Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017

2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Indhold 1: Den kompetente social- og sundhedshjælper på vej i praktik... 4 Skoleperiode : Faglig observation og dokumentation : Den rehabiliterende indsats til den ældre borger : Pleje og omsorg til den fysisk syge borger : Pleje og omsorg til den demente borger : Borgere med kroniske sygdomme : Borgere med kroniske sygdomme : Den kompetente social- og sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb Skoleperiode Fag og fagmål i temaer Bilag 6: Kompetencemål Bilag 7: Skabelon - Borgerbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen Side 2 af 33

3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev er i social- og sundhedshjælperuddannelsen Titel Varighed 1.1 Den kompetente social- og sundhedshjælper på vej i praktik 5 dage 2.1 Faglig observation og dokumentation 2 dage 2.2 Den rehabiliterende indsats til den ældre borger 14 dage 2.3 Pleje og omsorg til den fysisk syge borger 7 dage 2.4 Pleje og omsorg til den demente borger 4 dage 2.5 Borgere med kroniske sygdomme 3 dage 3.1 Borgere med kroniske sygdomme 12 dage 3.2 Den kompetente social- og sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb 8 dage 4 Afsluttende prøver 15 dage I alt 17 uger Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 Skoleperiode 4 1 uge 8 uger 5 uger 3 uger , 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Valgfag 2 uger eller Engelsk 2 uger 3.1, 3.2 Valgfrit specialefag 1 uge 4 Side 3 af 33

4 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Skoleperiode 1 1: Den kompetente social- og sundhedshjælper på vej i praktik Varighed: 5 dage (Tilbage til indhold) Louise er i dag startet på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Dagen har været god og udfordrende og hun har mødt sit nye hold. Hun kender mange af de andre elever fra grundforløb og Louise glæder sig til det fremtidige samarbejde med nye som gamle elevkollegaer. Underviseren fortalte om uddannelsen at vi i dette tema skal arbejde med den rehabiliterende tankegang, refleksionscirklen, fagidentitet og menneskesyn. Louise har i temaet arbejdet med praksisnære øvelser hvor hun blandt andet skulle arbejde med at vise noget af sin viden fra grundforløb 2 omkring hygiejne, smitteveje og smitteafbrydelse. Derudover har Louise arbejdet med udgangspunkt i film, cases og andet arbejdet med refleksioner over sit fremtidige arbejdet som social- og sundhedshjælper. I klassen er der også arbejdet med digitale læreplatforme til brug i de kommende skoleperioder og fremtidige praktikker til blandt andet at styrke læring igennem refleksion. Indhold: I dette tema introduceres eleven til fagidentitet som social- og sundhedshjælper. Eleven arbejder med menneskesyn, professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp med rehabiliterende tankegang. Eleven arbejder med evnen til at reflektere over den professionelle praksis, som eleven nu bliver en del af. Kompetencemål for social- og sundhedshjælperuddannelsen er en del af introduktionen. Se bilag 6 Eleven arbejder med fagsprog og ansvaret som fagperson. Eleven arbejder med skolens hjemmeside og finder relevante oplysninger for egen uddannelse. Endvidere arbejder eleven med de relevante digitale læreplatforme de vil møde på uddannelsen. Den personlige uddannelsesplan udarbejdes i løbet af den første teoriuge. Pædagogiske og didaktiske principper: Undervisningen er i dette tema en vekselvirkning mellem klasserumsundervisning, gruppearbejde, kollaborative fællesskaber og individuelle opgaver. Eleven arbejder med simulerede praksisnære øvelser, Skills. De praksisnære øvelser kan evt. filmes og anvendes til videre refleksion i det kollaborative fællesskab og understøtte den virtuelle læring. Eleven introduceres til og arbejder med refleksionscirklen, både i grupper og individuelt. Side 4 af 33

5 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Der arbejdes med digitale kollaborative fællesskaber for at fremme refleksionen i praksis. Oversigt over mål for tema: Social- og sundhedshjælperens rolle. Se bilag 1 Mødet med borgeren. Se bilag 2 Personlig hjælp, omsorg og pleje. Se bilag 3 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau. Se bilag 4 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau. Se bilag 5 Side 5 af 33

6 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Skoleperiode 2 I denne skoleperiode indgår der ud over følgende temaer: To ugers valgfag. Eleven kan vælge engelsk som valgfag i de to uger. 2.1: Faglig observation og dokumentation Varighed: 2 dage (Tilbage til indhold) Social- og sundhedshjælperelev Mikkel har valgt at lave en borgerbeskrivelse af Ruth på 81 år. Louise og Mikkel har fået til opgave at give hinanden feedback på hinandens borgerbeskrivelser. Indhold: et er en fortsættelse af tema 1 og der arbejdes med refleksioner over elevens faglige og personlige læring, relateret til den teoretiske viden. I temaet arbejdes der med viden om observationer, vigtigheden af at videregive oplysninger og hvordan dokumentation anvendes. Inden for dokumentation arbejder eleven med fagsprog og forskellige dokumentationsformer. Der er i særlig grad fokus på den professionelle social- og sundhedshjælpers arbejde og kompetencemålene for uddannelsen. Pædagogiske og didaktiske principper: Den pædagogiske metode er refleksion over faglig og personlig læring fra praktikken, samt brugen af fagsprog. Eleven kan med fordel anvende refleksionscirklen og arbejde med videndeling i det kollaborative faglige fællesskab. Kopi af elevernes borgerbeskrivelser kan med fordel indsamles til en idébank til brug i de kommende tværfaglige forløb. Der kan med fordel arbejdes digitalt med Google+ eller lignende hjemmesider til udarbejdelse af fælles skriftlige produkter. I et tværfagligt forløb mellem alle fagene arbejder eleverne med temaets case. Med fokus på det tværfaglige samarbejde i det rehabiliterende forløb. et kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? Oversigt over mål for tema: Social- og sundhedshjælperens rolle. Se bilag 1 Mødet med borgeren. Se bilag 2 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau. Se bilag 4 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau. Se bilag 5 Side 6 af 33

7 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev : Den rehabiliterende indsats til den ældre borger Varighed: 14 dage (Tilbage til indhold) Social- og sundhedshjælperelev Maria besøger Hans på 85 år, som skal have hjælp til påklædning og servering af morgenmad. Senere skal postkassen tømmes. Der foreligger en plan for Hans medvirken i de forskellige opgaver. Rehabiliteringsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Hans, Maria samt ergo- og fysioterapeuter. Maria har primært til opgave at støtte Hans i hans evne til egenomsorg. Da Maria kommer ind til Hans fortæller han, at han er for træt til at deltage i at lave morgenmad. Maria overvejer, hvordan hun får motiveret Hans til at følge rehabiliteringsplanen. Ved morgenmaden fortæller Hans, at han oplever at rehabiliteringsplanen er for fysisk anstrengende. Hans ønsker derfor at tale med ergoterapeuten igen og spørger om Maria vil kontakte teamet. Indhold: I temaet arbejdes der både mono- og tværfagligt. I tema 2.2 er omdrejningspunktet forebyggelse og rehabilitering til den ældre borger. et belyses ud fra borgerens perspektiv, social- og sundhedshjælperens kompetenceområde samt velfærdssamfundets tilbud og krav. Der sættes fokus på hvordan viden om livsstilsfaktorer kan anvendes i et borgerforløb, fx KRAM-faktorerne. Eleven arbejder med at matche borgerens behov med aktivitetstilbud fra kommune, private aktører og frivillige organisationer. Desuden inddrages viden om servicelov og sundhedslov i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper i en politisk styret organisation. Eleven reflekterer over betydningen af kommunens kvalitetsstandarder i forhold til bl.a. at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp hos borgeren. Pædagogiske og didaktiske principper: Der arbejdes monofagligt i temaet, så det enkelte fags identitet træder tydeligt frem, samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Elevens borgerbeskrivelse fra praktik 1 anvendes løbende i elevens arbejde. Elevens arbejde i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleven gennem videndeling og kommunikation er fælles med sine elevkollegaer om at foreslå handlinger til løsning af problemer hos borgeren i borgerbeskrivelserne. Eleven arbejder skriftligt med de foreslåede handlinger og faglige begrundelser. Oversigt over mål for tema: Social- og sundhedshjælperens rolle. Se bilag 1 Mødet med borgeren. Se bilag 2 Side 7 af 33

8 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Personlig hjælp, omsorg og pleje. Se bilag 3 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau. Se bilag 4 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau. Se bilag 5 2.3: Pleje og omsorg til den fysisk syge borger Varighed: 7 dage (Tilbage til indhold) Social- og sundhedshjælperelev Tina kommer ind til Astrid på 89 år. Tina kommer og hjælper med støttestrømper hver morgen. Denne morgen har Astrid svært ved at komme ud af sengen og spørger lidt forvirret, om hun er på vej i seng, eller er på vej op af sengen. Tina bemærker at der er en kraftig lugt af urin i stuen. Da Tina prøver at hjælpe Astrid op af sengen, bemærker hun at Astrid er varm og blussende. Tina observerer at Astrid virker anderledes. Tina har behov for at drøfte Astrids situation med en kollega Indhold: I dette tema er der særlig fokus på, at eleven arbejder med en anerkendende, støttende og motiverende tilgang til borgeren. I samarbejdet med den fysisk syge borger tilrettelægges plejen målrettet, så borgerens livskvalitet øges. Med udgangspunkt i viden om det raske menneske, skal eleven kunne identificere symptomer relateret til ændringer i borgerens almene fysiske sundhedstilstand. Der sættes fokus på tidlig opsporing i forhold til nyligt opståede symptomer. Centrale emner vil være anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, immobilitet, febrile tilstande og konfusion. Eleven arbejder med at kunne reagere og handle hensigtsmæssigt på observationer hos borgeren. Der er fokus på, at eleven ud fra forandringer i borgerens grundlæggende behov kan vurdere og tilrettelægge målrettet pleje og aktiviteter i et tværfagligt samarbejde. Pædagogiske og didaktiske principper: Der arbejdes i temaet monofagligt, således at det enkelte fags identitet træder tydeligt frem samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Sygeplejeprocessen anvendes som pædagogisk arbejdsmetode i planlægning, udførelse og evaluering af plejeopgaver hos den enkelte borger. Med udgangspunkt i elevernes relevante borgerbeskrivelser eller cases sluttes temaet af med et tværfagligt forløb mellem alle fagene. Gennem simulerede praksissituationer formidler eleverne deres opnåede viden og færdigheder. F.eks. SOSU Skills: Små værksteder/ workshops. Film/ tegnefilm/rollespil. et kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? Oversigt over mål for tema: Side 8 af 33

9 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Social- og sundhedshjælperens rolle. Se bilag 1 Mødet med borgeren. Se bilag 2 Personlig hjælp, omsorg og pleje. Se bilag 3 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau. Se bilag 4 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau. Se bilag 5 2.4: Pleje og omsorg til den demente borger Varighed: 4 dage (Tilbage til indhold) Social- og sundhedshjælperelev William sidder til middagsmøde i sit team. William har om formiddagen været hjemme hos Knud, der er dement. William er bekymret for Knud, han er tiltagende forvirret, husker dårligere. Det ser ud som om han sover på sofaen, og døren var ulåst til morgen. William er ikke sikker på, at Knud får spist og drukket i tilstrækkeligt omfang. William forsøgte at få Knud på toilettet, det mislykkedes igen. William fortæller også, at Knud har fået en SMS om at der ligger et elektronisk svar på urinprøven, det svar vil han gerne ind og læse, men kan ikke finde ud af hvor og hvordan. William vil gerne drøfte med teamet, hvordan de skal løse dette? Indhold: I dette tema er omdrejningspunktet tidlig opsporing i forhold til nyligt opståede symptomer samt pleje og støtte til borgere med demens. Eleven skal reflektere over etiske dilemmaer herunder omsorgssvigt, omsorgspligt og hjælp til indtagelse af medicin. Der er fokus på at eleven skal kunne handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde. Eleven reflekterer over egne og samfundets normer, fordomme og holdninger i den professionelle praksis samt borgerens selvbestemmelsesret. Eleven anvender viden om kommunikation som redskab i forhold til borgere med demens. Eleven har her fokus på samarbejdet med pårørende og kolleger. Inden for demensområdet anvender eleven borgerens livshistorie som redskab, med henblik på at styrke borgerens identitet og livskvalitet. Der arbejdes med reminiscens samt hvordan eleven kan anvende denne pædagogiske arbejdsmetode som en del af aktivering i den daglige livsførelse hos borgere med demens. Der lægges vægt på at forebygge konflikter, vold og anvendelse af magt i mødet med borgere med demens. Eleven anvender viden om det digitale Danmark. Pædagogiske og didaktiske principper: Med udgangspunkt i film, case eller andet arbejder eleven i temaet med et tværfagligt forløb. Forløbet kan evt. tilrettelægges som en storyline. Der er særligt fokus på refleksion som pædagogisk værktøj i elevernes læring. Der lægges vægt på klassediskussion/diskussion i grupper af etiske dilemmaer ud fra elevens praksisoplevelser. et kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? Side 9 af 33

10 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Oversigt over mål for tema: Social- og sundhedshjælperens rolle. Se bilag 1 Mødet med borgeren. Se bilag 2 Personlig hjælp, omsorg og pleje. Se bilag 3 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau. Se bilag 4 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau. Se bilag 5 Side 10 af 33

11 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev : Borgere med kroniske sygdomme Varighed: 3 dage (Tilbage til indhold) Social- og sundhedshjælperelev Carina kommer hos Kamma på 76 år. Kamma har diagnosen kronisk obstruktiv lungesygdom. Kamma har for nyligt fået iltapparat i hjemmet. Kamma får daglig hjælp til personlig pleje og måltider. Carina har observeret at Kamma i løbet af den sidste måned har tabt sig. Kamma har fået sværere ved at trække vejret og sidder meget stille i sin stol. Kamma har ikke længere lyst til at deltage i aktiviteter i det lokale aktivitetscenter. I stuen finder Carina Kamma sidder sovende i sin lænestol med iltkateter på og hiver efter vejret. Kamma er varm og blussende. Indhold: I dette tema arbejdes der med elevens viden om kroniske sygdomme som diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. Sygeplejeprocessen anvendes som pædagogisk arbejdsmetode i planlægning, udførelse og evaluering af plejeopgaver hos den enkelte borger ud fra Service og Sundhedsloven. Eleven har fokus på, hvordan borgerens livsstil har indflydelse på det kroniske sygdomsforløb. Eleven introduceres til udarbejdelse af en borgerbeskrivelse om den kronisk syge borger, som anvendes i tværfagligt forløb i 3. skoleperiode. Til udarbejdelse af borgerbeskrivelsen benyttes skabelon til Borgerbeskrivelse i bilag 1. Eleven arbejder med hensigtsmæssig brug af kroppens normale bevægelsesmønstre i forhold til forflytning og lejring af borgeren. Eleven skal anvende viden om relevant velfærdsteknologi og hjælpemidler. Der reflekteres over hvordan velfærdsteknologi og hjælpemidler kan understøtte borgerens livskvalitet. Eleven arbejder med at anvende viden om og reflektere over praktisk erfaring med arbejdsmiljølovgivning og trivsel på en arbejdsplads. Eleven reflekterer over, hvilken betydning det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har. Der kan fx arbejdes med kommunikation på arbejdspladsen. Pædagogiske og didaktiske principper: Der arbejdes for at styrke elevens evne til at anvende den teoretiske viden om den kroniske borger i den kommende praktik. For at fremme det praksisnære princip aflægger eleverne besøg på Center for Velfærdsteknologi på SOSU Sjælland eller besøge en velfærdsteknologisk lejlighed enten i tema 2.5 eller tema 3.1 Det pædagogiske princip er, at eleven klædes på til at indsamle data til og udarbejde en borgerbeskrivelse med fokus på den kronisk syge borger. Formålet med borgerbeskrivelsen er at bringe praksis set fra elevens perspektiv, ind i klasserummet og lade den være en integreret del af undervisningen i skoleperiode 3. Se bilag 7. for skabelon til borgerbeskrivelse. Eleven reflekterer løbende i skoleperioden i en virtuel logbog over dette. Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? Dette understøtter elevens læring frem mod den kompetente social- og sundhedshjælper. Side 11 af 33

12 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Oversigt over mål for tema: Social- og sundhedshjælperens rolle. Se bilag 1 Mødet med borgeren. Se bilag 2 Personlig hjælp, omsorg og pleje. Se bilag 3 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau. Se bilag 4 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau. Se bilag 5 Side 12 af 33

13 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Skoleperiode 3 Ud over nedenstående temaer, ligger der i skoleperioden et valgfrit specialefag. 3.1: Borgere med kroniske sygdomme Varighed: 12 dage (Tilbage til indhold) I skoleperiode 3 deler Carina sin borgerbeskrivelse med elevkammeraterne. Carina har valgt at skrive sin borgerbeskrivelse om Kamma. Carinas elevkolleger har beskrevet borgere med hhv. hjertekarsygdomme, diabetes, apopleksi og andre kroniske sygdomme. Holdet skal nu arbejde videre med borgerbeskrivelserne og den teori, der understøtter socialog sundhedshjælperens pleje og støtte af borgere med kroniske sygdomme. Indhold: I temaet indgår der et tværfagligt forløb med elevernes borgerbeskrivelser om den kronisk syge borger i centrum. Eleven har fokus på at anvende viden om og reflektere over velfærdsteknologi og rehabilitering samt det sammenhængende borger-/ patientforløb med udgangspunkt i elevens praktikoplevelser. Eleven anvender sin viden om den rehabiliterende indsats og kan anvende dette i det tværfaglige samarbejde, så borgeren støttes og motiveres til at mestre hverdagslivet med en kronisk sygdom. Eleven arbejder med kompleksitet i plejen, hvor kost og ernæring er et vigtigt delelement i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde hos den kronisk syge borger. Eleven har fokus på sine kompetencer i medicinhåndtering i forhold til den kronisk syge borger. Pædagogiske og didaktiske principper: Eleverne reflekterer over egen faglig og personlig læring fra praktikken, samt brugen og anvendelse af fagsprog. Eleven lærer gennem videndeling i et kollaborativt fagligt fællesskab. Kopi af elevernes borgerbeskrivelser indsamles til idébank. Med udgangspunkt i elevernes borgerbeskrivelser arbejdes der i temaet med et tværfagligt forløb. For at fremme det praksisnære princip aflægger eleverne besøg på Center for Velfærdsteknologi på SOSU Sjælland eller i en velfærdsteknologisk lejlighed enten i tema 2.5 eller tema 3.1. Gennem simulerede praksis situationer formidler eleverne deres opnåede viden og færdigheder. Fx SOSU Skills: små værksteder/ workshops. Film/ tegnefilm. Rollespil. Oversigt over mål for tema: Social- og sundhedshjælperens rolle. Se bilag 1 Mødet med borgeren. Se bilag 2 Personlig hjælp, omsorg og pleje. Se bilag 3 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau. Se bilag 4 Side 13 af 33

14 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau. Se bilag 5 3.2: Den kompetente social- og sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb Varighed: 8 dage (Tilbage til indhold) Social- og sundhedshjælperelev Pia kommer hos Gunnar på 85 år. Gunnar er i går kommet hjem fra en indlæggelse på sygehuset efter operation pga. et hoftebrud. Gunnar sidder i sit køkken og fortæller om indlæggelsesforløbet og læser op af udskrivningsnotatet fra sygehuset. Han nævner også brevet fra kommunen, der handler om det kommende genoptræningsforløb. Han er usikker på, hvornår han skal starte genoptræningen. Imens Pia sætter kaffe over, observerer hun, at Gunnar sidder uroligt på stolen. Han har smerter ved halebenet, når han skal sidde. Han beder om at komme på toilettet, men han mangler sin rollator, som han har glemt på sygehuset. Gunnar bliver bleg og svimmel, da han rejser sig og må støtte sig til køkkenbordet. Pia undrer sig over, hvor dårlig Gunnar ser ud. Det gjorde han ikke, før indlæggelsen Gunnar, jeg kan se, du er skidt tilpas. Jeg ringer til den social- og sundhedsassistent, der modtog dig i går, da du kom hjem, så vi sammen kan vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Pia minder sig selv om, hvor vigtigt det er at hun får dokumenteret det hun observerer hos Gunnar. Indhold: I dette tema samles den røde tråd i forhold til borgerforløb og den kompetente social- og sundhedshjælper, der er gennemgående fra tema 1 til tema 6. Social- og sundhedshjælpereleven skal kunne reflektere over, handle efter og dokumentere i forhold til eget kompetenceområde og fagidentitet. I det komplekse borgerforløb anvender eleven sin viden om det tværfaglige samarbejde til at støtte og motivere borgeren i hverdagslivet. Eleven har fokus på at udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson. Samtidig skal eleven kunne følge de kvalitetsstandarder, der er gældende for elevens kompetenceområde. et fungerer desuden som optakt til praktikperiode 3, hvor fokus er elevens selvstændighed i, for eleven, ikke komplekse og komplekse borgerforløb. Pædagogiske og didaktiske principper: I temaet arbejdes der tværfagligt ud fra en case, så det helhedsorienterede perspektiv i socialog sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Fokus i casen er refleksion over- og handlen i forhold til eget ansvars- og kompetenceområde: Der kan tilrettelægges Skillsbaseret konkurrence, hvor elever fra GF2/andre social- og sundhedshjælperhold inviteres til at deltage. Der kan ligeledes tilrettelægges workshops, hvor eleverne på ekspertniveau gives mulighed for at tilrettelægge undervisning for elever på nystartede social- og sundhedshjælper hold eller GF2 hold. Side 14 af 33

15 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev En tredje mulighed er anvendelse af Storyline, hvor eleverne selv udvikler indholdet i borgerforløbet. Aktiviteterne kan med fordel filmes og anvendes i elevernes egen refleksion og evaluering. Dette giver mulighed for feedback og feedforward til eleverne. Målene for den kommende praktik 3 kan med fordel kobles på refleksions- og evalueringsprocessen. Oversigt over mål for tema: Social- og sundhedshjælperens rolle. Se bilag 1 Mødet med borgeren. Se bilag 2 Personlig hjælp, omsorg og pleje. Se bilag 3 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret niveau. Se bilag 4 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert niveau. Se bilag 5 Side 15 af 33

16 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev Skoleperiode 4 (Tilbage til indhold) I denne skoleperiode udtrækkes der en prøve i et uddannelsesspecifikt fag. Hvis eleven har valgt at følge Engelsk, kan dette blive udtrukket til prøve. Uddannelsen afsluttes desuden med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave, fx en case. 4: Afsluttende prøver Varighed: 3 uger Prøven i det udtrukne uddannelsesspecifikke fag eller engelsk er en mundtlig prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve der tager udgangspunkt i en praktisk opgave. Den praktiske opgave kan fx være en case, som eleven trækker. Kompetencemål for social og sundhedshjælperuddannelsen: Se bilag 6 Side 16 af 33

17 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Fag og fagmål i temaer Bilag 1: Social og sundhedshjælperens rolle, Avanceret niveau. Varighed: 2,5 uger (Tilbage til indhold) Nr. Mål 1 1 Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsvæsenets opbygning og lovgivning, fx tavshedspligt, aktindsigt og samtykke til at kunne varetage social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2 Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven, herunder regler for delegering, som ramme for social- og sundhedshjælperens opgaver til at udvælge og varetage arbejdsopgaver inden for eget kompetenceområde. 3 Eleven kan anvende viden om lovgivning og lokale retningslinjer for utilsigtede hændelser til at deltage i samt tage medansvar for kvalitetsudvikling af praksis. 4 Eleven kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger, sundhedsaftaler og visitationssystem til at reflektere over varetagelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper. 5 Eleven kan anvende viden om lokalt fastlagte kvalitetsstandarder, ydelseskataloger og serviceniveauer til at prioritere opgaver i forhold til borgerens behov og funktionsniveau. 6 Eleven kan anvende viden om arbejdspladsens organisering og mulighed for medarbejderindflydelse til selvstændigt at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen x x x x X X x x X X x x X X x x x X X x x X X x x x X 4 1 Alle mål indgår, men med særligt fokus på mål 6 2 Alle mål indgår, men med særligt fokus på mål 6

18 Social-og sundhedshjælperuddannelsen, rev Nr. Mål Eleven kan, som fag- og myndighedsperson, anvende viden om betydningen af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, herunder dokumentation og videregivelse af faglige informationer til at skabe struktur og sammenhængende forløb for borgeren. 8 Eleven kan anvende viden om relevante samarbejdspartneres arbejdsområder til at foretage relevante observationer af borgeren inden henvendelse til andre fagpersoner. x X x X X x x x x X 3 Alle mål indgår, men med særligt fokus på mål 6 4 Alle mål indgår, men med særligt fokus på mål 6 Side 18 af 33

19 Social-og sundhedshjælperuddannelsen, rev Bilag 2: Mødet med borgeren, Avanceret niveau Varighed: 3 uger Nr. Mål 1 1 Eleven kan anvende viden om menneskesyn og etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg. 2 Eleven kan i mødet med borgeren anvende viden om egen og andres kultur, herunder betydning af livshistorie til i et involverende samarbejde med borgeren at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv x x X X X x x X X X Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer, kommunikation, ligeværdighed og empati til selvstændigt at planlægge og gennemføre den professionelle samtale med borgeren og pårørende. 4 Eleven kan anvende viden om kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i mødet med borgeren til selvstændigt at medvirke til udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø. 5 Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at kunne arbejde understøttende og involverende i samarbejdet med borgeren og pårørende. 6 Eleven kan anvende viden om mundtligt og skriftligt fagsprog til at formidle og dokumentere observationer hos borgeren. 7 Eleven kan anvende viden om grundlæggende behov, observationsmetoder og vurdering af fysisk, psykisk og social sundhedstilstand til at kunne motivere og guide borgeren til egenomsorg. 8 Eleven kan anvende viden om redskaber til at forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse til at forklare og arbejde med, hvordan respekt og værdighed bevares i plejen af borgeren, herunder borgere med demens. X X X X X X X X X x X X X x x X X X X x x x X X X x X X X 5 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4 og mål 5 6 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4 og mål 5 Side 19 af 33

20 Social-og sundhedshjælperuddannelsen, rev Bilag 3: Personlig hjælp, omsorg og pleje, Avanceret niveau Varighed: 4 uger (Tilbage til indhold) Nr. Mål 1 1 Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau til i samarbejde med borgeren at planlægge, udføre og evaluere pleje- og omsorgsopgaver, der fremmer borgerens egenomsorg x x X X X 4 2 Eleven kan anvende viden om hygiejniske principper og procedurer for madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring til selvstændigt at forebygge smittespredning og afbryde smitteveje samt selvstændigt udføre praktiske opgaver i hjemmet. X X X 3 Eleven kan anvende viden om hygiejniske principper, afbrydelse af smitteveje, procedurer for personlig hygiejne, mund- og tandpleje samt medicinhåndtering som delegeret opgave, til selvstændigt at udføre pleje- og omsorgsopgaver hos borgeren. X X X X 4 Eleven kan anvende viden om samarbejde i den rehabiliterende indsats til at kunne involvere og aktivere borgeren i prioriteringen og udførelsen af praktisk og personlig hjælp. x X X X 5 Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres funktionsniveau, behov og hyppigst forekommende kroniske sygdomme til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. x X X X 6 Eleven kan, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing, anvende viden om principperne for observation af borgerens almene sundhedstilstand til at kunne reagere hensigtsmæssigt herpå, herunder varetage dokumentation og tage kontakt til relevante fagpersoner. x X X X X 7 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 1, mål 2, mål 5 og mål 11 8 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 1, mål 2, mål 5 og mål 11 Side 20 af 33

21 Social-og sundhedshjælperuddannelsen, rev Personlig hjælp, omsorg og pleje, Avanceret niveau Nr. Mål 1 7 Eleven kan anvende viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne observere og identificere typiske symptomer på ændret adfærd samt iværksætte relevante handlinger. 8 Eleven kan anvende viden om digitale redskaber til at vejlede og støtte den ældre borger i adgangen til det digitale Danmark. 9 Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende demenssygdomme, deres årsager, symptomer og udvikling til at forklare demenssygdommes betydning for borgerens hverdagsliv. 10 Eleven kan anvende viden om den ældre borgers mulige symptomer ved tilstande som fx cystitis, smerter, væskemangel og udvikling af delir til at kunne tilrettelægge og udføre pleje, omsorg og støtte til borgeren. 11 Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august X X x X X X X X X x X X X x x X X X X x X 4 9 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 1, mål 2, mål 5 og mål Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 1, mål 2, mål 5 og mål 11 Side 21 af 33

22 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Bilag 4:Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Avanceret niveau Varighed: 4,5 uger (Tilbage til indhold) Nr. Mål 1 1 Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, under hensyn til dennes funktionsevne, i valg og planlægning af aktiviteter der fremmer borgerens livskvalitet og handlekompetence. 2 Eleven kan anvende viden om samarbejde og borgerinddragelse til at kunne understøtte borgerens selvbestemmelsesret i eget liv. 3 Eleven kan anvende viden om normal aldring og livsstilssygdomme til at kunne arbejde forebyggende samt vejlede borgeren i sunde valg. 4 Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til i samarbejde med borgeren og pårørende at kunne igangsætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt sikre en hensigtsmæssig ernæring. 5 Eleven kan anvende viden om lokale forebyggelsespakker til at informere og vejlede borgeren om valg og brug af relevante tilbud x x X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 11 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Side 22 af 33

23 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Eleven kan anvende viden om inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne samarbejde om at tilrettelægge intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter ud fra en rehabiliterende tilgang. X x X X X Nr. Mål Eleven kan anvende viden om plejeplaner og træningsplaner til at kunne arbejde målrettet med borgerens rehabiliteringsforløb ud fra et helhedsorienteret perspektiv. X X X X 12 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Side 23 af 33

24 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Avanceret niveau Nr. Mål 1 8 Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgerens mestring af rehabiliteringsfor-løbet og kan støtte borgeren i netværksskabelse, herunder anvende muligheder for støtte i de frivillige netværk. 9 Eleven kan anvende viden om kommunikationsformer, som kan motivere borgeren til egenomsorg i det forebyggende og rehabiliterende arbejde. 10 Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi til selvstændigt at planlægge og udføre forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. 11 Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at kunne vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet x X X X x X X X X X X X X X 4 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Side 24 af 33

25 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Bilag 5: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, Ekspert niveau Varighed: 4,5 uger Nr. Mål 1 1 Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, under hensyn til dennes funktionsevne, i sammenligning, valg og planlægning af aktiviteter der fremmer borgerens livskvalitet og handlekompetence x x X x X X X 4 2 Eleven kan anvende viden om samarbejde og borgerinddragelse til at kunne vurdere og begrunde, hvordan borgerens selvbestemmelsesret i eget liv kan understøttes. X X X X X X 3 Eleven kan anvende viden om normal aldring og livsstilssygdomme til at kunne identificere og iværksætte forebyggende initiativer samt vejlede borgeren i sunde valg. X X X X 4 Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til i samarbejde med borgeren og pårørende at kunne identificere og igangsætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt sikre en hensigtsmæssig ernæring. 5 Eleven kan anvende viden om lokale forebyggelsespakker til at sammenligne, informere og vejlede borgeren om valg og brug af relevante tilbud. 6 Eleven kan anvende viden om inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne samarbejde om at vurdere, begrunde og tilrettelægge intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter ud fra en rehabiliterende tilgang. X X X X X X X X X x X X X Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Side 25 af 33

26 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Nr. Mål Eleven kan anvende viden om plejeplaner og træningsplaner til at kunne vurdere, begrunde og arbejde målrettet med borgerens rehabiliteringsforløb ud fra et helhedsorienteret perspektiv. X X X X 8 Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgerens mestring af rehabiliteringsforløbet og kan støtte borgeren i netværksskabelse, herunder finde og anvende muligheder for støtte i de frivillige netværk. x X X X 9 Eleven kan anvende viden om og begrunde valg af kommunikationsformer, som kan motivere borgeren til egenomsorg i det forebyggende og rehabiliterende arbejde. x X X X 10 Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi til selvstændigt at planlægge og udføre forflytningsopgaver, herunder vurdere og begrunde hvordan arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker kan forebygges ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. x X X X 11 Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at finde, sammenligne og vejlede borgeren i brugen af teknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet. X X X Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Alle mål indgår, men med særlig fokus på mål 4, mål 9, mål 10 og mål 11 Side 26 af 33

27 Bilag 6: Kompetencemål (Tilbage til indhold) Eleven kan: 1 Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2 Eleven kan selvstændigt handle fagligt begrundet på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing. 3 Eleven kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 4 Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang. 5 Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens hverdag. 6 Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende. 7 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 8 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser ud fra fastlagte kvalitetsstandarder og beskrivelser af serviceniveau. 9 Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 10 Eleven kan fagligt dokumentere sin opgavevaretagelse i relevante dokumentationssystemer og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt. 11 Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler. 12 Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje. 13 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

28 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Bilag 7: Skabelon - Borgerbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen (Tilbage til indhold) Borgerbeskrivelse social- og sundhedshjælperuddannelsen Formålet med borgerbeskrivelsen er, at eleven får øvelse i at observere og indsamle data i praktikperioderne. Udvælgelse af borger sker i samarbejde med vejleder. Borgerbeskrivelsen anvendes efterfølgende i skoleperioden til den praksisnære undervisning. Borgerbeskrivelsen skal være anonymiseret og så objektiv som mulig. Under hvert punkt findes hjælpespørgsmål i kursiv, som kan anvendes som inspiration. Præsentation af borgeren Eks. borgerens køn, alder, udseende, vægt, højde, tidligere beskæftigelse, familieforhold. Borgerens livshistorie Borgerens sociale forhold Hvordan er borgerens netværk? Borgerens døgnrytme Hvad er borgerens søvnmønster? Hvordan ser en typisk dag ud hos borgeren? Side 28 af 33

29 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Borgerens krop Sanser, hud, slimhinder, respiration, cirkulation, smerter Relevante symptomer og tegn på sygdom? Borgerens mobilitet Hvad kan borgeren - egenomsorgsevne? Beskriv borgerens evne til bevægelse Brug af forflytninger Borgerens ernærings- og væsketilstand Hvilken type kost får borgeren? Beskriv borgerens væskeindtagelse Beskriv borgerens tand- og mundstatus Beskriv spise- og måltidssituationen Udskillelser Beskriv borgerens udskillelsesmønster (afføring/urin) Side 29 af 33

30 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Borgerens mentale og psykiske tilstand Hvordan oplever borgeren sig selv og sit liv? Hvordan er borgerens kontaktevner evne til kommunikation? Borgerens vaner, interesser og aktivitetsmuligheder Hvad er borgerens interesser og aktiviteter? Hvilke aktiviteter ønsker borgeren at indgå i? Hvilke kulturelle og åndelige forhold er vigtige for borgeren? Borgerens bolig Type af bolig Indretning af bolig Ydelser hos borgeren Hvilke ydelser er borgeren visiteret til? Hjælpemidler og velfærdsteknologi Side 30 af 33

31 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Det tværprofessionelle team omkring borgeren Hvilke fagpersoner er tilknyttet borgeren? Side 31 af 33

32 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Bilag 8: Talentspor Elever på talentsporet følger de ordinære forløb, og deltager som udgangspunkt i den samme undervisning som de øvrige elever. Eleverne på talentsporet arbejder på ekspertniveau med det uddannelsesspecifikke fag: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Eleverne på talentsporet bliver tilbudt et særligt tilrettelagte læringsforløb. Læringsforløbet kan, blandt andet, tilrettelægges som et virtuelt forløb. Det kan betyde, at undervisningen planlægges mere fleksibelt, dog gennemsnitligt inden for 37 timer om ugen. Elever, der vælger talentsporet, følger som udgangspunkt undervisningen på de ordinært tilrettelagte hold, men vil dels skulle arbejde med mål på et højere niveau og dels skulle deltage i særligt tilrettelagte læringsaktiviteter på forskellige tidspunkter i uddannelsen. Eleverne forventes derfor at være særligt motiverede for at yde den indsats, der skal til for at imødekomme kravene på det højere taksonomiske niveau. Dette kan fx udmøntes ved: Uddybende og/eller supplerende faglitteratur. Uddybende og/eller supplerende opgaver og oplæg. Øgede krav til opgavebesvarelser, jvf. fagenes mål og taksonomiske niveauer om begrundelse, evaluering, vurdering og anvendelse. Undervisningsdifferentiering og didaktiske overvejelser i forhold til mål, indhold og metoder, der tilgodeser de særligt dygtige og talentfulde elever. Generelt forventes eleverne selv at orientere praktikstederne om, hvilke fag der tages på ekspertniveau, ligesom eleverne forventes at inddrage ekspertniveauet både i skoleperiodernes refleksionsopgaver og skole-praktikopgaver. Side 32 af 33

33 Social og sundhedshjælperuddannelsen, rev Indhold i temaerne I de enkelte temaer vil tilrettelæggelsen af temaerne konkret tilgodese eleverne på talentsporet således: 1: Den kompetente social- og sundhedshjælper på vej i praktik I dette tema skal eleven reflektere og begrunde sit valg af talentspor, samt forholde sig til hvilken indsats eleven selv skal bidrage med for at nå såvel faglige som personlige mål. Eleven anvender refleksionscirklen. Der tilrettelægges et fælles webinar for alle SOSU-Sjællands talentsporselever, hvor eleverne drøfter forventninger, mål og indsats samt opfordres til at danne læringsnetværk. Ligeledes skal eleven indkredse, hvilke særlige fokusområder der skal være i skole- og praktikopgaven, som er en borgerbeskrivelse, så eleven efter praktikken kan arbejde med mål på ekspertniveau. 2: Faglig observation og dokumentation Dette tema følger op på elevens første praktik. Eleven skal forholde sig konstruktivt til øvrige elevers arbejde og skal reflektere sammen med øvrige elever på talentspor på holdet i forhold de opnåede kompetencer. 3: Den rehabiliterende indsats til den ældre borger I dette tema skal eleven på talentspor særligt begrunde anvendelsen af konkrete teorier. 4: Pleje og omsorg til den fysisk syge borger I dette tema arbejder eleven på talentspor særligt med at anvende viden på ekspert niveau i det kollaborative samarbejde i det tværfaglige forløb. Eleven har fokus på overblik i pleje- og omsorgsopgaver samt identifikation af typiske symptomer hos borgere med fysiske sundhedssvigt 5: Pleje og omsorg til den demente borger I dette tema arbejder elever på talentspor særligt med egen refleksion i forhold til etiske dilemmaer og sætter refleksioner i spil i det tværfaglige forløb. 6a og 6 b: Borgere med kroniske sygdomme I tema 6 b arbejder elever på talentsporet på tværs af afdelinger i et kollaborativt fællesskab, hvor der arbejdes praksisorienteret i Center for Velfærdsteknologi. 7: Den kompetente social- og sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb I dette tema arbejder eleven refleksivt med at have særligt fokus på at kunne begrunde rollen som social og sundhedshjælper og sætte denne rolle i spil i det kollaborative fællesskab. Side 33 af 33

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2

Lokal undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 04.01.18 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER...

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen Skabeloner til brug i praktikken og på skolen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 BILAG 1: SKABELON - BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 BILAG 2: SKABELON

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen. Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland 1.

3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen. Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland 1. 3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland 1.januar 2017 Indhold 3. Læringsaktiviteter: Social- og sundhedshjælper...

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen. Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland revideret maj2018

3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen. Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland revideret maj2018 3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland revideret maj2018 Indhold 3. Læringsaktiviteter: Social- og sundhedshjælper...

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2 SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND SKOLEPERIODE 2 Dit fornavn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: At skabe et struktureret og sammenhængende praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever og praktikvejledere

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Lokal Uddannelsesplan

Lokal Uddannelsesplan Gældende fra januar 2017 Sidst revideret januar 2017 LUP Social- og sundhedshjælperuddannelsen Lokal Uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan (LUP) for Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2017 Indhold 2.0 Hovedforløb, Social og sundhedshjælper...

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra februar 2017

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra februar 2017 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedshjælper Gældende fra februar 2017 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr. 1117 af 18/08/2016 - Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Revideret marts 2018.

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Revideret marts 2018. Prøvebestemmelser Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra februar 2017

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra februar 2017 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedshjælper Gældende fra februar 2017 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr. 1117 af 18/08/2016 - Bekendtgørelse om

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere