AfgrødeNyt nr juli Indhold. Aktuelt i marken -1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AfgrødeNyt nr juli Indhold. Aktuelt i marken -1 -"

Transkript

1 AfgrødeNyt nr juli 2013 Indhold Aktuelt i marken Det har været en tør og varm juli, der har stresset afgrøderne og forceret afmodningen. Høsten af vinterbyg er godt i gang, og der meldes om udbytter middel til lidt over middel. I vinterhveden er det på høje tid at sprøjte marken ned, hvis det er planlagt. Sprøjtefristen for glyphosat er 10 dage før høst, men der er intet nævneværdigt tab ved at sprøjte 2-3 uger før forventet høst. Selvom de kommende uger står i høstens tegn, så skal såning af vinterrraps også passes ind. Som udgangspunkt kan såning af vinterraps starte allerede i midten af næste uge, men det kan være problematisk at få rapsen godt etableret i den tørre jord. Mulighederne er at så rapsen i den tørre jord og så håbe på nedbør eller, og der er jo stadig god tid endnu, at se tiden an og håbe på, at der kommer nedbør, så rapsen kan etableres i fugtig jord. Bliver der ikke mulighed for at få rapsen ordentlig etableret inden slutningen af august, er det bedre at undlade at så den. Vær opmærksom på at de midler, rapsen bejdses med, ikke er tilladt efter 1. december Tidlig såning af vinterraps, anbefaler vi kun, hvis man anvender sorter, der ikke strækker sig i efteråret, afpasser gødningsmængden og er klar til at gribe ind med vækstregulering, når rapsen har 5 blade, hvis væksten bliver for kraftig. Vær opmærksom på forbehold for ukrudtsmidler anvendt før såning af raps. I praksis er det kun Monitor vi ser skader efter. Efter anvendelse af Monitor er Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Hvad er halmens værdi? Tilsagnsmarker skal plejes inden 31. august Ny husdyrgødningsbekendtgørelse Vigtige datoer det nødvendigt med en dyb og grundig jordbearbejdning. Det er en god idé at planlægge ukrudtsbekæmpelsen i vinterrapsen allerede nu. Du kan læse mere om emnet i dette nummer af AfgrødeNyt. Miljøstyrelsen har meddelt, at der vil blive udstedt en dispensation til anvendelse af Kerb til vækstsæsonen 2013/14 på samme vilkår som til sæson 2012/13. Dispensationen vil blive givet på baggrund af, at der ikke er alternative midler til bekæmpelse af resistent rajgræs og agerrævehale. Fra 1. september 2013 kan betalingsrettigheder kun overdrages elektronisk. Det betyder, at både overdrager og erhverver skal have NemID eller digital signatur. Hvis du har forpagtninger, der skal forlænges til det kommende år, anbefaler vi derfor, at du får bragt overdragelsen af betalingsrettigheder på plads i august måned, hvis der er tvivl om, at begge parter har NemID eller digital signatur. Hvis du har ændret i efterafgrøderne eller deres alternativer, så husk at ændringen skal indberettes i Tast-selv senest 31. august. Som tidligere nævnt giver vi igen i år 25 % rabat på indberetningen af årets sprøjtejournal, hvis vi modtager data senest 31. august. I indberetningen medtages alle plantebeskyttelsesmidler, der har været anvendt i perioden 1/8-12 til 31/7-13. Husk også Roundup-midler! -1 -

2 HUSK at der altid skal være en underskrevet kopi af Skema A på bedriften, medmindre gødningsplanlægningen er foretaget i Tast-selv service, og Skema B1 skal være underskrevet senest den 31. juli, hvis der er harmoniproblemer. Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps De tørre forhold giver ikke optimale betingelser for jordmidlernes virkning, men de bør ikke springes over, da de vil give en vis effekt, når jorden igen bliver fugtig. Du kan se vores anbefalinger under Aktuelle løsninger. Som det ses herunder, er der for flere af midlerne sket en ændring i godkendelserne. Ændrede godkendelser Stomp CS, som er en ny kapselformulering af pendimethalin, er blevet godkendt og har en regelret godkendelse mod kornvalmue i vinterraps. Max. dosering af Stomp CS er 0,44 l pr. ha senest 3 dage efter såning, og der er et afstandskrav til vandløb på 20 m. De øvrige Stomp-midler kræver stadig, at man har en off-label vejledning liggende. Command CS har fået fornyet godkendelsen, og i den forbindelse er max. doseringen sat ned til 0,25 liter pr. ha, ligesom behandlingsfristen er ændret til at være inden fremspiring. Miljøstyrelsen har igen på baggrund af et stigende antal tilfælde af herbicidresistens givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC. For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2013/14. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal. Dispensation til at anvende Kerb 400 SC gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2013 til 31. december 2013 og fra 1. februar 2014 til 1. marts Der forventes, at der ligesom de foregående år bliver krav om, at sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter, og at der ved udbringning bør anvendes afdriftsreducerende dyser, samt at Kerb 400 SC kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt. Græsukrudt Nu da der er givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC endnu et år, vil det være midlet vi anbefaler mod agerrævehale, rajgræs, hejrearter, væselhale, vindaks og store bestande af enårig rapgræs. Ellers anbefaler vi Command CS/Reactor 360 CS evt. i blanding med Stomp/Activus (pendimethalinmidler) mod enårig rapgræs. Effekten kan dog variere, og gode jordfugtighedsforhold i augustseptember er givetvis betingelsen for at opnå høj effekt. I demonstrationsforsøg er der også set god effekt af Command CS mod væselhale. I efteråret 2012 var der fra praksis rapporter om, at Reactor gav lidt større grad af hvidfarvning af rapsens blade end Command. Dette kan skyldes, at kapselformuleringerne er lidt forskellige, og at Reactor-kapslerne tilsyneladende frigiver aktivstoffet lidt hurtigere end Command i fugtig jord. Gold og blød hejre, rajgræs, almindelig rapgræs, agerrævehale og spildkorn kan bekæmpes effektivt med Agil eller Focus Ultra, såfremt der ikke er udviklet herbicidresistens. Tokimbladet ukrudt Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vinterraps bør primært rettes mod burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, kamille og valmue. Command/Reactor er særdeles effektivt mod hyrdetaske og bekæmper desuden burresnerre, fuglegræs, storkronet ærenpris og tvetand. Samtidig opnås god effekt på enårig rapgræs, haremad, pengeurt og kornblomst. Command/Reactor bekæmper ikke stedmoder, storkenæb, valmue, agerrævehale, vindaks og rajgræs. På mildere jorde kan doseringen nedsættes til 0,15 0,20 l pr. ha for at mindske risikoen for afgrødeskade især ved iblanding af Stomp. Mod valmuer bør der anvendes Stomp. I forhold til sidste år er Fox 480 SC blevet forbudt og må ikke længere besiddes. -2 -

3 Oversigt over midlernes effekt mod tokimbladet ukrudt Ukrudtsart Command CS / Reactor 360 CS Stomp SC 0,25 l/ha 0,5 l/ha Agerstedmoder ** * Burresnerre **** * Fuglegræs ***** ** Hyrdetaske ***** * Kamille ** - Kornblomst *** - Kornvalmue - **** Storkenæb - * Tvetand **** *** Ærenpris **** ** Kamille kan ikke bekæmpes om efteråret. Om foråret er der mulighed for at anvende Matrigon. Under særlige omstændigheder, dvs. samtidig problemer med burresnerre, kan det være nødvendigt at bruge Galera og dermed løbe en risiko for afgrødeskade. Storkenæb kan være meget generende for rapsen, men den er ikke mulig at bekæmpe effektivt med kemiske midler efter, at Fox er blevet forbudt. Rækkesåning og radrensning er derfor eneste mulighed, hvis man har store bestande af storkenæb. Pløjefri dyrkning og grubbesåning Hvor der skal sås uden forudgående pløjning, skal stubmarkens ukrudt bekæmpes. Der bruges 1-2 l glyphosat pr. ha - højeste dosis mod tokimbladede arter. For at sikre effekten bør der gå mindst et døgn fra sprøjtning til såning. Ved grubbesåning direkte i stub sker der en betydelig opbrydning af jordoverfladen, som giver mulighed for at frøukrudt kan spire. Derfor vil behovet for at bekæmpe tokimbladet ukrudt ikke adskille sig væsentligt fra traditionelt sået raps. Der er set god effekt af Command CS, selv om der sprøjtes på en jordoverflade med mange stub- og halmrester. Spildkorn og græsser Hvor afgrøden er trængt, bør spildkorn og græsser bekæmpes med Agil/Focus Ultra allerede i september. Dette gælder ofte ved pløjefri dyrkning/ grubbesåning. I september opnås en hurtig effekt på små planter, mens der hen i oktober, hvor græs og spildkorn er større og vejret mindre optimalt fås en langsommere virkning. Logaritmeforsøg og praksis viser, at Agil er lidt bedre mod spildkorn end det normale 1:2 forhold mellem Agil og Focus Ultra. Ved pløjefri dyrkning bør spildkornet bekæmpes tidligt, inden det yder for kraftig konkurrence over for rapsen. Under tørre forhold bør man dog ikke sprøjte for tidligt, da spildkornet ofte vil spire frem over en længere periode. Græsser bør bekæmpes, når græsset har 2-3 blade. Dog skal en forholdsvis tidlig sprøjtning mod græsukrudt afbalanceres med risikoen for, at der fortsat sker fremspiring. Mekanisk bekæmpelse Rækkesåning Rækkesåning på 50 cm's afstand med lavt plantetal giver kraftige rapsplanter, som er i stand til at give en stor konkurrence mod ukrudt inde i rækken. Forsøgene viser bl.a., at rapsen er i stand til at yde agersennep bedre konkurrence, når disse ukrudtsplanter kun optræder i rækken og ikke imellem rækkerne. Der bør stiles efter at etablere planter pr. m række. For at opnå dette plantetal skal der anvendes 1,5-2,5 kg udsæd pr. ha, afhængigt af frøvægt, spiringsprocent, såteknik og såbedets tilstand. Laveste plantetal gælder for hybrider. Radrensning Radrensning udføres normalt to gange i løbet af efteråret. Første gang når ukrudtsplanterne har ca. 2 løvblade og anden gang, når der er spiret nyt ukrudt frem. Radrensning om foråret er ofte unødvendig og vanskelig at udføre i praksis. -3 -

4 Hvad er halmens værdi? Halmen snittes og nedmuldes efter høst Jordens pulje af organisk materiale vil øges. De første år, hvor halmen nedmuldes, vil der ske en immobilisering af kvælstof. Først efter flere års nedmuldning af halm vil der blive mineraliseret og frigivet kvælstof i jorden. Halmen forbedrer dog allerede de første år jordens krummestruktur og er et godt fødegrundlag for regnorme og mikroorganismer. På jorde, hvor der er nedmuldet halm i en årrække, afdrænes jorden bedre, og jorden slemmer mindre sammen. Som følge heraf vil risikoen for strukturskader også minimeres. Når halmen skal snittes og nedmuldes, bør der indregnes en ekstra omkostning til mandskab, maskiner og især diesel. Denne omkostning varierer meget, men ligger ofte et sted mellem 2 og 5 øre pr. kg halm Der er i 15 til 20 årige forsøg med langtidseffekter af halmnedmuldning målt et lille merudbytte på sandjorde, hvorimod der blev registreret en tendens til lavere udbytte på lerjorde. Halmen sælges på skår Det er vigtigt, at sælge halmen til en, der fjerner den hurtigt efter høst, så etableringen af næste års afgrøde ikke forsinkes i forhold til det optimale. Det er også vigtigt, at den videre jordbearbejdning/ etablering kan ske rettidigt. Derudover er det en god idé, at der ligger en klar aftale om, at presseren skal være renset, før den kører ind i markerne, så spredning af ukrudt begrænses. Kørsel- og strukturskader i marken kan begrænses. Kør altid i såretningen, når halmen fjernes, og undgå at vende i marken. Når halmen presses og fjernes, fjernes også næringsstoffer. Af nedenstående tabel fremgår det, at halmens gødningsværdi svarer til mellem 9 og 19 øre pr. tons halm. Halmtype Indhold i % af tørstof Gødningsværdi i øre pr. kg halm Kvælstof Fosfor Kalium Kvælstof Fosfor Kalium Andre Gødningsværdi i alt Forventet halmmængde, tons pr. ha Værdi i kr. pr. ha Vinterhvede 0,53 0,09 1, ,0 440 Vårbyg 0,64 0,09 1, ,5 315 Vinterbyg 0,64 0,08 1, ,0 360 Havre 0,59 0,14 1, ,0 480 Vinterrug 0,61 0,09 1, ,5 495 Rajgræs 0,81 0,35 2, ,5 665 Vinterraps 0,85 0,08 1, ,5 420 Forudsætninger for beregningerne er en fosforpris på 13,1 kr. pr. kg og en kaliumpris på 6,25 kr. pr. kg. Kvælstoffet er ikke værdisat pga. den meget langsomme frigivelse. Tørstofprocenten er sat til 85% Hvis halmen skal fjernes fra ejendommen, vil de fleste forvente en lille fortjeneste til den landmand der sælger halmen. Denne fortjeneste varierer MEGET, afhængigt af hvor stor efterspørgsel og udbud der er i det pågældende område. Som oftest er fortjenesten for sælger 5 til 10 øre pr. kg halm, som lægges oveni gødningsværdien på 9 til 19 øre pr. kg. Halmen sælges til opkøber af halm til kraftvarmeværker eller eksport Afstanden, transportforholdene og vejret er afgørende, hvis der skal gøres en god forretning. Omkostningerne varierer meget mellem bedrifter. Nedenstående tabel illustrerer det mest almindelige omkostningsniveau i øre pr. kg halm ved 15 % vand. -4 -

5 Omkostning Pris i øre pr. kg Presning ( kg) Spredning, vending og rivning 3-4 Bjærgning 4-5 Lagring 5-25 Forsikring og risikoafdækning af eks. leveringspligt og andet 5-8 Gødningsværdi 9-19 Eventuel fortjeneste til landmand, der har produceret halmen 5-10 I alt / minimumspris før fortjeneste Da omkostningerne kan variere meget fra bedrift til bedrift, er det vigtigt at vurdere ens egne omkostninger. Først derefter kan du vurdere den nødvendige minimumspris for at få dit ønske til fortjeneste opfyldt. Tilskudsmarker skal plejes inden 31. august Hvis du har græstilsagn under miljøordningerne med forpligtelse til afgræsning eller slæt, skal markerne være afgræssede, eller der skal være taget slæt inden tilsagnsårets udløb den 31. august. Tilsagnsarealer med forpligtelse til afgræsning eller slæt skal i deres helhed fremstå jordbrugsmæssigt udnyttede den 31. august. Afgræsning Der kan i gamle tilsagn fra før 2007 være fastsat specielle betingelser for afgræsningens varighed og græsningstryk. For tilsagn fra 2012 kunne der i Fællesskema 2013 ligeledes vælges forpligtelse til et fast græsningstryk i juni, juli og august. Generelt gælder dog, at marker med forpligtelse til afgræsning den 31. august i deres helhed skal fremstå som afgræssede. Hvis der er forpligtelse til tæt og lavt plantedække, skal mindst 50 % af plantedækket være under 40 cm højt den 31. august. Områder over 100 m 2, som slet ikke er afgræssede, er ikke tilskudsberettigede uanset plantedækkets højde. Tjek altid, hvad der konkret står om plejekravene i dit eget tilsagn. Slæt Der kan ligeledes i gamle tilsagn fra før 2007 være specielle betingelser for antal slæt og tidspunkter for slæt, men generelt gælder, at der på marker med forpligtelse til slæt skal være taget mindst ét slæt den 31. august. Mindst 50 % af plantedækket skal være under 40 cm højt. Tjek altid, hvad der konkret står om plejekravene i dit eget tilsagn. 1-årige tilskud under artikel 68 Tilsvarende betingelser for afgræsning og slæt gælder for marker, hvor du har søgt den 1-årige særlige miljøstøtte til Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer. Græsmarker, hvor du har søgt det 1-årige tilskud til Ekstensivt landbrug, skal som hovedregel også plejes med afgræsning eller slæt, så de fremstår med lavt plantedække den 31. august. Afpudsning Marker med tilsagn, hvori der er forpligtelse til afpudsning, f.eks. tilsagn om Opretholdelse af ændret afvanding samt græsarealer med tilsagn om Braklagte randzoner langs vandløb og søer, skal være afpudset inden den 31. august. I alle tilfælde gælder dog, at små delområder under 100 m 2, som ikke opfylder ovennævnte betingelser, er tilladt. Dispensation Hvis du ikke kan opfylde forpligtelserne i dit flerårige miljøtilsagn inden den 31. august, kan du søge om dispensation. Du skal ansøge om dispensation skriftligt, gerne på dk. NaturErhvervstyrelsen foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der skal foreligge en særlig begrundelse. At du f.eks. ikke længere har rådighed over dyr til afgræsning accepteres ikke som en begrundelse for dispensation. Vær opmærksom på, at tilsagnsarealer som hovedregel også er omfattet af GLM-reglerne, herunder kravet om afgræsning eller slåning inden 15. september. En eventuel dispensation fra forpligtelserne i tilsagnet fritager dig ikke for GLMkravene. -5 -

6 Ny husdyrgødningsbekendtgørelse Der træder en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft 1. august En af de vigtigste ændringer er, at det nu bliver muligt at erstatte nedfældning af gylle på sort jord forud for såning med forsuring af gylle. De noget kringlede betingelserne for dette er: Der skal udover forsuring af den flydende husdyrgødning til sort jord også forsures et bestemt areal med vintersæd eller vinterraps, der kan beregnes ud fra Miljøstyrelsens teknologiliste. Landmanden skal inden udbringningen sikre, at kommunalbestyrelsen er skriftligt orienteret om, hvilke arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord), hvor der anvendes forsuret gylle for at opfylde ovenstående. Efter udbringning af forsuret husdyrgødning på vintersæd- eller raps for at opfylde ovenstående, skal der på bedriften foreligge en dokumentation for, at der har været anvendt forsuring. Af miljøstyrelsens teknologiliste fremgår det endnu ikke, hvor stort et areal med vintersæd eller vinterraps, der skal forsures pr. ha sort jord, hvor forsuring anvendes som alternativ til nedfældning. Der er i høringsmaterialet udmeldt et krav på 20 %. Dvs. hvis forsuring anvendes som alternativ til nedfældning på 100 ha forud for såning af vårbyg, skal der minimum forsures 20 ha vintersæd eller vinterraps. Endvidere genindfører den nye husdyrgødningsbekendtgørelsen kravet om nedbringning af husdyrgødningen inden 6 timer. -6 -

7 Vigtige datoer Juni og de kommende måneder: Alle arealer skal holdes fri for flyvehavre og kæmpebjørneklo. Overtrædelse kan medføre KO (fradrag i enkeltbetalingen) for kæmpebjørneklo gælder dette dog kun, hvis kommunen har en indsatsplan. 1. juli 15. september: Alle udyrkede arealer skal slås mindst hvert andet år 1. juli 15. september:alle arealer med permanent græs og græs i omdrift skal slås mindst én gang hvert år. Slåning kan erstattes af afgræsning. 15. juli: Udyrkede arealer må nedvisnes og jordbearbejdes forud for en efterårssået afgrøde. 20. juli: sidste frist for etablering af mellemafgrøder 31. juli: gødningsåret slutter. Afgrøder som f.eks. græs, der gødes i den forlængede periode (august og september), regnes dog med til planperiode 2012/13 1. august: På JB 5 11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning, er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. november. På JB 1-4 er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til den 1. februar. 13. august: første ansøgningsdag for brødhvedetillæg august: frist for at så korsblomstrede efterafgrøder 31. august: sidste frist for at indberette ændringer til efterafgrøderne og deres alternativer i Tast-selv 1. september: sidste frist for indberetning af videresolgt handelsgødning Næste nunmmer af AfgrødeNyt udkommer den 7. august Med venlig hilsen Planteavlskontoret Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf Fax

8 Aktuelle løsninger uge Indhold: Ukrudtsbekæmpelse Skadedyr UKRUDTSBEKÆMPELSE Nedvisning Korn - bekæmpelse af rodukrudt og nedvisning før høst l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris kr. pr. ha Bemærkninger 1,5 Glyphosat (360 g aktivstof) Kun nedvisning af grønskud i korn 75 Brug kun den lave dosering hvis marken er helt fri for kvik og rodukrudt. Behandlingsfrist 10. dage 3,0 Glyphosat (360 g aktivstof) Kvik og rodukrudt, nedvisning af korn og vinterraps 150 For optimal bekæmpelse af kvik, anbefaler vi mindst 1000 g aktivstof pr. ha. Behandlingsfrist 10. dage 3,0 Glyphosat (360 g aktivstof) Kvik og rodukrudt, nedvisning af korn og vinterraps 150 For optimal bekæmpelse af kvik, anbefaler vi mindst 1000 g aktivstof pr. ha. Behandlingsfrist 10. dage 0,2 Sprede-/klæbemiddel 5 Sprede-klæbemiddel og ammoniumsulfat sikrer effekten Under 2,0 Ammoniumsulfat 20 mindre gunstige vejr forhold 2,4 Glyphosat (450 g aktivstof) Kvik og rodukrudt, nedvisning af korn og vinterraps 156 Nova Balance ophæver virkning af hårdt vand. Dosis tilpasses vandets hårdhed. 0,15 Sprede-/klæbemiddel 15 Efterår Vinterraps - ukrudtsbekæmpelse l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris kr. pr. ha Bemærkninger 0,15 Command CS Fuglegræs og hyrdetaske 178 Efterår umiddelbart efter såning og ikke senere end før 0,25 Command CS Burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, 297 fremspiring. Undgå sprøjtning før kraftig regn. Reactor kan hyrdetaske, kornblomst, tvetand og ærenpris erstatte Command. 0,2 Command CS Burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, 238 Senest 3 dage efter såning. Undgå sprøjtning før kraftig regn. 0,44 Stomp CS hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, ærenpris 127 Stomp, Activus og Inter-Pendimethalin har off-label. Stomp CS 0,2 Command CS 238 har en regelret godkendelse. 0,44 l Stomp CS svarer til 0,5 l 0,5 Stomp 134 Stomp, 0,5 kg Activus eller 0,6 l Inter-Pendimethalin. Reactor kan 0,25 Command CS Burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, 297 erstatte Command. 0,44 Stomp CS hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, ærenpris Forventning om vis effekt mod væselhale. SKADEDYR Vinterafgrøder l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris kr. pr. ha Bemærkninger 10 Ferramol Snegle SmartBayt Sluxx Ferrox 232 ALLE PRISER ER FRA landbrugsinfo og med nye afgifter Den tilstrækkelige dosis afhænger af angrebsstyrken. Der kan ved kraftigere angreb være behov for at gentage behandlingen. Hold øje med, hvor hurtigt granulaterne bliver ædt op. -8 -

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps AfgrødeNyt NR. 16-11. juli 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Anvendelse af det nye Belkar Højeste nettopris ved salg af korn og raps Vigtige datoer Aktuelt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS - ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN Danish Agro har i dette nyhedsbrev samlet en række gode råd og anbefalinger for håndteringen af vinterraps, herunder etablering, gødskning ved etablering,

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Så er der endelig fuld gang i høsten Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange steder positivt. Der er stadig

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 34 Side 1 af 12 Onsdag var årets største høstdag! I går var vist årets største høstdag

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 31 Nu er der kun bygerne og ingen høst Der er ikke meget høst i denne tid, til både

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 32 Side 1 af 12 Så kom vi lidt i gang med den høst! Så kom mejetærskerne i gang til

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 30 Side 1 af 11 Høst imellem bygerne Mejetærskerne snurrede i sidste uge men nu er der

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 42 Side 1 af 11 Æv hvor det driller! En ting er, at det er og har været svært at få

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 24-11. oktober 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bønnefrøbiller i hestebønner Dyser til afdriftsreduktion Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Selvom

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 33 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 33 Side 1 af 12 Vi har haft nogle gode høstdage! Der er kommet gang i høsten. Flere

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 - AfgrødeNyt nr. 25 7. oktober 2014 Indhold Aktuelt i marken Det har været et varmt efterår og bladlusene har bredt sig de sidste par uger. Vi anbefaler derfor i al vintersæd sået før d. 20.-25. september

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 25-7. oktober 2015 INDHOLD Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr har givet travlhed i marken, men når du igen får tid, så husk

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade.

gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade. AfgrødeNyt NR. 20-30. august 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd De nye fosforregler Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken Selvom de fleste marker nu er høstet,

Læs mere

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet AfgrødeNyt NR. 23-16. september 2015 INDHOLD Aktuelt Havrerødsot i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på vinterrapsmarkerne. I øjeblikket ser vi marker på kimbladstadiet

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Side 1 af 15 Nu rettes blikket mod etablering af vintersæd! Mange kan ånde lettet

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 14-24. juni 2015 INDHOLD Aktuelt Hvad er halmens værdi? Rekordmange landmænd har søgt tilskud til naturpleje Bekæmp kæmpebjørneklo effektivt Vigtige datoer Aktuelt i marken Det er ved at

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 21-2. september 2015 INDHOLD Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og rajgræs Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken I de tidligst såede vinterrapsmarker har rapsplanterne

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Rapsstrategi Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Rapsstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

MARK. Indhold. Etablering af vintersæd. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Etablering af vintersæd. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om efteråret REGLER OG TILSKUD Regler om jordbearbejdning MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Det er frustrerende, men dog alligevel håbefuldt! Side 1 af 14 Kun få kom i gang

Læs mere

Efterafgrøder i praksis

Efterafgrøder i praksis Efterafgrøder i praksis Sådan anvender du efterafgrøder på lerjord Chefrådgiver Erik Sandal LMO Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde, der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 1 8-1 0. august 2 01 6 INDHOLD Aktuelt i marken Endelige forsøgsresultater i vinterbyg Foreløbige forsøgsresultater i vinterraps Forebyggelse og bekæmpelse af snegle Dispensation til anvendelse

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 24 9. oktober 2013 Indhold Aktuelt i marken Manganmangel Vigtige datoer Aktuelt i marken Det har været et tørt og solrigt efterår, høst og etablering af den efterfølgende afgrøde har været

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe. Peter Hvid Djursland Landboforening

Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe. Peter Hvid Djursland Landboforening Sådan holder jeg udgifterne nede og udbyttet oppe Peter Hvid Djursland Landboforening Egehøjgård I/S 100 ha i omdrift Korn, rajgræs og raps Lerjord, mindre del jb 4 Forventet udbytte 2019: 48,31 hkg (5

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 35

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 35 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 35 Side 1 af 15 Den sidste uge har været i høstens tegn! Mange kan ånde lettet op. Høsten

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38 Side 1 af 16 Flere kom heldigvis i gang i den forløbne uge! Trods mere end 150 mm

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 19 20. august 2014 Indhold Aktuelt i marken Mange steder er rapsen sået i den forløbne uge. Husk at holde øje med de voksne rapsjordloppers gnav efter fremspiring, der ved de jordtemperaturer,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september 2017 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse om efteråret i vintersæd REGLER OG TILSKUD Gennemgå kemi-lageret for udgåede midler ARRANGEMENTER HJERM

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

at få opformeret kålbrok. Spildrapsplanter kan allerede efter 2-3 uger opformere kålbrok.

at få opformeret kålbrok. Spildrapsplanter kan allerede efter 2-3 uger opformere kålbrok. AfgrødeNyt NR. 17-13. juli 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Brødhvedeordning er ændret markant til høst 2017 Forlængelse og afslag på godkendelsen af glyphosatprodukter Vigtige

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 24 23. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Så slog vejret, i hvert tilfælde midlertidigt, om til efterår, men jorden er stadig varm, og der er god vækst i afgrøderne. Den tidligt såede

Læs mere

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World

RAPSSTRATEGI. Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår. Solutions for the Growing World RAPSSTRATEGI Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår Solutions for the Growing World Fakta om Bekæmper vigtige ukrudtsarter Bekæmper både stort og småt ukrudt Mange mulige sprøjtedage Visuelle symptomer

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET

BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET BEKÆMPELSE I FRØAVLSÅRET Solvejg K. Mathiassen Inst. For Plantebeskyttelse og Skadedyr DJF Ukrudtsproblemer i frøgræs Konkurrencedygtige arter Reducerer udbyttet Arter der er vanskelige at frarense Fradrag

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Markbrug nr. 246 Januar 2002 Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Gitte Rasmussen & Peter Kryger Jensen, Afdeling for Plantebeskyttelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES

Nr. 8 - uge 32. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs. Foto: SEGES Nr. 8 - uge 32 Foto: SEGES I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Etablering af kløvergræs GrovfoderNyt 5. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk)

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

det være klogt at få reserveret en mængde.

det være klogt at få reserveret en mængde. AfgrødeNyt NR. 25-25. oktober INDHOLD Aktuelt i marken Sorter af vårsæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Meget korn er høstet vådt i år, og derfor er det meget vigtigt at holde øje med kornlagrene, selvom

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 7-3. maj 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Afstandskrav og sprøjtejournal Vildt- og bivenlige tiltag Vigtige datoer Aktuelt i marken Så er frosten overstået i denne omgang, og de højere temperaturer

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39 Side 1 af 16 Optimisme trods mange afbrud i efterårsarbejdet! I er i gang derude,

Læs mere

og du skal være opmærksom på, at det er en sort, der er velegnet til sen såning.

og du skal være opmærksom på, at det er en sort, der er velegnet til sen såning. AfgrødeNyt NR. 1 9-23. august 2 017 INDHOLD Aktuelt i marken Afregningsbetingelser ved levering i høst Foreløbige resultater fra sortsforsøgene vinterrug Nyt sneglemiddel Mulighed for udbyttekorrektion

Læs mere