Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet"

Transkript

1 Postadresse Exnersgade Esbjerg Torvegade Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte Sagsid Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet i Dette notat indeholder en uddybende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af ændringer indenfor beskæftigelsesområdet i forbindelse med finansloven. Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den behandlet sag nr. 2 Konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet. Økonomiudvalget blev på mødet den orienteret om sagen. Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget henholdsvis den og den Finansloven 2011 indeholder ændringer af de økonomiske rammer, som indebærer at den statslige medfinansiering indenfor beskæftigelsesområdet omlægges. Hvor den statslige medfinansiering tidligere primært var baseret på direkte refusion af de konkrete kommunale udgifter vil den statslige medfinansiering fra og med 2011 i højere grad ske via bloktilskud og budgetgaranti. Omlægningen vedrører både medfinansieringen af forsørgelsesudgifterne og medfinansieringen af driftsudgifterne til aktivering (kursuskøb mv.), som skal afholdes indenfor et revideret driftsloft. Konsekvenserne af det ændrede driftsloft forklares i efterfølgende afsnit. Beskæftigelsesministeriet har lavet en beregning på de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen. Beregningen viser på landsplan en kommunal merudgift på 8,4 mia.kr. Kommunerne kompenseres under ét for merudgiften via tilsvarende forøgelse af bloktilskud og beskæftigelsestilskuddet (de forsikrede ledige). Statens refusion af disse udgifter omlægges således fra direkte refusion af udgifterne til refusion via bloktilskud (fordeles efter DUT-princippet) og via beskæftigelsestilskuddet (fordeles efter konkrete beregninger baseret på ledighedsniveau). For at nedbringe de byrdefordelingsmæssige konsekvenser har staten valgt at indføre en overgangsordning. Overgangsordningen sikrer, at den enkelte kommune i 2011 maksimalt kan få et tab på 0,05 procent af beskatningsgrundlaget. Det er samtidig besluttet, at ordningen også skal Telefon Telefax

2 omfatte 2012, dog med en grænse på 0,1 procent af beskatningsgrundlaget 1. Forskellen mellem de enkelte kommuners konkrete mindre refusion og kompensationsbeløb indebærer enten en byrdemæssig gevinst eller et byrdemæssigt tab. Der er meget stor forskel på konsekvenserne for de enkelte kommuner. Ifølge Beskæftigelsesministeriets beregning af de byrdemæssige konsekvenser, betyder omlægningen en netto merudgift for Esbjerg kommune på ca. 10,8 mio.kr.. Hertil skal korrigeres for finansiering af overgangstilskud således, at den samlede netto merudgift jævnfør Beskæftigelsesministeriets beregninger udgør 15,6 mio.kr. i 2011 for Esbjerg Kommune 2. Flere kommuner bl.a. Randers kommune 3 og Aalborg kommune 4 har kontaktet Beskæftigelsesministeren vedrørende deres beregninger af de økonomiske konsekvenser, som viser væsentlige økonomiske tab. Københavns Kommune har i samarbejde med KL lavet en udredning af afvigelse mellem Beskæftigelsesministeriets og Københavns Kommunes beregninger af de økonomiske effekter af det fælles driftsloft. På denne baggrund er det i 6 by regi besluttet i fællesskab at lave en udredning i samarbejde med en KL repræsentant. Nedenstående beregninger er foreløbige skøn, som er baseret på Beskæftigelsesministeriets overordnede beregninger af byrdefordelingen og Esbjerg Kommunes ændrede budgetforudsætninger. Det er ikke lykkedes at få adgang til Beskæftigelsesministeriets datamateriale for Esbjerg Kommune, hvorfor det ikke er muligt at genskabe ministeriets beregninger og forklare alle forskelle i beregningerne. Den kommunale netto merudgift er beregnet på grundlag af forudsætningerne i vedtaget budget 2011 korrigeret for ændrede refusionssatser og ændringer i definitionerne på høje og lave refusionssatser samt tilpasset aktiviteter indenfor aktiveringsbudgettets ændrede økonomiske rammer 5. Ændringen i definitioner på høje og lave refusionssatser betyder flytning af helårspersoner fra høj til lav refusion ud af en samlet mængde på I Esbjerg Kommune skønnes netto merudgiften at udgøre 88,5 mio.kr. I sagen Konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet indstiller direktionen, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til realisering af besparelse på 37,7 mio.kr. på aktiveringsbudgettet, for ikke at belaste kommunens økonomi med yderligere ca. 37,7 mio.kr. til aktiveringsindsatsen i Samlet skønnes derfor et netto tab for Esbjerg Kommune på 50,8 mio.kr., som specificeres i nedenstående tabel. 1 I bilag 6 beskrives overgangsordningen 2 I bilag 1 vises notat fra Beskæftigelsesministeriet vedr. beregnede byrdemæssige konsekvenser af refusionsomlægningen. 3 Bilag 2 Brev af fra Randers Kommune til Beskæftigelsesministeren. 4 Bilag 3 Brev af den fra Aalborg Kommune til Beskæftigelsesministeren 5 I bilag 4 vises beregningsgrundlag for ændringer i forsørgelsesudgifterne

3 Tabel 1. Skønnede merudgifter for Esbjerg Kommune i Kommunens beregninger Beskæftigelses ministeriets beregninger Forsørgelse og aktivering kommunale 68,0 mio.kr. -1,0 mio.kr. målgrupper Forsørgelse og aktivering forsikrede ledige 15,7 mio.kr. 11,8 mio.kr. Samlede virkninger før 83,7 mio.kr. *10,8 mio.kr. overgangstilskud Overgangstilskud og finansiering heraf 4,8 mio.kr. 4,8 mio.kr. Sum 88,5 mio.kr. 15,6 mio.kr. Besparelsesforslag aktiveringsbudget -37,7 mio. kr. I alt 50,8 mio.kr. 15,6 mio.kr. *) Beregninger som de fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tabeller i bilag 1, før overgangstilskud Forskellen på Beskæftigelsesministeriets og kommunens beregninger afviger væsentligt vedrørende de kommunale målgrupper (kontanthjælp, ledighedsydelse, revalidering og sygedagpenge). Beskæftigelsesministeriets tal kan ikke med baggrund i tilgængeligt datamateriale yderligere opdeles. Kommunes beregninger kan opdeles i henholdsvis forsørgelse og aktivering som vist i nedenstående tabel. Tabel 2. Specifikation af kommunens skønnede merudgifter fordelt på forsørgelse og aktivering Forsørgelse Aktivering I alt Kommunale målgrupper 36,4 mio.kr. 31,6 mio.kr. 68,0 mio.kr. Forsikrede ledige -4,1 mio.kr. 19,8 mio.kr. 15,7 mio.kr. Samlede virkninger før 32,3 mio.kr. 51,4 mio.kr. 83,7 mio.kr. overgangstilskud Overgangstilskud og finansiering 4,8 mio.kr. heraf Sum 88,5 mio.kr. Besparelsesforslag -37,7 mio. kr. aktiveringsbudget I alt 50,8 mio.kr. I nedenstående tabel vises fordeling af merudgifter til aktivering fordelt på driftsudgifter, mindre refusion som følge af ændret driftsloft samt Beskæftigelsesministeriets andel af indregnet besparelse. Tabel 3. Specifikation af kommunens skønnede merudgifter til aktivering Driftsudgifter aktivering Mindre refusion af driftsloft Statens indregnede besparelse Aktivering i alt Kommunale målgrupper 0,0 mio.kr. 22,1 mio.kr. 9,5 31,6 mio.kr. Forsikrede ledige 3,1 mio.kr. 15,6 mio.kr. 1,1 19,8 mio.kr. I alt 3,1 mio.kr. 37,7 mio.kr. 10,6 51,4 mio.kr

4 Forskellen på Beskæftigelsesministeriets og kommunens beregninger forklares af flere forskellige forhold. I nedenstående tabel vises yderligere forhold, som har betydning for forskellen mellem kommunens og Beskæftigelsesministeriets beregninger. Tabel 4. Forskelle i kommunens og Beskæftigelsesministeriets beregningsgrundlag. Kommunens beregninger Kommunens faktiske andel af udgifterne til overførselsindkomsterne er erfaringsmæssigt ca. 2,46 %, hvilket betyder, at kommunen således underkompenseres for 0,39 % svarende til 13,9 mio.kr. Tager udgangspunkt i budgettet for 2011, som blev fastlagt inden finansieringsomlægningen blev gennemført. Derfor indregnes ikke adfærdsændringer i aktiveringsindsatsen helårspersoner medgår i beregningen Fordeling aktiverede med henholdsvis høj og lav refusion jævnfør aktiveringsbudget 2011 Beskæftigelsesministeriets beregninger Kommunen kompenseres med 2,07 % Tager udgangspunkt i skøn fra Finansloven for 2011 for brutto- og nettoudgifter på landsplan, som fordeles ud på kommunerne ved hjælp af forskellige nøgler. Det gælder bl.a. aktivitetstal og regnskabstal. Indregnes en forventet nedgang i aktiveringer, som følge af de nye refusionsregler. Dette indebærer bl.a., at der på landsplan forventes reduktioner i bruttoudgifterne til aktivering. Antallet er ikke oplyst Fordelingen af henholdsvis høj og lav refusion er ikke oplyst Nedenstående beskrives de skønnede økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune indenfor følgende 3 hovedområder: 1. Forsørgelse og aktivering af kommunale målgrupper 2. Forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige 3. Det nye fælles driftsloft for aktiveringsudgifter Ad 1. Forsørgelse og aktivering af kommunale målgrupper Tabel 5. Skønnede merudgifter vedrørende kommunale målgrupper Esbjerg Kommune Forsørgelse: Tab som følge af ændrede refusionssatser 77,7 mio.kr. Tab som følge af ændrede definitioner af høj/lav refusion 32,7 mio.kr. Merudgift ved forsørgelse 110,4 mio.kr. Kompensation* -74,0 mio.kr. Forsørgelse i alt 36,4 mio.kr. Aktivering 31,6 mio.kr. I alt 68,0 mio.kr. *) Kompensation beregnes som 2,07 % af 3,6 mia.kr. vedr. forsørgelsesudgifter - 4 -

5 Ovenstående tabel viser, Esbjerg Kommunes beregnede netto merudgift på 68,0 mio.kr. er sammensat af en merudgift vedrørende forsørgelse på 36,4 mio.kr. og en merudgift vedrørende aktivering på 31,6 mio.kr. Nedenstående tabel viser en sammenligning af de forventede merudgifter i Esbjerg Kommune (kolonne 2) og de beregnede merudgifter (kolonne 3) med udgangspunkt i budget 2011 og de ændrede refusionssatser, herunder ændrede skøn over antal personer med henholdsvis høj og lav refusion. Tabel 6. Fordeling af merudgifter på målgrupper Ydelsesområde Merudgifter* (1) EK s andel (2) Beregnet mer-udgift af EK (3) Afvigelse (4) Kontanthjælp og aktivering 2.168,0 52,5 59,3-6,8 Ledighedsydelse 227,5 9,3 13,4-4,1 Revalidering 397,8 9,6 10,2-0,6 Sygedagpenge 749,4 17,5 27,4-9,9 I alt 3.542,7 88,9 110,4-21,4 *i mio. kr. på landsplan. Hertil kommer et mindre beløb til løntilskud på 34,3 mio. kr. De forventede merudgifter i kolonne 2 er beregnet på baggrund af Beskæftigelsesministeriets samlede forventede kommunale merudgifter til forsørgelsesområdet på 3,6 mia. kr. og Esbjerg Kommunes beregnede andele 6 af landets samlede udgifter ved budget Som det fremgår af tabellen, så overstiger den beregnede merudgift for Esbjerg kommune den forholdsmæssige beregning med 21,4 mio. kr. (kolonne 4), og dette kan indikere, at ministeriets beregnede virkninger af omlægningen ikke i tilstrækkeligt omfang svarer til de forventede kommunale merudgifter jævnfør i øvrigt afvigelsen på 36,4 mio. kr. i tabel 5, eller at de beregnede merudgifter af Esbjerg Kommune er beregnet for højt. Det fremgår endvidere, at der på alle områder er beregnet en merudgift i forhold til, hvad kommunes forholdsmæssige andel kan beregnes til. Ovenstående afvigelse på 21,4 mio.kr. og afvigelsen på 13,6 mio.kr., som konsekvens af underkompensation på 0,39 % i forbindelse med finansiering via budgetgarantien, forklarer stort set Esbjerg Kommunes merudgift på 36,4 mio.kr. vedrørende forsørgelse indenfor de kommunale målgrupper. De beregnede merudgifter til aktivering er indregnet i sagen Konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet, hvor direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til realisering af besparelse på 37,7 mio.kr. på aktiveringsbudgettet. 6 I bilag 5 vises de forholdsmæssige andele af landets udgifter på overførselsområderne - 5 -

6 En mulig forklaring på afvigelsen mellem beregningerne er, at Esbjerg kommune bliver ramt forholdsvis hårdere af refusionsomlægningen, da der hidtil i højere grad har været anvendt intern aktivering i Esbjerg Kommune, som fremover ikke giver adgang til høj refusion. Denne forklaring styrkes ved at sammenligne aktiveringsindsatsen med 6 byerne. I 3. kvartal 2010 ligger Esbjerg Kommune forholdsmæssigt højt i antal aktiverede i interne tilbud. Efter omlægning af refusionsreglerne finansieres intern aktivering med lav refusion. De forudsatte antal helårspersoner ved budgetlægningen er meget bevægelige, hvilket er set gennem 2009 og Dette betyder, at kommunens samlede merudgifter kan ændres væsentligt i løbet af året, som følge af ændringer i de forudsatte mængder. F.eks. betyder en reduktion på 100 kontanthjælpsmodtagere med lav refusion en mindre udgift på ca. 8,9 mio.kr. til forsørgelse. En reduktion på 100 sygedagpengemodtagere med lav refusion svarer til en mindre udgift på 12,3 mio.kr. til forsørgelse. I ovenstående beregninger af merudgiften i Esbjerg Kommune er der ikke indregnet adfærdsændringer i aktiveringsindsatsen. Der er taget udgangspunkt i planlagte aktiviteter. Såfremt det er muligt at øge antallet af virksomhedspraktikker med 100 helårspladser 7 vil det betyde en mindre udgift for kommunen på 2,5 mio. kr. under forudsætning af uændret samlet mængde indenfor målgruppen. Der pågår et arbejde omkring at målrette aktiveringsindsatsen til i størst muligt omfang at anvende virksomhedspraktikker og ordinær uddannelse. Ad 2. Forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige I forhold til de forsikrede ledige ændres dele af finansieringsformen med forskydningen mellem beskæftigelsestilskud og bloktilskudskompensation. Aktiveringsudgifterne flyttes fra beskæftigelsestilskuddet og medregnes fremover som del af kommunens samlede aktiveringsudgifter, og indgår i beregning af kommunens samlede driftsloft. Ændringen i finansieringsforudsætningen vises i nedenstående tabel. Tabel 7. Skønnede merudgifter vedrørende forsikrede ledige Forsørgelse Aktivering I alt Esbjerg kommune -4,1 mio.kr. 19,8 mio.kr. 15,7 mio.kr. De beregnede merudgifter til aktivering er indregnet i sagen Konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet, hvor direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til realisering af besparelse på 37,7 mio.kr. på aktiveringsbudgettet. Området for de forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Det foreslås, at der foretages en samlet vurdering af området for de forsikrede ledige i forbindelse med midtvejsreguleringen helårspladser svarer ca. til 260 personer

7 Ad 3. Det nye fælles driftsloft for aktiveringsudgifter Beskæftigelsesministeriet vurderer ikke, at indførelsen af det nye fælles driftsloft har væsentlige fordelingsmæssige konsekvenser mellem kommunerne under ét. For Esbjerg Kommune betyder det nye reducerede driftsloft ifølge kommunens beregninger, at der vil mangle refusioner af aktiveringsudgifterne for ca. 37,7 mio.kr. Det reducerede driftsloft er beregnet på grundlag af helårspersoner gange med kr. svarende til 115,9 mio.kr. Heraf kan kommunen få 50 % refusion svarende til 57,9 mio.kr. Det vedtagne aktiveringsbudget for 2011 er brutto 194,4 mio.kr. og refusion på 95,6 mio.kr. svarende til et netto budget på 98,8 mio.kr. Ved indførelse af det reducerede driftsloft ændres refusionen fra 95,6 mio.kr. til 57,9 mio.kr. svarende til en mindre refusion på 37,7 mio.kr. De beregnede merudgifter som følge af det ændre driftsloft til aktivering er indregnet i sagen Konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet, hvor direktionen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til realisering af besparelse på 37,7 mio.kr. på aktiveringsbudgettet. Beskæftigelsesministeriet har i sine beregninger af byrdefordelingen indregnet en besparelse på aktiveringsindsatsen, som omregnet til Esbjerg Kommunes andel udgør 10,6 mio.kr. Beløbet er indregnet i Esbjerg Kommunes samlede netto merudgifter. Opsamling Der er stadig store usikkerheder i beregningsgrundlaget for henholdsvis Beskæftigelsesministeriet som kommunen, og derfor bør der ikke på det nuværende datagrundlag træffes budgetmæssige beslutninger. Samtidig giver forskelle i datagrundlaget fra Beskæftigelsesministeriet og kommunen anledning til en række forbehold i forhold til ovenstående status. Endvidere er det i 6 by regi besluttet i fællesskab at lave en udredning af de økonomiske konsekvenser i samarbejde med en KL repræsentant. Der er en vis risiko for, at Esbjerg Kommune vil tabe mere på refusionsomlægningen end de foreløbige beregninger fra ministeriet på 15,6 mio. kr. umiddelbart viser. Samtidig betyder bevægelser i de forudsatte mængder, at kommunens samlede udgifter kan ændres væsentligt i løbet af året. Endvidere pågår et arbejde omkring at målrette aktiveringsindsatsen til i størst muligt omfang at anvende virksomhedspraktikker og ordinær uddannelse. Byrådet har den holdt temamøde, hvor den fremadrettede beskæftigelsesindsats blev drøftet. Endelig skal det påpeges, at hvis landstendensen er højere end ministeriets beregninger bliver kommunerne under ét kompenseret i forbindelse med midtvejsregulering eller opgørelse af budgetgarantien

8 I forbindelse med budgetopfølgning pr forventedes et mindre forbrug på det ikke rammebelagte område på ca. 51,7 mio.kr. indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. Beløbet er foreslået reserveret til endelig opgørelse af beskæftigelsestilskuddet i 2011 og til at dække de økonomiske konsekvenser af finanslovsaftalen indenfor beskæftigelsesområdet. Beslutning om at reservere mindre forbrug sker i forbindelse med behandling af regnskab Bilag: 1. Notat fra Beskæftigelsesministeriet vedr. beregnede byrdemæssige konsekvenser af refusionsomlægningen. 2. Brev af fra Randers Kommune til Beskæftigelsesministeren. 3. Brev af den fra Aalborg Kommune til Beskæftigelsesministeren. 4. Beregningsgrundlag for ændringer i forsørgelsesudgifterne Forholdsmæssige andele af landets udgifter på overførselsområderne 6. Overgangsordning i 2011 og

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner

Økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2012 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 50 Sagsid 2010-25764 Notat Økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor.

Tak for din henvendelse den 3. marts Du har stillet tre spørgsmål vedrørende refusionsreform, som refereres og besvares nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til: Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 10-03-2015 Sagsnr. 2015-0062128 Dokumentnr. 2015-0032849-1.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Intro til økonomi Beskæftigelsesudvalget. 17. april 2018

Intro til økonomi Beskæftigelsesudvalget. 17. april 2018 Intro til økonomi Beskæftigelsesudvalget 17. april 2018 Økonomien for beskæftigelsesområdet AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSATS Serviceområde 20 73,4 mio. kr. FORSØRGELSE Serviceområde 17 1.135,9 mio. kr. AKTIV

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune.

Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune. NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Økonomi og Analyse Specialkonsulent: Henrik Astrup Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2019 Sagsnr.: 18/11560 Dato: 21-08-2018/TTR/hsp I notatet redegøres for

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.

Ændringsforslag. til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 13 Bilag 27 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven. (Opholdskrav for ret

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Redegørelse. 1.0 Indledning. 2.0 Jobudviklingen

Redegørelse. 1.0 Indledning. 2.0 Jobudviklingen Redegørelse 1.0 Indledning Kolding i arbejde er et projekt for hele kommunen og alle virksomheder og borgerne. Formålet er at få 500 borgere fra Kolding kommune i arbejde. Derfor samarbejder Kolding Kommune,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

TL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater

TL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater Tekniske korrektioner - Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2012 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2012 2013 2014 2015 Udenfor serviceramme Indenfor serviceramme Økonomiudvalget TL101 Arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Budget 2019 ydelsesområdet i Aalborg kommune 1. version juni 2018

Budget 2019 ydelsesområdet i Aalborg kommune 1. version juni 2018 Budget 2019 ydelsesområdet i Aalborg kommune 1. version juni 2018 Udgangspunkt for budget 2019 Kommuneaftale mellem KL og Regering medfører: Negativ midtvejsregulering af det budgetgaranterede område på

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

I denne indstilling stilles forslag til, hvordan besparelsen kan realiseres i 2019.

I denne indstilling stilles forslag til, hvordan besparelsen kan realiseres i 2019. Sagsbeskrivelse I november måned 2017 indgik Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Introduktion til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 6. marts 2018 www.ballerup.dk Budget 2018- initiativer Budgettal Finansiering Principper og styringsværktøjer

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Der er nu erfaringer fra 6 driftsmåneder med de nye refusionsregler, og der begynder at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er dog

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Referat. Møde: Sagsnr: P Resumé

Referat. Møde: Sagsnr: P Resumé Møde: Socialudvalget inkl. de ikke Mødetid: 5. februar 2014kl. 16:00 Mødested: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Sekretariat: Sekretariatet 6. Nyt driftsloft for aktivering af ledige, udmøntning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdet Indhold i oplægget 1. Definitioner 2. Ubalance mellem indtægter og udgifter 3. Hvilke forhold spiller en rolle? 4. Hvad har vi gang i? 5. Hvad skal vi have gang i? 6. Usikkerheder

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet.

Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet. Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelsesområdet. Disposition 1. Nøgletal 2. Det budgetgaranterede område 3. Budgettering af det budgetgaranterede område 4. Refusionsomlægning 5. Beskæftigelsestilskuddet

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere