Integrationsstrategi De 5 kerneområder og vejen til vellykket integration i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsstrategi De 5 kerneområder og vejen til vellykket integration i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Integrationsstrategi De 5 kerneområder og vejen til vellykket integration i

2 Integrationsstrategien Grundlaget dannes i integrationsperioden Danmark har i 2015 modtaget et stigende antal flygtninge og familiesammenførte. I 2016 forventes flygtninge at blive visiteret til kommunerne. Heraf forventer at modtage 363 flygtninge i 2016 og 345 i og hertil kommer familiesammenføringer. I 2018 forventes der stadig et anseligt antal. På baggrund af den stigende tilgang af flygtninge gennem de senere år ønsker at styrke integrationsindsatsen. Der arbejdes med området i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Beskæftigelsesafdelingen, Integrationsrådet og eksterne samarbejds-/sparringspartnere. Ambitionen er, at langt flere af de nytilkomne flygtninge kommer i beskæftigelse og bliver aktive medborgere. Med nytilkomne menes både flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsperioden. Hensigten med strategien er derfor at styrke en helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats, der sikrer en vellykket integration på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. Strategien beskriver, hvordan Beskæftigelsesafdelingen vil sikre en fortsat udvikling af indsatsen for flygtninge i integrationsperioden i. Strategien bygger på en inddragende proces. En proces, hvor de mange samarbejdspartnere og aktører, der viser stor interesse i at investere ressourcer og energi i området, har deltaget. Dertil har flygtninge deltaget i interviews og budt ind med deres erfaringer og vurdering af integrationsindsatsen i. Strategien er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsperioden og er bygget op om fem kerneområder: 1. Modtagelse af nytilkomne; 2. Beskæftigelse og uddannelse; 3. Medborgerskab; 4. Sundhed og trivsel; 5. Flygtningefamilier. Mission Vi åbner døre til nye muligheder. Vision Nytilkomne flygtninge er en aktiv del af arbejdsmarkedet og civilsamfundet. Målsætninger I 2018 skal : have øget antallet af nytilkomne flygtninge i job og uddannelse markant. være en attraktiv partner for flere virksomheder, der inkluderer og ansætter flere nytilkomne flygtninge. understøtte aktivt medborgerskab blandt nytilkomne flygtninge. Beskæftigelsesafdelingen Side 1 af 7

3 Succeskriterier: Ved udgangen af 2018: skal være bedre end landsgennemsnittet til at hjælpe nytilkomne flygtninge i job inden for et år. skal antallet af nytilkomne flygtninge, der påbegynder og fastholdes i uddannelse være højere end i midten af skal der være en mærkbar stigning i antallet af frivillig- og foreningsdeltagende nytilkomne flygtninge i. skal flere nytilkomne flygtninge være i stand til at begå sig i det danske sundhedssystem og benytte sig af sundhedstilbud. skal trivslen blandt de nytilkomne flygtningefamilier være mærkbar forbedret. De 5 kerneområder - Vejen til vellykket integration i I indsatsen, for at sikre en vellykket integration i, danner de fem kerneområder en fælles ramme. Kerneområderne er: 1. Modtagelse af nytilkomne; 2. Beskæftigelse og uddannelse; 3. Medborgerskab; 4. Sundhed og trivsel; 5. Flygtningefamilier. Kerneområderne er udvalgt på baggrund af viden og inspiration fra mange kilder. Blandt andet gennem forskning og litteratur, men også via en inddragende proces. I denne proces er aktører, interessenter og flygtningene selv blevet hørt - og bedt om at prioritere de områder, de ser som mest centrale for en vellykket integration. Processen har givet mange forslag til, hvordan integrationsindsatsen styrkes. Nogle forslag er fagligt specifikke og indgår derfor som input i den løbende administrative og faglige udvikling. De fem kerneområder og de tilhørende fokuspunker viser det politiske fokus på en styrket indsats i integrationsperioden. Samlet danner de fem kerneområder hovedvejen til en styrket integrationsindsats i. Strategien tager afsæt i den enkeltes forudsætninger for at tage aktiv del i arbejdsmarkedet og civilsamfundet. Derved fordrer strategien også en dynamik i og mellem kerneområderne, der gensidigt påvirker og forstærker hinanden - alt afhængigt af den enkeltes behov og ressourcer (se fig. til venstre). Beskæftigelsesafdelingen Side 2 af 7

4 1. Kerneområde - Modtagelse af nytilkomne En god start på et aktivt og indholdsrigt liv Modtagelsen af flygtninge og indsatsen i den første tid efter ankomsten er helt central for en vellykket integration. Beskæftigelsesafdelingen er derfor meget optaget af at tilrettelægge en kvalificeret modtagelse. Selve modtagelsen og det at finde midlertidige boliger til de nytilkomne flygtninge lykkes vi allerede med. Der anvendes veltilrettelagte procedurer for både forberedelsen, myndighedsarbejdet og der samarbejdes tæt med integrationsvejlederne om flygtningefamilierne. Der er en god dialog og et godt samarbejde med boligforeningerne, en relation som forsat styrkes. Der er imidlertid udfordringer med at finde permanente boliger. Derfor er der iværksat en særskilt indsats under Sundhed- og forebyggelsesudvalget (SFU). De fleste nytilkomne flygtninge er i kontakt med mange forskellige parter, herunder myndigheder og frivillige foreninger i deres modtagelsesforløb. Målet om selvforsørgelse og aktivt medborgerskab kræver en tidlig og koordineret indsats for at styrke relationerne og arbejdet mellem samarbejdspartnerne. Beskæftigelsesafdelingen fastholder derfor de veletablerede samarbejdsrelationer med både eksterne og interne parter i. Der er imidlertid forbedringsmuligheder i modtagelsen, som i højere grad kan sikre nytilkomnes aktive deltagelse på arbejdsmarkedet og medborgerskab i integrationsperioden. Beskæftigelsesafdelingen vil i de kommende år sætte ind på to punkter. 1.1 Tidlig og styrket kvalitet i introduktionsforløb Manglende aktivitet betyder for mange nytilkomne flygtninge, at døgnrytmen bliver vendt og motivationen forsvinder. For at fasholde motivationen er det derfor centralt tidligt at sikre, at nytilkomne flygtninge har den nødvendige viden til - og mulighed for at indgå i civilsamfundet og tage kontakt til arbejdsmarkedet. En tidlig screening og tidlig grundlæggende viden om samfundsforhold ses som et vigtigt element heri. I den sammenhæng er der, i Beskæftigelsesafdelingen, påbegyndt et arbejde med udviklingen af et styrket introduktionsforløb til nytilkomne flygtninge. Et arbejde, der vil blive styrket og kvalificeret ydereligere. På samme tid vil en sideløbende screening understøtte, at der tidligt bliver igangsat indsatser for den nytilkomne, der ligeledes sikrer, at motivationen fastholdes. Beskæftigelsesafdelingen screener allerede nytilkomne flygtninge, men der ses et potentiale i at kvalificere screeningen. En screening, der er rettet mod den enkelte livssituation, herunder sundhedsmæssige tilstand, familiesituation og kompetencer. 1.2 Øget fokus på ressourcestærke frivillige flygtninge Den frivillige sektor spiller en afgørende rolle i at sikre et stærkt civilsamfund og medborgerskab. Ved at sætte fokus på, hvordan frivillige ressourcestærke flygtninge kan assistere Silkeborg Kommune i modtagelsen, både som guider og rollemodeller, vil kommunen understøtte netværksbygning samt sikre støtte til den enkelte nytilkomne uden for lukketiden. Beskæftigelsesafdelingen vil også sætte fokus på ressourcestærke frivillige flygtninge, der kan inspirere nytilkomne på deres vej mod arbejdsmarkedet og det aktive medborgerskab. Her vil de blive tænkt systematisk ind allerede i modtagelsen af nytilkomne for at få igangsat netværksdannelse og grundlaget for aktivt medborgerskab helt fra start. Beskæftigelsesafdelingen Side 3 af 7

5 2. Kerneområde Beskæftigelse og uddannelse En aktiv og selvforsørgende medborger Arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionen ses som nogle af hovedvejene til integration, idet de danner ramme om nogle af de vigtigste sociale fællesskaber i Danmark. Dertil skal nytilkomne flygtninge ifølge integrationsloven sikres mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer, så de hurtigst muligt kan få job og blive selvforsørgende. Erhvervslivet spiller en helt central rolle i at sikre integrationen af nytilkomne flygtninge. Allerede nu, har Beskæftigelsesafdelingen et tæt samarbejde med erhvervslivet. Aktuelt har samarbejdet med Let s Join og arbejdet med Branchepakker kun styrket relationen. Der er siden indførelsen af Branchepakkeforløb sket markant fremskridt i antallet af flygtninge i praktikker. Der er imidlertid andre målgrupper, som enten er for udsatte eller for kvalificerede til at indgå i et Branchepakkeforløb. Derudover kan vejen til arbejdsmarkedet være gennem uddannelse. Beskæftigelsesafdelingen vil styrke indsatsen på tre punkter. 2.1 Styrket kontakt til og samarbejde med erhvervslivet Et styrket samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet vil understøtte, at nytilkomne flygtninge hurtigere kan tage aktiv del i arbejdsmarkedet. Der sættes derfor fokus på en målrettet indsats og udvidelse af kontaktfladen til erhvervslivet, gerne i samarbejde med DI, Erhverv Silkeborg og fagforeningerne. Ved at udvide samarbejdet og kontaktfladen vil Beskæftigelsesafdelingen sammen med virksomhederne, både smidiggøre vejen til arbejdsmarkedet og sikre, at de nytilkomnes motivation, ressourcer og potentialer sættes i spil. 2.2 Øget fokus på uddannelse og opkvalificering Danskkundskaber, uddannelse og opkvalificering er anden vej til både arbejde og aktivt medborgerskab. Uddannelse og opkvalificering er et område med stort potentiale i Silkeborg Kommune. I dag er der et tæt og fleksibelt samarbejde med sprogskolen og GFU (Grundskolen for unge udlændinge), som Beskæftigelsesafdelingen vil bygge videre på. Ligeledes vil der blive sat fokus på den nye IGU-ordning (integrationsgrunduddannelse) og brobygningen mellem flygtninge, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. En stor andel af de unge flygtninge (18-25 år), der kommer til kommunen har en stor motivation for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal derfor et øget fokus på målrettede forløb for unge nytilkomne flygtninge, så de hurtigst muligt bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og derefter indgå på arbejdsmarkedet. De flygtninge, som kommer til Danmark med en høj uddannelsesbaggrund, har kvalifikationer, der kan bringes i spil på det danske arbejdsmarked. Hindringen for denne målgruppe er dog ofte, at eksamenspapirer er gået tabt eller ikke er direkte overførbare. Det er blandt andet i den sammenhæng, at en opkvalificering kan sættes i værk (efter- og videreuddannelse). Beskæftigelsesafdelingen Side 4 af 7

6 2.3 Fokus på opfølgning og støtte Når flygtninge har fået tilknytning til arbejdsmarkedet skal det sikres, at denne tilknytning så vidt muligt bevares. Dette kan gøres ved aktivt at indtænke arbejdsfastholdelse i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesafdelingen vil derfor iværksætte initiativer, der styrker opfølgningen og støtten til de flygtninge, som har fået tilknytning til arbejdsmarkedet i kraft af løntilskud eller ordinær beskæftigelse med henblik på fastholdelse og udvikling. 3. Kerneområde - Medborgerskab Et liv med indhold og mening Vellykket integration handler ikke kun om at kunne klare sig selv, men også om at tage del i samfundets fællesskaber, foreningsliv og demokratiske processer. Medborgerskab handler om at føle sig respekteret og anerkendt som ligeværdig borger, der i stort og småt tager del i samfundets fælles anliggender. Beskæftigelsesafdelingen er i god dialog med de frivillige og foreningerne i. Koordinering med civilsamfundet er blevet forstærket over de seneste år - eksempelvis i tæt samarbejde med Dansk Røde Kors, Frivilligcenter Silkeborg, Base to Go og Cafe Venlig. For at styrke og understøtte et aktivt medborgerskab blandt nytilkomne sættes der ind på to punkter. 3.1 Øget fokus frivillighed og flygtninge som frivillige Med den frivillige sektors vigtige rolle i sikringen af et stærkt civilsamfund og medborgerskab sættes der fokus på at tænke forskellige typer af frivillige foreninger systematisk ind i modtagelsen af nytilkomne flygtninge. Dertil skal samarbejdet med de frivillige og foreningerne i Silkeborg Kommune udvikles således, at brobygningen mellem de frivillige foreninger og de nytilkomne flygtninge styrkes og systematiseres. I den sammenhæng vil der primært være fokus på, hvordan flygtningene som frivillige selv kan bidrage til civilsamfundet med at støtte/hjælpe både etniske danskere og andre flygtninge. Herunder at understøtte, at de føler sig respekteret og anerkendt som ligeværdige borgere. Fokuspunktet har en dobbelt effekt da de frivillige flygtninge, imens de selv bliver aktive medborgere, også kan virke som rollemodeller og være centrale for andre nytilkomnes integration. 3.2 Dialog om og indføring i samfundsforhold og aktivt medborgerskab Det kræver en grundlæggende viden om, hvordan samfundet og demokratiet fungerer i praksis for at udøve sit medborgerskab. Derfor vil Beskæftigelsesafdelingen gerne støtte op om, at de nytilkomne kender samfundets forventninger og spilleregler for, hvordan de kan søge indflydelse og være noget for andre i lokalsamfundet. Herunder tænkes der også på at understøtte børnenes kontakt til f.eks. idrætsforeninger ved at udbygge dette samarbejde, så forældrene i højere grad gør brug af tilbuddene. Beskæftigelsesafdelingen Side 5 af 7

7 I denne opgave spiller samarbejdet med den frivillige sektor, såvel som erhvervslivet, fagforeninger, uddannelsesinstitutionerne og lokale foreninger en vigtig rolle. Et samarbejde, der allerede starter i modtagelsen af de nytilkomne flygtninge og som Beskæftigelsesafdelingen vil bygge videre på. 4. Kerneområde - Sundhed og trivsel En aktiv og sund medborger Effektiv forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdom og mistrivsel har afgørende betydning for en vellykket integration. Med nye befolkningsgrupper i Danmark følger nye sygdomsmønstre og opfattelser. Det stiller ikke alene krav til sundhedsvæsenet, men nødvendiggør også et stærkt fokus på at styrke den sundhedsmæssige indsats over for flygtninge. Det seneste år har Beskæftigelsesafdelingen øget fokus på sundhed og trivsel, og der er et spirende arbejde på området. For yderligere at styrke dette sættes der ind på to punkter. 4.1 Styrket helbredsmestring En styrket indsats i forhold til helbredsmestering hos nytilkomne flygtninge kan understøtte, at de udvikler personlige og sociale kompetencer til at mestre deres helbred og indgå i det danske sundhedssystem. I helbredsmestringen indgår både sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom - samt det at leve med en sygdom. Desuden skal helbredsmestringen sikre, at nytilkomne i højere grad kan varetage egen sygdom og tage del i arbejdsmarkedet. Der er derfor sat fokus på at styrke flygtninges viden og mulighed for at bruge de muligheder, der er for sundhedsfremme (f.eks. idrætsforeninger, naturstierne, fællesspisning) og udvikle samarbejdet med Sundhedshuset (med fokus på kost, motion og generel sundhed). Dertil sættes der fokus på samarbejdet med lægerne i forbindelse med at styrke nytilkomnes helbredsmestring. 4.2 Øget opmærksomhed på traumer og trivsel Gruppen af traumatiserede flygtninge er en meget blandet gruppe, der både består af nytilkomne flygtninge og af flygtninge, der har boet i Danmark i flere år. Traumatiserede flygtninge har ofte behov for en særlig indsats og støtte for at kunne klare hverdagen. En effektiv behandling af traumer og mistrivsel har derfor afgørende betydning for en vellykket integration. Derfor vil Beskæftigelsesafdelingen øge opmærksomheden på screening af traumer hos både nytilkomne enlige og familier. Derudover skal der udvikles tilbud, gruppeforløb og individuelle forløb, til at arbejde med traumer og forebyggelse heraf. Beskæftigelsesafdelingen Side 6 af 7

8 5. Kerneområde Flygtningefamilier Et sundt og aktivt familieliv Det er kendt viden, at når forældres trivsel stiger gør deres børns trivsel også. Derudover giver trivsel i familien roen til at møde arbejdsmarkedet og civilsamfundet. I Beskæftigelsesafdelingen bliver flygtningefamilier tilknyttet en integrationsvejleder, der støtter familierne til selv at tage ansvar og være aktive medborgere. Et arbejde, der skaber gode resultater og er med til at sikre en vellykket integration. De nye restriktioner på familiesammenføring ser ud til at have den virkning, at der kommer flere familier samlet. Derfor anbefales det, at der sættes yderligere fokus på området. 5.1 Styrket koordineret indsats i familierne Målet om selvforsørgelse og aktivt medborgerskab kræver en tidlig og koordineret indsats for at målrette indsatserne og sikre et tæt samarbejde mellem interne og eksterne samarbejdspartnere. Derfor vil Beskæftigelsesafdelingen styrke den koordinerede, helhedsorienterede indsats til de nytilkomne flygtningefamilier. Herunder med et fokus på styrkelse af forældrerollen og familiemønstre (kultur og normer) i takt med at flere og flere kommer på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesafdelingen Side 7 af 7

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Agenda: 1. Integrationsindsatsen v. Katrine Rud - Branchepakker: Baggrund og målsætninger - Branchepakker: Organisering og resultater

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Strategi for Integration. Lemvig Kommune

Strategi for Integration. Lemvig Kommune Strategi for Integration Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Politik for integration og international arbejdskraft. - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding

Politik for integration og international arbejdskraft. - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding Politik for integration og international arbejdskraft - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding Politik vision og retning I Kolding Kommune vil vi: have at flygtninge kommer i arbejde. Flygtninge

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik

Horsens Kommunes integrationspolitik Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Revideret juni 2018 Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder integrationspolitikkens målgruppe

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Politik for integration og international arbejdskraft. - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding

Politik for integration og international arbejdskraft. - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding Politik for integration og international arbejdskraft - arbejdsliv, der integrerer mennesker i Kolding Politik vision og retning I Kolding Kommune vil vi: have at flygtninge kommer i arbejde. Flygtninge

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Integrationsstrategi. En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode

Integrationsstrategi. En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode Integrationsstrategi En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode Forord Sønderborg Kommune har fokus og opmærksomhed på at understøtte

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET

UDVALGSSTRATEGI BESKÆFTIGELSESUDVALGET 3. UDKAST UDVALGSSTRATEGI 2019-22 BESKÆFTIGELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES INTEGRATIONSINDSATS FOR FLYGTNINGE

KØBENHAVNS KOMMUNES INTEGRATIONSINDSATS FOR FLYGTNINGE KØBENHAVNS KOMMUNES INTEGRATIONSINDSATS FOR FLYGTNINGE 1 Københavns Kommunes INTEGRATIONSINDSATS God og vellykket integration er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at have en stærk, sammenhængende

Læs mere

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation.

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation. Integrationsstrategi Forord Frederikssund kommunes hidtidige integrationsstrategi blev udarbejdet i 2015-16 og vedtaget i foråret 2016, hvor kommunen i lighed med landets øvrige kommuner modtog et stigende

Læs mere

4 Godkendelse af oplæg til Integrationsstrategi

4 Godkendelse af oplæg til Integrationsstrategi 4 Godkendelse af oplæg til Integrationsstrategi 2016-2018 4.1 - Bilag: Integrationsstrategi DokumentID: 5308294 Integrationsstrategi - De 5 kerneområder og vejen til vellykket integration i Silkeborg Kommune

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUGFOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN For integrationsborgere i Svendborg Kommune Målgruppe: Borgere på integrationsydelse, der er i gang med Integrationsprogrammet og er visiteret som jobparate eller

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg INTEGRATIONSPOLITIK 2019-2022 - Det mangfoldige Frederiksberg 1 FORORD Borgmester og Socialudvalgsformand - afventer endelig godkendelse af politikken Retningen for integrationspolitikken alle er en del

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltning Initialer: RØI NOTATARK 26. april 2017 STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI 1.0. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 9. maj 2016

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Til drøftelse på Beskæftigelsesudvalgsmøde den 17. november

Læs mere

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018 Silkeborg Kommunes beskæftigelsesmål/beskæftigelsesplan 2018 Byrådet har i forbindelse med budget 2018 godkendt følgende mål på beskæftigelsesområdet. Målene med tilhørende handlinger og succeskriterier

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

KOMMENDE KL-UDSPIL OM INTEGRATION. Drøftelse i KKR, marts 2018

KOMMENDE KL-UDSPIL OM INTEGRATION. Drøftelse i KKR, marts 2018 KOMMENDE KL-UDSPIL OM INTEGRATION Drøftelse i KKR, marts 2018 Hvorfor et integrationsudspil i 2018? Faldende asyltal men historisk mange i integrationsprogram Status efter 2 år med to- og trepartsaftalerne

Læs mere

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 INDLEDNING Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv som i resten af landet. De fynske

Læs mere

Integrationspolitik for Fanø Kommune

Integrationspolitik for Fanø Kommune Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Vedtaget i Fanø Byråd den 15.12.2014 Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Målgruppe:... 4 Definition:... 4 Værdi:...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018 Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018 Organisering i Aktiv indsats og Integration Modtagelse/boligplacering Beskæftigelses

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Generelle oplysninger. Kommunenavn Skriv navn, adresse og CVR-nummer på den kommune, der ansøger om ot være tilskudsmodtager. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Kommunenavn Skriv navn, adresse og CVR-nummer på den kommune, der ansøger om ot være tilskudsmodtager. Projektoplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse afansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019 BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK Januar 2019 1 INDLEDNING I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, at etablere et psykiatriråd. Psykiatrirådet fungerer som dialogforum mellem politikere,

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Side 1. Skanderborg Kommunes Integrationspolitik

Side 1. Skanderborg Kommunes Integrationspolitik Side 1 Skanderborg Kommunes Integrationspolitik 21. DECEMBER 2016 Integrationspolitik // Skanderborg Kommune Side 3 Vision Borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund deltager i samfundets politiske,

Læs mere

Delmål 2019 Delmål 2020 Resultatmål 2021

Delmål 2019 Delmål 2020 Resultatmål 2021 Bilag 1. Tillæg til samarbejdsaftale for Halsnæs Kommune (Nedenstående er under udarbejdelse og derfor ikke bindende) KAPITEL 6, DEL2 : DELMÅL OG INDSATSER Skema 6.x: Skema til opstilling af delmål og

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system...

Indhold. Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... Integrationspolitik 2016 Indhold Forord... 3 Uddannelse... 5 Job/Erhvervsmuligheder...... 6 Bosætning... 7 Mødet med andre medborgere... 8 Mødet med det danske system... 9 2 Godkendt af Kerteminde Byråd

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg

INTEGRATIONSPOLITIK Det mangfoldige Frederiksberg INTEGRATIONSPOLITIK 2019-2022 - Det mangfoldige Frederiksberg Titel: Integrationspolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg Maj 2019 Foto: Grafisk design: Tryk:

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Integrationspolitik

Integrationspolitik Furesø Kommune Integrationspolitik 2018-2021 Høring FORORD Furesø Kommune skal være kendetegnet ved stærke fællesskaber, hvor vi som borgere tager ansvar og involverer os. Det er helt afgørende, at vi

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2019-2022 Forord I Greve Kommune er det en forudsætning for vores fælles velfærd, at vi har et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med de ressourcer, de har.

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UDVALG

BESKÆFTIGELSES- UDVALG BESKÆFTIGELSES- UDVALG BES-UDVALG INDLEDNING Ved udvalgsformand Ole K. Larsen Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Furesø Kommunes Integrationspolitik

Furesø Kommunes Integrationspolitik Furesø Kommunes Integrationspolitik INDLEDNING Furesø Kommunes integrationspolitik skal skabe de optimale betingelser for, at kommunens etniske minoritetsborgere kan være en del af samfundets økonomiske,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner Integrationspolitik 2016 Integrationspolitikken Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune. Vi vil i samarbejde

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 4. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge

Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge 1 en nye forebyggelsesstrategi bygger på tankegangen om den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt. Det stiller store krav til, at den enkelte medarbejder

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere