrørende momsudligningsordningen. Skatteindtægterne byggede i på en udskrivningsprocent på 25,20 på indkomstskatten og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Den gennemsnitlige udskrivningsprocent for landet som helhed var i på 24,91. Roskildes grundskyldspromille for var på 24,31, mens den landsgennemsnitlige grundskyldspromille var på 26,13. For dækningsafgifter var satserne i Roskilde Kommune følgende: Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille, dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,155 promille og dækningsafgift på offentlige ejendomme på 8,75 promille. 1.4 Anlægsudgifter Tabel 3 viser Roskilde Kommunes resultat på anlægsområdet i. Det samlede nettoforbrug vedrørende anlæg udgør 115,5 mio. kr. Det vedtagne anlægs (anlægsprojekter, byggemodning samt ejendomskøb og -salg) udgør 123,9 mio. kr., og derudover er der besluttet tillægsbevillinger samt overførsler fra 2015 til på i alt 350,8 mio. kr. Det korrigerede anlægs for er således på 474,7 mio. kr. Anlægsudgifterne var dermed 359,2 mio. kr. mindre end det korrigerede. Alle udvalg på nær Sundheds- og Omsorgsudvalget har haft et mindreforbrug på anlægsudgifterne, når man tager højde for overførsler fra 2015 og øvrige tillægsbevillinger. Tabel 3. Nettoanlægsudgifter Mio. kr., årets priser (-=udgifter, +=indtægter) (-=underskud, +=overskud) Vedtaget Budgetændringer i alt (inkl. overførsler) Korrigeret Regnskab Ændring ift. korrigeret Økonomiudvalget -9,2-4,3-13,6-6,4 7,1 Kultur- og Idrætsudvalget -64,1-52,1-116,2-25,4 90,8 Beskæftigelses- og Socialudvalget -0,5-15,6-16,1-10,9 5,2 Skole- og Børneudvalget -22,6-38,6-61,2-42,9 18,3 Plan- og Teknikudvalget -57,5-224,7-282,2-72,5 209,7 Klima- og Miljøudvalget -26,5-47,3-73,8-19,4 54,4 Sundheds- og Omsorgsudvalget -3,5-0,8-4,3-5,2-0,9 Netto anlægsudgifter -183,9-383,4-567,3-182,6 384,7 Ejendomssalg og -køb 60,0 32,6 92,6 67,1-25,5 Anlægsområdet total -123,9-350,8-474,7-115,5 359,2 Afvigelsen mellem det korrigerede anlægs og nettoforbrug i vedrører både forskelle i anlægsindtægter og -udgifter. Den primære årsag til mindreforbruget er forskydninger i aktuelle betalingsplaner for anlægsprojekter, fx pga. forsinkelser i anlægsprojekter eller uenighed om betaling. Herudover er det ofte tilfældet, at bevillinger gives i ét år, selvom dele af udgifterne først falder året efter. Det meste af mindreforbruget i vil blive overført til De samlede overførsler til 2017 er på 374,1 mio. kr. De største overførsler vedrører nyt p-hus på Sortebrødre Plads, Roskildebadet, klima- og stormflodssikring, udvikling af Kildegårdsområdet, udvidelse af Trekronerskolen samt udvikling af Ny Østergade-arealet. 6

7 Udgifter til byggemodning er indeholdt i de samlede anlægsudgifter og udgør 28,5 mio. kr., hvilket er 39,4 mio. kr. mindre end tet inkl. tillægsbevillinger og overførsler. Disse udgifter er tæt forbundet med salgsaktiviteter, da første skridt når et nyt område skal sælges er, at kommunen forbereder arealerne ved etablering af blandt andet veje og stier. I blev der gennemført ejendomssalg og -køb for 67,1 mio. kr. svarende til en netto mindreindtægt på 25,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreindtægten skyldes, at der i lighed med anlægsudgifterne har været tidsmæssige forskydninger i ejendomssalg og -køb. Der blev således overført 32,6 mio. kr. fra 2015 til. Det betyder, at ejendomssalg og -køb, som var forudsat gennemført i 2015, først er blevet realiseret i. Tilsvarende er salg, der var forudsat gennemført i, ikke blevet realiseret. Der blev i solgt ejendomme for 81,6 mio. kr. og købt ejendomme for 14,5 mio. kr. De primære salgsindtægter stammer fra salg af Haraldsborg (28,0 mio. kr.), storparcel Ådalen (11,3 mio. kr.) samt salg af Bifaldet (8,9 mio. kr.). Den største udgift vedrører køb af ejendomme til flygtninge (12,7 mio. kr.). 1.5 Befolkningsudvikling Figur 1 viser udviklingen i indbyggertallet i Roskilde Kommune pr. 1. januar over en 10-årig periode fra 2008 til Pr. 1. januar 2017 var kommunens befolkningstal og var dermed forøget med svarende til 8 %. Fra til 2017 steg befolkningstallet med 808 eller 0,9 %. Figur 1. Befolkningsudvikling i Roskilde Kommune Tabel 4 herunder viser befolkningsudviklingen fra til 2017 fordelt på aldersgrupper. Samlet set er befolkningen i Roskilde Kommune forøget med 0,9 %. Dermed er den samlede befolkningstilvækst i kommunen en smule større end befolkningstilvæksten i hele landet, som er på 0,7 %. Denne udvikling skal ses på baggrund af tilflytning og boligudbygningsplanen i Roskilde Kommune. 7

8 Tabel 4. Befolkningsudvikling i Roskilde Kommune fordelt på alder Aldersgrupper Antal pr. 1. januar 2017 Antal pr. 1. januar Ændring fra til Difference i pct. I alt ,9 % 0-5 år ,6 % 6-16 år ,3 % år ,7 % år ,1 % år ,2 % år ,3 % ,2 % 1.6 Lånoptagelse og likvide aktiver Tabel 5 viser udviklingen i Roskilde Kommunes langfristede gæld i. Den samlede langfristede gæld ekskl. ældreboliger udgjorde ved udgangen af året i alt 954,6 mio. kr. svarende til kr. pr. indbygger. Dette er et fald på 747 kr. pr. indbygger sammenlignet med gælden ved indgangen til året. Den samlede nettogæld ekskl. ældreboliger faldt dermed med 55,6 mio. kr. i, hvilket er 11,8 mio. kr. mere end i det vedtagne. Bevægelserne i den langfristede gæld omfatter en primosaldokorrektion vedrørende BOMI/VISO (18,1 mio. kr.), overtagelse af lån i forbindelse med, at Roskilde Kommune overtog Roskilde Kongrescenter (22,3 mio. kr.), låneoptagelse (36,0 mio. kr.), lånereguleringer (7,6 mio. kr.) samt afdrag på gæld (124,3 mio. kr.). Låneoptagelsen var 1 mio. kr. højere end teret, hvilket skyldes forskydninger i anlægsprojekter. Disse forskydninger medfører, at der også sker forskydninger i, hvornår kommunen optager gæld. I betød dette, at kommunen optog gæld for 1,0 mio. kr. mere end teret. Afdragene på den langfristede gæld udgjorde 124,3 mio. kr., hvilket er 45,5 mio. kr. over det vedtagne på 78,8 mio. kr. Afdragene i var primært højere end teret på grund af en førtidig indfrielse af 3 rente- og afdragsfrie lån ydet af feriefonden til museumsøen. Den langfristede gæld vedrørende ældreboliger udgjorde ved udgangen af året 392,3 mio. kr. Dette svarer til en gæld pr. indbygger på kr. eller et fald på 200 kr. pr. indbygger i forhold til primo. Den langfristede gæld på ældreboligerne blev samlet nedbragt med 13,5 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. højere end teret. Ældreboligerne finansieres løbende via beboernes huslejeindbetalinger. 8

9 Tabel 5. Langfristet gæld Langfristet gæld* Årets priser Regnskab 2015 Mio. kr. Budget Mio. kr. Regnskab Mio. kr. Gæld pr. indbygger Kr. Langfristet gæld, primo ,7-975, , Primosaldokorrektion BOMI/VISO* -18,1 Overtagelse af lån i Roskilde Kongrescenter -22,3 Låneoptagelse -58,4-35,0-36,0 Lånereguleringer (indeks- og kursregulering) 0,5 7,6 Afdrag 66,4 78,8 124,3 Langfristet gæld, ultimo ,2-931,4-954, Ældreboliger: Langfristet gæld, primo -418,0-407,6-405, Låneoptagelse 0,0 0,0 Lånereguleringer (indeks- og kursregulering) -0,3-0,3 Afdrag 12,5 9,5 13,9 Langfristet gæld, ultimo -405,8-398,2-392, * Vedrører gæld flyttet fra kortfristet til langfristet gæld. Tabel 6 viser udviklingen i Roskilde Kommunes beholdning af likvide aktiver. Beholdningen udgjorde ved udgangen af i alt 196,6 mio. kr. Det er et fald på 5,6 mio. kr. i forhold til beholdningen ved indgangen til. Den likvide beholdning består af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter mv. og obligationer. Størstedelen af de likvide aktiver består af obligationer, og i løbet af har Roskilde Kommune øget beholdningen af obligationer med 34,7 mio. kr. Tabel 6. Beholdning af likvide aktiver Beholdning af likvide aktiver Mio. kr. (årets priser) 2015 Primo Primo Ændring Ultimo Kontante beholdninger 2,0 1,4 8,1 9,5 Indskud i pengeinstituttter mv. -416,3-460,0-48,3-508,3 Obligationer 638,8 660,7 34,7 695,4 Likvid beholdning i alt 224,5 202,2-5,6 196,6 Grafen i figur 2 herunder viser udviklingen i den likvide beholdning i. 9

10 Figur 2. Udviklingen i den likvide beholdning i Den gennemsnitlige daglige likviditet over 12 måneder efter kassekreditreglen er steget fra 478 mio. kr. ved begyndelsen af året til 485 mio. kr. ved udgangen af. Likviditeten forventes at have en svagt faldende tendens i 2017 som følge af Kassekreditreglen foreskriver, at den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder aldrig må blive negativ. 10

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i?... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 7 1.6 Lånoptagelse

Læs mere

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab

Indledende afsnit Hvordan gik det i 2016? De samlede driftsudgifter Indtægterne i regnskab REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i?... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 7 1.6 Lånoptagelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Regnskabet for Joy Mogensen Borgmester

Regnskabet for Joy Mogensen Borgmester et for har været et godt år for Roskilde Kommune. Et overskud på 166 mio. kr. på driften kerneservicen vidner om en forsvarlig forvaltning af kommunens midler. Det er 69 mio. kr. bedre, end vi forventede,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere