Kortlægning af ingeniørlederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af ingeniørlederne"

Transkript

1 Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018

2 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant ift. topledere, hvor andelen er 2,4 pct. for ingeniører og 1,3 pct. for højtuddannede generelt, dvs. en 80 pct. højere andel. Fra 2012 til 2015 er antallet af ingeniører i beskæftigelse steget med 7,7 pct. til over personer, mens de højtuddannede er steget med 7,4 pct. til ca Andelene, der er ledere, er dog stort set uændrede for begge grupper. Andelen af ledere er markant højere i den private sektor for ingeniørerne end for den samlede gruppe af højtuddannede. Ingeniørlederne er særligt overrepræsenterede i brancherne Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Bygge og anlæg samt Erhvervsservice (herunder rådgivning, F&U mv.). Branchefordelingen giver sig også til udtryk i fordelingen på stillingskategorier. Ingeniørerne står fx for halvdelen af hhv. Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofindvinding, byggeri, forsyning mv. og Ledelse af kommerciel F&U. Desuden er der en kraftig overrepræsentation i kategorien Øverste administrative virksomhedsledelse, hvilket understreger ingeniørernes position i absolutte topledelse af det private erhvervsliv. Også på Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT står ingeniørerne stærkt med ca. 40 pct. af lederstillingerne. Der er en stor overvægt af mænd blandt ingeniørlederne. Hovedårsagen til dette er, at kun 24 pct. af ingeniørerne er kvinder. Blandt de kvindelige ingeniører er der dog også en lavere andel, der er ledere (ca. 9 pct. mod ca. 15 pct. for mænd). Andelen af kvindelige ingeniører, der er ledere er steget fra 2012 til Desuden ligger andelen af ledere blandt kvinder 1,6 pct. point højere for ingeniørerne end for den samlede gruppe af højtuddannede kvinder. Denne analyse baserer sig på en registerbaseret opgørelse af personer i arbejdsstyrken med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Udgangspunktet for undersøgelsen er at se på ledere blandt ingeniørerne (som i denne analyse defineres som diplom- og civilingeniører, samt andre med en teknisk, naturvidenskabelig eller it-uddannelse) samt blandt en sammenlignelig population af højtuddannede. Der var i alt højtuddannede i ovennævnte gruppe i 2015, hvoraf var ingeniører. Af ingeniørerne var ledere og var topledere. Dermed var 13,6 pct. af ingeniørerne ledere mod 10,5 pct. i den samlede gruppe af højtuddannede. På topledelse var forskellen endnu mere markant med 1,3 pct. topledere blandt de højtuddannede og 2,4 pct. af ingeniørerne. Mens ingeniørerne udgør godt 13 pct. af den samlede gruppe af højtuddannede i 2015, så udgør de knap 17 pct. af lederne. 2

3 1 Introduktion Denne kortlægning af ingeniørlederne tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks registerdata, hvor man bl.a. har oplysninger om de beskæftigedes stilling. På den baggrund er det fx muligt at opgøre andelen af højtuddannede inden for de teknisk og naturvidenskabelige områder samt andre it-specialister, som er ledere. Og man kan sammenligne med den samlede gruppe af tilsvarende højtuddannede. 2 Ingeniørledere på topledelsesniveau og overordnet ledelsesniveau Ifølge Danmarks Statistik var der i 2015 i alt personer i arbejdsstyrken, der havde en universitetsbachelor, en mellemlang uddannelse, en lang uddannelse eller en Ph.d. som den højeste fuldførte uddannelse. Af de personer havde en ingeniøruddannelse eller en it- eller naturvidenskabelig uddannelse. Vi vil i det følgende for nemheds skyld - kalde denne gruppe for ingeniørerne. Fra 2012 til 2015 er den samlede gruppe af højtuddannede steget med 7,4 pct., mens ingeniørerne er steget med 7,7 pct. Tabel 1 Arbejdsstyrken efter uddannelse og ledelsesniveau Uddannelse Stilling Alle Topledelse Ledelse Ikke ledelsesarbejde Total Ingeniører Topledelse Ledelse Ikke ledelsesarbejde Total Af den samlede gruppe af højtuddannede arbejdede ca med ledelse i 2015, svarende til 10,6 pct. Heraf var 1,3 pct. topledere. Til sammenligning var 13,6 pct. af ingeniørerne ledere, og 2,4 pct. af disse var topledere, jf. figur 1. Der er således en 30 pct. større andel ledere blandt ingeniørerne end for den samlede gruppe af højtuddannede, og andelen af topledere er ca. 80 pct. højere blandt ingeniørerne. 3

4 Figur 1. Lederansvar på tværs af uddannelsesbaggrund og år, pct. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 89,6% 89,4% 9,1% 9,2% 11,2% 11,2% 1,3% 1,3% 2,3% 2,4% Ingeniørerne er således overrepræsenterede i ledelsen. En anden måde at beskrive dette på er ved at se på ingeniørerne som andel af den samlede gruppe af højtuddannede. Mens ingeniørerne udgør godt 13 pct. af den samlede gruppe i 2015, så udgør de knap 17 pct. af lederne. 2 Ingeniørledernes fordeling på brancher 86,5% 86,4% Alle Topledelse Ledelse Ikke ledelsesarbejde Ingeniører Ingeniørledernes fordeling på brancher adskiller sig væsentligt fra den samlede fordeling af højtuddannede ledere. Der er særligt nogle brancher, hvor andelen af ingeniørledere er højere. Det er først og fremmest Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, som beskæftiger ca. 42 pct. af ingeniørlederne mod kun ca. 16 pct. af den samlede gruppe af højtuddannede ledere, jf. figur 2. Dette viser sig også ved, at ingeniørlederne udgør hele 44 pct. af lederne i denne branche. En anden branche som ligeledes er kendetegnet ved, at ingeniørerne sidder tungt på lederposterne er Bygge og anlæg, hvor 46 pct. af lederne er ingeniører. Derfor er ca. 10 pct. af alle ingeniørledere ansat i branchen Bygge og anlæg, mens det kun er knap 4 pct., der er ansat i denne branche, når man ser på den samlede gruppe af ledere. Erhvervsservice (herunder rådgivning, F&U mv.) er en tredje branche, hvor ingeniørlederne står stærkt i antal. Med ingeniørledere i 2015 udgjorde ingeniørerne 27 pct. af lederne inden for Erhvervsservice. Ifølge figur 2 står branchen for godt hver femte ingeniørleder, mens det kun var hver tiende af de øvrige ledere og ca. 13 pct. for den samlede gruppe af ledere. Det er desuden værd at bemærke en væsentlig overrepræsentation inden for Information og kommunikation, hvor ca. her tiende ingeniørleder hører til mod kun 6 pct. af den samlede gruppe af højtuddannede ledere. Også her udgør ingeniørerne 27 pct. af det samlede antal højtuddannede ledere. 4

5 Figur 2. Lederne fordelt på branche (2015), pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport, hotel og restauration Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice, herunder rådgivning, forskning, og Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Uoplyst 0,1% 0,1% 16,1% 9,7% 3,5% 12,9% 12,0% 9,9% 6,2% 3,8% 5,8% 0,9% 1,1% 20,6% 12,8% 7,7% 1,1% 3,5% 0,0% 0,0% 42,2% 47,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ingeniører Alle De brancher, hvor ingeniørlederne er underrepræsenteret er særligt Offentlig administration, undervisning og sundhed; Kultur, fritid og anden service samt Landbrug, skovbrug og fiskeri. Heraf er det særligt Offentlig administration, undervisning og sundhed, der fylder i statistikken med hele 48 pct. af den samlede gruppe af højtuddannede ledere. For ingeniørerne står branchen imidlertid kun for knap 8 pct. af lederstillingerne. Dette hænger sammen med, at ingeniørerne udgør en mindre andel af de samlede ansatte i disse brancher. I perioden 2012 til 2015 har der været en stigning i antallet af ingeniørlederne i samtlige brancher. Eftersom det samlede antal af højtuddannede ledere er steget med 9 pct. i samme periode, så er dette dog ikke specielt overraskende. Figur 3 viser, at særligt Erhvervsservice har haft en væsentlig stigning i ingeniørledere svarende til 19 pct. Selv om Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed har haft en stigning på 290 ingeniørledere fra 2012 til 2015, så svarer dette kun til 6 pct. 5

6 Figur 3. Ingeniørlederne fordelt på branche i 2012 og 2015, pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport, hotel og restauration Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice, herunder rådgivning, forskning, og Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service 3 Ingeniørledernes fordeling på stillingsklassifikationer I det følgende ser vi på lederne opdelt på stillingsklassifikationer. En af de første observationer er, at Ledelse med fagligt detailfokus udgør en meget stor andel af lederstillingerne. Det gælder både for ingeniørlederne, hvor 37 pct. af lederne har denne stillingskategori, men også for den samlede gruppe af højtuddannede ledere, jf. tabel 2. Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning mv. ligger også højt for ingeniørlederne med ca. 14 pct., hvor de ingeniørledere udgør 51 pct. af lederne inden for denne stillingskategori. Givet branchefordelingen, som blev kortlagt i afsnit 2, er det forventeligt med en relativ stor forskel på netop denne gruppe af stillinger. Derfor er Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning mv. den stillingskategori med næst-flest ingeniørledere. Den tredje-mest forekommende kategori for ingeniørerne er Øverste administrative virksomhedsledelse. Hver tiende ingeniørleder ligger i denne stillingskategori. Dette understreger, at ingeniørlederne er med i den absolutte topledelse i det private erhvervsliv. Hvor ingeniørerne udgør 13 pct. af de højtuddannede og 17 pct. af lederne blandt de højtuddannede, så står de for hele 27 pct. af Øverste administrative virksomhedsledelse. Ligeledes finder vi en klar overrepræsentation af ingeniørledere på Ledelse af kommerciel F&U, hvor ingeniørerne besidder præcis halvdelen af de højtuddannedes lederstillinger. Ledelse af kommerciel F&U udgør således ca. 6 pct. af gruppen af ingeniørledere. Ledere i kategorien Ledelse af kommerciel F&U står imidlertid kun for 2 pct. af den samlede gruppe af højtuddannede ledere, jf. tabel 2. Igen kan man se en sammenhæng med branchefordelingen, idet der var en klar overrepræsentation inden for branchen Erhvervsservice, som inkluderer forskning og udvikling (jf. figur 2). Selv om Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT står for under 2 pct. af de højtuddannedes lederstillinger, så er den af større betydning for ingeniørlederne. De står nemlig for 40 pct. af disse stillinger i 2015, og derfor udgør Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT godt 4 pct. af ingeniørlederne, jf. tabel

7 Tabel 2 Lederne fordelt på stillingsklassifikationer (2015), pct. Stilling Alle Ingeniører Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 2,4% 1,2% Øverste administrerende virksomhedsledelse 6,3% 10,1% Virksomhedsledelse af tværgående funktioner 4,0% 6,2% Ledelse med fagligt detailfokus 42,1% 37,3% Ledelse inden for økonomifunktioner 4,2% 0,9% Ledelse inden for off. adm. og virksomhedsstrategi 1,7% 0,9% Ledelse inden for anden forretningsservice og andre adm. funktioner 5,4% 3,1% Ledelse inden for HR-funktioner 3,8% 6,4% Ledelse inden for forretnings- og udviklingsorienterede funktioner 0,0% 0,0% Ledelse af salg og marketing 5,2% 6,5% Ledelse af reklame og PR 0,7% 0,2% Ledelse af kommerciel F&U 2,0% 5,9% Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri 0,1% 0,2% Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning mv. 4,7% 14,2% Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT 1,7% 4,1% Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag 14,3% 1,9% Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration 0,1% 0,0% Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel 0,5% 0,2% Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder 0,7% 0,5% Samlet 100,0% 100,0% Der er flere stillingskategorier, hvor ingeniørlederne er underrepræsenterede i forhold til den samlede gruppe af ledere. Det gælder især Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag, som udgør hver syvende lederstilling blandt de højtuddannede, men hvor ingeniørerne står for en forsvindende lille andel med kun 255 ingeniørledere ud af ca ledere. Også inden for hoteller og restauration, reklame og PR, detail- og engroshandel samt anden forretningsservice og andre adm. funktioner er der en underrepræsentation af ingeniørledere, men det har mindre betydning, da de ikke fylder så meget i det store billede. Vi kan også se, at den kraftige branchemæssige underrepræsentation inden for offentlige administration, undervisning og sundhed slår igennem på ingeniørernes andele af hhv. Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer samt Ledelse inden for off. administration og virksomhedsstrategi, hvor ingeniørerne er underrepræsenterede. Dette hænger sammen med de generelle beskæftigelsesmønstre, hvor det fx er oplagt, at jurister fylder mere i lovgivende myndigheder både i den generelle medarbejderstab og i ledelsen. 4 Kønsfordeling blandt ingeniørlederne Efter at have set på fordelingen på branche og stillinger vil vi nu se på kønsfordelingen. Første observation er, at kvinderne udgør 24 pct. af den samlede gruppe af ingeniører i I den samlede gruppe af højtuddannede er 58 pct. derimod kvinder, jf. figur 4. 7

8 Figur 4. Kønsfordeling blandt højtuddannede og ingeniører (2015), pct. 100% 90% 80% 70% 58% 60% 50% 40% 30% 24% 20% 10% 0% Kvinde 42% Mand 76% Hele populationen Ingeniør-populationen Både for ingeniørerne og for den samlede gruppe af højtuddannede er kvinderne underrepræsenterede blandt lederne. For den samlede gruppe af højtuddannede er andelen af kvinder med en lederstilling således 40 pct., hvor de udgør 58 pct. af den samlede højtuddannede population. Kvinderne udgør 16 pct. af ingeniørlederne, hvilket ligeledes er lavere end andelen af populationen af ingeniører. Det betyder naturligvis, at 84 pct. af ingeniørlederne er mænd, jf. figur 5. Figur 5. Kønsfordeling blandt højtuddannede ledere og ingeniørledere (2015), pct. 100% 90% 80% 70% 60% 60% 50% 40% 40% 30% 20% 16% 10% 0% Kvinde Mand 84% Ledere Ingeniørledere Kvinderne udgør således kun en lille del af lederne blandt ingeniørerne. Den primære årsag til, at kun ca. hver sjette ingeniørleder er en kvinde er dog den store overrepræsentation af mænd blandt ingeniørerne. Andelen af kvinder med en lederstilling er ydermere højere blandt ingeniørerne end i den samlede gruppe af højtuddannede. I 2015 var 8,9 pct. af de kvindelige ingeniører ledere, mens andelen kun lå på 7,3 pct. for de højtuddannede samlet set, jf. figur 6. 8

9 % af kvinder der er ledere Figur 6. Andel ledere blandt kvinderne, pct. 10% 9% 8% 7,0% 7,3% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Den kvindelige populationen 8,3% 8,9% Populationen af kvindelige ingeniører Figur 6 viser også, at andelen af kvinder med en lederstilling steg fra 2012 til Helt præcis steg andelen med 0,6 pct. point. Til sammenligning steg andelen af ledere blandt kvinder kun 0,3 pct. point for den samlede gruppe af højtuddannede og fra et lavere udgangspunkt end ingeniørerne. På baggrund af figur 6 kan man få det indtryk, at de kvindelige ingeniører er godt på vej til at indtage ledergangene i lige så høj grad som mændene. Her skal man dog være opmærksom på, at andelen af mænd, der er ledere, ligger på ca. 15 pct. for såvel ingeniører som hele gruppen af højtuddannede både i 2012 og i For at illustrere betydningen af dette kan man opstille et meget forsimplet regneeksempel for, hvornår de kvindelige ingeniører når samme andel ledere som mændene (dvs. 15 pct.), hvis deres andel fortsat stiger med 0,6 pct. point hvert tredje år. Resultatet er 30 år. For den samlede gruppe af kvindelige højtuddannede vil en tilsvarende beregning imidlertid være ca. 70 år, da både stigningstaksten og niveauet er lavere end for ingeniørerne. Ovenstående beregninger skal ikke tages for mere end de er; nemlig meget forsimplede regneeksempler. De tjener alene det formål at sætte stigningerne i andel ledere i forhold til forskellen mellem kvinder og mænd. Forskellen mellem andelen af ledere blandt hhv. kvinder og mænd er et resultat af en lang række individuelle og samfundsmæssige forhold. 9

10 Metode Der er foretaget kørsler på Danmarks Statistiks registre (hhv. RAS, UDDA og LONN) for årene 2012 og Populationen defineres som følger: - Populationen indeholder alle personer mellem år. - Populationen afgrænses til arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken består af beskæftigede (socioøkonomisk kode og ) og arbejdsløse (socioøkonomisk kode 200). - Populationen begrænses til personernes primære beskæftigelse. - Populationen består af personer med en højest fuldført uddannelse (audd) inden for en af følgende uddannelsesgrupper: mellemlang videregående uddannelse, akademisk bachelor, lang videregående uddannelse eller ph.d. Definition af ingeniører i analysen: - Ingeniørerne defineres efter samme fremgangsmåde som beskrevet i bilag B i publikationen "Ingeniørlederens DNA" Definition af ledere: - Ingeniørerne defineres efter samme fremgangsmåde som beskrevet i bilag C i publikationen "Ingeniørlederens DNA". A. Alle personer med disco-kode inden for de kategorier, som er markeret i bilag C, defineres som ledere. B. Personer, som ikke har en disco-kode i gruppe 1, men som er mellemledere (defineret ud fra variablen JOBST i Lønstatikken), defineres som ledere. C. Topledere er en delmængde af lederne, som har discokoderne 111 og 112, samt undergrupper herunder. D. Selvstændige (socialøkonomisk status ) indgår ikke som ledere, men er en del af hele populationen. 10

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Marts 2019 Analysens hovedkonklusioner Der er sket en stigning i antallet af personer

Læs mere

Anvendelsen af højtuddannet arbejdskraft

Anvendelsen af højtuddannet arbejdskraft Anvendelsen af højtuddannet arbejdskraft er i nogle brancher fordoblet på blot otte år I perioden -18 er der sket et markant løft af uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede. I finansierings- og forsikringsbranchen

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2017 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2017... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar

Den Sociale Kapitalfond Analyse små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar Den Sociale Kapitalfond Analyse 1.800 små og mellemstore virksomheder tager et særligt socialt ansvar Maj 2018 Af Kristian Thor Jakobsen og Julie Birkedal Haumand Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv 1K 213 2K 213 3K 213 4K 213 1K 214 2K 214 3K 214 4K 214 1K 21 2K 21 3K 21 4K 21 1K 216 2K 216 Fakta om økonomi August 216 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesindikator

Beskæftigelsesindikator for Akademikernes arbejdsmarked Der bliver flere akademikere på arbejdsmarkedet, og beskæftigelsen vokser. Det gælder også, når der ses på en række forskellige inddelinger af demografiske parametre og

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Beskæftigelse i procesindustrien

Beskæftigelse i procesindustrien Thomas Klintefelt, chefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 APRIL 218 Beskæftigelse i procesindustrien Beskæftigelsen i procesindustrien er steget i de seneste at beskæftigelsen stiger. Sammenfatning I perioden

Læs mere

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte...

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse 2018... 4 1.1 Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice... 4 1.2 De lokalt vej... 4 1.3 De specialiserede vej... 7 Kapitel

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Marts 2019 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2018, Bornholm

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014

Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Antal arbejdsplaser, beskæftigede og arbejdsstyrken ultimo november 2014 Dato: 04.05.2016 Kortet viser den procentvise ændring i antal arbejdspladser fra 2013 til 2014 for Danske Kommuner. Aalborg Kommunes

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2015 Dato: 27.02.2017 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 1 2. Væksten

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2016 Dato: 06.03.2018 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune. Mål 1: flere jobs i Mål 2: virksomheder i Aalborg Kommune i 2030

Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune. Mål 1: flere jobs i Mål 2: virksomheder i Aalborg Kommune i 2030 29. januar 2019 Mål 1: 20.000 flere jobs i 2030 Metode: 20.000 flere job (målt som 20.000 flere beskæftigede lønmodtagere ultimo 4. kvartal 2018 til ultimo 4. kvartal 2030). Nulpunktsanalyse laves medio

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 770 20399 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 3755 95776 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Fleksjobbernes arbejdsmarked

Fleksjobbernes arbejdsmarked Fleksjobbernes arbejdsmarked Deskriptiv analyse Kvantitativ analyse af fleksjobbernes arbejdsmarked belyst ved sektorer, brancher, arbejdsfunktioner og virksomhedernes størrelse. 2. februar 2017 Viden

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé.

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked 30. marts 2017. Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked Udvikling i beskæftigelsen 21.000 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 18.000 17.500 17.000 16.500 16.000 1996 1997

Læs mere

Udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse, fordelt på uddannelser.

Udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse, fordelt på uddannelser. Overvågning af vækstvilkårene på Bornholm Indikatorer fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Ifølge aftale mellem CRT og Bornholms Regionskommune (BRK) leverer CRT to gange årlige (april og

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. 1. Indledning I 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017

Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017 Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 217 Dato: 15.3.219 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten i

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Private erhverv bruger mest rådgivning

Private erhverv bruger mest rådgivning Pernille Langgaard-Lauridsen, chefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Thomas Peter Sørensen, studentermedhjælp thps@di.dk, 3377 4633 MARTS 2017 Private erhverv bruger mest rådgivning Det offentlige og det private

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Færre faglærte udfordrer fødevarebranchen

Færre faglærte udfordrer fødevarebranchen Mette Louise Pedersen, chefkonsulent og Peter Bernt Jensen, konsulent melp@di.dk, 3377 4845; pebj@di.dk, 3377 3421 SEPTEMBER 2018 Færre faglærte udfordrer fødevarebranchen Fødevarebranchen er udfordret

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik ken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken de seneste relevante

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 Til brug ved budgetseminaret januar 2017 udleveres

Læs mere