Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning version

2 Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5 Information og ventetid inden genoptræningen... 6 Tilfredshed med selve genoptræningen... 7 Fysiske rammer... 8 Forbedringer... 9 Sammenligninger med øvrige kommuner...10 Baggrundsoplysninger...11 Uddannelsesoplysninger...12 Indsatskort...13 Indsatskort forklaring og gennemgang

3 Indledning Frederiksberg Kommune har i juni 2016 gennemført brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af ambulant genoptræning på Frederiksberg kommunes Sundhedscenter på Stockflethsvej. Undersøgelsen er baseret på et koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, udviklet af KL. Ved at tage udgangspunkt i KL s koncept, sikres sammenlignelighed med andre kommuner. Resultaterne kan sammenlignes på hjemmesiden Tilfredshedsportalen.dk Udover at spørge til tilfredsheden med genoptræningen, fysiske omgivelser, mm. er der i konceptet en række spørgsmål til respondenterne om, hvad, der evt. kunne have forbedret deres oplevelse. Ved at spørge ind til dette, gives et billede af forbedringsmuligheder, som kan anvendes i Sundhedscenterets fremtidige arbejde. Konceptet er udviklet til genoptræning efter Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 stk. 1. Efter drøftelser med Sundhedscenteret er det imidlertid blevet besluttet at udvide målgruppen til også at omfatte Sundhedslovens 119, forebyggende tilbud, og Servicelovens 86 stk. 2, vedligeholdende træning. De ekstra tilbud er medtaget, da der herved kan opnås et billede af hele træningsindsatsen i Sundhedscenteret. Undersøgelsen anvender en skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 er Meget utilfreds og 5 er Meget tilfreds. Af hensyn til sammenligning med Frederiksberg Kommunes borgerundersøgelse og øvrige brugertilfredshedsundersøgelser på Sundheds- og Omsorgsområdet er denne skala regnet om til borgerundersøgelsens skala. I denne 2. version af rapporten er der tilføjet et afsnit med sammenligninger på udvalgte områder med øvrige kommuner, der har gennemført brugertilfredsundersøgelser af den ambulante rehabilitering. Sammenfatning Generelt er der meget høj tilfredshed med genoptræningen i Frederiksberg Kommunes Sundhedscenter. Dette gælder for den samlede tilfredshed, der med et tilfredshedsindeks på 91 ligger over gennemsnittet for kommuner, der har gennemført undersøgelse af tilfredsheden med den ambulante genoptræning, dette indeks er 87. Der er høj til fredshed på alle områder, der er blevet spurgt ind til. Højst tilfredshed er der med selve genoptræningen og terapeuternes arbejde i den forbindelse. Her er tilfredshedsindekset konsekvent over 90. Lidt lavere er tilfredsheden med de fysiske rammer, men her er tilfredsheden dog stadig meget høj, tilfredshedsindekset er ved alle spørgsmål over 85. Lavest er tilfredsheden, når det drejer sig om information og ventetid. For alle spørgsmål ligger tilfredshedsindekset omkring 79. Hvis der skal sætte ind for at forbedre den generelle brugertilfredshed kan det formentligt gøres her. Men som det ses, er tilfredsheden stadig høj. I alt 56 respondenter har deltaget i undersøgelsen. Alle, der er blevet adspurgt, om de er interesserede i at deltage har givet tilsagn, men det kan ikke udelukkes, at enkelte ikke har fået svaret, når de kom hjem. Metode Der er anvendt skemaer på papir, da dette passede bedst ind i Sundhedscenterets arbejdsgang. Skemaerne blev udleveret til alle brugere af Sundhedscenteret, der afsluttede et forløb i perioden 24 maj til 7. juni Perioden er valgt for at undgå sommerferieperioden eller andre perioder, hvor færre borgere har modtaget træning. Desuden er den sammenlignelig med de perioder, andre kommuner har foretaget lignende undersøgelser. Borgerne fik mulighed for at udfylde samt aflevere skemaet på Sundhedscenteret, eller at tage skemaet med hjem og eftersende det i en frankeret svarkuvert. 3 Personalet har ikke hjulpet med udfyldelsen af skemaerne, da det har været væsentligt at sikre anonymitet. Indledningsvist har personalet dog hjulpet med at afgøre, hvilken lovgivning, der har ligget til grund for

4 den træning, den enkelte borger har modtaget. Skemaerne har desuden være til rådighed på engelsk til udenlandske borgere. Borgere, der har afbrudt deres forløb i perioden, er ikke medtaget i undersøgelsen. Dette skyldes, at personkredsen var så lille, at antallet af respondenter fra denne gruppe, ville være under fem, så data herfra ville være personhenførbare. Hvis der ved en fremtidig undersøgelse er flere der afbryder deres forløb, vil det være en god ide at inddrage dem i undersøgelsen, så der kan kastes lys over frafaldene. Spørgeskemaet Spørgeskemaet er baseret på et koncept fra KL. En del af spørgsmålene er obligatoriske, men der er også spørgsmål, der er valgfri. Spørgeskemaet er kortet ned, da de obligatoriske spørgsmål var de mest relevante, og for at sikre flest mulige deltagere i undersøgelsen. I det følgende gennemgås spørgeskemaet. Hvis intet andet nævnes, er der til spørgsmålene tilknyttet en svarskala, der går fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. Som nævnt, er skalaen i afrapporteringen regnet om til et indeks. Følgende spørgsmål indgår: Hvor tilfreds er du med: 1. Information om genoptræning ved udskrivning fra sygehus 2. Information om ventetid 3. Ventetiden fra modtagelse af henvisning til påbegyndt genoptræning? 4. Information om dit træningsforløb 7. Terapeutens instruktioner af øvelser 8. Terapeutens forståelse for din situation 9. Terapeutens evne til at motivere dig Egen indsats i træningsforløbet 11. Afslutning på genoptræningsforløbet 12. Træningslokalerne 13. Rengøring af lokalerne 14. Tilgængelighed til træningscentret 15. Åbningstider/træningstider 16. Hvor tilfreds er du samlet set med dit genoptræningsforløb? Ville en forbedring af én eller flere af følgende forhold have gjort dit genoptræningsforløb bedre? (Svarmuligheder: ja/nej) 17. Ventetiden fra modtagelse af henvisning til påbegyndt genoptræning 18. Dialog med terapeut om målsætning for din træning 19. Egen indsats i træningsforløbet 20. Træningslokalerne 21. Tilgængelighed til træningscentret 22. Åbningstider/træningstider 23. Afslutning på genoptræningsforløbet Baggrundsspørgsmål 24. Fødselsår 25. Køn 26. Bor alene? 27. Tilknytning til arbejdsmarkedet 28. Højest fuldførte uddannelse

5 Samlet tilfredshed Modtagere af genoptræning på Frederiksberg er generelt godt tilfredse med træningen, således når tilfredshedsindekset % af respondenterne har svaret, at de er meget tilfredse, 20 %, at de er tilfredse og de resterende tre kategorier hverken eller, utilfreds og meget utilfreds svares af hver to procent af respondenterne. Sammenligning med landsplan I de kommuner, der har foretaget en undersøgelse, er den gennemsnitlige samlede tilfredshed på 4,48 eller 87 omregnet til tilfredshedsindekset. Der er med andre ord tale om et område med stor tilfredshed på landsplan, om end tilfredsheden er en smule højere på Frederiksberg end i resten af landet. Hvor tilfreds er du samlet set med dit genoptræningsforløb? (N=56; Indeks=91) % 20% 40% 60% 80% 100% 5

6 Information og ventetid inden genoptræningen Der er en vis ventetid fra henvisning til et genoptræningstilbud til genoptræningen starter. Det er væsentligt, at borgerne informeres om denne ventetid, så uklarhed og deraf følgende frustration undgås. Information om ventetid efter udskrivning fra hospital er naturligvis kun relevant for borgere, der er blevet henvist i forbindelse med udskrivning. Det lader til, at lidt flere har svaret på dette spørgsmål, end det antal, det er relevant for. Dette skyldes formentligt, at spørgeskemaet ikke har været elektronisk, så respondenter, der ikke har været udskrevet ikke er blevet ført automatisk uden om dette spørgsmål. Ventetiden fra modtagelse af henvisning til påbegyndt genoptræning? (n=47; Indeks=79,25) Information om ventetid (n=42; Indeks=79,75) Tilfredsheden er næsten identisk for både information om ventetid fra henvisning, udskrivning fra hospital, og så med selve ventetiden. Der er tale om en høj tilfredshed med et indeks på knap 80, men den er lavere end for de øvrige områder, der undersøges i denne undersøgelse, det hænger godt sammen med, at det er det område, ud over egen indsats, hvor flest påpeger, at en forbedring kunne øge deres tilfredshed (se side 9). Information om genoptræning ved udskrivning fra sygehus [NB: kun borgere henvist efter Sundhedslovens 140] (n=44; Indeks=79,5) % 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget Utilfreds 6

7 Tilfredshed med selve genoptræningen Som det ses, er der generelt høj tilfredshed med selve genoptræningen, det gælder såvel terapeuternes evne til at sætte sig i borgernes sted, deres evne til at motivere som deres instruktioner. Det er faktisk kun i forbindelse med spørgsmålet om terapeutens forståelse for borgernes situation, at der er respondenter, der svarer mindre positivt end Tilfreds, og det drejer sig om ganske få. Det eneste, der måske kan undre, er at når så stor en andel af borgerne er tilfredse med terapeuternes evne til at motivere, så er det lidt påfaldende, at egen indsats er det område, hvor færres er tilfredse og flest svarer, at der kan forbedres, når det spørges ind til løbende forbedringer. Det kan naturligvis betyde, at der er en del af motivationen, det er vanskeligt at påvirke for udefrakommende. Terapeutens instruktioner af øvelser (n=54; Indeks=92,25) Terapeutens forståelse for din situation (n=54; Indeks=93,5) Terapeutens evne til at motivere dig (n=54; Indeks=93,5) Modtagelse ved første genoptræning (n=54; Indeks=94) Information om dit træningsforløb (n=54; Indeks=90,25) Egen indsats i træningsforløbet (n=55; Indeks=82,75) Dialog med terapeut om målsætning for din træning (n=54; Indeks=92,25) Afslutning på genoptræningsforløbet (n=52; Indeks=88) Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget Utilfreds 7

8 Fysiske rammer Som det ses, er respondenterne generelt tilfredse med de fysiske rammer, hvor alle spørgsmål ligger over 85 på tilfredshedsindekset. Særligt er tilgængelighed godt placeret, hvilket må siges at være nyttigt, da en del af borgerne, der anvender Sundhedscenteret, må forventes at have fysiske funktionsnedsættelser, der kan påvirke deres mulighed for fremmøde, hvis tilgængeligheden ikke er god. Åbningstider/træningstider (n=49; Indeks=85,75) Træningslokalerne (n=51; Indeks=87,25) Hvis der ses på forbedringsmuligheder på side 9, ses det desuden, at kun få borgere mener, at en forbedring af lokalerne kunne forbedre den samlede oplevelse. Dog påpeger en del, at ændringer af åbningstiderne kunne forbedre den samlede oplevelse. Men da der stadig er stor tilfredshed med dette, bør det nok overvejes, om forøgede omkostninger i forbindelse med fx længere åbningstider ville betyde en tilstrækkelig forøgelse af tilfredsheden. Tilgængelighed til træningscentret (n=49; Indeks=88,75) Lydforhold i lokalerne (n=46; Indeks=85,25) % 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget Utilfreds 8

9 Forbedringer Der spørges i spørgeskemaet ind til, om der er forbedringer, der kunne tænkes, at gøre træningsforløbet bedre. På denne måde peger undersøgelsen ikke kun på, hvad borgerne finder godt eller mindre godt, men også, hvad der specifikt kunne gøre træningsforløbene bedre. Her er det særligt egen indsats, der umiddelbart springer i øjnene, som den faktor, der i højest grad kunne gøre forløbene bedre. Dette er påfaldende, da spørgsmålet om terapeuternes evne til at motivere, er et af dem, der ligger højest på tilfredshedsindekset. Åbningstider/træningstider (N=50) Ventetiden fra modtagelse af henvisning til påbegyndt genoptræning (N=53) Træningslokalerne (N=48) Derudover er træning-/åbningstider og ventetid områder, der nævnes. Her er det nok særligt ventetiden, der med fordel kunne forkortes, hvis det er mulighed, da ventetid også er det område, hvor tilfredshedsindekset er lavest. Tilgængelighed til træningscentret (N=48) % af respondenterne har svaret, at afslutningen af forløbet, samt dialogen med terapeuterne kunne forbedres. Her er med andre ord, måske mulighed for mindre forbedringer. Egen indsats i træningsforløbet (N=51) De fysiske rammer i form af træningslokaler og tilgængelighed er det meget få, der mener kan forbedres. Dialog med terapeut om målsætning for din træning (N=51) Afslutning på genoptræningsforløbet (N=50) % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej 9

10 Sammenligninger med øvrige kommuner I grafen ses resultatet for udvalgte spørgsmål sammenlignet med de gennemsnitlige resultater for de kommuner, der har gennemført undersøgelse af den ambulante rehabilitering. Egen indsats i træningsforløbet 79,8 82,5 Der er tale om de resultater, der i undersøgelsen af Frederiksbergs ambulante genoptræning ligger højt eller dem, der ikke ligger så højt. Ved at sammenligne med de øvrige kommuner, kan der opnås en fornemmelse af, om der er tale om en tendens, der går igen, eller om der er noget særligt ved indsatsen på Frederiksberg. Som det ses, går tendenser ned for Frederiksberg igen. De kategorier, der opnår en høj score, gør det samme på landsplan og omvendt. Det lidt højere gennemsnit med den samlede tilfredshed på Frederiksberg afspejler sig ligeledes her. Dog lader det til, at Frederiksbergs borgere er lidt mere utilfredse med ventetid og information om ventetid. Terapeutens evne til at motivere dig Terapeutens forståelse for din situation Terapeutens instruktioner af øvelser Dialog med terapeut om målsætning for din træning 90,6 92,5 91,6 92,5 90,4 92,5 90,3 92,5 Information om dit træningsforløb 88,0 90,0 Ventetiden fra modtagelse af henvisning til påbegyndt genoptræning? 82,7 80,0 Information om ventetid 80,1 80,0 Information om genoptræning ved udskrivning fra sygehus 79,0 80,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 Landsplan Frederiksberg 10

11 Baggrundsoplysninger I det følgende gennemgås baggrundsoplysningerne for respondenterne. Gennemsnitsalderen er 64 år. En relativt høj gennemsnitsalder er forventelig, når der ses på genoptræning. Lidt flere kvinder end mænd har deltaget i undersøgelsen, dette stemmer overens med, at der i de højere aldersgrupper er en højere andel af kvinder end mænd. En relativt stor del af respondenterne bor alene, ligesom en ret stor del ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Begge dele er forventeligt, igen på grund af demografiske faktorer. Mand (N=25) Kvinde (N=29) 46% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Er du tilknyttet arbejdsmarkedet? (N=54) Bor du alene? (N=54) % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej 11

12 Uddannelsesoplysninger I tabellen ses respondenternes højst gennemførte uddannelse. Denne er ikke helt som Frederiksberg Kommunes fordeling for borgere i den erhvervsaktive alder. Dette skyldes igen formentligt den relativt høje gennemsnitsalder bland respondenterne. Grundskole (fx folkeskole) (N=6) Forberedende uddannelse mv. (fx produktionsskoler og uddannelse for unge med særlige behov) 2% 12% Gymnasial uddannelse (fx stx, hf, hhx og htx) (N=5) 10% Erhvervsfaglig uddannelse (fx håndværker, handel og kontor, frisør, social- og 25% Kortere videregående uddannelse (fx erhvervsakademiuddannelser, klinisk tandtekniker) (N=4) 8% Mellemlang videregående uddannelse (professions- og akademiske bachelorer, fx lærer, Lang videregående uddannelse eller ph.d. (fx kandidatuddannede som læge, gymnasielærer, 15% 19% Anden uddannelse (N=3) 6% Ønsker ikke at oplyse (N=2) 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 12

13 Gennemsnitlig tilfredshed Indsatskort Nedenfor ses indsatskort for undersøgelsen på næste side følger gennemgang, samt læsevejledning. Betydning for samlet tilfredshed 13

14 Indsatskort forklaring og gennemgang Indsatskort giver et bud på, hvordan man kan prioritere indsatsen for et givent felt. Dette opnås ved, at den gennemsnitlige tilfredshed med en kategori holdes op mod kategoriens betydning for den samlede tilfredshed. Betydningen for tilfredsheden findes ved hjælp regressionsanalyse. Hvis en faktor har stor betydning for den samlede tilfredshed, kan man med fordel overveje, at forbedre den, hvis tilfredsheden med denne faktor ligger lavt. Hvis tilfredsheden er høj med en sådan faktor, så kan det være en god idé at sikre, at den forbliver høj. Hvis en faktor ikke har høj betydning for den samlede tilfredshed, er der måske mindre grund til at prioritere forbedringen af den højt, særligt hvis der skal prioriteres mellem den og andre områder. Som det ses i indsatskortet, er der en ganske klar tendens til, at der er høj tilfredshed med områder med høj betydning for den samlede tilfredshed. Der er lidt lavere tilfredshed med de områder, der har mindre betydning for den samlede tilfredshed. Men selv de områder, der er lavest tilfredshed med, er der ret høj tilfredshed med. Det er med andre ord ikke mærkeligt, at den samlede tilfredshed er høj. Nr. Spørgsmål 1 Information om genoptræning ved udskrivning fra sygehus 2 Information om ventetid 3 Ventetiden fra modtagelse af henvisning til påbegyndt genoptræning? 4 Information om dit træningsforløb 5 Dialog med terapeut om målsætning for din træning 6 Modtagelse ved første genoptræning 7 Terapeutens instruktioner af øvelser 8 Terapeutens forståelse for din situation 9 Terapeutens evne til at motivere dig 10 Egen indsats i træningsforløbet 12 Afslutning på genoptræningsforløbet 13 Træningslokalerne 15 Lydforhold i lokalerne 18 Tilgængelighed til træningscentret 19 Åbningstider/træningstider Overfor ses en oversigt over de områder, der er med i indsatskortet. Tallene svarer til tallene i indsatskortet. 14

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse Ambulant genoptræning 2016 1 1. udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Metode... 3 Spørgeskemaet... 4 Samlet tilfredshed... 5 Sammenligning med landsplan... 5

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016 Undersøgelse af brugerhed hos modtagere af hjemmepleje Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning Social og Sundhed Sagsnr. 288564 Brevid. 2494254 Ref. TIHO NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning 25. januar 2017 Baggrund KL har i efteråret 2014 udviklet en spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af genoptræning 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Indkomne svar... 6 2.1. Besvarelser... 6 2.2. Om respondenterne...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Georgs Vuggestue 10 4 Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Hobrovejens SFO baseret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Assentoft SFO baseret på i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n s S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Munkholmskolens

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Margrethevejens vuggestue 4 Den pædagogiske indsats De følgende spørgsmål omhandler din tilfredshed med den pædagogiske indsats. Hvor tilfreds

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S F O R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup SFO baseret på i alt 50 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fårup Børnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fårup Børnehave baseret på i alt 25 besvarelser. Fårup Børnehave

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Himmelblå Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Himmelblå baseret på i alt 84 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Rubjerg Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Rubjerg baseret på i alt 21 besvarelser. Børnehaven

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Tryllefløjten Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Tryllefløjten baseret på i alt 21 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Jennumparken Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Jennumparken baseret på i alt 33 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Tjærbyvejens vuggestue Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens vuggestue baseret på i alt 21 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehaven Essenbækken Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehaven Essenbækken baseret på i alt 20 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Mariendal Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Mariendal baseret på i alt 60 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Viborgvej Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Viborgvej baseret på i alt 72 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Mælkevejen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Mælkevejen baseret på i alt 60 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Spentrup Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Spentrup baseret på i alt 82 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE BØRNEHUSET GRØFTEKANTEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for BØRNEHUSET GRØFTEKANTEN baseret på i alt 20 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Børnebyens Daginstitutioner 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 57,1% 5 42,9% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød Kommune Institution: Gadevang Asyl 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 71,4% 28,6% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit barn

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B ø r n e h u s e t Ø s t e r v a n g, J u n i o r k l R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Om rapporten Denne rapport præsenterer resultaterne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Sydvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Sydvest baseret på i alt 416 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E R i s m ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E Ø s t e r v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Sydøst Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Sydøst baseret på i alt 268 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F i r k l ø v e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o r n b æ k S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E N ø r r e v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V o r u p B ø r n e - o g U n g d o m s h u s - JK R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G å r d k l u b b e n F i s k e r g å r d e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B j e r r e g r a v S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H a v n d a l S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Selvejende institutioner Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for de selvejende institutioner baseret på i alt 569

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E S ø n d e r m a r k s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 Køgevejens Ungdomshus 89 % Tilfreds/Meget tilfreds 2 % Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K r i s t r u p S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E G r ø n h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Midt Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Midt baseret på i alt 203 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E T i r s d a l e n s S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o b r o v e j e n s S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S k o l e & B ø r n e b y R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B l i c h e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s f e r g S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E M u n k h o l m s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E O u s t M ø l l e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E L a n g å S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V e s t e r b a k k e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Vedbyholm 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

HVOR TILFREDS VAR DU MED DINE MULIGHEDER FOR: - At fortælle om din kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen?

HVOR TILFREDS VAR DU MED DINE MULIGHEDER FOR: - At fortælle om din kræftsygdom, behandling og følger i hverdagen? Hvilket træningstilbud har du deltaget i? Fysisk træning for borgere med kræft 11 16,2% Fysisk træning for kvinder opereret for brystkræft 39 57,4% Fysisk træning for unge med kræft 0 0,0% Bækkenbundstræning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Baunevangen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje Syd 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en læsevejledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Willer 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Humlebien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Trekløveren 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tinsoldaten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cirklen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Vuggestuen Manegen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Mælkebøtten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cassiopeia 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Rosenhøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Enghøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Strandhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Egevolden 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje NordMidt 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere