Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version"

Transkript

1 Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version

2 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding sker på tværs af kommunegrænsen, hvorfor begge kommuner har et fælles ansvar for at sikre den fortsatte høje kvalitet af grundvandsressourcen. Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner har derfor lavet en fælles Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som via en række konkrete indsatser, tiltag og retningslinjer skal sikre rent vand til borgerne i fremtiden. Grundvandet kræver beskyttelse og en aktiv indsats fra bl.a. vandforsyningerne, Region Hovedstaden, virksomheder, kommunen og den enkelte borger. I indsatsplanen beskriver kommunen de indsatser, som er nødvendige og angiver hvem der er ansvarlig for gennemførelsen og hvornår. En helt central problemstilling er at undersøge og afhjælpe jord- og grundvandsforurening fra de mange potentielle forureningskilder, der altid vil være at finde i byområder, fx fra virksomheder, benzinstationer, olietanke, trafik mm. Her har Region Hovedstaden en central rolle i fht. den offentlige undersøgelses- og oprydningsindsats, men kommunerne bistår i opgaven med at sørge for, at der ryddes op i henhold til gældende lovgivning. Indsatsplanen sikrer også, at nye forureninger forebygges. Kommunerne foretager målrettede tilsyn på virksomheder, og det sikres, at byudvikling og etablering af nye anlæg sker i henhold til retningslinjer, som ikke forringer grundvandsressourcen. Borgerne inddrages ved kampagner mod brug af grundvandstruende stoffer som f.eks. pesticider i haverne. Der skal herudover i de kommende år fokus på nedbringning af forbruget af vejsalt i kommunerne, da salt indholdet i indvindingsboringerne ser ud til at stige, og for at vende denne tendens skal mulighederne for anvendelse af alternative glatførebekæmpelsesmidler afsøges. Vandforsyningerne tager stort ansvar for at bidrage med et forbedret overvågningsprogram for grundvandsressourcen, sådan at vi kan blive varslet om eventuelle forureningstrusler, der måtte være på vej mod kildepladserne og vandindvindingsboringerne. Varslingen vil bidrage til, at eventuelle trusler kan afværges, inden forureningen når indvindingsboringerne. Rent drikkevand er en væsentlig forudsætning for vores alles sundhed og trivsel. Med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sætter vi rammen for arbejdet med at sikre dette. 2

3 1. ORDFORKLARING BNBO Boringsnære beskyttelsesområder OSD Områder med særlige drikkevandsinteresser MTBE Forurenende tilsætningsstof fra benzin, anvendt før 2001 i benzin. BAM Nedbrydningsprodukt fra pesticider til ukrudtsbekæmpelse anvendt før Klorerede Klorerede stoffer eller klorerede opløsningsmidler, som typisk har været anvendt på renserier og til metalforarbejdning er meget forurenende da de let transporteres i grundvand. LTF Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S NFI Nitratfølsomme indvindingsområder (udpeget af Naturstyrelsen) Nordvand Vandforsyningsselskab ejet af Gentofte og Gladsaxe kommuner Miljøportalen Fælles offentlig portal med miljødata LAR Lokal Afledning af Regnvand (ved nedsivning) Kildeplads Det område hvor indvindingsboringerne er placeret Indvindingsopland Det område hvor grundvandet strømmer hen til indvindingsboringerne projiceret op på jordoverfladen Grundvandsdannende opland Den delmængde af indvindingsoplandet hvorfra der på jordoverfladen sker en grundvandsdannelse til kildepladsen Udvidet vandbehandling Behandling udover beluftning/iltning og filtrering Øresundsmodellen Hydrologisk model, som dækker hele afstrømningsområdet ud mod Øresund. Kan anvendes til at beregne vandstrømninger og ændringer heraf i dette vandkredsløb. 3

4 2. INDLEDNING Hvad er en indsatsplan? En indsatsplan skal sikre en beskyttelse af grundvandet i et afgrænset område, hvor grundvandet vurderes at være sårbart overfor nedtrængning af forurenende stoffer. I planen er angivet, hvilke handlinger der skal udføres, hvem der er ansvarlige for at udføre disse handlinger, og hvornår de skal udføres. Formålet med planen er at sikre, at de aktive kildepladser og vandværker i de to kommuner kan levere godt drikkevand til deres forbrugere. Det er målet, at godt drikkevand også på sigt skal kunne pumpes ud til forbrugere uden brug af udvidet vandbehandling på vandværkerne. Inddragelse af berørte parter Planen er udarbejdet af Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner og har været forelagt og drøftet i kommunernes Grundvandsforum. Grundvandsforum består foruden de to kommuner af repræsentanter fra Naturstyrelsen, Region Hovedstaden Koncern Miljø, Nordvand A/S, Lyngby Taarbæk Forsyning A/S, Københavns kommune, Gladsaxe kommune, Rudersdal kommune, en række mindre enkeltindvindere samt interesseorganisationer og lodsejere i området. Der har været nedsat arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter fra de to kommuner, vandforsyningerne Nordvand og Lyngby-Taarbæk Forsyning samt Region Hovedstaden. Planens forudsætninger og indsatser er drøftet i Grundvandsforum og i arbejdsgrupperne, og resultatet heraf er indarbejdet i planen. Tidsplan og opfølgning Indsatsplanen er dynamisk og de indsatser, som er fastsat til den første 4 årige periode, vurderes løbende med henblik på opdateringer af planen, der som minimum skal ske hvert 4. år. Rammer Hele indsatsplanområdet er udlagt som et prioriteret område efter vandforsyningslovens 13a. Dette skyldes, at der ikke er problemer med nitrat i området, men derimod trusler fra punktkilder med miljøfremmede stoffer, diffuse kilder med rester fra sprøjtemidler (BAM) samt det naturligt forekommende klorid som følge af vejsaltning. Nærværende indsatsplan er tæt forbundet med både vandforsyningsplaner, spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner i de to kommuner og må ikke stride imod hverken vandplanen eller kommuneplanerne i de to kommuner Indsatsplanområdet Indsatsplanen dækker Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) i Lyngby- Taarbæk og Gentofte kommune, herunder de grundvandsdannende oplande til kildepladserne: Ermelunden, Galopbanen, Kildeskoven, Bregnegården, Lyngby og Dybendal. På Figur 1 er vist det samlede indsatsområde for nærværende plan. 4

5 Figur 1. Indsatsplanområdet med grundvandsdannende En del af de grundvandsdannende oplande til Lyngby, Bregnegården og Ermelunden kildepladser rækker ind i Gladsaxe kommune, og tilsvarende gælder for oplandet til Dybendal kildeplads, som når ind i Rudersdal kommune. Disse arealer indgår også i indsatsplanen, og af samme grund er både Gladsaxe og Rudersdal kommuner aktive deltagere i dette planarbejde. Tilsammen udgør de grundvandsdannende oplande og de boringsnære beskyttelseområder (BNBO) de mest følsomme områder i forhold til den nuværende vandindvinding, og disse områder skal således have størst fokus i forhold til grundvandsbeskyttelse. 5

6 3. TRUSLER MOD GRUNDVANDET I DE TO KOMMUNER Truslen mod grundvandet kommer fra punktkilder på industrigrunde, anvendelse af sprøjtemidler i villakvarterer m.m. samt saltning på vejarealer. De klorerede stoffer stammer fra industrigrunde med renserier, metalforarbejdning m.v., og kortlægges af Region Hovedstaden. Regionen kortlægger også forureninger med stoffet MTBE, som tidligere har været tilsat benzin og oftest findes som spildstof fra benzinstationer. I indsatsplanområdet er der en lang række af punktkilder, som har givet anledning til forurening af grundvandet lokalt med benzin, MTBE, klorerede stoffer, oliestoffer m.m. MTBE og klorerede stoffer er ligeledes påvist i enkelte indvindingsboringer i mindre koncentrationer. BAM er et nedbrydningsprodukt fra pesticider til ukrudtsbekæmpelse i villahaver og offentlige grønne områder. BAM er meget udbredt i området og er genfundet på de fleste kildepladser, og på Kildeskoven kildeplads pågår der en afværge oppumpning af dette stof. Den diffuse anvendelse gør, at kilderne ikke kan opspores, og da stoffet ikke længere er tilladt, er monitering og afværge de eneste virkemidler. Klorid findes som et naturligt stof i grundvandet, men tilførel via vejsalt udgør et stigende problem, som på sigt kan gøre dette stof til en trussel mod grundvandet. Den nuværende indvinding i indsatsplanområdet er på ca. 5-6 mio. m 3 om året og det vil være meget omkostningstungt at flytte større dele af denne indvinding til nye lokaliteter. Indsatsplanområdet inkluderer dog et større område i den nordøstlige del omkring Jægersborg Dyrehave, som udgør et reserveområde til fremtidig indvinding. Samlet set giver det således rigtig god mening at beskytte grundvandet i hele indsatsplanområdet. Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til fredning for Jægersborg Dyrehave, som inkluderer et vilkår om, at der ikke skal ske ændringer i vandindvindingen fra Dyrehaven (forslaget er ikke rejst endnu). Hvis fredningen rejses af fredningsnævnet med det nuværende indhold, forventes det, at Dyrehaven udgår som reserveområde til fremtidig indvinding. 6

7 4. INDSATSER Truslen fra ovenstående stoffer imødekommes med indsatserne vist i tabel 1. Tabel 1. Indsatser med angivelse af stoffer, der beskyttes imod samt hovedansvarlig for indsatsen. Indsats Stoffer Hovedansvarlig Udføres Overvågningsprogram Alle Nordvand og LTF Prøvetagning og pejling Løbende (årligt) Statusrapportering Løbende (årligt) Etablering af boringer Første indsatsplan periode Kortlægning efter Klorerede, MTBE m.fl. Region Hovedstaden Løbende jordforureningsloven Undersøgelse og oprensning efter jordforureningsloven Klorerede, MTBE m.fl. Region Hovedstaden, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Løbende Afsøgning af alternative glatførebekæmpelsesmidler Klorid Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Første indsatsplan periode Udarbejdelse af handleplan for minimering af forbrugaf vejsalt Klorid Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Første indsatsplan periode Udarbejdelse af retningslinjer for nedsivning af vejvand Klorid Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Første indsatsplan periode Opdatering af BNBO på Alle Gentofte og Lyngby-Taarbæk Løbende Miljøportalen kommuner Oplysningskampagner Du bor på dit grundvand* Pesticider Salt/ alternativ glatførebekæmpelse LTF, Nordvand, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Første indsatsplan periode Afsøgning af behov for sløjfning af Alle Gentofte og Lyngby-Taarbæk Første indsatsplan ubenyttede boringer og brønde kommuner periode Målrettede tilsyn med Alle Gentofte og Lyngby-Taarbæk Løbende virksomheder kommuner Tilstandsvurdering af Alle Nordvand og LTF Løbende spildevandsledninger ved kildepladser Opdatering af Øresundsmodel Opdatering indvindingsoplande og pejledata Alle Nordvand, LTF samt Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Løbende Overvågningsprogram En central indsats er etableringen af et overvågningsprogram, hvor formålet er: At følge udviklingen af klorerede stoffer, MTBE, BAM, klorid og eventuelle nye grundvandstruende stoffer i grundvandet. At følge den generelle udvikling i både grundvandskvalitet og grundvandsstand. At få mulighed for at opdage en eventuel forurening, inden den når et vandværks boringer. For mange af indsatserne vil det være vanskeligt at måle en direkte effekt i grundvandet inden indsatsplanen skal opdateres næste gang, dels fordi de er rettet mod at mindske en risiko for forurening, og derudover fordi grundvandet er mange år om at dannes. Effekten af indsatsprogrammet vil først slå helt igennem om år, men vil løbende kunne vurderes via overvågningsprogrammet, hvor der årligt skal redegøres for vandkvalitet, trusler, status for afværgetiltag, nye stoffer m.v. 7

8 I nye indvindingstilladelser efter vandforsyningsloven kan der forventes fastsat vilkår om overvågning. Der er på alle kildepladser i området ansøgt om nye indvindingstilladelser og vilkårene i disse tilladelser skal ligge indenfor rammerne af nærværende indsatsplan. Tidsplanen for etableringen af de nye overvågningsboringer vil også fremgå af indvindingstilladelserne. På nedenstående figur 2 er placeringen af de ønskede overvågningsboringer angivet i form af eksisterende boringer som skal indgå samt områder hvor det er ønskeligt at få etableret nye boringer til overvågningsprogrammet. Figur 2. Overvågningsprogram med forslag til anvendelse af eksisterende boringer og placering af nye boringer 8

9 Etableringen af overvågningsprogrammet er en helt central indsats i nærværende indsatsplan og skal virke på tværs af alle indsatser. Det er også den eneste indsats, som kræver et betydelig finansiel løft. Engangsudgiften til de nye boringer koster ca. 2,6 mio. kr, mens den løbende årlige udgift til prøvetagning og anlyser vil beløbe sig til ca. 0,25 mio. kr. Udgifterne skal finansieres som et tillæg til vandprisen, hvor vandforsyningernerne, med henvisning til nærværende indsatsplan, skal søge om godkendelse hos Forsyningssekretariatet. Overvågningsprogrammet afrapporteres, evalueres og justeres årligt, inden der søges om midler til det kommende års overvågning. Kortlægning og oprensning på forurenede grunde Region Hovedstaden har prioriteret nærværende indsatsplanområde højt i deres fortløbende kortlægning af forurenede grunde i hele regionen. Der er således stor viden om forurenede grunde, og Regionen har allerede oprenset en del grunde og udfører også monitering eller aktiv afværge på flere forureninger med klorerede stoffer. Herudover er kommunerne ansvarlig myndighed for nutidige forureninger, hvor forureneren i henhold til gældende lovgivning skal stilles til ansvar med påbud om undersøgelse eller oprensning. Både kortlægningen og oprensningen er en fortløbende proces. Som vist på nedenstående figur 3 er der rigtig mange kortlagte forureninger i indsatsplanområdet (363 i alt), hvor den angivne prioritering følger trusselniveauet i forhold til grundvandet, således at de mest truende forureninger vil blive undersøgt eller oprenset først. 9

10 Figur 3. Risikokategorisering af forurenede lokaliteter i I første indsatsplan periode vil Region Hovedstaden fokusere på de punktkilder, som er kategoriseret med en høj risiko på figur 3. Prioriteringen af punktkilder er dog en dynamisk proces, som afhænger af regionens samlede antal punktkilder, og der er derfor behov for opdatering ved den løbende revision af indsatsplanen og evt. også den årlige afrapportering af overvågningsprogrammet. Vejsaltning En kortlægning af den historiske og fremtidige udvikling i grundvandets indhold af klorid som følge af vejsaltning m.m. er blevet udført i de to kommuner. Resultatet viser, at den historisk stigende tendens i grundvandets kloridindhold vil fortsætte mange år frem, hvis der ikke gøres en indsats for at reducere saltpåvirkningen. Hvis antallet af anlæg til nedsivning af vejvand øges fra veje der saltes, vil det føre til yderligere stigning af grundvandets kloridindhold. Den stigende trend i hele området er illustreret på nedenstående figur 4. Koncentration i boringerne på kildepladserne er stigende fra 1983 til 2013 og 4 scenarier med modeller for varierende nedsivning af vejvand med saltning viser alle en fortsat stigende trend frem mod

11 Figur 4. Illustration af udvikling i klorid indhold - historisk og fremadrettet. Udviklingen i saltindholdet i indvindingsboringerne skal således bremses eller vendes, og for at knække ovenstående kurver er der behov for følgende indsatser: Udarbejdelse af handleplan for at reducere forbruget af salt Afsøge mulighed for implementering af alternative glatførebekæmpelsesmidler Udarbejde retningslinjer for nedsivning af vejvand Overvågning af klorid indholdet i både Sand2- og kalkmagasinet Oplysningskampagne Du bor på dit grundvand 11

12 5. RETNINGSLINJER Ifølge gældende lovgivning kan der ikke placeres særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI). Ved planlægning for ændring af arealanvendelse og byudvikling, som kan indebære en risiko for grundvandet i OSD og NFI skal kommunen redegøre for planbehov, grundvandsbeskyttelse og eventuelle tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse Dette kan eksempelvis være placering af virksomheder og muligheden for at nedsive regnvand fra en større P-plads. NFI betragtes som særligt sårbare områder. Som vist på figur 5 er en del af landbrugsarealerne ved Dyrehavegård i Lyngby-Taarbæk kommune udpeget som NFI, og når disse arealer ønskes inddraget til byudvikling, er der således behov for en nærmere redegørelse. Figur 5. Indsatsplan området med de nitratsårbare indvindingsområder NFI (blå farve) Der er i de to kommuner behov for at udarbejde retningslinjer for nedsivning af vejvand, som tilgodeser ønsket om af aflaste kloakkerne med vand, men samtidig understøtter indsatserne i denne indsatsplan. 12

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Teknisk version Titel: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Lyngby-Taarbæk og Gentofte Indsatsplanområde. Rapport: Rapporten

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Teknisk version Titel: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Lyngby-Taarbæk og Gentofte Indsatsplanområde. Rapport: Rapporten

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af kildepladser

Bilag 1 Gennemgang af kildepladser Bilag 1 Gennemgang af kildepladser Indholdsfortegnelse Ermelunden og Galopbanen kildepladser...2 Bregnegården Kildeplads... 12 Kildeskoven Kildeplads... 21 Lyngby kildeplads... 29 Dybendal kildeplads...

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Hvem er ansvarlig* Øvrige aktører* Region Hovedstaden er færdig. Region Hovedstaden. Herlev, Region Hovedstaden Nordvand, HOFOR

Hvem er ansvarlig* Øvrige aktører* Region Hovedstaden er færdig. Region Hovedstaden. Herlev, Region Hovedstaden Nordvand, HOFOR Afrapportering af for grundvandsbeskyttelse 2014-2016 er i relation til den eksisterende forureningssituation Forureningskortlægning og forureningsundersøgelser Vandforsynings 2017 forventer at afslutte

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 03-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Ermelundsværket, Soløsevej 71, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 03-03-2015

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse , Gladsaxe Kommune

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse , Gladsaxe Kommune Bilag 1: Indsatser i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020, Gladsaxe Kommune. I dette skema fremgår Gladsaxe Kommunes forslag til indsatser, der skal gennemføres i planperioden 2017-2020. I skemaet

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse , Gladsaxe Kommune HØRINGSUDKAST, 17. JANUAR 11. MAJ 2017

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse , Gladsaxe Kommune HØRINGSUDKAST, 17. JANUAR 11. MAJ 2017 Bilag 1: Indsatser i Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020, Gladsaxe Kommune. I dette skema fremgår Gladsaxe Kommunes forslag til indsatser, der skal gennemføres i planperioden 2017-2020. I skemaet

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indsatsplan for Rudersdal Kommune. Grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for Rudersdal Kommune. Grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for Rudersdal Kommune Grundvandsbeskyttelse 2014-2020 Indsatsplan for Rudersdal Kommune Udarbejdet af Rudersdal Kommune natur, park og miljø. Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget XX-XX-2014

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Vandkvalitetsrapport Resumé

Vandkvalitetsrapport Resumé Vandkvalitetsrapport 2016 Resumé Dette er en forkortet udgave af Lyngby-Taarbæk Forsynings vandkvalitetsrapport for 2016 se den fulde rapport på www.ltf.dk. Den indeholder Lyngby-Taarbæk Forsynings afrapportering

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Bilag 2 Specifikation af overvågningsprogram

Bilag 2 Specifikation af overvågningsprogram Bilag 2 Specifikation af overvågningsprogram Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Om overvågningsprogrammet... 3 3 Samlet overvågningsprogram for indsatsplan området... 5 4 Økonomisk overslag på udgifter

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Ishøj Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Ishøj Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Ishøj Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Titel: Ishøj Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Rapport: Rapporten er udarbejdet af Ishøj og Høje Taastrup kommuner med rådgivning fra Orbicon.

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

NATUR, MILJØ OG TRAFIK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

NATUR, MILJØ OG TRAFIK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE NATUR, MILJØ OG TRAFIK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE ODSHERRED KOMMUNE UDKAST SEPTEMBER 2016 Titel: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Odsherred Kommune. Rapport: Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Gladsaxe Kommune HØRINGSUDKAST, 17. JANUAR 11. MAJ 2017

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Gladsaxe Kommune HØRINGSUDKAST, 17. JANUAR 11. MAJ 2017 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2020 Gladsaxe Kommune J. nr. 06.00.00P16 1 Indhold Introduktion til indsatsplan i Gladsaxe Kommune... 3 Indsatsplanens formål... 4 Om indsatsplanen... 6 Indsatsplanens

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande Bilag 3 Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR (nedsivning) i grundvandsdannende oplande Sammenfatning af konklusioner fra undersøgelser og modelberegninger udført af Rambøll /1/

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande Projekt under Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner Liselotte Ludvigsen,

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN DEN 28.08.2018 CLAUS VANGSGAARD, DANVA ULLA LYNGS LADEKARL, NIRAS Disposition Præsentation Planhieraki Styrker og begrænsninger i planer Indsatsplan Kommuneplan Vandforsyningsplan

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

ATV VINTERMØDE 2018 RISIKOSCREENING OG PRIORITERET MONITERINGSPROGRAM KRISTINE RASMUSSEN, MILJØKEMIKER

ATV VINTERMØDE 2018 RISIKOSCREENING OG PRIORITERET MONITERINGSPROGRAM KRISTINE RASMUSSEN, MILJØKEMIKER ATV VINTERMØDE 2018 RISIKOSCREENING OG PRIORITERET MONITERINGSPROGRAM KRISTINE RASMUSSEN, MILJØKEMIKER AGENDA Rammer og formål med opgaven Risikoscreeningens proces Indledende screening Matrixanalyse Partikelbanesimulering

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Vandkvalitetsrapport Resumé

Vandkvalitetsrapport Resumé Vandkvalitetsrapport 2017 Resumé 1 Dette er en forkortet udgave af Lyngby-Taarbæk Forsynings vandkvalitetsrapport for 2017 se den fulde rapport på www.ltf.dk. Den indeholder Lyngby-Taarbæk Forsynings afrapportering

Læs mere

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Bilag 2 Specifikation af overvågningsprogram

Bilag 2 Specifikation af overvågningsprogram Bilag 2 Specifikation af overvågningsprogram Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Overvågningsprogram 3 3 Kildepladser og vandværker 5 Tranegilde Kildeplads 5 Ishøj Kildeplads 6 Thorsbro Kildeplads 7

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 12. april 2012 1. Velkomst Jens Christian Golding på vegne af Jammerbugt Kommune og Grundvandsrådet. Tidsplan for vandforsyningsplan Vedtagelse af forslag til vandforsyningsplan

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009

Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009 Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009 Indledning VandCenter Syd har en årlig produktion af drikkevand på knap 11 mio. m³, hvilket svarer til en tredjedel af den samlede indvinding på Fyn. En produktion

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforureningsstrategi 2017

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforureningsstrategi 2017 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforureningsstrategi 2017 November 2016 2 Jordforureningsstrategi 2017 Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 3 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder

Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder Hjortekær bydel

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere