Mobning. 30. november 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobning. 30. november 2017"

Transkript

1 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet, stress, højere sygefravær og mindre arbejdsglæde. Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 19. januar til 31. januar 2017, hvor i alt medlemmer svarede på spørgsmålene om mobning på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner Knap hver fjerde er blevet mobbet inden for det seneste år: 1 procent har oplevet det dagligt; 3 procent ugentligt; 4 procent månedligt, mens 15 procent har oplevet det sjældnere. FOAs medlemmer mobbes oftere end danske lønmodtager generelt: 23 procent af FOAs medlemmer svarer, at de inden for det seneste år har været udsat for mobning på arbejdspladsen. Til sammenligning viser Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs tal fra 2016 (NFA), at det tilsvarende kun gør sig gældende for 12 procent af de danske lønmodtagere generelt. Færrest udsættes for mobning i Pædagogisk Sektor: I Pædagogisk Sektor er 16 procent blevet udsat for mobning, i Kost- og Servicesektoren er det 19 procent, i Teknik- og Servicesektoren har 24 procent oplevet det, mens andelen er 25 procent i Social- og Sundhedssektoren. De mobbede føler sig mere stressede: 15 procent af dem, som ikke er blevet mobbet, føler sig i høj grad stressede. Blandt dem, der er blevet mobbet, er andelen 33 procent. De, der har oplevet mobning, føler mindre arbejdsglæde: 28 procent af dem, der er blevet mobbet, er helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. For dem, der ikke er blevet mobbet, er andelen 49 procent. Højere sygefravær blandt dem, der er blevet mobbet: Blandt dem, som har oplevet mobning, var 45 procent sygemeldt i mere end 7 dage i løbet af For dem, der ikke er blevet mobbet, var den tilsvarende andel 33 procent. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Politik og Analyse Katrine Bonde Nielsen Tlf Tanja Aaby Toftlund Tlf

2 Mobning 2 Sammenhæng mellem mobning og ønsket om jobskifte: 25 procent af dem, der har været udsat for mobning, overvejer at søge væk fra deres arbejdsplads. Tilsvarende overvejer 10 procent at søge væk fra deres arbejdsplads, hvis de ikke er blevet mobbet. Sammenhæng mellem forebyggelse og mobning: Jo højere arbejdspladsen prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, jo mindre er andelen, der udsættes for mobning. Knap hver fjerde udsættes for mobning på arbejdspladsen Figur 1 viser omfanget af mobning på arbejdspladsen blandt FOAs medlemmer. Som der fremgår, er 1 procent i løbet af det seneste år blevet mobbet dagligt; 3 procent er blevet det ugentligt; 4 procent månedligt, mens 15 procent har oplevet det sjældnere. Samlet set er 23 procent blevet mobbet på arbejdspladsen inden for det seneste år. Figur 1. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 80% 74% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 3% 4% 15% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: Kategorien Ved ikke udgør 4 procent, og er ikke vist i figuren. Spørgsmålsformuleringen anvendt i 2017 adskiller sig fra FOAs tidligere undersøgelser om emnet og kan således ikke sammenlignes tilbage i tid. For at undersøge udviklingen i mobning på arbejdspladsen, stillede FOA i juni 2017 derfor et opfølgende spørgsmål til FOAs medlemspanel, som svarer til en spørgsmålsformulering, der blev anvendt i 2012 og Denne undersøgelse viser, at der ikke er sket nogen udvikling i omfanget af mobning på arbejdspladsen siden 2012.

3 Mobning 3 FOAs medlemmer udsættes oftere for mobning på arbejdspladsen end danske lønmodtagere generelt I figur 2 sammenlignes resultatet af FOAs arbejdsmiljøundersøgelse med NFA s tal for danske lønmodtagere generelt. Ifølge NFA s tal fra 2016 har 12 procent af danske lønmodtagere været udsat for mobning på arbejdspladsen indenfor det seneste år, mens 23 procent af medlemmerne i FOAs egen undersøgelse svarer dette. FOAs medlemmer udsættes altså oftere for mobning, hvilket i øvrigt også bekræftes af NFA s egen undersøgelse, som viser, at procentsatserne for flere af de medarbejdergrupper, som FOA typisk repræsenterer (fx social- og sundhedspersonale, rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere m.m.) ligger højere end for lønmodtagerne generelt. Figur 2. Andel, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning på deres arbejdsplads sammenlignet med NFA (2016) FOA 23% NFA (2016) 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Andelen, der har været udsat for mobning er konstrueret ved at sammenlægge andelene, der har svaret Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere. Sammenligningen med NFA skal tages med det forbehold, at NFA i tilknytning til spørgsmålsformuleringen har angivet følgende definition af mobning, som er udeladt i FOAs undersøgelse: (Dvs., når én eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter én eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende). Endvidere har medlemmerne i FOAs undersøgelse i modsætning til i NFA s undersøgelse haft mulighed for at svare Ved ikke.

4 Mobning 4 Det er oftest kolleger, der står bag, men også ledere og borgere mobber I en opfølgende undersøgelse, udført via FOAs medlemspanel i juni 2017, er det undersøgt, hvem der står bag den mobning, som medlemmerne udsættes for på arbejdspladsen. 60 procent af de medlemmer, der inden for de seneste 12 måneder har oplevet mobning på arbejdspladsen, svarer, at det var kolleger, der stod bag mobningen. 32 procent svarer, at det var en leder, mens 22 procent svarer, at den eller de personer, der udførte mobningen, skal findes i kategorien bestående af borgere/brugere/patienter/elever, pårørende og lignende. Figur 3. Hvem er det, der mobber? Kolleger 60% Leder 32% Borgere/brugere/patienter/elever, pårørende og lign. 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Spørgsmålet er stillet i en medlemsundersøgelse udsendt juni 2017 og lød: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning, mens du var på arbejde? Ja, fra kolleger; Ja fra en leder; Ja, fra borgere/brugere/patienter/elever, pårørende og lign; Nej, aldrig; Ved ikke. Medlemmerne havde mulighed for at angive flere svarmuligheder, hvorfor procenterne ikke summerer til 100. Antal svar: 666. (3.549 svarede Nej og 122 svarede Ved ikke. Disse svar er ikke medregnet og vist i figuren)

5 Mobning 5 Færrest udsættes for mobning i Pædagogisk Sektor Når man ser på mobning på tværs af sektorer, finder man, at 16 procent har været udsat for mobning i Pædagogisk Sektor, 19 procent har oplevet mobning i Kost- og Servicesektoren; 24 procent i Teknikog Servicesektoren, mens 25 procent har været udsat for mobning i Social- og Sundhedssektoren. Det fremgår af figur 4 nedenfor. Det skal dog bemærkes, at der kun er en signifikant forskel mellem Pædagogisk Sektor og de øvrige sektorer. Dermed udsættes ansatte i Pædagogisk Sektor i mindre grad for mobning end ansatte i de tre øvrige sektorer. Figur 4. Andel, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning på deres arbejdsplads. Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren (228) 19% Pædagogisk Sektor (1.068) 16% Social- og Sundhedssektoren (3.099) 25% Teknik- og Servicesektoren (256) 24% I alt (4.651) 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Antal svar: Andelen, der har været udsat for mobning, er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere i spørgsmålet: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?

6 Mobning 6 Flest oplever mobning i psykiatrien, på plejecentre og hospitaler Det er blevet undersøgt, på hvilke arbejdssteder medlemmerne oftest er blevet udsat for mobning. Figur 5 viser, at ansatte i psykiatrien, på plejecentre og på hospitaler og genoptræningstilbud udsættes mest for mobning. På disse arbejdssteder oplever hhv. 32 procent, 26 procent og 24 procent mobning. De, der arbejder med børn, er mindre udsat for mobning end de øvrige medlemmer. Det fremgår ved, at dagplejen, skoler og daginstitutioner er de arbejdssteder, hvor færrest udsættes for mobning. Det ses i figur 5. Figur 5. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Fordelt på arbejdssted 1 Daginstitution (479) 17% Dagplejen (402) 14% Hjemmeplejen (879) 22% Plejecenter (1.396) 26% Hospital eller genoptræningstilbud (472) 24% Psykiatrien (373) 32% Special- og handicapområdet (205) 18% Skoler eller lign. (192) 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antal svar: Andelen, der har været udsat for mobning, er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere i spørgsmålet: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 1 Kategorien Hjemmeplejen dækker også over medlemmer, der arbejder hos et vikarbureau. Psykiatrien dækker over medlemmer, der arbejder i behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende.

7 Mobning 7 Stress er mere udbredt blandt dem, der er blevet mobbet De, der har været udsat for mobning, føler sig i højere grad stressede, end dem, som ikke har oplevet det. Af figur 6 fremgår det, at 33 procent af dem, der er blevet mobbet, i høj grad føler sig stressede. Blandt dem, som ikke er blevet mobbet, er den tilsvarende andel 15 procent Figur 6. I hvilken grad føler du sig stresset? Udsat for mobning (1.023) 33% 42% 23% 2% Ikke udsat for mobning (3.440) 15% 40% 43% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Ved ikke Antal svar: Heraf svarede 190 Ved ikke. De er ikke vist i figuren. Andelen, der har været udsat for mobning, er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere i spørgsmålet: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Kategorien I høj grad er konstrueret ud fra svarmulighederne I meget høj grad og I høj grad, mens I ringe grad er konstrueret ud fra I ringe grad og I meget ringe grad.

8 Mobning 8 Sammenhæng mellem mobning og arbejdsglæde Blandt dem, der har oplevet mobning inden for det seneste år, er kun 10 procent helt enige i, at arbejdsmiljøet er godt på deres arbejdsplads. For dem, der ikke er blevet mobbet, er den tilsvarende andel 28 procent. Det ser dermed ud til, at mobning har indflydelse på, hvordan medlemmerne vurderer arbejdsmiljøet. Det fremgår af figur 7. Arbejdsglæden bliver også vurderet lavere af dem, der er blevet mobbet. 49 procent af dem, som ikke har været udsat for mobning, er helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Den tilsvarende andel blandt dem, som er blevet mobbet, er kun 28 procent. Det ses i figur 7 nedenfor. Figur 7. Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads Udsat for mobning (1.023) 10% 47% 25% 17% Ikke udsat for mobning (3.440) 28% 53% 13% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag Udsat for mobning (1.023) 25% 47% 19% 8% Ikke udsat for mobning (3.440) 49% 41% 7% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Antal svar: Heraf svarede 190 Ved ikke. De er ikke vist i figurerne. Procenterne summerer ikke nødvendigvis til 100 grundet afrundinger. Andelen, der har været udsat for mobning, er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere i spørgsmålet: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?

9 Mobning 9 Sygefraværet er højere blandt dem, der er blevet mobbet på arbejdspladsen Undersøgelsen viser, at sygefraværet er højere blandt dem, der er blevet mobbet. 45 procent af dem, der har været udsat for mobning, var i 2016 sygemeldt i mere end 7 dage. Den tilsvarende andel blandt dem, der ikke har oplevet mobning, er 33 procent. Figur 8. Tænk tilbage på hele Hvor mange arbejdsdage var du da sygemeldt? Udsat for mobning (1.014) 13% 39% 21% 11% 13% Ikke udsat for mobning (3.419) 19% 44% 16% 9% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg havde ingen sygedage 1 til 7 dage 8 til 14 dage 15 til 30 dage 31 dage eller mere Husker ikke/ikke relevant Antal svar: Heraf svarede 189 Ved ikke. De er ikke vist i figuren. Procenterne summerer ikke til 100 grundet afrundinger. Andelen, der har været udsat for mobning, er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere i spørgsmålet: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 3 procent eller mindre svarede Husker ikke/ikke relevant til spørgsmålet om sygefravær. Andelene fremgår ikke af figuren men indgår i beregningerne. Medlemmer, der er blevet mobbet, er mindre tilfredse med deres arbejdsplads Det er også blevet undersøgt, om der er forskel på tilfredsheden med den nuværende arbejdsplads, og overvejelser om at søge væk fra arbejdspladsen, alt efter om medlemmerne har oplevet mobning eller ej. Figur 9 viser, at 22 procent af dem, som er blevet mobbet, er helt enige i, at de er tilfredse med deres arbejdsplads. Den tilsvarende andel for dem, der ikke er blevet mobbet, er 49 procent. Desuden er der også 25 procent af dem, der har oplevet mobning, som overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Blandt dem, der ikke er blevet mobbet, overvejer 10 procent at søge væk.

10 Mobning 10 Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg er alt i alt tilfreds med min nuværende arbejdsplads Udsat for mobning (1.023) 22% 46% 20% 10% Ikke udsat for mobning (3.440) 49% 40% 8% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende arbejdsplads Udsat for mobning (1.005) 25% 28% 14% 24% 8% Ikke udsat for mobning (3.405) 10% 22% 13% 46% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: og Heraf svarede 190 Ved ikke til spørgsmålet Jeg er alt i alt tilfreds med min nuværende arbejdsplads, og 187 svarede Ved ikke til spørgsmålet om at søge væk fra arbejdspladsen. De, der svarede Ved ikke, er ikke vist i figurerne. Procenterne summerer ikke alle steder til 100 grundet afrundinger. Andelen, der har været udsat for mobning, er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere i spørgsmålet: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads?

11 Mobning 11 Mobning er mindst udbredt på de arbejdspladser, der i høj grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Jo højere arbejdspladsen prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, jo færre udsættes for mobning. Blandt dem, der vurderer, at deres arbejdsplads i lav grad prioriterer forebyggelse, har 41 procent været udsat for mobning. For dem, der vurderer, at arbejdspladsen i høj grad prioriterer forebyggelse, er den tilsvarende andel 14 procent. Det ses i figur 10. Det fremgår desuden, at mobning forekommer hyppigere på arbejdspladser, der i lav grad prioriterer forebyggelse. På disse arbejdspladser oplever 12 procent mobning dagligt eller ugentligt. Den tilsvarende andel er 1 procent på arbejdspladser, som i høj grad prioriterer forebyggelse. Figur 10. Andel, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning på deres arbejdsplads. Fordelt på arbejdspladsens grad af forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. I høj grad (2.124) 1% 2% 11% 83% 3% I nogen grad (1.639) 3% 4% 17% 71% 4% I lav grad (621) 5% 7% 8% 21% 54% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Ved ikke/husker ikke Antal svar: Heraf svarede 269 Ved ikke. De er ikke vist i figuren. Kategorien I høj grad er konstrueret af svarmulighederne I meget høj grad og I høj grad, mens kategorien I lav grad er konstrueret af svarmulighederne I ringe grad og Slet ikke.

12 Mobning 12 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden januar Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end mobning på arbejdspladsen. Målgruppen Målgruppen for denne undersøgelse af medlemmer i job fra FOAs medlemspanel. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 106 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således medlemmer, svarende til 44 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 41 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. I alt svarede medlemmer på spørgsmålene om mobning på arbejdspladsen. Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er lidt underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er lidt overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 og medlemmer i alderen er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og deriver er overrepræsenterede. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Vægtning af data På baggrund af repræsentativitetsundersøgelsen er data vægtet for sektor og alder. Vægtningen gør, at svarene fra underrepræsenterede grupper får en større vægt i stikprøven, mens svarene fra overrepræsenterede grupper får en mindre vægt. På denne mådes sikres, at stikprøven svarer til FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektorer og alder.

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid 13. januar 2017 FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid Hver femte deltidsansatte medlem af FOA ønsker at gå op i tid. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Metoder på det specialiserede socialområde

Metoder på det specialiserede socialområde 12. februar 2018 Metoder på det specialiserede socialområde Manglende tid og krav til dokumentation er det vanskeligste at håndtere for de FOA-medlemmer, der arbejder på det specialiserede socialområde.

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere