Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr."

Transkript

1 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. 1 Svar til journalist A, medie B Sag nr. 15/04775 Justitsministeriets afgørelse af 3. november 2015 om delvist afslag på aktindsigt Jeg har nu færdigbehandlet din sag. På det foreliggende grundlag er der efter min opfattelse så meget usikkerhed om, hvorvidt udleveringsnotitserne i sagen som er undtaget efter offentlighedslovens 27, nr. 2 udelukkende er udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer, at jeg ikke umiddelbart kan anerkende, at dokumenterne er undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen. Hvis Justitsministeriet vil fastholde sin vurdering, kræver det efter min opfattelse en nærmere udredning af, hvem dokumenterne er sendt til. Jeg har på den baggrund henstillet til Justitsministeriet at genoptage sagen for på ny at vurdere spørgsmålet om aktindsigt. Dine klagepunkter nr. 2 og 3 vedrører undtagelse af oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, efter bestemmelserne i lovens 31 og 33, nr. 1, og at du ikke efter lovens 29 har fået aktindsigt i de interne faglige vurderinger, som efter Justitsministeriets oplysninger findes i visse dokumenter. Efter den måde, som de undtagne dokumenter og oplysninger er beskrevet i Justitsministeriets afgørelse af 3. november 2015 og den måde, som sagen er præsenteret på for mig er der efter min opfattelse så stor usikkerhed om, hvilke dokumenter og oplysninger der er undtaget efter hvilke bestemmelser i offentlighedsloven, at jeg har måttet opgive en tilbundsgående undersøgelse. 1

2 Jeg har på den baggrund henstillet til Justitsministeriet også at genoptage sagen i forhold til de dokumenter og oplysninger, som er omfattet af dine klagepunkter nr. 2 og 3. Den samme usikkerhed gør sig gældende i forhold til to af de tre dokumenter, hvor du under klagepunkt nr. 4 specifikt har klaget over kun at have fået delvis aktindsigt. For så vidt angår det tredje dokument (CTA-notat af [dato]) forekommer det mig efter en umiddelbar vurdering ikke åbenbart, at alle de oplysninger, som Justitsministeriet har undtaget efter 31, er omfattet af denne bestemmelse. Jeg henstiller derfor også for så vidt angår de tre dokumenter, at Justitsministeriet genoptager sagen og på ny vurderer spørgsmålet om aktindsigt. Nedenfor i afsnittet Ombudsmandens udtalelse kan du læse nærmere om begrundelsen for resultatet af min undersøgelse. Sidst i udtalelsen (fra s. 16) er der en gennemgang af sagens forløb. Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om? Sagen drejer sig om Justitsministeriets afgørelse af 3. november 2015 i en sag, hvor du den 24. februar 2015 anmodede om aktindsigt på følgende måde: Vi forbereder en kritisk historie om antallet af henvendelser fra trossamfund C til [den foregående justitsminister på tidspunktet for anmodningen] og [justitsminister på tidspunktet for anmodningen], hvor trossamfundet har tigget og bedt om ekstra beskyttelse. Vi vil gerne lave et interview med ministeren derom, hvis hun vil. Jeg vil dertil gerne bede om aktindsigt i al korrespondance mellem trossamfundet og Justitsministeriet om dette. Den 10. juli 2015 traf Justitsministeriet delvis afgørelse vedrørende din aktindsigtsanmodning. Ministeriet meddelte dig samtidig, at man havde identificeret en række yderligere sager omfattet af din anmodning, og at disse sager relaterede sig til Politiets Efterretningstjenestes (PET) vurdering af sikkerheden omkring de (...) interesser [interesserne for personer med den pågældende tro/baggrund] i Danmark og terrortruslen mod Danmark. Det fremgik, at der var tale om yderligere fire sager (Justitsministeriets sagsnr. PO /26, PO /24, PO /46 og PO /120), som gav Justitsministeriet anledning til nærmere juridiske overvejelser om rækkevidden af offentlighedslovens 31 og 33. Den 3. november 2015 traf Justitsministeriet endelig afgørelse og meddelte dig delvist afslag på aktindsigt. 2

3 Justitsministeriet har ved afgørelsen foruden de nævnte fire sager taget stilling til, om du kunne få aktindsigt i dokumenter i yderligere tre sager (Justitsministeriets sagsnr , og ) og i tre dokumenter, der ikke er journaliseret på en bestemt sag, men som også måtte anses for omfattet af din anmodning. Jeg har besluttet at afgrænse min undersøgelse til de forhold, som du har anført i din klage til mig af 4. november 2015, dvs. følgende: 1) at nogle udleveringsnotitser til brug for besvarelse af spørgsmål fra forligskredsen bag aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi vedrørende de initiativer i regeringens terrorudspil, der angår politiet og PET og finansieringen heraf, er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1 og 2, og 27, nr. 2, herunder at de dokumenter, der er journaliseret på sagsnr , er undtaget (jf. nærmere pkt. 3 nedenfor), 2) at ekstraheringspligtige oplysninger i dokumenter undtaget efter 23 og 24 i offentlighedsloven og i en aktliste er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 31 og 33, nr. 1, herunder at visse af dokumenterne er undtaget i deres helhed, jf. 34 (jf. nærmere pkt. 4 nedenfor), 3) at interne faglige vurderinger i visse af de dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, er anset for udarbejdet til brug for ministerrådgivning og derfor undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 29 (jf. nærmere pkt. 4 nedenfor), og 4) at oplysninger i tre nærmere angivne dokumenter er undtaget fra aktindsigt (jf. nærmere pkt. 5 nedenfor). Jeg har tidligere taget stilling til Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sagen, og jeg henviser til min udtalelse af 28. september 2015 i min sag 15/ Justitsministeriet har i afgørelsen af 3. november 2015 beklaget den lange sagsbehandlingstid. 2. Forudsætninger for min prøvelse Det fremgår hverken af Justitsministeriets afgørelse eller af aktlisterne mere præcist, efter hvilke bestemmelser i offentlighedsloven de enkelte dokumenter eller oplysninger er undtaget fra aktindsigt. På de enkelte dokumenter er anført håndskrevne markeringer af, efter hvilke bestemmelser undtagelsen er sket, og det er ud fra disse bemærkninger, min prøvelse af sagen er sket. Dette har medført usikkerhed, da de håndskrevne markeringer visse steder er svære at læse, og da det ikke er konsekvent angivet, hvorfor dokumenter eller oplysninger er undtaget fra aktindsigt. Se nærmere under de forskellige punkter nedenfor. 3

4 3. Undtagelse af udleveringsnotitser offentlighedslovens 24 og Nærmere om de undtagne dokumenter Af Justitsministeriets afgørelse fremgår, at ministeriet efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1 og 2, har undtaget en række dokumenter fra aktindsigt, idet der er tale om interne dokumenter udvekslet mellem Justitsministeriet og henholdsvis PET og Finansministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at justitsministeren havde eller ville få brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Det fremgår, at de undtagne dokumenter bl.a. omfatter diverse udleveringsnotitser til besvarelse af spørgsmål fra forligskredsen bag aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi vedrørende de initiativer i regeringens terrorudspil, der angår politiet og PET, og finansieringen heraf. Videre fremgår, at ministeriet efter offentlighedslovens 27, nr. 2, har undtaget en række dokumenter fra aktindsigt, idet det drejer sig om dokumenter, der er udarbejdet og udvekslet mellem justitsministeren og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. Også her er der tale om udleveringsnotitser til brug for besvarelse af spørgsmål fra den omtalte forligskreds. Jeg har spurgt Justitsministeriet, hvad udtrykket udleveringsnotitser nærmere dækker over. Ministeriet har i den forbindelse oplyst, at udtrykket i den konkrete sag dækker over papirer, som er udleveret til politikere til brug for forhandlinger i Justitsministeriet. Udtrykket bliver efter det oplyste også brugt i andre sammenhænge, f.eks. i forbindelse med finanslovsforhandlinger. Jeg har gennemgået udleveringsnotitserne i sagen, som er undtaget efter 24, stk. 1, nr. 1 og 2, og/eller 27, nr. 2, i offentlighedsloven. Det drejer sig om 6 notitser med numrene 13, 24, 27, 36, 42 og 43. Notitserne 24, 36, 42 og 43 er journaliseret på sagerne mere end én gang og er efter angivelserne på selve dokumenterne undtaget både efter 24, stk. 1, nr. 1 og 2, og 27, nr. 2. Jeg forstår det således, at notitserne først er udarbejdet internt i Justitsministeriet, at de herefter eventuelt er udvekslet med Finansministeriet, og at de endelig er udleveret til forligskredsen. Notitserne har gennem forløbet i alt væsentligt samme indhold. Notitserne 13 og 27 er kun journaliseret én gang på hver sin sag. Notits 13 angiver på selve dokumentet at være undtaget efter 24, stk. 1, nr. 2, mens notits 27 angiver at være undtaget efter 27, nr. 2. Det fremgår af sagen, at notits nr. 13 (også) er udvekslet som vedhæftet fil til s, der ud over at være udvekslet mellem myndigheder omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1 og 2 ligesom de øvrige notitser også er sendt til folketingsmedlemmer m.fl. Jeg lægger således til grund, at samtlige udleveringsnotitser på sagen (dvs. nr. 13, 24, 27, 36, 42 og 43) på et tidspunkt i forløbet er udvekslet uden for kredsen af myndigheder omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1 og 2. På det tidspunkt, hvor de blev sendt til andre end 24-kredsen, ville de således ikke længere kunne undtages efter 24. Under hensyn til dette og til at de udgaver af notitserne, der er sendt til andre end 24-kredsen, i alt væsentligt er identiske med dem, som tidligere blev sendt inden for denne kreds finder jeg ikke anled 4

5 ning til at tage stilling til, om betingelserne i offentlighedslovens 24 er opfyldt i forbindelse med den tidligere udveksling. Jeg tager kun stilling til, om betingelserne for at undtage dem fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 2, er opfyldt. 3.2 Retsgrundlaget Bestemmelsen i 27, nr. 2, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) har følgende ordlyd: 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke: ( ) 2) Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. ( ) I forarbejderne er om bestemmelsen bl.a. anført følgende (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): Bestemmelsen i nr. 2, der som nævnt er ny, tilsigter at beskytte det behov, en minister har for i fortrolighed at udveksle synspunkter med folketingsmedlemmer, herunder ordførerne for partierne, i forbindelse med f.eks. forberedelsen af et lovforslag. Folketingsmedlemmer modtager i praksis som led i deres virke i visse tilfælde dokumenter fra de enkelte ministre, der indeholder oplysninger og synspunkter om f.eks., hvilke politiske tiltag regeringen overvejer at tage initiativ til, og det er i den forbindelse, at der er behov for, at en minister i fortrolighed kan udveksle dokumenter. Bestemmelsen ligger i forlængelse af lovforslagets 24, stk. 1, idet begge bestemmelser har til formål at beskytte den politiske beslutningsproces. Bestemmelsen har ikke til formål at svække den parlamentariske kontrol, som Folketinget udøver i forhold til regeringen. Bestemmelsen skal blot medvirke til, at ministre i fortrolighed kan sende dokumenter til folketingsmedlemmerne om mulige politiske initiativer, og bestemmelsen, der har et snævert anvendelsesområde, knytter sig til en allerede foreliggende praksis, hvorefter de relevante partiers ordførere inddrages i den politiske beslutningsproces. Bestemmelsen indebærer, at (interne) dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, ikke er omfattet af retten til aktindsigt. De pågældende dokumenter vil imidlertid være omfattet af ekstraheringspligten efter lovforslagets 28, stk. 1, og 29, stk. 1. Med udtrykket anden tilsvarende politisk proces sigtes til andre sager om politiske forhandlinger end sager om lovgivning. Dette omfatter sager, der kan vise sig at ende med et lovgivningsinitiativ, men hvor der på tidspunktet for behandlingen af aktindsigtsbegæringen ikke kan siges at foreligge et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist indhold. Også sager om politiske forhandlinger, der kan udmønte sig i andre former for generelle politiske initiativer end lovgivning, er omfattet. 5

6 Forudsætningen for, at denne del af bestemmelsen finder anvendelse, er i lighed med anvendelsen af bestemmelsens led om sager om lovgivning at der foreligger et politisk projekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold. Bestemmelsen kan således ikke anvendes til at undtage dokumenter fra aktindsigt, når det politiske initiativ, der udveksles dokumenter om, er af en mere løs karakter. Det er alene de dokumenter, der af en forvaltningsmyndighed udarbejdes med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, der er omfattet af bestemmelsen. Et (internt) dokument, der ikke er udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, men som udleveres eller i øvrigt indgår i sådanne sager, kan ikke undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen. Dokumentet kan dog efter omstændighederne undtages fra aktindsigt i medfør af lovforslagets 33, nr. 5. Det bemærkes, at bestemmelsen i nr. 2 også omfatter den situation, hvor en embedsmand efter aftale med ministeren som en praktisk foranstaltning sender sådanne dokumenter til et folketingsmedlem I Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 1. udgave (2014), s. 460 ff., er bl.a. anført følgende om bestemmelsen: 3. Grundlæggende betingelser for at anvende bestemmelsen samt retsvirkning Bestemmelsen i 27, nr. 2, finder anvendelse under forudsætning af, at der er tale om et internt dokument, at det interne dokument er udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer, at dokumentet udveksles mellem en minister og et folketingsmedlem, og at udvekslingen sker i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. Er de nævnte betingelser opfyldt, er dokumentet ikke omfattet af retten til aktindsigt, men dokumentet vil dog være omfattet af ekstraheringspligten i 28, stk. 1, og 29, stk. 1. Hvis et dokument, der er udarbejdet til brug for sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk beslutningsproces, ikke bliver anvendt, indebærer det dog ikke, at dokumentet herefter falder uden for 27, nr. 2 s anvendelsesområde. Hvis betingelserne for at anvende bestemmelsen er opfyldt, omfatter den også den situation, hvor en embedsmand efter aftale med ministeren som en praktisk foranstaltning sender dokumenter til et folketingsmedlem (eller medlemmets sekretær). ( ) 3.3. Min vurdering Udvekslingen af notitserne er sket i forbindelse med forhandlinger om regeringens terrorudspil mellem forligskredsen bag aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi. Formålet med udleveringsnotitserne har som jeg forstår det været at danne grundlag for disse forhandlinger. Det er på den baggrund min opfattelse, at notitserne opfylder betingelserne om at være udarbejdet med henblik på udveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. 6

7 Det fremgår af notitserne, at de rent faktisk er udvekslet mellem Justitsministeriet og en række folketingsmedlemmer. Herudover er notitserne blevet sendt til række yderligere personer. Det fremgår ikke nærmere af afgørelsen eller af udtalelsen til mig, hvem disse personer er, men jeg går ud fra, at i hvert fald nogle af dem kan være f.eks. sekretærer for de involverede folketingsmedlemmer. Bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 2, er tiltænkt et snævert anvendelsesområde og kan ikke anvendes, hvis dokumenterne er udvekslet uden for den angivne kreds. Som anført i forarbejderne og i offentlighedslovskommentaren omfatter bestemmelsen imidlertid også en situation, hvor en embedsmand efter aftale med ministeren som en praktisk foranstaltning sender dokumenter til et folketingsmedlem eller dennes sekretær. I den foreliggende situation hvor der hverken i afgørelsen eller i udtalelsen til mig er nogen forklaring på, hvem notitserne er sendt til ud over folketingsmedlemmerne selv er der efter min opfattelse så meget usikkerhed om, hvorvidt betingelserne i 27, nr. 2, er opfyldt, at jeg ikke umiddelbart kan anerkende, at dokumenterne er undtaget fra aktindsigt efter denne bestemmelse. Hvis Justitsministeriet vil fastholde sin vurdering, kræver det efter min opfattelse en nærmere udredning af, hvem dokumenterne er sendt til. Jeg har på den baggrund henstillet til Justitsministeriet at genoptage sagen for på ny at vurdere spørgsmålet om aktindsigt. 4. Undtagelse af ekstraheringspligtige oplysninger fra aktindsigt Jeg behandler under dette punkt både dit klagepunkt nr. 2 om undtagelse af oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, efter bestemmelserne i offentlighedslovens 31 og 33, nr. 1, og dit klagepunkt nr. 3 om ikke efter offentlighedslovens 29 at have fået aktindsigt i de interne faglige vurderinger, som efter Justitsministeriets oplysninger findes i visse dokumenter Justitsministeriets afgørelse Det fremgår af Justitsministeriets afgørelse af 3. november 2015, at enkelte af de dokumenter, der er undtaget efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 24, stk. 1, nr. 1, indeholder oplysninger om sagernes faktiske grundlag og eksterne faglige vurderinger, som er relevante for sagen. Disse oplysninger vil derfor som udgangspunkt skulle udleveres efter offentlighedslovens 28, stk. 1. Efter en konkret vurdering har ministeriet dog undtaget ekstraheringspligtige oplysninger omfattet af 28, stk. 1, fra flere dokumenter og fra en aktliste efter offentlighedslovens 31 og 33, nr. 1. Dette er efter det oplyste af væsentlig betydning for henholdsvis statens sikkerhed eller rigets forsvar eller nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser. 7

8 Ministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at dokumenterne bl.a. indeholder oplysninger om PET s indsats i relation til bestemte personer, persongrupper eller lokaliteter om konkrete sikkerhedsmæssige spørgsmål, herunder om PET s ressourcer i forbindelse med bekæmpelsen af terror. Ministeriet har bemærket, at visse af de nævnte oplysninger optræder i de pågældende dokumenter på en sådan måde, at ministeriet har fundet anledning til at undtage enkelte dokumenter i deres helhed, jf. offentlighedslovens 34, nr. 1. Det fremgår videre af ministeriets afgørelse, at visse af de dokumenter, som er undtaget efter offentlighedslovens 24, stk. 1, også indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, som er relevante for sagen og derfor som udgangspunkt vil skulle udleveres efter offentlighedslovens 29, stk. 1, 1. pkt. Ifølge 29, stk. 1, 2. pkt., gælder pligten til at udlevere oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form imidlertid ikke, hvis oplysningerne findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for bl.a. ministerrådgivning. De dokumenter, som indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, må efter Justitsministeriets opfattelse anses for udarbejdet til brug for ministerrådgivning. Ministeriet har herved lagt vægt på, at dokumenterne er udarbejdet til brug for rådgivning af justitsministeren om det konkrete trusselsbillede i Danmark og PET s kapaciteter i forhold til bekæmpelse af terror. På den baggrund er oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, som fremgår af disse dokumenter, ikke udleveret Retsgrundlaget De bestemmelser, som er anvendt i forbindelse med dine to klagepunkter, er 23, stk. 1, nr. 1, 24, stk. 1, nr. 1, 28, stk. 1, 29, stk. 1, 31, 33, nr. 1, og 34. Bestemmelserne lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses: 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, ( ) 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er rele 8

9 vante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el. lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandsskabet for KL og for Danske Regioner. 31. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. 33. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til: 1) Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lign. og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. ( ) 34. Hvis de hensyn, der er nævnt i 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis 1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i 30-33, ( ) 4.3. Min vurdering Jeg har ud fra Justitsministeriets markeringer i afgørelsen af, hvilke sager de undtagne oplysninger findes på, og de håndskrevne markeringer på dokumenterne forsøgt at finde de dokumenter, som er relevante i forbindelse med dine to klagepunkter. Jeg bemærker i den forbindelse for det første, at Justitsministeriet i note 6 i afgørelsen har angivet, at der i dokumenter på seks nærmere angivne sager findes oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, men som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 31 og 33, nr. 1. Jeg kan efter min gennemgang af sagen og ud fra de håndskrevne markeringer kun finde sådanne dokumenter på fem af sagerne, men ikke på sagen med Justitsministeriets sagsnr. PO / Jeg har herefter gennemgået de håndskrevne markeringer og de dokumenter, som de findes på, og har konstateret følgende: På dokumenterne findes forskellige typer af markeringer, f.eks. følgende: 24, stk. 1, nr.1, 24, stk. 1, nr. 1 undt. jf. 31 og 33 24, stk. 1, nr. 1 28, men undt. jf. 31, og 28, men undt. jf. 31 og 33,1. 9

10 På de dokumenter, hvor bestemmelsen i offentlighedslovens 34 er vurderet at være relevant, er der f.eks. anført: 23 og 24, stk. 1, nr. 1, undt. 33, nr. 1 og 34, nr. 1. Jeg har ved min gennemgang af dokumenterne fundet to, hvor der er en markering af 29. På det ene dokument er anført 24,1,2, [et tegn som er svært at tyde, og som både kan være + og -] 28 og ,1. På det andet dokument er anført + 28 og 29 undt. jf. 33, nr Det kan muligvis lægges til grund, at der i de dokumenter, hvor der kun er henvist til enten 23 eller 24, efter Justitsministeriets opfattelse ikke er indeholdt oplysninger, der er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28. For så vidt angår de dokumenter, hvor der er angivet 23 eller 24, enten i kombination med både 28 og 31 og/eller 33, nr. 1, eller kun i kombination med 31 og/eller 33, nr. 1, kan det muligvis lægges til grund, at der efter Justitsministeriets opfattelse er indeholdt oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, men at disse er undtaget efter 31 og/eller 33, nr. 1. Det er ikke i dokumenterne angivet, hvilke af oplysningerne i dem Justitsministeriet har anset for ekstraheringspligtige efter 28, stk Der er flere andre usikkerhedsmomenter i forhold til min prøvelse: Jeg har konstateret, at et af de dokumenter, der er angivet som undtaget efter offentlighedslovens 24 (og hvor der tillige er henvist til 33, nr. 1, og 34), er udvekslet mellem PET og trossamfund C den 13. september Jeg har umiddelbart svært ved at se, hvordan dokumentet skulle kunne undtages efter offentlighedslovens 24. Jeg har også i hvert fald når det ikke er forklaret nærmere svært ved at forstå anvendelsen af bestemmelsen i offentlighedslovens 34 i forhold til dokumenter omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, eller 24, som i forvejen som udgangspunkt i deres helhed er undtaget fra aktindsigt. I forhold til anvendelsen af 29 er der ikke overensstemmelse mellem det, som er anført på selve dokumenterne, og det, som er anført i afgørelsen. I afgørelsen er anført, at oplysninger om de interne faglige vurderinger ikke udleveres, fordi de er indeholdt i dokumenter udarbejdet til brug for ministerrådgivning. På dokumenterne fremgår imidlertid, at oplysningerne er omfattet af 33, nr. 1. Hertil kommer, at det, jf. ovenfor, er vanskeligt at se, hvilke dokumenter der efter Justitsministeriets opfattelse indeholder oplysninger omfattet af offentlighedslovens 29. Endelig har jeg efter min gennemgang af aktlisten for den sag, hvor aktlisten i sin helhed er undtaget efter offentlighedslovens 31 og 33, nr. 1, vanskeligt ved at se, at hensynene bag disse bestemmelser skulle gøre sig gældende for alle oplysningerne i listen Efter min umiddelbare gennemgang af dokumenterne er jeg for nogle af disses vedkommende enig med Justitsministeriet i, at de er omfattet af enten offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, eller 24, stk. 1, 10

11 at de indeholder oplysninger, der er omfattet af offentlighedslovens 28, og at nogle af disse oplysninger kan undtages fra aktindsigt efter bestemmelserne i offentlighedslovens 31 og/eller 33, nr. 1. På baggrund af de mange usikkerhedsmomenter, der som anført ovenfor har været i forhold til min prøvelse af sagen, henstiller jeg imidlertid til Justitsministeriet også at genoptage sagen i forhold til de dokumenter og oplysninger, som er omfattet af dine klagepunkter nr. 2 og Undtagelse af oplysninger i tre nærmere angivne dokumenter Du klager over, at Justitsministeriet har undtaget følgende oplysninger fra aktindsigt i tre nærmere angivne dokumenter: 1) oplysninger i og dokument af 13. september 2012 fra PET-COMCENTER til Justitsministeriet, 2) oplysninger i CTA-notat af [dato], og 3) oplysning om, hvortil tekst fra PET benævnt Ny vurdering af terrortruslen mod Danmark er sendt og dokument af 13. september 2012 Du er ved afgørelsen af 3. november 2015 meddelt aktindsigt i af 13. september 2012, kl , der er sendt fra PET-COMCENTER til Justitsministeriet. På udskrift af en er der gjort håndskrevne noter, hvoraf visse er undtaget fra aktindsigt, ligesom det til en vedhæftede dokument der er et brev fra PET til trossamfund C af samme dato er undtaget fra aktindsigt. De håndskrevne noter på en angår et møde med [trossamfund C s initialer] den 2/ Jeg lægger til grund, at angivelsen dækker over et møde den 2. november 2012 mellem trossamfund C og Justitsministeriet. Der er på en i hånden anført 24, stk. 1, nr. 1. På det vedhæftede bilag er anført 24, stk. 1, nr. 1 undt. 33, nr. 1 og 34. Du har som nævnt fået delvis aktindsigt i dokumentet ( en). Dokumentet er ikke nævnt som et af de dokumenter, som du har fået indsigt i som følge af meroffentlighed. På den baggrund og som følge af henvisningen til 24, stk. 1, nr. 1 kan jeg ikke konstatere, hvad Justitsministeriet har ment er hjemlen til at undtage oplysninger i dokumentet fra aktindsigt. For så vidt angår bilaget har jeg umiddelbart svært ved at se, at dokumentet der er et brev sendt fra PET til trossamfund C kan være undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24. Jeg henviser også til mine bemærkninger herom ovenfor under pkt Jeg har på den baggrund henstillet til ministeriet at genoptage sagen for på ny at vurdere spørgsmålet om aktindsigt Oplysninger i CTA-notat af [dato] 11

12 Du er som udgangspunkt meddelt aktindsigt i CTA-notat af [dato]: Vurdering af terrortruslen mod Danmark ( ). Med henvisning til 31 i offentlighedsloven er visse oplysninger i notatet dog undtaget. Notatet er sendt til Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste og Beredskabsstyrelsen. Ifølge 31 i offentlighedsloven kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Bestemmelsen er citeret ovenfor under pkt Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at den viderefører 13, stk. 1, nr. 1, i den tidligere offentlighedslov, idet det dog er præciseret, at retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar. Kravet efter den tidligere lovs 13, stk. 1, nr. 1, om, at der i det enkelte tilfælde efter en konkret vurdering påvises en nærliggende risiko for, at statens sikkerhed m.v. vil lide skade af betydning, finder således ikke anvendelse i forhold til oplysninger, der er omfattet af bestemmelsen. Efter en umiddelbar gennemgang af dokumentet forekommer det mig ikke åbenbart, at alle de oplysninger, som Justitsministeriet undtog efter 31, er omfattet af denne bestemmelse. Jeg henstiller også for så vidt angår dette dokument, at Justitsministeriet genoptager sagen og på ny vurderer spørgsmålet om aktindsigt Oplysninger i teksten Ny vurdering af terrortruslen mod Danmark Det fremgår, at du har fået aktindsigt i en tekst, der er benævnt Ny vurdering af terrortruslen mod Danmark. Teksten er journaliseret på Justitsministeriets sagsnr. PO /120, og med håndskrift er følgende anført: Udkast fra PET til Tekst til. Oplysning om, hvem teksten er (sendt) til, er derimod undtaget. På baggrund af det materiale, som jeg har modtaget fra Justitsministeriet, kan jeg ikke konstatere, med henvisning til hvilken bestemmelse i offentlighedsloven oplysningen er undtaget fra aktindsigt. Jeg henstiller på den baggrund til Justitsministeriet at genoptage sagen på dette punkt med henblik på at give dig nærmere oplysninger om, hvorfor oplysningen er undtaget, og efter hvilken bestemmelse i offentlighedsloven. *** Jeg beder dig afvente Justitsministeriets fornyede stillingtagen i sagen, før du tager stilling til, om der er grundlag for at klage til mig igen. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Med venlig hilsen 12

13 Kopi til: Justitsministeriet Sagsfremstilling: I en af 24. februar 2015 anmodede du Justitsministeriet om aktindsigt på følgende måde: Vi forbereder en kritisk historie om antallet af henvendelser fra trossamfund C til [den foregående justitsminister på tidspunktet for anmodningen] og [justitsminister på tidspunktet for anmodningen], hvor trossamfundet har tigget og bedt om ekstra beskyttelse. Vi vil gerne lave et interview med ministeren derom, hvis hun vil. Jeg vil dertil gerne bede om aktindsigt i al korrespondance mellem trossamfundet og Justitsministeriet om dette. Den 10. juli 2015 traf Justitsministeriet delvis afgørelse. Af afgørelsen fremgik bl.a. følgende: 7. Justitsministeriet har i anledning af Deres anmodning identificeret en række yderligere sager, der relaterer sig til PET s vurdering af sikkerheden omkring de ( ) interesser [interesserne for personer med den pågældende tro/baggrund] i Danmark og terrortruslen mod Danmark. Disse sager giver Justitsministeriet anledning til nærmere juridiske overvejelser om rækkevidden af offentlighedslovens 31 og 33. Justitsministeriet har derfor endnu ikke kunnet færdigbehandle Deres aktindsigtsanmodning for så vidt angår de pågældende sagers dokumenter. Justitsministeriet traf den 3. november 2015 endelig afgørelse. Af afgørelsen fremgik bl.a. følgende: 3.1. Justitsministeriet har nu færdigbehandlet din aktindsigtsanmodning, og du meddeles hermed aktindsigt i sagerne j.nr. PO /26, PO og PO /120, jf. offentlighedslovens 7, stk. 1. Kopi af dokumenterne vedlægges, jf. dog pkt. 4-7 nedenfor. For så vidt angår sagen PO /24, har Justitsministeriet undtaget alle dokumenter på sagen fra aktindsigt, jf. pkt. 4-7 nedenfor. 13

14 Det bemærkes, at det ikke er muligt for Justitsministeriet på nuværende tidspunkt elektronisk at udskrive aktlister vedrørende denne kategori af sager. Af ressourcemæssige grunde har Justitsministeriet heller ikke manuelt udarbejdet aktlister for de pågældende sager Justitsministeriet kan herudover oplyse, at ministeriet efter delafgørelsen af 10. juli 2015 har identificeret en række yderligere sager, der indeholder dokumenter, som må anses for helt eller delvist omfattet af din aktindsigtsanmodning. Det drejer sig om dokumenter vedrørende finansiering af styrkelse af indsatsen mod terror, som forefindes i sagerne j.nr , og Justitsministeriet har undtaget disse dokumenter fra aktindsigt, jf. pkt. 4-7 nedenfor. Kopi af aktlisterne i sagerne vedlægges, jf. dog pkt. 5 og 7 nedenfor. Det bemærkes i den forbindelse, at dokumenterne, som forefindes på sagerne j.nr , og , er gennemgået uafhængigt af aktlisterne for de pågældende sager. Af ressourcemæssige grunde har Justitsministeriet ikke efterfølgende noteret på aktlisterne, hvorvidt de enkelte dokumenter er omfattet af din anmodning, og om de i så fald er undtaget fra aktindsigt og efter hvilken bestemmelse. Såfremt du måtte ønske oplysning herom, er du velkommen til at rette henvendelse til Justitsministeriet Justitsministeriet har efter delafgørelsen af 10. juli 2015 endvidere identificeret yderligere tre dokumenter, som ikke er journaliseret. Du meddeles herved aktindsigt i de pågældende dokumenter i overensstemmelse med offentlighedslovens 7, stk. 1. Kopi af dokumenterne vedlægges. 4. Justitsministeriet har efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, undtaget en række dokumenter fra aktindsigt, idet det drejer sig om interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Det drejer sig bl.a. om mappeforsider til brug for ministerforelæggelser [note 1. De pågældende dokumenter er journaliseret på sagerne j.nr , PO /46, PO /120, PO /24 og PO /26]. Justitsministeriet har desuden efter samme bestemmelse undtaget noteringer på visse dokumenter fra aktindsigt, idet det drejer sig om interne overvejelser, som er noteret af ministeriet til eget brug ved behandlingen af sagerne, og som ikke er afgivet til udenforstående. Justitsministeriet har endvidere efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1 og 2, undtaget en række dokumenter fra aktindsigt, idet det drejer sig om interne dokumenter, der er udvekslet mellem Justitsministeriet og henholdsvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Finansministeriet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at justitsministeren havde eller ville få brug for embedsværkets rådgivning og bistand [note 2. De pågældende dokumenter er journaliseret på sagerne j.nr , , PO /46, PO /24, PO /120 og PO /26]. Dokumenterne drejer sig bl.a. om PET s sikringsanbefalinger vedrørende trossamfund C i Danmark samt udarbejdelse af aktstykker og diverse udleveringsnotitser til brug for besvarelse af spørgsmål fra forligskredsen bag aftalen om politi- og anklagemyndighedens økonomi vedrørende de initiativer i regeringens terrorudspil, der vedrører politiet og PET, og finansieringen heraf. 14

15 Justitsministeriet har endelig undtaget en række dokumenter fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 2, idet det drejer sig om dokumenter, der er udarbejdet og udvekslet mellem justitsministeren og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. Det drejer sig om udleveringsnotitser til brug for besvarelse af spørgsmål fra den ovenfor omtalte forligskreds [note 3. De pågældende dokumenter er journaliseret på sagen j.nr ]. 5. Enkelte af de dokumenter, som er undtaget efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 24, stk. 1, nr. 1, indeholder relevante oplysninger om sagernes faktiske grundlag og eksterne faglige vurderinger, som er relevante for sagen, og de pågældende oplysninger udleveres derfor efter offentlighedslovens 28, stk.1 [note 4. De pågældende dokumenter er journaliseret på sagerne j.nr. PO /46, PO /24, PO /26 og PO /120]. Det bemærkes i den forbindelse, at ministeriet ikke har ekstraheret og udleveret de samme oplysninger flere gange, selv om oplysningerne indgår i flere dokumenter, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. Justitsministeriet har desuden ikke udleveret oplysninger, der allerede er offentligt tilgængelige, jf. lovens 28, stk. 2, nr. 3. Ministeriet kan i den forbindelse henvise til Justitsministeriets besvarelser af 19. maj 2015 af spørgsmål nr. 837 (Alm. del) og 25. maj 2015 af spørgsmål nr. 872 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, der indeholder visse af de relevante oplysninger i et telefonnotat, der gengiver hovedindholdet af en telefonsamtale af [dato]. Derudover har Justitsministeriet efter en konkret vurdering undtaget oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, fra flere dokumenter og en aktliste efter offentlighedslovens 31 og 33, nr. 1, idet det er af væsentlig betydning for henholdsvis statens sikkerhed eller rigets forsvar og nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser [note 6. De pågældende dokumenter er journaliseret på sagerne j.nr , , PO /46, PO /24, PO /120 og PO /26] [note 7. Aktlisten på sagen j.nr ]. Justitsministeriet har herved lagt vægt på, at dokumenterne bl.a. indeholder oplysninger om PET s indsats i relation til bestemte personer, persongrupper eller lokaliteter om konkrete sikkerhedsmæssige spørgsmål, herunder PET s ressourcer i forbindelse med bekæmpelsen af terror. Det bemærkes i den forbindelse, at visse af de nævnte oplysninger optræder i de pågældende dokumenter på en sådan måde, at ministeriet har fundet anledning til at undtage enkelte dokumenter i deres helhed, jf. offentlighedslovens 34, nr Visse af de dokumenter, som er undtaget efter offentlighedslovens 24, stk. 1, indeholder også oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, som er relevante for sagen og derfor som udgangspunkt vil skulle udleveres efter offentlighedslovens 29, stk. 1, 1. pkt. Ifølge 29, stk. 1, 2. pkt., gælder pligten til at udlevere oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form imidlertid ikke, hvis oplysningerne findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for bl.a. ministerrådgivning. 15

16 De dokumenter, som indeholder oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, må efter Justitsministeriets opfattelse anses for udarbejdet til brug for ministerrådgivning. Ministeriet lægger herved vægt på, at dokumenterne er udarbejdet til brug for rådgivning af justitsministeren om det konkrete trusselsbillede i Danmark og PET s kapaciteter i forhold til bekæmpelse af terror. På den baggrund udleveres de oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, som fremgår af disse dokumenter, ikke. 7. Justitsministeriet har overvejet, om det undtagne materiale burde udleveres til dig efter principperne om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, og har i forhold til fire af de dokumenter, der som udgangspunkt kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 24, stk. 1, nr. 1, fundet grundlag herfor. For så vidt angår dokumenterne, der ikke udleveres efter offentlighedslovens 14, har Justitsministeriet i forbindelse med vurderingen af, om det undtagne materiale burde udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser, og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Den 4. november 2015 klagede du til mig over dele af afgørelsen af 3. november 2015, og den 11. november 2015 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse. Jeg skrev bl.a. følgende til ministeriet: Jeg forstår, at journalist A klager over følgende: at nogle udleveringsnotitser til brug for besvarelse af spørgsmål fra forligskredsen bag aftalen om politi- og anklagemyndighedens økonomi vedrørende de initiativer i regeringens terrorudspil, der vedrører politiet og PET og finansieringen heraf, er blevet undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, at nogle ekstraheringspligtige oplysninger i dokumenter undtaget efter 23 og 24 i offentlighedsloven og i en aktliste er blevet undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 31 og 33, nr.1, at interne faglige vurderinger i visse af de dokumenter, der er blevet undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, er blevet anset for udarbejdet til brug for ministerrådgivning og derfor ikke er udleveret, og undtagelse af oplysninger fra aktindsigt i tre nærmere angivne dokumenter. Jeg sender vedlagt en kopi af A s klage af 4. november 2015 og beder ministeriet om en udtalelse om de forhold i relation til afgørelsen af 3. november 2015, som A har klaget over. Jeg bad også Justitsministeriet om at låne dels akterne i aktindsigtssagen, dels de dokumenter, som klagen angik. Justitsministeriet har den 25. november 2015 oplyst, at ministeriet for så vidt angår de konkrete forhold, som du havde anført i klagen til mig, i det hele kunne henholde sig til afgørelsen af 3. november Den 30. november 2015 sendte jeg dig en kopi af Justitsministeriets udtalelse og bad om at modtage dine eventuelle bemærkninger inden 2 uger. 16

17 Jeg hørte ikke fra dig i den anledning, og den 17. december 2015 meddelte jeg dig, at jeg nu ville behandle sagen færdig på baggrund af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Justitsministeriet. Den 16. februar 2016 meddelte jeg dig, at det desværre ikke ville være muligt for mig at færdigbehandle din sag inden for 40 arbejdsdage. Det var min forventning, at sagen ville være færdigbehandlet inden udgangen af marts

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser.

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser. 2016-42 Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under En journalist anmodede Nationalbanken om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse. 1.

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse. 1. 2016-28 Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse 1. juni 2016 Udenrigsministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger

Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 13. marts 2014 Udskriftsdato: 30. november 2018 (Gældende) Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt. Samlet behandling af

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere