Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015"

Transkript

1 Til a-kasser, kommuner mfl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T E star@star.dk Dato: 19. december Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015 J.nr Kort indledning Anden del af sygedagpengereformen, jf. lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.), træder i kraft den 5. januar Anden del af sygedagpengereformen handler om en tidligere og bedre indsats for sygedagpengemodtagere, en ny visitations- og opfølgningsmodel, udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dage, ændring af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen samt ændret beregning af sygedagpengesatsen. Folketinget har endvidere den 18. december 2014 vedtaget L 58 A. Af særlig interesse i forhold til sygedagpengereformen er den nye 24 a i sygedagpengeloven, som giver ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for personer, som på første nye sygefraværsdag er omfattet af tidbegrænsningen i sygedagpengelovens 24, stk. Disse regler er ligeledes beskrevet i denne skrivelse. Der vil under de enkelte punkter være en beskrivelse af bekendtgørelser, vejledninger, lægeattester, skrivelser mv. som er udarbejdet. Bekendtgørelser m.v. forventes udstedt inden 5. januar Der vedlægges følgende bekendtgørelser mv. vedrørende udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed, med hertil hørende vejledning. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv., med hertil hørende vejledning. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. Bekendtgørelse om supplerende dagpenge, med hertil hørende vejledning. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), med hertil hørende vejledning. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn.

2 Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom fra 5. januar Der kan læses mere om dette under punkt A. Der vedlægges følgende bekendtgørelser vedrørende ydelser under sygdom Vejledning om sygedagpengeperiode og forlængelse. Bekendtgørelsen om arbejdsgiverens anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v., med hertil hørende vejledning. Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde. Der kan læses mere om dette under punkt B. Der vedlægges følgende bekendtgørelser vedrørende indsatsen under sygdom. Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager. Bekendtgørelse om kommuners og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Der kan læses mere om dette under punkt C. Bekendtgørelserne og vejledningerne vedlægges i deres endelige form og i korrekturudgave for dem, der er ved at blive udstedt. De allerede udstedte bekendtgørelserne kan også findes på 2

3 A. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom. Med virkning fra den 5. januar 2015 kan ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som forud for sygdommen er tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret, og som bliver syge, fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom. Sygemeldes en dagpengemodtager således en onsdag i uge 1, har pågældende ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse frem til og med tirsdag i uge 3. Ydelsen udbetales for hele dage, og der vil derfor ikke kunne udbetales ydelse i forbindelse med delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Det er en betingelse for udbetaling af ydelse, at pågældende har meldt sig syg hos arbejdsløshedskassen på første sygedag. Det er videre en betingelse, at pågældende ikke arbejder på nedsat tid. Pågældende skal således være fuldt ledig. Det betyder, at ledige, som modtager supplerende dagpenge eller supplerende midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ikke kan modtage disse ydelser under de første 14 dages sygdom. Personer som modtager ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dags sygefravær, kan tidligst modtage sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, efter at retten til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygefravær fra arbejdsløshedskassen er ophørt. For yderligere vejledning henvises til skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom fra 5. januar Kontaktoplysninger Spørgsmål til ovenstående (pkt. A) kan rettes til Styrelsen for Arbejdsarbejdsmarked og Rekruttering, Kontoret for Arbejdsmarkedsydelser på star@star.dk. I emnefelt skrives Til Kontoret for Arbejdsmarkedsydelser. B. Ny 24 a i sygedagpengeloven giver ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for personer omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, ved første nye sygefraværsdag Folketinget den 18. december 2014 vedtaget L 58 A. Af særlig interesse i forhold til sygedagpengereformen er den nye 24 a i sygedagpengeloven, som giver ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for personer, som på første ny sygefraværsdag er omfattet af tidbegrænsningen i sygedagpengelovens 24, stk. 1. Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse er opdateret med vejledning om 24 a. Formålet med 24 a er at sikre, at en person, der er raskmeldt efter en længere sygdomsperiode, men som efter forholdsvis kort tid igen må sygemelde sig, får tilbudt en indsats og en forsørgelsesydelse. Bestemmelsen træder i kraft den fra 5. januar 2015, men har fået tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2014, jf. neden for. 3

4 24 a, stk. 1 omfatter personer, der på første nye sygedag opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge fra kommunen, men er omfattet af tidsbegrænsningen i lovens 24, stk. 1, dvs. har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder. Når kommunen konstaterer, at en person som sygemeldes på ny er omfattet af lovens 24 a, skal kommunen tage stilling til, fra hvilket tidspunkt personen har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydes. Dette skal ske efter bestemmelserne i 24 a, stk Retten til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse indtræder ved ophøret af en evt. ret til en ydelse efter sygedagpengeloven (f.eks. sygedagpenge fra arbejdsgiver i arbejdsgiverperioden) eller efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. for ledige, der har ret til arbejdsløshedsdagpenge i de første 14 dage af sygeperioden. Det fremgår af lovens 24 a, stk. 2, at lønmodtagere får ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag efter udløbet af arbejdsgiverperioden i lovens 30, stk. 1. Det gælder i de situationer, hvor lønmodtageren opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden, jf. lovens 30, stk. 2. Det gælder således også, når kommunen forlods udbetaler sygedagpenge til en lønmodtager, fordi arbejdsgiver ikke mener sig forpligtet til at udbetale, jf. lovens 72, stk. 1. Det skal bemærkes, at fx forsikrede arbejdsgivere efter lovens 55 eller arbejdsgivere med en 56-ordning kan have ret til refusion fra kommunen i denne periode. En lønmodtager, hvor der ikke er en arbejdsgiverperiode, fx en ansat i fleksjob, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag, jf. 24 a, stk. 3, nr. 1. En lønmodtager, hvor arbejdsgivers forpligtelse til at udbetale sygedagpenge ophører i løbet af arbejdsgiverperioden, jf. lovens 31, stk. 1, og hvor kommunen udbetaler sygedagpenge i resten af arbejdsgiverperioden, jf. lovens 32, stk. 1, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag efter udløbet af den periode, hvor kommunen udbetaler sygedagpengene, jf. 24 a, stk. 3, nr. 2. En ledig, der har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygefravær fra arbejdsløshedskassen, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag efter udløbet af perioden med ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. 24 a, stk. 3, nr. 3. En person, der er i delvis beskæftigelse og modtager supplerende arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har som udgangspunkt ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygefravær fra arbejdsløshedskassen. Det samme gælder en person, der bliver syg på sin første ledighedsdag, inden personen er tilmeldt som jobsøgende på Jobnet. Disse ledige har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag, jf. 24 a, stk. 3, nr. 4. 4

5 Personer, der er omfattet af flere bestemmelser i lovens 24 a, stk. 2 og 3, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra det tidligste af de mulige tidspunkter. Eksempelvis en person med to arbejdsgiverforhold. Hvis personen er ansat hos både arbejdsgiver A og arbejdsgiver B, men beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren alene er opfyldt over for arbejdsgiver A, vil personen få ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse allerede fra første fraværsdag. Det vil betyde, at arbejdsgiver A, der efter sygedagpengeloven har pligt til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, kan få ret til refusion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik om ressourceforløbsydelse. Hvis arbejdsgiver A har tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens 55 eller har en 56-ordning, kan der være ret til refusion efter sygedagpengelovens regler. I disse tilfælde vil der ske nedsættelse af den refusion, arbejdsgiveren vil kunne være berettiget til efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik, jf. 69 u i lov om aktiv socialpolitik. Dermed er sikret, at en arbejdsgiver ikke kan få ret til fuld refusion for den samme periode efter både sygedagpengelovens regler og efter 69 t, stk. 1-3, i lov om aktiv socialpolitik. Der skal således ske en nedsættelse af refusion efter 69 t, stk. 1-3, i lov om aktiv socialpolitik, med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge, jf. beskrivelsen neden for om bekendtgørelse om arbejdsgiverens anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. For en person, der bliver berettiget til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse på et senere tidspunkt end den første fraværsdag, er det en forudsætning for retten til jobafklaringsforløbet, at personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. En selvstændig erhvervsdrivende har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag, jf. lovens 24 a, stk. 5. Det gælder også i de tilfælde, hvor den selvstændige erhvervsdrivende har tegnet en forsikring efter lovens a har tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2014 For at sikre, at der ikke er personer, som i perioden fra 1. juli januar 2015 mister retten til forsørgelse på grund af den nævnte situation, er lovens 24 a indført med tilbagevirkende kraft, jf. 9, stk. 13, i L 58 A. Det betyder, at der for nogle personer skal ske efterbetaling af ressourceforløbsydelse tilbage fra d. 1. juli Kommunen skal ved afgørelsen af, om en person har ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse for perioden, lægge vægt på, om vedkommende ville have været berettiget til at få udbetalt ressourceforløbsydelsen, hvis reglen havde været gældende i perioden. Kommunen skal desuden tage stilling til, i hvilken periode personen ville have haft ret til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, herunder tage stilling til, om en arbejdsgiver, der i perioden har udbetalt løn, har krav på refusion. Efterbetalingen er den retmæssige ydelse efter fradrag af den i perioden udbetalte ydelse, eksempelvis uddannelses- eller kontanthjælp, i overensstemmelse med principperne i 94 i lov om aktiv socialpolitik. 5

6 Kommunen skal ved udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp se bort fra formue og indtægter i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af, at en myndighed har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndighed, i ankestyrelsen eller ved domstolene. Personer, der modtager en efterbetaling vedrørende ressourceforløbsydelse, skal således ikke have efterbetalingen fradraget i en eventuel beregning af uddannelseshjælp eller kontanthjælp. For en arbejdsgiver, der får ret til refusion i perioden fra den 1. juli januar 2015, ses bort fra arbejdsgiverens normale frist for anmodning om refusion for udbetalt løn efter 69 t, stk. 1-3, i lov om aktiv socialpolitik, som er fastsat i 2 i bekendtgørelse om arbejdsgivers anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderens deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v. Bekendtgørelsen om arbejdsgiverens anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb er opdateret som følge af 24 a i sygedagpengeloven. I 1 er indsat et nyt stk. 2. Følgende fremgår af bestemmelsen: En arbejdsgiver, der udbetaler løn til en sygemeldt ansat, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, men som er omfattet af tidsbegrænsningen i lov om sygedagpenge, og hvor den sygemeldte er påbegyndt et jobafklaringsforløb, er berettiget til at modtage refusion fra det tidspunkt, hvor den sygemeldte påbegynder jobafklaringsforløbet, jf. 69 t i lov om aktiv socialpolitik. Det fremgår af 69 t, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, at refusion efter 69 t, stk. 1-3, nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge. I 69 u, er indsat en bemyndigelse til, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af refusion. Med 69 t, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, sikres det, at en arbejdsgiver ikke kan få ret til fuld refusion efter både sygedagpengelovens regler og efter 69 t, stk. 1-3 for den samme periode. Dette er udmøntet i bekendtgørelsens 2, stk. 3, hvor følgende fremgår: Arbejdsgivers refusion efter 69 t i lov om aktiv socialpolitik nedsættes med det beløb, som arbejdsgiver kan modtage fra kommunen efter 55 og 56 i lov om sygedagpenge i forbindelse med fravær på grund af sygdom. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for. Der skal således ske en nedsættelse af refusionen for udbetalt løn under en periode med ressourceforløbsydelse med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge. 6

7 Arbejdsgiveren vil altid få udbetalt et beløb, der som minimum svarer til refusionen efter sygedagpengeloven. Hvis refusionen efter lov om aktiv socialpolitik overstiger refusionen efter lov om sygedagpenge, vil arbejdsgiveren få udbetalt refusion efter sygedagpengeloven samt det overskydende beløb, der fremkommer, når refusionen efter sygedagpengeloven fratrækkes refusionen i forhold til ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik. Eksempel. En person med to arbejdsgiverforhold, arbejdsgiver A og arbejdsgiver B, hvor beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge for arbejdsgiveren alene er opfyldt over for arbejdsgiver A. Her vil personen efter 24 a i sygedagpengeloven få ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse allerede fra første fraværsdag. Det vil betyde, at arbejdsgiver A, der efter sygedagpengeloven har pligt til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, kan få ret til refusion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik om ressourceforløbsydelse. Hvis arbejdsgiver A har tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens 55 eller har en 56-ordning, kan der være ret til refusion efter sygedagpengelovens regler. I disse tilfælde vil der ske nedsættelse af den refusion, arbejdsgiveren vil kunne være berettiget til efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Med bestemmelsen sikres det, at en arbejdsgiver ikke kan få ret til fuld refusion for den samme periode efter både sygedagpengelovens regler og reglerne om ressourceforløbsydelse i lov om aktiv socialpolitik. Da refusionen til arbejdsgiveren i forhold til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb som hovedregel vil være mindre end den refusion, som arbejdsgiveren kan modtage efter lov om sygedagpenge, vil arbejdsgiveren være sikret samme refusion som hidtil. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar Ændringer som følge af sygedagpengereformen i reglerne om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Nedsat ressourceforløbsydelse til selvstændigt erhvervsdrivende, der delvist uarbejdsdygtig Med ændringen til 69 j, stk. 4, nr. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik, vil en selvstændigt erhvervsdrivende, som er delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, få udbetalt nedsat ressourceforløbsydelse, svarende til de gældende regler i lov om sygedagpenge, både i den situation, hvor den selvstændig erhvervsdrivende er delvis uarbejdsdygtig ved overgangen til et jobafklaringsforløb, og i den situation, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende under jobafklaringsforløbet kan genoptage arbejdet i sin virksomhed delvist, dvs. at pågældende dermed alene anses for delvist uarbejdsdygtig. Fradrag for overskud af selvstændig virksomhed ved delvis uarbejdsdygtighed Der er indsat et nyt 2. pkt. i 69 j, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, med den virkning at det kommer til at fremgå klart af bestemmelsen, at der ikke skal foretages fradrag for overskud af selvstændig virksomhed, når en selvstændig erhvervsdrivende får udbetalt nedsat ressourceforløbsydelse efter lovens 69 j, stk. 4. 7

8 Ændringerne får, jf. 9, stk. 12, virkning fra den 1. juli 2014, hvor denne del af sygedagpengereformen trådte i kraft. Der kan derfor være tale om, at kommunen skal efterbetale ressourceforløbsydelse i denne periode. For at sikre, at der ikke er personer, som i perioden fra 1. juli 2014 til 31. december 2014 har fået foretaget fradrag i ressourceforløbsydelse, er der indført hjemmel til at efterbetale ressourceforløbsydelse i perioden, det vil sige før den foreslåede ikrafttræden den 1. januar Kommunerne skal tage stilling til, om der er borgere, som har ret til at få efterbetalt ressourceforløbsydelse i perioden fra 1. juli - til 31. december 2014, hvis der er foretaget fradrag for overskud af selvstændig virksomhed i tilfælde, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende har modtaget nedsat ressourceforløbsydelse. Ved efterbetaling af ressourceforløbsydelsen skal kommune opgøre beløbet, som den pågældende er berettiget til. Kommunen skal ved udbetalingen af uddannelses eller kontanthjælp se bort fra formue og indtægter i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af, at en myndighed har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene. Personer, der med ændringen vil kunne modtage en efterbetaling vedrørende ressourceforløbsydelse, vil således ikke få efterbetalingen fradraget i en eventuel beregning af ressourceforløbsydelse. Satsregulering Der er endvidere indført regler om satsregulering, da dette ved en fejl ikke var sket i forbindelse med udmøntningen af sygedagpengereformen. Ændringerne i reglerne om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb vil blive indarbejdet i vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere I bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.er fastsat regler om opgørelse af beskæftigelseskrav for lønmodtagers ret til sygedagpenge fra kommunen, idet beskæftigelseskravet digitaliseres med virkning fra den 5. januar Det betyder, at det nugældende krav om at have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode have været beskæftiget i mindst 240 timer, vil blive erstattet af et krav om, at lønmodtageren skal være i aktuel beskæftigelse, og skal have 240 timers beskæftigelse indberettet i indkomstregistret inden for de seneste 6 afsluttede måneder forud for første fraværsdag. Beskæftigelsen skal være fordelt sådan, at der i mindst 5 af de 6 måneder er mindst 40 timers beskæftigelse. På denne måde sikres, at der fortsat er krav om en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet af en vis varighed og omfang for at opnå ret til sygedagpenge for lønmodtagere. I opgørelsen af timer vil der, udover almindelige løntimer, kunne medregnes timer hvor der er afholdt ferie med udbetaling af feriegodtgørelse, udbetaling af løn fra Lønmodtagernes Garantifond samt lønudbetalinger i forbindelse med suspension 8

9 eller fritstilling. Der kan ligeledes medregnes timer, som er indberettet til indkomstregistret, hvor lønmodtageren har modtaget sygedagpenge efter sygedagpengeloven, barselsdagpenge efter barselloven, arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. I vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen er en nærmere beskrivelse af reglerne. Med virkning fra den 5. januar 2015 digitaliseres endvidere beregningsreglerne for lønmodtageres sygedagpenge fra kommunen. Regler herom er ligeledes fastsat i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. Sygedagpengesatsen for en lønmodtagers sygedagpenge fra kommunen, og dermed refusionen pr. time til en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefraværet, beregnes fremover som hovedregel på baggrund af arbejdsgiverens indberetninger til indkomstregistret om udbetalt løn og løntimer for de seneste tre afsluttede kalendermåneder, før sygdom indtræffer. Det vil ikke være muligt via indkomstregistret at opgøre antallet af lønmodtagerens timer med fravær på grund af sygdom, idet der ikke i registret er angivelse af arbejdstid på enkelte dage. Endvidere fremgår det ikke af registret i hvilket omfang der, i de løntimer som arbejdsgiveren har indberettet, har været fravær på grund af sygdom. Det er derfor fortsat det timetal, arbejdsgiver skal oplyse ved anmeldelsen af sygefraværet, der lægges til grund ved beregningen sammen med timesatsen. Den beregnede timefortjeneste anvendes som hovedregel under hele sygefraværsperioden og ved alle udbetalinger fra kommunen til den sygemeldte/arbejdsgiveren. Se mere i vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde I bekendtgørelsen er den gældende 4 om, at kommunen ikke kan modtage refusion for udbetalt uddannelses- eller kontanthjælp, hvis reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke er opfyldt, udgået, som følge af den permanente ophævelse af strafrefusion, hvis et tilbud ikke er givet efter reglerne i kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Samtidig er der i 14 indsat en bestemmelse om, at kommunen får 50 pct. refusion af udgifterne til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, når en sygemeldt arbejder i et eller flere arbejdsforhold sammenlagt i minimum 10 timer om ugen, eller når en selvstændig har genoptaget arbejdet i egen virksomhed i minimum 10 timer om ugen Kommunen får endvidere 50 pct. refusion af udgifterne til ressourceforløbsydelse, når en sygemeldt arbejder og deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en 9

10 aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud efter kapitel 11 og kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sammenlagt i minimum 10 timer om ugen. For at kommunen kan få 50 pct. refusion af udgifterne til ressourceforløbsydelse efter 12, er det et krav, at 1) betingelserne for tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opfyldt, og 2) personen deltager aktivt i tilbuddet, jf. 13, stk. 3. Det sammenlagte ugentlige timetal i arbejde og aktiv indsats, jf. stk. 1 og 2, kan være mindre end 10 timer, hvis kommunen i den enkelte sag redegør for, at det efter en konkret vurdering af den sygemeldtes situation, ressourcer, helbredstilstand, behandlingstilbud m.v. kun er muligt for den sygemeldte at deltage med et lavere timetal. Dette svarer til de gældende regler for personer, der modtager sygedagpenge. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Kontaktoplysninger Spørgsmål til ovenstående (pkt. B) kan rettes til Styrelsen for Arbejdsarbejdsmarked og Rekruttering, Kontoret for Arbejdsmarkedsydelser på star@star.dk. I emnefelt skrives Til Kontoret for Arbejdsmarkedsydelser. C. Tidlig og virksomhedsrettet indsats samt lægeattest i sager over 8 uger Der indføres fra 5. januar 2015 en ny visitations- og opfølgningsmodel i sygedagpengeforløb, der forventes at vare over 8 uger. Efter den nye model skal sygemeldte til første opfølgningssamtale senest ved udgangen af 8. sygefraværsuge, og den sygemeldte skal have været til konsultation hos egen praktiserende læge for at få udarbejdet en lægeattest til brug for samtalen. Der vil ikke være nogen sanktioner for den sygemeldte, hvis lægeattesten ikke leveres inden for den frist, som kommunen har fastsat. Der indføres desuden en ny ordning om tidlig opfølgning ( fast track ), hvor sygemeldte og arbejdsgivere får mulighed for at anmode kommunen om at igangsætte opfølgningen ekstraordinært tidligt i sager, hvor sygemeldingen forventes at vare længere end 8 uger. I disse sager skal den sygemeldte til første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen. Kravet om lægeattest gælder også i disse sager. Efter den nye model sker visitationen til en af 3 kategorier på baggrund af den konkrete udsigt til raskmelding, samt den sygemeldtes behov for indsats for at kunne vende tilbage i arbejde, herunder behov for tværfaglig indsats. I sygedagpengeforløb, der er påbegyndt før 5. januar 2015, hvor der inden lovens ikrafttræden er fastsat en opfølgningsdato, der ligger efter lovens ikrafttræden, bevares den fastsatte opfølgningsdato, uanset bestemmelserne om visitation og opfølgning i sygedagpengelovens Da der visiteres til kategori 2 og 3 ved opfølgningen, sker visitering til de nye kategorier ved den første samtale efter 5. januar Til ovenstående har STAR udarbejdet følgende: 10

11 Ny bekendtgørelse I bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager er der fastsat nærmere regler om opfølgning i sager med forventet sygefravær over 8 uger, herunder sagsgange og frister for både kommunens sagsbehandlingsskridt og for, hvornår den sygemeldte skal gå til læge. Der er herudover fastsat nærmere regler om lægeattest til brug for den første opfølgning. Endvidere er der i bekendtgørelsen fastsat regler om, hvordan opfølgningen nærmere skal tilrettelægges både i sager med og uden anmodning om tidlig opfølgning ( fast track ). Tilpasning af bekendtgørelser Fra 5. januar 2015 skal rehabiliteringsteamet give indstilling om indsatsen til sygemeldte i visitationskategori 3 (langvarige sygedagpengemodtagere med komplekse problemstillinger). Desuden kan kommunen i disse sager kun anvende sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion. Følgende bekendtgørelser er tilpasset hertil: Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering m.v. Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Vejledning I vejledning om ny visitations- og opfølgningsmodel m.v. i sygedagpengeloven er en nærmere beskrivelse af reglerne. Vejledningen forventes udsendt i januar 2015 og vil desuden være at finde på STAR's hjemmeside samt Faktaark om fast track Der er som orientering til virksomheder, sygemeldte og jobcentre udarbejdet en række faktaark, der kort beskriver indhold og muligheder i ordningen om tidlig opfølgning ( fast track ). Faktaark om Fast track kan findes på STAR s hjemmeside via følgende link: /Fast-track.aspx Lægeattestblanketter Som følge af kravet om lægeattest til brug for første opfølgningssamtale er der udarbejdet landsdækkende lægeattestblanketter i samarbejde mellem KL, Lægeforeningens Attestudvalg og STAR: LÆ 285 Attest til sygedagpengeopfølgning LÆ 281 Anmodning om attest til sygedagpengeopfølgning, som sendes til den praktiserende læge. LÆ 282 Anmodning om at bestille tid hos din læge, som sendes til den sygemeldte. Lægeattesterne kan findes på STAR s hjemmeside via følgende link: /Laegeerklaeringer.aspx 11

12 Tjekliste Der er til anden del af sygedagpengereformen udarbejdet en tjekliste, som kommunerne kan anvende som et redskab til at understøtte implementeringen af den del af sygedagpengereformen, der træder i kraft pr. 5. januar Tjeklisten kan findes på STAR s hjemmeside via følgende link: /Tjekliste.aspx Øvrigt Læs mere om sygedagpengereformen, herunder første del af reformen, og andet relevant materiale på STAR's hjemmeside via følgende link: Kontaktoplysninger Spørgsmål til ovenstående (pkt. C) kan rettes til Styrelsen for Arbejdsarbejdsmarked og Rekruttering, Kontoret for Arbejdsmarkedsfastholdelse på star@star.dk. I emnefelt skrives Til Kontoret for Arbejdsmarkedsfastholdelse. D. Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate. I 14, stk. 5, i bekendtgørelser er som en konsekvensrettelse indsat eller samleveren, således at bestemmelsen nu er affattet således: Hvis en ægtefælle eller samlever har deltidsarbejde, hvor den månedlige indtægt svarer til eller er højere end det beløb, den pågældende ville kunne få i hjælp efter 11 i lov om aktiv socialpolitik, skal ægtefællen eller samleveren ikke have frigørelsesattest. Samtidig er der foretaget en konsekvensændring i bekendtgørelsens 20, stk. 3, således at lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er erstattet af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Kontaktoplysninger Spørgsmål til ovenstående (pkt. D) kan rettes til Styrelsen for Arbejdsarbejdsmarked og Rekruttering, Kontoret for Arbejdsmarkedsydelser på star@star.dk. I emnefelt skrives Til Kontoret for Arbejdsmarkedsydelser. Med venlig hilsen Jens Erik Zebis Kontorchef Arbejdsmarkedsfastholdelse. 12

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 55 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2015-16 Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 2 af 25 fradrag for ferie med feriegodtgørelse præciseres

Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 2 af 25 fradrag for ferie med feriegodtgørelse præciseres Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforlø... Side 1 af 25 Den fulde tekst VEJ nr 9622 af 04/07/2017 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2017 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ny sygedagpengereform

Ny sygedagpengereform Ny sygedagpengereform Evaluation only. Reformen af sygedagpengesystemet Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 1032 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/00196

Læs mere

2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til

2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til 2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002764 Fremsat

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til 2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/06574 Fremsat den

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats 18. december 2013 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Forlig om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 938 af 12/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/05677

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB

Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB Notat Bekendtgørelser og vejledninger der skal gennemskrives, konsekvensrettes eller bringes til ophør som følge af ny LAB 1. oktober 2019 J. Nr. Click here to enter text. Arbejdet med bekendtgørelser

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE

FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE FASTHOLDELSESTEAM SYGEDAGPENGE 1 Fastholdelsesteam Jobcenter Guldborgsund Arbejdsmarkedskonsulent Lone Hemmingsen - kontor og administration Arbejdsmarkedskonsulent Anna Fridbjørg Olsen - udkørende konsulent

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2017-18 Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 17/12028 UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 623 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353 Senere

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen VEJ nr 10374 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 0030983 Senere

Læs mere

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74

Bevilling af ledighedsydelse - efter aktivlovens 74 Dafolo Demo Et langt navn kommunenanvn - Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24, 9900 Frederikshavn Dafolo Demo Et langt navn kommu Dafolo afdelingsnavn Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Viktoria de Macipan

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 21

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1510 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15278

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49, 51, stk. 4 og 68, stk. 2, i lov om

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie KEN nr 9510 af 19/06/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Journalnummer: 18-60724 Økonomi- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 329 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 329 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 329 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 ...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3 1.2.3

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere