Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. December 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. December 2015"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds December 2015

2 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds 1. december 2015 RN 304/15 Energi-, forsynings- og klimaministerens redegørelse af 18. september 2015 Uddannelses- og forskningsministerens redegørelse af 29. september 2015 Transport- og bygningsministerens redegørelse af 12. oktober 2015 Forsvarsministerens redegørelse af 12. oktober 2015 Beskæftigelsesministerens redegørelse af 20. oktober 2015 Justitsministerens redegørelse af 21. oktober 2015 Udenrigsministerens redegørelse af 23. oktober 2015 Ministeren for børn, undervisning og ligestillings redegørelse af 26. oktober 2015 Erhvervs- og vækstministerens redegørelse af 26. oktober 2015 Finansministerens redegørelse af 26. oktober 2015 Social- og indenrigsministerens redegørelse af 27. oktober 2015 Sundheds- og ældreministerens redegørelse af 27. oktober 2015 Miljø- og fødevareministerens redegørelse af 27. oktober 2015 Udlændinge-, integrations- og boligministerens redegørelse af 27. oktober 2015 Kulturministerens redegørelse af 28. oktober 2015 Kirkeministerens redegørelse af 2. november 2015 Ministeren for nordisk samarbejdes redegørelse af 5. november Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Alle ministrene tager Statsrevisorenes bemærkninger og beretningens konklusioner til efterretning. Rigsrevisionen vil følge sagen i den løbende revision af ministeriernes tilskudsforvaltning. Rigsrevisionen vurderer, at sagen for alle ministerier, undtagen Finansministeriet, kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerierne vil være opmærksomme på god tilskudsforvaltning, når de eventuelt afgrænser ansøgningspuljer. Enkelte ministerier har tilpasset praksis for de puljer, der indgik i Rigsrevisionens undersøgelse. Flere ministerier vil opdatere deres instrukser for at sikre en bedre praksis for afgrænsede puljer. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 2 ministerier vil så vidt muligt allerede foretage eventuelle afgrænsninger i forbindelse med etablering af puljens hjemmel på finansloven eller i en tilskudslov. Ministerierne er generelt enige i vigtigheden af at annoncere ansøgningspuljerne og at undlade at fordele midler på baggrund af uopfordrede ansøgninger. Finansministeriet vil opdatere Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning med henblik på at understøtte ministerierne i at efterleve gældende regler og principper for god tilskudsforvaltning og de forvaltningsmæssige principper, når ministerierne afgrænser en ansøgningspuljes ansøgerkreds. Finansministeriet vil igangsætte en analyse af, om der kan skabes et samlet overblik over statens ansøgningspuljer, herunder se på såvel tekniske som organisatoriske aspekter i forhold til etablering og drift af en eventuel fællesstatslig puljeportal, med udgangspunkt i allerede eksisterende erfaringer. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: resultatet af Finansministeriets arbejde med at opdatere Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning i forhold til dokumentation af grundlaget for afgrænsninger, overvejelser i forbindelse med beslutning om afgrænsninger, behovet for etablering af materiel hjemmel, tildeling af midler på baggrund af uopfordrede ansøgninger og annoncering af ansøgningspuljer resultatet af Finansministeriets analyse af, om der kan skabes overblik over statens ansøgningspuljer og de konkrete initiativer, der følger heraf. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i august 2015 en beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. Beretningen handlede om tilskudsyderes beslutninger om, hvilke ansøgere der skal have mulighed for at søge om tilskudsmidler fra statens ansøgningspuljer. Formålet var at vurdere, om ministerierne lever op til god tilskudsforvaltning, når de afgrænser, hvem der kan søge om midler fra en ansøgningspulje. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at det er utilfredsstillende, at det i mange tilfælde er tvivlsomt, om ministerierne lever op til principperne for god tilskudsforvaltning, når ansøgningspuljerne afgrænses administrativt. Der er således risiko for, at tilskudsyders beslutning om, hvem der kan ansøge, hviler på et usagligt grundlag, ligesom der er risiko for, at tilskudsyder ikke følger de forvaltningsmæssige principper om, at alle potentielle tilskudsmodtagere skal behandles ens. Det fremgik også af beretningen, at godt 1/5 af ansøgningspuljerne ikke blev annonceret af tilskudsyderne. Ligeledes havde nogle ministerier puljer, der udelukkende blev fordelt på baggrund af uopfordrede ansøgninger. For at øge gennemsigtigheden på området og styrke forvaltningen anbefalede Rigsrevisionen, at Finansministeriet i Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning præciserer, at tilskudsydere skal efterleve de forvaltningsmæssige principper, når de afgrænser en puljes ansøgerkreds, og at Finansministeriet tager initiativ til en mere ensartet begrebsanvendelse på tilskudsområdet og et samlet overblik over statens ansøgningspuljer, fx ved at etablere en fællesstatslig puljeportal. 4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Gennemgang af ministrenes redegørelser Efterlevelse af principperne for god tilskudsforvaltning, når puljer afgrænses 5. Statsrevisorerne bemærkede, at det i mange tilfælde er tvivlsomt, om ministerierne lever op til principperne for god tilskudsforvaltning, når ansøgningspuljerne afgrænses administrativt. Der er således risiko for, at tilskudsyders beslutning om, hvem der kan ansøge, hviler på et usagligt grundlag. Statsrevisorerne baserede kritikken på, at ministerierne i mange tilfælde ikke har dokumenteret, på hvilket grundlag ansøgerkredsen er afgrænset. 6. Finansministeren oplyser, at han er enig med Statsrevisorerne i, at fordelingen af tilskudspuljer skal ske under iagttagelse af god tilskudsforvaltning, og at en eventuel afgrænsning af ansøgerkredsen skal ske på et sagligt og veldokumenteret grundlag. Finansministeren oplyser videre, at han overordnet er enig i, at afgrænsningen af ansøgerkredsen stiller særlige krav til, at tilskudsyder dokumenterer de overvejelser, der ligger bag afgrænsningen, herunder også at tilskudsyder sikrer overholdelse af de forvaltningsretlige grundprincipper. Ministeriet vil gennemgå Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning og indarbejde anbefalinger til, hvordan tilskudsyder kan dokumentere og vurdere hensigtsmæssigheden af at foretage en afgrænsning af ansøgerkredsen. Ministeriet vil ligeledes overveje, hvordan det kan indarbejdes i vejledningen, at tilskudsyder skal være opmærksom på, at der er en risiko for, at alle potentielle ansøgere ikke bliver behandlet ens, hvis ikke tilskudsyder har etableret et overblik over ansøgerkredsen inden afgrænsning. Endelig vil ministeriet i forbindelse med opdateringen af vejledningen overveje, om det kan tydeliggøres, hvornår en ansøgningspulje har en sådan karakter, at det vil være hensigtsmæssigt, at administrationsgrundlaget fastlægges gennem en materiel hjemmel. 7. Uddannelses- og forskningsministeren noterer sig beretningen, og da ministeriet ikke har puljer i undersøgelsen, der er genstand for bemærkninger eller kritik, har ministeren ingen yderligere bemærkninger. Kirkeministeren oplyser, at han ikke har bemærkninger til beretningens indhold og konklusioner eller til Statsrevisorernes bemærkninger. Ministeren for nordisk samarbejde oplyser, at han ikke varetager administration af ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. Transport- og bygningsministeren tager Statsrevisorernes bemærkninger til efterretning og vil tilse, at der er fokus på god tilskudsforvaltning, herunder i tilfælde af, at der foretages administrative afgrænsninger af ansøgningspuljer. Beskæftigelsesministeren oplyser, at ministeriet er meget opmærksom på, at det i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at foretage en afgrænsning af ansøgerkredsen, sikres, at de forvaltningsretlige grundprincipper om åbenhed, gennemsigtighed og saglighed er overholdt. Justitsministeren oplyser, at han generelt er opmærksom på, at ministeriet skal efterleve principperne for god tilskudsforvaltning, herunder særligt have fokus på dokumentationen. Ministeren oplyser endvidere, at den ene pulje med en afgrænset ansøgerkreds, som blev forvaltet af ministeriet, er ressortoverført til Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet som følge af kongelige resolution af 28. juni Udlændinge-, integrations- og boligministeren oplyser, at hun noterer sig Statsrevisorernes og Rigsrevisionens bemærkninger. Ministeren oplyser videre, at ministeriet blev oprettet den 28. juni 2015 og har overtaget puljer fra andre ministerområder. Ministeren vil have fokus på at sikre, at ministeriet lever op til principperne for god tilskudsforvaltning, og at alle beslutninger vedrørende puljeadministration hviler på et sagligt grundlag.

5 4 Udenrigsministeren oplyser, at han lægger stor vægt på, at principperne for tilskudsforvaltning efterleves. Ministeren har noteret sig vigtigheden af at sikre, at grundlaget for en afgrænsning er dokumenteret, herunder at der er skabt overblik over den potentielle ansøgerkreds inden afgrænsningen, og at formålet med og de saglige kriterier for en afgrænsning er dokumenteret. Det er et væsentligt aspekt, som vil indgå i det løbende arbejde med at styrke forvaltningen af ansøgningspuljer på ministeriets område. 8. Social- og indenrigsministeren oplyser, at der er iværksat en række udviklingstiltag for tilskudsforvaltningen på det sociale område, herunder ændrede procedurer og øget åbenhed i forvaltningen, for at sikre en korrekt og gennemsigtig tilskudsforvaltning. Beretningens konklusioner vedrørende afgrænsning af ansøgerkredsen giver konkret anledning til foranstaltninger for at sikre, at præcisering af ansøgerkredsen fremover er veldokumenteret, herunder formål, saglige kriterier, og hvilke potentielle ansøgere der afskæres fra at søge om tilskud. Kulturministeren oplyser, at han tager Statsrevisorernes vurdering til efterretning. Ministeren oplyser videre, at der er taget initiativ til, at Kulturstyrelsen, Det Danske Filminstitut og andre tilskudsydere på ministerområdet gennemgår eksisterende procedurer for ansøgningspuljer for at sikre, at de fremadrettet efterlever principperne om god tilskudsforvaltning. Temaet vil endvidere fremadrettet indgå i ministeriets løbende tilsyn på området. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling oplyser, at ministeriet vil indarbejde et krav om dokumentation i forbindelse med en eventuel administrativ afgrænsning af ansøgerkredsen som led i ministeriets tilskudsforvaltning. Ministeren oplyser, at ministeriets puljeinstruks fra februar 2015 vil blive opdateret i henhold til en præcisering af praksis og dokumentation for en eventuel afgrænsning af ansøgerkredsen. Derudover vil ministeriet fremadrettet være særlig opmærksom på muligheden for, at en eventuel afgrænsning af ansøgerkredsen gennemføres i forbindelse med etableringen af hjemlen for puljen på finansloven eller i en tilskudslov og således ikke som en del af den senere administrationsproces. Sundheds- og ældreministeren oplyser, at hun er enig med Statsrevisorernes i den fremførte kritik. Ministeriet har påbegyndt en gennemgang af ministeriets tilskudsadministrative vejledning for at sikre, at vejledningen tager hånd om de problemer, der er belyst i beretningen, så ministeriet efterlever de grundlæggende forvaltningsretlige principper. Gennemgangen omfatter også udarbejdelse af retningslinjer, der kan bidrage til at sikre en mere ensartet behandling af alle potentielle ansøgere og gennemsigtighed i forhold til de beslutninger, som tilskudsyder har truffet i forbindelse med en eventuel afgrænsning af en puljes ansøgerkreds. I det omfang det er muligt, vil ministeriet bestræbe sig på, at en eventuel afgrænsning af ansøgerkredsen finder sted i forbindelse med etableringen af hjemlen for puljen på finansloven. 9. Miljø- og fødevareministeren oplyser, at administrationen af tilskudsordninger er et område, som ministeriet har stort fokus på. Ministeren oplyser videre, at ministeriet har foretaget en nærmere vurdering af, om de 30 puljer, der falder ind under Rigsrevisionens definition af en ansøgningspulje med en afgrænset ansøgerkreds, er administreret på hensigtsmæssig vis. Ministeren oplyser, at gennemgangen i de 3 styrelser under ressortområdet har vist, at der er hjemmel til at foretage afgrænsningerne, og at de fleste af puljerne udmøntes og konkretiseres via bekendtgørelser. Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser, at ministeriet fortsat vil have fokus på ikke at afgrænse ansøgningspuljer. Ministeriet vil sørge for, at den ene pulje, hvor ministeriet hidtil har vurderet, at kun 2 aktører havde det nødvendige faglige niveau til at udføre arbejdet, vil blive omfattet af et EU-udbud.

6 5 Erhvervs- og vækstministeren oplyser, at han har noteret sig, at Markedsmodningsfonden er kategoriseret som en afgrænset pulje. Ministeren finder, at denne afgrænsning er hensigtsmæssig, og har på baggrund af Rigsrevisionens gennerelle konklusioner beskrevet afgrænsningsgrundlaget i Markedsmodningsfondens administrationsgrundlag. 10. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at ministrene tager Statsrevisorenes bemærkninger og beretningens konklusioner til efterretning og vil have fokus på, at deres respektive ministerier efterlever principperne for god tilskudsforvaltning ved en eventuel administrativ afgrænsning af en ansøgningspulje. 2 ministerier har taget initiativ til at tilpasse forhold vedrørende en pulje, der indgik i Rigsrevisionens undersøgelse, hvilket Rigsrevisionen finder tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder det ligeledes tilfredsstillende, at flere ministerier vil revidere deres puljeinstrukser, så eventuelle afgrænsninger af ansøgningspuljer i ministerierne foregår i henhold til de forvaltningsmæssige principper og principperne for god tilskudsforvaltning. 2 ministerier vil have fokus på at foretage afgrænsningerne i forbindelse med etablering af puljens hjemmel på finansloven eller i en tilskudslov. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende. Rigsrevisionen konstaterer, at nogle ministerier som følge af kongelige resolution af 28. juni 2015 har afgivet eller modtaget ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. Det fremgår af beretningen, at det er centralt, at ministerierne er opmærksomme på, at de dermed kan komme til at overtage puljer, hvor det saglige grundlag for en eventuel afgrænsning af ansøgerkredsen ikke i tilstrækkeligt omfang er dokumenteret. Rigsrevisionen bemærker endvidere, at ministerierne også bør sikre, at dokumentation for grundlaget for afgrænsningen af en ansøgningspulje er til stede, når afgrænsningen udmøntes via bekendtgørelser. Rigsrevisionen vil følge ministeriernes arbejde med at opdatere instrukser og deres praksis i forhold til administrativt at afgrænse puljer i den løbende revision af ministeriernes tilskudsforvaltning. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet vil gennemgå og revidere Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning for i højere grad at understøtte ministerierne i at efterleve god tilskudsforvaltning, når ministerierne afgrænser en ansøgningspulje administrativt. Rigsrevisionen vil fortsat følge ministeriets arbejde med at revidere vejledningen. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen for så vidt angår de øvrige ministerier kan afsluttes. Uopfordrede ansøgninger 11. Statsrevisorerne bemærkede, at der er risiko for, at tilskudsyder ikke følger de forvaltningsmæssige principper om, at alle potentielle tilskudsmodtagere skal behandles ens, når nogle ministerier har puljer, der kun fordeles på baggrund af uopfordrede ansøgninger. 12. Finansministeren oplyser, at han er enig i denne risiko. Ministeren vil overveje, om der er behov for justering af Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. 13. Det fremgår generelt af ministrenes redegørelser, at ministrene tager Statsrevisorenes bemærkninger til efterretning, herunder hvad angår fordeling af midler på baggrund af uopfordrede ansøgninger. Beskæftigelsesministeren, ministeren for børn, undervisning og ligestilling, miljø- og fødevareministeren, social- og indenrigsministeren og sundheds- og ældreministeren har specifikt oplyst, at deres ministerier ikke har puljer, der løbende fordeles på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

7 6 14. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at ministrene generelt set er enige i Statsrevisorernes bemærkninger, og at de tager dem til efterretning. Rigsrevisionen finder det ligeledes tilfredsstillende, at Finansministeriet vil overveje, om der er behov for at justere Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning på dette område. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes. Manglende annoncering 15. Statsrevisorerne bemærkede, at der er risiko for, at tilskudsyder ikke følger de forvaltningsmæssige principper om, at alle potentielle tilskudsmodtagere skal behandles ens, når tilskudsyderne ikke har annonceret godt 1/5 af ansøgningspuljerne. Alle potentielle ansøgere er dermed ikke gjort bekendt med, at man kan søge om tilskud fra puljen. 16. Finansministeren anerkender vigtigheden af annoncering for at sikre, at alle potentielle tilskudsmodtagere bliver bekendt med tilskudsmuligheden. Dette forhold er allerede beskrevet i Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. Ministeriet vil overveje, om vejledningen kan styrkes på dette punkt. Endvidere vil det indgå i overvejelserne om en fællesstatslig puljeportal. 17. Forsvarsministeren oplyser, at der i sin tid blev etableret en hjemmel på finansloven til at yde tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv. Hjemlen er etableret af praktiske og administrative årsager, så ministeriet kan foretage mindre dispositioner uden principiel betydning uden at skulle søge Finansministeriet om godkendelse hver gang. Ministeren har taget til efterretning, at Rigsrevisionen anvender ordningen som eksempel i et afsnit vedrørende ansøgningspuljer, der ikke annonceres. Ministeren oplyser, at der er iværksat et arbejde med henblik på at præcisere den fremadrettede håndtering af hjemlen, ligesom ordningen vil blive annonceret på relevante hjemmesider. 18. Beskæftigelsesministeren oplyser, at langt størstedelen af ministeriets ansøgningspuljer administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og at puljerne annonceres på styrelsens hjemmeside. Ministeren er enig med Rigsrevisionen i, at det var uhensigtsmæssigt, at puljen Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate blev annonceret med meget kort ansøgningsfrist. Normal praksis i ministeriet er, at ansøgere skal have min. 1 måned til at udarbejde ansøgningsmateriale. Ministeriet har på baggrund af de nye retningslinjer for private ansøgere til satspuljen udarbejdet et udfoldet koncept, som bl.a. indskærper kadencerne i annoncering af puljer og ansøgningsproces på tværs af koncernen. 19. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling oplyser, at ministeriets udgangspunkt er, at ansøgningspuljer skal annonceres på ministeriets hjemmeside, så alle potentielle ansøgere har mulighed for at søge om tilskud fra puljen. Ministeriet vil også fremadrettet sikre, at alle ansøgningspuljer offentliggøres på ministeriets hjemmeside, så kravet om åbenhed og gennemsigtighed efterleves. Ministeren oplyser, at ministeriets puljeinstruks fra februar 2015 vil blive opdateret i henhold til en entydig annonceringspraksis. Social- og indenrigsministeren oplyser, at alle ansøgningspuljer på socialområdet er blevet annonceret på tilskudsforvaltningens elektroniske ansøgningsportal siden 2014, hvilket også vil ske fremadrettet. Ministeren vurderer, at der er en høj grad af gennemsigtighed og åbenhed vedrørende annoncering af ansøgningspuljer under ressortområdet. Sundheds- og ældreministeren oplyser, at ministeriet fra 2015 opslår alle puljer for at skabe størst mulig gennemsigtighed om ministeriets puljeforvaltning.

8 7 Miljø- og fødevareministeren oplyser, at de 3 styrelser under ministerens ressort annoncerer deres puljer på styrelsernes hjemmesider, og at Miljøstyrelsen er i gang med at etablere en tilskudsportal, hvorigennem flere af styrelsens tilskudsordninger skal udmøntes på sigt. Kulturministeren oplyser, at han finder kravet om annoncering væsentlig i forbindelse med forvaltningen af tilskudsmidler. En betydelig del af ministeriets ansøgningspuljer forvaltes af Kulturstyrelsen og annonceres via styrelsens puljeportal. Udenrigsministeren oplyser, at han har noteret sig vigtigheden af, at puljer annonceres. 20. De øvrige ministre tager enten Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens vurderinger om annoncering af ansøgningspuljer til efterretning eller erklærer sig enige i dem. 21. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at ministrene generelt set er enige i Statsrevisorernes bemærkninger, og at de tager dem til efterretning. Rigsrevisionen finder det ligeledes tilfredsstillende, at Finansministeriet vil overveje, om Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning skal opdateres i forhold til annonceringsproblemet. Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes. Ensartet begrebsanvendelse og overblik over statens ansøgningspuljer 22. Statsrevisorerne bemærkede, at de finder det relevant, at Finansministeriet overvejer, hvordan der kan skabes et samlet overblik over statens tilskudspuljer, og hvordan regler og praksis for god tilskudsforvaltning kan styrkes. 23. Det fremgik af beretningen, at området var præget af en manglende systematik og fælles brug af begreber, der gjorde det vanskeligt at opgøre antallet af puljer. Det fremgik videre, at den generelt manglende gennemsigtighed gør det vanskeligt for Folketinget og offentligheden at få indsigt i forvaltningen af de statslige ansøgningspuljer. Rigsrevisionen anbefalede, at Finansministeriet opdaterer Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning og deri præciserer, at tilskudsyder skal efterleve de forvaltningsmæssige principper, når en puljes ansøgerkreds bliver afgrænset. Rigsrevisionen anbefalede videre, at Finansministeriet tager initiativ til at sikre en mere ensartet begrebsanvendelse på tilskudsområdet og et samlet overblik over statens ansøgningspuljer, fx ved at etablere en fællesstatslig puljeportal i samarbejde med ministerierne. 24. Finansministeren oplyser, at han har noteret sig, at Statsrevisorerne finder det relevant, at ministeriet overvejer, hvordan der kan skabes et samlet overblik over statens tilskudspuljer, og hvordan regler og praksis for god tilskudsforvaltning kan styrkes. Ministeriet vil igangsætte sådanne overvejelser, bl.a. med inddragelse af erfaringer fra eksisterende tilskudsportaler. Ministeriet har noteret sig Rigsrevisionens anbefaling om en fællesstatslig puljeportal og vil analysere denne problemstilling nærmere, bl.a. ved at inddrage erfaringer fra de ministerier og styrelser, der allerede har etableret puljeportaler for deres egne tilskudsordninger. I analysen vil indgå såvel tekniske som organisatoriske aspekter i forhold til etablering og drift af en eventuel fællesstatslig puljeportal. Endvidere vil Finansministeriet foretage en opdatering af Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning og samtidig overveje, om regler og praksis for god tilskudsforvaltning på andre måder kan styrkes. Finansministeren oplyser, at ministeriet ikke ser et umiddelbart behov for at kategorisere tilskudsordninger i fx finanslovens anmærkninger, men ministeriet vil gerne i forbindelse med overvejelserne om at skabe et samlet overblik se på, om der samtidig med fordel kan ske en systematisering og begrebsafklaring.

9 8 25. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet vil opdatere Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning og i den forbindelse overveje, om regler og praksis for god tilskudsforvaltning kan styrkes på andre måder. Rigsrevisionen finder det ligeledes tilfredsstillende, at Finansministeriet vil igangsætte overvejelser om, hvorvidt der kan skabes et samlet overblik over statens ansøgningspuljer, og at ministeriet vil inddrage erfaringer fra allerede eksisterende tilskudsportaler og inddrage såvel tekniske og organisatoriske aspekter i forhold til etablering og drift af en eventuel fællesstatslig puljeportal i sin analyse. Endelig er det tilfredsstillende, at Finansministeriet vil se på, om der i denne forbindelse også med fordel kan ske en systematisering og begrebsafklaring. Rigsrevisionen vil fortsat følge resultaterne af Finansministeriets analyse. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om arkæologiske undersøgelser

Rigsrevisionens notat om beretning om arkæologiske undersøgelser Rigsrevisionens notat om beretning om arkæologiske undersøgelser August 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2017 om arkæologiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Juni Rigsrevisionens notat om beretning om. flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet Juni 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. åbne data

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. åbne data Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om åbne data Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2018 om åbne data Transport-, bygnings-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden

Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks anvendelse og opgørelse af udviklingsbistanden Oktober 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer

Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer Rigsrevisionens notat om beretning om staten som selskabsejer Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som selskabsejer (beretning nr. 18/2014) 29. september 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om udflytning af statslige arbejdspladser

Rigsrevisionens notat om beretning om udflytning af statslige arbejdspladser Rigsrevisionens notat om beretning om udflytning af statslige arbejdspladser Oktober 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2017

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden

Rigsrevisionens notat om beretning om. Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden Rigsrevisionens notat om beretning om Udenrigsministeriets brug af konsulenter i forbindelse med udviklingsbistanden Maj 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg Februar 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ministeriernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere Rigsrevisionens notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere Oktober 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne August 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten

Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten November 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten Uddannelses-

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet

Rigsrevisionens notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet Rigsrevisionens notat om beretning om viden fra puljer på socialområdet Februar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2017 om viden

Læs mere

September Rigsrevisionens notat om beretning om. forskelle i behandlingskvaliteten

September Rigsrevisionens notat om beretning om. forskelle i behandlingskvaliteten September 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

21/2014. Beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds

21/2014. Beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds 21/2014 Beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds 21/2014 Beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. August 2015

Beretning til Statsrevisorerne om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. August 2015 Beretning til Statsrevisorerne om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds August 2015 BERETNING OM ANSØGNINGSPULJER MED EN AFGRÆNSET ANSØGERKREDS Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen

Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2016 om energispareordningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. TV 2-regionernes virksomhed

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. TV 2-regionernes virksomhed Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om TV 2-regionernes virksomhed (beretning nr. 1/2016) 25. april 2019 RN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager

Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager Rigsrevisionens notat om beretning om politiets henlæggelse af straffesager Januar 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om politiets henlæggelse af straffesager (beretning nr. 15/2014)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. universiteternes beskyttelse af forskningsdata

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. universiteternes beskyttelse af forskningsdata Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2018

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

Rigsrevisionens notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri Rigsrevisionens notat om beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri Februar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2016

Læs mere

April Rigsrevisionens notat om beretning om. indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

April Rigsrevisionens notat om beretning om. indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner April 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. lempelsen af revisionspligten

Oktober Rigsrevisionens notat om beretning om. lempelsen af revisionspligten Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om lempelsen af revisionspligten Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2018 om lempelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver

December Rigsrevisionens notat om beretning om. Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

August Rigsrevisionens notat om beretning om. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

August Rigsrevisionens notat om beretning om. Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet August 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb

Rigsrevisionens notat om beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb Rigsrevisionens notat om beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb Juni 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/2017 om beskyttelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af regelforenklingsindsatsen Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af regelforenklingsindsatsen (beretning nr.

Læs mere

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn Februar 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner

December Rigsrevisionens notat om beretning om. forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om forvaltningen af ECTSpoint på de videregående uddannelsesinstitutioner Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene

Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene Rigsrevisionens notat om beretning om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af biodiversitet i statsskovene Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

brug af ny anlægsbudgettering

brug af ny anlægsbudgettering Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om brug af ny anlægsbudgettering

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om udredningsretten Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om udredningsretten 11. april

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger Januar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed

Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/2016 om TV 2-regionernes

Læs mere

April Rigsrevisionens notat om beretning om. samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

April Rigsrevisionens notat om beretning om. samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet April 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere