Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 Samarbejdsmodel for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland er store arbejdsgivere, og væsentlige aftagere af Professionshøjskolen Absalons studerende både under og efter uddannelse. Derfor er det afgørende, at der er nogle gode rammer for samarbejdet mellem institutionerne på alle niveauer. Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland har som arbejdsgivere et væsentligt fokus på at styrke indsatsen med at sikre de rigtige kompetencer, både i forhold til behov for konkrete faglige kompetencer, men også når det gælder det tværgående samarbejde med Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon. I forlængelse heraf, er det nødvendigt, at Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Region Sjælland og kommunerne i region Sjælland samarbejder inden for en række områder. Dette notat redegør for samarbejdsstrukturen for praktiksamarbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon på niveauer: Strategisk niveau På det strategiske niveau formaliseres samarbejdet i Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS). Kommissoriet for RKSS ville kunne ses her: Taktisk niveau På det taktiske niveau samarbejdes om overordnede emner for sygeplejerskeuddannelsen, eksempelvis sammenhænge på tværs af den samlede uddannelse. Operationelt niveau På det operative niveau samarbejdes om specifikke elementer af uddannelsen, eksempelvis et enkelt semester. Side 1/11

2 Figur 1 Illustration af samarbejdsstrukturen for praktiksamarbejdet på sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsfora (RKSS) Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS) er nedsat med henblik på, at styrke fælles interessefelter i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen Absalon beliggende i regionen, region Sjællands 17 kommuner (K17) og Region Sjælland. Samarbejdet skal ses i sammenhæng med den paraplyaftale, der er indgået mellem region Sjællands uddannelsesinstitutioner, Region Sjælland og KKR Sjælland, som udgør handlingsplanen for ungdomsuddannelse og de videregående uddannelser i den fælles satsning Kompetenceparat Kvalitetskoordinationsgruppe Koordinationsgruppens arbejder på det taktiske niveau og har til formål at sikre og understøtte kvalitetsudvikling gennem: At sikre koordinering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitution og praktikken, At sikre koordinering på tværs af uddannelsens semestre. At udvikle og sikre kvaliteten i de enkelte semestre. Derudover kan Kvalitetskoordinationsgruppen drøfte og tage beslutning om emner, som bringes frem af de andre samarbejdsfora ligesom gruppen understøtter, at beslutninger når ud i alle led både på uddannelsesinstitutionen og i praktikken. Fordelingsgruppen Fordelingsgruppen arbejder på det operationelle niveau og mødes til dialog vedr. fordeling af praktikpladserne. Gruppen har til formål: At smidiggøre og optimere samarbejdet omkring fordelingen af praktikpladser. Side 2/11

3 At sikre at praktikpladser bliver tildelt studerende ud fra de givne aftaler og fordelingsprincipper At der i de særlige studieforløb findes løsning på konkrete udfordringer, sådan så den studerende får tildelt en praktikplads At sikre anvendelse og udvikling af Praktikportalen Semesterteam Semesterteams arbejder på det operationelle niveau. Der er et semesterteam for henholdsvis 1. 2., 3. 4., 5. og semester altså i alt 4 semesterteams, som skal: Sikre koordinering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitution og praktikken, Sikre koordinering af uddannelsens semestre på tværs af lokationer Udvikle og sikre kvaliteten i de enkelte semestre. Derudover drøfter og beslutter semesterteams sikring og udvikling af kvaliteten af de enkelte semestres indhold og studieaktiviteter og endvidere understøtter hvert semesterteam, at beslutninger når ud i alle led både på uddannelsesinstitutionen og i praktikken. Tværsektorielt samarbejdsforum Tværsektorielt samarbejdsforum arbejder på det taktiske niveau og har til formål: At sikre et forum for drøftelser af generelle muligheder og udfordringer i udviklingen af uddannelsen. Derudover skal Tværsektorielt samarbejdsforums dele viden og indgå i drøftelser af uddannelsen og praktikforløbene samt løfte udfordringer og muligheder til relevante fora i samarbejdsorganisationen. Vejlederforum Vejlederforum arbejder på det operationelle niveau og har til formål: At skabe vidensdeling mellem kliniske vejleder og kontaktpersoner fra praktikteams og mellem kliniske vejleder på tværs mellem kommuner og regionen med det formål at kvalificerer den kliniske undervisning i forhold til praktik og prøver. Vejleder forum har ingen direkte beslutningskompetence, men kan bringe ideer og råd videre til Tværsektorielt samarbejdsforum ligesom at oplæg fra vejlederforum skal besluttes i Tværsektorielt samarbejdsforum. Side 3/11

4 Bilag 1: Kommissorium for Kvalitetskoordinationsgruppe på Sygeplejerskeuddannelsen Formål Koordinationsgruppens har til formål at sikre og understøtte kvalitetsudvikling gennem: At sikre koordinering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitution og praktikken, At sikre koordinering på tværs af uddannelsens semestre. At udvikle og sikre kvaliteten i de enkelte semestre. Kompetence Koordinationsgruppens kompetence er: At drøfte og tage beslutning om emner som bringes frem af de andre samarbejdsfora, At understøtte, at beslutninger når ud i alle led både på uddannelsesinstitutionen og i praktikken. Opgaver Koordinationsgruppen har følgende opgaver: At følge op på samarbejdet mellem uddannelsesinstitution og praktik. At tage beslutning om væsentlige ændringer i uddannelsesplaner (indhold og prøver), på baggrund af udfordringer som semesterteams sidder med, så der sikres sammenhæng og progression i uddannelsen. At tage principielle beslutninger om sager løftet af praktikfordelingsgruppen. Tage beslutninger om eventuelle temadage på baggrund af forslag fra samarbejdsorganisationen. Træffe overordnede beslutninger, når emner har betydning for samarbejdet og kvalitetssikringen af teori og klinik. At sikre en tværgående koordinering mellem den samlede samarbejdsorganisation. Sammensætning af medlemmer Koordinationsgruppens sammensætning afspejler de parter, der er relevante i forhold til samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionen og praktikken, og på tværs at semestrene. Gruppen har følgende repræsentation: 3 repræsentanter fra kommunerne med uddannelsesansvar for Sygeplejerskeuddannelsen 3 repræsentanter fra regionen på konsulentniveau 1 uddannelsesleder fra Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon 1 kvalitetskoordinator fra hvert semesterteam Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon 1 praktikkoordinator fra Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon Det er hhv. kommuner og region, der internt er ansvarlig for udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppen. Der lægges vægt på, at repræsentanter har de nødvendige kompetencer og forudsætninger for at løse opgaven. Møder Koordinationsgruppen afholder møder ca. hver 2. måned, jf. årshjul. Der kan indkaldes til yderligere møder ved behov. Side 4/11

5 Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon indkalder til møderne via MS Outlook for et år. Udkast til dagsorden fremsendes deltagerne 10 arbejdsdage forud for mødeafholdelse, hvor deltagerne har mulighed for at supplere det fremsendte dagsordensudkast. En endelig dagsorden fremsendes 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Standarddagsorden for møderne er: Godkendelse af dagsorden Orientering v. mødeleder Opfølgning på sidste møde Drøftelse af evalueringsresultaterne Drøftelse af indkomne spørgsmål, opmærksomhedspunkter mv. til afklaring Drøftelse af eventuelle oplæg Eventuelt Referatudkast fremsendes til arbejdsgruppen til kommentering 5 arbejdsdage efter møder er afholdt. Endeligt referat fra møder fremsendes 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Roller og ansvar Absalon er ansvarlig for mødeplanlægning, udarbejdelse af dagsorden og referater samt mødeledelse. De deltagende kommuner samt region er ansvarlige for kommentering af materialet fra møder og godkendelse af referater, herunder distribution af materiale i egen organisation og sektor. Absalon er ansvarlig for løfte sager fra Kvalitetskoordinationsgruppen til øvrige, strategiske fora eksempelvis RKSS. Side 5/11

6 Bilag 2: Kommissorium for arbejdsgruppe med Praktikpladsfordeling (Fordelingsgruppen) Formål Arbejdsgruppen mødes til dialog vedr. fordeling af praktikpladserne og har til formål: At smidiggøre og optimere samarbejdet omkring fordelingen af praktikpladser. At sikre at praktikpladser bliver tildelt studerende ud fra de givne aftaler og fordelingsprincipper. At der i de særlige studieforløb findes løsning på konkrete udfordringer, sådan så den studerende får tildelt en praktikplads. At sikre anvendelse og udvikling af Praktikportalen. Kompetence Arbejdsgruppen træffer beslutning om: Den overordnede fordeling af praktikpladser ud fra de givne aftaler og fordelingsprincipper forud for inddatering i Praktikportalen. Håndteringen af behov for praktikpladser til studerende, som skal administreres individuelt. Opgaver Arbejdsgruppen arbejder ud fra Årshjul for praktikpladsfordeling, tidsrammer og bekendtgørelsesmæssige krav. Arbejdsgruppen har følgende opgaver: Indbyrdes fordeling af praktikpladserne jf. givne aftaler og rammer. Kvalificering og udvikling af vejledninger og retningslinjer samt sikre efterfølgende implementering Videregive erfaringer og evalueringer knyttet til arbejdet med praktikfordeling Sammensætning af medlemmer Arbejdsgruppens sammensætning afspejler og repræsenterer de samarbejdspartnere i Region Sjælland, som uddannelsesinstitutionen har indgået aftaler med i forhold til praktikpladser. Arbejdsgruppen har følgende sammensætning: 3 kommunale repræsentanter med uddannelsesansvar, 3 repræsentanter fra regionen på konsulentniveau Praktikkoordinator på Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon. Administrativ medarbejder vedr. praktikportalen, studieadministrationen, Professionshøjskolen Absalon Uddannelsesleder fra Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon Arbejdsgruppen kan derudover invitere relevante samarbejdspartnere. Møder Arbejdsgruppen afholder 4 møder årligt i forhold til Årshjul. Mødedatoer aftales for et 1 år ad gangen. Roller og ansvar Gruppen er: Side 6/11

7 Ansvarlig for at godkende praktikpladsfordelingen jf. overordnede aftaler og rammer. Ansvarlig for at medvirke til at kortlægge de udfordringer der er forbundet med praktikpladsfordelingen, udvikling af praktikpladsfordelingen og kvalitetssikre denne proces. Ved akut behov for praktikpladser og evt. ændring af praktikpladser aftales, hvem der som tovholder, skal kontaktes. Praktikkoordinator: Indkalder til møder via MS Outlook. Udkast til dagsorden fremsendes deltagerne, hvor deltagerne har mulighed for at supplere det fremsendte dagsordensudkast. En endelig dagsorden fremsendes 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. fungerer som mødeleder. Standarddagsorden for møderne er: Godkendelse af dagsorden Orientering v. mødeleder Opfølgning på sidste møde Drøftelse af indkomne spørgsmål, opmærksomhedspunkter mv. til afklaring Drøftelse af eventuelle oplæg Eventuelt Referatudkast fremsendes til arbejdsgruppen til kommentering 5 arbejdsdage efter møder er afholdt. Endeligt referat fra møder fremsendes 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Derudover har praktikkoordinator ansvar for: At fordelingsgruppen har behovet for praktikpladser meldt ud jf. årshjul. At den endelige fordeling meddeles ud både internt og eksternt. Hver repræsentant har forud for mødet afdækket muligheder, og evt. begrænsninger, i forhold til samarbejdsaftaler og fordelingsprincipper, og udarbejdet et forslag til fordeling på eget område. Side 7/11

8 Bilag 3: Kommissorium for Semesterteam Formål Det enkelte semesterteam for henholdsvis 1. 2., 3. 4., 5. og semester skal: Sikre koordinering af samarbejdet mellem uddannelsesinstitution og praktikken, Sikre koordinering af uddannelsens semestre på tværs af lokationer Udvikle og sikre kvaliteten i de enkelte semestre. Kompetence Semesterteams kompetence er: At drøfte og tage beslutning om sikring og udvikling af kvaliteten af de enkelte semestres indhold og studieaktiviteter, At understøtte, at beslutninger når ud i alle led både på uddannelsesinstitutionen og i praktikken. Opgaver Semesterteams har følgende opgaver: At sikre sammenhæng og progression i studieaktiviteterne i de enkelte semestre At sikre og udvikle kvaliteten i undervisningen og studieaktiviteterne, herunder overordnede didaktiske overvejelser i relation til planlægningen af de enkelte semestre At evaluere og udvikle uddannelseselementerne i de enkelte semestre At bearbejde og drøfte evalueringsresultaterne for semestrene og foreslå ændringer i uddannelsesplaner (indhold og prøver) Sammensætning af medlemmer Det enkelte semesterteams sammensætning afspejler de parter, der er relevante i forhold til samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionen og praktikken. Et semesterteam har følgende repræsentation: 3 repræsentanter fra kommunerne med uddannelsesansvar for Sygeplejerskeuddannelsen 1 repræsentant fra regionens somatiske sygehuse på konsulentniveau 1 repræsentant fra regionens psykiatriske sygehus på konsulentniveau 1 semesterkoordinator fra hvert af Professionshøjskolen Absalons udbudssteder for enten semester eller semester eller 5. semester eller semester Derudover kan andre relevante inviteres til at deltage, herunder repræsentanter fra private organisationer. Det er henholdsvis kommuner og regionen, der internt er ansvarlig for udpegning af repræsentanter til semesterteamene. Der lægges vægt på, at repræsentanter har de nødvendige kompetencer og forudsætninger for at løse opgaven. Møder Semesterteamene afholder 2 møder om året jf. årshjul, således at det er i tæt relation til evalueringerne og planlægningen af semestrene. Der kan indkaldes til yderligere møder ved behov. Kvalitetskoordinatoren for i de enkelte semesterteam indkalder til møderne via MS Outlook. Der indkaldes til møder for 1 år ad gangen. Side 8/11

9 Udkast til dagsorden fremsendes til deltagerne 10 arbejdsdage forud for mødeafholdelse, hvor deltagerne har mulighed for at supplere det fremsendte dagsordensudkast. En endelig dagsorden fremsendes 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Standarddagsorden for møderne er: Godkendelse af dagsorden Orientering v. mødeleder Opfølgning på sidste møde Drøftelse af evalueringsresultaterne Drøftelse af indkomne spørgsmål, opmærksomhedspunkter mv. til afklaring Drøftelse af eventuelle oplæg Eventuelt Referatudkast fremsendes til arbejdsgruppen til kommentering 5 arbejdsdage efter møder er afholdt. Endeligt referat fra møder fremsendes 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Side 9/11

10 Bilag 4: Kommissorium for Tværsektorielt samarbejdsforum Formål Tværsektorielt samarbejdsforum har til formål: At sikre et forum for drøftelser af generelle muligheder og udfordringer i udviklingen af uddannelsen. Kompetence Tværsektorielt samarbejdsforums kompetence er: At dele viden og indgå i drøftelser af uddannelsen og praktikforløbene At løfte udfordringer og muligheder til relevante fora i samarbejdsorganisationen Opgaver Tværsektorielt samarbejdsforum har følgende opgaver: Drøftelse af generelle muligheder og udfordringer i afvikling af uddannelsen og praktikforløbene Idegenerering til fælles udviklingsprojekter i relation til uddannelsen og praktikforløbene Vidensdeling om centrale dagsordner fra praksis med relevans for uddannelsen Sikre feedback på læringsredskaber i forhold til studieaktiviteter Foreslå emner for fælles temadage for vejledere, som kan afholdes, hvis der er behov. Sammensætning af medlemmer Forummets sammensætning afspejler de parter, der er relevante i forhold til praktiksamarbejdet. Arbejdsgruppen har følgende repræsentation: 1 repræsentant fra hver af de 17 kommuner 1 repræsentant fra hver af regionens relevante virksomhedsområder 1 uddannelsesleder fra Professionshøjskolen Absalon 4 kvalitetskoordinatorer fra Professionshøjskolen Absalon 1 praktikkoordinator fra Professionshøjskolen Absalon Derudover kan andre relevante inviteres til at deltage under relevante punkter, herunder repræsentanter fra private organisationer. Det er hhv. kommuner og region, der internt er ansvarlig for udpegning af repræsentanter. Der lægges vægt på, at repræsentanter har med de nødvendige kompetencer og forudsætninger for at løse opgaven. Møder Tværsektorielt samarbejdsforum afholder 2 møder årligt jf. årshjul. I udgangspunktet forventes en mødetid på 2-3 timer afhængig af dagsorden. Der kan indkaldes til yderligere møder ved behov. Absalon er i samarbejde med Kvalitetskoordinationsgruppen ansvarlig for mødeplanlægning, udarbejdelse af dagsorden og referater samt mødeledelse. Absalon indkalder møderne via MS Outlook. En endelig dagsorden fremsendes 10 arbejdsdage før mødets afholdelse. Referatudkast fremsendes til deltagerne til kommentering 5 arbejdsdage efter møder er afholdt. Endeligt referat fra møder fremsendes 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Side 10/11

11 Bilag 5: Kommissorium for vejlederforum Formål At skabe vidensdeling mellem kliniske vejleder og kontaktpersoner fra praktikteams og mellem kliniske vejleder på tværs mellem kommuner og regionen med det formål at kvalificerer den kliniske undervisning i forhold til praktik og prøver. Kompetence Vejleder forum har ingen beslutnings kompetence. Vejlederforum kan bringe ideer og råd til Tværsektorielt relevante samarbejdsfora. Opgaver At videns dele i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af praktik forløb. At bidrage med forslag til kvalificering af praktik forløb Sammensætning og udpegning af medlemmer Vejlederforums sammensætning afspejler de parter, der er relevante i forhold til praktiksamarbejdet. Kliniske vejleder fra kommunerne, somatik og psykiatri. 1-3 repræsentanter fra praktikteams fra Professionshøjskolen Absalon Eventuelt repræsentanter fra Kvalitetskoordinationsgruppen og/eller Tværsektorielt samarbejdsforum Det er hhv. kommuner og region, der internt er ansvarlig for udpegning af repræsentanter til vejlederforum. Der lægges vægt på, at repræsentanter har de nødvendige kompetencer og forudsætninger for at deltage i vejlederforum. Møder Der er følgende møder i vejlederforum: En årlig fælles temadag for kliniske vejledere i region og kommune, som rammesættes af Kvalitetskoordinationsgruppen Et møde årligt i relevante praktikteams for regionens kliniske vejledere på alle regionens sygehuse, hhv. Holbæk, Næstved, Slagelse, SUH Roskilde, SUH Køge og Nykøbing F. Et møde årligt i de relevante praktikteams for psykiatrien på alle regionens sygehuse, hhv. Slagelse, Roskilde og Vordingborg Et møde årligt i de relevante praktikteams for kommunernes kliniske vejleder på udbudsstederne Roskilde, Slagelse, Næstved og Nykøbing F Ved møder, som afholdes på regionens hospitaler er uddannelseskonsulenterne ansvarlige for mødeindkaldelse jf. nedenstående. Ved møder afholdt på Professionshøjskolen Absalon er repræsentant for praktikteam ansvarlig for mødeindkaldelse jf. nedenstående. Der indkaldes til møderne via MS Outlook jf. årshjul. Udkast til dagsorden fremsendes deltagerne en måned forud for mødeafholdelse, hvor deltagerne har mulighed for at supplere det fremsendte dagsordensudkast. Ved væsentlig ændringer i dagsorden fremsendes endelig dagsorden 10 arbejdsdage før mødets afholdelse. Referat fremsendes til deltagerne inden for 14 dage. Side 11/11

Referat fra møde i Kvalitetskoordinationsgruppen

Referat fra møde i Kvalitetskoordinationsgruppen Referat fra møde i Kvalitetskoordinationsgruppen Mødedato: Tirsdag d. 11. september 2018 Starttidspunkt: Kl. 10.00 Sluttidspunkt: Kl. 12.00 Mødested: Roskilde Lokale: RosA0.05 (glasburet ved indgangen)

Læs mere

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016 Center for Sygepleje og Bioanalyse Beskrivelse af samarbejdsfora med aftagerfeltet om udvikling af grunduddannelserne For UCSJ er det er afgørende vigtigt, at vore studerende er klædt på til arbejdsmarkedet,

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed er, at den skal afspejle

Læs mere

Kommissorium for Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum. professionsbacheloruddannelser i region Sjælland 2018

Kommissorium for Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum. professionsbacheloruddannelser i region Sjælland 2018 Kommissorium for Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS) for erhvervsog professionsbacheloruddannelser i region Sjælland 2018 1. Baggrund Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum (RKSS)

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Referat: Møde i Fordelingsgruppen

Referat: Møde i Fordelingsgruppen Referat: Møde i Fordelingsgruppen Mødedato: Tirsdag den 18 december 2018 Starttidspunkt: Kl.9:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Campus Slagelse, Ingemanns vej 17 Lokale: D 0.01 Deltagere: Afbud: Kommunerepræsentanter:

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Udarbejdet

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse

Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Referat Uddannelsesudvalg Bioanalyse Mødedato: 05. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt: Kl. 13.00 Mødested: Lokale: B0.38 Deltagere: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)...

ordinært udvalgsmøde D021. Uddannelsesudvalg for Socialrådgiveruddannelsen. 1. Velkomst og opfølgning på fælles møde (20 min.)... Dagsorden Mødedato: 5. januar 2015 Starttidspunkt: Kl. 13.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Ankerhus 13-14.00 fælles D002 14-16.00 ordinært udvalgsmøde D021 Uddannelsesudvalg

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

SSKU møde REFERAT. Mandag d. 19. september 2016 kl Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

SSKU møde REFERAT. Mandag d. 19. september 2016 kl Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT SSKU møde 19. september 2016 SSKU 19 09 2016 Mandag d. 19. september 2016 kl. 14.00-16.00 Lokale B1.07, Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Strategisk samarbejdsforum for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen

Strategisk samarbejdsforum for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Dato & tid 20.1 2014 kl. 13-15 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Pia Ramhøj, Kirsten Nordenbæk Hansen, Birgitte Rav Degenkolv Kirsa Ahlebæk, Anne Mette Jørgensen, Lisbet Madsen, Merete Brædder, Pia

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed Februar 2019 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Randers VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato Onsdag den 3. april 2019 Starttidspunkt Kl. 14 Sluttidspunkt Kl. 16 Mødested Lokale Deltagere Gæster Mødeleder Referent Afbud Professionshøjskolen

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed September 2018 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Professionshøjskolen Absalon / Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter / Revideret november 2018 2 / 10 Indhold 1.

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

NOTAT. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering. Indhold. VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering...

NOTAT. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering. Indhold. VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering... Kvalitetsvurdering og semesterevaluering VIA Sygeplejerskeuddannelsen Indhold Kvalitetsvurdering og semesterevaluering... 1 Årshjul for kvalitetsvurdering og semesterevaluering... 2 Udsendelsesoversigt

Læs mere

Kvalitetssikring af praktik

Kvalitetssikring af praktik Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato:

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalget

REFERAT Uddannelsesudvalget REFERAT Uddannelsesudvalget Mødetidspunkt: Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 13:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Ø C 3.31 Anja Kallestrup Mette

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Referat

Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Referat Uddannelsesudvalg - Sygeplejerskeuddannelsen Referat Mødedato Onsdag den 3. april 2019 Starttidspunkt Kl. 14 Sluttidspunkt Kl. 16 Mødested Lokale Deltagere Gæster Mødeleder Referent Afbud Professionshøjskolen

Læs mere

Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf , 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Käte Bruun Jacobsen (kbja), tlf , 1 Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. marts 2018 Starttidspunkt: Kl. 15.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Samarbejdsstruktur SOSU FVH og praksis. April 2018

Samarbejdsstruktur SOSU FVH og praksis. April 2018 Samarbejdsstruktur SOSU FVH og praksis April 2018 0 Indhold Samarbejdsniveauer... 2 Kommissorium for strategisk chefforum... 3 Kommissorium for det lokale uddannelsesudvalg (LUU SOSU)... 5 Kommissorium

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Beskrivelse af aftagerkontakt

Beskrivelse af aftagerkontakt side 1/ Afdeling/enhed Oprettelsesdato Udarbejdet af Dokumentnavn Pædagoguddannelsen i UCL 20-sep-2013 ELWA 131023 Beskrivelse af praksis for aftagerkontakt K3 Beskrivelse af aftagerkontakt Indledning:

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 TS:

Læs mere

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Kommissorium for Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Indhold Det formelle... 2 Uddannelsesudvalgene er rådgivende... 2 Medlemmer

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Ramme for afvikling af kliniske ECTS for region, kommuner og VIA Sygeplejerskeuddannelsen 1. semester

Ramme for afvikling af kliniske ECTS for region, kommuner og VIA Sygeplejerskeuddannelsen 1. semester Ramme for afvikling af kliniske ECTS for region, kommuner og VIA Sygeplejerskeuddannelsen 1. semester Kliniske og teoretiske undervisere samarbejder om afvikling af 3,5 kliniske ECTS point på 1. semester

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Godkendt

Læs mere

Kommissorier for ledelsesfora

Kommissorier for ledelsesfora Notat Kommissorier for ledelsesfora Ramme for ledelsesorganisationen Dato: 18. marts 2019 Sags nr.: 00.15.00-A00-37-13 Sagsbehandler: SFZ Albertslund er kendt for en stor grad af borgerdeltagelse i den

Læs mere

Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen

Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen Bilag 6.1.1 20160614 Dato 7. juni 2016 Initialer Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Koncept

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

NOTAT. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering. Indhold. VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering...

NOTAT. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering. Indhold. VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering... Kvalitetsvurdering og semesterevaluering VIA Sygeplejerskeuddannelsen Indhold Kvalitetsvurdering og semesterevaluering... 1 Årshjul for kvalitetsvurdering og semesterevaluering... 2 Udsendelsesoversigt

Læs mere

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget

Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Dagsorden monofagligt møde i uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag d. 10. maj 2017 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00-16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Campus Roskilde

Læs mere

Strategisk samarbejdsforum for den kliniske undervisning i sygeplejerskeuddannelsen

Strategisk samarbejdsforum for den kliniske undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Strategisk samarbejdsforum for den kliniske undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Referat fra møde den 8. juni 2015 kl. 9-12 i SUF, Københavns kommune Deltagere: Anne Mette Jørgensen, Metropol Merete

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

NOTAT. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering. Indhold. VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering...

NOTAT. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering. Indhold. VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitetsvurdering og semesterevaluering... Kvalitetsvurdering og semesterevaluering VIA Sygeplejerskeuddannelsen Indhold Kvalitetsvurdering og semesterevaluering... 1 Årshjul for kvalitetsvurdering og semesterevaluering... 2 Udsendelsesoversigt

Læs mere

Kommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018

Kommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018 Kommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018 Dagsorden: 1. Proces for udpegning af fast kommunal repræsentant til de særlige pladser i psykiatrien 2. SOSU Nord 3. Konstituering af FU Social 1. Proces

Læs mere

Kvalitet i praktik Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitet i praktik. Baggrund. Elementerne i Kvalitet i praktik. Den 9. januar 2018

Kvalitet i praktik Sygeplejerskeuddannelsen. Kvalitet i praktik. Baggrund. Elementerne i Kvalitet i praktik. Den 9. januar 2018 Den 9. januar 2018 Kvalitet i praktik Sygeplejerskeuddannelsen Til: Kliniske samarbejdspartnere Kvalitet i praktik Godkendelse af klinisk undervisningssted Spørgeskema til kvalitetsvurdering Procedurebeskrivelse

Læs mere

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen

Samarbejdsstruktur. for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen Samarbejdsstruktur for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser mellem praktikstederne og Social- og Sundhedsskolen verion: feb..2007 Indholdsfortegnelse: Forord/formål... side 3 Indledning... side

Læs mere

Fagligt Pædagogisk udvalg

Fagligt Pædagogisk udvalg Fagligt Pædagogisk udvalg Mødedato 9. maj 2016 Starttidspunkt 12.30 Sluttidspunkt 15.00 Lokale F1.29 Mødeleder Lise Kofoed Referent Janne Bryde Laugesen Afbud Lisbeth Mähl Nielsen 1. Åbning af mødet v.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. praktikpladskoordinering for social og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale vedr. praktikpladskoordinering for social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold af arbejdsopgaver 16. maj 2018 THOF Samarbejdsaftale vedr. praktikpladskoordinering for social og sundhedsassistentuddannelsen Indledning og Formål De deltagende parter i nærværende samarbejdsaftale

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen

Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen Referat af Klinisk Samarbejdsforum Sygeplejerskeuddannelsen Tirsdag den 19/3 2019 Campusfællesskabet Minervavej 1 3700 Rønne TLF.36982900 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Tilstede: Studerende

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje

Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje Referat Uddannelsesudvalg Sygepleje Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B0.38 Deltagere: Fraværende: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 30. marts 2015

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

REFERAT Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen

REFERAT Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen REFERAT Uddannelsesledernetværket for sygeplejerskeuddannelsen Mødetidspunkt: Tirsdag2. maj 2017 kl. 10:00-15:00 Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Sagsnr.: 171978 Dagsorden UCC Campus

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Praktikniveau 1, 2, 3, - årshjul. Studieår 2017/18

Praktikniveau 1, 2, 3, - årshjul. Studieår 2017/18 Praktikniveau 1, 2, 3, - årshjul. Studieår 2017/18 Denne årshjul vise processen omkring praktikken på alle praktikniveauer, samt en beskrivelse af hvilke brugere der han ansvaret for den enkelte del. Startende

Læs mere

Forslag til administrativ organisering

Forslag til administrativ organisering Forslag til administrativ organisering Sundhedskoordinationsudvalget Den Administrative Styregruppe Sundhedsaftalens udviklingsdel Sundhedsaftalens driftsdel Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe Sygehus

Læs mere

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet

Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Organisering af Radiografuddannelsen på Rigshospitalet Baggrund Uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er normeret til 3 ½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS point, er opdelt i semestre og

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Sundhedsuddannelser Skottenborg Viborg -

Sundhedsuddannelser Skottenborg Viborg - 23. februar 2012 Lisbet Hørslev Rasmussen!" " " Lisbet.rasmussen@stab.rm.dk 7841 0784 1-30-72-201-08 Samarbejdsaftale mellem Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord (VUS), Region

Læs mere

Satspuljeprojekt Den vigtige Pårørende ml. *Thisted Kommune *Aalborg Kommune *Psykiatrien i Region Nordjylland

Satspuljeprojekt Den vigtige Pårørende ml. *Thisted Kommune *Aalborg Kommune *Psykiatrien i Region Nordjylland 1 Satspuljeprojekt Den vigtige Pårørende ml. *Thisted Kommune *Aalborg Kommune *Psykiatrien i Region Nordjylland Formål med ansøgningen Styrke involvering af pårørende til mennesker med en psykisk sygdom

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg GODKENDT

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Godkendelse af dagsorden og punkter til Eventuelt Der var et punkt til Eventuelt omkring eksaminatorkurser.

Godkendelse af dagsorden og punkter til Eventuelt Der var et punkt til Eventuelt omkring eksaminatorkurser. Uddannelsesforum Møde den 13.12.2017 Deltagere: Bente Rubow, Karen Møller, Mie Elsborg, Irene Winther, Irene Sommer, Pernille Bak Skouenborg, Ole Svejstrup, Pennie Teglborg, Lilian Gade Abrahamsen, Susanne

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter

for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter Netværksdag for sygeplejersker beskæftiget med hoftealloplastikpatienter 13. april 2010 Århus Sygehus, Århus Universitetshospital "Udvikling kommer af at dele viden med andre" Bertel Haarder, undervisningsminister/sundhedsminister

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Godkendt referat mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Godkendt referat mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Godkendt referat mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato:

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Kommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018

Kommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018 : Kommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018 Dagsorden: 1. Proces for udpegning af fast kommunal repræsentant til de særlige pladser i psykiatrien 2. SOSU Nord 3. Konstituering af FU Social 1. Proces

Læs mere

Vejlederforum. - Velkommen til Professionshøjskolen Absalon

Vejlederforum. - Velkommen til Professionshøjskolen Absalon Vejlederforum - Velkommen til Professionshøjskolen Absalon Adjunkter Mie Augustsen Holgersen, Jan Ohrt Nissen & Josefine Damm Petersen 14. januar 2019 Det udviklende samarbejde At skabe vidensdeling mellem

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Temadag for ledere og kliniske undervisere

Temadag for ledere og kliniske undervisere UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Temadag for ledere og kliniske undervisere Godkendelse af kliniske undervisningssteder Forpligtende aftaler og samarbejde med kliniske undervisningssteder knyttet til Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere