Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet"

Transkript

1 Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved 1 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og ved 1 i lov nr. X af X. december 2017, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for medlemmer af en a-kasse, som alene eller sammen med andre driver selvstændig virksomhed, jf. lovens 57 a. Bekendtgørelsen gælder også for medlemmer, der ophører med at drive selvstændig virksomhed, jf. lovens 57 b. Stk. 2. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om definitionen af selvstændig virksomhed, sondringen af, om en aktivitet anses for selvstændig bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse, og hvilke aktiviteter, der anses for formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse, jf. lovens 57 a. Bekendtgørelsen fastsætter videre regler om ophør med en selvstændig virksomhed og jobsøgningsperiode, jf. lovens 57 b, og om venteperioderne efter ophør af selvstændig virksomhed samt om opstart af ny virksomhed, jf. lovens 63, stk. 2 og 3. Kapitel 2 Definition af aktiviteter Selvstændig virksomhed 2. En erhvervsmæssig aktivitet anses for selvstændig virksomhed, hvis aktiviteten har et erhvervsmæssigt formål og medlemmet har eller har haft personligt arbejde med aktiviteten. Det er desuden en betingelse, 1) at aktiviteten er registreret med et CVR-nr. eller SE-nr. eller har en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. dog stk. 2, 2) at overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed, 3) at aktiviteten medfører, at medlemmet modtager løn, udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvori medlemmet har afgørende indflydelse, jf. stk. 3, 4) at aktiviteten er udført af en medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven, eller 5) at aktiviteten medfører, at medlemmet modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed. Stk. 2. Beskattes indkomst fra en aktivitet, der er registreret med et CVR-nr. eller SE-nr., jf. stk. 1, nr. 1, som lønindkomst, anses aktiviteten ikke for selvstændig virksomhed, jf. dog stk.1, nr. 3. Stk. 3. Afgørende indflydelse foreligger, hvis medlemmet eller dennes ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie, jf. stk. 4, er indehaver af 1) mindst 50 % af selskabskapitalen, 2) mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi, 3) en bestemmende andel af selskabets kapital, eller 4) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet. Stk. 4. Som»nærmeste familie«i stk. 3 anses pågældendes eller ægtefællens børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende. Formueforvaltning 3. En erhvervsmæssig aktivitet anses for formueforvaltning, når et medlem 1) har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis medlemmet ikke har haft personligt arbejde med udlejningen, 2) passivt ejer en virksomhed, og medlemmet dermed ikke har personligt arbejde i virksomheden, 3) ejer en bortforpagtet virksomhed, 4) forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer, eller 5) i øvrigt ikke eller i meget begrænset omfang har personligt arbejde forbundet med en erhvervsmæssig aktivitet. Stk. 2. Et medlem kan anses for at have formueforvaltning, selv om medlemmet har personligt arbejde med en aktivitet i stk. 1, såfremt arbejdet er af et meget begrænset omfang. Ved»meget begrænset omfang«forstås højest 5 timer pr. måned. Stk. 3. Formueforvaltning kan ikke give rettigheder efter loven. Timer, et medlem har brugt på formueforvaltning, og indtægter herfra, medfører ikke fradrag i dagpengene, jf. bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Fritidsbeskæftigelse 4. En erhvervsmæssig aktivitet anses som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for lønmodtageraktivitet, jf. stk. 2, selvstændig virksomhed, jf. 2, eller formueforvaltning, jf. 3.

2 Stk. 2. Ved»lønmodtageraktivitet«forstås aktiviteter, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, hvor 1) der er udbetalt løn i et ustøttet, sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, 2) der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og 3) indtægten beskattes som personlig indkomst (A og B- indkomst). Stk. 3. Fritidsbeskæftigelse kan ikke give rettigheder efter loven. Timer, et medlem har brugt på fritidsbeskæftigelse, medfører fradrag i dagpengene, jf. bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. 5. Følgende former for aktiviteter, der opfylder betingelserne i 2, kan anses som fritidsbeskæftigelse: 1) Deltidslandbrug, jf. stk. 2. 2) Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Personen må kun i mindre omfang personligt udføre administration, små reparationer og viceværtfunktioner. 3) Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven skal ligge på medlemmets faste bopæl eller fritidsbopæl. 4) Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder, når personens arbejde herved er helt ubetydeligt. 5) Biavl med højst 20 bistader. Stk. 2. Deltidslandsbrug kan alene anses for fritidsbeskæftigelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) medlemmet har sin bopæl på landbruget, 2) medlemmet har drevet deltidslandbruget forud for ledigheden, 3) deltidslandbruget ikke udvides under ledigheden, medmindre det skyldes udefrakommende lovmæssige forhold, som pågældende ikke selv har indflydelse på, 4) der ikke er ansat arbejdskraft, eller der er ansat én fremmed medhjælper eller i mindre omfang ydes hjælp fra maskinstation, 5) medlemmet skriftligt på tro og love erklærer at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager, og 6) medlemmet i gennemsnit haft mindst 130 løntimer pr. måned inden for 6 måneder umiddelbart før ledigheden eller medlemmet inden for det seneste afsluttede indkomstår før ledigheden har indkomst på mindst kr. (2017), jf. lovens 53, stk. 2, nr. 1, hvor pågældende ikke har modtaget dagpenge. 6. Et medlem, der har eller har haft aktiviteter, der er omfattet af 5, kan ved ledigmeldelsen vælge om aktiviteten i relation til dagpengesystemet anses som selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse. A-kassen skal vejlede medlemmet om, at fritidsbeskæftigelse ikke kan give rettigheder efter loven. Medlemmets valg gælder både bagudrettet og fremadrettet, og er gældende i hele dagpengeperioden, herunder en eventuel forlængelsen heraf, medmindre aktiviteten skifter definition på et tidligere tidspunkt, jf. kapitel 3. Kapitel 3 Skift af definition af aktiviteter 7. En aktivitet kan skifte definition, hvis aktiviteten skifter karakter, således at en aktivitet i form af selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse fra et givet tidspunkt opfylder betingelserne i en af de andre definitioner i 2-5. Stk. 2. Et medlem skal oplyse a-kassen om de forhold, der har betydning for vurderingen af, om en aktivitet kan anses for at have skiftet definition efter stk. 1. Stk. 3. I de tilfælde, hvor SKAT ændrer definitionen af en aktivitet i skattesystemet med tilbagevirkende kraft, vil ændringen af definitionen have virkning fra og med tidspunktet for ændringen. Skift af definition i optjeningsperioden 8. En aktivitet, der skifter definition efter 7 i løbet af optjeningsperioden, jf. kapitel 4 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, skal vurderes efter definitionerne i 2-5 for hvert afsluttet indkomstår. En aktivitet kan kun være omfattet af én definition i 2-5 i indkomståret, herunder forskudt indkomstår. Stk. 2. A-kassen skal ved ledigmeldelsen undersøge medlemmets aktiviteter for hvert indkomstår i optjeningsperioden. Skift af definition i dagpengeperioden

3 9. Skift af definition af en aktivitet i løbet af dagpengeperioden, herunder den forlængede dagpengeperiode, jf. bekendtgørelse om dagpengeperioden, har virkning fra det tidspunkt, hvor aktiviteten er omfattet af én af de andre definitioner i 2-5. Stk. 2. Skift af definition af en selvstændig virksomhed, der ved indplaceringen i dagpengeperioden drives som hovedbeskæftigelse, kan kun ske, hvis betingelserne for ophør i er opfyldt. Kapitel 4 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse Bibeskæftigelse 10. Et medlem, der driver selvstændig virksomhed efter 2, anses for at drive virksomheden som bibeskæftigelse, når medlemmet i de seneste 6 måneder forud for indplaceringen i dagpengeperioden har haft beskæftigelse som lønmodtager af et vist omfang. Det er en betingelse, 1) at et fuldtidsforsikret medlem i de seneste 6 måneder i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til indkomstregisteret, eller 2) at et deltidsforsikret medlem i de seneste 6 måneder i gennemsnit har fået indberettet mindst 53 løntimer pr. måned til indkomstregisteret, og 3) har fået indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret i 5 af de 6 måneder i nr. 1 og 2. Stk. 2. Opgørelsen af løntimer i stk. 1 sker efter reglerne om opfyldelse af beskæftigelseskravet ved genoptjening af retten til dagpenge i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Drift af selvstændig virksomhed kan dog ikke medregnes. Stk. 3. Den måned, hvori medlemmet bliver indplaceret i dagpengeperioden, jf. bekendtgørelse om dagpengeperioden, medregnes ikke ved opgørelsen af de 6 måneder i stk. 1. Stk. 4. Vurderingen af, om et medlem driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal ske på det tidspunkt, hvor medlemmet indplaceres i en dagpengeperiode. Hovedbeskæftigelse 11. Et medlem, der driver selvstændig virksomhed efter 2, anses for at drive virksomheden som hovedbeskæftigelse, når aktiviteten ikke er omfattet af 10. Stk. 2. Et medlem, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, jf. stk. 1, ved indplaceringen i dagpengeperioden, kan ikke modtage dagpenge, jf. dog kapitel 5. Kapitel 5 Ophør med drift af selvstændig virksomhed 12. Et medlem anses for ophørt med en virksomhed som hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse, når pågældende opfylder betingelserne i en af Stk. 2. Et medlem kan ikke ophøre med en virksomhed ved at overdrage, bortforpagte eller udleje virksomheden til ægtefælle, samlever eller umyndige børn. 13. Et medlem anses for ophørt med en virksomhed, når virksomheden er registreret som ophørt i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registeret) hos Erhvervsstyrelsen. I den forbindelse skal de skattemæssige forpligtelser være overdraget eller afsluttet. Medlemmet skal fremlægge dokumentation i form af en bekræftelse af ophøret fra Erhvervsstyrelsen vedrørende afmeldingen på virk.dk og en bekræftelse fra SKAT. Stk. 2. Det er en betingelse, at medlemmet ikke har driftsmidler og varelager eller at driftsmidler og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget. 14. Et medlem kan anses for ophørt fra et tidligere tidspunkt end det endelige ophør, hvis ophøret skyldes, at virksomheden går konkurs eller sælges på tvangsauktion. Stk. 2. Ved konkurs kan et medlem anses for ophørt ugedagen efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen. Det er en betingelse, at skifteretten har afsagt konkursdekret. Stk. 3. Ved tvangsauktion kan et medlem anses for ophørt, når medlemmet dokumenterer, at 1) der er indgivet begæring om tvangsauktion, 2) virksomheden er overtaget til brugeligt pant eller administration af panthaver, 3) virksomheden drives uden bistand fra medlemmet, ægtefællen, samleveren eller umyndige børn, og 4) medlemmet er fraflyttet ejendommen, hvis medlemmets bopæl har været beliggende på samme adresse som virksomheden.

4 15. Et medlem kan anses for ophørt med en virksomhed, hvis medlemmet dokumenterer, at virksomheden er bortforpagtet eller udlejet. Ved bortforpagtning forstås en overdragelse af en brugsret til fast ejendom mv., hvor der ydes vederlag for brugen, og hvor brugeren har ansvaret for driften og retten til udbyttet af ejendommen. Stk. 2. Bortforpagtningen eller udlejningen skal ske ved en skriftlig kontrakt, der er gensidigt uopsigelig i mindst 3 år. Stk. 3. Det er en forudsætning, at medlemmet eller dennes ægtefælle ikke i forpagtnings- eller lejeperioden er beskæftiget i virksomheden. Det gælder også beskæftigelse i forpagterens eller lejerens egen virksomhed, når virksomhederne er af samme type, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne. Stk. 4. Er bortforpagtnings- eller udlejningskontrakten kun uopsigelig i 3 år fra medlemmets side, kan medlemmet anses for ophørt med virksomheden, når medlemmet efter bortforpagtningen eller udlejningen enten 1) har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 15 måneder, eller 2) har fået indberettet mindst 962 løntimer inden for de seneste 8 måneder, og der i umiddelbar tilknytning til påbegyndelsen af lønarbejdet er sket en væsentlig omlægning af driften, der har medført en reduktion af arbejdsmængden i virksomheden. Stk. 5. Opgørelsen af løntimer i stk. 4, nr. 1 og 2, sker efter reglerne om opfyldelse af beskæftigelseskravet ved genoptjening af retten til dagpenge i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Drift af selvstændig virksomhed kan dog ikke medregnes. Stk. 6. Udløber forpagtnings- eller lejeperioden uden at være blevet forlænget, anses medlemmet for at have genoptaget drift af virksomheden. Stk. 7. Hæves forpagtnings- eller lejekontrakten før aftalt udløbsdato, anses medlemmet for at have genoptaget arbejdet i virksomheden. Skyldes aftalens bortfald forpagters eller lejers forhold, anses medlemmet dog fortsat for ledig. Det er en betingelse, at virksomhedens drift er indstillet, og at medlemmet inden 3 måneder igen har bortforpagtet eller udlejet virksomheden eller har ophørt med virksomheden på anden vis. Stk. 8. Direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan godkende en lavere tidsgrænse end 3 år for brancher, hvor det er sædvanligt med aftaler af kortere varighed. Udtræden af en virksomhed med flere ejere mv. 16. Et medlem anses for ophørt med en virksomhed, når medlemmet udtræder som med-ejer af en virksomhed, og det er registreret hos Erhvervsstyrelsen, at medlemmet ikke længere er ejer, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Udtræder medlemmet af et selskab med flere ejere, kan medlemmet dog anses for ophørt med virksomheden, når medlemmet ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet, jf. 2, stk. 3. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen. Medlemmet skal fremlægge dokumentation i form af et registreringsbevis fra SKAT, hvor ændringerne i virksomhedens ejerforhold fremgår. Udtræden er betinget af, at medlemmet ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed som medejende ægtefælle. 17. Et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed som medarbejdende ægtefælle, anses for ophørt med virksomheden, når medlemmet på tro og love erklærer at være udtrådt af ægtefællens virksomhed. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en medejende ægtefælle, der ikke er registreret som ejer af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen, men som står opført i SKAT s registre som medhæftende for virksomheden. Det er en forudsætning, at registreringen i SKAT s registre som medhæftende ægtefælle ophører. Stk. 3. Ophøret efter stk. 1 og 2 kan tidligst tælle fra det tidspunkt, a-kassen har modtaget en erklæring underskrevet på tro og love af medlemmet og dennes ægtefælle om, at medlemmet er udtrådt af virksomheden. Udtræden er betinget af, at medlemmet ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden. Stk. 4. Et medlem, der udtræder af en virksomhed, der fortsættes af ægtefællen, skal bringe sin skattemæssige status som medarbejdende ægtefælle til ophør. 18. Et medlem, som udtræder af en virksomhed, der fortsættes af ægtefællen, kan anses for ophørt med virksomheden, når medlemmet dokumenterer, at samlivet med ægtefællen er ophævet i forbindelse med separation eller skilsmisse. Stk. 2. Foreligger der ikke separation eller skilsmisse efter stk. 1, kan medlemmet anses for ophørt i indtil 3 måneder fra samlivsophævelsen. Det er en betingelse, at medlemmet fremlægger en bekræftelse fra Folkeregistret om fraflytning og en erklæring fra medlemmets revisor, advokat eller landbrugskonsulent om, at medlemmet er ophørt i virksomheden. Bestemmelsen finder ikke anvendelse ved overgang til efterløn. Stk. 3. Genoptages samlivet inden for en periode på 2 år, anses medlemmet for at være genindtrådt i virksomheden, medmindre a-kassen har modtaget en erklæring underskrevet på tro og love af medlemmet og dennes ægtefælle om, at medlemmet er udtrådt af virksomheden, jf. 17. Omdannelse til formueforvaltning 19. Et medlem anses for ophørt med et selskab, når medlemmet har omdannet selskabet til et holdingselskab (kapitalselskab) ved at dokumentere, at det er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, at formålet med selskabet er ændret til

5 formueforvaltning. Det skal samtidig dokumenteres, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet, og at driftsmidler mv. i selskabet, der har dannet grundlag for medlemmets erhvervsudøvelse, er afhændet. Ophør på tro og love 20. Et medlem, der ikke er ophørt med en virksomhed efter 13 kan anses for ophørt, når medlemmet på tro og love erklærer ikke at drive virksomheden udover, hvad der kan anses for afvikling. Stk. 2. Ophøret kan tidligst tælle fra det tidspunkt, a-kassen har modtaget en erklæring underskrevet på tro og love af medlemmet om, at medlemmet ikke driver virksomheden. Ophøret er betinget af, at medlemmet ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden. Stk. 3. Det er en betingelse, at medlemmet inden for 6 måneder fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget tro- og loveerklæringen, har dokumenteret, at virksomheden er ophørt efter 13. Stk. 4. Timer, der bruges på at afvikle en virksomhed, jf. stk. 1, sidestilles med fritidsbeskæftigelse. Timerne medfører fradrag i dagpengene. Stk. 5. Et medlem, der ikke inden for 6 måneder dokumenterer, at virksomheden er ophørt, jf. stk. 3, kan ikke modtage dagpenge. Der henvises til reglerne om forbrug af dagpengeperioden i bekendtgørelse om dagpengeperioden. Karensperioder m.v. 21. Et medlem, der er ophørt med en virksomhed efter 13 og 15-19, kan ikke få dagpenge i en karensperiode på 3 uger. Karensperioden løber fra dagen efter, virksomheden er dokumenteret ophørt. Stk. 2. Karensperioden er 1 uge for et medlem, der er ophørt med en virksomhed, fordi virksomheden er gået konkurs eller solgt på tvangsauktion efter 14. Stk. 3. Karensperioden er 2 måneder for et medlem, der er ophørt med en virksomhed på tro og love efter 20. Dokumenterer medlemmet, at virksomheden er ophørt inden karensperioden på 2 måneder i 1. pkt. er udløbet, kan medlemmet få dagpenge fra dagen efter ophøret, dog tidligst 3 uger fra det tidspunkt, hvor medlemmet er ophørt på tro og love, jf. stk. 1. Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan et medlem få dagpenge fra dagen efter ophøret, hvis 1) medlemmet er ophørt med en selvstændig bibeskæftigelse, jf. 10, eller 2) medlemmet søger om dagpenge igen efter en periode, hvor medlemmet ikke har modtaget dagpenge. Det er en betingelse, at medlemmet allerede er indplaceret i en dagpengeperiode. 22. Et medlem kan kun ophøre med at drive selvstændig virksomhed én gang inden for en dagpengeperiode, herunder en eventuel forlængelse af dagpengeperioden. Et ophør ved indplaceringen i dagpengeperioden medregnes ikke. Stk. 2. Et medlem kan ikke modtage dagpenge, når medlemmet er ophørt med en virksomhed mere end én gang inden for en dagpengeperiode, medmindre medlemmet har genoptjent retten til at ophøre med en virksomhed, jf. stk. 3. Stk. 3. Et medlem genoptjener retten til at ophøre med en virksomhed, når medlemmet 1) har genoptjent retten til dagpenge efter reglerne herom i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, og 2) har genoptjent retten til supplerende dagpenge efter reglerne herom i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Jobsøgningsperiode 23. Et medlem må ikke påbegynde en ny selvstændig virksomhed i en jobsøgningsperiode på 6 måneder. De 6 måneder løber fra det tidspunkt, hvor medlemmet anses for at være ophørt med en virksomhed efter 13 og Stk. 2. Et medlem anses for at have påbegyndt en ny selvstændig virksomhed på det tidspunkt, hvor aktiviteten opfylder betingelserne i 2. Det gælder også hvis medlemmet indtræder i en virksomhed eller et selskab eller som medarbejdende eller medejende ægtefælle genindtræder i ægtefællens virksomhed. Stk. 3. Et medlem, der påbegynder en ny selvstændig virksomhed i jobsøgningsperioden efter stk. 1, mister retten til dagpenge i den resterende del af jobsøgningsperioden. Stk. 4. Et medlem, der er ophørt med en virksomhed, fordi virksomheden er gået konkurs, jf. 14, er ikke omfattet af jobsøgningsperioden. Kapitel 6 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed og bekendtgørelse nr. 678 af 22. juni 2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed ophæves. Stk. 3. A-kassen skal i forhold til et medlem, der modtager dagpenge den 1. oktober 2018 eller senere, vurdere, om medlemmets aktivitet er omfattet af en ny definition som selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, jf. 2-5.

6 Stk finder alene anvendelse på medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode den 1. oktober 2018 eller senere. Et medlem, som forud for den 1. oktober 2018 anses for at have drevet selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse efter reglerne i bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed, anses fortsat for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse fra den 1. oktober 2018, medmindre aktiviteten ikke anses for at være selvstændig virksomhed efter denne bekendtgørelses 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den x Morten Binder / Kirsten Brix Pedersen

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt og skal indplaceres, skal a-kassen

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt, skal a-kassen forholde sig til, om medlemmet

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 I. Baggrund Inden man afgør om et medlem skal ophøre

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed

Om ophør med selvstændig virksomhed Om ophør med selvstændig virksomhed A-kassen LH 7. udgave oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed... 3 3. Hvornår er du ophørt?... 3 4. Hvad er et ophørsbevis?...

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I bekendtgørelse nr. x af x om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet er der fastsat regler om definitionen af selvstændig virksomhed, sondringen

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018

Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Selvstændig i El-branchen Oktober 2018 Side 1 af 6 Du er velkommen i El-fagets A-kasse også som selvstændig Du kan sagtens være medlem af El-fagets A-kasse, når du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet VEJ nr 9808 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 1 Offentligt Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked 18. maj 2017 Regeringen (Venstre, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er med udgangspunkt

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2017/1 LSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275 Fremsat den 14.

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LOV nr 1670 af 26/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet Arbejdsgruppens rapport for selvstændige bygger på, at dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse A-kassen LH 7. udgave, juni 2017 Indhold 1. Forord... 3 2. Hvornår er der tale om selvstændig virksomhed?... 3 2.1 Personligt eller i

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse

Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse Om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse A-kassen LH 6 udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse... 3 3. Offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25.

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere redigeret juli 2019 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018

VÆRD. Når du ophører med din virksomhed. at vide. Nye regler 1. oktober 2018 VÆRD at vide Når du ophører med din virksomhed Nye regler 1. oktober 2018 Ophør hvad nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig virksomhed. Uanset hvad grunden er, står du sandsynligvis

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Efter ophør af selvstændig virksomhed Dette papir beskriver reglerne fra bekendtgørelse om selvstændig virksomhed

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018

Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018 Ledighedserklæringen efter 1. oktober 2018 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere for a-kassemedarbejdere, juli 2018 Indledning Fra 1. oktober 2018 er medlemmer ikke længere enten selvstændige eller lønmodtagere,

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET OVERSIGT OVER NYE REGLER PÅ DAGPENGEOMRÅDET NYT DAGPENGESYSTEM Den 14/11 2017, er der fremsat Lovforslag, L 88 2017/2018 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge I medfør af 52, 53, stk. 19, 53 a, stk. 5, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Oktober 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1751 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. j.nr. 18/15835 Senere

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Rundskrivelse nr. 44/02

Rundskrivelse nr. 44/02 Rundskrivelse nr. 44/02 17. oktober 2002 Ny bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med tilhørende vejledning Direktoratet har som led i beskæftigelsesministerens

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen.

Ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. Ofte stillede spørgsmål til a-kassen Læs og få svar på de ofte stillede spørgsmål til a-kassen. KE580 - Ofte stillede spørgsmål om a-kasse.indd 1 12/5/2013 11:05:13 AM OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM AT VÆRE

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende

Om at være arbejdsløshedsforsikret. selvstændig erhvervsdrivende Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsdirektoratet November 2001 Pjecen fortæller i hovedpunkter om dine muligheder for at blive arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Oktober 2018 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Fritidsbeskæftigelse Nyt! Du har nu mulighed for at at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får Du må som udgangspunkt ikke

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål om a-kasse for dig som selvstændig. erhverv Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde i egen

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. Den fulde tekst UDKAST 11. maj 2016 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration. I medfør af 88, stk. 4-6, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 4 og 10 og 100 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed

VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed VÆRD AT VIDE - når du ophører med din virksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Ophør hva nu? Der kan være mange årsager til, at du er ophørt med selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere