Sygdomme og skadedyr i korn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygdomme og skadedyr i korn"

Transkript

1 Sygdomme og skadedyr i korn Ghita Cordsen Nielsen Jeg har valgt at koncentrere mig om svampebekæmpelse i hvede og bekæmpelse af agersnegle. Forsøgene med bladlusbekæmpelse i hvede og vårbyg er der ikke så meget at sige om, fordi der kun har været meget svage angreb, og derfor er der også kun opnået små eller negative nettomerudbytter for bladlusbekæmpelse. Det samme kan man sige om mange af svampeforsøgene i vinterbyg, hvor smittetrykket af svampe også var relativt lavt. I vårbyg viser forsøgene med svampebekæmpelse, at det ved bekæmpelsesbehov er en god ide at anvende Amistar-holdige løsninger, men i meget lave doseringer. Men tilbage til hvede blev igen et år, hvor der var svage angreb af meldug og gulrust. Den tidlige svampebehandling i vækststadium har derfor også været urentabel i mange af årets forsøg. På denne figur er bruttomerudbyttet for to sprøjtninger i hvede sat til 100. Den grønne del af søjlerne viser, hvor stor en andel af merudbyttet, der er opnået ved den tidlige behandling i vækststadium 31-32, altså når der er udviklet 1-2 knæ. Den røde del af søjlen viser, hvilken andel af merudbyttet, der er opnået ved sprøjtning i vækststadium 39-51, dvs. begyndende skridning. Man kan se, at der i alle år er opnået omkring 25 procent af bruttomerudbyttet ved den tidlige behandling, mens ca. 75 procent er opnået ved aksbeskyttelsen. Med andre ord, så kan man sige, at aksbeskyttelsen i alle årene har været den vigtigste sprøjtning. Bortset fra 1996, hvor der var meget meldug, har der i alle årene været relativ svage angreb af gulrust og meldug. Men om dette også kommer til at gælde i kommende sæson er jo ikke sikkert. Ved den tidlige svampesprøjtning i hvede har en række af de godkendte midler klaret sig lige godt. Det samme var tilfældet i tidligere års forsøg. Septoria var i 2001 den mest udbredte skadegører i hvede, men sammenlignet med de foregående 5 år var angrebene i 2001 de hidtil svageste. Her ser vi Septoriaudviklingen i 3 år nemlig 2001, hvor vi havde de svageste angreb og i 1998 og 1999, hvor der var de kraftigste angreb. Merudbytterne for svampebekæmpelse har derfor også været moderate i 2001 i forhold til 1998 og Hvilken dosis af Amistar, der var bedst til aksbeskyttelsen i 2001, kan vi se på denne figur. I forsøgene er der ikke sprøjtet forud, men kun udført en aksbeskyttelse. På den nederste akse har vi de afprøvede doser. På aksen opad har vi nettomerudbytterne.vi kan se, at kvart dosis, dvs. 0,25 l pr. ha Amistar har givet det højeste nettomerudbytte i gennemsnit af de 13 forsøg. Der er regnet med listepriser for kemikalier og en kornpris på 80 kr. pr hkg samt 60 kr. pr udbringning. Det gælder generelt for hvedeforsøgene i Oversigten.

2 Her har vi den samme figur igen, men her er resultater fra 1999 og 2000 også vist. Der er heller ikke udført nogen forudgående sprøjtning i forsøgene fra 99 og Vi kan se, at nettomerudbyttet var højest i det fugtige år 1999, og at 1/2 og 3/4 dosis her gav samme nettomerudbytte i gennemsnit af forsøgene. I 2000 blev det højeste nettomerudbytte opnået med 1/2 dosis, og i 2001, hvor angrebene var mere moderate, var 1/4 dosis bedst. Læg mærke til, at kurverne er meget lige mellem 1/2 og 3/4 dosis, men også mellem ½ og 1/4 dosis. Dvs., at nettomerudbyttet i gennemsnit af forsøgene har ligget på samme niveau. I enkeltforsøgene er der dog selvfølgelig større forskelle. Den økonomisk optimale dosis varierer ikke kun fra år til år, men kan også godt variere fra landsdel til landsdel. Nedbørsmængderne i juni-juli har nemlig stor betydning for rentabiliteten af aksbeskyttelsen. Her ser vi de opnåede merudbytter for svampesprøjtning i hvede i de sidste tre år fordelt på landsdele. Alle planteværnsforsøg med 2 svampebehandlinger indgår (i alt 318 forsøg).b er Bornholm, F er Fyn, L er Lolland Falster, SJ er Sjælland, NJ er Nordjylland, VJ er Vestjylland og ØJ er Østjylland. Sønderjylland indgår i Vest- og Østjylland. Når der er forskelle i de opnåede merudbytter, skyldes det især nedbørsforholdene. I 1999 var det generelt meget fugtigt og specielt fugtigt i Nordjylland (3. sidste søjle). I 2000 var det mere tørt på Øerne end i Jylland ( de 4 første søjler er Øerne). I 2001 er billedet måske mindre klart, når vi ser på figuren. I juli var det dog generelt mere tørt på Øerne end i Jylland. Her ser I effekten af en delt aksbeskyttelse. Der er ikke udført nogen forudgående sprøjtning i forsøgene. De røde søjler viser nettomerudbyttet, når 0,5 l Amistar er tildelt på een gang i vækststadium ved begyndende skridning. De blå søjler viser nettomerudbyttet, når den halve liter Amistar er fordelt på to behandlinger nemlig kvart dosis i vs 39 (når fanebladet er fuldt udviklet) og kvart dosis igen ca. 2 uger senere, når hveden er skredet. Man kan se, at den delte aksbeskyttelse (de blå søjler) har ligget på niveau med engangstildelingen eller været lidt bedre. At en forudgående svampesprøjtning har betydning for indsatsen ved aksbeskyttelsen kan vi se her. Figuren viser nettomerudbyttet ved forskellige doser af Amistar ved aksbeskyttelsen. Der er vist tre års forsøg. I de tre år er anvendt Mentor, Zenit eller Opus Team (1/2-1/4 dosis) ved den forudgående behandling i vækststadium Den grønne kurve viser nettomerudbytterne, når der forud ikke er udført en svampebehandling. Det ses at uden forudgående sprøjtning har 1/2 til 3/4 dosis været mest rentabel. Den røde kurve viser nettomerudbytterne, når der forud er udført en svampesprøjtning. Det ses, at med en forudgående sprøjtning har 1/2 dosis været tilstrækkelig, og der har slet ikke været betaling for ¾ dosis. Figuren viser altså, at man kan nøjes med en lavere dosering ved aksbeskyttelsen, hvis man forud i vækstsæsonen har udført en svampesprøjtning med et bredspektret middel. På baggrund af forsøgene med aksbeskyttelse i hvede, kan vi konkludere: - at aksbeskyttelsen næsten altid er rentabel, men den økonomisk optimale dosering varierer - at den optimale dosering mod Septoria i år med moderate angreb har været ¼ dosis. I år med kraftige angreb har ½ dosis klaret sig bedst, og i forsøg med særligt kraftige angreb har der været betaling for op til ¾ dosis.

3 - at den økonomisk optimale dosis ved aksbeskyttelsen også er afhængig af, om der er behandlet forud i vækstsæsonen. Er der behandlet tidligere i vækstsæsonen med et bredspektret middel, kan dosis ved aksbeskyttelsen reduceres - at i år med kraftige Septoriaangreb har en delt aksbeskyttelse med ¼ dosis, når fanebladet er fuldt udviklet og gentaget ca. to uger senere når akset er gennemskredet, også klaret sig godt Til at afgøre behovet for Septoriabekæmpelse kan PC-Planteværn anvendes. Behovet for at forebygge mod Septoria fastlægges her ud fra antallet af dage med nedbør (over 1mm). Antallet af dage med nedbør optælles fra vækststadium 33, og 4-5 dage med nedbør (afhængig af sort) udløser en bekæmpelse. Når beskyttelsesperioden er udløbet, starter optællingen af dage med nedbør igen. Bekæmpelse kan senest blive udløst i vækststadium 71, hvilket er afsluttet blomstring og begyndende mælkemodenhed eller typisk omkring 1.juli mange steder. Før godkendelsen af Amistar skulle der med de ældre midler 8-9 dage med nedbør (afhængig af sort) til at udløse en bekæmpelse. I forsøgene er belyst, om 4-5 dage med nedbør eller 8-9 dage med nedbør har givet det bedste resultat. Her er vist nettomerudbytterne i hvert af 25 enkeltforsøg. Når der blev udløst en sprøjtning, er der behandlet med en blanding af Amistar+Folicur. Forsøgene er sorteret efter aftagende nettomerudbytte ved behandling efter 8 dage med nedbør. Man kan se, at sprøjtning efter 4 og 8 dage med nedbør har været lige godt i gennemsnit af forsøgene, selv om der er en del udsving i enkeltforsøgene. 4 dage er dog fastholdt i PC-Planteværn, også selv om behandlingsindekset her er højest. Sættes 8 dage som grænse, kan mangel på godt sprøjtevejr medføre, at der går flere dage, før sprøjtning kan udføres, og behandling efter flere dage med nedbør har i forsøgene givet et dårligere resultat. Er der udsigt til stabilt tørvejr sker der dog ikke noget ved at trække sprøjtningen. Samlet kan vi konkludere: - sprøjtning efter 4 og 8 dage med nedbør har klaret sig lige godt - 4 dage med nedbør fastholdes som grænse i PC-Planteværn, da vejrforhold kan medføre, at sprøjtning ikke kan udføres - ved udsigt til stabilt tørvejr efter 4 dage med nedbør, kan sprøjtning godt trækkes Så vil jeg sige noget om, hvordan det nye endnu ikke godkendte svampemiddel Opus har klaret sig i hvedeforsøgene. Opus er i samme gruppe af svampemidler som f.eks. - Tilt og Folicur, men midlet er langt mere effektiv mod flere sygdomme. I praksis anvendes typisk blandingen Amistar + Folicur til aksbeskyttelsen i hvede. I 2001 anvendte hele 75 procent af landmændene denne blanding. Så kan man spørge sig, om det er bedre at anvende Opus til aksbeskyttelsen?

4 Her er Opus til aksbeskyttelsen sammenlignet med Amistar og med blandingen af Amistar + Opus. Vi har ikke afprøvet blandingen Amistar + Folicur i de her forsøg, men kun ren Amistar. Forsøg fra tidligere år har dog vist, at Amistar og blandingen af Amistar + Folicur har klaret sig ligegodt. Figuren viser de opnåede nettomerudbytter ved at bruge de tre løsninger. Midlerne er sammenlignet i ½ og ¼ dosis. Nettomerudbyttet var højest ved at bruge blandingen Opus + Amistar ( det er de grønne søjler). Næstbedst var det at bruge ren Opus (det er de røde søjler). Ved brug af Amistar var nettomerudbytterne lavest (det er de blå søjler). Her ser vi nettomerudbytterne i samtlige enkeltforsøg i de sidste 2 år, hvor Amistar er sammenlignet med Amistar + Opus. Den røde kurve er blandingen, og den grønne kurve er ren Amistar. Forsøgene er sorteret efter aftagende nettomerudbytte ved behandling med blandingen Amistar + Opus. Man kan se, at den røde kurve som er blandingen i de fleste forsøg ligger over den grønne. I gennemsnit af forsøgene er der opnået knap et hkg pr ha (0,9 hkg pr ha) mere ved at bruge blandingen frem for Amistar alene. Der er også indledt forsøg med det bedste blandingsforhold mellem Amistar og Opus.I årets forsøg har blandingen 1:1 klaret sig bedst, dog var der ingen statistisk sikker forskel mellem dette og andre blandingsforhold. Af forsøgene i oversigten kan man også se, at Opus Team har klaret sig godt ved den tidlige svampebehandling, hvorfor Opusholdige løsninger også i stort omfang vil blive brugt til den tidlige svampesprøjtning i vinterhvede. Opus er i Opus Team blandet med Corbel, fordi ren Opus ikke har så god effekt mod meldug. Da meldug tillægges større betydning i begyndelsen af vækstsæsonen end ved aksbeskyttelsen, er Opus Team afprøvet på det tidlige tidspunkt, og ren Opus afprøvet ved aksbeskyttelsen. Opus kan selvfølgelig også blandes med andre produkter end Corbel for at forstærke meldugeffekten. Vi kan konkludere: - kommer Opus på markedet, vil Opus erstatte Folicur i blandingen Amistar + Folicur til aksbeskyttelsen. - Og at Opus-holdige løsninger også anbefales ved en tidlig svampebehandling. Længere ude i fremtiden kan der komme et svampemiddel, som hedder Opera. Det er afprøvet i landsforsøgene i 2001 under navnet BAS 512. Det består af en blanding af et nyt strobilurin (pyraclostrobin) og midlet Opus, som vi lige har set resultater med. Og så kan det jo være sjovt at se, om Opera har klaret sig bedre end blandingen af Amistar + Opus, som vi lige blev enige om, at var den bedste løsning. Her er blandingen af Amistar + Opus til aksbeskyttelsen sammenlignet med Opera. Bruttomerudbytterne i alle 7 forsøg er vist. Forsøgene er sorteret efter aftagende bruttomerudbytte ved brug af Opera. Læg mærke til, at der er vist bruttomerudbytter, da firmaet ikke har kunnet angive nogen forventet pris for midlet, der først for nylig er blevet godkendt i de første lande (bl.a Tyskland, England ). Vi kan se, at Opera er en endnu bedre løsning. Opera er den blå kurve, og den ligger i de fleste forsøg over den røde kurve.

5 I gennemsnit af landsforsøgene har Opera givet 1,5 hkg mere end blandingen. Opera er også afprøvet i landsforsøgene på det tidlige sprøjtetidspunkt, hvor det har givet 2,5 hkg pr ha mere end Opus Team. I DJF s forsøg fra de sidste to år har merudbyttet for Opera været 3,8 hkg pr ha over merudbyttet ved at anvende Amistar. Det har været i forsøg, hvor der er udført to behandlinger og anvendt fuld dosering af midlerne. I vår- og vinterbyg har forskellene mellem Opera og de andre midler været mindre. Her ser I en oversigt over nye svampemidler, som er afprøvet i forsøgene i de senere år. På side 59 i oversigten kan I se en oversigt over de nye midlers effekt mod svampesygdomme i korn. På side 58 ses en tilsvarende oversigt for de godkendte svampemidler. Jeg har været en runde hos kemikaliefirmaerne for at få deres bud på, hvornår de forventer de nye midler på det danske marked. Det er selvfølgelig forbundet med nogen usikkerhed, men man kan sige, at midler, som firmaerne ikke forventer foreløbig, nok heller ikke kommer foreløbig. Opus forventes på markedet i løbet af foråret 2002, men om det holder stik og om det bliver rettidigt til sæsonen kan selvfølgelig ikke siges med sikkerhed. Der er også søgt godkendelse til anvendelse af Opus mod bladsvampe i sukkerroer, hvor vi mangler et middel med effekt mod >Ramularia. Juventus og Impuls Pro har samme tidshorisont. Juventus ligner mht. virkemekanisme og effekt meget Folicur. Impuls Pro består af en blanding af Amistar og det nye meldugmiddel spiroxamin, som bedst kan sammenlignes med Corbel. Fortress virker kun mod meldug, men er til gengæld et usædvanligt effektivt meldugmiddel. Det forventes af forskellige årsager ikke på markedet foreløbig. Desværre er der fundet et tilfælde af resistens hos hvedemeldug mod dette middel i Slesvig Holsten i Længere tidshorisonter er der som sagt for det nye strobilurin Opera og også for det specifikke meldugmiddel BAS 560, som endnu ikke har fået navn. Ud fra et resistenssynspunkt er det glædeligt, at der er nye meldugmidler på vej. Der er jo resistens hos hvedemeldug mod strobiluriner. BAS 560 er ikke et strobilurin, men tilhører en helt ny gruppe af svampemidler. Midlet er knap så effektiv som Fortress. Acanto kommer først med i landsforsøgene i år, men har været prøvet flere år i DJF s forsøg. Det er et strobilurin, der ligner Amistar, men med forbedret effekt på især bygsygdomme. I oversigterne på side er effekten mod hvedebladplet og brunrust også vist. Men data stammer fra udenlandske forsøg, da der kun sjældent har været betydende angreb i vores forsøg. Her ser vi symptomer på hvedebladplet. Det er typisk, at der i den brune plet tit er en mørkere plet. Dette er især tydeligt på billedet til venstre. På billedet øverst til højre ser I angreb af hvedegråplet, altså Septoria og hvedebladplet på samme blad. Det er hvedebladplet øverst.

6 Betydende angreb af hvedebladplet har vi især set ved reduceret jordbehandling og forfrugt hvede. Dette skyldes, at smitstof overlever på planterester. På billedet kan man se svampens frugtlegemer på halmresterne. Det er de sorte små knappenålshoveder. På sigt forventer vi, at hvedebladplet bliver mere udbredt herhjemme, også i pløjede marker. Heldigvis har de nuværende anvendte midler også god effekt mod hvedebladplet. I kommende sæson vil der blive anlagt forsøg specielt med henblik på bekæmpelse af hvedebladplet. Brunrust i hvede (som vi ser her) er sjældent et problem, men brunrust har været mere udbredt end normalt i de sidste to år. Det tror vi skyldes nogle milde vintre og høje temperaturer i vækstsæsonen. Blandt de mest udbredte sorter er Stakado og Terra de mest modtagelige, men også flere nye sorter i sortsforsøgene er modtagelige. I de sidste to år har der været tre forsøg alle i Stakado - hvor der har været kraftige angreb af brunrust, og hvor det har været muligt at vurdere, hvilken andel af merudbyttet, der skyldes en bekæmpelse af brunrust. Her ser vi bruttomerudbytterne for svampebehandling i Stakado i tre forsøg med meget kraftige angreb af brunrust. Det er de grønne søjler. I forsøgene begyndte angrebene af brunrust omkring midten af juni. Til sammenligning er vist bruttomerudbyttet i en anden sort i samme forsøg. Det er de røde søjler. Der er valgt en sort, hvor angrebene af øvrige svampesygdomme var højere end i Stakado. Der er anvendt en blanding af Amistar + Folicur til bekæmpelse. Ved at sammenholde den grønne og røde søjle i de tre forsøg, kan man se, at bekæmpelse af brunrust har bidraget med omkring 10 hkg pr ha til merudbyttet i forsøg 1 og 2 og med omkring 15 hkg i forsøg 3. De merudbytter viser, at brunrust kan være meget tabsgivende. Vi kan konkludere, - at betydende angreb af brunrust er sjældne, men at det i modtagelige sorter er rentabelt at bekæmpe brunrust, selv ved relativ sene angreb dvs. også angreb, der begynder i slutningen af juni. - i Planteværn Online er vejledning i bekæmpelse af brunrust nu også indarbejdet. I årets forsøg er også undersøgt om tilsætning af additiver til svampemidler i vinterhvede kan forbedre effekten. Her ser vi resultater med additivet Greemax. Der er både tilsat Greemax til 1/3 og 1/8 dosis af svampemidler. De grønne søjler viser nettomerudbyttet uden Greemax og de røde søjler nettomerudbyttet med Greemax. Additivet har ikke hæmmet udbyttet, men da midlet koster ca. 75 kr. pr ha falder nettomerudbyttet. Vi kan se, er der i gennemsnit af to års forsøg ikke opnået et højere nettomerudbytte ved at tilsætte Greemax og det gælder uanset dosis af svampemiddel. Det samme er fundet i enkeltforsøgene. Sygdomsbekæmpelsen er heller ikke blevet forbedret. Tilsvarende resultater blev opnået ved tilsætning af et andet additiv nemlig Zipper. Heller ikke her er der opnået nogen forbedring af nettomerudbyttet eller nogen forbedret effekt mod svampesygdomme. Forsøgene fortsætter. Af forsøgene kan vi konkludere:

7 - at de afprøvede additiver ikke har ført til nogen forbedring af hverken effekt eller nettomerudbytte ved svampesprøjtning i hvede. - på baggrund af de nuværende forsøg anbefales Greemax og Zipper derfor ikke tilsat svampemidler i hvede. I årets forsøg er bejdsning mod goldfodsyge med midlet Latitude også undersøgt. Merudbyttet for at bejdse ved tre forskellige såtidspunkter er undersøgt, og resultaterne ser vi her. Forfrugten er korn i alle forsøgene og i næsten alle tilfælde vinterhvede. Der er sået i tre perioder nemlig 5-11/9, 20-29/9 og 5-16/10. Man kan se, at de højeste merudbytter for bejdsning er opnået ved den tidlige såning, hvilket passer med, at goldfodsyge var mest udbredt ved tidlig såning. Et forsøg med meget kraftige angreb af goldfodsyge er vist for sig selv det er den røde kurve. I dette forsøg blev der optaget godt 17 kg N pr ha mere i kernerne ved at bejdse mod goldfodsyge. På figuren er omkostningerne til bejdsning ved de tre såtider angivet med en blå firkant. Merprisen for bejdsning med Latitude er knap 200 kr. pr hkg udsæd. Ved tidlig såning benytter man en lavere udsædsmængde, og merprisen for bejdsning er derfor selvfølgelig lavere. I kan se, at der i forsøget med det kraftigste angreb har været et positivt nettomerudbytte ved at bejdse i de to første såperioder. I gennemsnittet af de øvrige 8 forsøg har der kun været et nettomerudbytte ved såning i den første periode. Goldfodsygeangreb er i forsøgene angivet som et index. Det udregner man ved at opdele planterne i 5 forskellige nærmere definerede angrebsgrupper her ser I et eksempel på en gruppe med svagere angreb(øverst) og en gruppe med kraftigere angreb(nederst). Efter en formel lægger man så antal planter i de forskellige grupper sammen og får et index fra Et index over 30 er højt. Tager vi merudbyttet i alle forsøg med Latitudebejdsning, som er udført de sidste to år, og sammenholder med såtidspunktet, ser det knap så godt ud. Her ser vi, at såtidspunktet kun kan forklare 8 procent af variationen i merudbytterne for bejdsning. Der er ikke altid så god en sammenhæng mellem angreb af goldfodsyge og merudbytte for bejdsning. Dette skulle heller ikke forventes, fordi vækstforholdene i vækstsæsonen selvfølgelig spiller en stor rolle. Et index på f.eks 30 vil føre til et forskelligt udbyttetab i et fugtigt år og i et tørt år. Det vurderes, at bejdsning med Latitude ikke vil blive anbefalet ved såning af hvede fra slutningen af september. Effekten af bejdsning med Latitude er også undersøgt i 8 artsforsøg i Her kan I se merudbytterne i hvede, triticale og rug. Ved de kendte prisforhold har det ikke været rentabelt at bejdse hverken rug eller triticale. Forsøgene er sået omkring 19/9. Forfrugten har været korn i alle

8 forsøgene, og vinterhvede i de fleste tilfælde. På figuren er de højeste og laveste merudbytter i enkeltforsøgene også vist med en blå og sort firkant. Forsøgene fortsætter. DJF, Monsanto, som har udviklet Latitude og planteavlskonsulenterne har i de sidste to år haft et samarbejde omkring at finde ud af, under hvilke forhold, der er risiko for lave og risiko for høje index af goldfodsyge. Der er i de sidste to år udtaget planteprøver fra et større antal hvedemarker, hvor angrebet af goldfodsyge bedømmes. Samtidig indhentes oplysninger om sædskifte, jordtype, såtid, gødskning etc. for på denne måde at kunne karakterisere de marker, der vil have størst risiko for kraftige angreb af goldfodsyge. Undersøgelsen fortsætter i indeværende sæson, hvorefter vi håber at kunne angive under hvilke forhold, bejdsning anbefales. Merprisen for Latitude er som sagt knap 200 kr. pr 100 kg udsæd. Vi har selvfølgelig en forventning om, at det især er i 2. og 3. års hvede på mindre gode lerjorder, at det vil kunne lønne sig at bejdse. I de to sidste efterår har der kunnet købes udsæd af flere hvedesorter bejdset mod goldfodsyge. Bejdsemidlerne er endnu ikke godkendt i DK, men derimod i andre lande, hvorfor det er lovligt at importere bejdset udsæd herfra. Firmaet forventer Latitude godkendt i Danmark i Som foreløbig konklusion på 2 års forsøg med bejdsning mod goldfodsyge kan anføres: - at bejdsning af rug ikke er rentabelt - at bejdsning af triticale oftest ikke er rentabel - i hvede skal risikomarker defineres mht. sædskifte, jordtype osv. Mht. såtid kan konkluderes: at bejdsning af vinterhvede ikke er rentabel ved såning fra slutningen af september Til sidst vil jeg lige omtale nogle demonstrationsforsøg med sneglebekæmpelse. Sneglemidlet Metaldehyd er jo på vej ud af markedet, og når det udgår, har vi ingen godkendte løsninger til landbrugsafgrøder til rådighed. Snegle kan på lerjorder være et problem i nogen efterår. I årets forsøg er effekten af både stubbehandling og af halmafbrænding før pløjning og såning af vinterhvede undersøgt. På aksen opad har vi procent bladareal ædt af snegle. Vi kan se, at både stubbehandling og halmafbrænding har hæmmet angrebet af snegle. Ifølge 2 af de 3 forsøgsledere, som har udført forsøgene, var der en tydelig synlig effekt af både stubbehandling og især halmafbrænding. På den sidste lokalitet var der ikke så klare forskelle. De her demonstrationsforsøg fortsætter. Engelske forsøg har også vist, at halmafbrænding hæmmer snegle. Her ser I resultater fra to engelske forsøg. Også her var angrebene svagest efter halmafbrænding. Landbrugsorganisationerne er ved at undersøge mulighederne for at tage følgende paragraf i anvendelse: Miljøstyrelsen kan meddele amtsvise eller landsdækkende dispensationer fra forbuddet om halmafbrænding, hvis det er nødvendigt aht. bekæmpelse af sygdomme og skadedyr På nogle marker kan man nemlig allerede før høst vurdere, om snegle bliver et problem.

9 Stubkultivering har også effekt, men skal man så vinterraps, er der tit ikke tilstrækkelig tid til det, så derudover er der også behov for at søge om dispensation til anvendelse af Metaldehyd.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede.

Ghita Cordsen Nielsen. Nye midler nye strategier. Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Ghita Cordsen Nielsen Nye midler nye strategier Jeg vil starte med svampebekæmpelse i hvede. Smittetrykket var stort, som vi ser her. I gennemsnit af godt 400 forsøg er der i 2002 opnået et bruttomerudbytte

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn

Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Resultater med forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning Hvordan bekæmpes

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

To af to mulige til Vuka

To af to mulige til Vuka sorter To af to mulige til Vuka Vuka er for andet år i træk den højestydende triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten med i landsforsøgene for anden gang og giver 5 procent større end målesorten

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online. Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Planteværn Online Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Per Rydahl og Leif Hagelskjær Danmarks Jordbrugsforskning Afd. for Plantebeskyttelse Indledning n PVO frigivet vinteren 2002 n ingen

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Bornholms Landbrug Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampe- og skadedyrsbekæmpelse (under bornholmske forhold) Svampebekæmpelse i vinterhvede Skadevolder Bekæmpelse Meldug Ved forekomst over 10

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Indlæg til seminar om Planteværn 28-31 Januar 2002 Charlotte H. Hansen & Karen Frænde Jensen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Hvedebladplet Kønnede stadium:

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Nye højtydende triticalesorter på vej

Nye højtydende triticalesorter på vej sorter Nye højtydende triticalesorter på vej Der er i 8 høstet det største i nummersorten Ti 4 i landssøgene. Sorten har i årets søg givet 7 procent større end målesorten SW Valentino. Det seneste par

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder GrovfoderNyt Nr. 5-19.juni 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder Bedriften lige nu 2. slæt græs har været sat i stå under

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY

DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY DYRKNINGSVEJLEDNING BELFRY TM BELFRY STØRRE UDBYTTE, MINDRE STRESS Hyvido hybrid vinterbygsorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Det drejer sig specielt om såtid,

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Strategier for dyrkning af korn

Strategier for dyrkning af korn Strategier for dyrkning af korn v. landskonsulent Jon Birger Pedersen og konsulent Erik Sandal Landbrugets Rådgivningscenter Strategier for dyrkning af korn Danske og udenlandske dyrkningskoncepter Hvad

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015

OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 OVERSIGT OVER LANDSFORSØGENE 2015 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent Jon Birger Pedersen Aktiviteterne

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr maj Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 9 21. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vækstregulering i vårsæd Bekæmpelse af aksfusarium i hvede Vigtige datoer Aktuelt i marken De fleste har gennemført 1 eller 2 svampebekæmpelser i

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

når temperaturen stiger, så det er tid til at holde øje med denne sygdom i vårbyggen.

når temperaturen stiger, så det er tid til at holde øje med denne sygdom i vårbyggen. AfgrødeNyt NR. 11-03. juni 2015 INDHOLD Aktuelt Bejdsning af vinterrapsfrø 2015 Oprydning i kemirummet Vigtige datoer Aktuelt i marken Hvis du synes, at maj har været våd, så har du helt ret. Maj-måned

Læs mere

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Pesticidhandlingsplan II. Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Landskonsulent Poul Henning Petersen og Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Pesticidhandlingsplan II Status Landmandens økonomi Kan vi reducere forbruget yderligere? Mekanisk

Læs mere

Ny emballage! Nyheder og ændringer

Ny emballage! Nyheder og ændringer Nyt fra Ny emballage! Nyheder og ændringer Godkendt i frøgræs Godkendt i majs st. 32-51 Sprøjtefrist nedsat til 2 måneder Nyt svampemiddel forventes godkendt i korn inden sæson 2011 Revurderet i 2011 med

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Vinterhvede, reduceret jordbearbejdning

Vinterhvede, reduceret jordbearbejdning Sædskifte Sortsvalg Såsæd Stubbearbejdning Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Overvej rug og triticale som alternativ på sandjord. Undgå at dyrke hvede efter majs. Vær opmærksom ved forfrugt

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

Septoria i hvede alternative bekæmpelsesmetoder

Septoria i hvede alternative bekæmpelsesmetoder MARKBRUG NR. 216 DECEMBER 1999 Septoria i hvede alternative bekæmpelsesmetoder 1 Sygdomskomplekset Septoria består af 2 sygdomme som angriber hvede: Hvedegråplet (Septoria tritici) og hvedebrunplet (Stagonospora

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

mm nedbør 2017!

mm nedbør 2017! Ukrudt Strategi for planteværn 2018 Morten Knutsson - Status i marken lige nu - Ukrudt i vintersæd - Hvad med omsåning /isåning -Løsninger 2018 Hvad skal vi være opmærksomme på Svampe Nye midler til 2018

Læs mere

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2 OPUS Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. DEKLARATION Svampemiddel nr 570-2 Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indhold: Analyse:

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Svampestrategier i korn

Svampestrategier i korn Svampestrategier i korn Disposition: Svampestrategier i vinterhvede Svampebekæmpelse i vårbyg Strategi i vinterrug Svampestrategier i korn - 2017 og 2018 atypiske år på hver deres måde. - 2018 ekstremt

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2001 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2001 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 21 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 21 LANDBRUGSAFGRØDER

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj Af planterådgiver Christian Hansen. Aktuelt i marken

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj Af planterådgiver Christian Hansen. Aktuelt i marken TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10, 3. maj 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken REGLER OG TILSKUD Oprydning i dine beholdninger af planteværnsmidler VANDING Vandbalancen MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen

III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Pesticidafprøvning 2010 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen og Karen Eberhardt Henriksen Bekæmpelsesstrategier i 6 hvedesorter I 6 forskellige hvedesorter er afprøvet

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2012 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvist hvilke forekomster, der har været af svampesygdomme

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2002 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2002 LANDBRUGSAFGRØDER SEMINAR OM PLANTEVÆRN 22 LANDBRUGSAFGRØDER 22 SEMINAR OM PLANTEVÆRN LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 5-13. april 2016 INDHOLD Aktuelt Vigtige datoer Svampebekæmpelse i vinterraps under blomstring Knækkefodssyge i vintersæd Ally og Express har mange navne Aktuelt i marken Selvom vi snart

Læs mere

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet

Sukkerroer. Konklusioner. Sortsvalg. Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Tabel 1. Forholdstal for udbytte af polsukker og for stabilitet Sort Sortsvalg En oversigt over de seneste fire års afprøvning af sorter ses i tabel 1. Sorterne er rangeret efter deres udbytte af polsukker

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Hoveddata på bygsygdommenes biologi

Hoveddata på bygsygdommenes biologi Bygsygdomme Hoveddata på bygsygdommenes biologi Spredning Krav til vært latentstid Temperatur optimum Meldug Vind, spildkorn Grøn, Biotrof Bygrust Bipolaris Fusarium spp. Skoldplet Bygbladplet Ramularia

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Skal vi altid vækstregulere i korn?

Skal vi altid vækstregulere i korn? Skal vi altid vækstregulere i korn? Planterådgiver Lars Møller-Christensen Mobil: 5137 7606 Mail: lmc@vjl.dk Lejesæd er uønsket Kan resultere i: Udbyttetab Høstbesvær Nedsat høstkapacitet Øgede maskinomkostninger

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Kan vi varsle for knoldbægersvamp i vinterraps? Pia Heltoft Jensen, Bioforsk Øst Apelsvoll Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug Lisa

Kan vi varsle for knoldbægersvamp i vinterraps? Pia Heltoft Jensen, Bioforsk Øst Apelsvoll Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug Lisa Kan vi varsle for knoldbægersvamp i vinterraps? Pia Heltoft Jensen, Bioforsk Øst Apelsvoll Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug Lisa Munk, KU-LIFE Sygdomscyklus, Knoldbægersvamp (Sclerotinia

Læs mere

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen.

I vinterhvede, foreløbig i sorten Torp, har vi et par steder fundet meldug over skadetærsklen. AfgrødeNyt NR. 4-11. april 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Triazolreglen Svampebekæmpelse i vinterhvede Svampebekæmpelse i vinterrug Ukrudt i vårbyg Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar

VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar Pesticidafprøvning 2010 VI Fungicidbehandlingers indflydelse på kernekvaliteten. Lise Nistrup Jørgensen & Mohasin Mohamad Mokhtar Formålet med resultaterne i dette kapitel har været at sammenstille forsøgsdata

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 24 Side 1 af 10 En fantastisk god vækstsæson Ja det vil jeg faktisk driste mig til at

Læs mere

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019

MARK. Indhold. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april Af planterådgiver Henning Frostholm. Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9, 25. april 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vintersæd 2019 ARRANGEMENTER OG KURSER SØRVAD - Opfølgning på så-demo Sprøjteopfølgningskursus - Herning 8.

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret

I vintersæden er det også tid til at begynde at holde øje med nyfremspiret ukrudt. Nyfremspiret AfgrødeNyt NR. 6-2 0. april 2 01 6 INDHOLD Aktuelt Lys bladplet breder sig fortsat i mange vinterrapsmarker Vækstregulering i rajgræs og rødsvingel Svampebekæmpelse i vintersæd Sprøjtning i vintersæd med

Læs mere

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme

Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Anvendelsesorienteret Planteværn 213 VI Vekselvirkning mellem gødning og sygdomme Lise Nistrup Jørgensen & Peter Kryger Jensen I et GUDP projekt ønsker man at undersøge, om behovet for svampebekæmpelse

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST

VINTERRAPS. Irene Skovby Rasmussen, VKST VINTERRAPS Irene Skovby Rasmussen, VKST Vinterraps i foråret 2018 Status i rapsmarkerne? Gødskning hvordan fordeler vi gødningen? Ukrudt opfølgende behandlinger Vækstregulering kan det betale sig? Skadedyr

Læs mere

VINTERHVEDE (MED PLØJNING)

VINTERHVEDE (MED PLØJNING) IPM VINTERHVEDE (MED PLØJNING) REV. MAJ JUNI 2016 2016 Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Risikoen for angreb af goldfodsyge er stor ved kontinuerlig dyrkning af vinterhvede på de lettere jordtyper.

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5

VINTERRUG OG VINTERBYG: Side 2 af 5 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid. Det er rigtig skadedyrs

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg

Fremtidig svampebekæmpelse i korn. Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Fremtidig svampebekæmpelse i korn Lise Nistrup Jørgensen AU- Flakkebjerg Ønskeliste for svampebekæmpelse! Sorter med god resistens Miljøvenlige fungicider med god holdbar effekt Fungicider med forskellige

Læs mere

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden. Tirsdag d. 6 feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6 feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Kan god gylle gøres bedre? Nye og gamle additivers effekt Kerneudbytte, hkg pr. ha. Effekt af a. nitrifikationshæmmere

Læs mere

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES

VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøgene KWS Serafino har et udbytte på 107,7 hkg pr. ha, svarende til forholdstal 107, det er det største udbytte i årets landsforsøg med rugsorter.

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN

STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN STATUS OG FREMTIDSUDSIGTER FOR SVAMPEBEKÆMPELSE I KORN LISE NISTRUP JØRGENSEN & THIES MARTEN HEICK AU AARHUS UNIVERSITET PLANTEKONGRES JANUAR 2017 INDHOLD Hvad er situationen mht. til septoria bekæmpelse

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet AfgrødeNyt NR. 23-16. september 2015 INDHOLD Aktuelt Havrerødsot i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på vinterrapsmarkerne. I øjeblikket ser vi marker på kimbladstadiet

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Så er der endelig fuld gang i høsten Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange steder positivt. Der er stadig

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Afrapportering af KAF projekt 8. Titel Hvordan stoppes begyndende angreb af kartoffelskimmel 2. Projektdeltagere Bent J. Nielsen, Forskningscenter Flakkebjerg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Læs mere

Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer

Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Planteværn Online: Forsøgsgrundlag for anbefalinger og nye værktøjer Leif Hagelskjær og Per Rydahl, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere