Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2017."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 5/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation for rengøringsarbejde på et udearbejdssted... 1 Sag nr. 2: Hjemvisning af et påbud om at indrette et automatisk robotanlæg sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og ophævelse af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver... 3 Sag nr. 3: En virksomhed var rette modtager af en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt reglerne om at sikre ansatte mod udsættelse for elektrisk strøm... 5 Sag nr. 4: Fastholdelse af afslag på dispensation for opstilling af en stor dampkedel i et kedelrum i en ny fabriksbygning... 8 Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at etablere effektiv ventilation ved polyesterstøbning Sag nr. 6: Ophævelse af afgørelse om at en virksomhed havde overtrådt reglerne ved ikke at have instrueret og oplært en ansat om, at åbningen af en port på en anden virksomhed var blevet ændret Sag nr. 7: Fastholdelse af et påbud om at etablere effektiv udsugning ved skæring af et træguld med en stiksav Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at etablere en arbejdsmiljøorganisation for rengøringsarbejde på et udearbejdssted Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud til en rengøringsvirksomhed om, at virksomheden skal etablere en arbejdsmiljøorganisation på et udearbejdssted, hvor virksomheden udfører rengøringsarbejde, idet virksomheden havde 10 ansatte, herunder en serviceleder, der havde arbejdet på stedet i mere end 14 dage, og der var ikke etableret en arbejdsmiljøorganisation på udearbejdsstedet. 1

2 Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en rengøringsvirksomheds udearbejdssted hos virksomhed B. Det blev oplyst, at rengøringsvirksomheden havde indgået en kontrakt med virksomhed B om at udføre arbejde med rengøring på udearbejdsstedet hos B. Arbejdstilsynet fik oplyst, at rengøringsvirksomheden på udearbejdsstedet har en rengøringsenhed, som udførte både synlig rengøring i dagstimerne og rengøring om natten. Arbejdstilsynet fik oplyst af servicelederen, at der er 10 ansatte inklusiv serviceleder på udearbejdsstedet, og at der har været udført arbejde på udearbejdsstedet i mere end 14 dage. Arbejdstilsynet fik desuden oplyst af servicelederen, at der ikke er etableret en arbejdsmiljøgruppe for rengøringsvirksomhedens 10 ansatte på udearbejdsstedet, men at der var en organisationsplan, der beskrev virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Ledelsesrepræsentanten kommer til udearbejdsstedet én gang om ugen med henblik på opfølgning samt koordinering af særlige arbejdsopgaver. Servicelederen har indenfor visse rammer et råderum i forhold til at koordinerer opgaver med virksomhed B og til at lede og fordele arbejdet for rengøringsenheden på udearbejdsstedet. Servicelederen bestiller rengøringsmidler, toiletpapir, klude, arbejdsredskaber, m.v. På den baggrund traf Arbejdstilsynet afgørelse med påbud om, at rengøringsvirksomheden skal etablere en arbejdsmiljøorganisation på udearbejdsstedet hos virksomhed B. Regler Det fremgår af 6, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne skal tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne. Det fremgår af 7, i bekendtgørelsen om samarbejde og sikkerhed og sundhed, at ved arbejde, der helt eller delvist udføres på midlertidige eller skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, herunder bygge- og anlægsarbejde, skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation, når 5 eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet, og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal etablere en arbejdsmiljøorganisation på udearbejdsstedet hos virksomhed B, idet flertallet af nævnets medlemmer lagde vægt på, at Arbejdstilsynet på tilsynstidspunktet fik oplyst, at 10 ansatte fra rengøringsvirksomheden, herunder en serviceleder, i mere end 14 dage havde arbejdet på udearbejdsstedet hos virksomged B med rengøring af lokalerne. Flertallet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at der ikke var etableret en arbejdsmiljøorganisation for de ansatte på udearbejdsstedet hos virksomhed B. Flertallet lagde endvidere vægt på, at rengøringsvirksomhedens ansatte udfører arbejdet med rengøring i virksomhed B s lokaler efter en tidsbegrænset aftale med virksomhed B 2

3 herom, og at rengøringsvirksomhedens ansatte således udfører arbejde på et midlertidigt arbejdssted uden for virksomhedens faste arbejdssted. Flertallet lagde til grund, at rengøringsvirksomheden er arbejdsgiver med ansvar for de 10 ansatte på udearbejdsstedet hos virksomhed B. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 5 ud af nævnets 9 stemmeberettigede medlemmer. Mindretalsudtalelse: Et mindretal på 4 af nævnets medlemmer vurderer, at der ikke er hjemmel til at stille krav om, at der skal være en arbejdsmiljøgruppe på udearbejdsstedet, da det alene fremgår af 7, i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed, at arbejdet skal foregå i en arbejdsmiljøorganisation og ikke i en selvstændig arbejdsmiljøorganisation på udearbejdsstedet. Der er desuden ikke støtte i forarbejderne til en sådan fortolkning (j.nr ). Sag nr. 2: Hjemvisning af et påbud om at indrette et automatisk robotanlæg sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og ophævelse af påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om at indrette et automatisk robotanlæg sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og ophævede påbud om brug af en autoriseret rådgiver, da det var uklart, om der var risiko for sikkerhed og sundhed ved kontakt med et anlægs automatiske bevægelige dele, da det ikke var tilstrækkeligt oplyst, hvordan der var risiko for at komme i klemme ved kontakt med anlæggets automatiske bevægelige dele, og hvordan disse udgør en fare. Arbejdstilsynet konstaterede, at der på en virksomhed var opstillet et ældre automatisk robot maleanlæg. Anlægget var ikke i drift under tilsynsbesøget, men Arbejdstilsynet fik oplyst af virksomhedens ledelsesrepræsentanter, at anlægget dagligt anvendes som en del af virksomhedens produktionsapparat. Robotanlægget var opstillet før 1995 og dermed ikke omfattet af maskindirektivet og dermed CE mærket. Arbejdstilsynet konstaterede, at anlægget omfattede en conveyorbane til automatisk fremføring af emner, et manuelt sprøjteområde og en tørretunnel. Arbejdstilsynet havde ved et tidligere besøg konstateret og fået oplyst, at robotten arbejder med momentane og hurtige bevægelser, og at det er muligt at blive alvorligt klemt under robottens lodrette bevægelser, såfremt en person opholder sig i robotcellen under drift. Der var adgang til robotcellen gennem en adgangsdør fra gangen mellem cellen og et manuelt sprøjteområde. Arbejdstilsynet afgav et påbud om, at virksomheden skulle indrette det automatiske anlæg sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 3

4 Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at det ikke var korrekt, at virksomheden har oplyst, at robotten arbejder med momentane og hurtige bevægelser. Anlægget er et langsomtgående bevægelsesanlæg, hvor risikoen for at blive ramt vil være uhyre ringe. Det er heller ikke korrekt, at virksomheden har oplyst, at det var muligt at blive alvorligt klemt under robottens lodrette bevægelser. Beskrivelsen af den faktiske risiko ved at opholde sig i robotcellen eller komme i kontakt med robotmaleanlægget er fuldstændig fortegnet. Der er ikke risiko for alvorlig legemsbeskadigelse. Der er højst risiko for at få maling på tøjet og et blåt mærke. Regler Det fremgår af 45, i arbejdsmiljøloven, at maskiner skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelsen skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 5, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Valget af et teknisk hjælpemiddel skal ske under hensyn til de forhold, hvorunder det skal anvendes, samt de risici, der måtte opstå ved anvendelsen af det pågældende hjælpemiddel. Såfremt anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel desuagtet indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, skal denne imødegås med egnede foranstaltninger, som f.eks. afskærmning, udsugning og særligt sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler, der sikrer en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig udførelse af det pågældende arbejde. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring m.v. ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre særlige regler, der måtte være fastsat herom. Det fremgår af 38, i bekendtgørelsen om indretnings af tekniske hjælpemidler, at der i konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Det skal herunder sikres, at personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver et påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af 8 25, dvs. vanskelige at løse. 4

5 Det fremgår af 21, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører anvendelsen af tekniske hjælpemidler, hvor virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet. Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører mangelfuld indretning af ikke CE mærkede tekniske hjælpemidler, hvor virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skulle indrette et automatiske robotanlæg, således at det kan anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og ophævede Arbejdstilsynets påbud om brug af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbuddet. Nævnet fandt det uklart, hvorvidt der er risiko for sikkerhed og sundhed ved kontakt med robotanlæggets automatiske bevægelige dele, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har oplyst, hvordan der er risiko for at komme i klemme ved kontakt med robotanlæggets automatiske bevægelige dele, og hvordan disse udgør en fare. Nævnet lagde hertil vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i afgørelsen eller udtalelserne til nævnet havde beskrevet konkret, hvordan det er muligt at komme i klemme ved kontakt med robotanlæggets automatiske bevægelige dele, samt beskrevet faren herved. Arbejdstilsynet har alene oplyst, at der er risiko for, at operatøren kan blive klemt af robottens bevægelser, da Arbejdstilsynet af flere af hinanden uafhængige operatører har fået oplyst, at det vil være forbundet med klemningsrisiko at trodse virksomhedens instruktion om ikke at gå ind i robotcellen. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at virksomheden og den ansatte, som Arbejdstilsynet talte med under tilsynsbesøget, i breve til nævnet havde oplyst, at de ansatte ikke kunne genkende, at de havde oplyst, at der er klemningsfare ved maskinen. Nævnet lægger ydermere vægt på, at Arbejdstilsynet ikke har forholdt sig til oplysningen fra virksomheden om, at de bevægelige dele i robotcellen havde en hastighed på 160 mm/sek. Nævnet ophævede påbuddet om brug af autoriseret en arbejdsmiljørådgivervirksomhed, da der ikke er truffet en afgørelse med påbud, der vedrører mangelfuld indretning af den ikke CE mærkede maskine. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn (j.nr og ). Sag nr. 3: En virksomhed var rette modtager af en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt reglerne om at sikre ansatte mod udsættelse for elektrisk strøm Arbejdsmiljøklagenævnet fandt en virksomhed rette modtager af en afgørelse uden handlepligt og fastholdt, at virksomheden havde overtrådt reglerne om at 5

6 sikre de ansatte mod udsættelse for strømstød, da en ansat fik stød, og en undersøgelse havde vist, at der var et brud på en jordforbindelse til et bagagehejs. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed på baggrund af en arbejdsulykke, hvorved en af virksomhedens ansatte fik elektrisk stød, da han håndterede bagage ved brug af bagagekroge. Arbejdstilsynet fik fremvist et defekt kabel til strømforsyningen af et loftmonteret bagagehejs og fik oplyst, at virksomhedens undersøgelser efter strømulykken viste, at der var et brud på jordforbindelsen. Arbejdstilsynet fik desuden oplyst, at ophænget af en defekte ledning efterlod tydelige trykmærker på ydersiden af kablet. Manchetten, der holder kablet, kunne derfor have været skruet for kraftigt sammen, hvilket også kan have forårsaget brud på jordkablet. Arbejdstilsynet konstaterede under besøget, at virksomheden havde bragt forholdene i orden, da bagagehejset blev taget ud af drift med det samme, så der ikke kunne opstå lignende eller værre tilfælde. Arbejdstilsynet traf overfor virksomheden en afgørelse om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre de ansatte mod udsættelse for strømstød. Virksomheden klagede over afgørelsen og anførte at virksomheden havde lejet sig ind hos en anden virksomhed, som er ansvarlig for bagagehallen og de ophængte løftekroge. Regler Det fremgår af 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særlig til reglerne om arbejdets udførelse. Det fremgår af 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i kendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsen. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. 6

7 Det fremgår af 13, nr. 1, i samme bekendtgørelse, at ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge ulykker hidrørende fra elektrisk strøm og lignende. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at virksomheden var rette modtager af Arbejdstilsynets afgørelse uden handlepligt og fastholdt, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre de ansatte mod udsættelse for strømstød. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst, at en af virksomheden ansatte udførte arbejde med håndtering af bagage ved hjælp af bagagehejs, da en ulykke skete ved, at han fik elektrisk stød. Nævnet lagde herved vægt på, at virksomheden som arbejdsgiver har et selvstændigt ansvar for at sikre, at der er truffet effektive foranstaltninger, der sikrer egne ansatte mod risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, selvom en anden virksomhed har ansvaret for anlægget. Nævnet vurderede, at arbejdet med håndtering af bagage ved hjælp af en bagagehejs ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på tidspunktet for arbejdsulykken, da der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget fik oplyst, at virksomhedens undersøgelser viste, at der var et brud på en jordforbindelse til det loftmonteret bagagehejs, og at Arbejdstilsynet i den forbindelse fik fremvist et kabel til bagagehejsens strømforsyning, hvor jordledningen var defekt. Nævnet lagde desuden vægt på, at det blev oplyst, at manchetten til at holde kablet kunne have været skruet for kraftigt sammen, hvilket kunne have været en medvirkende årsag til bruddet på jordkablet. Nævnet lagde videre vægt på, at arbejdsulykken, hvor en ansat mærkede en kriblende fornemmelse i hånden, da han tog fat om et bagagehejs, der anvendes til at læsse og losse kufferter understøtter, at de ansatte ikke var sikret tilstrækkeligt mod ulykker hidrørende fra elektrisk strøm i forbindelse med arbejdet. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget konstaterede, at virksomheden havde bragt forholdene i orden, da bagagehejset blev taget ud af drift med det samme og ikke ville blive anvendt igen, før strømforsyningen til bagagehejset var udskiftet. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn (j.nr og ). 7

8 Sag nr. 4: Fastholdelse af afslag på dispensation for opstilling af en stor dampkedel i et kedelrum i en ny fabriksbygning Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et afslag på en virksomheds anmodning om dispensation fra reglerne om, at en dampkedel med et produkttal større end bar x liter skal opstilles i en særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion, og solidt adskilt fra den øvrige bygning, da der ikke i det konkrete tilfælde var særlige konstruktionsmæssige, anvendelsesforhold eller særlige forhold i øvrigt, der gjorde det rimeligt og forsvarligt at tillade afvigelse fra reglerne. En virksomhed anmodede om dispensation til, at virksomhedens dampkedel med et produkttal større end bar x liter ikke er indrettet som en selvstændig bygning eller med et uafhængigt tag, således at aflastningen af en eksplosion i rummet sker gennem en ventilationsrist eller port i stedet for gennem et selvstændigt tag. Arbejdstilsynet traf afgørelse med afslag på dispensation for opstillingen af en dampkedel med et produkttal større end bar x liter i det indrettede og fremviste kedelrum på virksomheden. Virksomheden klagede over afgørelsen, da virksomheden fandt forholdene lige så forsvarlige, som hvis reglerne blev fulgt. Regler Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af trykbærende udstyr, at anvendelse af trykbærende udstyr og enheder skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Det fremgår af 7, stk. 8, i samme bekendtgørelse, at der for visse trykbærende udstyr og enheder gælder særlige krav til opstillingen og brug, som anført i bilag 4. Det fremgår af 8, i samme bekendtgørelse, at trykbærende udstyr og enheder, der rummer særlig fare for omgivelserne, skal opstilles i særlig bygning, maskinrum eller i det fri og i sikker afstand fra arbejdspladser, bygninger og færdselsveje. Det fremgår af 34, i samme bekendtgørelse, at Arbejdstilsynet i enkelttilfælde kan tillade afvigelser fra bekendtgørelsen, hvor det på grund af det pågældende trykbærende udstyrs særlige konstruktion, fremstilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt. Det fremgår af bilag 4 om særlige krav til opstilling og brug af enkelte typer trykbærende udstyr, at særlige krav til opstilling og brug af trykbeholdere, dampkedler og rørsystemer i kontrolklasse A og B er påkrævet i forhold til enkelte typer og størrelser af beholdere, f.eks. på grund af eksplosionsfare og andre forhold. 8

9 Det fremgår af bilagets afsnit 3.1 om opstilling af dampkedler, at dampkedler med produkttal større end skal opstilles i særskilt rum (kedelrum), hvor gulvet ikke må ligge lavere end 1 meter under terræn. Kedelrummet må ikke være placeret over eller under rum, hvor personer hyppigt opholder sig. Kedelrummet må kun benyttes til formål, der knytter sig til dampkedlens drift og pasning. Dampkedler med et produkttal større end skal opstilles i særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion og solidt adskilt fra den øvrige bygning. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afslag på anmodning dispensation fra reglerne om, at en dampkedel med et produkttal større end bar x liter skal opstilles i en særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion, og solidt adskilt fra den øvrige bygning. Nævnet fandt, at der ikke i det konkrete tilfælde er særlige konstruktionsmæssige, fremstillingsmæssige, anvendelsesforhold eller særlige forhold i øvrigt, der gør, at det findes rimeligt og forsvarligt at tillade afvigelse fra reglerne. Nævnet lagde herved vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at indrette arbejdsstedet for virksomhedens kedelrum for en dampkedel med et produkttal større end , således at porten eller ventilationsristen over porten anvendes som eksplosionsaflastning ved en kedeleksplosion. Nævnet lagde desuden vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at placere døråbninger ind til tilstødende bygningsdele og dermed bryde den solide adskillelse mellem bygningsdelene. Nævnet lagde endelig vægt på, at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at adgangsvejen til et el-tavlerum går via kedelrummet, idet disse installationer er uvedkommende for kedlens drift og pasning. Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerhedsog sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det følger endvidere af reglerne om anvendelse af trykbærende udstyr, at der for visse trykbærende udstyr og enheder gælder der særlige krav til opstillingen og brug, som anført i bilag til bekendtgørelsen. Det fremgår af bilaget til bekendtgørelsen, at dampkedler med et produkttal større end skal opstilles i særskilt kedelbygning eller bygningsdel med egen tagkonstruktion og solidt adskilt fra den øvrige bygning. Efter reglerne kan Arbejdstilsynet i enkelttilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af det pågældende trykbærende udstyrs særlige konstruktion, frem- 9

10 stilling, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 5: Fastholdelse af påbud om at etablere effektiv ventilation ved polyesterstøbning Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at etablere effektiv ventilation og fastholdt påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, da en virksomhed ikke havde sørget for en effektiv mekanisk ventilation ved polyesterstøbning, da der ikke var en rumventilation eller procesudsug, der fjernede forureningen fra styren tæt ved kilden. Ved et tilsynsbesøg på en virksomhed konstaterede Arbejdstilsynet, at der blev foretaget polyesterstøbning i en produktionshal. Der var almindelig færdsel i hallen. Der blev arbejdet med klargøring af forme og oplægning af måtter, samt indpakning af det færdige produkt op til, hvor polyesterstøbningen foregik. Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at der ikke var en rumventilation i hallen. Der var desuden ikke procesudsug, der fjernede forureningen fra styren ved kilden, og der var en karakteristisk lugt af styren. Til polyesterstøbningen blev der anvendt to kemiske produkter, der indeholdt cirka 40 % styren. Virksomheden oplyste, at den ikke inden for det seneste år havde løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, hvor løsningen umiddelbart kunne overføres. Arbejdstilsynet afgav påbud til virksomheden om at etablere effektiv ventilation ved polyesterstøbningen i produktionshallen og påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgivervirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbuddet. Regler Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 42, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 35, stk. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at hvis det ikke kan hindres, at der ved en arbejdsproces sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening, skal der etableres procesudsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur. Det fremgår af 16, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal 10

11 derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivervirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af 8 25, dvs. vanskelige at løse. Det fremgår af 17, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdssteder, hvor der ikke er etableret en effektiv mekanisk udsugning eller der er mange spredte forureningskilder på arbejdspladsen, og forureningen ikke fjernes effektivt. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om at etablere effektiv ventilation ved polyesterstøbning samt fastholdt påbuddet om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgivervirksomhed til at bistå sig med at efterkomme dette påbud. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg konstaterede, at virksomheden ikke havde etableret effektiv mekanisk ventilation ved polyesterstøbningen. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der i virksomhedens produktionshal ikke var en rumventilation eller procesudsug, der fjernede forureningen fra styren ved kilden. Nævnet lagde herved vægt på, at der på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg blev foretaget polyesterstøbning i hallen, samtidig med at der blev arbejdet med klargøring af forme og oplægning af måtter, samt indpakning af det færdige produkt i umiddelbar nærhed. Der var almindelig færdsel i produktionshallen. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der var en karakteristisk lugt af styren. Nævnet lagde til grund, at der til polyesterstøbningen blev anvendt to kemiske produkter, som begge indeholder cirka 40 % styren. Styren er et organisk opløsningsmiddel. Styren er endvidere på Arbejdstilsynets liste over stoffer, som anses for at være kræftfremkaldende. Nævnet lagde i forhold til påbuddet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver vægt på, at der var afgivet påbud, der vedrører en arbejdsproces, hvor der foregår polyesterstøbning ved anvendelse af et kemisk produkt, som er sundhedsskadeligt, og som anses for at være kræftfremkaldende, og hvor der ikke var etableret en effektiv mekanisk udsugning, hvilket efter reglerne er et komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse. Nævnets afgørelser blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). 11

12 Sag nr. 6: Ophævelse af afgørelse om at en virksomhed havde overtrådt reglerne ved ikke at have instrueret og oplært en ansat om, at åbningen af en port på en anden virksomhed var blevet ændret Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på en anden virksomhed på farefri måde, da virksomheden ikke var oplyst om, at den ene sensor i en port var blevet frakoblet, så porten ikke standsede/åbnede, når den ansatte kom i nærheden. Arbejdstilsynet besøgte en virksomhed på baggrund af en ulykke, hvor en af virksomhedens chaufører på en anden virksomhed var blevet ramt af en mekanisk drevet port, da han kørte mellem den andens virksomheds varemodtagelse og mellager. Arbejdstilsynet fik oplyst, at porten havde været ombygget således, at den ene sensor (i varemodtagelsen) var blevet frakoblet, så porten ikke standsede/åbnede, når de ansatte kom i nærheden, hvorved ulykke skete. Arbejdstilsynet afgav påbud til skadelidtes arbejdsgiver, hvorefter virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og oplæring i åbningen af en port på den anden virksomhed. Regler Det fremgår af 17, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Det fremgår af 38, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 45, at maskiner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår 12, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at ansatte skal instrueres om og i fornødent omfang oplæres i anvendelsen af de tekniske hjælpemidler, de skal benytte under arbejdet, således at anvendelsen kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ansatte skal gøres opmærksom på relevante risici i forbindelse med tekniske hjælpemidler i deres umiddelbare arbejdsomgivelser samt på relevante forandringer, der påvirker tekniske 12

13 hjælpemidler i deres umiddelbare arbejdsomgivelser, også selv om de ikke direkte anvender dem. Det fremgår af 1, i bekendtgørelsen om skiftende arbejdssteders indretning, at bekendtgørelsen gælder ved arbejde, som en arbejdsgiver lader ansatte udføre på fremmed virksomhed eller på andet sted uden for sit eget bedriftsområde. Det fremgår af 5, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal, inden et arbejde iværksættes og under arbejdet, vurdere, om forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyn til det arbejde, der skal foregå, og hvis dette ikke er tilfældet, sørge for, at forholdene i det omfang, det er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet. Gener og risici, som arbejdet kan medføre, skal imødegås med passende foranstaltninger, så forholdene er forsvarlige for såvel dem, der udfører arbejdet, som for andre, der er beskæftiget på stedet. Er det ikke muligt eller rimeligt at gøre indretningen af arbejdsstedet forsvarlig, skal der træffes andre forholdsregler, således at arbejdet kan udføres på forsvarlig måde, jf. navnlig Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse og Arbejdsministeriets bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal sørge for, at oplæring og instruktion af de ansatte omfatter de særlige foranstaltninger, der skal iagttages under hensyn til, at arbejdet foregår uden for virksomhedens område, jf. 5. Der skal herunder instrueres om, hvordan den ansatte skal forholde sig, hvis der på arbejdssted er forhold, som er i fare for sikkerhed eller sundhed, og som den pågældende ikke selv kan rette. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre en tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion og oplæring i at udføre arbejdet på en anden virksomhed på farefri måde, da nævnet ikke fandt grundlag for at træffe afgørelse overfor virksomheden. Nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at pålægge den ansattes arbejdsgiver at gøre den ansatte bekendt med den ulykkesfare, der var forbundet med arbejdet mellem varemodtagelsen og mellageret hos en anden virksomhed på grund af, at sensoren, der forhindrede porten i at lukke, mens der var personer i nærheden, var blevet taget ud af drift. Nævnet lagde herved vægt på, at arbejdsgiveren ikke har haft nogen anledning til at være bekendt med, at arbejdsforholdene for virksomhedens ansatte, som arbejdede hos den anden virksomhed, var blevet ændret, idet virksomheden ikke var oplyst om, at den ene sensor (i varemodtagelsen) var blevet frakoblet, så porten ikke standsede/åbnede, når de ansatte kom i nærheden. 13

14 Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ikke har henvist til reglerne om skiftende arbejdspladsers indretning. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 7: Fastholdelse af et påbud om at etablere effektiv udsugning ved skæring af et træguld med en stiksav Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at etablere effektiv udsugning ved skæring af trægulv på en byggeplads, så træstøv fjernes ved kilden, og medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadeligt træstøv Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en byggeplads, og konstaterede, at en virksomheds 3 ansatte var beskæftiget med lægning af trægulve inde i et kælderrum. Der blev brugt en stiksav, som ikke var tilkoblet til et eksternt udsugningsanlæg. Der lå på arbejdsstedet og omkring i lokalet fint og groft træstøv. Arbejdstilsynet afgav påbud til virksomheden om straks at etablere effektiv udsugning ved skæring af trægulv således, at det sikres, at træstøv fjernes ved kilden/stiksaven, og medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadeligt træstøv. Regler Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 31, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at hvor der er fare for, at luften indeholder sundhedsskadelige stoffer eller materialer skal luften kontrolleres, og der skal træffes effektive foranstaltninger til beskyttelse af de beskæftigede mod påvirkninger herfra. Hvis arbejdsprocessen udvikler støv eller anden luftforurening m.v., skal dette så vidt muligt imødegås på udviklingsstedet eller fjernes. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om straks at etablere effektiv udsugning ved skæring af trægulv således, at det sikres, at træstøv fjernes ved kilden/stiksaven, og medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadeligt træstøv på byggepladsen Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra træstøv under arbejde i et kælderrum på en byggeplads. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet under et tilsynsbesøg konstaterede, at der lå træstøv på arbejdsstedet samt omkring i kælderrummet, og at der i det lukkede kælderrum lå både fint og groft træstøv, hvor de ansatte udførte arbejde. 14

15 Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet under tilsynsbesøget konstaterede, at der under arbejdet med tilretning af gulvbrædderne anvendtes en stiksav, som ikke var tilkoblet et eksternt udsugningsanlæg. Nævnets afgørelse blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 8/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i september måned 2014 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. Nyhedsbrev nr. 2/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2017. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af afgørelse om at en virksomhed har overtrådt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 8/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 1/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i januar måned 2015 truffet 35 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Nyhedsbrev nr. 6/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned 2015 truffet 39 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Nyhedsbrev nr. 7/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 04/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned 2015 truffet 30 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Ophævelse af påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver - Problemet var løst tidligere ved brug af rækværk Nyhedsbrev nr. 8/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 5/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i maj måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 2/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned 2016 truffet 34 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Nyhedsbrev nr. 4/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 03/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Nyhedsbrev nr. 3/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 med påbud om

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 23. juni 2016 med påbud

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri

Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1 Fastholdelse af afgørelse om at forebygge risikoen for røveri Nyhedsbrev nr. 11/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i august måned 2014 truffet 41 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. I dette nyhedsbrev er medtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af påbud om manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 1/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Københavns Kommune Borups Alle København NV

Københavns Kommune Borups Alle København NV Københavns Kommune Borups Alle177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 7. juni 2016 Ved afgørelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 8/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned 2015 truffet 42 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV

Koncernservice og Koncern IT Borups Allé København NV Koncernservice og Koncern IT Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. februar 2017 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. august 2016,

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 06 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 06 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 20. december 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 8. juli 2016 om, at kommunen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017. Nyhedsbrev nr. 10/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2017. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud til en bygherre om at sikre at koordinator. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 4/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05 / 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i april måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Koncernservice Borups Allé København NV

Koncernservice Borups Allé København NV Koncernservice Borups Allé 177 2400 København NV Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 29. november 2016 behandlet København Kommunes klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. april 2016 med påbud

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet

Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet Nyhedsbrev nr. 01/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 6/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 3/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har på nævnsmødet i marts måned 2016 og ved afgjorte formandssager truffet 18 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Undersøgelse af den daglige løftemængde

Undersøgelse af den daglige løftemængde KEN nr 10115 af 06/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900005-09 Senere ændringer til

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 2 Nyhedsbrev nr. 5/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i maj måned 2015 truffet i alt 66 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Nyhedsbrev nr. 11/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016. Nyhedsbrev nr. 6/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i juni 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 3 / Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2007 - til og med juni 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer

Lov om arbejdsmiljø og Lov om røgfri miljøer Nyhedsbrev nr. 1/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017. Nyhedsbrev nr. 9/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i oktober 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets begrundelser

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 9 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 9 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2016. Nyhedsbrev nr. 7/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 9 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2016. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Nyhedsbrev nr. 3/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i marts 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet BEK nr 59 af 15/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120215777 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere