Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...3 Hvem kan få genoptræning...4 Hvad får man genoptræning til...4 Hvor udføres genoptræningen...4 Hvordan bevilges genoptræningen...4 Hvornår påbegyndes genoptræningen...5 Hvordan sikres sammenhæng i den kommunale indsats...5 Hvad koster genoptræningen...5 Befordring til genoptræning...5 Krav til træningsstedets personale...5 Borgerens pligter og rettigheder...6 Arbejdsmiljø...6 Opfølgning af kvalitetsstandardens målsætninger...6 Ydelsesbeskrivelser

3 Indledning Forord Denne kvalitetsstandard er udarbejdet som led i Albertslund Kommunes overtagelse af en række nye opgaver på genoptræningsområdet som en konsekvens af Kommunalreformen. De nye opgaver følger Sundhedsloven, der trådte i kraft 1. januar Kvalitetsstandarden skal fungere som: Et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter. Et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau. Et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Kvalitetsstandarden omhandler ydelser vedrørende genoptræning i forhold til Sundhedslovens 140. Ifølge loven skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det vil sige, at kommunens myndighedsansvar gælder de borgere, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus modtager en genoptræningsplan. Kommunen har indgået samarbejde med Brøndby og Glostrup kommuner om genoptræning af udvalgte diagnosegrupper. Der er udarbejdet fælles kvalitetsstandarder for disse diagnoser. Jf. Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens 140. Nærværende standard omhandler således kun de diagnoser, som tilbydes i Albertslund kommune uden for samarbejdet. Kommunen tilbyder endvidere genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven adskiller sig fra genoptræning efter Serviceloven. I Serviceloven er der ikke er et krav om en lægefaglig vurdering af behovet for genoptræning i form af en genoptræningsplan. For yderligere oplysninger herom jf. kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus med genoptræning er, at borgeren inden for en målrettet og tidsafgrænset periode så vidt muligt opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller anden skade med mere. Genoptræningen vedrører kun borgerens funktionsnedsættelse(r) beskrevet i genoptræningsplanen, det vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningen skal ydes i overensstemmelse med den enkelte borgers individuelle genoptræningsplan. I forbindelse med den enkelte borgers opstart af træningen udarbejdes der individuelle mål, herunder vurdering af varighed af genoptræningsindsatsen. Disse mål udarbejdes i samarbejde mellem borger og terapeut. Genoptræningen vil i nogle tilfælde efter genoptræningsforløbet kunne overstige de beskrevne antal træningsgange. Dette vil dog kræve en ekstra visitation

4 Hvem kan få genoptræning Borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, er berettiget til kommunal genoptræning. Genoptræningsplanen beskriver hvilket lægefagligt genoptræningsbehov, borgeren har på udskrivningstidspunktet. Hvad får man genoptræning til Kommunen udfører genoptræningen på baggrund af de oplysninger, der fremgår af genoptræningsplanen. Hvor udføres genoptræningen Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg. Derfor har man som borger ret til frit at kunne vælge genoptræningstilbud i andre kommuner i stedet for sin egen kommunes tilbud. Borgeren har dog ikke ret til at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom. En kommune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage borgere, der har bopæl i en anden kommune, hvis: Træningsstedet har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningssteder. Væsentlige hensyn til borgere fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. Hvordan bevilges genoptræningen Borgere, der skal have genoptræning i kommunen, vil senest på udskrivningsdagen fra sygehuset få udleveret en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen sendes efter borgerens samtykke til egen læge og bopælskommunen. Senest 4 kalenderdage efter, at bopælskommunen har modtaget genoptræningsplanen vil borgeren blive kontaktet skriftligt og ved behov telefonisk om: Hvor genoptræningen vil foregå, med mindre borgeren vælger muligheden for frit valg. Mulighederne for kørsel. Tidspunkt og sted for opstart. Planlægning af genoptræningsforløbet. Bopælskommunen vurderer, om de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige til at kunne iværksætte et genoptræningsforløb. Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger indhentes disse fra eksempelvis borgeren selv, henvisende instans eller praktiserende læge. Bopælskommunen vurderer, om der er behov for kørsel. Såfremt det er tilfældet, bevilges denne kørsel. Såfremt træningsstedet organisatorisk er placeret i anden kommune end bopælskommunen, indhentes der borgerens samtykke, inden der overdrages borgeroplysninger fra bopælskommune til træningssted. Borgeren har desuden ret til frit at vælge en privat leverandør til genoptræningen, hvis følgende er opfyldt: Kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningstilbud inden for 7 dage efter sygehusudskrivelse KL har indgået aftale med en privat leverandør af det genoptræningsforløb, som kommunen vurderer, at borgeren har brug for. Den private leverandør kan opstarte genoptræningen senest samtidig med kommunen

5 Hvornår påbegyndes genoptræningen Genoptræningen skal senest være påbegyndt 7 dage efter udskrivning, medmindre andet er anført i genoptræningsplanen. Opstart af genoptræningen kan variere i forhold til diagnosegruppe og / eller individuelle hensyn. Hvordan sikres sammenhæng i den kommunale indsats Bopælskommunen skal sikre, at borgere, der har behov, tilbydes sammenhængende og effektive træningsforløb. Det vil sige, at der skal skabes sammenhæng mellem: Den aktuelle genoptræningsindsats i medfør af Sundhedsloven. Kommunens øvrige træningstilbud efter Serviceloven. Kommunens øvrige rehabiliteringsindsatser på eksempelvis beskæftigelsesområdet, specialundervisningsområdet og det sociale område generelt. Hvad koster genoptræningen Der er ingen egenbetaling for genoptræning, der ydes efter bestemmelserne i Sundhedslovens 140. Befordring til genoptræning Albertslund Kommune er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus, jf. 172 i Sundhedsloven. Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter reglerne i 171. Følgende personer, der har fået udarbejdet en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræningsforløbet. Personer, der modtager folkepension eller førtidspension. Personer, der bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet. Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler. Befordringsgodtgørelse ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes kun, hvis udgiften til transporten overstiger 25 kr. i alt for pensionister eller 60 kr. i alt for andre. Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om borgerens frie valg på genoptrænings- området, ydes befordringsgodtgørelse svarende til det, vedkommende ville have været berettiget til, hvis vedkommende havde trænet på det træningssted, som Albertslund Kommune ville have henvist til. Det er en betingelse, at udgiften til og fra såvel det valgte som det henviste behandlingssted overstiger henholdsvis 25 kr. og 60 kr. Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige personens faktiske befordringsudgifter. Krav til træningsstedets personale Genoptræningen skal varetages af uddannede og autoriserede fysio- og / eller ergoterapeuter. Personalet: Skal have modtaget oplæring i de konkrete genoptræningsopgaver. Er forpligtet til at dokumentere træningsforløbet i hver enkelt borgerjournal

6 Træningsstedet er forpligtiget til at levere den ydelse, der er beskrevet i kvalitetsstandarden. I forhold til hver enkelt ydelsesbeskrivelse skal det bemærkes, at valg af test og øvelser afstemmes i henhold til hvad der findes relevant for den enkelte borger/patient. Træningsstedet skal orientere borgerne om de lokale muligheder for træning og idræt i patient- og idrætsforeninger. Borgerens pligter og rettigheder Borgeren har pligt til: At melde afbud på grund af sygdom så hurtigt som muligt og senest samme dag om morgenen. At melde afbud på grund af andet fravær så hurtigt som muligt og senest kl. 12 dagen før træningen. At komme til tiden. Udeblivelse medfører ikke erstatningstræning. Ved gentagne udeblivelser det vil sige mere end to gange vil genoptræningsforløbet blive revurderet og eventuelt afsluttet. At meddele forsinkelser telefonisk til træningsstedet. Forsinkelser på over 15 minutter kan medføre, at træningen vil blive aflyst. At informere om smitsomme sygdomme herunder multiresistente bakterier. Borgeren har ret til at klage over: Serviceniveauet i forhold til genoptræningen. Det faglige indhold i genoptræningen. Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af genoptræningen i forhold til den genoptræningen, der ydes i kommunalt regi, skal rettes til Myndighedsenheden i Sundhed, Pleje & Omsorg. Klager over det faglige indhold i genoptræningen, herunder sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med genoptræningen og om genoptræningsydelsen svarer til almindelig anerkendte faglige standarder, skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Selve klagen skal du sende til styrelsen fra hjemmesiden ved at logge på med NemID. Du kan klage til patienterstatningen, hvis du søger erstatning i forbindelse med træningen. Her skal du også gå til hvor du skal udfylde og indsende et klageskema. Her skal du også logge på med NemID. Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. Arbejdsmiljø Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har alle implicerede parter, kommune, træningssted og borger i forbindelse med træning en forpligtelse til at sikre, at gældende regler for arbejdsmiljøet overholdes. Opfølgning af kvalitetsstandardens målsætninger Eventuelle tilpasninger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune

7 Ydelsesbeskrivelser Genoptræning efter apopleksi/senhjerneskade, hold. Fysioterapi Indhold i ydelsen fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med en apopleksi eller anden hjerneskade og som kan træne på hold. Relevant fysisk og kognitiv træning som f.eks. styrketræning, udholdenhedstræning, fokus på inddragelse af afficeret ekstremitet. Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab. Op til 10 træningsgange på hold med mulighed for forlængelse efter vurdering af fysioterapeut. Særlige forhold Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. Der tilbydes kun holdtræning for apoleksipatienter i tilfælde af, at der på det aktuelle tidspunkt er nok borgere med samme træningsbehov. Alternativt tilbydes træning på blandede hold med træningsindhold, som er relevant for borgeren. Apopleksihold: Minimum 3 og maximum 6 deltagere Blandede hold: Op til 12 borgere Indhold i ydelsen Genoptræning efter apopleksi/senhjerneskade, individuelt. Fysioterapi fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med en apopleksi eller anden hjerneskade og som ikke kan træne på hold. Relevant fysisk og kognitiv træning som f.eks. styrketræning, udholdenhedstræning, fokus på inddragelse af afficeret ekstremitet. Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab. Hyppighed og va- Op til 15 træningsgange efter vurdering af fysioterapeut Hvem leverer ydel- Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune - 7 -

8 Særlige forhold Hvor foregår træningen Genoptræningscenter eller eget hjem efter terapeutisk vurdering. Genoptræning efter apopleksi/senhjerneskade, individuelt. Ergoterapi opnå samme grad af funktions- og aktivitetsniveau som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med apopleksi eller anden hjerneskade og som ikke kan træne på Indhold i ydelsen hold. Relevant kognitiv- og aktivitetstræning. Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab. Hyppighed og va- Op til 15 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering Hvem leverer ydel- Ergoterapeut ansat i Albertslund kommune. Særlige forhold fra sygehuset Hvor foregår træningen Genoptræningscenter eller eget hjem efter terapeutisk vurdering Genoptræning efter apopleksi/senhjerneskade, hold. Ergoterapi opnå samme grad af funktions- og aktivitetsniveau som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med apopleksi eller anden hjerneskade og som kan træne på hold Indhold i ydelsen Relevant kognitiv- og aktivitetstræning. Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab Op til 12 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering Særlige forhold Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune. fra sygehuset Der tilbydes kun holdtræning for apopleksipatienter i tilfælde af, der på det aktuelle tidspunkt er nok borgere med samme træningsbehov. Alternativt tilbydes træning på blandede hold med træningsindhold, som er relevant for borgeren eller individuel træning. Apopleksihold: Minimum 3 og maximalt 6 deltagere. Blandede hold: Op til 12 borgere - 8 -

9 Genoptræning, anden neurologisk sygdom. Fysioterapi fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med anden neurologisk sygdom end apopleksi. Indhold i ydelsen Relevant fysisk og kognitiv træning som f.eks. styrketræning, udholdenhedstræning, fokus på inddragelse af afficeret ekstremitet Relevant funktionstræning målrettet borgernes aktuelle funktionstab. Op til 10 træningsgange efter fysioterapeutisk vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. Særlige forhold Resultatmål Genoptræning, anden neurologisk sygdom. Ergoterapi fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med anden neurologisk sygdom end apopleksi. 70 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør Indhold i ydelsen Relevant aktivitets- og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering. Særlige forhold Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune. Genoptræning efter geriatrisk indlæggelse, individuelt. Ergoterapi fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m

10 Borgere der har haft en geriatrisk indlæggelse. Indhold i ydelsen Relevant aktivitets- og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering. Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune Særlige forhold Genoptræning efter geriatrisk indlæggelse, individuelt. Fysioterapi fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere der har haft en geriatrisk indlæggelse. Indhold i ydelsen Fysisk træning og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune Særlige forhold Genoptræning efter hoftebrud, hold. Fysioterapi fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere der har haft et hoftenært brud. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Op til 15 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune

11 Særlige forhold Borgere, der ikke kan træne på hold pga. specifikke hensyn, trænes individuelt. Genoptræning efter kunstig hofte, hold. Fysioterapi fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere der har fået indsat en ny hofte. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. Særlige forhold Borgere, der ikke kan træne på hold pga. specifikke hensyn, trænes individuelt. Genoptræning efter kunstigt knæ, hold. Fysioterapi fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere der har fået indsat et nyt knæled. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Holdtræning, max. 8 deltagere. 2 gange om ugen á 1 time. Op til 12 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Sidste træningsgang kan byttes til en kontroltid 3 måneder efter afslutning på træning. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. Særlige forhold Genoptræning efter brud/andre skader på håndled og fingre

12 fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med brud/andre skader på håndled og fingre. Indhold i ydelsen Relevant aktivitets- og funktionstræning. Særlige forhold Op til 10 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering. Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune. Genoptræning, andet. Fysioterapi fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med diagnose, der ikke dækkes af andre ydelser. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Op til 10 træningsgange efter fysioterapeutens vurdering. Fysioterapeut ansat i Albertslund Kommune. Særlige forhold Indhold ydelsen i Genoptræning, andet. Ergoterapi med udskrivelse fra sygehus. opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med diagnose, der ikke dækkes af andre ydelser. Relevant aktivitets- og funktionstræning. Hyppighed og varighed Hvem leverer ydelsen for- Særlige hold Op til 10 træningsgange efter ergoterapeutisk vurdering. Ergoterapeut ansat i Albertslund Kommune. Genoptræning i forbindelse med KOL - Hold

13 fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. Borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse, rygerlunger (KOL) Indhold i ydelsen Fysisk træning og konditionstræning Særlige forhold Op til 16 træningsgange á 1 time på hold Fysioterapeut ansat i Albertslund kommune fra sygehuset

14 Sundhed, Pleje & Omsorg BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven)

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven) 1 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen til 140 i Sundhedsloven pligt til at tilbyde genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2)

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2) Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven ( 86, stk. 2) Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1)

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for genoptræning efter 86,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 1 Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 Lovgrundlag 86, stk. 1 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedsloven 119 sundhedsfremme og forebyggelse

Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedsloven 119 sundhedsfremme og forebyggelse 1 Kvalitetsstandard for træning til borgere med kræft efter sundhedsloven 119 sundhedsfremme og forebyggelse Lovgrundlag 119 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2 1 Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven 86, stk. 2 Lovgrundlag 86, stk. 2 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus

Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med Formålet med er, at du efter indlæggelse modtager et genoptræningstilbud med henblik

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om almen genoptræning. Hvem kan få almen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 Albertslund Kommune Forord... 3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 4 2.

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om almen genoptræning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune Trekommunalt samarbejde mellem Glostrup, Brøndby og Albertslund kommuner

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune Trekommunalt samarbejde mellem Glostrup, Brøndby og Albertslund kommuner KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 2019 Albertslund Kommune Trekommunalt samarbejde mellem Glostrup, Brøndby og Albertslund kommuner KVALITETSSTANDARD...1 GENOPTRÆNING...1 EFTER...1

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER 2018

KVALITETSSTANDARDER 2018 KVALITETSSTANDARDER 2018 1.15 Genoptræning Lovgrundlag for ydelse Bevillingskompetence Hvilket behov dækker 140 i Sundhedsloven og 86, stk. 1, 88, stk. 2 i Serviceloven. Ishøj Kommune, Ældre og rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2)

Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2) Kvalitetsstandard 2018 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven ( 86, stk. 2) Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Side 0 Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvad er en genoptræningsplan?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan få en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 LOVGRUNDLAG 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Center for Ældre og Omsorg 23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Lov om social service 86 stk. 2. 2019 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 1 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 5 september 2017 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 23 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2018 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019

Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Kvalitetsstandard for Rehabiliteringsafdelingen 2019 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formålet med et rehabiliteringsophold...3 Lovgrundlag...3 Hvem kan visiteres til et rehabiliteringsophold i Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Center for Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140. Lov om social service 11 og 44. 2019 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til børn,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 2017 Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD...1 GENOPTRÆNING...1 EFTER...1 Forord...3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...4 2.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Center for Ældre og Omsorg 6 Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140. 2019 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse med

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 5 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning efter Sundhedslovens 140 1 Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5 3. På hvilken baggrund

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2

Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2 Genoptræning og vedligeholdelsestræning servicelovens 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens 140a

Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens 140a Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens 140a Lovgrundlag og baggrundsmateriale Sundhedslovens 140a - Kommunal bestyrelsen tilbyder vederlagsfri fysioterapi behandling hos praktiserende

Læs mere

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid Kvalitetsstandarder træning 2019 Center Sundhed, Kultur og Fritid Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Terapeuten udarbejder i samarbejde med barnet/den unge, familien og andet relevant fagpersonale mål for træningen.

Terapeuten udarbejder i samarbejde med barnet/den unge, familien og andet relevant fagpersonale mål for træningen. Indledning Ikast-Brande Kommune tilbyder vejledning og træning af funktionsevnen til børn, der har en forsinket motorisk udvikling, et handicap eller længerevarende funktionsnedsættelse. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2017 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune xx december 2016 Indhold Forord... 3 Formål og

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service Hvordan søger man om genoptræning Hvad er formålet Bærende principper for 86, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering.

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering. Deloitte 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor tilbydes almen

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges vederlagsfri fysioterapi?... 3 4.0 Målgruppe hvem kan få vederlagsfri

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Elsebeth Elsted Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 13.3 2017 Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område Sundhed

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for Genoptræning Jf. Sundhedslovens 140 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Godkendt i Udvalget den 9. december 2016. Sag

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Tr1-pakken (Genoptræning) Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Tr1-pakken (Genoptræning) Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.1 GENOPTRÆNING (TR1-PAKKE) Hvem kan få genoptræning Typisk ældre borgere, der har potentiale for helt

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer

Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140. 1. Rammer Kvalitetsstandard Vederlagsfri genoptræning (efter sygehusindlæggelse) Jf. Sundhedslovens 140 Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring af Sundhedsloven 140, Vejledning om træning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Godkendt på Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 2017 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning

Kvalitetsstandard Træning Kvalitetsstandard Træning Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om træning?...4 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...4 3.2 Klageadgang...4

Læs mere