Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

2 Et godt arbejdsmiljø bidrager til: - Øget arbejdsglæde og motivation - Øget effektivitet og produktivitet - At arbejdet ikke medfører skader og sygdomme hos de ansatte - Lavt sygefravær - Mindre personaleudskiftning 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration) Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, DI Organisation for erhvervslivet, Ledernes Hovedorganisation, HK/Privat, HK HANDEL og PROSA. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

3 indhold 3 5 virksomheder med ansatte 6 overblik - det skal i have styr på 9 Arbejdsmiljøorganisationens strategiske opgaver 12 oversigt med strategiske opgaver 17 Arbejdsmiljøorganisationens daglige opgaver 18 oversigt med daglige opgaver 24 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 27 Arbejdsgiverens pligter i forhold til arbejdsmiljøorganisationen 28 Arbejdsmiljøorganisationens størrelse 31 Valg/udpegning af medlemmer til arbejdsmiljøorganisationen 34 Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceplan

4 Sådan opgøres antallet af ansatte Når antallet af ansatte skal gøres op, er det virksomhedens CVRnummer, der er afgørende. Det vil sige, at ansatte i alle afdelinger og filialer indgår i optællingen. Alle ansatte medregnes inklusiv elever, vikarer og ansatte i beskæftigelses- og aktiveringsprojekter. Følgende indgår ikke i opgørelsen: - Ansatte, der arbejder under 10 timer om ugen ved et gennemsnit målt over tre måneder - Virksomhedsleder/arbejdsgiver - Arbejdsledere - Familiemedlemmer, der hører til arbejdsgiverens husstand, hvis de er de eneste ansatte i virksomheden 4

5 Arbejdsmiljø organisationen for daglige og overordnede arbejdsmiljøopgaver Virksomheder MED ansatte Når I er mellem 10 og 34 ansatte, skal I oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Som udgangspunkt består den af mindst tre personer: En udpeget arbejdsleder, en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en formand, som er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 5 Hvis det er nødvendigt for at løse opgaverne tilfredsstillende, skal AMO bestå af to eller flere arbejdsmiljørepræsentanter og tilsvarende eller færre udpegede ledere, foruden en formand. Lederrepræsentanten kan varetage arbejdsmiljøarbejdet i AMO for et eller flere dækningsområder, hvorfor der kan være færre leder- end arbejdsmiljørepræsentanter i AMO. Er der ingen arbejdsleder i virksomheden, træder arbejdsgiveren ind i dennes funktion. Formanden skal kunne handle og træffe beslutning på arbejdsgiverens vegne. AMO varetager både de overordnede strategiske opgaver og de daglige og praktiske arbejdsmiljøopgaver. I praksis er det arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne, der varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde. Formanden i AMO er som oftest kun involveret i det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

6 6 I virksomheder med ansatte Overblik - det skal i have styr på

7 1 9 ansatte ansatte 35 og flere ansatte Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Nej Ja I et niveau Ja I to niveauer Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Nej Ja Ja Supplerende arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceplan Nej Ja Ja 7 Årlig arbejdsmiljødrøftelse Ja Ja Ja Arbejdspladsvurdering (APV) Ja Ja Ja Overordnede arbejdsmiljøopgaver Ja Ja Arbejdsmiljøorganisationen Daglige arbejdsmiljøopgaver Ja Ja Arbejdsmiljøorganisationen Ja Arbejdsmiljøudvalget Ja Arbejdsmiljøgruppen

8 Hvad forstår I ved det strategiske arbejdsmiljøarbejde? Hvordan Indarbejder I arbejdsmiljøet i strategien? Hvordan understøtter arbejdsmiljøet virksomhedens strategi? 8

9 Arbejdsmiljøorganisationens strategiske opgaver Jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) har opgaver af overordnet strategisk karakter og daglige praktiske opgaver. 9 Det strategiske arbejdsmiljøarbejde har et planlæggende, fremadrettet og koordinerende sigte. Heri ligger bl.a. at indtænke arbejdsmiljøet og AMOs rolle, når virksomhedens fremtidige planer drøftes. Fx når nye måder og metoder indføres, der sker organisationsændringer, når nye it-systemer og tekniske hjælpemidler indkøbes, eller virksomheden sætter et særligt fokus på at øge engagementet eller nedbringe sygefraværet. Se oversigten med strategiske opgaver. På virksomheder med ansatte varetages de strategiske opgaver af formanden i samarbejde med de valgte repræsentanter og arbejdsledere. Målet er, at arbejdsmiljøarbejdet bliver en del af den strategiske ledelse og drift i virksomheden, og at arbejdsmiljø derfor også skal drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet og økonomi. Få afklaret hvad der i jeres virksomhed forstås ved strategisk arbejdsmiljøarbejde, og få afklaret hvem der tager sig af hvad. Overvej i den forbindelse, hvordan arbejdsmiljøet kan være med til at understøtte virksomhedens strategi og/eller indarbejdes i strategien. Og hvem der informerer AMO om planer for nye arbejdsfunktioner og -processer samt nyeller ombygninger. På denne måde kan AMO drøfte, hvilke arbejdsmiljømæssige forhold der skal indtænkes i planerne, inden de omsættes til praksis.

10 10 Målet er, at arbejdsmiljøarbejdet bliver en del af den strategiske ledelse og drift i virksomheden, og at arbejdsmiljø derfor også skal drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet og økonomi.

11 11

12 12 I virksomheder med ansatte oversigt MED strategiske opgaver

13 Generelt Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om arbejdsmiljø, herunder AMOs organisering, opgaver og arbejde Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse (se side 24) Rådgive arbejdsgiver om udarbejdelsen af kompetenceudviklingsplan Deltage i hele APV-processen, herunder planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og ajourføring af APV en. Heri ligger også valg af metoder til at gennemføre kortlægningen, udarbejde handlingsplanen og opstille procedurer for opfølgningen. Holde sig orienteret om arbejdsmiljølovgivning Samordne arbejdsmiljøarbejdet når flere virksomheder udfører arbejde på samme arbejdssted Kontrollere arbejdsmiljøarbejdet 13 Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning Deltage i planlægning af nye opgaver og ydelser for at sikre, at arbejdsmiljøet indtænkes fra start og det lever op til arbejdsmiljølovens krav, fx - hvis der skal udvides, bygges om, etableres nye afdelinger eller indkøbes nyt inventar - ved indkøb af maskiner og tekniske hjælpemidler, fx kopimaskiner og rulleborde - sikre brugervenlighed med genvejstaster ved indførelse af nye it-systemer - hvis der skal indkøbes og bruges nye farlige stoffer og materialer - hvis der skal indføres nye arbejdsprocesser eller metoder eller eksisterende skal ændres. Det kan fx være ved etablering af nye afdelinger/områder, ved produktivitets-forbedrende organisering af arbejdet eller indsatser for at nedbringe sygefraværet AMO kan fx bidrage med udarbejdelse af krav til leverandører, om at ydelsen lever op til arbejdsmiljølovens krav - også når det er i brug. Ved indkøb eller udvikling af it-systemer kan det fx være krav om brugervenlighed, og brug af genvejstaster.

14 Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning fortsat I den forbindelse skal AMO rådgive virksomhedens ledelse med henblik på, at der i planlægningen tages hensyn til den enkelte ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger ift. arbejdets udførelse. AMO kan opstille anbefalinger til rådgiver/ledelsen. De kan bidrage med viden, så arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler, brug af stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens krav. Rådgivning om arbejdsmiljø Rådgive arbejdsgiveren i spørgsmål om arbejdsmiljø fx: - Hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses 14 - Hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. Fx målepunkter for ledelsen, fast dagsordenspunkt på ledelsesmødereller, arbejdsmiljøtiltag til forbedringer og effektivisering. - Forslag til supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter i AMO til brug for kompetenceudviklingsplanen. Hvis AMO rådgiver arbejdsgiveren og denne ikke følger rådet, har AMO ret til en begrundelse inden for tre uger. Information Oplyse medarbejdere og arbejdsledere om, hvem der indgår i AMO, herunder at udarbejde en plan over AMO, der oplyser om: - AMO s opbygning - Hvem der er medlem - Hvilke repræsentanter, som dækker hvilke områder. - Kontaktoplysninger på medlemmerne Orientere kolleger om arbejdsmiljøarbejdet Informere internt i AMO om arbejdsmiljøforhold og -problemer, der er generelle for virksomheden, herunder eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet.

15 Instruktion og oplæring Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov. Sørge for, at der føres kontrol med at instrukserne bliver overholdt. Undersøgelse af arbejdsskader Sikre, at årsagerne til ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb til disse (nærved-ulykker) bliver undersøgt Sørge for, at der bliver gennemført tiltag så lignende ikke gentager sig Årligt udarbejde oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykker digitalt til EASY.dk, og give en kopi af anmeldelsen til den tilskadekomne og til virksomhedens AMO, som skal undersøge ulykken og gennemføre foranstaltninger, som skal hindre lignende ulykker. 15 (skema til at undersøge ulykker og nærved-ulykker)

16 16 Hvad er vores daglige opgaver?

17 Hvem skal have besked om eventuelle arbejdsmiljøproblemer? Og hvem præcist, tager hånd om dem? Arbejdsmiljøorganisationens daglige opgaver Jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) har opgaver af overordnet strategisk karakter og daglige praktiske opgaver. 17 Det daglige arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter. Formanden i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er som oftest kun involveret i det strategiske arbejdsmiljøarbejde og de mere overordnede opgaver. Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager opgaven. Den fraværende skal dog hurtigst muligt orienteres om relevante hændelser. Få afklaret, hvad der i jeres virksomhed forstås ved de daglige opgaver, så I alle er klar over, hvem der gør hvad og hvornår. Aftal fx hvornår og hvem der går en runde og tjekker op på arbejdsmiljøet, og aftal fx hvem der skal have besked om evt. arbejdsmiljøproblemer, så der bliver taget hånd om dem. Se oversigt med daglige opgaver.

18 18 I virksomheder med ansatte oversigt MED daglige opgaver

19 Løbende opmærksomhed og kontrol Holde et vågent øje på arbejdsmiljøforholdene, og om de er i orden. Hvis forholdene ikke er i orden, handler det om at få sagen undersøgt og fundet en løsning. Tjekke at de ansatte får effektiv oplæring og instruktion Iagttage om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om der er risiko for eller allerede er opstået arbejdsmiljøproblemer bl.a. inden for følgende områder: - Fysiske forhold. Fx om der er generende støj, om indeklimaet er behageligt og om nødudgange og flugtveje er fri til passage - Ergonomiske forhold. Fx om inventar og indretning sikrer, at der kan arbejdes i gode og varierende arbejdsstillinger - Psykiske forhold. Fx om der foregår mobning eller chikane, om de ansatte føler, de kan håndtere vrede kunder, og om der er en generel god trivsel på arbejdspladsen 19 - Kemiske og biologiske forhold. Fx, at der er udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, og at de ansatte anvender farlige produkter på en sikker og forsvarlig måde - Ulykkesfarer. Fx om det er ryddet op og ikke står kasser til at falde over, eller om der er forhold i adfærd eller fysisk indretning, som øger risikoen for at komme til skade, fx fald på trappe - Unges arbejdsmiljøforhold. Fx om vægtgrænser for løft og bæring bliver overholdt, om de unge får tilstrækkelig instruktion og oplæring i deres arbejde og om de særlige arbejdstidsregler for unge bliver overholdt - Gravides arbejdsmiljøforhold. Fx om de har brug for at få tilpasset deres arbejdsopgaver eller arbejdsredskaber for at kunne udføre deres arbejde Hvis repræsentanterne i AMO bliver opmærksom på forhold, der indebærer en overhængende, betydelig fare for de ansattes sikkerhed og sundhed, kan repræsentanterne forsøge at forhindre faren, og hvis det er nødvendigt, kan de standse arbejdet.

20 Løbende opmærksomhed og kontrol fortsat Har repræsentanterne standset arbejdet, skal der omgående gives besked til AMO s formand eller virksomhedens ledelse og oplyses om årsagen. Det er kun i disse situationer, at repræsentanterne i AMO kan gå ud over den beslutningskompetence, som de har fået af arbejdsgiveren. APV Varetage det praktiske APV-arbejde i det område arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederrepræsentanten dækker. Se BAR Kontors vejledning: Tid til APV. 20 Inddragelse af arbejdsmiljø under planlægning Bidrage med viden og praktisk erfaring om arbejdsmiljø i projekterings-/planlægningsfase ved planlægning af ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet ved fx: - Udvidelse, ombygninger eller etablering af nye afdelinger Det kan fx være i forhold til indkøb af inventar og indretning af kontoret, så der sikres gode pladsforhold og gode arbejdsstillinger. Eller ved indkøb eller installering af anden belysning eller nyt klimasystem, så arbejdsmiljøet indtænkes fra start - Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler Fx ved indkøb eller leasing af printere. - Indførelse af ny teknologi, fx nye It-systemer, hvor det er vigtigt at sikre, at der stilles de rette krav til leverandøren i forhold til brugervenligheden og muligheden for at anvende genvejstaster i de forskellige it-programmer - Indkøb af stoffer og materialer Så der vælges de mindst belastende produkter og indkøbes korrekte beskyttelseshandsker, fx ved køb af rengøringsprodukter - Planlægning af ændringer i arbejdsgange, -processer og metoder Fx ved indføring af Lean

21 Instruktion og oplæring Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov, fx om brug og indretning af computeren og inventaret Se BAR Kontors vejledning: Arbejde ved computer Undersøgelse af arbejdsskader Undersøge årsager til ulykker, forgiftningstilfælde og sundhedsskader samt tilløb til disse Ændre forhold, som har været årsag til skaden, så lignende skade ikke sker igen Information og rådgivning om arbejdsmiljø Orientere alle ansatte om AMO s arbejde Rådgive medarbejdere, arbejdsledere og arbejdsgiveren om deres arbejdsmiljøforhold Motivere medarbejdere og arbejdsledere til en adfærd, der fremmer arbejdsmiljøet. Fx til brug af genvejstaster, skiftende arbejdsstillinger og generelt at følge den instruktion og oplæring, de har fået 21 Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde med medarbejdere og arbejdsledere om arbejdsmiljøopgaverne Deltage i alle aktiviteter der har til formål at beskytte de ansatte og forebygge risici Deltage i møder i AMO Inddrage ledelsen, hvis der er problemer, som repræsentanterne i AMO ikke kan løse, så man i fællesskab kan finde den rette løsning. Inddrag også ledelsen, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for AMO-repræsentanternes aftalte kompetenceområde Være kontaktled mellem medarbejdere/arbejdsledere og arbejdsgiveren

22 22 Det er som forberedelse - til den årlige arbejdsmiljødrøftelse - vigtigt at indsamle arbejdspladsens viden og erfaringer, inden den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres.

23 23

24 den Årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skal en gang om året holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Dette skal ses som en del af virksomhedens strategiske arbejdsmiljøarbejde. 24 Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet skal tilrettelægges. På den måde arbejder I forebyggende med arbejdsmiljøet samtidig med, at I får skabt rammer, der udnytter ressourcerne bedst muligt. Arbejdsgiveren skal sørge for, at drøftelsen finder sted. Hvem skal være med? Det er arbejdsgiveren, arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO der afholder mødet. Det er som forberedelse vigtigt at indsamle arbejdspladsens viden og erfaringer, inden den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres. Hvis ikke arbejdsgiveren kan deltage, skal en repræsentant, der kan træffe beslutninger på arbejdsgiverens vegne deltage, og hvis ikke alle arbejdsmiljørepræsentanter skal deltage, kan en eller flere af de deltagende arbejdsmiljørepræsentanter fungere som talsmand for disse. Hvad skal I drøfte? Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal I drøfte og træffe beslutninger på en række punkter: Er det foregående års mål nået? I skal drøfte, om de mål I satte op for det foregående år er nået, fx om alle medarbejdere har gennemført undervisning om konflikthåndtering, eller om der har været færre klager over mangelfuld rengøring, hvis det var disse mål. Sæt fokus på det, der virker positivt på arbejdsmiljøet, så I kan lære af de gode erfaringer. Få også talt om, hvordan samarbejdet har haft betydning for at nå målene, og om det giver anledning til justeringer. Hvis ikke målene er nået, så drøft hvorfor, og om målene skal videreføres i næste års arbejde, eventuelt i en ændret form. Hvad I vil fokusere på i det kommende år ift. arbejdsmiljøet? I skal beslutte, hvad der skal fokuseres på i det kommende års arbejdsmiljøarbejde, og hvilke handlinger I rent konkret vil iværksætte indenfor de enkelte fokusområder. Fx instruktion af nyansatte eller støj på kontoret. Jeres seneste APV kan være et godt udgangspunkt til at beslutte, hvad I vælger at fokusere på i løbet af året. I kan gøre status på APV ens handlingsplan og opfølgningen af denne. I kan ligeledes hente inspiration fra nogle af de generelle krav, der er til det daglige arbejdsmiljøarbejde i oversigten på side 19. Samarbejdsform og mødeintervaller I skal beslutte, hvordan samarbejdet rent praktisk skal foregå, for at nå de mål I har sat jer for. Hvor ofte vil I mødes, og hvem skal stå for indkaldelserne? Beslut også, hvordan I løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem. Få også aftalt, hvordan I håndterer akut opståede arbejdsmiljøproblemer og ulykker. Mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde I skal sætte jer nogle mål for de emner I har valgt at arbejde med, fx at alle medarbejdere skal instrueres i brugen af genvejstaster, eller at alle skærmarbejdspladser indrettes efter BAR Kontors anbefalinger i vejledningen Arbejde ved computer. Drøft også, hvordan I skaber de bedste betingelser for at nå målene. Det kan fx være, hvad har I tidligere haft gode erfaringer med, om I har den nødvendige viden, eller om der er nogen, der skal have ekstra uddannelse, eller om I skal købe rådgivning udefra.

25 Hvordan skal det foregå? Der er ingen krav til, hvordan den årlige drøftelse skal foregå. Drøftelsen kan fx foregå som et selvstændigt møde eller ifm. et andet møde. Arbejdsgivere skal kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at drøftelsen har fundet sted. Der er ingen formelle krav til dokumentationen, som kan bestå af en mødeindkaldelse eller et referat, eller en bemærkning på APV en. Det er dog et krav, at dokumentationen skal være skriftlig. Resultater af den årlige arbejdsmiljødrøftelse Efter drøftelsen bør det være klart for AMO: 25 Hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal forløbe i det kommende år Hvilke beslutninger, der er truffet Hvordan I vil følge op på de beslutninger, der er truffet Hvordan deltagerne/amo kan genfinde informationer, forslag og beslutninger, der kommer frem under drøftelsen Hvad behovet er for at informere andre end deltagerne/amo, og hvordan det skal ske Hvordan det vurderes, om de fastsatte mål er nået Opfølgning på drøftelsen Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der er truffet, og at ledelse og medarbejdere får information om dette. Arbejdsgiveren har også ansvaret for at de ansatte bliver hørt i nødvendigt omfang. Her finder du skabelon med forslag til en dagsorden til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

26 26

27 Arbejdsgiverens pligter i forhold til Arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven, og at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer. Der er krav om at organisere arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at der udpeges en arbejdsleder, og at de ansatte afholder valg. Hvis ingen ansatte stiller op til valg, skal arbejdsgiveren løbende opfordre til, at nogle stiller op til valg. AMO består i mellemtiden af den udpegede arbejdsleder og formanden. I forhold til arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har arbejdsgiveren følgende pligter: Sikre, at AMO har det nødvendige grundlag for at kunne løse sine opgaver tilfredsstillende. Sikre adgang til kontakt mellem de ansatte og arbejdsmiljørepræsentanten. De ansatte skal vide hvem medlemmerne af AMO er, og have mulighed for let og regelmæssig kontakt med AMO inden for arbejdstiden fx personligt, pr. telefon eller via mail. Er arbejdsmiljørepræsentanten eller de øvrige medlemmer ikke til stede, skal der være mulighed for, at den ansatte kan aftale et tidspunkt inden for normal arbejdstid, hvor den ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med dem. Drøftelsen behøver ikke at ske samme dag, hvor den ansatte kontakter AMO, men bør dog kunne finde sted inden for et par dage. Sikre, at medlemmerne af AMO har tilstrækkelig med tid til at besvare henvendelser og til selv at være opsøgende i forbindelse med kontrol af arbejdsmiljøforholdene og til at påvirke de ansattes adfærd ift. arbejdsmiljøet. Sørge for at samarbejdet bliver koordineret, hvis AMO består af flere arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter. Informere AMO s medlemmer om påbud mv, materialer og andre skriftlige oplysninger fra Arbejdstilsynet samt anden relevant information fra fx branchearbejdsmiljørådene. Høre AMO inden henvendelse til særligt sagkyndige, fx. en arbejdsmiljørådgiver, som skal hjælpe med at løse et arbejdsmiljøproblem. AMO skal også inddrages i selve samarbejdet med rådgiveren. 27 Give medlemmerne af AMO mulighed for at tilegne sig viden om eller uddannelse i forhold, der er relevante, for at de kan varetage deres funktion. Dette kan fx ske via den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, eller via deltagelse i andre kurser og konferencer. Sikre, at medlemmerne af AMO kan deltage i virksomhedens planlægning af arbejdsmiljøarbejdet inden for deres område. Dette kan eksempelvis sikres via arbejdet i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

28 I virksomheder med ansatte Arbejdsmiljøorganisationens størrelse Jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal passe til jer og skal have en størrelse, så den kan udføre sine opgaver tilfredsstillende. Det vil sige, at der både skal være mulighed for at løse de løbende praktiske arbejdsmiljøopgaver og de mere overordnede opgaver, foruden udføre opsøgende arbejde og vedligeholde kontakten til de ansatte, ledelsen og øvrige medlemmer af AMO. Opgaverne og tiden til at løse dem kan fordeles på flere eller intensiveres på få. 28 Når det er tid til nyvalg, er det oplagt at se på, om der skal ske ændringer i den måde, I har organiseret jeres arbejdsmiljøarbejde. De erfaringer, som medlemmerne i AMO ligger inde med fra den seneste valgperiode, er vigtige at få drøftet igennem for at finde frem til den bedste organisering af jeres arbejdsmiljøarbejde. På den måde bidrager det til et godt grundlag for beslutningen om den fremtidige organisering. Det er arbejdsmiljøorganisationens opgave at deltage i fastsættelse af AMO s størrelse. Er I en nyoprettet virksomhed, er det medarbejderne og ledelsen, som i samarbejde fastsætter det nødvendige antal medlemmer i AMO. En arbejdsleder kan i modsætning til en arbejdsmiljørepræsentant indgå i flere arbejdsmiljøgrupper, men skal i så fald have kendskab til områdets arbejde. Et godt udgangspunkt for et velfungerende samarbejde er, at man finder en model, som både medarbejdere og ledelse er enige om. Arbejdsgiveren bør derfor tilstræbe enighed med medarbejderne om, hvordan AMO skal organiseres. Følgende spørgsmål bør I overveje: Kan medarbejderne nemt komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant og øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen? De ansatte skal have mulighed for at kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter inden for de ansattes arbejdstid. Det kan enten være pr. mail, telefon eller personlig kontakt. Udover at medarbejderne skal kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant, skal AMO også have mulighed for at udføre sine opgaver, som fx kontrol af arbejdsmiljøet. Bliver alle medarbejderes arbejdsmiljøforhold varetaget? Dette er især relevant, når man har flere faggrupper eller medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår ansat. En rengøringsmedarbejders arbejdsmiljø adskiller sig fra en kontormedarbejders bl.a. ved at rengøringsmedarbejderen er i kontakt med kemiske produkter, bruger værnemidler såsom latexhandsker og benytter andre arbejdsstillinger. Har I gravide medarbejdere, unge eller ansatte på særlige ansættelsesvilkår etc., kan de have særlige behov for mere instruktion, anden stol eller andre arbejdsredskaber. Er arbejdsmiljøgruppernes dækningsområde den mest hensigtsmæssig? Arbejdsmiljøgrupper kan dække på forskellig vis. De kan fx dække faggrupper, således at der fx er en gruppe for køkken- og rengøringspersonalet og en for de administrative medarbejdere. De kan også dække en eller flere afdelinger, eller en eller flere etager. Hvis der arbejdes på forskellige tidspunkter af døgnet, skal det overvejes, hvordan AMO kan udføre sine opgaver, samt hvordan de ansatte er sikret kontakt til AMO. Det skal sikres, at de ansatte har mulighed for at tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden, hvis der fx opstår et akut arbejdsmiljøproblem. Det skal aftales, hvordan denne kontaktmulighed sikres, og det skal meldes ud til de ansatte. Hvordan sikrer I, at arbejdsmiljøopgaverne bliver varetaget, hvis I har flere geografisk adskilte kontorer? Dette er relevant at drøfte, hvis I fx har tre kontorer på tre forskellige adresser, kontorerne hører under samme cvr.nr., der er fem ansatte på hvert kontor og dermed krav om oprettelse af AMO.

29 De erfaringer, som medlemmerne i AMO ligger inde med fra den seneste valgperiode, er vigtige at få drøftet igennem for at finde frem til den bedste organisering af jeres arbejdsmiljøarbejde.. Arbejdsleder 29 Valgt arbejdsmiljørepræsentant Formand (arbejdsgiver/dennes repræsentant)

30 Det er en god idé, at arbejdsgiveren eller AMO før valget informerer om, hvad arbejdet i AMO omfatter, og hvordan arbejdet med arbejdsmiljø vil gavne medarbejderne og virksomheden som helhed. Som arbejdsmiljørepræsentant skal du fx: > Ikke vide alt om arbejdsmiljø > På arbejdsmiljøuddannelse, hvor du får viden om området > Ikke stå alene, da alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet > Opleve, at der faktisk sker noget, når du engagerer dig 30

31 Valg/udpegning af medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen Når den eksisterende AMO s valgperiode er ved at udløbe, og I skal i gang med valg til arbejdsmiljøorganisationen (AMO), skal den eksisterende AMO først vurdere, om der skal ske justeringer i opbygningen af AMO. Når I har styr på strukturen, ved I, hvor mange repræsentanter, som skal vælges, og antal arbejdsledere, der skal udpeges. Udpegning af arbejdslederrepræsentant Arbejdslederrepræsentanten udpeges af arbejdsgiveren blandt virksomhedens ledere. Lederrepræsentanten kan være lederrepræsentant for flere dækningsområder, når personen kender til arbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold for de omfattede medarbejdere. Arbejdslederrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af sit hverv i AMO. Valg af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle ansatte inden for det område, som pågældende skal dække. Hvem kan stille op til valg? Alle ansatte kan stille op til valg. Dog ikke arbejdsledere, virksomhedsledere og arbejdsgiveren. Reglerne for valg af tillidsrepræsentant på det pågældende overenskomstområde er gældende. Overenskomsten kan stille krav til fx anciennitet og kvalifikationer. Hvem kan stemme? Arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt af sine kolleger fra det område, som arbejdsmiljørepræsentanten skal dække. Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt har valgret, inklusiv elever, vikarer, løst ansatte, afløsere og praktikanter. Dog ikke arbejdsledere, virksomhedsledere og arbejdsgiveren. Arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende faglige eller tilsvarende område. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, arbejdsgiveren bliver gjort bekendt med valget. Forberedelser til valget af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte kan afholde valg, og skal opfordre til, at der bliver valgt arbejdsmiljørepræsentanter. Det er en god idé, at arbejdsgiveren eller AMO før valget informerer om, hvad arbejdet i en arbejdsmiljøgruppe omfatter, og hvordan arbejdet med arbejdsmiljø vil gavne medarbejderne og virksomheden som helhed. Det kan også være information, der afmystificerer arbejdsmiljørepræsentantrollen og belyser de positive sider ved at være arbejdsmiljørepræsentant, fx at arbejdsmiljørepræsentanten: Ikke skal vide alt om arbejdsmiljø Skal på arbejdsmiljøuddannelse, hvor man får viden om området Ikke står alene, men at alle skal samarbejde om arbejdsmiljøet Vil opleve, at der faktisk sker noget, når man engagerer sig Det kan være en god ide, at arbejdsgiveren sammen med fx en anden arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsrepræsentant, eller en leder, opfordrer de ansatte til at kandidere til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. 31 Opstår der tvister behandles de i det fagretlige system.

32 32 Gennemførelse af selve valget Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget med selve valghandlingen at gøre, da det er medarbejdernes valg. Der er ingen specifikke regler for, hvordan valget skal foregå i praksis. Det er dog en god idé at udsende en indkaldelse til valget med minimum 14 dages varsel, og sætte opslag op om valget i frokoststuen/kantinen, på intranettet eller andre steder, som bruges til information. Valget kan foregå skriftligt eller ved håndsoprækning fx på et personalemøde eller lignende i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten skal dække. Hvis flere stiller op som arbejdsmiljørepræsentant, eller der er ønske om anonymitet fra de øvrige medarbejdere, bør der afholdes en skriftlig afstemning. Hvis der til et valg ikke er opstillet flere kandidater end der skal vælges, er der tale om et fredsvalg dvs. et valg uden afstemning. Det er dog en forudsætning, at der på forhånd er oplyst, at der i denne situation er tale om et fredsvalg. Valgperiode AMO fungerer for to år ad gangen med mindre arbejdsgiveren og de ansatte har aftalt en valgperiode på op til fire år. Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke væltes i valgperioden. Hvis arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i det område, som denne er valgt i, eller forlader virksomheden, slutter hvervet. Herefter skal medarbejderne i det pågældende område vælge en ny. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende i en periode på mindst fire måneder, må arbejdsgiveren og medarbejderne afgøre, om de vil vælge en ny repræsentant. Denne vælges enten for den resterende periode eller en helt ny periode. Det er en god ide at have aftalt klare procedurer for dette på forhånd. Er der ingen medarbejdere, som ønsker at stille op, har arbejdsgiveren pligt til, med jævne mellemrum, at opfordre til valg og til at få de ansatte til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet. Efter valget Arbejdsgiveren skal efter valget have oplysninger om, hvem der er valgt. Med denne information træder arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse mod afskedigelse i kraft. Arbejdsmiljørepræsentanten skal meddele sin faglige organisation om valget, såfremt repræsentanten er medlem af en sådan. Derudover skal alle ansatte informeres om, hvem der er deres arbejdsmiljørepræsentant, så de ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål om arbejdsmiljø. Informationen kan fx gives via intranettet, eller ved at hænge et opslag op i kantinen/ frokoststuen. (skabelon for AMO s struktur)

33 Det er en god idé at udsende en indkaldelse til valget med minimum 14 dages varsel, og sætte opslag op om valget. Arbejdsgiveren skal efter valget have oplysninger om, hvem der er valgt. Med denne information træder arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse mod afskedigelse i kraft. Og alle ansatte informeres om, hvem der er deres arbejdsmiljørepræsentant, så de ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål om arbejdsmiljø. 33

34 34 Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Nye medlemmer af AMO skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, der varer tre dage, med mindre de allerede har (efter 1. april 1991) gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgivere og virksomhedsledere, fx en administrerende direktør, har ikke pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen, selvom de varetager rollen som lederrepræsentant i AMO. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter at arbejdsmiljørepræsentanten er valgt/ arbejdslederen udpeget. I de situationer, hvor undskyldende uforudsete omstændigheder, som, fx sygdom eller aflysning af kursus betyder, at fristen på tre måneder bliver overskredet, vil Arbejdstilsynet ikke give virksomheden påbud om, at uddannelsen skal gennemføres, hvis den pågældende er tilmeldt et kursus inden for den nærmeste fremtid. Det er arbejdsgiveren, der sikrer, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO bliver tilmeldt uddannelsen. Tilmeldingen må kun ske til godkendte udbydere af uddannelsen. Der findes en liste over godkendte udbydere af den obligatoriske uddannelse på Arbejdstilsynets hjemmeside. Arbejdsgiveren afholder udgifter til uddannelsen og godtgør tab af indtægt, som følge af deltagelsen. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmerne af AMO. De arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO, der har gennemført den obligatoriske uddannelse på tre dage, skal have tilbud om og har ret til supplerende uddannelse svarende til to dage i det første funktions år (det første år de er valgt/udpeget). Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt, inden for de første ni måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet. De to dage skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden, også i tilfælde af, at de to dage er opdelt på enkelte dage. Hver af de efterfølgende funktionsår skal alle medlemmer af AMO tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktions år. Den supplerende uddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for virksomhedens behov i forhold til de arbejdsmiljøarbejdsopgaver, der skal udføres. Der kan fx tages udgangspunkt i de særlige fokusområder, der er vedtaget på den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

35 Den supplerende uddannelse skal give viden og kompetencer, som er relevante for virksomhedens behov i forhold til de arbejdsmiljøarbejdsopgaver, der skal udføres. Det kan fx være uddannelse i korrekt arbejdsteknik, eller i områder inden for psykisk arbejdsmiljø, men også mere procesorienterede kurser som konflikthåndtering, strategisk planlægning, forhandlingsteknik og kommunikation. 35 Det kan fx være uddannelse i korrekt arbejdsteknik, eller i områder inden for psykisk arbejdsmiljø, men også mere procesorienterede kurser som konflikthåndtering, strategisk planlægning, forhandlingsteknik og kommunikation. Almindelig mødevirksomhed i AMO vil ikke kunne gøre det ud for supplerende uddannelse. Arbejdsgiveren skal drøfte med medlemmerne af AMO, hvilke kurser der kan være nyttige for arbejdet. Hvis der opstår uenighed, afgør arbejdsgiveren, hvad tilbuddet skal indeholde inden for de rammer, som reglerne fastlægger. Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde de supplerende uddannelser. Udnytter arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederrepræsentanten ikke deres ret til uddannelse i det pågældende år, bortfalder den. Det er arbejdsgiveren, der afholder udgifter til uddannelsen og godtgør tab af indtægt, som følge af deltagelsen. Kompetenceudviklingsplan Arbejdsgiveren skal hvert år sikre, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. AMO har i den forbindelse opgaven med at rådgive arbejdsgiveren om denne plan. Planen kan enten være én samlet for medlemmerne af AMO, eller én for hvert medlem. Planen skal sikre løbende målrettet opdatering af viden og styrkelse af kompetencer hos medlemmer af AMO med udgangspunkt i virksomhedens arbejdsmiljøbehov. Drøftelse af planen kan fx ske på den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det skal fremgå af kompetenceudviklingsplanen, hvilken supplerende uddannelse, der tilbydes. Se skabelon til samlet kompetenceudviklingsplan for medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen. Der er ikke krav om, at udbydere af supplerende uddannelse skal være autoriseret af Arbejdstilsynet. Virksomheden kan også vælge selv at stå for uddannelsen, når kompetencerne er til stede internt i virksomheden, fx hvis kursusafholdelse er en del af virksomhedens forretning.

36 Fotos + illustrationer: Shutterstock Design + illustrationer:

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med over 10 ansatte skal samarbejdet foregå i

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Alle virksomheder har de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiver, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. I virksomheder med mindst 10

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

10.5 Sikkerhed og sundhed

10.5 Sikkerhed og sundhed HR Jura Forlaget Andersen 10.5 Sikkerhed og sundhed Af advokat Kåre Wanscher, MAQS Law Firm kaw@dk.maqs.com Indhold Denne artikel omhandler bestemmelserne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Samarbejde om sikkerhed og sundhed. ved offshore olie- og gasaktiviteter mv.

Samarbejde om sikkerhed og sundhed. ved offshore olie- og gasaktiviteter mv. Samarbejde om sikkerhed og sundhed ved offshore olie- og gasaktiviteter Denne vejledning beskriver reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed for alle arbejdsgivere og ansatte ved offshore olie- og

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte At-vejledning F.3.2-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel!

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Guide til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter KÆRE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT Først og fremmest tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation Vejledning til oprettelse og ændring af lokal MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Denne vejledning vedrører oprettelse og ændring af den lokale MED organisation, herunder den

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet

OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Fokus på arbejdsmiljøet OK15-projekt på det private område Et godt arbejdsmiljø er vigtigt Fokus på arbejdsmiljøet INDHOLD Et godt arbejdsmiljø er vigtigt!.............................................. 3 Oversigt over de to mulige

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Indhold Velkommen til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant!... 1 Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter...

Læs mere