B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Byggeretter Køge Idrætspark UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Byggeretter Køge Idrætspark UDKAST"

Transkript

1 B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Byggeretter Køge Idrætspark UDKAST

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne Indledning Ejendommene Købers bebyggelse Plangrundlag Servitutter Jordbundsforhold og forurening Byggemodning Overtagelsesdag Købesummen Refusionsopgørelse Byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg Betingelser Skøde Grundejerforening Erklæringer Handlens berigtigelse og omkostninger Værneting Underskrifter...12 Side 2

3 Bilagsoversigt Bilag 1: Køge Idrætspark Udbud af byggeretter (salgsprospekt) Bilag 2: Købers tilbud af [dato] Bilag 3: Ejendomskort af [dato] Bilag 4: Tingbogsattest af henholdsvis 1. og 6. marts 2017 for henholdsvis matr. 11a og matr. 11tb Bilag 5: Servitutter vedrørende matr. 11a og matr. 11tb, Køge Markjorder Bilag 6: Deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg i ubebygget stand (udkast) Side 3

4 1. Parterne 1.1 Denne Aftale er indgået mellem Køge Kommune Torvet Køge ( Sælger ) og [xx] [xx] [xx] CVR-nr. [xx] ( Køber ) 2. Indledning 2.1 Sælger ønsker at gennemføre en renovering af Køge Idrætspark, der blandt andet omfatter etablering af tribune, ståpladser, udvidelse af Køgehallerne i form af etablering af ny opvisningshal, etablering af café mellem eksisterende haller og den nye opvisningshal, etablering af nye omklædningsfaciliteter mv. 2.2 Som del af den samlede renovering har Sælger udbudt byggeretterne til [tre hjørneejendomme/op til fem ejendomme tilpasses inden aftaleindgåelse alt efter, om og hvor mange optioner kommunen ønsker at benytte sig af], der er placeret umiddelbart opad Køge Idrætsparks tribuner og boldbane, jf. de med [xx] markerede ejendomme på ejendomskortet (bilag 3). Krav, begrænsninger og øvrige vilkår for disse ejendomme er nærmere beskrevet i bilag Sælger har gennemført offentligt udbud af de i punkt 2.2 nævnte byggeretsejendomme i henhold til 68 i lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse, og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af udbudsmaterialet samt købsaftalen med tilhørende bilag. 2.4 På baggrund af dette offentlige udbud, har Sælger valgt at indgå nærværende betingede købsaftale med Køber. Købers tilbud af [dato] er vedlagt som bilag 2. Side 4

5 3. Ejendommene 3.1 Købsaftalen omfatter de med [xx] markerede grunde på ejendomskortet (bilag 3) ( Ejendommene ) samt de dertilhørende byggeretter. Ejendommene er en del af matr. 11a, Køge Markjorder. På tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale er Ejendommene endnu ikke selvstændigt udstykkede. Sælger forestår udstykningen i overensstemmelse med det overordnede rids, der indgår i bilag 1). Sælger er for egen regning berettiget til at tinglyse de deklarationer på Ejendommene, som er nødvendige og sædvanlige for at gennemføre udstykningen, idet Køber om fornødent er forpligtet til at bistå med tinglysningen, herunder at underskrive deklarationerne. 3.2 Ejendommene er beliggende i byzone. 3.3 Ejendommene overdrages uden nogen form for bygninger, fundamenter eller andre former for bygningsdele, jf. også punkt Købers bebyggelse 4.1 Etagearealet for Købers samlede bebyggelse på Ejendommene, jf. Købers tilbud, jf. bilag 2, udgør [xx] m2. Etagearealet opgøres i henhold til bygningsreglementet (BR15). Herudover har Sælger påtaget sig at etablere dele af parkeringspladser, vejanlæg og forplads, jf. bilag 1-2. Parterne deler omkostninger til vejanlæg, cykelparkering og forplads forholdsmæssigt. Sælger har påtaget sig at etablere og bekoste 100 af de skønnede 300 p-pladser [info til tilbudsgiverne: de 200 pladser, som Køber skal anlægge, dækker kun basisejendommene hvis Sælger vælger at sælge én eller flere af optionsgrundene, vil omfanget af p-pladser forventeligt blive reguleret i opadgående retning. Antallet af p- pladser fastlægges endeligt, når lokalplanen udarbejdes.] 4.2 Køber er forpligtet til at gennemføre den i Købers tilbud, jf. bilag 2, beskrevne bebyggelse inklusive parkeringspladser, vejanlæg og cykelparkering. Køber er i hele projekterings- og opførelsesfasen forpligtet til i videst mulig udstrækning at koordinere byggeriet med Sælger, der gennemfører renovering af Køge Idrætspark samtidig med Købers byggeri. 4.3 Enhver ikke-uvæsentlig ændring af det i tilbuddet beskrevne byggeri, jf. bilag 2, kan kun ske med Sælgers forudgående skriftlige samtykke. Enhver ændring, som indebærer et byggeri med et større etageareal end forudsat i Købers tilbud, medfører en tilsvarende forhøjelse af købesummen, idet forhøjelsen beregnes forholdsmæssigt ud fra den aftalte pris pr. m2 etageareal, jf. punkt 10.2, og tillægges moms, jf. punkt Forhøjelsen forfalder til kontant betaling, når der indgås aftale om forøgelse af etagearealet, dog senest når der udstedes byggetilladelse hertil. 4.4 Der foretages ikke regulering af købesummen i nedadgående retning, hvis byggeriets areal bliver mindre end forudsat i Købers tilbud (bilag 2), med mindre dette skyldes forhold som Sælger bærer ansvaret eller risikoen for. Side 5

6 4.5 Køber er forpligtet til at overholde de i bilag 1 anførte krav og retningslinjer, herunder om etablering af byggeplads mv. 5. Plangrundlag 5.1 Ejendommene er omfattet af Køge Kommuneplan 2013 med bestemmelser i rammeområde 3R02. Købers byggeri forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan. Udover ovennævnte ramme- og plangrundlag, er Ejendommenes anvendelse begrænset i overensstemmelse med bilag Sælger udarbejder lokalplan for området. 5.3 Planforslaget udarbejdes efter Sælgers almindelige lokalplan-skabelon, tilhørende standarder og Køber er i nødvendigt omfang forpligtet til at bistå Sælger med udarbejdelsen af lokalplanforslag, herunder i forbindelse med fremskaffelse af oplysninger om Købers projekt. Dette arbejde forventes påbegyndt i april 2017, således at planen sendes i høring i efteråret 2017 og forventes godkendt i januar Servitutter 6.1 Ejendommene overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed de tilhører Sælger, herunder på vilkår og betingelser som anført i bilag 1 og 4. Der henvises til tingbogsattester af henholdsvis 1. og 6. marts 2017, jf. bilag 4, samt de på den oprindelige hovedejendom (matr. 11a) tinglyste servitutter samt servitutter vedrørende matr. 11tb, jf. bilag Køber er derudover forpligtet til at respektere, at der tinglyses følgende servitutter på Ejendommene: A. Deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg i ubebygget stand, jf. punkt 12. B. Andre servitutter med eller uden pant, der er nødvendige eller sædvanlige i forbindelse med udstykning af Ejendommene, Købers projekt og nedlæggelse af vej- og stiarealer, eller som i øvrigt lovligt kan kræves tinglyst af offentlige myndigheder og koncessionerede virksomheder (forsyningsselskaber), herunder bestemmelser om offentlig passage og vejadgang over Ejendommene samt bestemmelser, der regulerer fællesanliggender med naboejendommene og medlemskab af grundejerforening. 6.3 Deklarationerne vil blive udarbejdet og tinglyst på Ejendommene ved Sælgers foranstaltning. Køber er om nødvendigt forpligtet til at medvirke ved tinglysning af sådanne efter, at Køber har fået skøde på Ejendommene. 6.4 Sælger oplyser, at der Sælger bekendt ikke er utinglyste forpligtelser på Ejendommene. Side 6

7 7. Jordbundsforhold og forurening 7.1 Sælger har foretaget en begrænset undersøgelse af jordbundsforhold og forurening på Ejendommene, jf. bilag Sælger påtager sig intet ansvar for de geotekniske forhold på Ejendommene, hvorfor Køber er uberettiget til at rejse nogen form for krav, såfremt det konstateres, at der skal gennemføres ekstra pilotering i forbindelse med opførelse af det planlagte byggeri. Sælger påtager sig ligeledes intet ansvar for fortidsminder på Ejendommene. Der er ved fastsættelse af købesummen og handlens vilkår i øvrigt taget højde herfor. 7.3 Sælger påtager sig ikke noget ansvar for bygningsdele eller andre genstande beliggende under jordoverfladen. 7.4 Sælger erklærer, at man ikke er bekendt med, om Ejendommene er forurenet. Ejendommen overtages derfor også uden ansvar for Sælger for så vidt angår eventuel forurening og Køber er derfor uberettiget til at rejse nogen form for krav, såfremt der konstateres forurening på Ejendommene. 7.5 Køber er berettiget til, når købsaftalen er underskrevet, for egen regning at foretage en geoteknisk undersøgelse og en forureningsundersøgelse af Ejendommene. Hvis det konstateres, at der ved bebyggelse skal piloteres, eller at der er forurening, kan Køber skriftligt annullere handlen betinget af, dels at alle undersøgelsesrapporter overdrages til Sælgers ejendom, dels at grunden reetableres i enhver henseende. Skriftlig meddelelse om annullering skal i givet fald være Sælger i hænde senest 30 dage efter købsaftalens underskrift. 7.6 Ved annullering af handlen som følge af jordbundsforholdene tilbagebetales kun den ved købsaftalens underskrift indbetalte del af købesummen, som således ikke forrentes, ligesom der ej heller sker refusion af nogen del af de udgifter, som Køber måtte have afholdt i forbindelse med jordbundsundersøgelserne. Alle udgifter ved annullering/tilbageskødning afholdes af Køber. 7.7 Købers brug må ikke medføre forurening af Ejendommene og Køber er ansvarlig for, at brugen af Ejendommene og det opførte byggeri til enhver tid er miljømæssig forsvarlig. 7.8 Alle omkostninger til undersøgelser, oprensning eller erstatningskrav i anledning af forurening, der hidrører fra Købers virksomhed, påhviler Køber. Dette gælder, uanset hvornår kravet fremsættes, og uanset om kravet fra tredjemand måtte være rettet mod Sælger. 7.9 Ejendommene og/eller det opførte byggeri må ikke benyttes på en sådan måde, at der ved lugt, støj, rystelser, lyspåvirkning eller lignende påføres gener for omkringliggende ejendomme og disses brugere. Side 7

8 7.10 Såfremt Køber ikke inden for den i punkt 7.5 nævnte frist gør annullation gældende, fortaber Køber retten til at gøre krav gældende mod Sælger vedrørende jordbundsforhold, forurening og/eller fortidsminder. 8. Byggemodning 8.1 Ejendommene afleveres ryddede, således at Sælger rydder Ejendommene til 90 cm. under terræn og fjerner forudregistrerede olietanke. Sælger sløjfer desuden forsyningsledninger til nærmeste forsyningspunktet og foretager ekstern byggemodning (det vil sige byggemodning uden for Ejendommene). 8.2 Al byggemodning og tilslutningsbidrag, der ligger udover det i punkt 8.1 nævnte, foretages af Køber og for dennes regning. 9. Overtagelsesdag 9.1 Sælger overtager Ejendommene den 1. i måneden efter det tidspunkt, hvor der er vedtaget lokalplan for Ejendommene, der tillader realisering af Købers projekt, som beskrevet i nærværende købsaftale med bilag ( Overtagelsesdagen ). 9.2 Fra Overtagelsesdagen henligger Ejendommene for Købers regning og risiko. Alle fremtidige forsikringsforhold efter Overtagelsesdagen er Sælger uvedkommende. 10. Købesummen 10.1 Købesummen er fastsat ud fra etagearealet for Købers samlede bebyggelse, jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.4.1 og Købesummen er opgjort som følger: [xx] m2 a kr. [xx], i alt kr. [xx] eksklusive moms Købesummen tillægges moms Ved underskrivelse af nærværende købsaftale, betaler Køber 25 % af den samlede købesum i henhold til punkt til Sælger på en af Sælger anvist konto. Senest 5 hverdage efter underskrivelsen af nærværende købsaftale, stiller Køber behørig bankgaranti på anfordringsvilkår for betaling af de resterende 75 % af købesummen. Side 8

9 10.5 Købesummen reguleres i overensstemmelse med punkt 4.3. Herudover indeksreguleres købesummen fra datoen for Købers tilbud, jf. bilag 2, indtil Overtagelsesdagen i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset. Reguleringen baseres på stigningen i nettoprisindekset fra datoen for afgivelse af Købers tilbud frem til Overtagelsesdagen. Reguleringen kan ikke være negativ Senest på Overtagelsesdagen indbetales restkøbesummen, inklusive regulering, jf. punkt , og moms, jf. punkt 10.3, til Sælger på en af Sælger anvist konto, hvorefter den i punkt 10.4 nævnte garanti ophører. Sælger udsteder faktura for købesummen Ved forsinkelse med betalingen i henhold til punkt 10.6 skal købesummen forrentes fra Overtagelsesdagen til betaling finder sted med den til enhver tid fastsatte rentesats i henhold til rentelovens 5, stk. 1 for forsinkelsesperioden med mindre Sælger vælger at annullere handelen, hvilket Sælger er berettiget til, da enhver forsinkelse med betalingen anses som væsentlig 11. Refusionsopgørelse 11.1 Med Overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende Ejendommenes indtægter og udgifter Saldo i Sælgers favør forfalder 8 dage efter, at refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne. Saldo i Købers favør forfalder, når refusionsopgørelsen foreligger uden indsigelse fra parterne, dog tidligst ved købesummens frigivelse Hvis refusionssaldoen ikke betales rettidigt, påløber der renter fra forfaldsdagen med den til enhver tid fastsatte rentesats i henhold til rentelovens 5 stk Fra Overtagelsesdagen og indtil Ejendommene er selvstændigt vurderet opkræves Køber særskilt en forholdsmæssig andel af de årlige grundskatter, der påhviler den samlede ejendom, beregnet i forhold til Ejendommenes areal i forhold til den samlede ejendoms areal. 12. Byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg 12.1 Køber er forpligtet til A. at indgive fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse senest 3 måneder efter der foreligger vedtaget lokalplan, B. at igangsætte byggeriet ved første spadestik senest 3 måneder efter opnåelse af byggetilladelse, C. at fremme projektet mest muligt samt til at færdiggøre byggeriet, så der kan opnås ibrugtagningstilladelse, der muliggør ibrugtagning efter byggeriets formål af alle bygninger på Ejendommene, se- Side 9

10 nest 2 år efter igangsætning af byggeriet (første spadestik) Ibrugtagning for bygningerne på parcel [optionsparcellerne indsættes inden kontraktindgåelse] kan imidlertid udskydes til senest 4 år efter igangsætning af byggeriet (første spadestik) på Ejendommene De i punkt 12.1 nævnte frister kan alene udskydes efter princippet i AB 92 24, stk. 1, nr. 3) -5), samt i det omfang byggetilladelser ikke foreligger senest 3 måneder efter, at Køber har indgivet fuldstændig ansøgning herom Hvis en af fristerne i punkt 12.1 ikke overholdes og fristerne ikke er udskudt efter punkt kan Sælger efter et påkrav med frist på to uger købe Ejendommene tilbage på følgende vilkår: A. Tilbagekøbet sker til samme købesum, som Køber har betalt i henhold til nærværende købsaftale med fradrag af 25 %, dog maksimalt Ejendommens markedsværdi med tillæg af eventuelle byggearbejder udført i Købers ejertid, som måtte kunne anvendes af Sælger fremadrettet - med fradrag af 25 %. Markedsværdien fastsættes i givet fald for et salg inden for 4 måneder, og vurderingen foretages endeligt af to af Dansk Ejendomsmæglerforening udpegede, statsautoriserede ejendomsmæglere og valuarer i samarbejde med en af disse udpeget bygningssagkyndig. B. Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden efter Sælgers tilbagekøbsbegæring C. Køber skal skadesløsholde Sælger i det omfang tilbagekøbsprisen tillægges moms og Sælger ikke har momsfradrag eller kan opnå momsrefusion herfor. D. Køber skal afholde alle omkostninger ved overdragelsen, herunder betale tinglysningsafgiften og eventuelle omkostninger til ejendomsmæglere og bygningssagkyndige Køber er ikke berettiget til at videresælge Ejendommene, eller nogen del heraf, førend Ejendommene er bebygget i overensstemmelse med nærværende købsaftale med bilag Sælgers rettigheder efter nærværende punkt 12 bortfalder ikke, selv om Sælger afstår fra at gøre dem gældende. Rettighederne kan herunder gøres gældende over for enhver senere erhverver af Ejendommene, herunder ejendomme udstykket herfra og ejerlejligheder, som disse ejendomme opdeles i, og over for enhver senere erhverver af den bestemmende indflydelse i et selskab, der har erhvervet disse Nærværende bestemmelse tinglyses som servitut på Ejendommene med prioritet forud for al pantegæld og med Sælger som påtaleberettiget, jf. bilag Betingelser 13.1 Nærværende købsaftale er fra Sælgers side betinget af, Side 10

11 at der opnås godkendelse af handlen i sin helhed fra Køge Byråd Opfyldes betingelsen i punkt 13.1 ikke, er Sælger berettiget til at træde tilbage fra nærværende købsaftale. I så fald kan ingen af parterne rette noget krav mod hinanden, dog således at Køber er berettiget til at modtage refusion af de dele af købesummen, der måtte være erlagt, idet købesummen ikke forrentes Køber må ikke igangsætte byggeri, ej heller grave eller bore (bortset fra de arbejder, der er nødvendiggjort til undersøgelse i medfør af punkt 7) før der foreligger byggetilladelse. 14. Skøde 14.1 Når alle betingelser, jf. punkt 13, er opfyldt, og købesummen, jf. punkt 10, er fuldt betalt, er Køber efter påkrav fra Sælger forpligtet til at underskrive endeligt skøde. 15. Grundejerforening 15.1 Køber er forpligtet til at være medlem af grundejerforening og som medlem heraf afholde sædvanlige omkostninger hertil. På tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale er grundejerforeningen ikke stiftet. Køber kan forvente, at grundejerforeningen stiftes umiddelbart efter nærværende aftales indgåelse under anvendelse af den på stiftelsestidspunktet gældende normalvedtægt for ejerforeninger, der er omfattet af lov om ejerlejligheder. 16. Erklæringer 16.1 Køber erklærer i henhold til lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2013 om sommerhuse og campering mv., at den erhvervede ejendom skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens Der er ingen beboelseslejligheder på Ejendommene, hvorfor reglerne om tilbudspligt i lejelovens kapitel XVI ikke finder anvendelse Der hviler ingen momsreguleringsforpligtelse på Ejendommene. 17. Handlens berigtigelse og omkostninger 17.1 Handlen omfattet af nærværende købsaftale berigtiges af Køber Køber bærer omkostningerne til berigtigelsen. Side 11

12 17.3 Køber afholder udgiften til tinglysningsafgift af skødet. Det gælder også tinglysningsafgift ved en eventuel tilbageskødning, hvis en af parterne træder tilbage fra handlen, jf. punkt 7.5 eller 13.2, i det omfang tinglysningsafgiften ikke godtgøres af SKAT Parterne afholder i øvrigt hver især omkostningerne til egne rådgivere. 18. Værneting 18.1 Opstår der tvister om forhold vedrørende nærværende købsaftale skal parterne søge en mindelig løsning Er dette ikke muligt er der mellem parterne aftalt værneting i Køge. 19. Underskrifter Dato: Køber: Dato: Køber: Dato: Sælger, Køge Kommune Dato: Sælger, Køge Kommune Side 12

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Byggeret (bygning B) Køge Idrætspark Udkast, 3. juli 2017

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Byggeret (bygning B) Køge Idrætspark Udkast, 3. juli 2017 B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Byggeret (bygning B) Køge Idrætspark Udkast, 3. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 4 2. Indledning... 4 3. Ejendommen... 5 4. Købers bebyggelse... 5

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen KØGE KOMMUNE 2017-003770-22 TORVET 1 4600 KØGE STORPARCEL Herfølge Syd KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget storparcel,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE 2008-18417-69 TORVET 1 4600 KØGE SPÆTTEVÆNGET, EJBY EJBY NORD 3. ETAPE KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel matr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. 1. Parterne. 2. Ejendommene

K Ø B S A F T A L E. 1. Parterne. 2. Ejendommene Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2015-003931-40 K Ø B S A F T A L E 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommene Den Køge Kommune tilhørende ubebyggede

Læs mere

Købsaftale. for. Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen

Købsaftale. for. Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen Købsaftale for Ringsted Kommunes salg af storparcel i Kasernebyen Matr.nr. 60bz, 60ea og 60bt INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTERNE... 3 2 EJENDOMMEN... 3 3 SERVITUTTER OG DEKLARATIONER... 3 4 OVERTAGELSE OG

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE

BETINGET KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE BETINGET KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE [ ] BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Udbudsbetingelser af 22. oktober 2018 Bilag 2 Købers tilbud af [ ] Bilag 3: Måleblad fra Aakjaer Landinspektører af 31. oktober 2016 Bilag

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2009-24715-52 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge BJÆVERSKOV CENTRET KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Den Køge Kommune tilhørende ubebyggede parcel: Matr.

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE:

BETINGET KØBSAFTALE: BETINGET KØBSAFTALE: Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder (Herefter benævnt Sælger ) og [ ] [ ] Cvr.nr: [ ] (Herefter benævnt Køber ) er nærværende betingede købsaftale indgået, efter Køber er

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. AARHUS KOMMUNE [Køber]

BETINGET KØBSAFTALE. AARHUS KOMMUNE [Køber] BETINGET KØBSAFTALE AARHUS KOMMUNE [Køber] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 2. EJENDOMMEN 3. KØBERS BEBYGGELSE 4. SERVITUTTER 5. GEOTEKNISKE FORHOLD OG FORURENING 6. FORTIDSMINDER 7.

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale

Udkast til betinget købsaftale Bilag 1 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Udkast til betinget købsaftale mellem Lejre Kommune og [ ] vedrørende ejendommen [ ] Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommene

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommene Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2018-018299-02 KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommene Matr.nr. 1-v Ejby By, Ejby, beliggende Degnegryden 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for udstykningen Martin Madsens Vej og J.C. Danielsens Vej i Hornslet. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 03-04-2017 J.nr. 17/7050 Gældende for Vendehøj 20, Hornslet 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Elkærbakke, Vrinners. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Udkast 18. september 2018 AARHUS KOMMUNE [KØBER]

BETINGET KØBSAFTALE. Udkast 18. september 2018 AARHUS KOMMUNE [KØBER] BETINGET KØBSAFTALE Udkast 18. september 2018 AARHUS KOMMUNE [KØBER] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 2 2. EJENDOMMEN 2 3. BEBYGGELSE PÅ EJENDOMMEN 3 4. SERVITUTTER 4 5. JORDBUNDSFORHOLD

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 19-04-2018 Sagsid 07/36451 Gældende for Ladegårdsparken 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24.

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 26.06.2017 Sagsid 14/38190 Gældende for Dalgårdsvej, Thorsager 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 19-03-2019 Sagsid 17/34883 Gældende for storparcel ved Oldagervej i Rønde 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Betingelser for salg af erhvervsgrunde

Betingelser for salg af erhvervsgrunde Betingelser for salg af erhvervsgrunde 13-04-2018 Sagsid 18/8206 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste

Læs mere

Betinget købsaftale Del af Brofæstet.

Betinget købsaftale Del af Brofæstet. Betinget købsaftale Del af Brofæstet. Viborg Kommune [Dato] Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Projektet... 3 4. Grunden... 3 5. Bebyggelsesmuligheder og planbestemmelser... 3 6.

Læs mere

KØBSAFTALE I forbindelse med Glostrup Kommunes salg af 4 parcelhusgrunde i Dysseaasen i Hvissinge Øst

KØBSAFTALE I forbindelse med Glostrup Kommunes salg af 4 parcelhusgrunde i Dysseaasen i Hvissinge Øst KØBSAFTALE I forbindelse med Glostrup Kommunes salg af 4 parcelhusgrunde i Dysseaasen i Hvissinge Øst Salget sker i henhold til reglerne i Økonomi- og indenrigsministeriet bekendtgørelse nr. 799 af 24.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive

TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive Undertegnede Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: tilbyder hermed køb af: Matr.nr.: Beliggende: Bilstrupparken, 7800 Skive Af

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger

KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Over Hornbæk By, Hornbæk 9i, 10m, 10r, 10q og 11h Overvænget 25, 25a, 25c og 31, 8920 Randers NV KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger 1 - Parterne...

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE DRONNINGHOLMSVEJ 30, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE DRONNINGHOLMSVEJ 30, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE DRONNINGHOLMSVEJ 30, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 27d Svendborg Markjorder Adresse: Dronningholmsvej 30, 5700 Svendborg Areal: 1.226 m² Køber betaler alle tilslutningsafgifter

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Palle Kejlstrup, Tejnvej 23, 3770 Allinge,(i det følgende kaldet sælger) sælger hermed til :

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Palle Kejlstrup, Tejnvej 23, 3770 Allinge,(i det følgende kaldet sælger) sælger hermed til : Parcel nr. af matr. nr. 351 Allinge-Sandvig Markjorder Beliggende: Tejnvej, 3770 Allinge K Ø B S A F T A L E Undertegnede Palle Kejlstrup, Tejnvej 23, 3770 Allinge,(i det følgende kaldet sælger) sælger

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE. (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Drastrup By, Essenbæk Del nr. 2 af 4dd Dybdalvej KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2 4 Overtagelsesdag....

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSAFTALE. 1 Ejendommen

KØBSAFTALE. 1 Ejendommen KØBSAFTALE Mellem GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve (i det følgende benævnt kommunen/sælger) og Navn Adresse postnummer CVR-nummer (i det følgende benævnt køber) om den kommunen tilhørende ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger

KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Stevnstrup By, Grensten 7x Randersvej 88E, 8870 Langå KØBSAFTALE - tilbudsformular indtil underskrevet af sælger 1 - Parterne...1 2 Det solgte...2 3 Købesummen...2 4 Overtagelsesdag....2

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede:

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede: KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Johanne Hansens Vej. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 8b Vindbyholt by, Roholte sogn, beliggende

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 8b Vindbyholt by, Roholte sogn, beliggende K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. -Tilbudsformular indtil underskrevet af sælger

KØBSAFTALE. -Tilbudsformular indtil underskrevet af sælger 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Munkdrup By, Kristrup 3bc Æbleplantagen 8, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE -Tilbudsformular indtil underskrevet af sælger 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen...

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Viggo Kragh-Hansens Vej. Undertegnede:

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Viggo Kragh-Hansens Vej. Undertegnede: KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Viggo Kragh-Hansens Vej. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon

Læs mere

Sagsid: Dronningholmsvej 30, 5700 Svendborg

Sagsid: Dronningholmsvej 30, 5700 Svendborg KØBSAFTALE DRONNINGHOLMSVEJ 30, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 27d Svendborg Markjorder Adresse: Areal: Dronningholmsvej 30, 5700 Svendborg 1.226 m² heraf vej 418 m2 Køber betaler alle

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Ved forsinket betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov.

K Ø B S A F T A L E. Ved forsinket betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov. K Ø B S A F T A L E Vedr. Jernbanegade 13-9610 Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe del af matr.nr. 1nq Nøragergård hovedgård, Durup, beliggende

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

BETINGET AFTALE OM KØBERET

BETINGET AFTALE OM KØBERET BETINGET AFTALE OM KØBERET AREAL VED BUDDINGE STATION UDKAST 15. maj 2011 GLADSAXE KOMMUNE K/S BUDDINGEVEJ 272 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS BAGGRUND OG FORMÅL 1 2. AREALET, TERMINALAREALET OG BEBYGGELSEN

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Faxe Kommune Frederiksgade Haslev (i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) VILKÅR:

K Ø B S A F T A L E. Faxe Kommune Frederiksgade Haslev (i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) VILKÅR: K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til (i det følgende benævnt køber) Matr. nr. 5gc Troelstrup by, Haslev. Ejendommen

Læs mere

Tilbudsblanket BORGMESTER ANDERSENS VEJ, 6400 SØNDERBORG

Tilbudsblanket BORGMESTER ANDERSENS VEJ, 6400 SØNDERBORG Tilbudsblanket BORGMESTER ANDERSENS VEJ, 6400 SØNDERBORG Undertegnede tilbyder herved at købe del af matr. nr. 94 samt del af matr. nr. 3772 Sønderborg, beliggende Borgmester Andersens Vej, 6400 Sønderborg,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan Ved Eltangvej et erhvervsområde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan Ved Eltangvej et erhvervsområde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan 0552-12 Ved Eltangvej et erhvervsområde Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

TILBUDSBLANKET for køb af erhvervsgrund beliggende Industrivej 16 Jebjerg 7870 Roslev

TILBUDSBLANKET for køb af erhvervsgrund beliggende Industrivej 16 Jebjerg 7870 Roslev TILBUDSBLANKET for køb af erhvervsgrund beliggende Industrivej 16 Jebjerg 7870 Roslev Undertegnede Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: tilbyder hermed køb af: Matr.nr.: 16dq Jebjerg by, Jebjerg Beliggende:

Læs mere