PEERS SOM BROBYGGERE JANUAR 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEERS SOM BROBYGGERE JANUAR 2018"

Transkript

1 PEERS SOM BROBYGGERE JANUAR 2018 En statusrapport om Projekt Peers som Brobyggere et samarbejde imellem Roskilde Kommune, Psykiatrien i Region Sjælland og SIND Roskilde/Lejre

2 Indledning Denne mini-statusrapport giver et generelt overblik over nogle af erfaringerne med brug af peer-medarbejdere (peer) på integrerede sengeafsnit i Roskilde og som facilitatorer på Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK) i Roskilde som del af Satspuljeprojektet Peers som Brobyggere. Peer-støtte defineres som: Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder, med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery Socialstyrelsen, 2014 En peer i projekt Peers som Brobyggere har ikke alene erfaringer med psykisk sygdom, men har også bearbejdet disse erfaringer, så de kan bruges konstruktivt i mødet med patienter og borgere. I projektet er peers ansat til at understøtte recovery igennem peer-samtaler på sengeafsnit med afsæt i Udskrivningsguiden 1 samt at facilitere undervisning på ARK. PEERS PÅ SENGEAFSNIT I ROSKILDE Alle indlagte patienter har mulighed for efter eget ønske at tale med en peer under indlæggelse på et integreret sengeafsnit i Roskilde. Der er en peer til rådighed 4 timer om ugen på alle afsnit. Projektets fem peers er ikke ansat og del af normeringen på de enkelte sengeafsnit, men er ansat i PsykInfo Psykiatrisk Enhed for Information, Brugerstyring og Recovery i Region Sjælland. PEERS SOM FACILITATORER PÅ ARK På ARK udbydes der gratis kurser indenfor recovery. Det er en målsætning, at der er deltagere fra tre målgrupper på kurserne; borgere som har eller har haft en psykisk sygdom, pårørende samt medarbejdere fra kommune eller region. På alle ARKs kurser er der tilknyttet to fagprofessionelle, hvoraf mindst den ene har peer-kompetence, som vedkommende bruger aktivt i undervisningen. 1 Udskrivningsguiden er en guide skrevet af patienter til patienter, som udleveres til patienter i psykiatrien i Region Sjælland. Guiden kan læses her: Side 1

3 ET BROBYGGENDE SAMARBEJDE Datamaterialet, som præsenteres i rapporten, er en del af det samlede evalueringsmateriale for Satspuljeprojektet Peers som Brobyggere og omfatter alene erfaringerne med peers på sengeafsnit og som facilitatorer hos ARK. Projektet er et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Sjælland, Roskilde Kommune og SIND Roskilde/Lejre og består af flere dele; peers på sengeafsnit, peer-gruppetilbud i distriktspsykiatrien Roskilde, Køge og Greve samt undervisning på ARK. PROJEKT PEERS SOM BROBYGGERE Statusrapporten er udgivet af projekt Peers som Brobyggere, januar Forfatter: Karina Stjernegaard, projektleder v. PsykInfo, Region Sjælland. Illustration på forsiden: Frits Ahlefeldt. Side 2

4 Peers på sengeafsnit i Roskilde ANTAL PEER-SAMTALER Der er siden september 2016 blevet tilbudt peer-samtaler på 5 integrerede psykiatriske sengeafsnit i Roskilde. Der tilbydes peer-samtaler 4 timer på hvert afsnit pr. uge. I perioden fra d. 1. september 2016 til d. 22. januar 2018 er der gennemført i alt 928 peersamtaler. Det motiverer at høre, hvad peers gjorde, da de ikke kunne se lyset. Peer-samtalerne er en del af min recovery, så jeg ikke går vejen alene. Patienter på sengeafsnit Et vigtigt element i gennemførelsen af peer-samtalerne er peers samarbejde med personalet på sengeafsnittene. Ergoterapeuten på hvert sengeafsnit er tovholder og informerer patienterne om peer-tilbuddet. De forbereder en liste med interesserede patienter, som peer gennemgår ved ankomsten til afsnittet. Samarbejdet med tovholderen har en signifikant indflydelse på antal peer-samtaler på hvert sengeafsnit; det ses tydeligt i projektets datamateriale, hvor ét afsnit har haft betydeligt færre peer-samtaler grundet manglen på en tovholder i projektets tidlige fase. Udover at etablere samtaler på baggrund af samarbejdet med personalet på sengeafsnittet, kan peers også aftale opfølgende samtaler med patienterne eller selv tage kontakt til dem, når de opholder sig i miljøet. Den statistiske fordeling ses på nedenstående figur. På baggrund af ophold i miljøet 15% Andet 1% Som opfølgning på tidligere peersamtale 27% Med hjælp fra personalet 57% Side 3

5 Peer er hverken personale eller patient Det er en betydelig værdi i projektet, at peers ikke opholder sig for lang tid på personalekontoret, men i stedet færdes i miljøet eller på patienternes stuer. Dette er for at tydeliggøre, at peer hverken er personale eller patient, hvor den alarm og det personaleskilt, som peer bærer, ellers kan signalere, at peer er del af afsnittets personale. Det er væsentligt, at peer er en neutral person, som kan skabe et ligeværdigt rum med patienten, hvilket personalet støtter op om. Samarbejdet med personalet på sengeafsnittene Peers er ansat i PsykInfo Psykiatrisk enhed for Information, Brugerstyring og Recovery. Som tidligere nævnt er samarbejdet med det kliniske personale på sengeafsnittene essentielt, for at der etableres peer-samtaler. Derudover er samarbejdet vigtigt, da peer-samtalerne skal ses som et supplement til patienternes behandling. Peers understøtter patienternes behandling ved at indgå i dialog med patienterne om de udfordringer, som patienten vælger at italesætte i peer-samtalen. Det er lettere at håndtere, hvis man får talt om det. Og hører sig selv sige udfordringerne højt. Det har peer hjulpet mig til. Patient på sengeafsnit Peer har ingen journaladgang og kender derfor intet til patientens situation inden peer-samtalen. Det er her peers opgave at nuancere patientens oplevelser og bygge bro mellem patient og personale ved at opfordre patienten til at kontakte personalet ved uenigheder, usikkerheder eller ønsker, og herigennem støtte op om patientens empowerment. Generelle udfordringer og opmærksomhedspunkter ift. samarbejdet med sengeafsnit udfoldes på Samarbejdsforum hver anden måned, hvor afdelingssygeplejersker, tovholdere, projektmedarbejdere og peers mødes og taler om det daglige samarbejde. Fiske-figuren opstod i begyndelsen af projektet, hvor patienter og personale ikke kunne forstå, hvad en peer var, og spurgte: A hva for en fisk? Figuren er nu kendetegnet for peers på sengeafsnit. Side 4

6 TEMAER FRA PEER-SAMTALERNE: HVAD TALER PEERS MED PATIENTERNE OM? Peer-samtalerne foregår altid på patientens præmisser, hvilket betyder, at det udelukkende er patienten, der bestemmer, hvad der tales om. Det eneste, der dokumenteres i patientens journal er et overordnet tema, som peer og patient bliver enige om ved samtalens afslutning. Det er rart at se nogen, der har klaret det. Og ved hvor svært det er. Patient på sengeafsnit Peer-samtalen tager altid afsæt i patientens aktuelle udfordringer, hvorfor temaet afspejler den udfordring eller det dilemma som aktuelt fylder hos patienten, og som patienten oplever, at peer kan spejle eller nuancere. Temaerne er samlet i 6 analysekategorier (prioriteret efter totalt antal); Udskrivelse f.eks. boligforhold, netværk, økonomi, job/uddannelse og håb for fremtiden. Støtte under indlæggelse f.eks. håndtering af indtryk under indlæggelse, isolation og genindlæggelser. Medicin & Diagnose f.eks. stigmatisering, bivirkninger, håndtering af symptomer og diagnose. Livsfortælling f.eks. patientens oplevelser op til indlæggelsen eller betydningsfulde minder. Dobbeltdiagnoseproblematikker f.eks. motivation for misbrugsbehandling og strategier ved trang. System f.eks. at forstå behandlingssystemet, at samarbejde med personalet omkring behandling og symptomer og at håndtere afmagt. Siden april 2017 er der ført statistik over peer-samtalernes temaer. Fordelingen af temaerne ses i nedenstående graf Udskrivelse Temaer for peer-samtalerne Støtte under indlæggelse Medicin & Diagnose Livsfortælling Dobbeltdiagnose System Side 5

7 PATIENTERNES TILFREDSHED MED PEER-TILBUDDET Der er aktuelt gennemført evalueringsinterviews med 31 indlagte patienter, som har haft minimum to peer-samtaler ifm. indlæggelser. Patienterne udtrykker tilfredshed med peertilbuddet: 94% af de adspurgte tilkendegiver, at det har gjort en positiv forskel at modtage peer-støtte under indlæggelse. Har det gjort en forskel at modtage peer-støtte? JA NEJ Særligt fremhæver flere patienter, at peers giver dem håbet tilbage eller kan være bærer af håbet, når patienten ikke selv kan. To patienter udtaler; Peers er gode til at understøtte min udvikling. Når man er i en fastlåst tilstand og har mistet håbet, viser de, at man godt kan. Det er inspirerende og giver håb at tale med en ligesindet, som er nået længere end én selv ( ) Patienter på sengeafsnit De adspurgte patienter lægger derudover vægt på, at peer-samtalerne er et relevant supplement til deres behandling, men at den ikke kan erstatte de øvrige tilbud under indlæggelse, som f.eks. kan være motionsgruppe, kreative grupper, terapigrupper eller individuelle (terapi)samtaler. Peer-samtalerne opleves således som et nyt tiltag, som patienterne beskriver, støtter op om den øvrige del af behandlingen under indlæggelse. Side 6

8 ARK Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling AFHOLDTE KURSER ARK har i 2016 og 2017 i alt afholdt 49 kurser bl.a. indenfor temaerne recovery, empowerment, livsfortælling og kommunikation. Der har været stor interesse for kurserne med i alt 596 tilmeldte. Størstedelen af kursisterne er borgere som har eller har haft en psykisk sygdom (64%), mens en mindre del er pårørende (14%) eller ansatte i kommune/region (8%) 2. KURSISTERNES TILFREDSHED MED KURSERNE Som kursist på et af ARKs kurser eller workshops indgår man i et læringsfællesskab, hvor læring og opkvalificering foregår gennem fælles refleksion samt videns - og erfaringsdeling. Alle kursister indgår i et udviklingsforløb, hvor der fokuseres på den enkeltes muligheder, ressourcer og potentialer. På kurserne mødes kursisterne som ligesindede, uanset om de er pårørende, har erfaring med psykiske vanskeligheder eller er medarbejdere i psykiatrien. Der er stor tilfredshed med ARKs kurser; 90% er enige eller meget enige i, at kursets indhold har været relevant for dem. 85% angiver, at indholdet har levet op til deres forventninger. 67% er enige eller meget enige i, at kurset har styrket deres tro på, at det er muligt at komme sig. 85% er enige eller meget enige i, at kurset har givet dem ny indsigt, som de kan bruge i deres liv. 80% er enige eller meget enigt i, at samspillet med de andre kursister har været værdifuldt for dem. Kursisterne angiver således både tilfredshed med kursernes indhold og det sociale fællesskab, som er et betydningsfuldt element i kurserne. Derudover fremhæver kursisterne betydningen af, at kurserne bl.a. faciliteres af peers. En kursist uddyber: Der hvor jeg har rykket mig mest, er ved folk med [peer]kompetencer, som har turdet byde ind med deres historie, og ikke bare sagt jeg er facilitator, men som ærligt bruger den historie de har med, og hvad de har gjort. Det har jeg virkelig kunnet suge til mig. Kursist på ARK 2 De resterende 14% har angivet at være Andet, da de blev spurgt om, hvilken målgruppe de tilhører. Side 7

9 KURSER FORÅRET 2018 ARK har netop udgivet et nyt kursuskatalog, som kan downloades på ARKs hjemmeside: Der udbydes både workshops samt kurser, som forløber over to til otte kursusgange. Kurserne omhandler bl.a.: Forståelser af recovery På denne workshop undersøges, hvilke faktorer der kan spille ind på recovery-processer, samt hvilke perspektiver recovery dækker over. Fra levet erfaring til faglig kompetence På dette kursus, som forløber over fire kursusgange, arbejdes der med, hvordan man kan tematisere sine levede erfaringer, så de bliver genstand for inspiration, håb og spejling for andre mennesker. Desuden bliver kursisterne klogere på, hvorfor, hvornår og hvordan de kan bruge deres levede erfaringer som en faglig kompetence i deres arbejdsliv. Mindful vandring Mindfulness er en særlig slags ikke-dømmende opmærksomhed på tanker og følelser. På denne workshop kombineres mindfulness med sanseøvelser, inspireret af de indtryk man får fra naturen. Mindfulness kan være et supplement, der både giver ro, balance, energi og overskud. Side 8

10 Konklusion Datamaterialet peger på, at peers gør en positiv forskel både på sengeafsnit og som facilitatorer på en recovery skole og at peers således både kan være en håbgivende støtte for borgere i kommunen og til patienter under indlæggelse. Peers kan således med fordel allerede inddrages tidligt i en recovery-proces. Peers efterspørges i betydelig grad af patienterne under indlæggelse, men også efter udskrivelse, søger patienterne et sted, hvor de kan arbejde videre med deres recovery-proces. Dette sker i projektet ved, at patienter efter udskrivelse kan deltage i kurser hos ARK eller tale med peers i distriktspsykiatrien. Datamaterialet peger således også på positive erfaringer i brobygningen mellem region og kommune. I Visions- og Udviklingsplanen for Psykiatrien Region Sjælland er peers et af visionsområderne for Det er således forventningen, at der fortsat arbejdes med peer-støtte i Psykiatrien Region Sjælland efter Satspuljeprojektet afslutning til juni 2018, ligesom der arbejdes med forankring af ARK i Roskilde Kommune. Side 9

11 Kontakt og mere information For yderligere information om projekt Peers som Brobyggere Kontakt: Projektleder i PsykInfo, Region Sjælland Karina Stjernegaard, mobil: Projektleder i Roskilde Kommune Lillian Olsen, mobil: Læs mere på partnernes hjemmesider: Projekt Peers som Brobyggere: ARK: SIND: Følg os på Facebook Peers som Brobyggere Side 10

Statusnotat. Inddragelse af frivillige i Psykiatrien. PsykInfo

Statusnotat. Inddragelse af frivillige i Psykiatrien. PsykInfo Statusnotat Inddragelse af frivillige i Psykiatrien PsykInfo Louise Friis Kusk, konsulent Anne Mette Billekop, leder 1. februar 2017 Baggrund Siden december 2014 har der været ansat én frivillighedskoordinator

Læs mere

KURSUSKATALOG EFTERÅR 2018 FØLG MED PÅ VORES OG ARK-ROSKILDE.DK, HVOR VI LØBENDE ANNONCERER NYE WORKSHOPS FOR EFTERÅRET 2018!

KURSUSKATALOG EFTERÅR 2018 FØLG MED PÅ VORES OG ARK-ROSKILDE.DK, HVOR VI LØBENDE ANNONCERER NYE WORKSHOPS FOR EFTERÅRET 2018! KURSUSKATALOG EFTERÅR 2018 FØLG MED PÅ VORES OG ARK-ROSKILDE.DK, HVOR VI LØBENDE ANNONCERER NYE WORKSHOPS FOR EFTERÅRET 2018! (DE FINDES ENDNU IKKE I KATALOGET) 1 VELKOMMEN TIL AKADEMIET FOR RECOVERY OG

Læs mere

SKOLEN FOR RECOVERY. Årsrapport for Marts 2019

SKOLEN FOR RECOVERY. Årsrapport for Marts 2019 SKOLEN FOR RECOVERY Årsrapport for 2018 Marts 2019 Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri http://www.skolen-for-recovery.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når undervisning bliver behandling

Når undervisning bliver behandling Når undervisning bliver behandling Oplæg 22. maj 2018 Recoveryskolen Aarhus Anne Thøgersen Faglig koordinator Hvad er Recoveryskolen? En skole og et undervisningstilbud ikke et dagtilbud eller en del af

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

SKOLEN FOR RECOVERY. Skolen for Recovery. Årsrapport for november 2018

SKOLEN FOR RECOVERY. Skolen for Recovery. Årsrapport for november 2018 SKOLEN FOR RECOVERY Årsrapport for 2017 november 2018 Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri http://www.skolen-for-recovery.dk 1 : Årsrapport

Læs mere

RECOVERY HØJSKOLE I REGION SJÆLLAND GUIDE TIL REKRUTTERING

RECOVERY HØJSKOLE I REGION SJÆLLAND GUIDE TIL REKRUTTERING RECOVERY HØJSKOLE I REGION SJÆLLAND GUIDE TIL REKRUTTERING Hvis jeg havde været på Recovery Højskolen tidligere, havde det måske sparet mig for nogle indlæggelser og samfundet for nogle penge I alle de

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Erfaringerne med Peer arbejdet i Region Hovedstaden

Erfaringerne med Peer arbejdet i Region Hovedstaden Erfaringerne med Peer arbejdet i Region Hovedstaden 4. Maj 2017 Hvad handler i dag om Kære brugere og pårørende I er en fantastisk ressource. Det er jeg sikker på, at alle her i dag er enige i. Men det

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Peer-støtte. - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers

Peer-støtte.  - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers Peer-støtte - når erfaringer gør en forskel! www.peermidt.dk Viborg - Aarhus -Randers Ligestillet støtte-piece-2.indd 1 15-11-2016 08:29:37 LIGESTILLET STØTTE -EN VEJ TIL RECOVERY LIGESTILLET STØTTE HVAD

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Kursuskatalog. Efterår Kontakt

Kursuskatalog. Efterår Kontakt Kursuskatalog Efterår 2017 Kontakt Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling, Musicon, 4000 Roskilde (Den sorte pavillon bag hal 12) Telefon: 21 19 47 80 Mail: ark@roskilde.dk Webadresse: www.ark-roskilde.dk

Læs mere

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg Peer-støtte SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg SIND ønsker, at peer-støtte løbende styrkes i Danmark i dialog med borgere og pårørende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 2 Skolen for Recovery Efterår 2016 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery

Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Forår 2017 Nye kursussteder Indhold I dette semester har du mulighed for at gå på kurser flere steder i Regionen. På alle kurserne møder

Læs mere

RECOVERY SKOLEN PSYKIATRIENS HUS PEERFAGLIGHED

RECOVERY SKOLEN PSYKIATRIENS HUS PEERFAGLIGHED RECOVERY SKOLEN PSYKIATRIENS HUS PEERFAGLIGHED PEERFAGLIGHED EN BEVÆGELSE I RETNING AF MERE LIGESTILLETHED? Der er i disse år et voksende fokus på, og interesse for, de ressourcer der potentielt ligger

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Sådan tilmelder du dig peer-uddannelsen i region hovedstaden

Sådan tilmelder du dig peer-uddannelsen i region hovedstaden Sådan tilmelder du dig peer-uddannelsen i region hovedstaden Med dette skema tilmelder du dig Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden. Uddannelsen består af en række obligatoriske og valgfri moduler. For

Læs mere

De frivillige peers. Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark. Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

De frivillige peers. Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark. Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde De frivillige peers Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde Ramme for oplægget i dag Det handler om at matche de frivillige peers med den ønskede

Læs mere

Hvordan kommer man fra ord til handling ift. Recovery. Ved. Slagelse kommune: Johannes Patursson

Hvordan kommer man fra ord til handling ift. Recovery. Ved. Slagelse kommune: Johannes Patursson Hvordan kommer man fra ord til handling ift.. Ved PsykInfo: Anne Mette Billekop og Slagelse kommune: Johannes Patursson Oplægget varer 30 minutter og har 5 dele 1) Præsentation 2) 3) Højskole Sjælland

Læs mere

Hvordan oplever patienterne patientstøtte- ordningen med Røde Kors frivillige på Sjællands Universitetshospital?

Hvordan oplever patienterne patientstøtte- ordningen med Røde Kors frivillige på Sjællands Universitetshospital? Hvordan oplever patienterne patientstøtte- ordningen med Røde Kors frivillige på Sjællands Universitetshospital? Indledning Det er en regional prioritet, at der skal være ansat frivillighedskoordinatorer

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommer 2018 NYE FILM

NYHEDSBREV. Sommer 2018 NYE FILM NYHEDSBREV Sommer 2018 Skub i forankringen i alle tre byer Med et halvt år tilbage af projektperioden er der efterhånden godt gang i forankringsprocessen i både Aarhus, Viborg og Randers. Det er nu, det

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Peer-støtte - det handler om at komme sig. 30. Maj 2017

Peer-støtte - det handler om at komme sig. 30. Maj 2017 Peer-støtte - det handler om at komme sig 30. Maj 2017 Klavs Serup Rasmussen Hvem er jeg Tidligere psykiatrisk patient & førtidspensionist Projektleder for Peer-støtte partnerskabsprojekt i Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Styregruppemøde, referat Dato: 14.12.2017, kl. 15.00-17.00 Sted: Deltagere: Afbud fra: Møderum 3.15, 3. sal, Tårnet, Psykiatrisygehuset

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

SAMMEN AD NYE VEJE PLAN FOR VIDEREUDVIKLINGEN AF INDSATSER TIL BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMSTILLINGER I RUDERSDAL KOMMUNE

SAMMEN AD NYE VEJE PLAN FOR VIDEREUDVIKLINGEN AF INDSATSER TIL BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMSTILLINGER I RUDERSDAL KOMMUNE SAMMEN AD NYE VEJE PLAN FOR VIDEREUDVIKLINGEN AF INDSATSER TIL BORGERE MED PSYKOSOCIALE PROBLEMSTILLINGER I RUDERSDAL KOMMUNE 2 SAMMEN AD NYE VEJE PLAN FOR VIDEREUDVIKLINGEN AF INDSATSER TIL BORGERE MED

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

DET ER NU DU SKAL TILMELDE DIG Uddannelse for pårørende, der vil lave forløb for pårørende UDDANNELSESPROGRAM

DET ER NU DU SKAL TILMELDE DIG Uddannelse for pårørende, der vil lave forløb for pårørende UDDANNELSESPROGRAM DET ER NU DU SKAL TILMELDE DIG Uddannelse for pårørende, der vil lave forløb for pårørende UDDANNELSESPROGRAM Bliv frivillig underviser og tovholder for Recovery-cafe-kurserne for pårørende med peer-støtte

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af appen How are you? i Psykiatriens hverdagstestere

Testrapport. Resultater for test af appen How are you? i Psykiatriens hverdagstestere Testrapport Resultater for test af appen How are you? i Psykiatriens hverdagstestere November 2017 Indhold 1. Baggrund og formål 2. Appen How are you? 3. Målgruppe 4. Metode 5. Testresultater og anbefalinger

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Evaluering af mestringskurser i Recovery-skolen Viborg

Evaluering af mestringskurser i Recovery-skolen Viborg Evaluering af mestringskurser i Recovery-skolen Viborg 2018 Forfattere: Thomas Lind Hansen og Anne Bruhn-Houen 1 INDHOLD 2 Indledning 1 2.1 Formål med undersøgelsen og ønsket virkning af kurserne 1 2.2

Læs mere

Figur 1. Er der i kommunen oprettet KRAM-tilbud specielt målrettet sindslidende?

Figur 1. Er der i kommunen oprettet KRAM-tilbud specielt målrettet sindslidende? Afrapportering fra monitorering af kommunernes implementering af Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. Indledning Som en del

Læs mere

Psykiatri Peeruddannelse for recovery-mentorer

Psykiatri Peeruddannelse for recovery-mentorer Psykiatri Peeruddannelse for recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri Peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri I Region Hovedstadens Psykiatri har vi siden 2013 haft recovery-mentorer ansat

Læs mere

Psykiatriens Hus i Aarhus. Visionsoplæg

Psykiatriens Hus i Aarhus. Visionsoplæg Psykiatriens Hus i Aarhus Visionsoplæg Opdateret 9-07-2018 Psykiatriens Hus i Aarhus Formålet med dette notat er at beskrive visionerne for Psykiatriens Hus samt skitsere de ydelser og fokusområder, der

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5 Peer- uddannelsen Uddannelsesbeskrivelse Juni 2017 Side 1 af 5 I dette papir beskrives den peer-uddannelse, som er udviklet af projekt Ligestillet Støtte en vej til recovery i 2015. Uddannelsen er udviklet

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

BETYDNINGEN AF RECOVERY- SKOLERNE

BETYDNINGEN AF RECOVERY- SKOLERNE BETYDNINGEN AF RECOVERY- SKOLERNE For kursusdeltagerne For underviserne For organisationerne Et samarbejde mellem: Side 1 af 28 Figur 1. Centrale aktører i recovery-skolerne. 1. Om denne rapport Denne

Læs mere

At holde balancen - med bipolar lidelse. Et oplæg ved PsykInfo og Psykiater Anne Rask og Erfaringsekspert Mads Trier-Blom Haslev den 1.

At holde balancen - med bipolar lidelse. Et oplæg ved PsykInfo og Psykiater Anne Rask og Erfaringsekspert Mads Trier-Blom Haslev den 1. At holde balancen - med bipolar lidelse Et oplæg ved PsykInfo og Psykiater Anne Rask og Erfaringsekspert Mads Trier-Blom Haslev den 1. februar 2018 Et oplæg ved PsykInfo og Psykiater Anne Rask og Erfaringsekspert

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

introduktion til udskrivningsguiden

introduktion til udskrivningsguiden introduktion til udskrivningsguiden Til medarbejdere og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien 2014 Projekt

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2

Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2 Patientsikkerhed & Kvalitetsforbedring i Psykiatrien Fællesintro Workshop 2 Fakta om Psykiatrien Kort & godt Kvalitet & patientsikker hed 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400 400 400 Fakta 100 Hvor

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅR / SOMMER 2019

KURSUSKATALOG FORÅR / SOMMER 2019 KURSUSKATALOG FORÅR / SOMMER 2019 VELKOMMEN TIL AKADEMIET FOR RECOVERY OG KOMPETENCEUDVIKLING ARK Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK) tilbyder kurser og workshops med udgangspunkt i recovery.

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN TIL MEDARBEJDERE OG PATIENTER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI SKREVET AF TIDLIGERE PATIENTER I SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE FRA PSYKIATRIEN 2014 PROJEKT

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

ET SAMARBEJDE MELLEM:

ET SAMARBEJDE MELLEM: Veje til recovery Kurser Forår 2019 ET SAMARBEJDE MELLEM: Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe. VELKOMMEN TIL SKOLE PÅ TVÆRS Hvad er Skole på Tværs

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 Beboernes netværk er en væsentlig resurse ift. samarbejdet med beboerne, og samtidig er der en stor sikkerhed, tryghed og tillid for beboerne i at have en god kontakt

Læs mere

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Del I OM METODEN OG MANUALEN Del II METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN Del III KORT UDGAVE AF METODEMANUAL DEL IV EKSEMPLER PÅ

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Mentalt velvære fremmer recovery

Mentalt velvære fremmer recovery VELVÆRE I HVERDAGEN KURSUS 1 Mentalt velvære fremmer recovery HVEM ER VI? Alle undervisere i Skole på Tværs-tilbuddet har kendskab til recovery, enten gennem egne erfaringer eller som medarbejder med fagprofessionel

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kvalitativ evaluering af pilotfasen for indsatserne - Forløb med koordinerende indsatsplan - RoSa s akutteam

Kvalitativ evaluering af pilotfasen for indsatserne - Forløb med koordinerende indsatsplan - RoSa s akutteam Kvalitativ evaluering af pilotfasen for indsatserne - Forløb med koordinerende indsatsplan - RoSa s akutteam Præsentation anvendt til styregruppemødet den 28/2 2019 Evaluering af forløb med koordinerende

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017.

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. SOLRØD KOMMUNE Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. Indledning og datagrundlag Undersøgelsen af brugertilfredsheden med kronikerrehabiliteringen

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg Distriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Tid Kl. 08.45-09.00 Kl. 09.00-09:45 Kl. 09:45-10:10 Aktivitet Registrering og morgenmad Psykiatriledelsen byder velkommen og holder oplæg med fokus på fakta, værdier

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Hvordan skal din senkarriere se ud? Styrk dine kompetencer og gør dig beredt til mange flere spændende arbejdsår! Dette forløb er tiltænkt

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Små skridt i retning af tættere samarbejde mellem kommune og psykiatri

Små skridt i retning af tættere samarbejde mellem kommune og psykiatri STOF nr. 28, 2017 Misbrugsbehandling: Små skridt i retning af tættere samarbejde mellem kommune og psykiatri En samlet behandling af patienter med misbrug og psykisk sygdom giver ofte mest mening. Det

Læs mere