Kapitel 1. Generelle rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1. Generelle rammer"

Transkript

1 Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger for budgetlægning (godkendt i Byråd 21. marts) 4. Budgetopgave for SÆH-udvalget

2 Hjørring Kommune Side 3 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces Godkendt i Byrådet den 21. marts 2018 NOTAT 15. marts 2018 Budgetproces for budget 2019 I. Udgangspunkt for budgetudarbejdelsen for I budget 2018 er der budgetteret med et kasseforbrug på 71,4 mio. kr. for overslagsårene Der er endvidere for 2020 indeholdt en driftsreduktion på 45,0 mio. kr. og for ,0 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet. Der foreligger tilkendegivelse fra statslig side om, at der vil ske justering af den nuværende kommunale udligning, så den nye justerede udligningsordning vil have virkning fra De økonomiske konsekvenser for 2019 af den nye udligningsreform for bl.a. Hjørring Kommune er pt. ukendte. Såfremt der skal justeres i udligningsordningerne gældende fra 2019, så skal Folketingets vedtagelse herom ske inden Folketinget går på sommerferie primo juni 2018, idet Økonomi- og Indenrigsministeriet skal udmelde tilskud- og udligning til de enkelte kommuner for 2019 senest den 30. juni Byrådet vil jf. beslutning på møde i Økonomiudvalget den 7. februar 2018 på et budgetseminar den marts 2018 udfolde det samlede udfordringsbillede, hvorefter Økonomiudvalget på møde den 14. marts 2018 udarbejder målsætninger for budgetprocessen. Økonomiudvalget har på møde den 14. marts 2018 vedrørende budgetprocessen for vedtaget at indstille følgende: At der opstilles følgende mål for budgetprocessen: - Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af perioden skal være på mindst 130 mio. kr. - Der skal i perioden være driftsmæssigt råderum på i gennemsnit mindst 70 mio. kr. om året. - Anlægsrammen forøges med 10 mio. kr. årligt til øget investering i vedligehold af bygninger og veje. Målene revurderes, når indtægtssiden er kendt. At alle fagudvalg udarbejder reduktionskataloger for 1 % af servicerammen i 2019, 2 % i 2020 og 3 % i 2021 og de efterfølgende år. Fagudvalgene er nu som tidligere garant for, at implementeringen af de allerede tidligere vedtagne driftsreduktioner sker planmæssigt jf. gældende trykprøvning af udvalgsrammer og gennemførelse af budgetstrategier i øvrigt.

3 Side 4 Side 2 Fagudvalgene skal foretage afrapportering til Byrådet, såfremt (forventede) afvigelser giver anledning til behov for omprioriteringer, som kræver Byrådets godkendelse. I det nuværende vedtagne budget er der for under Økonomiudvalget indarbejdet demografipuljer vedrørende SÆH og daværende BSU. Disse puljer er således ikke udmøntet. Direktionen anbefaler Økonomiudvalget, at reguleringer pga. demografi for håndteres på følgende måde: At de under Økonomiudvalget indarbejdede demografipuljer for udmøntes til henholdsvis SÆH og BFU. Dog foreslås, at den foreløbigt beregnede opdrift på Voksenhandicapområdet fra placeres i en central pulje under Økonomiudvalget. At demografireguleringen for 2022 for SÆH og BFU foreløbig bliver som gældende for At SÆH og BFU udarbejder trykprøvning af den budgetterede demografiregulering for og en egentlig demografiberegning for 2022 i særskilt bilag. Økonomiudvalgets vurdering af budgetprocessen for 2019 vil på møde den 8. august 2018 bl.a. ske under hensyntagen til det af Økonomiudvalget besluttede af 14. marts 2018 vedrørende målsætninger for budgetprocessen for Økonomiudvalget vil derfor på møde den 8. august 2018 tage stilling til den videre budgetstrategi, når hovedparten af indtægtsposterne for 2019 er kendte og disse sammenholdes med tilbagemeldingerne fra fagudvalgene vedrørende udgiftssiden, efter at der er sket trykprøvning vedrørende demografi mv. Der tages jf. praksis for budget 2019 udgangspunkt i et P/L fremskrevet budgetoverslagsår 2019 i budget Det foreslås, at Økonomisk Forvaltning afventer udmelding af P/L forudsætninger jf. Økonomiaftalen for 2019, inden der foretages P/L fremskrivninger. Derved undgås, at de i foråret udmeldte skønnede P/L forudsætninger skal opdateres, når de i Økonomiaftalen for 2019 forudsatte P/L forudsætninger er kendte i løbet af juni måned II. Det videre budgetarbejde når indtægtssiden for 2019 er kendt Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder erfaringsmæssigt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og lånedispensationer for 2019 ultimo august Når disse udmeldinger er sket, så kan den tværgående politiske proces med Hjørring kommunes budget 2019 igangsættes. Borgmesteren tager primo september 2018 initiativ til, at der optages budgetforhandlinger med henblik på at indgå bred aftale om et budget for Hjørring kommune for Borgmesterens initiativforpligtelse medfører, at Borgmesteren indkalder til politiske forhandlinger og dels foranlediger, at administrationen løbende udarbejder nødvendigt supplerende budgetmateriale til brug for budgetforhandlingerne.

4 Side 5 Side 3 Der tages senere stilling til nærmere plan for dette arbejde, efter at tilskud til vanskeligt stillede kommuner for 2019 og lånedispensationer for 2019 er kendt formentlig ultimo august III. Tværgående fokusområder a) Mini-budgetkonferencer i fagudvalgene Formålet med mini-budgetkonferencen i de enkelte fagudvalg er at sikre, at de enkelte fagudvalgs medlemmer så vidt muligt har et indgående detaljeret og opdateret kendskab til de forudsætninger mv., som er indarbejdet i budgetmaterialet herunder i de for fagudvalgene udarbejdede reduktionskataloger. Fagudvalgets medlemmer får også mulighed for nærmere at drøfte det enkelte fagudvalgs implementering af tidligere vedtagne driftsreduktioner i budget 2018 for De enkelte fagudvalg drøfter endeligt anlægsområdet jf. i øvrigt afsnit c). b) Budgettering administration Det administrative område henhører som udgangspunkt under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Men i lighed med tidligere foreslås, at de enkelte fagudvalg udarbejder indstilling til Økonomiudvalget om, hvorvidt der foreslås ændringer indenfor det administrative område, som servicerer omhandlede fagudvalg. Derved får fagudvalget mulighed for at omprioritere fra eget ansvarsområde til den administrative del eller omvendt. Økonomiudvalget har stadig alene ansvaret for udarbejdelse af budgetoplæg vedrørende den del af administrationen, der ikke er direkte knyttet til et fagudvalg. c) Anlæg Hjørring kommune har i budget 2018 for overslagsårene budgetteret med følgende nettoanlægsbudget: 134,2 mio. kr. 114,0 mio. kr. 89,5 mio. kr. Der er for i nuværende budgetmateriale budgetteret med at realisere en række igangsatte anlægsprojekter. Hertil kommer at en række anlægsprojekter kan være hensigtsmæssige at realisere f.eks. pga. driftsbesparelser ved realisering af anlægsprojektet. Der udarbejdes i løbet af foråret 2018 via den administrative anlægsgruppe til de enkelte fagudvalg en trykprøvning af den eksisterende investeringsoversigt for Formålet hermed er at være opdateret på, hvor fagudvalget/byrådet kan forventes at blive udfordret i relation til det forudsatte i den vedtagne investeringsoversigt for De enkelte fagudvalg kommenterer denne trykprøvning inden fremsendelse af det endelige budgetmateriale. Fagudvalget skal derudover udarbejde og prioritere forslag til anlægsprojekter afledt af driftsforslag samt eventuelle yderligere anlægsforslag.

5 Side 6 Side 4 Ultimo august 2018 fremsender fagudvalgene deres budgetforslag for anlægsområdet for til Økonomisk Forvaltning iht. Økonomiudvalgets seneste rammeudmelding. Den endelige investeringsoversigt for vil blive udarbejdet i forbindelse med de politiske budgetdrøftelser i løbet af september måned d) Inddragelse af MED-udvalg i budgetarbejdet Budgetudarbejdelsen for 2019 sker i relation til Hovedudvalg mv. i henhold til den aftalte procedureretningslinje fra MED-udvalgene herunder Hovedudvalget inddrages i budgetarbejdet bl.a. for at sikre, at medarbejdersiden får mulighed for at kvalificere budgetmaterialet. De af fagudvalgene udarbejdede reduktionskataloger vil ved realisering normalt medføre driftsbesparelser herunder medføre personalemæssige konsekvenser. Der er ønske om, at Med-udvalgene herunder Hovedudvalget inddrages i udarbejdelsen af reduktionskatalogerne, så materialet så vidt muligt fyldestgørende beskriver konsekvenserne, såfremt det anførte realiseres. e) Overordnet tidsplan for budgetlægning for Der er som bilag vedlagt forslag til overordnet tidsplan for budgetlægning for

6 Hjørring Kommune Side 7 2. Byrådets tidsplan for budgetlægning Godkendt i Byrådet den 21. marts 2018 marts 2018 Tidsplan for budgetlægning for Den overordnede tidsplan for budgetlægning er som følger: Dato Opgave marts 2018 Budgetseminar for Byrådet i tidsrummet kl den 13. marts til kl den 14. marts 2018 HU inviteres til budgetseminar indtil politiske drøftelser starter onsdag eftermiddag. 14. marts 2018 Økonomiudvalget udarbejder overordnet budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning for marts 2018 Byrådet godkender overordnet budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning for maj 2018 Borgmestermøde i KL regi. Juni 2018 Mini-budgetkonferencer i fagudvalg, hvor Område- MED på de respektive fagudvalgsområder deltager. 20. juni 2018 Fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget fra kl juni 2018 Fagudvalgene afleverer anlægsmateriale til Økonomisk Forvaltning. 27. juni 2018 Temamøde for Byrådet fra kl til kl august 2018 Økonomiudvalget fastlægger udvalgsfordelte budgetrammer for drift under hensyntagen til lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomiudvalget tager endvidere stilling til den videre budgetstrategi. 30. august 2018 Borgmestermøde i KL regi. 30. august 2018 Temamøde for Byrådet fra kl til kl august 2018 Fagudvalgene fremsender senest kl budgetforslag for drifts- og anlægsområdet for til Økonomisk Forvaltning iht. Økonomiudvalgets seneste rammeudmelding.

7 Side 8 Side 2 Primo september 2018 ikke fastsat. Primo september 2018 fastsat. Der afholdes høringsmøde for handicaprådet - Dato pt. Der afholdes høringsmøde for ældrerådet Dato pt. ikke 5. september 2018 Økonomiudvalget: a) Tager stilling til om der er behov for at skabe yderligere økonomisk råderum efter at både indtægtssiden og udgiftssiden for 2019 er kendt. b) Fastlægger eventuelt reviderede budgetrammer for anlæg for udmelding fra ministeriet formentligt ultimo august 2018 om tildeling af lånedispensationer og tilskud som vanskeligt stillet kommune for september 2018 Der afholdes høringsmøde for integrationsrådet. 12. september 2018 Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til Byrådets 1. behandling. 14. september 2018 Budgetforslag til Byrådets 1. behandling udsendes. 19. september 2018 Hele dagen reserveres foreløbigt til budgetforhandlinger. 19. september 2018 Byrådets 1. behandling af budgetforslag september 2018 Borgmestermøde i KL regi. 26. september 2018 Hele dagen reserveres foreløbigt til budgetforhandlinger. 27. september 2018 Kl er sidste frist for ændringsforslag til budgetforslag oktober 2018 Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende ændringsforslag. 10. oktober 2018 Byrådets 2. behandling af budget

8 3. Byrådets overordnede forudsætninger for budgetlægning Godkendt i Byrådet den 21. marts 2018 Side 9

9 3. Byrådets overordnede forudsætninger for budgetlægning Godkendt i Byrådet den 21. marts 2018 Side 10

10 3. Byrådets overordnede forudsætninger for budgetlægning Godkendt i Byrådet den 21. marts 2018 Side 11

11 3. Byrådets overordnede forudsætninger for budgetlægning Godkendt i Byrådet den 21. marts 2018 Side 12

12 3. Byrådets overordnede forudsætninger for budgetlægning Godkendt i Byrådet den 21. marts 2018 Side 13

13 Hjørring Kommune Side maj 2018 Side 1. Budgetopgave for SÆH-udvalget Byrådet har besluttet, at alle fagudvalg udarbejder reduktionskatalog for 1% af sevicerammen i 2019, 2% i 2020 og 3% i 2021 og de efterfølgende år. Forvaltningen har udarbejdet forslag til reduktionskatalog, som SÆH-udvalget skal prioritere og fremsende til Byrådet. Nedenstående viser en samlet oversigt over forslag til reduktionskataloget. Tabel 1 Oversigt over forslag til reduktionskatalog for SÆH Mio. kr. Reduktionskatalog: reduktion af SÆH servicerammen -11,10-22,20-33,30-33,30 Forslag til reduktionskatalog* -14,86-25,84-31,34-38,72 Afvigelser efter reduktionskataloget -3,76-3,64 1,96-5,42 *) En række reduktionsforslag indeholder flere forskellige scenarier. I denne sammentælling af reduktionsforslagene indgår som udgangspunkt 1) forvaltningens anbefalede forslag eller 2) det forslag som indebærer det største rationale. Derudover har Byrådet besluttet, at fagudvalgene skal foretage afrapportering til Byrådet, såfremt der forventes afvigelser i 2018 og 2019, som ikke kan håndteres indenfor fagudvalgenes rammer. Nedenstående viser en samlet oversigt over afvigelser, der ikke afholdes indenfor budgetrammen. Tabel 2 Oversigt over afvigelser der ikke kan afholdes indenfor budgetrammen Mio. kr. Demografi SundhedÆldre** 1,90 4,10 5,90 13,30 Demografi VoksenHandicap 0,10 3,60 8,40 18,45 Ikke udmøntet pulje på ØKU** 0,00 17,90 26,80 26,80 Aktivitetsbestemt medfinansiering*** 7,00 7,00 7,00 7,00 Særlige psykiatriske pladser 2,10 2,10 2,10 2,10 SOSU-elever 2,70 5,00 5,00 5,00 I alt afvigelser der ikke kan afholdes indenfor budgetrammen 13,80 39,70 55,20 72,70 **) Beregning af demografi på SundhedÆldre og Voksenhandicap set i forhold til fremskrevet 2021 budget. ***) Særskilt afrapportering til Byrådet vedr. merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering primo august Byrådet besluttede 30. maj 2018, at SÆH-udvalget udover reduktionskataloget for besparelsen, skal fremlægge forslaget om lukning af Havbakken i budgetoplægget.

14 Side 15 Side 2 Tabel 3 Oversigt over ØK1 handleplan Mio. kr. ØK1 handleplan 2018 (restubalance) 10,21 6,48 4,67 4,67 Havbakken -5,50-12,15-12,15-12,15 I alt ØK 1 handleplan ,71-5,67-7,48-7,48 Endeligt er der forslag til budgetudvidelser og tidligere beslutninger, som SÆH-udvalget skal prioritere og finde finansiering til, eller alternativt fremsende forslagene til Byrådet. Tabel 4 Oversigt over Forslag til budgetudvidelser og tidligere beslutninger Mio. kr. Forslag til budgetudvidelser 6,09 5,42 5,42 4,23 Tidligere beslutninger 1,03-0,37-0,37-0,37 I alt forslag til budgetudvidelser og tidligere beslutninger 7,12 5,05 5,05 3,86 Derudover er det en forudsætning, at der til nye opgaver som pålægges kommunerne som konsekvens af ny lovgivning, Økonomiaftale eller lignende følger finansiering med, f.eks. i form af DUT-kompensation.

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Kapitel 1.1 Hjørring Kommune 12. februar 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse

Læs mere

Budgetproces for budget

Budgetproces for budget Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes. Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives forslag til den interne budgetproces for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens samlede Plan- og budgetprocedure

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Dette notat beskriver formål, proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2016-2019. De mere konkrete detaljer omkring det tekniske

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Godkendelse af plan- og budgetprocedure Punkt 3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023 2019-006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetprocedure for 2020 2023. Sagen har været drøftet

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:

Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende

Læs mere

Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET

Økonomiske procedurer Tidsplan og proces BUDGET Økonomiske procedurer 2018 Tidsplan og proces BUDGET 2019 Indholdsfortegnelse Økonomiske procedurer for 2018... 2 1. Budgetprocessen for 2019-2022... 2 Rammen nuværende økonomisk politik... 3 Budgetloven

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:50 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget

Notat. Notatet indeholder følgende emner i relation til budgetproceduren: 1. Udmøntning af puljer fra budget Notat Vedrørende: Budget 2018-21 (budgetprocedure m.m.) Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10. marts

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

Kapitel 3. Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen

Kapitel 3. Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen Side 77 Kapitel 3 Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen 1. Demografi SundhedÆldre 2. Demografi på VoksenHandicap 2.a Kommissorium opdrift VoksenHandicap 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Program for budgetseminar 31. maj 2016 på Nordsøen Oceanarium 1

Program for budgetseminar 31. maj 2016 på Nordsøen Oceanarium 1 Indholdsfortegnelse Indhold Program for budgetseminar 31. maj 2016 på Nordsøen Oceanarium 1 KAPITEL 1 Generelle rammer 1.1 Politisk tidslinje for budget 2017 SÆH-udvalget 3 1.2 Budgetproces for budget

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for

Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetprocedure for 2019-2022 2017-062847 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og budgetprocedure for 2019-2022, og at der udarbejdes et Moderniserings-

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 21. marts 2017 Side 1. Mødedato: 21. marts 2017 Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Lokale 428 Rådhuset Fraværende: Annette

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere